Goudsche Courant, dinsdag 10 oktober 1893

In Frankrgk zal de rechter mmten uitmaken cl het ook met de wet strijdt beduimelde en vette speelkaarten zoogoed schoon temaken dat z er weder zoo goed als nieuw uitzien Dnarover zijn bet namelyk oneens de Minister van Financiën en zekere Heer Anzerie vroeger werkzaam in eene fabriek van speelkaarten en thans uitvinder van het geheim om speelkaarten schoon te maken en van nieuwe randen te voorzien Hy zette daarvan een zaak op te Bordeaux en richtte later eene byzaak op te Toulouse tot hy ten laatste naar Parys verhuisde Daar behandelt hy naar hy verzekert 1500 pel kaarten per week ten zjin iieste klanten zyn de logement en koffiehuishouders De uitvinder maakt van zyn zaak geen geheim en erkent de mogelykheid dat de schatkist door zyn toedoen misschien de helft zal verliezen van de vier miltioen franca dio zy per jaar van het zegelrecht op speelkaarten trok maar hij hondt vol dat wat hy doet de perken der wet niet overschrydt Dit zou het geval zyn meent hy wanneer hjj nieuw gemaaktt kaarten verkocht terwyl hy i jtogendeel elk spel kaartun werkeiyk aan zyn eigenaar terugbezorgt De politie heeft zyue gereedschappen ïn beslag genomen doch hy is voornemens zyn recht te handhaven In een kerk te Volterra Toscane werden onlangs catechism uspryzeu uitgeieeld door den Bisschop iu eigen persoon De jonge leerlingen kwamen een voor een hun prys in ontvangst nemen maar in plaats van er dankbaar en biy mee naar huis te gaan betuigden zy hunne ontevredenheid over de geringheid der belooningen en ten slotte wierpen zij de prijzen den Bisschop naar het hoofd zoodat de prelaat iu BÏIeryi hot gebouw moest verlaten onder luid geschreeuw en gejonw Teekenen der tyden 1 Waar moet dat heen Directe SDOorwegvcrbliKlIiig met GüUDA Winterdlenst 1893 94 AaDgcvangeo I October TUd van öreenwlcli 1S 68 1 06 l li 1 19 1 88 TB H Dil I 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 O ÏO 10 ItoUordim 6 8 09 upollo 6 10 S IS Kienmrkerk 6 19 8 1 Hoordreolil 6 98 6 19 Oouil 6 88 36 DOUOA neN HAAS UouiU 7 SOS 409 04 9 87 10 49 18 1119 811 011 97 3 65 4 45 6 97 6 69 7 13 S 96 9 S7 10 45 11 11 11 80 lO ll 1 40 19 Qnada 8 80 7 60 8 139 68 10 16 10 69 18 03 19 469 90 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 51 7 49 8 85 10 03 D T H 1 O H T 0 O O D A 10 08 Utrecht 0 83 7 50 9 9 63 11 84 19 03 19 60 3 10 3 58 4 43 8 38 7 48 10 88 llarmelen 6 47 8 03 10 09 19 19 8 94 4 08 4 68 10 98 Woorden 6 58 8 10 10 15 18 98 4 19 10 3 Oudoirator 7 07 8 19 10 94 19 49 4 94 10 69 OoU la 7 90 8 38 9 34 10 87 18 06 18 66 1 99 3 50 4 87 6 90 7 08 8 90 AMSTEEDA U S O U D A 10 08 Am t rd ni CS 7 55 9 40 11 10 11 97 9 40 4 10 4 10 7 93 9 47 U IO AKlterdamWp 6 60 8 10 8 66 11 96 11 49 9 66 4 98 4 86 7 40 10 09 11 96 Oiiud 7 90 1 9 10 44 19 16 11 16 8 60 i iO t l U ll M iHago 8 18 9 18 0 34 10 07 11 97 19 41 18 61 1 43 1 67 4 95 6 96 6 65 6 41 7 43 8 66 10 16 11 15 1 OOl D A UTEBCHT Oonda 5 86 6 40 7 56 8 0 8 81 10 19 10 66 19 48 8 83 8 18 4 16 4 47 6 93 8 017 45 8 38 Ouaew 6 50 6 54 11 09 8 37 Wosrdm 6 57 7 013 11 8 40 11 18 8 44 llnrmilon 8 04 7 03 8 40 11 83 9 61 Ulreohl 0 18 7 98 8 88 8 41 9 10 61 H 4B 1 90 3 08 3 50 4 48 O o U U A A MSTBRDAH 8 91 10 06 10 65 19 11 9 61 4 47 5 93 7 46 9 10 10 66 18 19 l 8 40 6 46 6 86 9 37 9 96 11 10 19 84 1 18 8 66 8 8 60 9 67 Qouda 8 40 Amaterdam Vfo 7 69 AnatenUm 0 8 i U Aan het ütoffeljjk overschot Tan jhr mr Eiout van Boeterwoudo oud lid töii de Eerste Kamer der Htaten Generoal werd Zaterdag op de Algemeenc Üegraafplaats de laatste eer bewezen door een talrjjke mooigte uit alle kringen dor burger zoowel mannen ah rronwen Ook vele staatkundige vrienden en Toreerdere Tan den overledene waren aan het graf vereeuigd o a de MtniHiers van Staat Oemer en M baron Mackay onderBcheidene Kamerleden van de anti reuolutionaire richting o a de heeren H ret Beelaert Schiramelpenninck van der Oye t d Velde van lïyiandt lïrantzeu van de Zjip van Löben Sela terwyi op den doodenakker verder w rden opgemerkt de oudMininter Havelaar de griffier van de Eerste Kamer de Staatsraden don Beer l oortugael Asaer mr Hwart de secretaris van ddt college en venchiliende deputatiëu tiit kerkelyke kringen en cbristeiyke jongf lings vereenigingen Ook stood aan het graf geschaard een zestal der oudflte verpleegsters uit hetUiaconesseugcsticht welke zieken inrichttng op christoljjken grondslag met zooveel