Goudsche Courant, woensdag 11 oktober 1893

8 18 18 58 ÏM 3 5S 4 60 5 88 6 56 1 06 P 4 67 6 08 1 18 5 04 I0 1 19 5 11 8 17 8 88 1 88 1 44 4 10 6 80 1 40 6 86 ROTTIBD M OOIID A 8 51 10 17 11 40 13 80 1 45 10 87 1 56 10 84 8 08 10 4 8 US lO U 10 47 U 08 18 40 8 16 8 48 8 88 8 43 9 40 10 48 11 08 11 88 r 9 47 3 4 t v 9 64 ff O l ff 8 40 a os 10 10 11 08 11 S6 11 48 4B 4 80 4 46 5 85 7 07 io 9 86 ff 4 56 r 7 17 f 9 44 K 5 08 7 84 H 9 5C r 5 00 7 31 0 1 08 4 40 5 15 6 66 7 87 8 30 10 Üirecte SüüorwegvcrbHiüing met GülÜA WInlerdlenst 1893 94 Aan evaDgeD tCtObCT 1 01 40 10 46 5 10 DRN Ha O 60ÜUA Ifage 5 48 7 90 7 43 9 98 9 46 lO H U SS M 1 38 3 18JI 46 3 48 4 16 4 49 8 91 7 8 08 9 S6 Voorb 8 54 10 90 1 44 ff 4 48 7 08 N d L dB 89 ff ff ff ff ff 1 49 a 7 114 t i Zagw6 08 10 88 1 88 5 7 90 9 4 Bl Kr fl U f ff ff ff ff ff ff 8 04 ff ff ff ff ff ff 7 96 n Jef M 6 19 ff ff ff ff 10 41 9 0 ff 8 0 7 81 9 64 Onuds 6J90 7 80 8 1S 9 88 10 18 10 89 19 03 19 48 9 90 9 48 8 18 4 18 4 43 5 90 8 81 7 49 8 S8 10 08 UT RBCHT GOÜD atreobt 6 33 7 80 9 9 8 S 11 84 19 03 19 80 810 3 89 4 48 6 36 7 48 £ 8 0 8 50 10 0710 4 lUrmelaa 6 47 8 03 10 09 w 19 19 3 94 4 06 4 88 04 s Voar l n 6 83 8 10 10 18 18 86 4 19 ff ff 9 1010 98 Oadtfvater 7 07 S 19 10 94 18 49 4 94 9 i wr öoula 7 80 8 S 9 84 S 18 06 19 58 1 99 S BO 4 87 8 90 7 08 8 90 8 419 89 10 40 11 98 AMSTEKDA M 6 O U D A AtttSterdioi ca 7 SB 9 40 H IO 11 97 9 40 4 10 4 10 7 98 47 AoLitardaa Wp 8 80 8 10 9 88 11 98 11 49 9 88 4J8 4 88 7 40 10 08 Qoada 7 80 8 1 lO M 1116 11 81 8 B0 8 80 8 68 9 18 11 0 9 87 10 49 18 11 19 811 01197 3 56 4 45 7 6 5 7 18 8 85 9 S7 10 46 11 11 11 30 Oct Womid II Oondnd li Vredig IS Zéterd M Zond 15 Mund 16 Wmi 11 1 88 6 90 6 86 1 48 1 67 4 85 5 95 6 65 6 41 7 48 8 5 10 15 11 15 11 40 18 IT T a n p n T 8 S 40 7 88 8 09 1 10 19 10 81 IS 4S 8 M 3 18 4 18 4 47 B 8 7 48 8 S8 lÖ OS 8 80 8 84 f ff 11 09 87 v = ï 15 aJJ 8 57 7 01 8 U ff 8 4 ff U 18 S 44 8 04 8 44 8 If 8 08 0 88 8 04 7 08 ff 8 48 U M 9 81 l S iL JiJ 8 18 7 88 8 18 8 41 10 81 11 48 1 80 3 08 S BO 4 48 8 19 l 3S 8 8S Ö ÏO 10 88 flOUUAA MHTIRDaU 8 40 8 l 10 08 10 88 19 11 f 8l 4 47 8 83 7 48 7 89 9 10 I0 8B 19 19 1 3 40 8 48 8 88 M7 11 10 M 84 1 18 8 18 H Onlingi werd tot tlle eenteftmbtenArab in Nederland een circnUire gericht waaain zg oitgenoodigd werden e n Tergaderrng b te wonen ten doel hebbende de oprichting van een N d Bnnd van gemeenteambtenaren te beipreken Deze Tei adering werd Zondagintddog bji KrasDBpoLskjr te Amtterdanif bouden en werd geleid door den bmr F Kraan pre ident van de Koordholland che Vereeniging ran gemeenteambtenaren c De byeenkomii werd door een dertigtal belangptellenden bggewoond Bg acclamatie werd besloten tot opncbtiog van den Bond De zetel van het beataur zat ie Utrecht gevestigd zün Het r lemeut werd Tuigeateld Het doel van den Bond ii bevordering vaq meerdere kenni vau het adminintratiel recbt bg den gemeenteambtenaar verbetering van den maatacbappelijken toestand van den gemeenteambtenaar en deopricjiling van een fonds tot geldeiyke uitkeering bg overlijden en zoo niogaiyk van een weduwen en weezenkai en een pentioeafonda Tot voorzitter werd gekozen de heer P Kraan te Zaandam toi secretaria de beer J V d Laan te Wentatelli Werf tot bestuur leden de heeren J P C ten üeasendam te Utrecht G W VVAgen r te id en H O Hartman te Goes Heden zal in t sNat te Amsterdam de 19a jaarvergadering der Mü tot opvoeding van weezen in t bui ezin worden gehouden Twee eden van bet hoofdbestuur zullfn dan moeten worden gekozen aftr z jn de heeren h H Oobign en J H A A Kalff Volgaas het H Nbl is er te llotterdara sprake van de oprichting van een nieuw Katholiek dagblad Aan De Mnasbodei schgneu ae dus daar niet genoeg te hebben Ingevolge besluit van de Algt moeuft Hynode der Ned Herv Kerk zullen de volgend vragen ter beantwoording bg de persoonlijk kcrkvisitatie aan de kerkeraden worden gedoau Wordt ook in uwe gemeente gewerkt voorde nitbraiding van desocianl democratitiche begin alea Zoo ja op welke wg e Bwttaat er onder de leden uwer gemeente Werklooabeid en kan door u of door de leden uwer gemeente iets gedaan