Goudsche Courant, vrijdag 13 oktober 1893

7 48 10 08 iulOTd m 0 7 5S J ïf 11 10 AiMtwdlo Wi 5 50 8 10 11 86 Chiwb 7J0 8 8 Aangevangeo 1 October l Ud van jreenwlcli 1893 94 SOTTIRDAH 1 84 3 68 Directe Spoorwegverbinding met GOUUA Wi 1 18 I I 1 88 1 44 4 10 KOTTiatft M nOI D 0 3 8 4 80 S lb 4 08 4 40 DEN KlAG SOVDA ilUg 5 48 7 807 43 9 88 4 10 1411 33 lJ 16 1 38 8 1S 8 45 3 48 4 16 4 4 S I1 7 8 05 Ooud 7 30 40 04 0 37 10 49 18 11 18 81 l OlT 87 S 5S 4 4S 6 87 5 6 7 18 8 88 9 37 10 46 11 11 11 30 1 44 1 49 1 S8 8 04 8 09 Zn ll 7 48 8 tl Bl Kt 7 47 Z Zq ir 7 S3 9 0l N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 13 Hun 8 18 9 18 9 34 10 07 11 8 18 41 19 81 1 43 1 S7 4 86 B 9S 6 66 41 7 Ü 8 SS 10 16 11 16 11 40 18 OOI 04 UTRIOHT Qond 6 35 8 40 7 66 8 09 8 81 10 19 lO SS 18 48 8 83 3 18 4 l 4 47 6 83 01 7 46 8 38 10 08 Oudtw 5 50 8 64 11 09 8 3 8 37 7 59 10 88 WmhiIwi 6 67 7 018 11 8 40 U l 8 44 6 04 6 44 17 Mt 10 88 llunel D 04 7 08 8 40 11 83 8 61 S l 5 60 8 13 10 34 Ulrwkt 8 18 7 88 8 89 8 41 9 10 61 11 45 1 80 3 08 3 60 4 48 6 89 81 SS 8 88 9 lk 10 58 O O U U 4 4 MSTHDtM 10 08 ti 6S 18 11 V 8 61 4 47 5 8310 66 la l 1 8 4 5 45 36 11 10 11 14 1 18 8 B6 50 Goud 30 7 50 8 13 SS lO U 10 88 18 03 18 45 8 80 8 45 3 15 4 13 4 43 5 80 S 8I 7 48 S 3S 10 08 U T R B O H T 6 O n D Ulreobl SS 7 50 9 9 63 11 34 IJ OS 18 60 3 10 3 68 4 43 8 89 7 48 f 0 8 60 10 07 10 14 Ha oulM 9 47 3 03 10 08 18 19 3 94 4 00 4 5 a 9 04 Woarl 63 8 10 10 15 li 9 4 18 t lO 10 88 üiid l r 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 9 18 Ooula 7 10 8 38 8 34 10 37 18 08 19 55 1 98 3 50 4 37 6 90 7 08 8 80 r 8 41 9 39 10 40 I l t AMSTBIDA d S O D O A 40 U IO U 87 8 40 4 10 4 10 7 88 M iy U 8S n 48 t SS 488 4 35 7 4 lO M lO M U M 18 18 a S0 8 10 S U p 8 81 ll H Ooadt A I N i W 7 5 AaatMdMi OS 8 14 In da sitting Tan Dinidag der Rotterdamtche Rechtbank werd nog behaDd ld Id de herberg van Van Dorit aan de Markt te Gouda wa den 3 AuguiituR jl een onbedaïdende woorden wiueling ontstaan tuist hen dan 25jarigen artwider Arie ranD ttitHlaipwgk gemeente Iteeowgk en den 2 jarigeD arbeider A Perdgk oit diezelfde gemeente waarfan het gerolg wwi dat Van D ren jeneverglaa opnam en daarmede Perdyk in bet aangezicht loeg aoodat dese boTen en beneden het rechteroog een hevig bloedeode wonde bekwam en Hy naar het gaitbnit te Gouda moest worden overgebrat ht ora daar Tttrbon den te wordeo Ter torechtzittiag weet b klaagde eich vao het Toorgevallene nieia andera te berinneren dan dat hy in de bertwrg is geweest en bjj een knap borreltje ophad De snbstitaut officier van JQRtitie mr J K Enderletn rordcrde achaldigverklaring aan mishandeling en bektaagdes leroordeeliug tot een gerangenisstral van een maand wat de beklat de rykelyk veeU rindt De direeienr der Prins Hendrik sticbting Toor behoeftige oude zeelieden te Egmond aan Zee maakt nu de tijdfwmtitundigbedetj zich ook op tastbare wyzo doen geyoelen toor phiiantrophiiche inrichtingen met des Ie meer waardeerÏDg en erkentalykheid er melding vnn van den vriendelgken gever X te Hatert die dezpn zomer hem in sust atelde de rerplefgden op bessen en pruimen te onthaleif u voor den winter vier zakken appelen voor ben mocht ontvangeu Is geldetyken steun onoDtbeorlyk dergelijke gt benkon zyn eveneens welkom Te MilliDg n heeft zich het zeldzame geval voorgedaan dat een visscher in zgn schuitje oen haas bnit maakte Het dier was zakor verdwaald geraakt en rende door tuinen en weilanden toUiat by op deu dyk gekomen ineens de breede rivier voor zich zag Achtervolgd door een twintigtal meuschen groot en klein was hem de pas afgesneden om rechtsomkeert te maken zoodat het beangste dier den dyk afliepen zyn heil zocht in het water Uoar een haas nitmuntend zwemt zou by oog haast den dans zyn ontsprongen