Goudsche Courant, zaterdag 14 oktober 1893

I Zaterdag 14 October 1803 I o 6174 3Sste Jaargang m mm amm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie mafinden is 1 26 franco per post 1 70 A onderlijke Nommers VIJF CENTEJS ADVERTENTIEN Worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Bet gtuhte Pabliek wordt lieriDiierd dat Boodichspp en i3esiellingen en Geldelyke Zaken kaoaeo worden bezorgd bg den Ueer K tik VLIET Mr Kleermaker Kleiweg te Omda k mimm Id Mw m Aimtenkm Biermede berichten wy U de U N TVAN08T der IJllULJUL alimede een BUIME KKUZK STOPFEnOOSOOSTDÜE Gez Michael aOVDA KLEI WEO E Ui De Ondergeteekenden wenscheu een RNIPCIRSÜS op te rlcli ten Tolgeai de nieuwnte en degelgkite methode ook in hei zellstwidig Pasklaar maken van Cosluuins en in wat verder tot het Modevak behoort B i 11 y k e pry7 eo Aaonomeiyke conditiën Brieren franco 8IM0N8THAAT 49 HolUrdam Mcjuffi M LE8MAN Me juffr 8 8 JHAAP Een der grootuto en beat concorreerendo 0LIEill01 EII9 zoekt rcor den verIcoop zyner zachte en hairzachte alsmede ran op alle grootere plaatsen AGEmEDi die met het artikel bekend zyo Bleohti diegenen welke iu ataat zyn a Keferentiee op te geien grieven lich yider 29093 aan het Bureau van dit Blad aan te melden De ondergeteekende biyft zich by voortduren aanbevelen voor de LKVEBING van JCetüte Kwaliteit RVl D en lilfii ï®es ® legen de Conourreerendete Prgten T VAN VLIET Vleeaohhonwer Zeug estraiit G 84 Gimdn Steezi lcoloanL Biniifii jhint diig wachtciidii eeiie Lading CiROVK fiüiB zmim wmwuii w tot i Cent pet Heet contatit onder kttiimi uHi Hteede in vu irm l SMKK MACIII M KOliRN en Echl 11 I a i i h e Anthracit Nootjes de iiiin t a in tttminl linunlit voor Viilkaóhnle ik t 40 HL Jan Prince Cie Kantour Turfuwirkt B 10I Gouda 12 Oct bi T H XA ADVERTENTIEN alle 0 ti n en UuitenlaHa eke Couranten worden dadelijk opgoionden door het Advertentie Hureaa van A BRINKMAM en ZUUN te Ooa Ter leen g evraag d tegen nader overeen te komen voorwaarden Brieven onder No 2287 aan bet Bnreao dezer Coorant G BOS gewezen Tuinknecht Tan den Heer H W Orro bereeli zich beleetd aan voor het Aanleggen en Ondervoeden van Adree HEBHKKADE N 351 Gouda ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de getlachten der zelfit naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilykute daarin voorkomende woorden volgonii de nieuwe NpeUlno van Dr M u VKIE8 en Dr L A m WINKEL bij Opruiming è 10 Cent verkrygbaar by A BRINKMAN ZN TleHdemeg Wed M MOL Korte Tiendeweg l 3 is het goedkoopste adres van Nienve paraplnien en reparatie Uen biede het Geluk de hand 500 000 Mark ola hoofilprys in hel Kuliikkigsl küvhI birnU de niuuwBtü cfroute fldverlotliig iliu door do llooKu Utgeeriiif vhu Httiuhurf Koud gekuurd en Kevaftrborgd ib l e voordwitgü inriolitiuc viin het nieuwe plan boBlaat daarin dat in don loop van steohts weinige iDaumlen iu 7 wi lotingen van 110 000 loten 54 400 pr jmt Mrattende 10 452 425 Mark ter Tullüdtge liealisatn ullun komen danronder T qt kapitale prijien van eventueel 000 000 Mark b mtnemmdhoicl echter I priJB ïi M 300 000 3 pri mi a M 15000 t prya h M 300 000 SR prijzen a M 10000 l pr s u M 100 000 50 prezen a M 5000 S prijzen a M 75 iM 0 106 prijzen n M 3000I prijt ü M 70 00U 25 prezen t M SOOO 1 p yi KM A5 000 R prijzen ü M 1500 1 priJB iiM flO OOp 75fipryzontiM 1000 IprtJB hM U 000 U37 pnjxen h M 500 9 pry in a M 50 000 33 50 pryïen i M U8 prijs aM 40 000 1 