Goudsche Courant, donderdag 12 oktober 1893

M 5 45 0 41 i 07 10 05 8 80 10 se Ül Ol 11 07 7 8 il SS 7 M Sou Springtij 27 Dot en 10 Nov cl Opj A Ouderg K Üpg Oadarg 18 8 6 48 l Oct e O 5 88 IS 10 45 8 06 7 8 U 5 A 8 38 18 8 88 8 0 1 05 T 1818 1 58 8 08 8 88 14 K K 3 05 10 88 Muad 16 Dinsd 17 Woensd 18 BEEfiOONl UNraHOEl alleen verkrilgbnar 6 A van OS Az £ 73 73 Iteurs van Amslerdam 10 OCTOBKR NlullLANU Gort Ned W S 8V dito dilo dito 8 dito dito dilo 3V llo ata Old Ooudl 1881 88 l lTiUl InichrU iiig 1868 81 5 ÜosTiNa Obl in papier 1888 5 dito in silver 1868 5 PnRTUo l Oblig met ticket 8 dito dilo 3 ili SLANl Obl Oost 8e Serie 5 dilo Ueoons 1880 4 dito bij Holh 1889 4 dito bil llepe 1889 90 4 dito iu goud leoB 1888 6 dito dilo dito 1884 6 Sp nji Psrpel sohuld 1881 4 Tuaailj Uepr k nv leen 18911 4 Geo loeiiiug serie 0 Geo leenlnu serie C ÜuiDAra Rsp Use v obl 1898 5 Manco UId Uuil Bob 1890 8 VRNRZiiai A Obl 4 onbep 1S81 AHsTiau H übligsllen IHl i ItoTTEauAH Sted leen 1886 S i Nbu N Afr lUcdelsr sand Arendsb T li Mg Jertiücnlen slotkoara 101 78 Vorkrt 38 lOl l 98 77V nu n i o o Vi 98 98 lOlt 69V 851 84 108V s Vis 98 981 981 580 698 100 Tegenover de neiging der Belgische Regeering om de telephooii dames door mannen te vervangen heeft de heer Frank secretaris der Ligne Faministrec aan den beroemden uitvinder Edison geschreven omzijn meening over de bruikbaarheid van vrouwen en deze heeft geantwoord haar verre boveo mannen te verkiezen voor alles wat de Iwbandeling v in electriciteit betreft Volgens zgn ondervinding erlangt eene vrouw in éen minutit meer beset van luaehinerie dun een man in zyn geheele leveu Ook heeft hjj zelf tweehonderd vrouwen in dienst Het gedenkteeken dat in 1874 te Lieeuwen gemeente Wamel werd opgericht ter herinnering aan den groeten watervloed van 18 l en aan het bezoek van wjjien Koning Willem Hl en zjjn broeder Prins Hendrik die aldaar op vorstelijke wijze troost en hulp verschr ften aan do vele ungelukkigen is wegens daaraan tooïgekomen gebreken tifgebroken moeten worden on thans vervangen door een nieuw mo nuniont hetwelk dezer dagen onder directie van Jen Provincialen Waterstaat van Gelderland is gereed gekomen De kosten daarvan zyn gedeeltelijk gedragen door de vereeniging tot instandhouding van het inonnumt flet werk is ui Rvoerd d inr de aannemer A Tb ran Hossem t Drcumet Toen gisteren zekere J 8 uit hot Huis van arrest te Rotterdam waar hy Wf ens aanhoudende dronkenschap 24 dagen had dnorgebrarht werd ontfllf en was zjjn eerste werk zich opnieuw ann torken drank te goed te doen en kwam hy smoordronken in zjjne woning te Kraliiigcn hjj fijno 82 jarige moeder aan Hy UAdc zich daar yóó woest aan dat de huren do hulp der i olitie inriepen Een in de buurt surveilleerende agent van politie kreeg toen hy in de woning verscheen eenon koffiepot tegen het Ijjf en toen hy den man wilde arresteeieu ter voorkoming van verdere ongelukken geraakten beiden handgemeen Het gelokUi den ugenteohter den dronkaard meester te worden en achter slot te brengen 9SV llali Usalschapptj dito Aruh Hypflth kb paiidbr 4 Ïult Mg dt r Voratunl asnd s Gr llyeotlietikb psridbr 4 Nedorlalidscbu bauk ssnd Ned Haadelmaatseb dilo N W k I sG Ilyp b psnilbr 6 Roti Ilypolheekb psudbr 4 Utr llypotbaekb dito 4 OosTRKR Oost llong bsnkssnd UlFsl Hypotheekbank nsndb 4V AUERfXA Kquit bypolb pandb 6 Masiv 1 IJ I r Unu earl 8 NsD Hall U 8poor M aand Mij lot Kipl V at üpo oand Kei liid Spoorwogu aand Nfld 2uid Afrik Spm aaad 6 dito dito dilo 1891 dilo 5 lTAUt 8poortrl 1887 89 A Kobl 8 Zuidilal pirmü A U obl 8 1 ol EN Wsrsobau Weenan aaiid 4 KusL Gr Uuu 8pir Mg aand 5 üaltisehe dito aand Fsstova dito aand 5 Irirang llombr dito aand 5 Karik Ch Asow 8p ksp oand 5 l osowo SewHSt 8p Mg oblig 6 Orel Vitebsk Ulo oblig 6 ZuidWest dilo aiind 6 dilo dilo oblig 4 AHaalKa Oent l an 8p Hij obl 6 Chie k North W pr C r sand dito dito Win 81 Peter obl 7 Denver 8c Kio Gr Bpio eert v a lllinuii Ontral obl in goud 4 Louisv k NasbvilleCert v nand Mexico N 8 w Mij Ichyp o 8 Miss Kansas v 4 pet pref aand N York Oatario K West sond