indien een vi8sch t heni niet juist bod gegrepen Dexe bedchoawdehum aU jyn rechtmatig verkregen eigendom V M In de iHaagiche Bprokkeltngen van het U D leest men Van Deu Ilai werd bekend dat op de 5000 biljetten rondgezonden in de voornaamtie wyken der stad een opbrengst van circa 7 ton ia verkregen Dat geeft dus gemiddeld ƒ 140 belasting per aangeslagene overeenkomende als ik niy niet vergis mot een inkomen uit kapitiuil van 7000 Heken nn al degenen af die wol aangeslagen worden voor eenig bezit manr op verre na dat l cdrag niet halen dnn volgt duukt niy uit dit cyfer dat er in onze stad toch heel wat kapitalen van beteekenis zitten En dan vestig ik er de aandacht op dat men noch in particuliere gesprokken noch in ingezonden stukjes in couranten hoort klagen over te hooge aansl en of overdreven eischen van den fiscus waaruit als men het Nedertaudscbe volkskarakter in tuug houdt wel is te ooucludeeren dat de meeste belastingschuldigen er Ivoorshands keer genadig ayn afgekomen en m n vermoedelyk een niet onboteokenend percentage beneden de absolute waarheid is gebleken Te Baint Ktienne sprak Zatenlag een persoon eene mand dragende een besteller op een der openbare pleinen aan en zeide tot hem lkwaar die mand eenige oogenblikken voor my maar Iaat haar vooral niemand zien Ik kom die dadelyk terughalen 7 S5 7 38 7 3 7 4 7 SS 8 36 8 48 8 48 S 6 8 05 irnit Moordraoht Nimwtrkwk Oaiwlla RotUrdim Eotterdam Otpelto Nieiiwnkerk Hooidneht Ooiul 7 08 18 81 8 a 3S 6 8 10 6 18 5 8 5 38 ll 11 10 11 18 8 81 I0 8 81 De man haalde een geldstuk uit zyn zak en gaf het den beatellnr maar mett n liet by eenige bankbiljetten eu goudstukken vallen die hy dadolyk opraapte Toen dit geschit d was ffitte hji ht on De beateller wiens aandacht het al getrokken had dat de man eene po s om hem heen en weor bad gedraaid voordat hy hem de mand overgaf bracht toen hg hem niet zag terngkomen de mand naar bet politieboreau Daar werd ontdekt dat zg 150 dyaamiet patronen bevatte Er werden nu politiedienarea uitgezonden om den man op te sporen en het is dezen gelakt hem te pakken Voor deu commissaris van politie verklaarde bg liajlay te heeteu eo de bommen gekocht te hebben van zekeren Arras een myowerker Kene hniaBoeking toen by dezen gedaan leidde tot de ontdekking van gelgksoortige dynamiet bommen Hnyhj bekende daarop de bommen gestolen te hebben van de miinmaatschappg te Villeboeuf lleide personen werden zooals te b rijpen is in verzekerde bewaring gehouden Een hiaeescb koopman te Hongkong verslaafd opinnischniver gaf in tegenwoordigheid van vele personen te kennen dat hy die slechte gewoonte f arne zoa afleercn Iemand uit het gezetschap uaui aan hem te genezen en toen de koopman t aitemde spoot hy hem morphine in Sinds dien tyd schuift de Chinees geen opium meer roanr hy is na verslaafd aan morphine De man die hem genezen had opende een inrichting waar men zooals hJI bekend maakte het opium schuiven kon afleeren ï e zaken gingen goed de inrichting moest spoedig uitgebreid worden en de man verdiende veel geld Het gevolg daarvan ia evenwel dat hot misbruik zoo sterk toegenomen is dat de regeering het noodig oordeelde te bepalen dat voortaan morphine slechts op bevel van een geneesheer geleverd mag worden Tot genoegen van de ingezetenen deelde de voorzitter in de gehouden raadsvergadering te Montfoort mode dat van den heer Krieger oen conceptontwerp is ingekomen voor den aanleg voa eonen stoomtramweg tussohen Woerden Montfoort en IJsolstein welk ontwerp ten Hue van onderzoek werd gesteld in bande i der heoren Tromp De Gelder en Van Frankenhuysen ïn dezelfde vergadering werd de gemeentebegrooting voor 1894 vas esteld tot een bedrag van inkomsten en nit ven van 12 597 76 Te Olst hebben eenige baldadige personen ivergift geworpen in een