worden tot wegneming va i d oorzaken af tot verznchting vnu de gevolgen dier werkloosheid V Of wordt op dit gebied rtwds d or u ot door andi ren ieiii gedaan Zoo ja wat dan Hoe is in nwe gemeente de verhouding tusschen werkgevers en wt rklieden y Kan coo uuvdt dui ürttJii i tutKj Uië t ffihiTimrttrff hiervan worden verricht of geschiedt dit reedM Wat wordt door u gedoa i om den zegen des evangelie s te brengen tot de sociaat democrHten en hnnne volgtilingen Wat wordt door u gedaan voor de belangen van de arbeiders in nwe gemeente en van hunne gezinobn in den geest van art L2regl van de diaconieën De polderbMiureu onder Alfeu Itoskoop en Waddinxveen voor zoover zg er bg betrokken ign hebben een adres versonden aan do Prov Htateo van Zuid Holland om het plan der vaartverbetering tusaehen IJsel en Ringvaart waartoe vóór 5 jaren besloten is tot uitvot ring tu brengen Zich beklagende dat by de stemming over de motieVisser twee der afgevaardigden van het district Alfen afwewg waren en twee er tegen stemden dringen zg er ten laatste op aan bg niet uitvoering vnn het oonpronkeljjke plan ten minste hetonderhoud derGouwekade op eioh te nemen waarvoor de kosten door ds uitbreiding 4er stoomvaart en de mindere dvugdelgkhejd d r oeverwerken Weldra voor de poldera niet meer te dlfagea zullen lyn Men maldt uit Amsterdam 7 85 7 88 7 9 7 48 7 56 8 35 8 41 8 40 8 55 0 06 Gouda Mtofdrtohtt Ni nv rk rk Onpalla Bottardam Rotlerdam Oapalle Nim verkerk Moor lreoht OoQfia 7 5 5 10 5 18 5 88 5 88 8 08 5 13 8 81 8 80 8 85 Oeuila 7 80 40 04 Zer U 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zeiw 7 5S9 0l N dL d 8 08 Voorb 8 07 18 1 13 1 18 1 84 1 88 11 10 11 18 Haie 8 19 9 18 9 84 10 07 11 87 18 41 19 5 e O I D 4 Ooflda Oudew Woanteii Inrnieten Utreeht Qqoda Aaivterdttm Wo kmtmiimOA 8 U 9 88 De rechter commisiaris mr B Simons he ft hedon de volgend oproeping door middel der AnistfjrdnmfK ltt bla liMi tot het publiek gericht De nchter rommisaaris voor strafzaken te Amsterdam belast met de instructie der zaak tegen de verdachte Hendrik de Jong doet e n böroep op de welwillendheid der Amsterdamache pers oni tot de wetenschap te komen wie de dame geweest is die omstreeks het middagQor van Donderdat Hl Augustus verjaardag der Koningin op het Talpplein AmstelHo tel met De Jong in eene tramwogen rgdeodf iiur de Weesperzijde heeft plaat genomen Meer gegevens voor eene persoontbeschgving dier dame zgn niet aanwezig dan dat zg eene dikke zwarte voile dro een bruini n hoed met eenigszins lichtere veeren en eene zwarte japon zg wss van middelmatige lengte noch slank noch gezet zg had eene panpinie bij zich alsmede een boodschappen mandje mft riempjeB er aan Zondagnacht omstreeks 4 uren ontstond er brand in de bakkerg van den heer B Hus gelc u in het dichtst bebouwde deel van het durp Oudshoorn Bakkerg en woonhnis zgn geheel in asch gelegd De brand is vermoedelyk ontatoan door bet scheuren van eenen der ovens In den nacht van Vrgdag op Zaterdag omstreeks middernacht hebbea eenige mannen men weet nog niet hoeveel eene brutale afzetterg gepleegd bg twee alleen wonende vrouwen de zusters Verdonk op dp grens van de gemeente s Heer Arendvkerke een half uur van Ooes Nadat zij door kloppen of geweld maken eene der zusters aan het raam gelokt hadden werd haar om geld gevraagd Inmiddels waren de ruiten van het onderranni verbrgzeld de blinden uitgeduwd en wai de spanning ontMt Uit vrees gaf de vrouw 4 nog eens 4 en vervolgens nogmaals 4 rgksdaaldera Steeds dreigementen en vraag naar meer Toen gaf tij G enkele guldens Doch ook dit was hun niet genoeg Op bedreiging met moord ou brand gaf zg daarna een bankbiljet van 2tj en nog n van 40 gulden en verklaarde toen dat zg alles had gegeven wat zg bpzat de dief of dieven mochten komenen onderzoeken Daarop htjbberi dezen zich cindelgk verwgderd Een besluit van den raad der gemeente Veenendaal tot afscbaHHng der kermifi heefl aldkar df ontevredenheid van vele labrieksarbeidera Opgewekt en zoowel Douderd als Zaterdagavond was het daar verre van rustig bg verschillende ingezetenen werd iu glasruiten ingeworpen De polilie was tegen