dilo l uuuB Ohio oblig 8 Oregon Calif te bvp in goud 6 8t Paul Hinii k Manit obl 7 Uil Pao Hoofdliin oblig A dilo dilo Line i ol Ie fayp O 5 CiNAOA Jan 8outb rt v sand Vta G Kallw k Nav Ie h d e O Amsterd Omnibus M aand Rollerd Tramweg Maats aand g Na Stad Amslardan aand S Stad Rotterdam aand 3 Beloie Stsd Antworpenl887 27 Stad Hrussel 1886 8 99 HoNO Theiss Itcgullr Gesellscli 4 i 113 OosTlxa Btoalsleening 1860 5 1116 K K Oost 1 Ur 1880 8 j Spanjz Stad Madrid 3 1868 i 9 Nbu Ver Het Ilyp Spobl eert 6 07 84ti 100 805 189 l 101 100 183 96 79 881 90 18 118 101 Vis 801 198 las l i 9 180 lOU lOff 69 0 in 188 12 V 10 99 48 86 19 181 1081 79 1081 lO Vs 871 46 II 1591 1041 m 991 94 49 ov lil 99V 69 0 Zooals blykt uit de mededeelïng van den burgomeester te Rotterdam zyu ook in de verloopeu 24 uren geen nieuwe lyders aan cholera asiatica aangegeven Sterfgevallen hadden ook niet plaate Twee lyders blyven nog in behandeling In 4 etmalen hebbon zich dus reeds geen nieuwe gevallen van cholera vooi edoan De AsB Ct meldt Zaterdag en Zondagavond was een gnnt aantal jimgeliedeu voor het hnis an een ingezetene op Steendyk verynmeld dïe ajwtUederen zongen rumoer IVI ISlt 78 Directe SiMKirwcKvêrbliullu iiiH JOllÜA Wlnlerdleiisl IK93 4 Aaiignangcn I ictober Tüd van reenwlcb o IM K O T T K II U A M 1 18 18 58 1 14 3 61 1 05 1 18 1 19 1 31 1 98 1 44 4 10 KOTT 11 K D M n OUD A 9 80 10 10 17 10 7 10 34 10 41 10 47 II II an 09 18 il 99 SB ADVERTENTXËN UT aoUDA nüNiiiAO l 97 3 55 4 45 5 37 5 59 7 18 8 16 9 17 10 45 ZU Oood 7 30 6 409 04 9 87 10 49 19 11 18 81 101 Üor M 7 8 59 11 01 1 13 Bl Kr 7 47 M L Ze 7 6ï9 0l H IO ♦ N M d 08 l k n ai 1119 138 5 90 B 9Q lu ll Xs i 34 10 0 7 l 87 19 i lWn 4n 4 9 5 95 5 55 4 7 43 8 6 lO KU H 11 40 19 615 0 40 7 66 8 0 8 91 fo rwVs Ms oVi lS 4 1 4 47V9S 8 01 7 45 8 38 lO OS nn m KI IJ QD a S7 S S7 r 8 mo IxaI mI o l l flO 709 8 4B U n 8 51 MO S 60 8 1S 10 54 18 788858 841 10 51 H 1 80 S W8 3 50 4 48 5 8 fl iï 6 S5 8 88 9 10 10 58 0OU11A AM STRRDAM kO 8 81 lO OB Ï0 65 Ï8 U 8 51 4 47 MS 7 45 0 08 Wp U IO 10 55 18 1 l 8 45 6 45 8 87 10 qI 8 14 9 81 U 10 U 84 1 18 8 BI J M 5T U 85 die ietc uuderoD hebben van of verscfattldigd tgn aan de oader het voorrecht van boedetbeschryving aanvaarde nalatenacbap no bAIITUOLOHEUS VBRMBULKN in leven Lederhandelau t Oouda en den 2den October 893 ilda t overleden wordeu verzocht daarvan jóór dot laten NOTEMBëK 1893 opgaaf of betali te doen t kantore van den Notaris 0 0 KÜUTUIJN DaOUGLEEVBU ta Oomla den all ze op de Markt vogel in gerangenRchap zien ii niet koo a geni6ea bekend Tot vier of Tijfmaal toe ti Hop lcnlaat tPD marbttlug een officier aldaar woonachtig door zijn oppiuwer telkenx een v ftal dierongRlukkigp beestjes koopen om zo dan tenttond van uit z n raam weer de vryhfid te schenkou Gelukkig df inferienreo die onder zulke tuperieuren dienen Oiiterenarond kreeg H j M op de I angt Tiendeweg een zenuwtoeral waor z weleenfi meer laat ran heeft Nadat t bü den heer B woH binnengebracht eo tab lieverlede bykwam il ty later per vigilante huiRwaert gebracht Oifteravond omatreekt elf nar geraakte dt beer v O door een ongelukkig toeval te water De onderwyur R had het gelok den drenkeling aan wal te brengen Heden morgen omiitreekii 8 uur viel hc jongentje van de Grauw in de Nienwe Hevpn Het werd door eene TOorhykomend vrouw gered Gedurende de maand Septemfwr ontviug hel Kon ZoJjlngiwh Genootfich Natura Arti Mngiiitra te Anuterdam o a van den faeei II van Ghesel ttrothe te Uvdegravun 1 egel met 5 jongen Ërinociiia europaeun In de nfgdoopen week is onder degemeeot llekendorp een uQ kilo paling ootvroemH ih llott rechtbank veroordueldogiitteron o a A V d II bloeniiat te Schoonhoven wegenfi miiihandejing tot 7 ev n dagen W K touwslager te Bergambacht bf ktaagd vnii mishandeling werd vrijgesproken eveneens wenl vrygeaproken W B timmerman té HIeiswyk beklaagd geweest van opKetteiykebramlstirhting Terecht tand H ï 22 janr boerenarbeider te Bergambacht De oanltlscbt luidt dat hy op 10 Augustus jl tu Bergambitclit moedwillig A B een zoo hevigen slag tef en het hoofd