SU 1 pry£erfaMSO0 30O 5prgEeui M 30 000 15 l i l00 94 A7 40 SO De priiBtrekkiu en agu volgcaa plan van itmblBWeffe vuatgeBlutd Vuurde aanataandG oerate prgatrekking duxer roote door deu Staat Kewaarborgde ieldverloling kost 1 geliei l ori iiH l bt aluabtB M fl of 3 0l half M S r 8 I kwart jr ÏV ti 90 tegen iiiwiidtng van liet bedrag ia bankpapior of per HiBtiuaseL Alle ooiiiniitBiea worden oninuldellük met de grootatu zur vuldigliuid uibiüpvue uu ieder Bpaler untvaiigt vttii oi s de met het wap u van Uu Staat veorfiune ürlfCliiCele Lotril zelf iu liandeu H iwlere b mtul iiiR wuntt Uut vuretBcltte otllI it ele plan waaruit de wrdeuluut der pryzen op de verBcbilleudi kiaasun al ouk de butrt lTeode inle fgöldeo ta vertiomon ia ratis bgge o gd on zoudeïi y onKO UegtiiiBtijtor onaangevraogil na elke tr kking do oitiüïeele lutten De uitlMstaliiig der prijeon geaobieiit steeds prompt onder waarborjt van drh Ötaai en kan door direrto loctenilmK of ook iptar verkiezing der Boloiigbebbondon io alle grootere plaaUeu van XeilerUud bDwerkltclllRd worden Ons dübtot is steeds door bet naUk begunstigd tiü onder vele andore aauzienlgke pryzenheUbmi A j laeernialen vutgens officteelu Iwwtj eu de i orBle lloofdlnffiTs vnrkrejren mi oiizo Ü nnitsti Kirsei tt u tiHt ald n Mark M 00 100 000 80 000 O OtMI 40 000 ciu Hel iB te oorii enMl l by iloïinip den hroht ton grondslag geveBti de i lurneiniilg van alle kanipn op eene wer werkzame deelm ming bepaald kan wonlen gerekend t n KAUFMANN 8IM0N Bankiers ii ldwlsselriNi 8 iu llttiubufjc P S Hiermede danken wy voor het vertroiyreii ons tot hiertoe geschonkBR in daar wg by het begin der nieuwe verfolluït tor deoloemiog iofiu eron zulleawynok roof het rerrnlg bomooid zyn d Si n stipte en eoele bediening de levredenheid van oum godwde IVgunatigen te rerwiirven LOTEN in de VERLOTING BU GELEGENHEIÜ DER TT rij e Fagtrd eruaa ajJart ZIJN TE BEKOMEN BU Brinkman Zn Langpe Tiendewegr PRIJS 1 11 LOTEN voor f 10 Het groote aantal zeouwkwalen raa 2eDu hoi fdpgn af lot de voorafgaande keateekonoD vin apoplexie henenberoeite te Irotaaeren nogflteails alle middelen door de medische wetetucbap aangevoud Kerst aan den nieuweo tijd komt de eer toe dat zy door het gebruik maken ran den eeefoudigsten eg namelijk langs da huid eene phy Biologische onblekktng gedaan heeft die na bonderde proof aemiogen thans ovsr de geheele wereld verbreiil u en terwyl zy m weteuscbappelyke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt to zijn voor de aan xeuuwkwulen lydende menschhoid Deze geuoeswyie u uitgevonden door den gewezen Officier van üezoiidbeid Roman Weisamann ie VÜshofeu en berust op de ondervinding opgedaan ia eene 50 jarigo praktijk Door wasBChlug vau het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stolfea door de haid onmiddellijk aan net aenawgeatel medegedeeld Met tlo e geuoesw ze werden werkelgk acbitterande resultaten verkregen en zy maakt zooveel opgang dat van een door den uitvinder geachreven werkje OVER ZENÜWLIJDEN en BEROERTE hitre voorkoming en genesing binnen korten tod reeds do He drak venchenen is Dit boekje bevat niet alleen voor Het groote publiek verstaanbare verkiaringen omtreut het wezen der nieuwere therapie on de daarmede xelfa in wanbopigw ifovallon verkregen uitwerking maar ook vindt raau daarin wetunsobuppelijke rurhandulingen uit de mediflOtld bladon die aan deze gentieswijze gewijd £ ijn zooraedu afschrift van tal