Goudsche Courant, donderdag 12 oktober 1893

No OiTS Vrijdag 13 October 1893 3Sste Jaargang m m mmmin Km mmmmmmmmmmmmm fiOüMHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie mapnden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noinmers VU F CENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 enten ieilere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaat iruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Sociëteit Ons Cfenoegen Comiiii mriiMD der Societait Oin Onotam brengen ter kenniew ten HH Leden ingerolge Art 30 Ten het Beglement dat bg gelegenheid Tu da Ie Abonnemente TooneelToontelling op DONDERDAG den 12 OCTOBER 1893 de aOCIBTElT van de avondi ZES VÜB af tal gesloten n Nwneni het Beitaar F HERMAN Fi Siftilam Oouda 10 October 1803 Fruiche Perfnm Febr rt tent in lle pi Tin Nederl geront pror Heiz en Dópötliouders Agent Oéo r l F tegen hooge pror Adree J FAOEU NaMwgk Cogoae Tin BoJi immtpiu éwK iMtcahMla IhmI wn kM sMMda kMAelfliadu bOenl tBÜafieMtae nu ÏLIUr WMwl nanum nm hcCkUMl T Dr P f TiiIUIlEI X a DlfadNHmd varitifJebMT bu P H J V WANKÜM J MELKBRT OoithaTen firn Wed P B 14 Oouda G BOS gewecen Tatnknecht van den Heer H W Orro bereelt zich beleetd un voor het Aanleggen en Onderhouden nn Adree U E E K E K A D E N 3 1 Oouda OPINBARIVERKOOPING TE C3 OUr A op Dinsdag 17 October 1803 morgeni 9 sur ia het Verkooplocul ean de Nienwiteeg wyk B no 17 ten orentMiD T n Noterii MONTUN aldaar ran Beu meer nette waaronder FRAAIE MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN ali LINNENKAST SECRETAIRE CHIFFONNIÈRE TAFELS OANAPÊ STOELEN PENDULES SPIEOIILS SOBILDERIJEN LEDIKANTEN BEDDEN en BBDDEOOBD BRANDKAST ANGEL KOPER TIN BLIK FORCE tElN 0LA8 en AARDEWERK OOUD aa ZILVERWERK en lUWEELEN on hetgeen rerder ten rerkoop laT worden aangeboden Te beiichtigen daagi te roren nn 9 1 B 2 4 nnr SteezxHsolexL Binnen oenigi hig Mi wachlctiiU eène Lading GROVK BUSS EAGHMOLEN waaruit w tot 65 Cent per Beet oontaut zonder korting nfltveren ri iii uiibe orgil Steede in ramrund SMEÉ on MACHINEKOL KN n Echtf llolgUrlie Anthracit Nootjes de iiiinrt aanilnand hrandit if nor Vnlkaofaela ik f 40 pr III Jan Prince Cie Kantoor Tttrfniarkt U lOl Oouda 11 OcU hfT 1 3 ADVEUTENTIEN in alle Binnen en BultenlaniUehe Conranten worden dadeljjk opgeionden door het AdTertentie Burean ran A BRINKMAN en ZOON te OoHdi Oonde Snelpemlruli w A BuNiiaAHt M D SAMSOM Markt i 92 Gouda heeft de eer mede te deelen dat voor het Winterseizoen van l ltl IS en elders zijn Gearriveerd Bijzonder groote keuze in WINTERIUIITELS zoowel 70or Dames als Kinderen tot de meest concurreerende prijzen liyzonder groote keuze in JAPO STOFFEII zoowel Engelsche als Fransche van de meest billijke tol de beste g enres ff P S Alle aanbiedingen oowel n het Bulten alu Binnenland worden gaarne tegen dezelfde prfjxen en eotiditiSn geleverd L01i iN inde VEllLOÏIING BIJ GELEGENHEID DER Vxaje E aaxderLxrsJaxlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ S t 4 Brinkman Zn Langde Tiendewe r PRI T8 1 n LO TEN voor 10 Nederlandsehe Stoombnol llualsohuppiJ De Stoomwbepen UOLLAKD kapt J SMIDT en BATA riKU kapt J BAUER vertrekken eiken l Hnsdag en Zaterdag Voor Tracht of paasage rervoege men zich bg de Cargadoors ilrr Maatachappg Boompjes 72 te Kotlerdam KRAEPELIEN HOLM S HfU $ CDM8 en Seheilondigcii Bekr met üondeD eo Uhjm lelaüles ftm Versterkend en Aangenaam van waak K t m lk gakookt Mtr wn to berelea toot daffiAIJkMk g fcndk bU Uu d rtoi iwiUe penoiieB n klienohtige gMteUen X t mtor toebsreld iH aU irni MErachtl e drank oititokcnd by diarrbée ook Tifor inifffllingui en klein kinderen D echte RlkeTCacao tui Kraepellen A Holm U alow