zou hebben gegeven dat dezo tegen don grond is evnllen en hom vervolgens onderKhei h ne slagen met de vuint en onderschei dene schoppen en trappen niet don hak vai zyne klomp tegen hoofd schouders en b rpl zou hebben tof ebracht kngcvolge wniirvnn het rechter jukbeen van genielden A H i giwchourd en eene rib is gebfoktm waiirdoor tyn leven is in gevatr gebracht en hy slzoc zwsnr lirhanmelyk letsel heeft bekomoo Op bedoelden dug b gulegonheid der kermis te Bergamlwcht bevond A B zich in een herberg waar ook beklni de was Toen B nn die herberg vurliet werd hij door beklaagd gevolgd die onder het zeggen van betaal je hunr maart I B woont in oen höinj van itekl s grootvader hem op eens de miflhiindelingen toebracht hierboven vermeld De geboorde getuigen bevestigden het gebeurd opgevende dat bekl daarby uitdrukkingen hud gebe igd nis ik aal jn G vermoorden en andere B was bewustolousgewordfAi nam zyne woning vervoerd en aldaar tot 7 8ep tember ondbr geneeskundige behandeling geweest De goueesheor die B behandeld had hield vol dat er een oogoublik l estann jtw ii dat d verwonde in levensgevaar heeft verkeerd U i wyl twee geneeHheeren fc décbargecgühooni als hunne meeniug uitspniken de een dat c geen leveusgevatr l eetaan km de ander dei desa ni t te wachten is zoolang de fraotuin blyft zonder complicaties Bekl bekende het feit gepleegd Ie heWwn doch beweerde driftig geworden te zyn omdoi B hom den eeraten sUg had toegebracht D getuigen badden hiervan echt r nnjts gezien 8 86 8 4S 8 41 8 B D OB LUS 7 31 7 30 7 4n 7 St IdUiln Moordraoht Niouwflrkerk Gapalla Rottonlftm Bottenltn i m1I Nlnuvtrkerk Moordraoht 6 5 10 6 19 6 90 Goud Ooads Oude Woerden Hanfielen Utreohi Gouds A msterdaai Wi Het O M dftt medegiug met de afgelegd verklaring van den geuoosheer die 3 hftd be haudeld achtte overigen het ten hwte gelegdvolkomen bewezen liet wees er op dat Iwkl die hoogst ongunstig bekend staat by alle wat in het dorp te doen is de eerste ii en reeds wegens mishandeling gevomnisd ï wanrnin het voor dit zeer etnatige fett yu f een jaar an zaï moandan ling vorderde tot gevangenisstraf Mr J A Höfelt met de verdediging belast trad il wme beschouwiog of hier sproke kan zijn van zwaar lichamelyk letsel Pleiter was het eens met de dukundigen a décbaige € die verklaard hadden dat er geen levengevaar had butaan en dat voor zwaar lichamelyk let M l een blyrend natlcel wordt vereischt wat niet gezKgd kan worden te bestaan by ierasnd die reeds nn tAto goed als hersteld is Pleiter vroeg dus vryspraak voor de verzwarende omstandigheid en bekl s onmiddellyke irivryfaeidsstelliog Na schorsing deelde de voorzitter mede dat de rechtbank in dezen stand der zaak geen termen vond om san bet verzoek vsn den verdediger tot onmiddellyke inviyheidstelling te voldoen De heer UafFmans juicht in het VenI W over de benix ming van mr Rnys van Beereubn ek tot commissaris der Koningin in Limburg Joist de msu dien Limburg hebbeo moest Katholiek en Limburger lH ide in merg en been Waren de Prov Htaton en de tjevolking geraadpleegd zj zouden geen andtr hebben genoemd Dh vreugde over de benoe min was in Limburg te grooter daar men zich nauwtilyks daarmede durfde vleien Dit licht de heer Haffmans aldus toe Vooreerst stoud er te vreezen dat er van do omstandigheid dat de heer Itnys Limburger is een beletsel zoj gemaakt worden Zelden ziL t ni n inge etnnen eener provincie tot commissaris der Koningin in die provincie benoemen Limburg b v is gewoon z jn gonverneurs uit Noord Brabant te oi tvangen De hoeren Van Meeuwen De Wiltebuii en De Kuyper die elkaar in de laatste 5 jaren zijn opgevolgd waren alle drie Bosschenaars De redtn ligt voor de hand vrees voor familieregeering voor nepotisme Mot deu heer Uuys is zulks wel niet te vreezen daar hy geen neven heeft maar op dturn byzonderheid behoefde men niet te letten Voorts wns het zeer twijfelachtig of de heer lluys d trokking wel wcnschte Met CünimisRHns der Koningin te worden tree U men uit de miljtitnte politiek op welk gebied de heer Kiiys met zoo veel surcos werkzaam was Wie eenmual minister is g