van getiiigsciinfWn van tiooggt pbiatste genousknndigeu onder welko P BlÓQière mod dr profdSSOr aan de polyklluiek te Parijs rue Rougemont 10 Steinzreber med dr praktiseerend geneesheer aaa bot krankzinnigen gestiotit ta CItnrenton 8 mftSt ratb Ur Cobn te Stettn Urossmoan med dr arrond arts te JöhUngen Dr P Forestior gonaesbeordlreoteur van het hospitaal te Agen Jeheimrath Dr Sobering kasteel Qutenfels Bad Ems Darse med dr geneeiheerdireo teur der galvano therapeutlBotae inriobtiug voor zennwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Asctaeabaoh med dr te Corfu Or Bna aoo arrond arts ti Zirknitz Ober stabsarzt Jeotil med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Consell Central d hyglène et de Santé in Frankrijk en veb anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zeauwacbtigbeid lltden waarvan de kenteckene zijn obronisohe boofdpUn migraine sobelo boofipijnj bloedaaudrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheij lichamelijke onrust en onbebagelijke toestand i verder alle liekeu die door beroerte gutrulfeu worden eu nog lydon san de evolgon daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spraken zware tongval moeielijk slikken stUfheid der gewricbten met voortdurende pijn plaatseligke zwakte verzwakking van gebeugen enz en zy die reeils onder geneeskundige iwhandüling geweest zyn maar door de Itr kende iniddulen als oulhoudings en koudwuterkuur wryveii electrtseorun stoomlooi of zeebadei geeü genezing of liniiging hunner kwaal gevonden hebbüo en ten slotte zij die VreeS geVOOlan VOOT beroerte en daartoe redon bobben wegens vorsebijnselen als ziCh aanhoudend angltlg voelen verdooviug in bet hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen on donker wordau voor de oogen drukkende pijn nnder het voorhoofd suizing ia de ooren het voelen van kriabeiing in en bet slapen van handen en voeten uan ai deze line eate aneu vitTi zenUWlljderS ula ook aan jOngO mOi eS lijdende aan bleekzuoht en kraohtaloosheid ook san gezonde zel aan jonge personen dia veel met het hoofd werkda on goostolijko roaotio willon voorkomen wordt lringend aangeraden ziob bot boven vermelde w kjo aan te achaffon hetwelk op aanvrage kOStO1008 on franco veraondon wordt door I KMAIKK k Co Apothekers Ie Parijs rue de l Eehiquier SO Alleen gereehttgd lol verbrgi ling dor genreswijza van KOMAiX WEISSMAINiN Üurl Üffioier van gezondheid eore lid der ItaliaanBche Saniteits orde aa het Witte Kruis en vünier lo iiiisterdaiil door N CLEBt Co Heiligeweg 48 Kütterdaiu V E van SiNTE f KOLfF Apotheker Korte Hoofdstoeg 1 Utrecht tOBIlV POKTO V Oudegraoht bü de Qaardbrug V 160 Op de jongste hygienisch madicmale TeatoonatelUng te Omt is de WeUsman ache ganeeswiize do9f de medische jur met de Zilveren Medaille bekoond Q brS Stollwerck s Chocolade en Cacao i p i e l O i I Dcotaiatige door da nieuwste uitvindingen op machinaal giWed verlieterde Ikbrleattel on uitsluitend gebruik van iUne en ynste grondstoffen garandeerei ien ferbruiker vanj Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig hbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap Etiketten De Firma behaalde 27 Breyets als Hofleveraacier 44 Eere Diploma 8 gouden enz Meaailles l oen bewijs van uitonntend fijn üibrikakt Keeds 187 schreef de Accad nie national I do Paris l Moiu Tona déo iioi une HwlaUle Cor reaal fÉén o MW ratlon la votra azMllant flabriotttlon da Obooolat bonbona vaiieapito