verkrljirbaar in Tietktttte bnssen Tan s K r f 1 70 Kgr a f 0 tH n n Kffr t iVM TOQjaien r Tan KUqaet waarop neveu taand fsbriekiinerk eu de hanilteekcninjï va de nminniarK j i jgf KlUFI CI ItN ni IIOI M te ZKIS I fabrikunleii De Stoomachepea lossen te Brawersquay de markt van Boter en Eaag te Londen Fabi ikaiileii Kracitcllcii llolm Zeist Hofleveranciers GebrS BtoUwerck s Chocolade en Cacao Datlmatige door de nieuwst uitvindingen op machinaal gebied rerbeter e fkbrientl en uitiluitend gebruik van e on fijnste grondstoffen garandocrei Ion Tcrbruikor van BtoUwerck s Chocolade en Cacao oen lunbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan don inbond der resp KUIietlen De Firma behaalde 27 Brerets als Hoflererancier 44 Eere Dlploma 8 gouden enz Medailles een bewya van oitnnuitéBd fijn hbrikaat Keeds 1871 schreef de Accademie national de Paria Nona wona d4eanfona na 4alll r yiwialère sn oon dAration deTotra xoaUeuta labrioatlon de Obooolat bonbona vartea eto etc SMIWMrtk bbrikaat is verkr baar bij IL H Confiseurs Banketbakkers enz ent Oeneraalvertegenwoordiger voor Nederland jdiw aatteBUodt Anut rdam Kalverstraat 103 W J en Idon BUtz tahdahtsek NIEUWENDIJK24I bij d Din Ansterdtm TK CONSULTEBBEN iederen WUENSDAG van 2 ncr tot en met VBUDAO 47 nnr te iouda Markt 154 Operation op verlangen pgnlooa Bekendmaking De REKEMING en VERANTWOORDING der Ink en Uitg betr het gevierde KO SlSOlSSMrEEaT lal voor de INGEZETENEN ter viiie liggen ten faniae van den Hr Penningm H OVDBBKBBK op MAANDAG DINSDAG en WOENSDAG 16 17 en 18 OCT a s van dei morgeni 9 10 ure J J A MONTIJN Seereiaria ZAK WOORDENBOEKJIS beTatteade de gealacbtea der selfit aftaoiwoorden be nnTena none korte rerklaring van de moeilykate daarin Toorkomende woorden Tolgens de nieuwe Spring vui Dr M D VBÏES en Dr L k ra WINKEL bij Opruiming ï 10 Cent verkrygbaar by A BRINKMAN ZN Tiemdeteg Uen biedehet Geluk de hand 500 000 Maik als lioofdpryB in het olukki at geviil biudl do iiieuwBto groote lltverlotlttl iliu door lu Uoogo Uegeerin van llttlllblirK ifoinlgtikourd au ge iirbor il is Öe voorüeelig o iuriclitiuf van liet nieuwe plan bestHHl dnarin dnt tn den toep van sltjchta weitüge laauntlun in 7 voilotinged van 110 000 loten 50 400 prUzeii liedriiKende 10 452 425 Mark ter ToUedige beahasing fuUua Iconen dunrüiider EJin kapitalu priJKeii vHn eventueel 600 000 Mark bij uitnemcndtieiil ecbter Iprys kM 80 1 000 1 prys H M 200 000 l prgs k M 100 000 SpmunaM 75 000 l prig ü M l prys k M 1 prgt a M 1 prijs a M ï pr Eon a M I prys a M 5 pry ten a M SprgzeuaM 1600 1 26prijunaM lOOOp 50 priJEen a M 5000 lOR priJKun a M 3000 70 000 65 000 80 000 55 000 50 000 40 000 20 000 363 prijzen a M SOOO Ipr ïonaH 1500 756 prgsutn a M 1000 1237 pnjzen a M 500 33tf50prijzüi üM 148 ISUtfi pryzei kM800 200 150 127 IÜ0 B4 Ö7 40 20 Du priJHtrekkiufteu zijii volgcoa phii van ambtswege vitslgeatelil Voordo nnnstaandu eorsto prijstrekkinK du7flr groote door den Staat guwaarbur fdefjttldvnrJQting ktnt 1 geheel origiuotl lot slocliU M 6 of 3 601 half M 3 1 80 l kwart IV y t ea iuzendiug vau het bedrag tu bankpapier of per posttrisvel Alle Rommissios worden onmiddell jk mal de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder ipeIer ontvangt vun ons de met het wapen van den Staat voorziene Orlfiueele Loten zelf in handen Üij iedere bestelling wordt hel reruischte offi ieelu plan waaruit do vurdeeling der prgzeit op de verschilleude klassen alsook de butreffemle inleggoldoD te rernemuu is gratis bggevoe d en Beoden wq aan ouzVBogunBttgers ouaangoTfai t na elke trt kking de offioieele lijsten De nitbetaling der pr sen gesohiedt steeds prompt onder waarborg van dtn Staat eo kan door