Goudsche Courant, donderdag 12 oktober 1893

Donderdag 12 October 1803 32ste Jaargang INo QITS Wegens verbouwing van ons WINklXHlJlS van ALLE Stukgoederen als Wollen Doeken Barets Tricot Tailles Blouses Corsetlen Handschoenen Kousen BONTWERK Kinderjurkjes Dames Bokken enz enz vindt plaats In hel pand MARKT A 97 vroeger bewoond door den Heer DE VLETTER De Afdeeling Zijden Stoflen arncerin en Passementen en Garen en Band biun geves tigd MABKT lae W lië BS iT4£i4€g M Markt 136 Markt A 97 WISBEUN LIFFMAra l4i4B mmm mmm NieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ü k s met uitüondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie mapnden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommere VU F CENTEN ADVERTENTIËN woi den geplaatst van 1 5 regels i 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters woi den berekend naar pluitsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd DIENSTBODE goed kunnende Koken en Werken Zicb te vervoegen WIJDSTRAAT A 171 LOTEN in de VKllLOTING BIJ OELEGKNHEIÜ DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ S Brinkman Zn Langpe Tiendewe r PRI IS 1 11 LOTEN vour 10 Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao t= i I ca Dffilmatlge do9r de nieuwst uitvindingen op machinaal gebied Terbflterde fabiifatl 4 en uitsluitend gebruik van fijne on f nste grondatoB on gsrandeeroi ien verbruilcer vni StoUwerck B Chocolade en Cacao een uibeTeleiuwurdlg fabrikaat Daunkeuri beantwoordende aan don inhoud der reap Etiketten Do Firma bolioaide 27 Brerets alH Hofleverancier 44 Eere Dlp oma B gouden enz Medailles een benUa tkd uitmuntend jn rabrikaüt Keedg 1874 sibreef do Aocadomie natiopul de Paris a Hon Tou dfaarnona ons Hvdallle d r piwialire clMie an oonaldAratlon de I TOtr KUMUanUi ftbrioktton de Ohooolat bonbon TkrlM to eto Stollwerck t bbrikoat is verkry baar bij H H k nfiseura Banketbakkers enz enz Oeneraalrertegenwoordiger voor Nederland Jdias Kattenklodt ♦ Amsterdam Kalverstraat 103 Gevraa rd tegen November EENE Bekendmaking GOUD A Verkrijgbaar Puike GELDKR8CHE WtMT evenals vorige jaren k 4ft Cent de IS Ons De REKENING en VKBANTWOÜRDINO der Ink en Uitg betr het gevierde KO SlSQlSHKfBWiT ui voor de INGEZETENEN tei visie leggen ten hniu van den Hr Penningii R OVDBBKBRK op MAANDAG DINÜDAO en WOENSDAG 16 17 en 18 OCT a B 4an dea morgens 9 i lO i are J J A MONTIJN Stfretarit @ ci Binnen eonigf dfigt n waelitetulo eene Lading GROVE Steenkolen BÜEIl SAOIEIEOLEII In Lossingeene lading PUfKE GBOVK Hulir Kaclielkoleii giednrsnde de Lossing tot 65 cents per Mud k s k vrg te buil URFSINGEL P 80 ftm kmkmm fl O per I L Qoiuh 10 October 83 wnaruit W t t 65 Cent per Heel i iant KOuder korting HÜi veren vrij iii m f bezorgd KtMds iu voorraad 8MËË on MAOUINEKOr KN en Echte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstof voor Viilkacbels ii f 4 p r HL Jan Prince Cie Kantoor Turfmarkt H tpl i Oouda 10 October 1893 Uen biede het Geluk de hand 50 h 000 Mai k als hoofdprijs in het Kelakkiftit gevnt biedt de nieuwtte groot ïeldverlotia r l f lo llooge Kegeeriatt vau Hamburg goudgekourd 1111 gewitarborgd is De voonie lige inrielitiug vbd het nieuwe plan beslont daarin dat in den loop van aluchta weinige raaundun in 7 vei lotingen viu 110 000 loten li 0 pryzen tteJraE endo 10 452 425 èiark t r rotledige beilitsing nullen komen dttnronder ma kapitale prijzen van eventueel 500 000 Hark bÜ uilnemrndheid ohlert piijs u M 300 000 S pryuin ü M IfiOOO L priJB ii M 200 000 2fl prijzo s M 10000 l prya k M 100 000 56 prijzen a M 5000 Sprtjzeni M 7S 000 lOfl prijzen n M 3000 l priji M 