ato SiOllWMIsk t fcbrikaat ia verkrygbaar by H H Confisears Banketbakkers enz eni Gaoetaalvertegenwoordiger voor Nederland ialins lattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 MÉIËPEIIEN è HOL é BikdlpCacao ib r y ficnc S eD Scheikuodigni kkr met inia Zilfer l iülei iB versterkend en Aangeiwam va sk Het melk lakoekt leor aan te bevelen voor dagelUkiek felnik Vj Ba deian iwakke personen en kUerochtige gestellen Met water toebereid is iH als itenewikrachtlfe draak altatekend H diarrkM Fabrlkaojip Kraepellen Ho lm Zeist Hofleveranciers Gouda Snelpendmk van A BalMiiriKll Zoo Hï ook voor laigeiugea en klcme kinderen i Ke eehte llkef Caeae van Kraepelli e Holm ia atom TMtrjJ a r hi vierkante bnssen van h Kgr f I JO 4 Kp k f O en h ï r k f MO voonini van Ktionet waarop nevonstaaBd fabrieksmerk en de haadUekonmg van de I a 1 fabrikanten MT KRIH KI II i nW ji jl BINNENLAND OOUDA 13 October 1893 Dfl aKdlnüche Volkizeitung w dt in haar BDOimer ran 11 dezer een artikel aan de raart langs Qouda Nadat ze daarin opgesomd heeft het aantal ehepea dat liet Merwede kanaal tot 1 Ang gepasseerd is en het dito langs Qouda kr gt oDze gemeente erentjes leelgk haar vet In het jaar 1B87 besloten de Provinciale Statea ran Zuid Holland op dringend rerzoek het onderhoud der Qoawe enz voor eigen rricening te nemen Die gemeente toch beschouwde de scbeepvaart langs de Gouwe als een melkkoe ze doet er zoo weinig mogelijk voor en tracht er eooTeel mogelgk van te trekken waarbij haar de omatandigheid helpt dat de schippers h e ae maar een ina kunnen den weg over Qonde kiezen De heer B J Schiphorst te Haastrecht i benoemd als onderwyEer raet hoofdacte to Ingen gem Liendeo op een salaris van i 600t nantiëel gaat hy daarmede vixiHoopig nief vooruit maar de gemakkelyker en goedkoopei gelegenheid om iu het naburige Wageuiogen land bon w onder wga te ontvangen en bet vooruitzicht alsdan oau don laudbouwcursus in die vHMMMMito gnylnatat te woedw 4mUmi hem de § 0 gld die hg nn verUest niet ei doen gevoelen In de vergadering van de afdeeling Ondewater en omstreken vnn den Protestniitenbond werden tot afgevaardigden ter algemeeue vergadering gekozen óé heorea A van Atlst oti J A van Buwa De rederykerskamer tBorger teOudewater sal op haren eeraten voorstellingsavoud voor hare kanstlievende leden opvoeren tiet Kattebelletje van V Sardou vertaald door Dr Jan Ten Bnnk Ëen zestal dames hebben zich bereid Verklaard de daarin voorkomende vrouwenrollen te vervullen In plaats van de kermis die ingevolge be Init van den gemeenteraad te Harmelea met hét oog op de cholera aldaar niet zal gehouden worden zullen op Dinedt 17 dezer folksapeleu plaats hebben Tot vejrkryging der noodige gelden is een beroep gedaan op de oflèrvaardigheid der ingezetenen Hoe weinig rooskleurig de berichten nit Amerika streken althans wa r de landziW Teriïaiwrs mpext vestigen in deo laut FEVILLETOX EEHUITDÏÏIZEïrD VI Maar sy hadden ook groote verplichting aan Truida die donr haar reratandig qvprleg in da buiahouijing zoo onwaardeerbaar veel ff t Waa flauw aan de Boyrt uk Oerard vNataarljjk by do geruoMlQ die gaan werd ailea gedrukt vWat dan vroeg Truida met wn mengeling van besAdbeid en ongeruste nieuwagierigbeid Mn zegt dat Napoleon van top tot teen een Fno9aise van je maken wU om je t avond of moigsn aan een Franaoh lold at te kannen uithawelyken I antwoordde Oerard Badinage a part ia er weer iota op UI waar wn achade by