liefde en toewijding door jonkvronw Elout dochtervan den ontslapene wordt geleid eu bestuurd Een schat van bloemen en kransen was ovei de lykbaar gespreid en bleef op bet graf achter als OU zichtbaar bewgs van do hoogachting die den overledene werd toegedragen en als een hulde aan z n echt vromen zin De gevoelens welke de oinstauders bezielden ü y mochten in dit tiefleinlo oogenbUk niet vertolkt worden want da Doorn predikant bij Christ Geref Gemeente deelde mode dat er aan de taittste rustplaats niet zon worden gesproken en wel op uitdrukkeiyk verlangen van den Iwminden everlcdone die slechts wenschte dat aan zijn groeve oen gebod kou worden uitgesproken ïlioraau voUlocndo sprak ds van Doorn een gebed uit waarin hg de hoop uitte dat do beginselen dio deze dierbare doode had beleden mochten doorwerken in iwlers kring Aan de helangHtcllonde schare Ijetuigde jhr mr VV t lout dank voor de hulde zjju düu baren en onvergotelyken vader bewexen Een nieuwe taaiwaterbron U Zaandam Te Zaandam is voor eotiige maanden op hol terrein van de Zaanlandsche stooin wasch en bleekinrichting en machinslo tapijtreinigingvim de heeren Latenstoin en Vau de Htadt op eenc groote diepte eene stanlbroii ontdekt die volgens de analyse uitgevoerd door de hoeren dr Van Hamel Uoos en Harmons dd iy Juli iHiKl met uitzondering van de Pounonbron te Hpii alle bekende staalbrounen in de schaduw telt daar waar het water vau do Wdliolmina brou bevat 0 1112 grammou per liter bicarbonan ferrosus dut van dozo brou 0 172 grarnraoii alüoo 55 pet meer bedraagt Niet alleen bevat het water dit groote staal gehalte doch daarby een zeer bulangr jko hoeveolhoid afvoerende zouten zoodat do bezwaren die tot heden steeds by allo staal preparaten bestonden doordien alle zoiider onderscheid steeds verstopping veroorzaakten aanditataalwater niet verbonden zijn De genecslieercn te Zaandam de heeren dtn Van Uoojen Kronenberg Kebe en 8a9 o heliben dit sianiwu jer reeds oonigou tyd by do patii uton toegepast met hot resultaat dat yy dit lillen verre verkiezen bovon bet Wilhelniinawater eu alle andere staalwnteron on staalproparaten on wel volgens de door hen toegezonden attesten omdat dit water by de zeer groote hoeveelheid staal daarin aanwezig r 6ödanig van afvoerende zouten is voorzien dat bij niotuand hunner patiënten eenige verstopping plaats had Patiënten die steeds ander staalwater onder eonig gunstig gevplg liadden gebruikt z jn in bolrekkoiyk korten tyd na het gebruik van dit staalwater volkomen genezon zooilat y dan ook vertrouwen dat hunne collega s na kennismaking mot dit staalwater dit zeker boven dat van andere bronnen zullen verkie jcn T as s as 7 33 8 48 7 89 8 49 7 4 M 7 65 O OB iouila Moordrecht Nieutvorkerk Cnpotte Uotterdam 1 13 1 18 1 94 1 83 1 38 iSur M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Ü Zil w 7 63 9 0l N ilL a 8 08 Voorb 8 07 9 18 11 18 Deze verrassende rotmltaton hebben genoemde Hrnm aanleiding gegeven tot liestejting van machinerieën in het buitenland om weldra tot exploitatie te kannen overgaan De staal waterbron zal geëxploiteerd worden noder voortdurende controle van de heeren dr Van Hamel Roos en Harmens en we hoogstwaarscbynlgk onder de benaming van de CzaarPeterbron Behalve de groote groep van werklieden der voormalige Kynspoorwogmaatschappij die zich nog niet aan de reglementen der Kxpioitatieraaatschappü by welke zji sedert 15 October 1800 werkzaam syn hebben onderworpen bestaat te Utrecht ook nog eene kleinere groep van ambtenaren die zich die rechten voorbehouden welke hun by het bekende art 6 van de overeenkomst met het ryk door den Uynspoorweg gewaarborgd zyn Het is het pereoneel van het vroegere tarief bureau van den Uynspoorweg die in deze qualiteit gewoon waren verflclnllonde conferenties in binnen en buitenland by te wonen waarvoor zg verblijfkosten genoten die een niet onbelangryk deel van hun inkomen uitmaakten Bfl hunnen overgang hy de Expl Maaty was het tarief bnreau aldaar echter voltillig en waren ook met name die betrekkingen waaraan het bywonen der couferontiön verbonden was door Staatsspoorweg nrabtenaren bozot De overgenomen Uynspoorweg ambtcnaren deze vuordeelen dus moetende missen protesteerden daartegen met geen ander gevolg echter dan dat zy ambtenaren met tameiyk hooge traktementen gedoemd werden tot niots doen Gedurende een drietal jaren loopen nn reeds dit viertal mannen in de kracht van hun