wee t en Itet er goed heelt afgebracht heeft de beste kans meernmien minister te worden en minister is mi ur dun commissaris der Kuuiiigin Butendiei stiutt de heer Rnys nog in de volle kracht zijns levens en beeft meer lust om t berken en invloed te oefenen dun om eine rntige betrekking te bokleeden Dus in zeker opzicht is voor ien heer lluys eene opoffering wat vopr anderen het groote lot zou wezen Eii delyk had men eou zwaiir hoofd in hel verschil van politieke richting al een Ministur die zoo deniocratisoh is iemand vooi dragen die alles behalve deniocrati ch is Guwuoulyk hebben de politieke vrieudeu de voorkeur Hier werd een politiek tegenstander benoeni l Nu ia het wel zeer woarsehijnlijk dat zich hooger invloeden liebben doen gelden maar du minister moet toch altyd de voordracht doen De heer Tak heeft alle eer van deze benoemkig en Limburg mag er hem dankbaar voor zijn Tammer dat die staatsman het kiesrecht zou onhebbf tyk ver wil uitbreideu Anders konden wij bet best mot hem stellen Na herhaalde oproeping beeft zich voor de vacante betrekking van onderwüzep methoofdakte tevens adjunct directrice in het Hyks pvoeding8geBticht en de byzondere strafgevangenis voor meisjes to MoiitlooVt op een ji rwedde van f UK 0 met vrjje woning en geneeikuhdigp behandeling f n enkele sollicitant aangemeld 10 55 II OS 11 0 U U 11 85 7 85 7 47 8 18 10 03 lO II 9 07 7 45 ƒ r 9 6S 10 11 1 11 a i 0 99 0 31 3 4 67 6 08 Woarfichuttllik zullen by een aieuweoproeping van sollicitanten de eiiichen lager worden gesteld va Benoekom meldt men Vooral teo pUttelande maken bedelaars ilandloopers het den bewoners geducht lastig Krygen ze aan de voordeur geen gehoor danloopen zy brutaal naar de keuken Dit wasook weer gisteren het geval aan de villa vanden Heer R alhier Ken jeugdige landlooperkwam de kenken binnen toen de meid zicheven verwyderd bad en stol uit de keukentafeleen horloge Toen men den diefstal bemerkte werd de lUder t r tood door een knecht vanden Heer U en anderen achtervolgd Eerstnabjj het st tion Ede geiukte het hem teachterhalen hy wierp toen het horloge weg Jammer dat men toen de vervolging beeftgestaakt Indten de politie hem alsnog kan aanhouden Kullen velen van hier hem ongetviyfeldterstond herkennen Door de Exploitatie Maatüchsppy is de gnnitige befwling gemaakt dat aan de gezinnen der ambt imreii m plaats van H maal sjaars 12 maal per jaar vrykaarten over bare lyoen icullen worden verleend By de Hollaudsche Hpoorwegiuaatsclwppy wa dit reeds iu toepassing maakten w de wooing mM groM eax ttt üerden Men wilde den man dwii ttn om met zyne dienstt ode tot wie hij mur men zaide in eene al te intieme verhouding bod gtttaan te tronwen Ten slotte moet hjj gisteravond naar men ons mededeelt aan eenige afvaardigden vooral ook op aandringen zyner familie de belofte hebben gegeven dat hij het meisje zou howen en is bij met haar gearmd buiten deur verschenen Éen groote menigte waa van dit alles getuige en hoewel er veel Uwaai werd gemaafct was er van wanordelijk beid geen sproke Tot laat in den nacht was het aldaar rumoerig op straat tLevend begraven te Neerbosch De heer O Booricius gepensjonneerd ryksontvanger heeft een vlugschriftje laten drukken ten voor deele van den stryd voor e weezen Daarin wordt onder bovenstaanden titel het volgend vef haal gedaan In Mei 1892 liep Willem Postma verpleegde te Neerbosch weg van de weesinriehting Door de politie teruggebracht deed de weetvader Van t Llndenhout hem knielen ea diende hem een zóó zware kastijding toe dat de jongen uitgeschreeuwd én afget bd aniech tig bleef liggen Hy werd daarop naar de gevangenis gebracht En hoe Dat is te be rypoo Maar welke gevangenis De zoogenaamde kapel is gebouwd op een hoogte opgeworpen als vluchtheuvel by overstrooming en daaronder z jn reusachtige keiderkluizen Daaronder leidt een trap naar een lange gang aan welker duister einde een deur Deze is de afsluiting van een soort kluii ruim één meter in het vierkant zonder venster met aarden vloer Er is een plankje om op te zitten en in een der hoeken een tonnetje dat men niet behoeft