vyver van een buitenplaats aldaar waardoor nlle visscheu er zgn gestorven I Met t oog op den tropisohen en langdarigen aomer die scliter onsligt r I het niemand verwonderen dat ditmaal meer dan in ander jaren appelen pereboomen voor de tweede maal bloeiden en zelfs ook wel vruchten droegen ïlone grootere bgzonderheid is echter deze dat by den landbouwer van Ommeren te Echteld by Tiel iu dezeu zomer noten worden geplukt voor detweede maal van dezelfde boomen Een ingezetene van Zierikzee beeft op een vergadering voor een gemeenteraadsverkiezing gezegd dat B en W van Zierikzee leugeoacbtigü opgaven doen en dat wel togen beter weten inc tenminste daarvoor is hy voorden rechter gedaagd die tegen hemeiftchte lOO boete De verdediger verklaarde dat de man had gesproken in het belang der gemeente on in btisloten kring de kiesvereeniging Heel Zieriksoe stelt belang in do nitflpraak die op 17 October is bepaald Winl lMt I 18 08 10 65 11 08 11 0 U U 11 88 18 88 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 7 8 7 47 I IS 10 03 10 11 7 4S 9 49 4 67 11 1 89 81 3 9 58 10 11 6 80 Aangaande de Go as you please race to Amsterdam deelt men n mode dat oen der deelnemers no IB der lijst ter hoogte van de Ijeeuwelatin tusschen 8 Gravo aad en Hilversum tengevolge van vermoeidheid en afmatting bewusteloos is neergevallen In dien toestand werd hij gevonden door eenige voorbygaugert die hem vervoerden nsa r den koepel dea b eren6eveke indeoBmiadellBkeBal h id Inmiddels werd de geneesheer te s Graveland gewaarschuwd die de eerste genee andige hulp verleende en don patiënt weer tot bawustzgn bracht hy gaf echter Ditdrnkkelgk bevel bem niet te vervoeren daar de toestand van den bewostelooie inderdaad zorgwekk end wa De heer Geveke bad da welwUlendheid don Bttgopotteo waadelasr een verfrisachingen toe te dienen terwgl ook de volgende mededingers zoover de tyd bet toeliet een naar bannen makker kwamen omkyken Des avonds wei l eveneens door bemiddeling des hoeren G de patiënt per rytuig naar hot station Bussum gereden van waar hg naar Amsterdam werd vervoerd Van de werf Nyverheide van de beeren C van der Giessen ft Zonen te Knmpen a d Usel 8tormpolder werd heden met goed gevolg te water gelaten het gzeren Rgnschip £ milie groot 500 lasten gebuawd voor rekening van den heer R Weinmann te Eberbach a Neckar Tevens werden aldaar en op bonne werf De Hoop do kielen gel voor twee schepen te vervaardigen van yzer en staal groot 825 lasten voor rekening van den heer Karl Schroers te Duinburg Deze schepen sallen het grootste laadvermogen hebben van alle schepen welke den Ryn bevaren De ware geschiedenis van de gelaarsde kip Men schrijft uit Slikkerveer aan de N R Ct Tweo winters geleden werd eeno kip door eenen hond zoo gebeten dat zij dien nacht niet in haar hok kon komen Het vroor dien nacht dat het kraakte Deu volgenden ochtend werd het arme dier bewusteloos op de sneeuw gevonden door de eigenares mevr P Zy zotte de kip in oenen pot mot warm stroo op het vuur n heefï aldus haar zoolang gekoesterd tot zy bykwam Het dier heeft daarna drie maanden in eone stoof gelfl n binnenshuia zonder haast te eteo of te drinken Met het begin dor lente nam de kip flink in beterschap toe en kon zg zich woder verplaatsen maar belaas hare pooten waren afgevroren Mevr P bestelde nu by den schoenmaker een paar schoeuen ïa den vorm van een eendenpoot D et vilt van onderen Toen deze schoenen tnuis kwamen eu werden aangepast bleek niet te Wjn gerekend op de overgebleven spoor die xich juist sterk ontwikkeld had Daarvoor werd fan achteren in de laarzen een gat gesneden en nu ging het goed De rgglaarzen bevielen zoozeer dat de kip er twee paar heeft versleten De zorgvuldige en liefderijke op mssiug werd dus wel beloond N is de kip een oud vrouwtje dat