70 000 253 prijzen il M 30001 priji ü M 86 000 A prijuin n M 1500 1 prijs kW flO 00 tEgW5i prjmn ü M 1000 prvjs rM SB OOO 1HMF7 pryzen üM 500 prijzona M 50 000 j 50 prijzun a M 1481 prijs iiM 40 000 Ifttül pryxeuaHSOO SOO 5 prijzen ft M 80 000 KO 127 100 4 4 117 40 20 Du prtJBtrekkin eiy zgn volgeus plan van ambtswege vostgctitom Voor de aniiataande oerste prgstrokkin dezer groolt door den StAat gowAarW tde Êteldvorloting kost 1 golieet origineel lol sights M 6 of 3 60 1 tialf ff 8 IF 1 SO fl l kwart M M M 1 0 90 tegen inzetiding van bet bedrag iu baifkpapier of per postwissel Alle oommissioB worden oiimiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder apeior ontvangt van ons de met het wapon van den Staat voorziene Urlglneele loten iwlf in handen Bij iedere bestelling wordt het voreiscbte offitieele plan waaruit de verdaeting dor prijzen op de verscliilleude klassen alsook do betreffonde inleggoldeo te vernemen is gratis b geroogd on zcudon wjj aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de oRieieole lijsten Do uitlwtaling der prgzen gesohiedt Bleeds prompt onder waarborg vao drn Blaat en kan door directe toesending of ook naar verkiezing der Belanghebbend on Tio He grootere plaatsen van Nederland bowerkstolllKd worden Ons debiet is steeds door het geluk böguastigdeu onder Vele andere aanzionlyke pryzou hebbenw meurmalea volgens ofHoieelo bevijien deeerste Hoo fUrofTors verkregen en onto Begunstigen Eolt uitbetaald o a Hark 850 000 100 000 80 000 60 000 40 000 ene Het is te voorsten dat bij deze op deu htBteo grondslag gevestigde oudernuming van alle kanten op eene teer werksame deelueming bepaald kan worden gerekend on versorken derhalve om allo ootDraissies te kunaen uitvooreu de bestellingen zoo spoodig mogelyk in elk geval voor den 1 NOVEMBER O k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bauklei s en tteldvisMiurs In Hambnrit P H Hiermede danken wjj voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken eu daar wij by het begin der nieuwe verloting tor deelneming inviteeron zullen wg ook voor het vervolg bemoeid zjja door ecu stipte en roëcle bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Zeer ITette Qesteendrukte mmASTJES worden GELEVERD door A BRIl KMAIV ea Zn W J en Idon BlHz TAIVnAHTSEIS NIF UWE NDIJii24l bij dti Din Aastcrdin TE CONSULTBBBKN iederen WOENSDAG van 2 oor tot en met VBUOAG 4 nar te ouda Markt ll 4 Operatiën op verlangen pgnloos ZAK WOOROENBOIKJES bevattende de geslachten der selfat naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeiiyksta daarin voorkomende woorden volgens de nieuice Spelling van Dr M n VBIBS en Dr L A Tï WIMKEL bij Oproiming i 10 Cent verkrijgbaar bg A BRINKMAN ZN neHéeweg FRANSCHE STOOMVERVEEU Gheniisekti ei i wilsersehe W sscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen il Oppenheimer Kotterdaoi Specialiteit voor het sioomen en verven van alle Ueeren en Dameskleediugstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleedeu Trgpen met nieuwe patrones geperst Kwasten Qamitaren Neteldoek Talles Kanten Veeren ens Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken VAN OS Az Kleiweg A No 73 Een ware Schal voor de ongelukkige slacbtoflèrs der Zelfbevlekkinff Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retail s ELFUi W KI J HollandBche uitgare met 27 afb Pri s 2 gulden Ieder die aan de versobrilckeiyke gerolgeu vau dese ondeo Igdt moet het le cen de oprechte leenng die het geeft redt Jaariyka daizend van een sekeren dood Te verkrygen by hetVerlagB Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen intending van bet