te zoeken In de deur is een kleine opening voor licht en lucht Eenmaal daags steekt men een flesch door die opening met de hals vooruit waaruit de gevangene mag drinken water nntoorlyk 11 terwyl de fiescb van buiten wordt vastgehouden De gevangene geniet bovendien een stuk droog paardenroggebrood waarmede hji drie etmalen moet rondkomen Drie etmalen 72 uren verbleef genoemde Willem in die ge vangenia Wat waren in die martelnreu zyne gedachten Drie dogeu en drie nachten lang Wist h i wunneei ze nm hem zouden denken Zonder licht maar niet zonder luchl bedorven vergiftigende lucht Een stoof onder de voeten van een kind in een kerkerhol Is hot te erg als ik dat noem levend begraven Dat riekt eerder naar de middeleenwen Maar de verlossing kwam Uit de zoogenasmde gevangenis gebaald jfjeg de weesvader Van t Lindenhout hem tegeti kert id voor altjjd uit de inrichting met wal hy aan het lyf bsd meer niets Op een afstnnd stonden zyne beide zusjes te snikkeu die hun eeuig tou broeder zoo zielsgraag vaarwel hadden gezegil maar d or sli n eu snauwen daarvan werden weerhouden Is dat menschelyk h Omtrent de schouwing van hetuit den Amstel o ehaalde lyk deelt men uit Amsterdam mede dat geen enkele der in alleryl van verschillende zyden ontboden getuigen in de dien kelinge de vermiste Al i hmitz feitelyk herkende en dat eeno van Marie s beide zusters de zieke nverplei ster uit Groningen overgekomen evenzeer moest verklaren dat du drenkelinge wel is waar in gestalte en algemeen voorkomen sterke gelykenis met Marie vertoonde maar dat toch enkele kleine kenteebenen in dit val echter van overtuigend gewicht niet aanwezig waren on oy dus moest besluiten een ander dan hare zuster voor zioh te zien De dreiikellinge werd omstreeks 4 nur iti den namiddag binnen het buis van bewaring aan de Wi teringschaua gebracht en een nnr later stuntten de officier van justitie de rech ter romiiii iiri reeherrhenr He zuster der 5 56 03 a io 17 7 10 4 50 4 57 5 04 5 11 6 80 9 40 9 47 9 54 lO l 10 10 10 49 11 88 1 08 7 07 7 17 7 84 7 31 7 S7 8 40 t OS II ia 11 48 11 50 1 46 1 6 9 0 9 09 9 15 8 30 4 46 4 65 09 09 5 1 8 10 9 K 9 44 9 tC 4 08 10 80 10 88 DRN HaAO OOUÜ tlAlte 48 7 80 7 43 8 88 j 46 10 14 U 3S n 1 38 8 IB 8 45 3 43 4 15 4 48 fi 8l 7 8 06 8 S8 1 44 1 49 1 58 8 04 S Otf 7 08 7 11 7 80 7 86 7 31 6 B Ofl 9 4B Voorb 6 54 N aL d5 5 K Zef vS 08 Bl Kr A 14 Zav M fl l8 B B4 8 09 8 M 10 07 lOi f 8 04 9 1010 88 ff 9 19 u 8 419 38 10 4011 86 a v m 9 6 l SSUO 4 37 6 80 7 08 T K K DlBtfiB O U D A 11 10 V87 8 40 11 86 U 48 8 66 8 80 B 10 41 Ooudn R SO 7 BA8 t3 9 S8 lO lfl 10 88 18 08 18 48 8 80 9 46 3 16 4 1S 4 43 6 80 6 51 7 48 8 35 10 08 CT RKCHJ r ODD A Utreobt 6 33 7 50 9 9 63 II S4 18 0S 18 60 8 10 3 68 4M3 6 38 7 4 Hsrnielan 6 47 i 03 10 09 18 1 8 84 4 U6 4 66 r ff Woarlen 68 8 10 Ï0 16 18 86 4 18 UadtfgMar 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 Uni Hj SO 8 38 9 8410 87 18 06 18 66 1 88 ijtD4 87 S 0 7 Og WK Al T 4 10 4 86 I SO 4 10 7 88 4 86 7 40 1 68 8 18 9 47 10 08 A ias ei9Vn 3 7 66 9 40 A nulardaia Wp 6 60 8 10 9 56 Oouds 7J0 8 69 10 44 II 16 18 16 8 60 Toiniito en 12 of 13 getuigen onder wie drie damea m over bet Egk gebogen zonder dat eenige Verbeid was rerliregeD Er waa dan ook alle redeu tot twijfel De drenkelinge vertoonde d elfde lengte dezelfile mate von gezetbeid over het algemeen dezelfde gelaatstrekken ola de vermiste een en ander zelfs in die mate dat baar korset naar precies dezelfde maat blnak vervaard te zyn als het korset van Maria Schmüa dat De Jong destyds verkocht vu dat thans in handen der justitie is Verder blgkt de drenkelinge evenals Maria zeer dik zeer donkerkleurig haar en pony te bebbeu gedri n hier echter kwam ook valsch haar in de coiffure voor den d Maar Maria Schmit moet volgeus verklaring van bare zuster en eenige getuigen vier kunsttanden een door een oorbel nitge cheurde oorlel gryze o u en eene moedervlek op eene dar schouders hebben bezetet l e drenkelinge nn bleek slechts een enkele valsehen tand bruine oogen en geen moedervlek te bezitten De toestand van het gebit laat