des avonds niet eens meer boven in het nest kan komen en iu een mam e op den bodem van het hok blyft zitten De gelaarsde kip kon beter tegen de koude dan tegen den ouderdom den stryd voeren Amsterdam zal hoogstwaarschgnlyk binnenkort oen nieawo beurs ryk worden maar van bescheidener omvang en bostomming dan de groote Koopmansbeurs Naar De Amsterdammer toch verneemt zint de boekhaudfl daar ter stede op het plan tot stiolttiug vau een beurs voor dit bedryf gelyk in bet buitenland zooals te Berlyn reeds met goed gevolg ta ingericht Het doel is de boekhandelaren eenmaal per dag op een rast uur te zaraen te brengeUf om ben in de logeuheid te stellen hun zaken te behartigen eu aldus voel tyd en moeite te doen uitwinnen 5 5 g 03 1 10 17 6 88 4 50 4 57 5 04 S U 5 80 a ss 11 50 1 45 I SS I OI l Ot 8 15 8 48 Voorb S S4 N J L dS S9 Z Ze w 08 Bl Kr 14 Z f M n9 10 41 De Ned Maatschappij ter bevordering van Nyvorheid wenscfat een aanwyzing van de middelen die dienen kunnen om arbeidsvermogen door windmolens te verkrijgen langs electrischen weg op te zamelen ov r te brenijpn of vprvoerbasr Ie maken en daarbij meer in bei bfionder een utwoord op darfdgaada vragen lo Hoeveel arbeïdessTermügen kaa aaag wone windmolen in vereeoiging meteeneiectriacben accumabtor gemiddeld per atouuU leveren welke motoriaehe iaricbting it hiertoe noodig en hoeveel kost in dat garal éen paardenkracht nnr 2o Knnnen do nieuwe windmotorsn uit een oeconomiach oogpnat op nitgebreida oehaal tot het accumnleeren en tot het benatten van de bewegingsenorgio van den wind wOrdao toegepast Zoo ja welke inlichtÏBgen iga hiertoe noodig Als voorbeeld moet de bewerker een gaffti aannemen waarin een fabriek langs dezes w van licht en kracht wordt voorzien figbeboorende teekeniogen moeten getaekend zgn op éen vierde van de ware grootte op wit papier geen lirbtdmk Als prys wordt uitg loofd ile Gouden Uedaille en 350 De antwoorden moeten worden ingeaondaa Tóor 1 Juli 1894 vrachtvrö bg den Algameenen SecretarisPen ningraeeater dar Uaaischappy te Haarlem De inzendingen zallea worden beoordeeld door een jury beHtaande uit de hoeren H Figee Jr directeor dor Maatschappg ta Haarlem voorzitter A Noolen gemoeataarchitect te Schiedam rapporteur prof 1 Bosscha te Haarlem O J De Jong directeur der Gemeentewerken te Rotterdam an C PrïM Sz te Haarlem Er beerscht sedert de laatste dagen één zeldzame bedryvigbeid op de Amsterdamscho froitmarkt Voor Eugelscho rekening worden eou massa appelen en peren opgekocht in groote nieuwe vaten geknipt en per stoomboot verzonden Renetten en belleflouren zyn seat gewild en worden betrekkolyk goed betaald Vele handen vinden bierbij e n oed daggeld Het volgend n aar krygt men te Rockaqje uitgebreide gecombineerde manoeovros Tan de Land en I macht Door azyn te verwarmen en te laten verdampen kan men motten nït kamers an kaatea vordryven Voor hot uitvallen der haren schgnt niats beter dan s morgens het boofd met soH water fó wasscben Dit middel is meermaUn mot veel succea beproefd Het dagblad de Amsterdammer heefteen aardige reclamekaart verzonden Joh Braakensiek teekende in klenren een ouderwateche omnibus beladen met staatslieden van alle soort Minister Tak is de koetsier naast hom op den bok zitten Ch Kouveld en jhr de Savornin Lohman en op de imperiaal de ministers PierBon en van Tienhoven Gerritsen dr Kuyper en Noltiug mr Levy staat op den trap terwyl dr Schaopman Domela Nienwenhuis en mr J Heemskerk Aa in don wagen zitten En al die groote mannen lezen natunrlyk de Aia sterdammen Ken geëog eerd paartje te Hollevoetsluia een 20 jarig jonkman en een meisje vau 17 jsren is do vorige week heimelijk de ouderiyke woning ontvlucht Ondanks yverigo nasporingeu is het nog niet mogen gelukken hun schuilplaats te ontdekken De wederzgdsehe