directe toeiending of ook naar verkiezing der Belanghebbooden in alle grootere plBstsun van Nederland bewerkstelligd worden Oiis debiet issteedsdoor het geluk begunstigd en onder vele andere oaniieflqke prijzeu hebben y meermalen vülgens ofticiaelu benijteu de eerste HoofdtrctTürs verkregen en onze Ileguoatigers Mlt uittH taiild o a Hark 50 000 100 00 80 000 0 000 40 000 enz 7 Hot is te voorzien dat bg deze opdeu heohtsten grondslag gevestigde onderneming vait alle kiQlen op eene zoer werkzame deetueming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om allo co miMies te kuneen uitvoeren de bestellingen zoo spoetlifE mogelgk in elk geval voor den 1 NOVBHBfiB O k t doen toekomen KAUFMANN SIMON BMikieA ta Geldwteselaan la Hamfciirf P ü Hiermede donken wg voor t vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wy bg het begin der nieuwe verloting ter deelufming inviteeren zullen wg ook voor bet vervolg bemoeid zjjn door een stipte un reëele bediening de tevredenheid van onze geëerde Beg natta eT8 te erwerven BINNENLAND GOUDA 12 October 1893 HedaamorgeD is aan de Hanepraai door het breken van het lemoen het paard vao Umi boQvman Jacob Kok uit Polsbroek op den hol gegaan Het rytoig üep tegen het huis anii Tan den bleeker Peeters Het paard werd gegrepen op de Blee kerssingel by de stalhonder van A Qravestegn Qisterenmiddag omstreeks 4 nur is een kind van Snel aan het Verloren Koat in hei water gevallen Zonder letsel bekomen te hebben werd bet gered door een zoon van Ueuriq i wonende Derde Kade Tot Tooriitter van den NoordsQ lerpoIdi r onder Bodegraven is gekozen de heer P v m Dam Kz met 352 van de 416 stemmen I 3 heer Akkerse verkreeg 164 stemmen Do 2de luit C M Quack van het 5de Vp inf wordt 1 November a a ontheven vun zgne detacheering te Woerden en keert nanr Utrecht in garnizoen terag De door den gemeenteraad van Bergambacl t TM t g eatp M B b g i M tBg TOor het jaer 1894 bedrai t aan inkomsten 14506 98 en aait uitgaven 4 ets minder Aan het H Qeert of burgerlgk armbestuur te Bergambacht is nit de gemeentekas een subsidie voor 1894 toegestaan van 900 De heer A van der Hee is met ingang vnu 1 Jan 1894 tot armmeeatèr herbenoemd Door het dgkcollege van de Krimpenerwaaiil ia op Maandi 9 Oct te Krimpen a d IJsil verpacht Het rietgewas van de rabeelen aldaar in 8 perceelen te zamen voor 916 per ja ir en een perceel in de opgeheven vervening voor 60 per jaar ook werd aanbesteed de levering van noodmaterialen voor twee winter gegund voor ƒ 520 per jaar aan den he r Herm de Jong te Ammerstol In de Vrydagavond gehouden huishoudelglo vergadering van den Protestantenbond te Haastrecht sgn herkozen de heeren S de Jong J J C Muller D van der Qrift en C den Baar da eerste als secretaris penningmeesler de tweed als commissielid der zangkoren de derde ah dat voor de Zangschool en de laatste als dat voor de gebouwen Inplaats van het aftredend doch niet herkiesbaar bestaurslid den heer I ELILLETOi EENÏÏITDUJZEiro 11 Wij wagen hel iiirt u de bittere teleurateliing siijner kinderen by die trvnrige ontdekkinsï te sebetsen Z j wa te jiriovendor en ta pijnlijker omtiat hij TA immer i den wnan bad j at n ran rgk te zijn en nimmer op EÏjn verlies Knd esinapeeld Of moj en ij hunne tulourstellinK niet bitter noemen en loudt gg ze de beschuldiging van te groote geheobthoid aan het aardaohe voor de voeten werpen toer sij bg ile ontdekking fan hun toeitand loibarslten in kreten van smart Otigevoed in overvloed gowend aan de ffem kken en genoegens vbq den rijkdom ten oenenmale on bekend met ünaniieele zoi en en door hel gedrag n de verzekeringen van han vader in het vertrouwen op het voortdurend bezit van dien rijkdom