lyden kannen f ffat dat betreft zasjo wees geruit wjj hebben oas bMlIja binnen en sitten in Abranis schoot Oos Koed is vao dien aard dat er altyd vraagnaar ia en w J hebben de bepaling der pr a iaOQSO baadeu sprak Koes ffEa wanneer moet die tnkoopprgs betaald worden Hejaffer laat ik je even op de hoogte der takeo breogen beraam Jaa met gemaakte deftigtigbsid en o iatoge gevee in ooie boeken Weet sten tgd luiden kan ook blyken uit het feit dat te Bellingwolde een gezin dat reeds alten verkocht had en anderen die reeda op vertrek stonden voorloopig of vooi oed van landverhuizing afzagen Tot lid van den gemeenteraad te Delft is gekozen de heer L Vti enbart Jr candidaat der liberalen met 677 stemmen De heer dr J Gribling candidaat der roomschkatho lieken en anti revolutionairen bekwam 614 van de 1343 uitgebrachte stemmen 43 biljetten waren van onwaarde Mevronw Stoets is te Amsterdim door eentalryk publiek met luid gejuich begroet enontving een bouquet en twee corbeilles Hettrof al heel ongelukkig dat op het einde vanhet laatste bedrgf van Nerveus eentooneelbuom omviel en juiet op het hoofd van mevr Stoetz Tooneelboonien zijn gewoonlyk wel niet heel zwaar maar mevr Stoaiz bleek tocheenigszins geschrikt te zyn HbU ï Zooala blykt nit de nydedeeling van den burgemeester te Rotterdam is in de verloopeu 24 uren 1 nieuwe lyder aan pholera asiaticu aangegeven Sterfgevallen haddeu niet plaats Ëen lyder is van de ziekte hersteld Het nieuwe ziektegeval dead zich voor by ee n HMfctdniat nu de sleapèoot aCeloniA Ul f gende in de Noorderhaven die naar het hulpziekenhui te Crooswyk is oivei eUfacht In het geheel hebben zich nu van het ontstaat der cholera op 21 Augt stus af öOgevalleti van cholera akUar voorgedaan waarvan 20 met doodelyken afloop terwijl 19 lyders hersteld zyn en 2 nog in behandeling blyfren Te Stolwyk wilde een der knechts van den wind en stoomkorenmolenaOT J G Kroon een achop kolen in het vuur werpen toen hij daarop een rolletje vond dat hy veronderstelde dat êen pakje centen was By onderzoek bleek echter dat het een gevulde dynamietpatroon was afkomstig nit de mijnen of van dedyoa mietmannen Men kan zich voorstellen welk een ramp het niet opmerken van de patroon had kunnen faebbi n Van De Jong Wordt nog gemeld dat h in Juni j I in Den Haag groote bevredenhei l aan den dag legde met het nitsnyden van likdoorns waartoe hy een fraai pennemes gebruikte dat hy aan velen ter bezichtiging in handen gaf dan dat de goederen iitet aan ons wonden afgezonden voor eu ateor bet geld door om is overgemaaVt en daar wIJ gelyk gij weet bet gelieele tnontant niet in kaa badden heeft onze vriend Zegen t oas voorgeschoten tegen oen matige rente van 4 a 2yt gg nu gtfrustF Ja o ja en tooh ik wou dat ook Zegerszyn gold al terug bad flKom tobiter nu kau ik wrt zien dat g jniets geen gea hiktbeid voor den handel belit l tkan immers niet on wy behoeven niet bang te zyo of binnen een jaar hebben wij t hem geremboursoerd Maar ilcg eens om van wat anders te sproken gaat gy uit van avond Ja Clara Ayndorp beeft my op eeo broodje gevraagd baar man is op Teia naar Den Haag Wie komt me halen nu niet allen te gelykl fHeere neen at dat betreft ik wil het graagdoen zeide Jan en in een eerbiedige houding ziob vdtftbaar ptaatiende hoe laat verkiest u dat ik voor aai sija fZoo Iaat ala t u aohikt mlja zeer waarde Cavalier Maar wa krijgen toch eerst tbee vroeg Keei Wel seker ik zou voor geen geld