ouders verkeeron in doodelgke ongeruatbeid omtrent het lot der onbezonnen vluchtelingen Do sergeant C H D van het 5e regiment infanterie oud 24 jaren geboren ie Adaard is door den krygsraad te Arnhem schuldig verklaard aan eerste desertie in tgd van vrede zouder vrywillige terugkomst binnen vier weken en te dier zake veroordeeld tot zfu maanden militaire detentie met degradatie tot den tand vau snldnnt 9 40 9 47 8 54 M l 10 10 ê 8 40 11 88 8 03 11 4 45 4 8S 8 08 5 09 5 1S 7 7 7 17 J 84 7 31 7 37 MS M 8 10 8 80 10 7 0 7 U 7 80 7 8 7 81 46 5 0 9 64 Bitteiludseh Ovendeht De ïtaliaanocbe gezant te Parijs heeft van den minister van bei hnis des koniugs een tolegrmm ontvangen meldende dat koning Hombert met leedwezen de ziekte van Mac Mahon vem men hoeft De konig gedachtig a n het roemryVe aandeel door den maarssohalk in den oorlog van 1859 genomen wenscht hartelgk dat de maarschalk nog Uogen tgd Respaw blgve voor de dankbaarheid dor Italianen en de bewondering van hot dappere Frmnsche leger De hertogin van Magenta aeint dat haar echtgenoot maarschalk Mac Mahon een onrustigen nacht heeft doorgebracht De toestand blyft zorgwekkend op zyu hoogan leeftyd 85 jaar is de minste ziekte voldoende om hot leven in vaar te brengen President Carnot heeft een eigenhand Khryven gericht aan mevrouw Mm Mahon om haar zyoe deelneming te betuigen en verzocht geregeld op de hoekte te worden gehouden van deu toestands éta maarschalks In bet Oo9teurykKbo Huis van afgevaardigden heeft de Minister van financiën de nieuwe begrooting ingediend die gunstiger is dan die van het vorige jaar Men zal 3 niillioen florynen aan do amortisatie der schuld kunnen besteden Het budget vau het jaar zal blyven stggen in verhouding tot den politieken toestand die weinig verandering kan ondergaan Wat betreft de munthervormïng moet de Regeeriog handelen overeenkomstig de belangen der practyk Aan het slot van zgn millioBnenspeech zeide Minister Steinbacb dat de bevo de personen moeten blyven streven naar de bereiking van hun doel zouder zich te storen aan hethartstochtelyk oordeel der pers Do terugvloeiing dor Oostenrykscbe titels vooral de zilverobligatiën is te vorklaren door het wantrouwen tpgen het zilver Binnen eenige jaren zal Oostenryk den noodigen voorraad goud bezitten De muntcrisis die nu in Amerika heerscHt heeft Oostenryk Honga rye nog niet getroffen Wy moeten alle pogingen aanwenden om onze betoalkracbt te verbeteren maar geen depreciatie der munt veroorzaken De Oostenryksoh Hongaarsche Bank moet boe langer boe moer een sMlIing gaan innemen als het middelpunt van den muutomloop Onze verbintenissen zoowel tegenover het binnenland ala tegenover het buitenland zullen stiptelyk worden meekomen De fioancieele toestand van het R jk is zoor gunstig In de thans verloopen 9 maanden van dit jaar bedroegen de middelen ruim 11 000 000 fl moer dan in de eerste 9 maanden van 1892 Het overschot van do begrtotiog voor 1894 is opzettelijk op slechts ongeveoi 500 000 fi geraamd doch dit ia volgens Oostenryksch gebruik een middel om het oorlogsdepartement eo andere die groote onkosten maken een weinig matiger te stemmen Zoowel Oostenrijk als Hongarye hadden in de laatste paar jaren aan overschotten omstreeks 20 000 000 fl meer dan de begrnotingen nanw sen Het surplus kwam dus niet onverwacht Mnar wat wal verrast heeft is de indiening van een weiwntwerp door den raiuistorpre sidens graai Taaffe tot invoering van nagenoeg algemeen kiesrecht Sinds langen tjjd worden in Oo tenryk betoogfngen gehouden voor uitbreiding van kiesrecht en kort geleden heeft de overheid door voor een dezer betoogingen een openbaar gel onw te Weenen beschikbaar te stellen die beweging erkend Dit bigkt een eerste stap t zyn geweest bot dat ontwerp cAllen die hun burgerplichten