niet denken dat hier plaats voor vier ralsche tanden kon zgn en de geneesheer btj de Igktcbouwing aanwezig verklaarde ten stelligste dat do kleur der ot n niet door de inwerking van het water kon z u veranderd Toch niettegenstaande bet gemis van deze bgsoadere kenteekenen stond menig getuige voortdurend in twgfeling Van veel belang is het derhalve of het Igk herkend zal worden als dat der te Arnhem vermiste joffronw Evenwel voor deze is slechts een enkele bloedverwant de heer B W te Amsterdam woonachtig bekend en deze voor het Ijjk gebracht verklaarde de dame in Teertien jaren tyds niet gezien te hebben en haar dus onmogelijk te kunnen herkennen Thans btyft alle hoop gevestigd op eenen conducteur te Arnhem by wien de bedoelde dame binnenshuis moet hebhen vertoefd eu die denkelijk morgen herwaarts zal komen Volledigheidshalve dient nog te worden vermeld dat De Jong zelf ook by het lyk is gebracht en stellig verklaarde dat de drenkelinge oiimo elyk Marie Schimtz kon zyn Kr ijn getuigen die beweren dat De Jong er min of meer onthutst en ongerust uitzag toen men hem naar de binnenplunts leidde waar kist door autoriteiten en getuigen omringd opgesteld stond mnar dat zgue stemming totaal veranderde zoodra hy het lyk had aanschouwd Eenige oogenbükken later moet hy zelfs weer in zyn half spnttenden toon zyn vervallen en opnieuw hebben gezegd dat de beide vermiste vrouwen misschien nog wei eens gevonden zouden worden maar dan levend Het is te hopen dat de Arnhamsche conducteur zich niet lang laat wachten Het lichaam der drenkelinge toch hoewel nog gaaf van i orm is wat kleur en wezen betreft reeds zeer sterk door lucht eu water aangetast en zal spoedig in het geheel niet meer te herkennen zyn Met het oog hierop werd ook reeds beweerd dat de Nieuwer Amatelsche politie beter had gedaan met het lichaam onder water te liiten en het lyk op de plaats zelve aan de getuigen te toonen dan het hierheen te doen vervoeren Ten slotte nog éene byzonderbeid Een der getuigen ontdekte op het voorhoofd der drenkelinge eene leelgke plek van andere kleur dan het overige gelaat en welke zeer wel het gevolg zou kunnen zyn van eenen slag met een zwaren hamer Anderen weder beweren dat het strottenhoofd sterk gezwollen is en aan wurgiugdoet denken Later meldde men nog i Des avonds laat verscheen uit Arnhem eene juflrouw die allen twijfel plotseling in zekerheid heeft doen verkeeren het was de vrouw bjj wie mej Hoobol de dame die te Arnhem vermist werd eene kttmer heeft bewoond welke zy nn negen dagen geleden verliet daar zy de hoogere huur welke men van haar eiscbte niet kon betalen Juffr Roobol zeide te Amsterdam eene kennis te willen gaan iopzoeken en vertrok Gelyk wy reeds mededeelden m zy by die kennis niet geweest De Arnhems che getuige nu koD voor zy het Igk had gezien de kleeding van hare vroegere hunnter nauwkeurig beBchryven tot in kleinste kleinigheden zy zeide dat op de drenkelinge waarschijnlyk zou zyn gevondea een horloge aan een koordje een medaillon met boor een bos sleutels waaronder de huinleutel welke bg het handvat aoldeerd moeet zgn drie licht schildpadden boardnoalden enz enz en jü deze aanwyzingeq kwamen volkomen uit eindelyk by het lyk gebracht twgfelde de g tnige geen oogenblik en zeide jnffirouw B bol met stellige zekerheid onmiddellgk te herkennen Niette nstaande alle merkwaardige over eenstemming met de vermiste Marie Scbmibs en niettegenstaande alle bgzdnderheden daaromtrent hierboven vermeld Igdt het thans geen twgfel meer of het Igk gisteren uit den Amitel opgehaald is dat van juffr Roobol die te Arnhem in geldelijke ongelegenheid geraakt naar Ajmsterdom ti ok en ook hier geen uitkomst vindende waarschynigk door lelfmoord een eind aan hoor leven maakte Al spelende stak een 3 jar musje in de Noordersfraat te Amsterdam baar IJl jarig zusje met een stopnoald zoodanig in het oog dat tg dat lichaamsdeel zal moeien minen Te Stodikanaa u Zondagavond een kermistent waarin zich meer don 400 personen bevonden plotseling instort Er onstond een vreeselgk gedrang om naar buiten te komen waarby kinderen ee