de c i I matt iti i i jai Mw ttarom dan ook Zon dag een dertigtal infnnteristen uit Arnhem onder bevel van een officier aldaar zgn aangekomen om de orde te handhaven Heden kwam de justitie uit Arnhem een onderzoek doen naar de ongeregeldheden Alles was rustig Eeu landbouwer t Wadensweil bg Zurich vond op het land een nest met 5 jonge muizen die hg aan zgn kat bracht wier 5 jongen door hem s piorgeus van dien dag waren verdronken Eeaige dogen daarna ontwaarde bg in zgn schuur op een hoop hooi moeder poos met de 5 jonge muisjes aan de borftt Te Helmond had Zaterdag een leidokker die aan het werk was op het dak eener in aanbouw zgnde kerk het ongeluk zijn evenwicht te vérliezen waardoor de ladder kantelde en fo man naar Wneden stortte Gelukkig geraakte hg tuascheo de ladder en degoot beklemd en kon hy toen door andere werklieden uit zgn gevaarlgken t sUnd bevrgd worden Ofschoon hevig verschrikt ia hg er overigens met een gescheurde broek en een i Br lichte kneiizingen afgekomen 10 55 11 08 11 00 U l 11 85 7 47 8 18 lO OS 7 46 8 07 iu n t A s 4 57 6 11 6 16 6 88 6 S1 6 86 9 58 lÓ U 10 08 ll tO 11 18 In la Héforme wonlt uitvoerig het vorniof d n bestreden dat de Jong on Jack the Bipper dezelfde persoon ton zgn Descfargrer betoogt dat de wgze van werken van die twee 7ooveel bMproken personej geheel versebillend is De Jong is een dief u hg hg vmlonkereniaant de vrouwen na ze te hebben beroofd Jack daarentegen wendde zich tot die ongelukkigen ïn Wbïtccbapel die zich veil bieden voor een shilling n minder prostitn van het laagste allooi zonder geld of kostbaarheden De Jong verleidt zgn slachtoffers bemint ze en stelt een huwejgk in uitzicht Jack raakte de vrouwen slechts aan om ze te vermoorden en eerst den volgenden dog vernam hg haren naam nit de dagbladen De Jong liet overal sporen van zijn verblgf achter Jack il slecht i één enkele maal gezien gedurende ééo minuut door één enkel peisoon t Jong beeft twee vronwen doen verdwgnen Jack bectt er elf vermoord De Jong is gevangen Jack is dood of vrij De Jong werd geleid dooi egoïsme terwgl men nog in het onzekere verkeert omtrent de drgfvoer van Jack De Amsterdamache rechercheur Batelt is door het onilervn en van be oekers die onmiddelgk voor of na de Jong hunnen naam in bet register van Neerlxisch hadden geteekend tot de zekerheid gekomen dat het echtpaar de Jong die inrichting op Dinsdag 20 Juni bezocht heeft dus lang voor het verdwgnen van Sara Gedurende de Zaterdag 11 plaats gehad hebbende loting voor de militie te Kraliagen maakte een behendige dief van de vroolgkbeid en luidruchtigheid der lotelingen gebruik om een der knapen de portemonnaie inhoudende ongeveer drie gulden te ontvreemden Het is niet gelukt den dief in handen te krggen Ëeu vreeselgk ongeva heeft gisteren middag te Haarlem plaats gehad Zekeren mevr t wonende aan de Rngchavestraat had het ongeluk om loopend met een brandend petrolenrastel te haken aan een taleltje waarop evenzeer een brandend toestel stond en hetwelk juist tegenover de trap stond tengevolge waarvan z i van de trap viel oninlddelgk gevolgd door de petroleuinutelten Da dienstbode die op haar gegil kwam toeschieten geraakte zoozeer buiten zichzelre dat zg de straat opliep en de voordeur nchtei zich toe liet vallen Toen men op het geschreeuw toegenchilten er iu geslaagd was met eenen moker de d nir open te slaan vond men mevr f zwaar gekneusd iu eene vlamiVnzee aan de trap liggen terwgl het vuur zich renin aan het bouten beschot had inedegedawld Do verschillende doctoren die ter assistentie waren jl toege ld geven weinig hoop 0191 de daérlgk verbrande ongMukkige iu het jevenje Behouden mst Gt i Zaterdagavond hield de afdeelin f Deutichem vau den aociaal de mocratischm bond eene openbare vergadering om te prutesteeren b en uittlrukkingen van Kamerleden bg de behumleling der kieswet Na afloop trok het grootste deel der aanwezigen al zingende door de stad waarop door de politie het zingen werd verboden De betoogers weigerden aan dit bevel te gehoorzamen en trokken verder naar de markt waar zich spoedig een grooto menigte verzamelde De politie was niet in staat