teven hunnen tyd te verbeuzelen nu eens ren verlof van veertien d en dan van één of twee maanden vragende wat hun altyd gereedeiyk wordt toegestaan Zijn zij echter niet met verlof dan komenen gaan zij stipt op tyd naar oi van het bureau doch voeren tot spot van allen die het aanschouweu den ganscbon lieven dag niets uit Ofschoon dozo monschon waaronder twee huisvaders door dit gedwongen niets doen volmaakt ongeschikt worden voor hun vak wordt niet alloen hun traktement prompt uitbetaald maar ontving zelfs éi n hunner vroeger de chef do bureau den 15en September jl eene traktemeutsverbooging van f 100 Kn dit is juist de man die de Maats een proces hoeft aangegaan dat nu ook weldra voor den Uoogon Kand zal komen By de voorgenomen wyzigjng van hot algomoen reglement voor den dienst op de spoorwegen komt ook de diensttyd van hot personeel ter sprake Hot plan der regeering is deze te regelen als volgt De dienstty l mag behoudens buitengewone omstnndighedon den duur van IC uren niet ovoischryden Onder dien diensttyd wordt hierby verstaan de tydruimto gelegen tuaschen hot oogenblik waarop do beambte of bediende aanwe ig moet zyn om zynen dienst te beginnen on dut waarop hij zyn werk kan verlaten tot het genieten van den bedoelden onafgebroken rusttyd De regeling der werkzaamheden moot zoodanig zyn dat in elk tydvak van twrn achtereenvolgende etmalen do gezameniyke dionsttyd niet meer bodraagt dan 28 uren terwyl do gezameniyke dionsttyd gedurende elke 14 achtereenvolgende etmalen niet meer mny zyn dan 182 uren Tusscheu elke twee op volgende diensttyden moet een onafgebroken ru ttyd worden gelaten vau ten minste lOuren waarin de beambten en bedienden geheel vrij z n van eiken dienst en van elke bemoeien met den spoorweg Bovendien worden gedurende den diensttijtl de noodige korte tyden van rust voor het gobruiken der maaltydcn toegestaan la is 10 56 II OS 11 09 11 18 ll ie 19 38 ROT 61 11 06 9 46 7 S6 7 47 8 18 10 03 10 11 7 44 4 67 U 1 6 98 6 31 8 38 10 11 6 90 6 87 7 69 6 Ö4 5 44 6 17 8 06 5 19 5 110 8 13 5 99 8 818 36 9 98 9 10 Do beroemdste rozenkweeker van Frankryk J B iuillot is te Uyon overleden Hy wai de kweeker van de vermaarde geurige m sierlyke stamroos La France die men nu in aüü tuinen vindt Onder yne andore scheppingen behoort ook do Ernest Metz die nog weinig verspreid is maar wel even gezoclil zal worden en zgne laatste kweeking is een sneeuwwitte roos die nog niet in den handel is maar waar de vakbladen dezen zomer reeds veel over geschreven hebben spreide meeniog alsof dit TOornBmelijk soa ontstaan door bet van boven oitblazen der lampen onjuist is Door deze oorzaak werden slechte zeer zelden aauwelyks 1 pGt ontploffingen veroorzaakt De meeste ontploffingen en daaruit voortspruitende ongelukkeu en branden ontstaan door het omvallen het snel bewegen en scheef houden alsmede door oververhitteng ran petroleumlaqipen of toestellen Zoo heefl er n onlangs in Aug 1893 een felle brand gewoed in het Senatie Hótel te Chicago veroorzaakt door het omvallen van een petroleumlamp waarby acht menschen het leven verloren en veertien ernstig werden gewond Om ongelukken te voorkomen moet by het gebruik van petroleumlampen en toestellen het volgende worden in acht genomen Elke petroleumlamp moet een breedenen ziraren voet hebben zoodat zy niet kauomvallen Be olie reservoir moet van de eene ofandere aoort van metaal en niet van een gemakkelijk breekbare stof b v porselein zyn ó Het glas moet goed passen en zoodanig worden geplaatst dat de lucht de vlam niet van ter zgde kan bereiken Da brandriüg moet stevig vastgezet aangeschroefd worden De pit koua moet van een zacht niette dicht weeJsel en zoo groot zyn dat zy gemakkelyk kan aangebracht en op en neer be wogen worden De reservoir moet by het gebruik derlamp geheel gevuld worden doch hierby namelykiby het vullen mag nimmer een brandende lamp in de onmiddelyke nabyheid zijn Deümp moet steeds goed worden seboongemaajit Wil men het licht doen ophouden te branden d n draait men de konstoe ongeveer aanden bovenkant van den brander neer en blaastdan d lamp uit De brandende lamp mag niet aan toobtworden blootgesteld daarom moet men er ooknimmer mede heen en weer loopen Naar de HaagHche t v verneemt had onlangs een der aangeslagenen in de vermogensbelasting opgemerkt dat het geheim der aanslagen gevaar liep by de betaling daar dan andere aanwezigen in het kantoor van de i