versterkt en dan niets te vinden als een schat wel niet door de mot verteerd want de assignaten waren nog ongedeerd maar toch door de dieven gestolen wees stoïcijn sooveel gij wilt lezer en heb honderd malen gehoord en beaamd dat het geld maar slijk ii tien t en ééa dat ook gg toaii verbloeken van schrik wanneer t a zoo lÉnwhtig beweien werd rOe mortuis nil nisi bene I t ia zoo maar wg kaanea bet in dien vader niet goed keuren dat hjj voor s Q kinderen geheim gsboodeo heeft wat Renemau werd hekozen de htter J T C V irutij AU afgevaardigde naar de algemeetic ve aderÏRg werd gekozen de heer 1 A vat der Meulen en als plaatsvervanger de heer T Brouwer de Koning De rekening van den penningmeester sloot met een batig saldo vati 46 62 en die der xangkoreo inet een nndeelig saldo van f 33 60 Het aantal leden bedraagt thans 98 Het innen van het marktgeld op de aanstaande groote ni aars paarden en veemarkten te Woerden op 23 en 25 October is gisterenmorgen publiek verpacht voor f 361 Het vorige jaar was dit bedrag f 356 De verwachting is dus niet minder ho gespannen Het marktgeld bedraagt 10 cents per stuk In eene vergadering van leden van het aalsde Mrtement te Berkenwoude werden de aitr dende leden van bestuur herkozen en ah nlou lid gekozen de heer M van Dorp Wz Uit di rekening van den penningmeester bleek dut de ontvangsten hadden bedragen f 107 54 du uitgaven T 51 94 zoodat er nog f 55 60 in kas wan Voorts werd besloten van dezen winter weder 6 leesvergaderingen te houden on in het begin de volksbibliotbeak open te stellen De Mng t van zalm was in de afgeloopen week t Ammerstol aanmerkeljjk minder Ook het uiterlijk der visch Iaat veel te wenschcii over dus bygevolg ook de quaUteit De pr JH werd niettegenstaande de mindere vangat lagi r Gelukkig komt de nieuwe winterzalm zoo zoc tjes aan de zomerzalm vervangen De prgs vnu zoraerzalm varieerde van f 1 20 h f 1 50 en die van winterzalm van f 2 25 a f 2 50 De eigenaar van eea der grootste papierfabrieken van het land heeft aangekondigd dnt hy de fabriek wegens gebrek aan kolen mo t sluiten Vele andere zullen eveneens moeten handelen Hierdoor zal een gebrek aan papi r ontstaan dat aan de pers schade zal doen De landbouwer J van Beden die Dinsdit tegen den avond op den straatweg bg Naarden een paard by den teugel geleidende fde tratnbaan overstak had hec ongeluk dat het dirr schichtig geworden op hol sloeg met hetg volg dat de geleider onder de tram werd gesleept zoodat hem de beide boenen werden vorbryzeld en hg binnen korten tgd overlecil hij voor ben niet zwijgen mocht Kn beert bij bet misschien gedaan om bun smart te spieren vij bidden u vrevs uiet leed te berokkenen wau neer daardoor groeier smart bespaard wordt Hebt gij uwe nagudflcbtenifl liof daal dan niet met nen gebeim ten grave dst toch sens aan dfen dag ko men moet en waarvan dan de ontdekking roor dt aebturblijvenden dubbel pgnljjk en sehokkenil is Kr was voor de familie van Selm veel aan gelegen dat bunno teleurstelling voor nnderon geheim bleef zou de b nd ltzask door Ie zoons kunnen Tooitgeeet worden dan moest ook hun crediiit bewaard blljvun Met de grootste behoedzaam beid werd overlegd boe men zonder opspraak te maken door Iwzuiniging inKomsten en uitgaven in evenwicht zou kunnen brengen en de sohulden dor Inatste jaren aidoen i Buiten werd ter bekwamrr tijd vorkocbt de emen stal afgescbaft bet dienontl personeel daardA aanmerkelgk verminderd welke maatregelen in den jeu 4diger leeftgd der belanghebbenden bij het publiek eene gereede verklaring vonden en op brt buis werd een hypotbeek genomen Kn waartgk dank sij bun overleg raoobten zg de grooie zelfvoldoening smaken dat hun pog en gelakte en