zich te doen eerbiedigen en werd gesard en beleedigd Aan haar kalm optreden is het te danken dak erger werd voorkomen Tot c a 1 uur a nachts bleef hek onrustig inde straten Naar men verneemt is tegen een aantal personen proceaverbaal opgemaakt 7 10 7 80 Vervllschingeu in den groothandel Op het congres van Maatachappelgk Belangt werd door den heer Van Hamel Hoos de vraag besproken wat er zonder hulp van Ugkswege gedaan kau worden om den handel in vervalschte voedingsmiddelen tegen te gaan £ r werden toen een paar conclusion aangenomen welke door ons medegedeeld werden In het Maatidbl tegen vervalscbingen komt de heer Kon op le7P Zrtftk t niff Hii Iwtnopt in h l 9 80 bgzond r dat ook in den groothandel rwalscbingen geple worden en dat vooral indien de waar de grenzen moet passeèren de groothandelaar het niet beneden zich acht ook vervalseber in het groot te worden Daarom acht hg inspectie door deskundigen aan de grenzen of in de dokken hoogst gewenacht Dnur of tgdroovend zou dit niet tgn Waarom c vraagt hg eiscfat men nietbg het benomnen van de danane beambten eenige zg het ook oppervlakkige cfaemiwhebedreveuheid bg zeer grondige warenkennis In verdachte gevallen zoude natourlgk het naastliggend proefstation of een daartoe aangewezen scheikundige moeten beslissen Het oponthoud voor den handel kan bg ving werken tot een minimum herleid worden en dit is in ieder geval een zaak van oudergMchikt belang waar het verbetering van welvaart en volksgezondheid geldt Wat de kosten betreft aldus gaat bg voort hierdoor behoeft de U eering die wg met bescheiden aandrang ons denkbeeld inovenreging geven zich niet te laten afschriklceu Wg bedoelen volstrekt niet de oprichting van groote laboratoria aan onze grenzen met hooggesakrieerde specialiteiten doch goed geoefende practisch gevormde beambten die met behulp van eenvoudige rea Teutiën en toestallan in staat zgn in korten tgd grove en scbadelgke vervalschingen te coustateeren Men zal ze beier moeten houoreeren dan nn bet geval is eQ ook dio toestellen en reagentien kosten wat geld ja dat spreekt vanzelf maar wg kunnen gerust aannemen dat die betrekkelgk geringe uit ven aan onze geheele natie ruimschoots ten goede zouden komen vooral het feit in aanmerking nemende dat het aantal beambten die den kleinhandel in verschillende plaatsen moeten controleeren belangrgk verminderd kan worden indien een der hoofdoorzaken nl de invoer van vervalschle waren zg het ook slechts ten deele weggenomen wordt Wg zgn vost overtuigd dat indien overal bet stelsel van een voorloopig chemisch of microscopisch ondenoek door bekwame beambten aan de grenzen ingevoerd wordt de vervalschers zich wel tweemaal zouden bedenken alvorens hun knoiaiergen over de grenzen te zenden De verkiezing in Roermond brengt in de Koomscbe pers de vrai ter sprake of bet geweuBcht is priesters als afgevaardigden naar de Kamer te zenden De Tgd heeft het zooals men weet reeds opgenomen voor de candidatuu van den beer Everts priester en gewezen hoc leeraar te Rolduc De Maasbode is er echter tegen niet om den persoon van den heer Everts maar met het oog op ifgn ambt Het Maasiriebtscbe dagblad Ons Zuiden noemt eenige gevallen dat de kerkelgke overheid zich beslist tegen het candideeren van een priester verklaarde doch is het in zoover met de Tgd eens dat de meening iÜét kerkelgke overheid op dit punt wel niet onder alle omstandigheden dezelfde zal zgn Temeer wgl de heer Everts behoorde tot wat men zou kunnen noemen bet cadre hors rang bg had geen cnra aoimae zielzorg en beeft nu bovendien zgn emeritaat aangevraagd Van al deze consideration wil echter de Maasbode niets weten Naar onze meening z zg Igdtdepriesterlgke waardigheid te veel in de TweedeKamer door de aanwezigheid van priestersaldaar en evenzeer in de oogen des volks Dat zg in het algemeen gezegd Mgr Freppelheefl in de Fransche Kamer de onwaardigstebejegeningen moeten ondergaan en had erniet den n insten invloed Wilde de rechterzijde iets van de regeering gedaan krjjgen dan moest vooral Mgr Freppel uiet spreken want dit bedierf allee Is het in onze KanTerveel beter en zal het beter worden