ontvanger in de gelegenheid waren min of meer ter sluiks de biljetten van betalendeu in te zien Hy heeft daarop de aandacht van den minister van financiën gevestigd Dientengevolge is bepaald dat voor de be taling van de vermogensbelasting te süra venhage het couloirstelset zal worden ingevoerd d w z ieder die komt betalen doet dit in eene ruimte welke is afgezonderd van het overige publiek in het kantoor Aan het grootste der tWeu kantoren aldaar dat een 5000 tal biljetten rondzond moet de totale opbrengst 700 000 zyn Van bet andere kantoor dat op zyne 3000 biljetten aanmerketyk minder verwacht is het totaal nog niet opgemaakt Verder verneemt het blad dat de opbrengst in geheel Limburg slechts ongeveer f 40 000 en die in Drente niet meer dan 25 000 zou bedr en Men kan byna geen dagblad ter hand nemen waarin de oorzaken van allerlei kleine maar ook van ontzettend groote branden worden vermeld of bet trekt de aandacht dat petroleumlampen enkele malen ook petroleumkook toestellen de oorzaak zyn De volgende mededeelingen mogen als aanvulling van reeds gemaakte opmerkingen aangaande dit onderwerp geacht worden van algemeen belang te zyn daar zy verscheiden ter navolging aanbevolen wenken bevatten naar aanleiding vaneenzoi vuldig en grondig onderzoek Door de keizerlyke normaal yk commissie te Berlijn is een onderzoek ingesteld naar de oorzaken van bet springen van petroleumlampen Hiorby is o a gebleken dat de algemeen ver Omdat hek mogelyk in zake De Jong vry belangrgke byzonderheden zyn zegt de fArnh Ct deelen wij het volgende mede dat ons gisteren ter oore kwam Den 12n Juli des voormiddaga te 11 urenvervoegden zich aan het voetveer te Hetereneen heer on eene dame De heer sprak Hollandsch de dame eene voor den veerbaas VanLeut vreemde taal De heer wenschte metzyne dame te worden overgezet De veerbaas n tyn knecht raadden hem aan te wachtentotdat een zwaar onweder dat elk oogenblikkon losbaraten over zou zijn de veerbaas weeser op dal de wandelaars als zy naar Dorenwoerd zouden zyn overgezet daar zoo spoediggeen onderdak zouden vinden Maar de heerbleef by zyn plan ook nadat hy een drukgesprek in de vreemde taal bad gevoerd metde dame JU In eene roeiboot werden beiden ov pzet De veerbaas en zyn knecht gelooveu in de portretten van De Jong en Sara Juett de beide personen te herkennen die op 12 Juli zyn overgezet naar Doreuweerd Zy herinneren zich den datum zoo precies omdat by het bedoelde onweder in de buurt een schuur of buisje afbrandde De topografische g teldheid van de bosschen van Dorenweerd is men weet het van dien aard vooral by den Noordberg dat in de zandkuilen daar onder vooi even van voor het onweder te sohuilen zeer gemakkelyk onopgemerkt een moord kan worden gepleegd 6 66 6 03 8 10 0 17 e M 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 10 49 40 9 47 9 64 lO l 10 10 Men ui akte te Heteren de opmerking dat de mooMenaar het lijk slechts tot den nacht behoefde verborgen te houden om het dan aan hoofd en voeten verzwaard in den vlak nabij gelegen Ryn te werpen De kans bestaat dan dat slechts het toeval het lyk doet ontdekken Het is toch gebeurd dat het lyk van een overboord gevallen schipper juist daar in den om 7 30 9 08 11 09 7 07 7 17 7 84 7 81 7 37 1 44 4 10 10 OUD 11 60 18 8 30 8 60 3 48 1 46 1 66 8 08 8 09 S I6 4 46 4 66 6 09 5 09 4 40 5 16 O O D D A 4 80 8 10 9 36 9 44 6C 8 80 10 3 10 18 40 6 66 8 48 4 08 18 08 D N H Ai o H ïO 5 48 7 807 439 88 9 4610 1411 3318 15 1 88 8 16 8 46 3 43 4 16 4 48 6 81 7 8 06 S 10 80 1 44 1 49 1 58 8 04 8 09 7 08 7 11 7 90 7 86 7 81 4 48 6 6 09 10 38 9 46 9 54 8 09 8 60 10 07 10 64 9 04 9 1010 88 9 1 8 419 8910 4011 96 3 Voorb 6 64 K JT 16 B9 Ü Z gir 08 ni Kr 6 14 Z t M e l9 trek eent i twee j ren werd opgehaald Het waa met de kleer o achter eene krib Tastgeriakt In bet y d c leeat men VolKena de beechrsTende lyat nn de goavernements koffieTeiling te honden te Rotterdam op den lOn dezer is een partij Menadokoflie beschreyen als hooggeel met Teel wormateek getaxeerd op 90 cent per Amsterd pond dus per baal of pikol op p 10 f124 Ben andere partij Menado koffie beflchreveii ais met woruipteek a 85 cent een derde party aenket worfnsteek c a 80 cent Jammer dat ran de eerste partij slechts 144 Tan de tweede 71 en Tan de derde slechts 472 balen Toorhanden zijn Daarentegen is er nog een flinke party Tan 110 3 balen Meoado ko£Be getaseerd op 74 cent en beschreTen als