vrouwen onder de voeten geraakten Behalve enkele verwondingen zgn er gelukkig geen ernstige ongelukken te betreuren Boltenlandscli Overzicht Kr is een sterke vermindering van de werkstaking in het bekken van Charleroi 2000 man hervatten deu arbeid de bew ing is geëindigd Heden zullen waarschynlgk nog meer mynwerkers weder aan den arbeid gaan Het comité van deu Belgischen mynwerkersbond heeft in zijn vergadering besloten de werkstaking te eindigen Tevens vaardigde het comité een manifest uit waarin wordt geconstateeerd dat een zeker Ioonsverbo iog is toegestaan en de werklieden worden derhalve aangespoord den arbeid te hervatten Ëindelyk is er ook nitzicbt dat de groote werkstaking in Engeland ten einde loopt Zooals door kardinaal Manning s bemiddeling aan de groote werkstaking in de Londensche dokken een einde kwam zulten misschien de bemoeiingen van de burgemeesters van Sheffield en andere gvoote steden de mynwerkers en hunne werkgevers verzoenen Van du werkgevers wordt grooter toegeeflykheid vereischt dan van de arbeiden Volgeus bet voorstel der conferentie te Sheffield zouden de arbeiders het werk hervatten tegen het oude loon dat eerst mi 6 weken met 7 pCt verminderd wordt De patroons vroegen eerst 25 pCt vermindering Beide partyen zullen over dit voorstel beraadslagen Wordt dit aangenomen dan is er kaus dat de werkstakingen uit sympathie iu Frankrijk en België eveneens spoedig zullen eindigen Volgens de Pol Corr is de ItaUaanscbe Minister Giolitti voornemens tot versterking der ItaUaanscbe schatkist een progessieve inkomstenbelasting en een successierecht voor te stellen De eerste zal worden geheven van hetgeen de iukomnteu meer dan 6 KX Ure bedragen Lagere inkomsten zyn vry hoogere betulen tot 20 000 lire 2 pCt van 20 50 000 a pdt van 50 100 000 lire 4 pCt en boven msm lire 5 pCt alle na aftrek van fiOOO lire Daarentegen zulten kleine inkomsten die nu belast zyn wordeu vrügostelid Het sucressierecht zal worden geheven van nalatenschappen boven 50 XX lire behalve wat tof bet legitieme deel behoort De heffing stygt naarmate van den graad van verwantschap waarin de erfgenaam of legatnris tot den erflater stond De cPeti Naplo die onlangs mede toolde dat keizer Franz ïoseph zijne toestemminj had gegeven tot de indiening va i het wetiontwerp op het burgerlyk llnwelyk bij de Hongaarsjhe Kamer en die twee dagen later deze blijde boodschap zelf moeat tegenspreken bevut thans een niet minder verrassend bericht Naar het blad meldt zon tusschen do kroon bet kabinet en de kerk een compromis zijn gesloten volgens hetwelk alle huwelijken tnel uitzondering van die tusschen Christenen en Joden zoowel burgerlyk als kerkelijk zouden moeten worden gesloten De onontbindbaarheid van bet katholieke huwelyk zou door de wet worden erkend en dientengevolge zou ecbtscbniding óók volgeos de wet voor kathiïlieken slechts mogelyk zyn wanneer dezen van hun geloof afstand zouden kebbnu gedaan Tusschen Christenen en Joden on slechts dan een huwelyk wordeu toegestaan wanneer boide betrokken partyen eerst confessionslos werden d i verklaarden tot geenerlei gezindie meer te behuoren Eveiutoo zou de overgang van het Christendom t het Jodendom slechts worden toegelaten na voorafgaande verklaring van den bekeerling dat hy tot geenerlei gezindte meer behoort dn het kabinet zegt de tPwiti Naplo is mcD het omtrent dit compromis nog oneens Geen wonder want de hier voorgestelde oplossing der quaestie gaat aan alle zyden mank Het tnsschenstation der Confesaionslosigkeit zou belochelyk zyn indjeu het niet eene refchtstreekscbe aanmoediging ware tot hetjafleggev eener valsche verklaring in eene gewetenszaak Het zal ons niet verbazen nis de Pesti Naplo ook dit wonderlyke bericht spoedig weder t ent preekt Met de verkiezingen in Zwededk voor d Tweede en de Eente Kamer aldaar is het gegaan gelyk reeds werd verwacht in de Tweede Kamer blyft de meerderheid ten gnnste van vrgen handel in de Eerste Kamer blyft zjj ten gunste van bet protectionisme De partggroepeeringeu zjl nu als volgt In de Tweede Kamer 228 leden zyn drie partyen de