nog herinner ik my met aandoening boe voor oen jaar of WBt de laatst orergebleveu zoon toen een grgsaard sag het verhaal van zgn lotgevallen doende met een opgeruimden blik mg meedeelde ffWg varen zoo gelukkig toen wg de onds sobulil sangezuiverd en den naam van opzen rader gered baddep en toen hiyr baatte ds grijsaard in traom uit toen wierp eaa nieuwe slag ona geheel ter oeM Uit Amsteidam wurdt gemeld Het lyk van mej Roobol is thans ook berjend door den bewusten Arnhemschenoonducieur den man der getuige van gisteren Het lyk is van morgen aan de NieowerAmstelsche politie pvergegeven om binnen ditt gemeente van gemeuntewege begraven te worden De toestand der gemeente Tegeloii wonlt steeds onhoudbaarder De gemeenteraadsleden blgven bj hun eenmaal genomen besluit om niet meer met den tegenwoordigen burgemeester te vergaderen en er heerscht dientengevolgo sedert een half jaar eone geheele werkloosheid in do gemeentezaken Zoo zyn b v de nieuw gekozen raadsleden nog niet geïnstalleerd n evenmin nienwo wethouders benoemd de publieke wegen en straten worden des avonda niet meer verlicht van de openbare school ign uit gebrek aan de noodige ruimte 50 kinderen naar huis gezonden het ontbrekende schoolmateriaal biyft ouaangevuld De hoofdelgke pmslag voor dit weldra ten einde loopend dienstjaar is nog niet eens uitgeschreven enz enz Het hoofdbestuur van den Ned Brood Koek en Banketbakker nd beeft thans h t beduit genomen om in 1894 te Amsterdam ireer oen tentoonstelling te oraaniseeren op het gebied der brood koek on banketbalkkerg chQcoladefabricatie en maalderg en v rder van alle grondstoffen producten en gireedschappen op baklterijen en jnaalderijeii betrekking hebbende £ on waarbol ffondi vun f 10 000 zal worden gevormd Wij kannen uit zeer vertronwbarebron raededeeten schrgft Ons Zuiden dat de quaestni van de Kamer vacature te tloermond is opgelost Mgr Kverts zon verklaard hebben cich beschikbaar te stellen als candidaat en zgn candidatuur van de zijde der geeitoljjko overheid goedgekeurd worden De Jong oet ook te Groningen slacbtofftis gemaakt hebben maar in qualiieit van onlicht i Voor ongeveer twee jaren moet hg in g zelschap van een ander persoon daor verschillende neringdoenden op sluwe wgze voor sigaren overhemden enz hebben opgelicht De verspreiding van de rtretten hééft gemaakt dat de betrokken winkeliers dezen minder gewenschten klanthorkend hebben Ook daar worden nu nasporingen gedaan iieeds is gebleken dat hg in gezelschap viui I I L a 1 I vr l e pakhaismeeater vnn bet i eel boeden veem en fttoeie rondo kerel opende met een zekere bahoodznamheid de ilour van het kantoor der firma van Selm en bleef met de pet in do hsnd eerbiedig ewggend b de balustrade staan tottlat n Ier hoofden voor de Jossonaars sïch ophief en hom vroeg wEn is t in orde van Houten V Wg hbhben alli s in ontvsngat genomen on opgeslagen MenBor de cMen konen goed uit depakken die wat loa gejipan waren htb ik btï elkaar gesorteerd oü vooraan gestapeld ik dachtdie kunnen dan hoi eerst gebruikt en afgeleverdworden Kr waren er echter twee by die doorbet losgaan nog eA aan gouicht verminderd waren Ik heb ze ter zij gezet in geval a mocht willenreolameeren Met een rnundelgk hoofdknikken werd dit verslag door den oudsten vsn Selm aangehoord enna inzage genomen te bobben van de geschrevenstukken zeide hij ffUorgen om 11 uur ollun wg de partg nazien maak dan dat je er ook bent van Houten Best meneer nog iela van uw orders Xeen op t opgenblik niet maar reken er opom in het einu van de week de versohotlgst in gereedheid te hebben Wij kunnen het ons voorstellen dat het opslaan van een goede koopwaar voor den handelaar iats aangenaams i en vooral