als watGod verhoede het algemeen stemrecht er de afffevaanlicrden h en ennr zenden vao jreenwicb Nb leefde BIgr Freppel in volkomen harmonie met de overige Katholieke afgevaardigden maar wie verzekert dat dit altgd hetgeval zal zgn In ons land tenminste heeftmen droevige ervaring En iemand zal durven verzekeren dat in ons Parlement de eerbied voor den pries r vermeerderd is sedertdaar een prieater verschenen en daarna deKatholieke partg in twee fractiën verdeeld is Kon het intneschen ook nuttig zgn dateen priester naar de Tweede Kamer ging thans gelooven wg zeker niet Kwam Mgr Everts in do Kamer hg zou er twee fractiënfinden bg welke zou hg zich moeten aansluiten Koos hg de zgde van Dr Schaepraan de Centrunis artg zou zich moeten ecraseeren of de toestand kre € een bedeukelgkeraanzien dan hg reeds heeft Voegde hjj zichdaarentegen wat wij meer waarschijnlijk achten bg de Centrumspartg dan stonden in deTweede Kamer twee priesters t enover elkander PU wie durft beweren dat dit stichtendzon ign voor de Kamer en het volk Laat daarentegpu Dr Schaepraan dfe Kamer uit en Mgr Everts de Kamer niet ingaan dan is in een oogwenk de vrede onder de Katholieken hersteld de verdeeldheid weggenomen Dit i zeker een kort en krachtig advies Maar of nu Dr Schaepmau op dezen wenk hard aaT den loop zal gaan zal de Maasbode hoe diep treurig ook ook met het oog op den lieven vrede voorloopig nog wel moeten afwkchiea Het dorp Burlingham New York gelegen aan den voet der Shawangunk brrgen is letterIgk in oproer gebracht door een serie van ontzettende misdaden waarvan de daderes een jonge vrouw zou zgn Paul Hailiday landbouwer van beroep en sedert eenigen tgd weduwnaar had zich onlangs met een jonge vrouw die als dienstbode bjj hem was gekomen voor de tweede maal in den echt begevpn Weinig tgds later werd lift buis van Hailiday door epn hevigen brand in de asch gelegd en kwam een zoon uit het eerste huwelgk in de vlammen om De vrouw van Hailiday werd aangehouden onder de zware beschuldiging ztlve den brand te hebben aangestoken en daarna werd zg naar de gevangenis van het district Oranje overgebracht Maar zij slna ifde er in zich voor krankzinnig tfi doen doorgaan niet het gpvolg dat zjj naar oen gesticht werd overgebracht eu kort daarna als hersteld onl lagen naar haar man terugkeerde Maar nu gebeurde het dat Hatlioay eensklaps op geheimzinnige wgze verdween zonder dat men iets meer van hem hoorde torwgl zgn vrouw niets anders beweerde dan dat hg te Bloomingbnrg waA gaan Werken welke bewering geheel bezgden de waarheid werd bevonden De vrouw van Hailiday werd onder bewaking gesteld en toen het uitlekte dat zjj aan haar buren een middel had gevraagd om bloedvlekken weg te maken werd zji iu verzekende bewaring gesteld terwjjl een huiszoeking werd gelast Men ontdekte toen in de schuur onder een hoop hooi de Igken van tweo vrouwen die resppctievelijk 45 en 20 jaar oud bleken te zgn Zg konden ongeveer 4 dagen geleden vermoonl zgn geworden beide Igken toonden aan dat de dood het gevolg was van een aantal revolverschoten terwijl dat van de oudste der vrouwen niet minder dan 8 kogslwonden vertoonde Een nauwkeurig onderzoek is ingesteld en geen enkel middel zal gespaard worden om dit somber geheim te ontsluieren Tot heden was hiA echter onmogelgk de identiteit der beide Igken vast te stellen In bet huis van Hailiday vond men een bed letterlgk gedrenkt in het bloed en waarvan de matras door verscheidene kogels was doorboord Men maakte er uit op dat beide vrouwen in haar slaap vermoord zgn De geneesheeren die de Igken schouwden zgn van meening dat de vronwen niet terzelfder tgd zijn vermoord Volgens hen m de oudste al acht dagen dood en de jongste drie of hoogstens vier dagen Ondanks de gverigste nasporingen is het niet mogelgk geweest het spoor van Hailiday te ontdekken Maar in een oren bg het huis vond men een hoopje reeds verkalkte beeadereuj waaruit wor t besloten dat de vroow na haar man vermoord te hebben zgc Igk in den oven heeft verbrand De beenderen rgn zoigvuldig bg elkaar gezocht ea de geneesheeren zullen moeten oordeelen of zg gehoord hel ben aan een man