geelachtig zeer eukel beschadigd c Het moet den particulieren koffieplanters op Jafa genoegen doen dat zij aangeatoken koffie liefst met Teel wormsteek niet meer onder de inferieore soorten behoeTeu te rangschikken De Terdrnkte beTolking in de Minahassa zal dunkt ons gelukkig zyn als aan de motieGeertsema in de Kamer uitToering wordt gegeTen dat zy nl belasting in geld kan opbrengen en hare wormstekige kofiie direct aan den koopman togen f 12 de pikol Terkoopen iu stede Tan f 15 daarroor ran het gOQTernemt te ontrangen Mr L Hafifmnns Terklaart in bet Venl Weekblad dat hjj den indruk heoft ontrangen dat er nog eeu kansje bestaat dat róór den grooten zoudrloed die ons dreigt het personeel herzien en de tollen op wegen en raarten afgeschaft worden Wat na dien zondrloed gebeuren zal daar rait geen peil op te trekken Hoogstwaarschjjnljjk wordt eeu groot deel der liberalen en met hen de regeering weggeruagd Er is dus geraar by vertraging Maar rolgens de resklaringen ran den minister staat de zaak der herziening ran het personeel eu der afschaffing ran de tollen nog niet zoo desperaat als zy naar de troonrede te oordeelen scheen Men mag dus nog altjjd hopen dat er iets Tan komt Moge deze hoop rerwezeulykt en er eindelijk ook iets Toor de belangen ran het platteland ran landbouw en njjrerheid gedaan worden In het beruchte Whitechapel te Londen dat ook de eer gehad heeft ran een bezoek ran Zola was men dezer dagen bezig met het uitgraren run den grond roor een nienw gebouw Men stoott op een groote hoereelheid doodsbeenderen Nasporingen brachten aan het licht dat daar in het begin dezer eeuw een particulier kerkhof is geweest De waardige man die het exploiteerde heeftrlatereenroudig de kruisen en grafteekeus weggenomen en den grond roor bouwterrein Terkocht Daar men geen orerblyfselen ran kisten rond wordt ondersteld dat de ondernemer wien bet kerkhof toebehoorde de Ijjken uit de kisten nam om deze dan weer roor nieuwe begrafenissen te kunnen gebruiken Wie Dickens gelezen heeft weet trouwens welke ongelooflyke dingen er rroeger te Londen op dat gebied plaats hadden Verzekering tegen werkloosheid Naar aanleiding der vergadering mtgescbreren door het bestuur der s Grarenhaagsche Ambachtsrereeniging in Mei jl gehouden ter bespreking ran de wenschelijkheid tot rerzekering tegen werkloosheid in den winter heeft de commiaaie in die rergadering benoemd een reglement roor zoodanige rereeniging ontworpen Wy ontleenen daaraan het rolgende De rereeniging stelt zich ten doel hare leden die in de maanden Norember December Januari en Februari buiten hun schuld werkloos worden ondersteuning of werk te rerBcbaffen Leden kannen zgn patroons en zy die aenig amhacht uitoefenen gehuwd of 23 jaar oud zyn minstens twee aohtereenrolgende jaren te s Grarenhage woonachtig en by patroons of op fabrieken werkzaam zyn De Vereeniging erlangt hare middelen uit contrihntiën der loden snbsidiën en bijdragen rau donateurs De leden worden naar hun ambachten in afdeelingen verdeeld Patroons die lid zyn betalen jaarlyks contributie naar het aantal gezelten in hun dienst Subaidiën donation en alle andere bydragen alsmede contribntiën ran patroon en nietrer zekerde leden worden jaarlyks orer alle verzekerden pondspondsgewyze rerdeeld en worden met de contribntiën der rerzekerden gestort in de afdeelingskasaen De verzekerde heeft recht op wekeljjkache uitkeering wanneer hy Ie ten minste zes maanden verzekerd is en 52 weken contributie heeft betaald 2e wanneer hy bniten zyne Bchuld werkloos ia geworden door oorzaken waarvooor hy zich by andere voreenigen niet verzekeren kan en 3e wanneer hem geen werk kan verschaft worden Het bestuur houdt eene werklyst bjj voor Traag en aanbod waarop alle vakken voorkomen Door het Bestuur zullen patroons dringend worden uitgenoodigd leden der rereeniging in hun dienst te nemen Werkende leden zjjn verplicht werk hun door de rereeniging aangeboden te aanranrden Het bestuur is verplicht den te verrichten arbeid zoodanig onder de werklooze leden te rerdeelen dat dit met bun ambacht zoo mogeljjk orereeukomt Geschillen tusschen hot bestuur ter eeneen een verzekerde ter andere zyde worden iu het hoogste ressort beslist door een commissie ran drie personen waarran één aan te wjjzen door het bestuur en de verzekerden en één door de beide eerstgenoemden Indien deze het orer de benoeming ran een derde lid niet eens kunnen worden zal hy