varvullon zullen in staat gesteld worden door oitoofouing van het kiesrecht aan h politieke leven doel te nemen Het kiesrecht zal mtusschen volgens nadere mededeeliogen beperkt worden door eenige voorwaarden van bekwaamheid en h t behoud van do voorrechten van het groot grondbezit Te Pargs wordt dezer dagen een conferentie gehooden waaraan uitsluitend die staten doolnemea welke tot de Latynsche muntunie behoorou dus Fraokrgk België Italië Zwitserland en Griekenland Volgens eeno in 1885 tusschen do staten der montunie gesloten overeenkomst is k haror gemachtigd tot fact aanmunten van zilveren geldstukken ran 2 fr 1 fr 50 centimoa on 20 centimes tot een maximum vau 6 fr per inwoner deze kleinere muntsoorten moeten oan gehalte hebben van 835 duiaendsten en worden door de openbare kassen van elk der vijf staten tot een bedrag van 100 francs in betaling genomen Elke staat is echter verplioht up aanvraag deze pasmunt a pari in ta wisselen tegen gond of togen zilveren v ffrancstnkken Tan 900 duizendste gehalte Volgens de conventie van 1885 mocht Italië slechte voor 182 milljoeo pasmunt daten slaan bet werd intnsschen gemachtigd dèzo om nog mot 50 millioen te verhoogen Dit n mt echter niet weg dat de bedoelde paamunt zoo goed als geheel nit Italië is weggevloeid Om aan dit op zoo afdr ende wgzo ala ogolgk is tegemoet te komen zou art liler bedoelde conventie moeten worden gewjfzigd dat Italië verplicht op iedere aanvrage zgn paamnnt a pari tegen standpenningon tenigte nemen ook artikel 6 waarin aan de Italiaansche pasmnnt en soort van wettigen koers bg de openbare kassen der andere landen wordt toegekend zoa moeten worden wyzigd of tydetgk buiten werking moeten wonlen g teld Overwegende bezwaren vm aan dit verzoek van Italië to voldoen sebgnen niet te bestaan Uit Pargs wordt geseind dat de muntconferentie zich in beginsel gunstig toont voor het inwilligen van het Torzoek doch zich voorbehoudt de voorwaarde voor de tero ave van de Italiaansche pasmunt en de wyze van uitvooriug te rcf elen Dit is niet meer dan billijk want het publiek in Frankrgk België Zïritaerland en Griekenland moet den tyd hebben om zich zonder verlies van de Italiaansche pasmunt te kunnen ontdoen Maandag van Csdix vertrokken is bat Hussische eskader gisteren de straat van Gibraltar gepasseerd en zal dus binnen enkele di eu wanrschijnlgk Vrgdag iu Toulon binnenloopen Twee dagen vroeger reeds komen de eerste en de tweede divisie van het Sugelacbe Middellandscbe Zee eskader respectiovelyk in de Italiaansche zeehavens Cataniu en Tarante aan waar zg door de Italiaansche autoriteiten luisterryk zullen ontvangen worden bij wyze van contra lemoustratie Doch natunrlyk bg den glans die van de feeaten in Frankryk zal afstralen schgnt de luister van alle andere demonstraties eenvoudig dof on onbeteekeuend Behalve in feestmalen gala voorstellingen en heildrpnkon zonder eind zal de dankbaarheid der Franschen over Ruslands toenadering zïch ook uiten in de sanbieding van allerlei geschonken om van de tallooze adr son niet eens te spreken Toulon heeft een som van 10 000 francs uitgetrokken voor zilveren en gouden bekers waaruit de Rnssischo officieren voortaan op Frankrgk kunnen drinken 12000 fr zgn bestemd voor herinneringsmedailleB en 2000 fr voor albums met gezichten dor stad Van 12 tot 28 Oct zal in den stadstuin eed doorloopende kermis met bazar worden gehouden waar de dametf van Toulon eu de artisten van de groote schouwburgen als verkoopors optreden Van de stad Pargs waar Zondag 22 October op het Champ de Mars een banket voor 3000 personen plaats heeft krggt Avelan de Russische admiraal een massief zilveren birald van een meter bom te den gewapenden vrodei voorstellende en af de commandanten krygon een bronzen beeld zoo ook de officiereu terwgl