oude boerenparty de nieuwe boerenparty en het centrum De eerstgenoemde is ten volle voor vryen handel en telt 75 leden De nienwe boerenpartg die vroe r met de onde de gemeenscbappetyke oppositiepartg uit maakte maar in 1887 zich van haar beeft afgescheiden en met de protectioniten voor de tegenwoordige invoerrechten is gaan stemmen telt 70 leden Het centrum waartoe 83 leden behooreu is geen aaneengesloten geheel in den zin der beide andere partyen Het eene gedeelte stemt dan eens met deze dan weder met gene party Ten opzichte der invoorrechten behooren echter 10 zijner leden tot de protectiouisten dio alzoo iu de daarop betrekking hebbeode quaestien de nieawa boerenpartg te hulp komen Een ander gedeelte bekend ouder deu naam vttu linker centrum telt 47 leden lerwyi de 25 overigen een middeugroep vormen Iu het geheel telt de Tw eede Kamer 144 voorsUnders van vryen handel en 84 aanhangers van het protectionisme Iu de Eerste Kamer zyn daarentt en 144 proteotionisten tegen slechts 4 vrghaodelsmannen Derhalve wanneer in de vereenigde zittingder beide Kamers eene beslissing ten opzichtevan invoerrecbt moet worden genomen hebben de protection isten eene meenlerheid vaneen twintigtal stemmtMu Er bestaat geen vooruitzicht op verlaging van de beschermeude rechten Maar oveumiu bestaat er vooruitzicht op e ue vtrhimging om t verscheidene protection ist in der beide Kamers daarvoor niet te winnen yn De quaestie van algemeen stemrecht zal weder moeten blgven rusten want al zon er in de Tw eede lv mer wel eene meerderheid voor uitbreiding vmi hot kiesrecht te vinden zyn aan invoering van algemeen stemrecht valt niet te deuken L LL JU ii iii n i ii i T i II II 11 11 11 11 iwi i j jn p i 1 11 INOBZONDSN Mijnheer de Rédacteur B j het nalezen van het gem een teraads verstag over de nienwe inkomstenbelasting bekroop mij de vrees dat wy Ambtenaren weer aan bet kortste eind zullen trekken Ik althans word precies aangeslagen voor rayu tractement dat bekend is eu nog wel vo r het geheel hoewel ik een aanzienlijke korting lyd voor het Penaioenfondt terwyl verscheiden neringdoenden wier inkomen het myne verre moet overtreffen met my gelyk staan of minder DeheerHteenH Zgnen noemde aU voorbaejil den heer Veruioat die twee logementen boiit of explf iteert on den beur Vorster directeur v h postkantooi Üejde zyia voor 2500 aangeslagen Is dat billgk Üanrne wil ik myii aandeel betalen miuir bet is eeu onaau enaam gevoel naar evenredigjliuid zwaarder belast te zijn dan een and r Qlk men hier ook niet kunnen overgaan tot publicatie van het kohier zooals elders geschietJt dat kau gunstig werken doordien men elkanders banslag kan controleeren Voor do plaatsing mgn dunk Een Ambtknaak Kantongerecht te Gouda Zitting van Wooindng 11 Oclobrr 1 SH3 De vol eli le iicrsonen jn veroordeelii wegen Buiten ajmubare waterbakkeii üatgcnc verrichten waarvoor die inrichtingen beHtenid B H Ie Utrecht tot I 1 of 1 dag heclitenis Ijiggen in een grasperk van eene opefihare wandelploatfl B de li te rouda Keizeratmat tot f 1 oi 1 dag hechtenis Uiefatst van vruchten to veld J B te a Oravonhagc tot f H nf A dtigen hechtenis ViMcher i ovectredingeu J T t Gouda Hpieringatrant tot 2 geldboeten Tka f 3 Qf 2 dagen hecht nia voor elke boete P van der K t Moordrecht tot 2 geldimeten van f 5 of 3 dagen iiechteni voor elke boete Openbare dronkenschap E H te Tteenwyk tot f 0 50 of 1 dag hechItnie W I te Gouda Keizerttraat i 8 te Moordrecht A N te Gonda an Kottingsteeg W B te llceiiwiik M II t4 Boskoop D B ie Gouda Groeneweg A v E te SInipwyk C te Gonda Boelekade en J van der N te s Gravenhage allen tflt f 1 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bji Ie herhaling Jk J van Z E t Gonda Wachtelstraat Bt f 5 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bjj 2e herhaling P an W te Schoonhoven tot 2 weken hechttnis Allen z n tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bjj lyfsdwang Oct WatergetUden Hoog JiSSfï Hoog Laag DondenK 18 7 06 8 SO 7 20 S 45 Trijdan 18 7 8 4 01 7 6 4 07 Zflard Ï4t 8 09 1 84 8 4 60 Zond It 8 11 6 08 00 5te M N