door den kantonrechter worden benoemd Balteolaniiscli Overzicht Uit vele Engelsche steenkolenbekkens komt het bericht dat de werki aambeden morgen hervat zullen worden in het byzonder in het district van Dean In dit bekken is den mynwerkera een loonsverhooging van 15 pCt toegestaan Door de ridders van den arbeid ia het besluit genomen do werkstaking in het bekkeu van Charleroi vol te houden ïn de vergaderingen wordt een heftige taal gevoerd Groote troepen werkstakers nauwlettend gadegeslngen door de gewapende gendarmerie doorkruisen den omtrek De burgerwacht werd tegen 3 nur in den morgen opgeroepen om de werklieden te bescbermeu die niet aan de werkstaking deelnemen eu in de myaen afdaalden om aan den arbeid te gaan Ëen dynamietpatroou ia ontploft en heeft de woning van een mynwerkor belangryk beschadigd De Belgische regeering heeft eindelyk in twee lijvige deelen de uitkomsten van de volkstelling van 1890 gepubliceerd Deze becyfering wordt voorafgegaan door een rapport aan den koning waarin de heer De Burlet den yver van zyn personeel pryst dat byna drie jaren noodig heeft gehad om de uitkomaten te groepeeren De Réformec ontleent aan die uitkomsten eenige byzonderheden vooreerst blykt dat de aanbouw van nieuwe woningen in sterker mate toeneemt dan de aanwas der bevolking zoodat er dus verbetering in de woning qnaestie valt waar te nemen Alleen de provincie Brabant fs hiervan nitgesloten Ken gebrek in de samenstelling der uitkomsten is lat er niet valt op te maken hoeveel fiütgen er zyn Iu België wonen ongeveer G millioen menschen waarvan 5 897 883 Belgen Maar van de Belgen die buitenslands vertoeven wordt niet gesproken Wel wordt er gesprokpn vaa overeenkomsten met andere staten die elkander de uitkomsten der volkstelling zullen mededeelen maar het schijnt dat die overeenkomsten nog niet uitgevoerd zyn De rangschikking der bevolking naar de taal die gesproken wordt leidt tot zeer merkwaardige uitkomsten Daaruit blijkt al dadelyk dat h6t niet doenlyk zou zyn een scheiding te weeg te brengen tusschen de V aamsch en Franschsprekende provinciën Want met nitaondering van Namen eu Luxemburg is bet aantal Vlamingen in de Waalsche provincies zeer groot Opmerkenswaardig is het kleine aantal perspnen die zoowel Vlaamsch alsFransch spreken zij vormen slechts II pCt der bevolking terwyl 2 485 000 inwoners alleen Fransch en 5 744 000 alleen Ylaamach verstaan daartegenover staat dat in 1880 slechts 8 pCt der bevolking de beide talen gebruikte Uit de telliug blykt nog dat 55 pCt der inwoners Fransch 57 pCt Vlaamsch en 2 pCt Duitsch de derde officieelBelgische taal spreekt C it die cyfers blykt nog dat de kennis van het Fransch zich meer uitbreidt dan die van het Vlaamsch De statistiek toont verder aan dat het aantal ongeletterden 38 pCt bedraag 40 pCt der vrouwen en 36 der mannen In Vlaanderen stygt dit cyfer tot 45 pCt In Luxemburg daalt het tot 23 pCt Brabant heet bet gemiddelde aantal 36 pCt Ook blykt dat het aantal ongeletterden gröoter is in gemeenten mét meer dan 5000 inwoners dan in minder bevolkte gemeenten By de ouderen komen veel meer ongeletterden voor dan by de jongeren hieruit zou kunnen blyken dat bet onderwys zich gaandeweg uitbreidt Meer dan de helft der Belgen ongeveer 55 oheeft geen beroep oj egeven dit komt voornamelyk gaardoor dat slechts 28 pCt dervrouwen een betrekking bekleeden maar ookoff er de mannen vindt men 38 pCt die hnntyd itf ledigheid doorbrengen Het aantal arbeiders bft raagt 867 000 dat der patroons 137 000 dai der opzichtera en andere beambten 17 000 r zyn 327 000 handelaar 122 000 ambtenaren 425 000 landbouwers 223 000 boerenarbeiders tlQfiOO kleine afie tenaren bedienden en losse werklied f enV ylÖlpersonen die onder toezicht der Sdelykïié politie ataan A In de 1775 kloovisn van SekÉB boaden 30098 geestelyken verbJyf dit aantal stijgt voortdurend Sedert de laatste volkstelling werden 216 nieuwe kloosters gesticht en vermeerde het aantal kloosters met ongeveer 5000 Het huwelyk schynt in België voorde mannen minder gezond dan voor de vrouwen volgens de volkstelling zyn er 122 000 weduwnaars en 230 000 weduwen Tevens blykt er uit en dat is slechts één der grappige uitkomsten dezer volkstelling dat er in België meer getrouwde vrouwen dan götrouwde mannen zyn iets wat men eer in Turkye of by de Mormonen dan by onze zuidtlyke naburen zou verwachten De bekende lord Randolph Churchill hoefï