bedru ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen SE mm MUS of de beachrgving der beroemde gesohilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Tér Ooude benevena de geschiedenii der St Janskerk der Glaaeu der eartonteekeningen enz waarby ii toegevoegd een afsonderlyk lerenaberichtder beroemde Glasschildera de Gebroedere Dirk en Wouter Oabelh DOOK GBBISTIAAN KRAMM PRIJS 80 Cents A BRINKUAN H Gl Ie Abonnemeui Voortt ing DONOERDAQ 12 OCTOBER 1893 TivoU Schouwhurg Directie DE TOS k VAN KOBLAAB HET ODDERLIJK HDIS umMMk wu y Tooneelspel in 4 bedi van Huu A rSuottvia i Aanvang half 8 nnr 0 Gewone bepalingen en prgsen Gouda Saelpendnk vu A Baumuiik Zoo Be Geïneeiite Eegrootiiig De begrooting voor het dienstjaar 1894 welke eerlang in den Raad in behandeling komt verschilt om bekende redenen aanmerkelgk van haar voorgangsters Het was te voorzien dat de vermindering van de opbrengst dor heffingen op de scheepvaart B en W zonde noodzaken om te zien naar andere bronnen van inkomst Daarin is dan ook het voorname verschil gelegen want de uitgaven konden natuurlijk niet belangrijk verminderd worden schoon de tijdsomstandigheden als van zelf voorschreven de meest mogelijke zuinigheid te betrachten Nu is het zeker gemakkelijk gezegd zet de tering naar de nering maar een gemeentebestuur dat in zulke omstandigheden eenvoudig aan het schrappen ging van uitgaven zou al zeer slecht zijn roeping begrijpen De vraag is wat voor een gezonde ontwikkeling van hot gcmeenteleven onontbeerlijk wordt geacht en is men daaromtrent tot een resultaat gekomen dan moeten de middelen gevonden worden ook al moet een nieuw beroep worden gedaan op de beurs der burgerij De eerste post op de begrooting het batig slot der rekening van 1892 ten bodrage van 19149 66 geeft ons geen aanleiding tot opmerkingen Dat bedrag is zoo afhankelijk van de werkelijk in 92 gedane uitgaven dat daarover niet te oordeelen valt zonder de rekening geheel te kennen Suppletoire begrootingsposten komen in den loop van een dienstjaar het vastgestelde budget wijzigen uitstel van gevoleerde uitgaven kan het saldo schijnbaar vergrooten zoodat wij ons van elk oordeel daarover onthouden omdat de noodige gegevens ons ontbreken De beide volgende posten 40 opcenten op de gebouwde en UI opcenten op de ongebouwde eigendommen toonen een kleinen vooruitgang aan schoon de heffingen ongewijzigd blijven Deze kan liggen aan wijziging van den aanslag doch wij vermoeden dat men die vermeerdering mag begroeten als een teeken dat onze gemeente in dit opzicht althanb niet achteruitgaat Bg volgnummer 4 wordt het voorstel gedaan de 60 rïpceaten die thans voor de eEVILLETOX mi UIT DUEEND IV i De dood der moeder xoa een otilierttetbsar ver liet geweest r n voor het gezin indien tij niet de huishouding met vaste hand had veten to besturen en waar zij lelve in die pioeder onbetohr lel k veel had verloren daar deed sy io zekeren sin den anderen leden do gozinB hun gemÏB minder gevoelen omdat zij in velerlei opzicht bet evenbeeld barer moeder het buiagezia in haren geest bestuurde Negen maanilra bad zij zich van haar taak gekweten toon op nieuw de familie in droefheid werd gedompeld wani boe onbwluidend een vader ook wezen moc toch berokkeift zi dood het kinderhart een diepe smart ttbr bet plotseling sterven van van 8elm maakte den schok voor z n kinderen heviger Tol hef iCiftat toe een man van stalen gewoonten was h des niddajis uit da sociëteit komeo bad zich M gewoonlijk aan den disoh niet onbetuigd gelaten en wu daarna naar a n kamer g aau De lange duur van z n siesta had zyn dochter die alleen