dan wel aan een of ander dier Wat de vrouw van Hailiday betreft steeds meeren meerverdeakt men haar al deze misdaden gepleegd te hebben en men is zeer bevreesd dat het opgewonden volk de lynchwet op haar zal toepassen Van het oogenblik barer arrestatie af simuleert zg waanzin wat haar zoo goed gelukte toen zg drie jaar geleden het huis van haar man in brand stak en zg willens en wetens oorzaak was dat een barer stiefzoons in de vlammen omkwam Men beweert dat zg een zigennerin is vaa oorsprong Zekef is het dat het niet mogelgk is geweest tot heden een enkel woord een enkele verklaring nit haar te krgg n Wanneer men haar ondervraagt simnleert zg een aanval vau waanzin Men heeft ze wUlm f6i p feereii msor hot ia niet gelakt Een voordzet onderzoek in de woning van fiilliday deed het Igk van den man vinden ongeveer 5 duim onder den grond verbolgen Zgn Igk vertoonde een kogelwoude in de hartstrtsek Het lichaam was iu vergevorderden staat van ontbinding en het is dus zeer waarscbgnlgk dat juffrouw Hailiday haar man vermoord heeft vóór Margaret Mac Qoillan en haar dochter de beide vrouwen wier Igken ouder het hooi gevonden werden Hailiday behoorde tot het groote leger der Republiek en bg is dan ook ntet militaire honneurs begraven Het is zoo goed als zeker al legt juffrouw Hailiday geen enkele verklaring af dat zg de drie misdiHJen gepleegd heeft Maar het is onmt lijk op bet oogenblik de reden aan te geren die haar tot plegen dier misdaden hee geleid De ontaarde vrouw is zwaar geboeid en onder sterk geleide naar de gevangenis van M tecello Hullivan overgebracht Het Doet Wkbl deelt mede dat de inrichtingen van ds Van Dgk te Doetinchem en in de academiesteden thans 91 studenten en ruim 150 gymnasiasten tellen De vorige week werd het tweede studentenhuis te Amsterdam ingewgd waar 23 fatudenten kunnen geherbergd worden Het is gevestigd op de Heerangracbt uo 370 De studenten die in dit huis wonen betalen daarvoor hun kos eld Is hnn dit niet geheel mogelgk dan worden zg daartoe voor een grooter of kleiner bedrag door de vereeniging tot opleiding van predikanten gesteund Dit is nu het vierde studentenhnis dat deze vereenigiug bwzit Buttenlanilscb Overzicht Vrijdag komen de Russen toTonlon Madame Adam die aan het hoofd der vrouweumaui festatiea staat is gisteren alvast van Pargs naar Toulou gereisd met haar collectie geschenken lo 2138 porte bonheur arbanden voor de vrouwen der Rusclische matrozen met medaillons waarop de woorden Cronstadt Toulon Ëlk medaillon ligt in een blanw satynen étui met geborduurd vergeet raij niet in een der hoeken en de woorden 8ouvenier des femmes de France 1893 op het deksel 2o broches voor de ecbl enooten der Russische officieren 3o grieksche kruizen voor de aalmoezeniers 4o diamanten voor de familie van den Kossischeu admiraal Avelane en twee juweelen broches met turkozen op een stengel van vergeot mij niet voor ztjn dochters Den 16n zal mevrouw Adam naar Pargs terngkeeren om daar t presidaeren bg een nieuwe vrouwendemonstratie waarbg een Fransche vlag aan de Russen zsl worden uitgereikt Als om de Franschen nog eens te ergeren heeft keizer Wilhelm den Ttaliaanscben Kroonpr tot generaal la suites benoemd van het te Metz stationneerend Pruisisch infan terieregi ment no 145 waarvan koning Humbert eere commandant is Lange artikelen zgn iu de Duitsche bladen geschreven eenerzgds om te betoogen dat vo st Bismarcks levenszou ter kimme neigde en men zich op zgn sterven had voor te bereiden anderzgds om te doen uitkomen dat da oud kaneelier eenige lichte kwalen nu uitgei nderd zich in een goeden gezondheidstoestand verheugde Zelfs het zoo gunstig luidende tel am nit de omgeving van den vorst kfln de twgfeloars niet tot zwggen brenf en Tocli krggen zg almeer ongelgk Vah goed ingelichten kant heet het nu dat geen woord waar is van het bericht als zon do vorst een beroerte hebben gebsd Het vertrek uit Kissingen werd tot nn toe alleen uitgesteld omdat de oud kanselier door een insect waarschgolgk een wesp ïn den hals is gestoken Het gezwel nam dadelgk in omvang toe en strekte zich uit tot den bovenarm De vorst eed dientengevolge