Ier ereld ket theeblad a n myn broedera prya willen geren Om zeven uur stond bet theewater gezellig te nngeo op zyn gewone plaats stond de massief zilverea trekpot te glanzen naast een keurig g atepen krisfaflen suikerpot zich trots verbofTende boren een sestat blauwporaeleinen kopjes die door de loagfl lyxen waarmode zg versierd waren de hebnuht van eeo hedendaagscbon Jood zoud n hebban opgewekt De vivee jongste broeden waren Gisteren namiddag begaven Men meldt uit Haarlem By de gister gehouden foting voor de nationale militie hebbon drie jongelui geprotesteerd tegen de hloedwet alvorens een nummer te Irakken Ëen der drie verklaarde teprotesteeren nit naam van alle andere lotelingen Op de vraag van den luitenantkotoifel mili tie com missis den heer Daniels of hy ook nog andere redenen tot vryftelling had werd geantwoord ja broederdienst waarop de opmerking volgde dat dit meer dan voldoende was en de bloedwetc diu geruit achterwege had kunnen blyven DOor eenige g oede ingezetenen was in eene der zalen van Den Doelen het lotiagslokaal de gelagenheid opengesteld gratis brootl met kaas en koffie te gebruiken en daar di kroegeiJ hiu den omtrek gesloten waren zag meu dan ook betrekkelyk weinig dronken lieden Van socialistische zyde werd een pamflet verspreid getiteld De loteling c De hee Doeta te Loosdrecht heeft eeneaardige en uitnemend geslaagde proef genomen om te bewyzen dat o a haver zondernarde in gewoon welwater niot alleen kangroeien maar ook tot volkomen rypheid gebracht worden indien maar voor voldoendenkunstmest wordt zoig gedragen In drie flesschen voorzien van kurk waarin stukjes spons zijn prachtige uitgegroeide planten waaraan goedgevulde aren met rijpe korrels te zien Als kunstmest werd superphosphaat salpeter on Ëngelach out gebruikt terwijl bovendien eene gerigge hoeveelheid yzerrltriool a n het water werd to evoegd Volgens het oordeel van de Oemeentratem is de I vering aan eene Kamer van Koophan na het eten uitgegaan maar de ondiiie zat aan de tafel met do hand onder hot hooft tó6 in oen boek verdiept dat syn oogen vermo id van de inspanning üeh gesloten haildea en hst boofd topzwaar geworden ocder het gewicht van betgoen uit hot boek in de hersenkast waa geladen zoo nu en dan voorover x Truida soo leven met hoed en mantel van boven gekomen had beiile kleedingatukken op een stoel gelt haar plaats aan de tafel ingenomen en de thee gezet ly iloeg nu en dan met een spottenden blik haar broer by syn diepe studie gade Een forsefao ruk deod de schel door den marmeren gang weerklinken een blik op de pondirie overtuigde Truida dat het niemand anders kon z n dan d ooiirantombrenger on weinig minuten later ontving tij werkelyk uit Mina s handen het gewone dagblad Kees was i66 diep in de rust dat hjij noch van bet schellen noeh van het binnenkomtn van Hina iets had gemarkt l y zal wel wakker worden wanneer hiJ voelt dat de krant er is sprak zy in ziob solve envouwde h t blad uit da plooien Maar nauwoiyks had sy er een blik io geslagen of baar kleur verschoot met groote gt jaagdheid deed zy het blad diobt en verborg bet behoedzaam in baar reticule Zg bleef in diep gepeins i66t zich staren een doódsehe stilte heersobte in hel vertrek slechts gealfliord door het tingen ran bet theewater en de zware ademhaling van den slapende Kindel k werd hy wakker Zoo ben je er nog vroeg by goeawende tync zuter die by die vraag opschrikte Ja neen ja Je bnit ook diep ondtr