in de dagen van den goeden ouden tyd gaf bot san velen een zekere genuttheid waal daak s het monopoliestelssl ekereu Boonitra gewe uu oiiderwgayr in Juni 91 z jn intrek bg den Heer Mnldor aan den Meeuwerderweg te Groningen nam en den winkeliers diets maakte dat hg daar eene cognaoxaak zou openen Toen de laatstn goederen a avonds te 9 uur bezoi d werden was De Jong reeds te 6 uur verdwenen De bezorgde goederen waren inmiddels verkocht Te Groningen bleef hij een week en schreef in het album van de dienstbode eenvers Ter vervulling der vacature in den gemeenteraoil ta Koudekerk a d Ugn ontstaan door het overlgden van deu wethouder 3 van £ gmond werd zijn broeder G van Egmond g ikozea met 55 stemmen Op den heer A Kwakernoat werden 29 stemmen uitgebraohft Dinsdag was bet 50 jaar geleden dat na droogmaking voor rgksrekening van den Zuidplas te Moordrecht het beheer over den Znidplaspolder groot 4400 hectare door een bestuar uit ingelanden door den Koning benoemd werd aanvaard Eigenaardig was de najooTHopening op heden bepaald Jammer dat door samenloop vau omstandigheden daaraap geen recht feestelgk karakter kon worden gegeven waarvoor alle reden bestond want de toestand van 1843 is nauwelyks uit dien van bedeu te herkennen De 30 windwatermolens benevens twee hulpRtoomroaehines werden vervangen door vb r krachtige stoommachines lolkomen in stftrit om een gowenschten waterstand te verzekeren De boezems werden in land hersol tpen de vaste houten bruf en in steen en gaer her bouwd en van de w on ruim 60 kilometer met grind hard gemaakt De groote sommen aan dxt alles besteed zgn hiykbaar den ingelanden in elk opaioht ten goede gekomen terwgi ook de polderlastt n niet noemenswaard zgn gestegen en voor het loopende diens oar 9 per hectare bedragen De rechtbank te Amaterdam veroordeelde W de Graaf en J Dell ouw die in het huis van den heer A op de Weteringschans door braak waren binnengedrongen en ahbtar ver schillende zaken ontvreemd hadden ondersoheidelgk tot 3 jaar en 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf Tegen slapeloosheid Men neme een vochtigon handdoek en le dien in den nek Voor hen die aan te groote opwekking der hereenen enz Igden hetzg tengevolge van geestelgke overspanning hetxg van zorg en kommer is dit eenvoudige middel dikwgis eene wure weldaad de waar op zolder was zoo goed als het geld ia do lil van den afzet was men zeker n men bad Hoen maar met voorziobtigboid te zorgen dat men niet meer insloeg dnn de aanvrasg weieu kon De van Sulms althans achtten tiob weder voor dit jaar geborgen en na het vertrek van van Houten wer l nn eentge ditcuuie besloten re den volgenden dag een aanvang ts maken nwt het afzenden der prUsoounnt en circulaire waardoor aan de gréarile begunafigers beriobt werd dnt zij hun partg goeilereu ontvanffeu hadden sn liob vleiden met wn aanzienl ke order Inluasoken was bet uur van het kantoor te sluiten geatsgen CU lang den gewonen weg hunner sopieteiteo gingen de patroons naar de beurs Hoewel uitwendig niet veranderd was evenwel de AmstArdsmsoha beurs niet meer in deze Ugeo wat zij vroeger gewesal was Dat zouden de van S lma Me om 5 uur t buls kwamen ondervinden Kr heersohte een bigde m opgewekte toon san bet eenvoudig maal dat weinige oogenbifkken na hun tebniakomst werd opgebracht De snater hield aou stipte o de in het huishouden en twcst boven Hen de aaf om door kleine oplettendhedrn een ander geaoegen te geven on het viel i oeielijk te zeggeu door wien van do broeders zg het meest bemind werd Was de harmonie ook tijdens het leven det ondera immbr goed geweest na hun dood was de band nog nauwer toegehaald zg droe gen han zuste als op de bandm JTorét i olgJ