de matrozen zilveren dasspelden krggen ING B Z O N D g W QêtuhU Redactie f In het voorlaatste nninraer uwer courant vond ik een bericht dat mg eenigszins frappeerde door zgn onduidelgkheid Ik bedoel de kennisgeving van wglen de Feestcommissie op 31 Aug j I Ze heeft feitelgk godofungeerd zegt ze dat wil geloof ik op zoo n Hollandsch zeggen haar taak is nu afgeloopen Maar tusschen do regels door meen ik te lezen dat ze uoode zoo n eeropostje laat varen Ze doet rekening en verantwoording ja men mag dan eerst onderzoeken waar die Penningmeerster woont en vervolgens letwel van half tien U i half elf dee voormiddagt zorgen op hot appel te zijn Hot lust mg volstrekt niet oude koeien uit de sloot te halen maar einde goed alles goed ia hierop toch niet vau toepassing Waarom zoo vraag ik in myn onnoozolheid geen geschikter uur en geen meer geschikte plaats o Waarom niet afgetreden en te wachten tot het Goudsche publiek baar weder met een dergelyk mandaat vereert F Ik zie niet in waartoe een permanente commissie zou dienen Zoo tusschenbeide eens oen feestje dat kan maar geroeid elk jaar dat kan bruintje niet trekken Myn raad zon ayn nn allea maar blauw blauw te latien x We hebben feest gevierd verachitlende burtstochton en andere minder mooie dingen kwamen daarby kykon laten we bet nn maar daarbg laten Gevoelt de burgery lust weor zoo n feestje te hebbon een commiaaie zal er dan natnurlyk wel komoo Daar ik reden heb te veronderstellen dat ik niet de eenige ben die or zoo ovrr denkt vra ik U hiervoor plaatsing Na hsrtelyken danv l J K Burfferitike Stand GEBOREN 11 Oct WiUem onder M van don Hoven en A dn Clou OVERLEDEN 10 Oct A Baas huUvr van M Hamsen 36 j A H vap der Linden 5 m C J Verhoek 56 j GEHUWD IL Oct J van Waaa en J C Zglemau J van Hoorn en M M Dongel mans BoOQwijk X GEBOREN Aaijaanljje oudera A deOr t Ml A Ventoop Arie oodoni M ran der Woll en T Drost Wynand oadem W van der Leeg en G de Knikker SteTenbaiaEon GEBOREN Catharioa Claiina onders A Blo en A Gysenbergh ONDERTROUWD M Sohinkelahook en T van D elft FOSTEHvxcrsisr LIJST van brieven geadresseerd aan onbokendoD en verzonden gedurende de 2de helft der maand September 1893 welke door tusschenkomst van het Postkantoor te Gouda zyn terug te bekomen Verzonden van GOUDA Louwer Boskoop C 8nook Dordrecht A Smits Gouderat J Nagtegaal Gouderak ö van Iperen s Oravenhage H Hocgu Leerdam S van Vliet Rotterdam M Kroch Rotterdam P v d Post H Mnllor Crofeld 2 stuks H Kochl Ottweiler T Meyers Liverpool Verzouden van MOERCAPELLE W van der Jacht Rotterdam Gouda 12 October 1893 De Directeur van het Postkantoor V0R8TER 1 1 l Wênm mssm alleen verkrijgbaar 6Ü A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam 11 OCTOBKR slotkotrs 7 101 IVor krs 88 7 s lOl 76 SO s 8 sy 8 101 68 86V l08 i 88V 17 8 981 n 660 6U8 10 1 84 100 806 l 9 ls 101 100 133 ïl 7 SSÏ n m nvy u 101 48 V Ito 18 V 1 67 6 UB 108 104 s 90 108 138 10W I 99 86 1 18 f 671 46 lOV TiV l 104 118 1 76 7 V NiuliuNU Uert Ned W 9 i dito dito dito 8 dito dito dito 3Vi Homx Obl Ooudl 1881 88 4 Itaui Iniohru iiifi 1868 81 6 Ouartmt OU iupapiorUOS 6 dito insilTer 18B9 5 foMüOil Obliü met tiokot 3 dito dito 3 EuiUNU ülil Uoit Sarie 6 dito iMoni 1880 4 dltiibglbilli 1880 4I dito bij llop IBSU OO 4 ditoiugoud leou 1883 6 I dito dito dito 1884 6 inmt Fer t lohuld 1880 ttJRKBW Oepr Conr t ei ISvi 4 Geo lL 6iiitij wrie D iee lüoninif ierio C 7 i 8ÏÏ 941 841 jöy 1281 57 66 IliO Aru HKP Uce obl 18118 6 Mexico übl Uiiit Soil 1880 Vknizukla ühl 4 onbop IS8I Ahsteruah Oitlitcitiuit ISdl 3 BUTïHDAli stad I 1986 3 Utn N Afr Hai ileliv ualid Aroiidib Tab Mb OrtiHoHlrfi Doli Maatliiliapp dito Arnh H iothuultb pundbr 4 Cuit My der Voratont uiiiid s Or llynolhoakli p iidbr 4 Keilürlundaohu liHiilc and Nud ItaiiiltillnHitUch