paa uit het buitenland teruggekeenl een redevoering gehouden te Stolybridge die reeds geruimen tyd met belangstelling word tegemoet gezien omdat hy de zaken zoo eigenaardig kan noemen by baar naam Uome Uule of liever den politieken toestand door de verwerping van Home Rule in het leven geroepen Men was te nieuwsgierig omdat lord Randolph zich wel eens minder guustig heeft uitgelaten Het was dus meende lord Randolph eenvoudig de vraag of Oroot Britannië zou wordin geregeerd door JO OOO OOO van zyn eigen volk of door 3 000 000 lersche Roomsch Katholieken De bandelwyze der Pairs die Ilome Rnle verwierpen werd verdedigd Zy zouden sprak Churchill Home Rule telkenmale verwerpen als Gladstone dat wetsontwerp aan hun ooi deel onderwierp totdat Gladstone de uitspraak dor IcieaerR over die quar tie zon inroepen Alle kranten spreken over de rede eu vooral het lyfoi aan van Gijulstono de Daily News is er schrikkelyk boos oiu Zy spot met den profeet niet onduidelijk to kennen gevend dat Gladstone er voorloodig wel niet aan zal donkeu om tot een ontbinding van het Lagerhuis over te gaan Ook beschuldigt het blad lord llandolpb dat hy de Ieren als vreemdelingen beschouwt en dat de Unionlsten vergeten dat iu het Vereenigd Koninkryk Ierland gelyke rechten heoft en moet hebben met Engeland eu Schotland Lord Randolph s voorspelling dat Gladatoue by de eerstvolgende verkiezing in MidLothian door een meerderheid van duizend stemmen zal worden verslagen is verklaart de Daily News de climax van een gansohe reeks omgorymdheden Maar zou men kunnen opmerken om ongerymdheden maakt men r ich zoo boos niet ook niet ook niet in de politiek De Ëuropeesche mogendheden hebben een afdoenden maatregel gcuomen om een eind te maken aan den nnhoudbaren toestand in Rio de Janeiro Eerst deden do buitenlandschu vertegenwoordigers en de gezagvoerders der vreemde Bchepen al het mogelyke om den admiraal dor opstandelingen te bewegen do beschieting to staken of tot een spiogelgeveciit t beperken De regeeringsparty vatte toen moed eu begon Versterkingen op te werpen Dit was de bedoeling niet van do bcinoeiiug der mogendhefleu en de gezanten vroegen nadere Instgeving Deze is nu gekomen President I oixotu is Verwittigd dat wanneer hy Rio niet onlrruimt de opsiandelingeo als de reohtmalige party lullen worden erkend Het wapenges herm werd zoo gevaarlyk dat men in het belang van omstanders en voorbygnngers de bnitenlandsche handelaars wier loven en goed bedreigd werd der wakste party de wapens uit de hand heoft genomen Een later bericht verzekert echter dat de mogendheden den bewusten stap niet gedaau hebben Eene gesubsidieerde RijksHoo gfere Burgerschool VolgoDs het verslitg vau de GomeoaturBadBsittiiiir tt Qouda del 29 ug hadden B on W zioH tot Abii Minister vsti Jl gevfsiiA met hot venoeï voortaan onthoven te worden voa du mbsidic Kroot ƒ fl 970 die jaariyki ten bate dor KUlïS vorBtreict wordt ü ministor ind ochter voorshauds Kot n vrijheiil govondoii aijno meiiewürkin te vcrleeaen tot ontheltïng der omoenete vau de subsidie De HHa van Gouda hlyft dus voarloopig de eiHKO door ecup gcinconta gesubaidioerde KIIBS i Nederlaud Volgens art U der Wut op hot M ü mootou or ten minato 15 Ryks hooKere burgerscholen met j of 3j c zijd ffte voBtijfon In daarvoor meest gelegene gemeenten in de ondorscheidono oorden van het taad In welke oordoii van het land nu heeft men róór I88 Itgkshoogere burgurschulon met 6j c gevestigd P In do proT Noorbrshant 3 to s Ilertogeitbosi b en te Tilburg In du prov Noordbolland 1 te Alkmaar BI Zeeland 1 a Middelburg II n Utrecht 1 n Utrecht tl II I Friesland 1 n Leeuwarden If o n Orerijssel 1 Zwolle hu OroDÏngen 1 Groningen H K II Drenthe 1 Assen V II Litnbui 1 Roermond Keemt moD hierby in aanmerkinK dat Goldurlaud in 1860 eene EÜks landbouwioliool Wageningen met volledigeo cursus kreeg dan ziet men dat Het tal wol onnoodig zyn bier op to merken dat de RHB3 met 3 j c en do Ryks landbouwschool bier buiten nadere boaohuuwing biyron Zuidholtand met oena ovargroote meenlerbeid vm bevolking in dit opzicht bij alle andera provincïss ten Bcüter i Wel wuni te Oouda in 1865 en HBS met 3j o opgericht maar bg üe toeaomends bevolking van atad eu tand ea het toensmeud getal leorttngeii niet bet minst uit de omli ndo dorpen bloek dese weldra niet meer aan de behoefte te voldoen Kr werdeu dnu ook herhaaldolyk po gingen godaan otu den 3j c tot een