vrg hevige pgnen waarvoor hg na zgn jongste ziekte natuurlgk deH te gevoeliger was en moest zgn arm in een band dragen De eetlust bleef ook gedurende dien tg4 uitstekend en alle lichamelijk funCtiën volgen hnn normalen gang Alleen is bet bericht juist dat Bismarck in gewicht verloren heeft en mager geworden is Maar ook dit is niet in die mate het geval als werd rondverteld Zaterd had eindelgk het lang verwachte vertrek nit Kissingen plaats Hierbg bleek ook tamelgk dnidelgk dat het met den grooten man nog zoo slecht niet staat Hg hoefde ternauwernood ondersteand te worden toen hg de trappen ni r het perron opliep Ooggetuigen z gen dat zgn aangezicht alleen een klein weinig magerder en meer gerimpeld en zgn gang een weinig zwakker is geworden maar dat overigens niet de geringste verandering merkbaar was Het was zeer druk aan het station op het uur van vertrek en de lucht daverde van de toej nichingeo toen de vorst verscheen en verdween Vriendelgk knikkend grotttte Z Ei de juichende menigte Van de verzoening hoort men niet meer Boodit sommigen al de conclusie trekken dat het bg de gedane stappen lal blyven Ook de blodeo schrgren er haast niet meer over Het bericht dat Bismarck zjjn gedenkschriften voor een half millioen zou hebben verkocht heet nn weer onjuist Men heeft hem die som wel geboden maar hg heeft het aanbo l afgewezen Zal de versoeningfconferentie te Sheffield venoening brengen tusscheu lugneigenoars en arbeiders Het is pen gunstig teeken dat de werkstakers hun onverzoenlijke houding in zoover bebhen o gegeven dat ze althans m wlte willen doen om tut een schikking te geraken De verwschtingen ecbter ztjn niet hoog gespantien Dat liet werk iu de o Ioopen week in oen groot aantal mijnen tegen het oude lo m hervat irf beteekent niet vwl De stgging der tcenkolenprgzen maken dit natuurlgk l och 70odra daardoor wper meer steenkool geprotluceprd wordt zal de prgs wel weir dalen Herhaaldelijk i s op de vergaderingen van werkstakers geze ii dat als de werkgevers zich slechts eroeni jdon zg de oude prür en en het oude loon gemakkelgk kunnen handhaven Zulk een combinaliu m echter s o dig haar doel missen door de vraag naar Eugülnclw steenkool te vermindtr n Tevt iiK wordt door loonsverhooging oen nog grooter aantal landbouwers en andere werklooxen aangelokt en de mede lingilig der mijttworkerj nug grooter De eeuige oplossing vnti het vraagstuk is ilat tiiet meer mjjuweikerH in dienst wordoii genomen dan noodig is om om ecu l eh oHjjke hoeveelheid wnrk verrichtende jui t zooveel steenkool te product ervu als van daj tot dug nootlig 18 Dp Melgisclie gt iieiaal liritilmout h ft een plnn voor een geheele hurvornnng van het Iklgischo lcg r ontworpen dat hjj hij do naufltaunde Kanierzittiiiir iu den vorm vim eeit wet outwurp y al indienen De generaal wenscht volgens een medewerker vati du Imlépendance de legeistcrKte van IWJ OOO mau op 24 OUO te brengen De Neue Fnie Prcsse spreekt het l ericlit te cn dat prins August van Haksun lU kleinziK ti van den overleden keiler l om Pretio zich naar Kraziliëzou huhbeu ingOftclteept Van de ilrio kleinzoons van Dotii Pedro geboren uit het huwcljik van prins August vau Saksen met de ovurledeii dochter des kei ors IjcopolHina bevindt or ziuli euii iii een particuliere goiieosinrichtiug e is er niarine offiiier In Oosteurijkschoti dienst en bevindt zich te Poln welke haveii diuit4 lijj niet nrlateu heen en de derde prïi s Lodewjjk is luitenant bji het Keizersjagerregiiiiciit te liuHlirdk Iu het bericht wordt waar cbi tilglc bmbteld dezounvuu d n overleden Draaf ÜA toii d Ëu die mot I tbelta de ondaru dt chter van dtm keizer gehuwd wn Uit dit huwuljtk zijn twee zoons geboren Pedro en rjOMJit Als priiiseii Isabejln afstand doet kbI prins Pedrn waarschijnlijk bg de luTitelliug der monnrche in llnijtilij tot den troon worden geroepen Bargeriyice Stand iEBOUEN O Oct Aallje otidersH Vi see en II Huudwgk Pieternella ouders G bt Jong en A Schouten 7 Sophia Johanna ouderti R vnn Suhaik en G Isnrin Petrus H ndricu onders O II Kooinuo on M O Brugstens Jakobus Adriiian ouders J M Oretser en W de Graaf J hnnna Petronella