s gewent EM k thet del te bsaohouwen als eigenlijk aan de gemeente geschied zoodat het nuulslid dat levert in du termyn van art 24 der gemeentewet valt De noodaakflykg kosten toch der K v K worden uit de gemeentekas betreden Te Johannesburg in Zuid Afrika z n de ntrnten met goud geplaveid Het ia namelyk gebleken dat het materieel voor bestraten dat uit eene steengroeve is gehaald op iedsre lOOO kilogram 9 gram zuiver goud ter waarde van 15 gulden bevat Voor de Ueohthank te Amsterdam hebben zich te verantwoorden gehad Johanna CrisUna van Breda oud 24 jaren en Oistiaan Hendrik Vmrman oud 24 jaren beiden bewoners van de beruchte buurt naby den Zeedyk aldaar Dit tweetal heeft eenea schipper onder een voorwendsel in een trapportaal geduwd eu van zyn hoHoge beroofd Zy zorgden wel dat bij hunne aanhouding het uurwerk niet op hen bevonden werd en hielden hnune oniohald ook ter terechtzitting vol Het O M beider schuld als wettig en overtuigend bewezen aannemende eixchte ti n de vrouw 5 tegen den man 7 jaren gevaDgeoifistraf Uitspraak 24 October Wyi De Jong Mivt mei Sateb Jnal en daarna alloen gezien is op de Roieodaaluhc en Velpache heide en een lyk gemakkeiyk verborgen kan r iin geworden onder het Kchli mos of de hooge heide heeft de justitie besloten de nitgestekte heide hedeo ea zoo noodig Zaterdag door eengroot aantal ryktveldwoohters uit Arnhem eVybliggende plaatsen uaiiwy keurig te doen onoerzoeken te meer daar du beide jongens uit liozendaal die De Jong zouden hebben gezien na te Arnhem voor den rechter commissaria geweest te syn jl Maandag te Amsterdam waren gedagvaard om met De Jong confronteerd te wordsn en beiden dadelyk en beslist hem herkenden De justice nit Middelburg is heden rei exel van dep gearresteerde Roon naar Hendrik kinderen vertrokken om een oodenoek te doen naar den vermelden diefstal by twee alteenwonende vrouwen Een Ned dame heeft volgeni iDe Ooriogi kreet aan het aLeger dea Heils in oiu land een huis en tain gelegateerd die geschat wor den op een waarde van ongeveer f 8000 Il 10 al klaar graag Maar wat ite je er belrokken uit scheelt er wat aan Alleen iwaro hoofdpyn zoodal ik gooQlust hob om uit te gaap en t by Clara laai afaeteiu De reden ia akelig maar ik wlat met mUatijd geen weg eu blyf Je nu j eielaobap boudrn Isde krant er aog niet Ik cal eons gaan hoeren eu haar hoed en mantel in der haasl medenemende wiptt s de kamer uit Mina Mlnal riep zl aan de keukentrap en toen Mina in deu gang was iiekomeo fiuiaturde zij haar in het oor indien Medeer naar ds krast vraagt dan is zij er nog ntet Zjj bracht een korte poos in haar kaïoM door Wat atj daar deed F Riliera haar kalm eroatig vastberaden gelaat zegt het u Kon nieuw kruiswaa haar aangekondigd een nieuwe beker derInproeviag werd haar aan de lippen gezet Z jwist het reods on zy had gebeden ntet alleen om kraobt opdat zjj met oenawtUeudboid lou drtgen wat hooger wyabeid over harr besobikte maarook had ij wysbeid gevraagd waar z j dit meo moest deelen aan hem die nog niet wist welk een onheil bom dreigde Gewoon in alles de hand der Voonionigbeid te zien bad zy ook iti dil onwillowkeurig opnemen en het eerst leaen van hst dagblad een hougor aanwjjziw geürbiedigd Voor haar broeder harlatochtrlijk als Hij was tou bot onvorwachtahooren van den alag die hem dreigde verpletterend geweest syn No kon zy hem langhaam tooHm reiden en zij was b al haar leed dankbnar voorde taak haar opgtdragn MVA Mnw