met hem in buis wat bevreemd zg wachtte een half uur over den gewonen t d maar kon t toen niet uithouden ZaohtjsB tikte zj aio de dour maar kreeg geen antwoonl ty gii R binnen en uitte een gU van aobrik Ug bg met vertrokkea mond m gemeente geheven worden op de hoofdsom van het rijkspersoneel te verhoogen tot 80 Dat is de eerste maatregel strekkende om het gat te stoppen van de verminderdescheepvaartreohten Men rekent dat daardoor de opbrengst van bijna 28 mille zalstijgen tot circa 36 1 mille een verhoogingvan lasten dus ten bedrage van ongeveer 8 i duizend gulden Om de beteekenis daarvan te begrijpen bedenke men dat thans op hètaanslagbiljet voorkomen behalve de hoofdsom 20 opcenten voor het Rjjk 5 voor de provincie en 60 voor de gemeente Elkegulden in hoofdsom wordt thans feitelyk 1 85 en zal in het vervolg ƒ 2 06 worden een vermeerdering dus van f 0 20 op elke 1 85 d i ruim 10 8 per cent Wie thans b v ƒ 25 betaalt op net belastingkantoor voor personeel zal er in het vervolg 27 70 moeten brengen Deze verhooging is dus niet aanzienlijk maar aangezien het personeel velerlei gebreken heeft is opvoeding dier belasting per se af keurenswaard Gelukkig dat er gegrond vooruitzicht bestaat op spoedige wijziging althans wat de meest drukkende grondslagen betreft maar juist daarom is het zoozeker niet dat het geraamde bedrag uitdeze bron zal verkregen worden OJIder de volgende posten trekt natuurlijk de verhouging van de plaatselijke directe belasting het meest de aandacht Voorgesteld wordt dit bedrag van 42 op 62 mille te brengen waarvan globaal een verhoóging van 50 per cent van eiken aanslag het gevolg zou zijn indien het tegenwoordige kohier van kracht bleef Men weet echter dat onlangs do heffing van de plaatseljjke belasting op de inkomsten op nieuwe grondslagen is geregeld zoodat vooraf niet is te zeggen welken invloed deze verhooging op ieders aanslag hebben zal Zeker is het dat de meergegoeden het leeuwendeel wel voor hunne rekening zullen krijgen daar de strekking van de nieuwe verordening is don minderen man zooveel doenlijk te ontlasten een beginsel waarvan de juistheid moeilijk in het algemeen kan worden betwist Het groote bezwaar is slechts dat het wegen van ieders draagkracht zoo bijzonder moeilük is Wij benijden de taak van B en W en van de commissie uit de gesluten oog op dua grond bij den stoel waarvan hij blgkbuar afgegleden was 0p baar geroup en gestamp op den vloer scholen do dienitbudon toe Spoedig werd de tijder in bed gebracht eu om den geneesheer en de zoons giazonden doch hoe spoedig de eerste ook verscheen hij vond de zoons en de dochter bij het lijk vau han vader en sohreef liet plotseling sterfgeval aan een beroerte toe Bij het zwakke geslacht is soms de meeste kracht tot handelen Hoe diep ook geschokt had Truida zoo zu41en wy Juffrouw van Selim noemen spoedig haar aandoeoing in zoo verre I bedwongen dat zy in staat was na te denken Z iwist met den leld Eamen tact der vrouw eigen dp verslagenen op te beuren te troosten te leiden en bun hulp in te roepen tot het nemuu van die maatregelen die voor do betrekkingen zoo pïjnlgk en toch in het klaaghuis zoo onvermijdelijk en tevens zoo heilzaam zijn Vier dagen later konden Kraayenhorst en zijn cobra s met volle verzekerheid dos gemouds zeggen dat zg in geen ding gezondigd hadden oameclijk tegen de wetten eener deftige begrafenis waartoe niet gerekend kuuDcn worden du wetten der matigheid De laatste per den overledene bewezim was luistarrol geweest De zonen vau van Selm wier kiesoh gevoel eon oogeublik de stetn had verhevea tagen het walgelijk poppenspel waartoe