ouders J van der Valk on J P Hofland 8 Adrianus ouders J Egkhof eu t A Vermeulen Jakobus Petrus en Johannes Gernidus ouders A de Brugn en J M EleuringK 9 Adriana ïacoha Cornelia ouders J Verkaaik en A de Pater Willemina ouders h Hoerlions en J Bouter OVERLEDEN 9 October Ö van der Kooij 21 j KEXXlSGEf ilMG I KI I1TISÜ N WKIKB IIKVAAB WIUDB OP HlNUHl KlINNKN VKKOOIIZAKKN UUlKiKMEESÏEK en WETIIOUDKBH fan Uouda Gezien rt 8 dtT Wet van tien tu Juni J875 St t blad No 95 Dueu te weten Dut zjj Tergnnnin hebben verleent oim G J Lnj tlmrt eu xyne rechbverkr jgeuden om ter uitbreiding 7 gner elacbtery e ue rieescben spekrookerü reitig n in het perceel nnn de Hpieringitraat geteekend K No b ka duster Sectie O No 412 Oonda 7 October 1893 Burgemoeitcr en Wethonden Toorooamd VANi BEliOEN IJZENDOOUN De flecretarii BUOUWEB WktergatUdeD Hoog Ijug Hoog Ijug 08 8 1 7 0t 8 10 7 10 8 4 S 4 01 7 M 4 07 t Og i 84 8 B 4 10 11 01 9 OO 8 16 iO S 46 41 a 07 10 46 80 10 1 7 01 Soa SpringtU 37 Got en 10 Not Oet Opg A Oüdarg A Opg Ondarg 11 8 11 8 81 l OoL 08 6 se a M 5 4 7 18 6 iS 18 10 4 06 18 8 88 6 0 14 A t a I 06 7 18 18 1 68 8 08 8 88 14 K K msm mmm allttH vtrkriiffbaar A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam g ücrroBKR ilolkoan US lOl l Vor kra 881 871 101 1 77 76 t II Vt 101 o 81 84 108V Vil 88 866 618 100 84V 100 806 140 841 1 101 looy 84 9 V 7 88 O 16 118 101 48 l Vll U8 ISO los 106 ii 0 10S 188 IM Vll 101 gg 76 7 S0 NiuuuNO Cart Ned W S SV dito dito dito 8 dito dilo dito SVi UoNOll Obl Ooudl 1881 88 4 Itauk Inaohrgving 1868 81 6 ÜoaTRNa Obl ia papier 1808 6 dito in lil ar 1868 6 PoaTUQAL Oblig mat ticket 8 dito dito 3 J l M i 140 4 RuiLANU Obl Ooit Sa Jüarie 6 diloGaaoDi 1880 4 ditobijKolhi lSSg 4 dito tl Hope U8g n 4 ditoin roud teeo 1B8S 6 dito dito dito 1884 6 SriNil Perpal lohuld 1881 4 Tuuiu Oepr Conr laaa 1890 4 Oao lofluing Hria D tim leaniDK Mria G ZutsAra Kap Kee v obl 18 S 6 Muiuo Obl Buil Sch 1880 O VuiutitLA Obl 4 onbep 1881 AHariluill Obligatian IHSl 8 KorriRDAll aiad laan 1888 S i Nm N Afr HacdaUr aand Araadib Tab Hij OrUtiiateD DaliMaatfohappg dito Arob IWpotboakb pandbr 4 Cult Hy der Vontenl aand a Or Hyaotbaakb paudbr 4 Kedarlanoaeba bank aand Nail Handalmaataoh dito N W Il l ae Uyp b pandbr I Botl Hypotbeakb pandbr 4 Utr Hypothaakb dito 4 OoaTENB Ooat Hong bank aand RusL Hypotheokbank pandb i i AMsaiKi Kouit bypotb pandb 6 Mai U O Fr Uen aart 6 Nao IloU lJ 8poorw My aand Mij lol Kxpl V SI Spw aand Nad Ind 8n Kirwegni aand Nad Zuid Afrik 8pm aand fl dito dito ditolStl dito 6 raULSpoorwl 1887 8 A Sobl S lil 58 Zuid Ilal Spivmü A Il obl 8 FoLlN Wanobau Waenan aand 4 Ruil Or Sual 8p Hi aand 6 Balliaohe dito aand V i Faatowa dilo aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kvrak Ob AloW Sp kan aand 6 Ijoaowo Sawait 8p Mi oblig 6 Orel Vitabik lilo oblig 6 ZnidWeat dilo aand 6 dito dito oblig 4 loy 48 AHuaA Ceol Pao Sp Mjj obl 8 Cbio fcNorlh W pr C r aand dilo dilo Win 81 Polar oU 7 Deorar k Rio Ur Spm aart r a lIliDoii Caalnil obl in goud 4 Louiiv k NaibvilluC rl T aaad 4BVi 861 18 a 80 108f losv 7 48 11 16 106 106 V ggi Uaxioo S Bpw Mij lebyp o 6 Hiai Kaniaa r 4 pot praf aand N York OnUrlo fc Waal aand dito Panui Obio oblig 6 Oregon Oalir la bvp in goud 6 81 Paul Hinn fc Maoit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig dito dilo Una Col Ie byp 0 6 CiNADA f an 8outb Cart T aand Vin G Ballw k Nar Ie b d a O Amiterd Omnibui Mij aand Rottard Traniwag Maati aand Nan Stad Amatardani aand S Blad Roltordam aand 8 BII OII 8tad Antworpenl887 S l 8lad Drunal 1688 S n i Hom Thai lU guilr Ueaellieh 4 IlS ll 107 OoaTINR Htaatilaening 1880 6 K K Ooit B Cr 1880 8 8rAK Stad Madrid 8 1888 Ned Var Bei Hyp Bpobl oerl 6 ADVERTENTZfiN V Heden oT rleed te IlmrUm ida Znater in het Diuoneaaenhnia onu gelMdo Uochtor Zatter en Behawdinatar DIRKJB COBNBLIA ran dih BBRO in den onderdom asn bgnii 30JMr wi6na gelnkliig tierren ou tot troott itnkt Vit alUr RAnn O u DW BIBO AaUmar 8 Oct 1803 ADVERTENÏIEN in He Binnen a BuUtnlattdiehe Cou rantetit worden dftdt jk opsesonden door bat AdTertantie BDiesn na k BBINKUAN w ZOON i OoHim