fij uit te breiden Dit gelukte eehter eerst in 1881 maar ook toen nog onder de bezwai ada voorwaarde dat dü Gemeente jaarlyks eane subsidie van 6 970 zou gevou Zulk eeno voorwaarde word nooit tan eono andere Gmaeente gesteld Ia 1870 werd van den 3 j cursus te Alkmaar oen 6 j gemaakt hoewel er voor I66t 70 slechts 46 leerliagen 26 voor volledig ond en 19 voor enkele lessen wuren eu Etlfs in 877 nog word door do Rngaering dn 8 j r te Asten tot oen 5 j uitgebreid niet teven staande voor 1876 77 slechtA 98 loeriingen waren ingeschreven terwyl Gouda in datzvlfdu sobooyaar er 47 telde Unt de Gomuuutüraad in 1881 met het oog op do bolangon der Guraranle dex voorwtardu aaovanrdde is eoer naluurlyk bet was toen het eenige middel om tol hut gewonsclito doel te koroun maar tonder oenigen twijfel moeten du toeuraaligo Tiodou van don Raad de hoop gokoeatcrd hebben dat do Uogeering spoedig kou iuEiun dat Gouda als de meo8t gelogonu gemeente in ZHidhollnud evenveel recht op de vestiging vnn een 5j cursus hoeft als de nnduru nods gonoomde steden Alvorens iots ovor do ligging van Gouda to zeggou wenich ik eerst nog op hut foit te wyKen dat do RlUtS aldaar veol mindor aan bet Ryk kost dan c onige andoro mol Bj o Volgens het offloioo Verslag van het H M en L O over t Sl Büi bwtroe gen du onkosten na aftrek der schoolgelden voor Leeuwarden 89 818 89 ZwoUo 28 486 79 Rooimond 87 789 84 Tilburg 7 680 067b Middelburg 87 068 51 Vllurtügonboseh 86 471 41 Groningo 86 194 48 Utrecht 86 058 15 Alkmaar 25 349 81 Asien 2a 085 88V Jouda 81 908 88 Trekt mun nu van deze lantstu som do Gemountesubsidio ad ƒ fi ö70 af dan blyft or ten koste van het Kyk slechte 14 38 23 on dan bl kt dat zulfs do UIIBS mot driojarigen curses te Bergen op Zoom llolmmid Siippomeer Venlo en Warfum veel moer aan het Ryk kosten Dat iuuda gunstig gulegun ii voor da vestiging van oen b j cursus blijkt uit eeno vergelyking van hot unnla leerlingen mot dat der iindore RIIBS vooral wnnnoor men in het oog houdl dat Gouda in IS Jl nog geon 20 000 innrouors telde pu ook van tuBo bevolking eon zoer groot dool tot den arboidonflon stand behoort In 18ÖI H2 bedroog hH aantal leerlingen mannolyke on vrouwelyko Voor oll ond Voor enk Ims Totaal to Licuwarden 148 8 150 Jroningffl 185 8 148 Utrecht 118 5 188 Middelburg 71 13 89 ZwoIIo 67 8 70 Alkmaar f6 S 95 H a Hertogonboaoh 61 73 Assou 0 8 62 Roermt n l 47 7 H Tilburg 85 36 Gouda 60 ia 78i torwyl or voor dit schooljaar 1892 Ö4 niet minder dan 94 luorlingan yn ingesohrevon wnar an 75 voor volludig onderwijs Do gunstige ligging sptingt nog meer in hot oog wanneer wij op hot grooto afintal gumeontt n latten die Inorlingcn voor ilo IIHH levoron In 189198 waren dit lllfliswyk Bodegraven Boskoop Goudorak a Gra venhagfl Ilaastrocht Uekondorp Hoek van Holland Moordrecht Nieuworkork a d Uael Oudowater Kecuwyk 8tolw k Wuldinxveon ZoronbuiHD to zamen 16 gemeenten mot 89 lobrlingon terwijl vaa do bovengenoemde 9 + leerlingen van don thans begonnen rursus voorlig uït omliggende gemeenten komen Ton slotte mag bior niet onvermeld bijjven dat Gouda evenals do moeste andere steden van ons land door de wflt van 86 Juli 1886 8tb1 no 169 een aanzienlijke schade leed maar daarenboven eon wet bularigryko som van do vroegurc inkomsten aal moeten dorvon door do opening van het Merwedo kanaal waardoor do stodolytco balaiting aanmorkelyk moet stijgen Dit laatste zal dan ook wel bij B on W eeno hoofdreden voor hun forzoek aan den Ministor yn guwoest want do Ijclangstolling voor alles wat mot ondirwys in verband staat kan nauwolyk in ofuii ge goinooDteu va ous land grootcr ijn dan te Goudi op do bogrooting van 1891 ten bedrage van 364 JI57 347 staat voor Koston voor het onderwijs on ter bevordering van kunsten en wetenschappon uiot minder dau ƒ 108 208 89 wy varfeeagon ons dat da Miniiler sloclits voorshands ziJDO medewerking tot ontheffing der subsidie heeft geweigerd wij houden ons overtuigd dat doxo Minister van B l met zijn helderzienden blik voor do groote vraagstukken van den dag te gelegener tijd aan Gouda zat toonon tevens een niet minder opon oog te hebben voor do noodon ooner Geraeeatfl Geuda Sent 1894 Kleinhandel In Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOC i ER3 van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat by hen is ingekomen van den navolgenden persoon een verzoekschrift waarby Vergunning wordt gevraagd om in de bg sga