de uitvaart van den sterveling bg de beschaafde Chriatenvolken wordt vernederd hadden zich gebogen omler het juk der nsantiën en de aaaspnkers dragen en de dicDstbodcn van het sterDiuis zoowel ala van de naaste betrekkingen grinnikten van genoegen bfj bet oatraagen van het aanzienlqk looo hot groote ingezetenen die hen zal bijstaan dan ok Jpenszins Wij twijfelen er niet aan of aller streven zal zijn volkomen de billijkheid te betrachten Iiitusschen gebrekkig al dit menschenwerk wel blijven Een der grootste schaduwzijden van het stelsel van ambtshalven aanslag is wel de minder gunstige positie van den ambtenaar wiens rekening gemakkelijk te maken is tegenover den handelaar of industrieel wiens backen voor niemand te lien zijn De heer Van Iterson zeide terecht by de beraadslaging over de nieuwe regeling Als men met verschillende personen over de belasting spreekt blijkt het dat er vele ontevredenen zijn niet zoo zeer over hun eigen aanslag maar omdat anderen ton onrechte minder betalen dan zjj Dat is ook onze ondervinding on wjj gelooven dat steeds het streven zyn moet dergelyken ontevredenen de wapens uit de hand te slaan Zoo ontringon wij juist heden van een inzenJMde vraag of het billijk is dat de directeur van een rykikantoor alliier voor dezelfde aom wordt aangeslagen als de voornaamste hotelhouder zie laatste Raadsverslag pag 74 kol 2 een vraag waarop wij natuuriyk het antwoord moeten schuldig blyven maar die wij op ons nanND bij deze gelegenheid te brengen onder de aandacht onzer lezers Zeker is het dat vele ambtenaren zich in dit opzicht terecht of ten onrechte verongelijkt achten terwijl hun den weg tot reclame is afgesneden want hun eigen aanslag is niet onjuist Na deze kleine uitweiding komen wy tot de posten der begrnotiog aanleiding hebben gegeven tot deze vermeerdering van lasten Volgnummer 7 raamt de opbrengst van de bruggelden enz op f 49 500 in plaats van op 70 SCO Dat is een gevolg van de vermindering der vaart door de gemeente na de openstelling van het Merwede kanaal Die nieuwe vaait komt ons dus nu reeds op 21 mille te staan doch het schjjnt dat in dit opzicht het ergste is geleden want het nieuwe kanaal voldoet niet aan aller verwachting on niet ongegrond is het vermoeden dat het aantal schepen die den ouden weg volgen eer toedan afnemen zal Intusschen zal binnen kort Dec 94 het recht tot beffing van drinkgeld de zware draagplaatsen torwfjl het volk dat ora het huis samansohoohle niet uitgesproken Was over de rgke nalatenschap dio dien ttoeren wol ten deel zou vallen V Terwijl door de bezopen van de vej uldun Jenevorbes de deftige liegrafenis vac den ouden beer van Helm hemelhoog werd geprezen terwgl de leden van oeu der aanzienlgke sociëteiten bg hun kaartspel zich verdiepten over het vermoede lijk bsdrag dor nalatenschap die naar het algemeen gevoelen kolossaal wezuu moest i lerwgl Teun de kruier op de hoek dos avonds met een dankbaar hart de veertien gulden van de draagplaats nog eous natelde en zijn ietwat prooktieke naging wat zij er voor koopen kon en na en dan hare overleggingen afbrak met den uitroep nmensoh wat mot het toch een genot wezen rgk te zijn en je bloedon van kiiioereo good verzorgd achter te laten zaten du door sommigen lieklaagde door meerderen bonijde kinderen van van Helm op do groote zaal bijéén Hun hart was te goed geplaatst dan dat de dag dor Itegrafeuis van hua vader ben niet tot woemt ige herinnering tot erostigo samensprekiog zon geleid hebhen en Zfj wa un te veel MUI elkander gehecht eo de daemon van het geld bield ie weinig bnn ziel in bent d U dat da begeerte om toch loo