dtto N W k M Hyp b paiidbr BI Hotl Ilypothcelib panilbr 4 Utr Ilypotbeekb dito 4 TKKa Ooit llmiK bankaaiid tttsL llypotlitjultbatik paudb Vij Amerika Kquit bypth paiidb 5 Maiw h i Pr Lioii cort 6 Jlo Holl IJ Spoorw Mg aand Mij lot Kipl V öl Spw aand Kod Iiid tjpoorwutjm aand Ned 2uid Afrik Spm aaad 6 diu dito dito 1B01 dito 6 lTAUI apoorwl ia Mll A Eobl Sl Ztild ltalf Spvn IXH obl 3 PoLBN Wareobnu VVeouen aaiid 4 Auai Qr Ruis Spw My aknil 6 Baltiiebe dito aand Faitowa ditu aand R Iivang Dombr dito aan 6 Kursk Cb Azow Sp kap aand 6 IjOiowo Seiraat Bp M abli t 5 Orel Vitobak ilito obllg 5 ZiidWeit dito aand 6 dito dito obUg 4 10 18 1S 108 AKUUA Üeut Pac Sp Mij obl 6 OMo k North W pr C aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver 8e Rio ür Spm oert v a Illittoia Central oljl in goud 4 Looia k NaahvilluCert ï annd Meiioo N Spw M j leliyp o Miaa Kanaaa r 4 pet pref aand N York OnUrio fc Wctt aand dito Penui Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie bvp in goud 6 8t Paul Hinn k Hanit obl 7 Uu Pae Iloofdliiu obltr 6 ito dito Lino Col Ie byp O 6 Cahaua Can Soutb Ccrt v Hand V c C Balliv fc Naï Ie h d e O Amaterd Omnibua Mg aand Rotlerd TramwegMaat aand Nlo Btad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdaia aand 8 BtU Il Sttd Antirerpenl887 81 Stad Brussel 1886 f Hom Theisk Regullr Uesellacb 4 OaniKK SlaaUleening 1880 6 107 K K Oost B Cr 1890 3 Spajije Stad Madrid 3 1968 Nco Ver Bes Hyp Spobl oert 6 Oct WatergetUden Hoog iMt llooif Uag Vrgdat 13 7 36 4 01 7 58 4 07 Zalxnl 14 8 09 8 84 8 85 4 60 Kond 16 8 11 5 06 9 00 5 96 M ind K 9 80 5 45 9 48 6 07 Uinsd 17 1 06 6 80 10 86 7 01 Woensd 18 U 07 7 8 11 33 7 58 Dondtrd 19 8 85 40 9 46 Zon SpringU 87 Oot en 10 Nov üpg Oiiderp Oct Opg A Onderg A 13 10 43 6 06 1 Oot 6 09 6 36 A 6 SS 7 6 18 6 S2 06 7 13 IS 6 93 6 0 1 68 8 06 8 98 9 14 KK 3 05 10 88 19 3 86 11 48 B1AHB TUEHICHTKN OoQd 18 Oetober 1893 Itfj roldoenden aanroer vau inUndsabe artikelen was de baadel wuder llauw en vorige prijsen moeilijk te beilingen Tarau Jarige iiueuafaohe 6 40 a 6 60 Niouwodilo 6 8r 660 Mindere dlto S tO i 6 AfwtikenJ 4 7S ü 6 Kieinre Polder 6 80 i 6 Roale Inter 6 30 ii 6 60 KikmIo loicer 6 80 i 6 Roggt Zeeiivrsebe 4 80 4 4II Polder 4 40 il 4 75 Iluilenlaodaeho Mr70k ƒ 4 40 It 4 60 Gerst winUr 4 4 60 Zomer 3 80 k 4 S0 Chuvallior 6 i ƒ 6 76 Hoer per beet 3 86 k 4 60 per 100 kilu J 76 k 9 60 Ilenueplaad Inlandscb 10 60 por Heet Kanarieiaail 8 a 10 Koolsaad 8 60 i 9 86 Krwlen Kookerwten il 9 60 Niel k kimde 6 50 k f 6 76 Bo ineni Bruinebouneg 8 60 a 1 6 Witte booieo 9 76 it t 11 Paurilenboouon 6 95 i 6 75 Uuirrnboonen ƒ 6 40 Ik 8 90 Maia per 100 Kilo Bont Ameriknansehe t 6 60 i 6 80 Oini uantiue ƒ 6 85 k f 6 50 Vekmahet Melkvee red Aanvoer handel en prijtcn traag Vette varkena goede aanvoer handel vlug 80 iiS4 ot per balf KO Higgen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 80 k 81 ot per half Kd Magere Biggen goette aanvoer handel red 0 80 i 1 70 per oek Vette sehapon red aanvoer handel leer flauw 14 a 88 Heilammeren goede aai voer handel seer Hsuw 7 k 14 Nuobtere kalvrren ei nige aanvoer handel vlug k I 18 Tiraskalveren groote aanvoer handel vlug J 0 k J 60 Aangsvoerd 70 partijen kaas Handel seir vlug Ie ual ƒ 88 30 8e qual 86 k f 87 Zwaartlore 81 k f NoordHollandaehe 84 8 Boter weinig aanvoer handel vlug Uorboter f 1 80 a t 1 40 per kilo WeilKitor J 50 k 1 60 per kilo ADVERTENTIfiN Oadertrouwd E L K VA Daktuo m JCANKCr UlOIIO UlCIIOt WiIXTHtt 1 Sehevemngen ioeiDais93B nosB2BBinainS08nsa Heden overleed plotaeiing mün geliefde Echtgenoot onze Vader Aanbeinwd en ürootvader de Heer ANTHONIE BOUWMEESTER in den onderdom van 65 jaar Uit aller naam Wed J C BUUWMEE8TBR geb Broke Oouda tl October 180 Viftoeke tun rcuiabttUig rurtehomd U bUjvtn