spoedig mogolgk 6 weten hoeveel iedei voor zyn deel erlangen zmi hun gemoed kwelde Ook waren zg zoo volkomen genut dat de dood van ban vader ii j jjna finantieeie positie geoo venuderiog zou bMBlFdat zelb geen de vaartbelasting vervallfn en aan de provincie overgaan WelkMi invloed dit lal hebben op de ojjfnra dezer begrooting wagen wjj niet te berekenen De volgende posten onder de inkonuten voorkomende verschillen niet veel van die van den loopenden dienst Over het geheel zjjn zij gelijk enkele die van handel en verkeer af hankelijk zijn dragen door eene kleine vermindering de sporen van de gedruktheid welke op dat gebied heerscht De gabel voor het bevaren der rivier de Qouwe is om dezelfde redenen als boven gemeld zyn van f 24000 tot 17000 gebracht Deze f 7000 veroorzaken met de bovenstaande 21 000 de groote vermindering in onze revenuen welke door nieuwe belastingen moet aangevuld worden Het schijnt Dog niet zeker dat deze heffing op 31 Januari 1895 geheel zal vervallen De mogeiykheid beataat dat in de Novembervergadering der Prov Staten waarin de quaestie ter prake komen zal een besluit valt waarbij de heffing geheel of gedeeltelijk bljjtt bestaan Het volgende budget zal ons daaromtrent meer zekerheid kunnen geven Over bet algemeen kan van de cüfers der iokomaten dit jaar gezegd wonien dat zy slechts een betrokkelyke waarde hebben onze gemeente verkeert in een tydperk van overgang waarin bet onmogelyk ia berekeningen voor do toekomst te maken die eenigszins op vaste gegevens steunen BINNENLAND GOUDA U October 1893 De heer P X van Lit van Ilaastreoht ia te Utrecht geslaagd voor iet 2e natuurk Voor het muken van een voorboeiem en daarmede ia verband staande werken ten behoeve van het te stichten stoomgemaal voor den polder Nieuwkoop was het laagst ingeschreven door den Heer Brouwer u Gouda ad 37 743 wieu het werk is gegund hoogste inscbrüviiig was vau dea Heer Volkar te Jutfaaa ad H 000 Dat er huzaren met goede harten sjJD weet ieder maat dat er ouder de oScieren van oas garni ocn gevoudou worden wier harten bloe strgd werd gevowd tusacbon niuuwsgierigheid en kicderlgke eeibied ja z moesteu hao gevoel telfs eenig geweld aandoen om dan volgendan dag in hot vertrek van buo vader het bureau en de owlorsobeidene Uden van z i sohryftafel te openra en inioge vin zgn zaken te uemen Z waren hiertoe te meer verplicht daar bfj behalve wat het kantoor betrof ben ten eenenole onkundig van igu zaken had gelaten Kenmoal begonnen hadden zij geen langim tgd nooiig om tot de vreeselijke outdekking te Icomea dat het zoo geroemde koloasale vormi n ten eenemalo ver dwenen was Zij vonden allen de ruïnen daanrao want uit de stapels der Vrausohe Assignaten die er logen bleek het duidelijk dat de oude heer de dwaasheid had bogaan nagenoeg s jn gehoele ka pitaal iu die papieren te wagen en te ver spoten t Wal reeds oen pUr jaar goleden dat ook Kom do slag getroffun had die zoo meoig gezin ten gronde gericht en tot den betlelstaf gobraoht had Voor zijn vrouw n kinderen had h met de grootste omzichtigheid zijn verlies verborgen en al vermoedden sommigon dat ook hij bij de bekende operatie van Napoleon geleden had zijn orediet was zoo gevestigd dat bij aiemsnd ook maar een oogonblik de godaohto opkwam ali zou zjjn kapitaal te gronde zgn gegaan U deed ook Ilea ora dat vermoeden te voorkomen by bleef op dentelrdeu voet voortleven eu bracht In niet verandering maar hoewel zgnzaak genoeg winst afwierp stonden z n uitgaven toob in geen evenredigheid tot zijn inkomsten zoodat bet bedrag zfjoer sdnulden reed een laomerkelgk egfor bereikt bod fTerJt Mrvolgi