Goudsche Courant, zaterdag 14 oktober 1893

Directe Siworwegveiblndlng met GOIJÜA Wlnterdlenst 1893 94 Aarisevaiigeo I fctober TUd vair Grcenwlcli nollDl ROTTBRDAH 12 58 1 05 1 18 1 19 1 28 TE R D A 10 17 10 27 10 34 10 41 10 47 B ao ni 6 0 6 13 6 S1 6 6 35 3 10 4 08 DEN HaaB OOUUA i Hage 6 48 7 20 7 43 9 28 a 46 10 1411 33 13 16 1 86 2 16 2 46 3 43 4 16 4 42 6 81 7 QODDA DEN HAAG Qouda 7 80 S 40 9 04 8 37 10 49 12 11 12 21 1 01 1 27 3 55 4 46 6 27 6 69 7 13 8 26 9 37 10 46 1 1 11 11 80 1 44 1 49 1 58 2 04 2 0 Gouda 6 30 7 80 8 13 9 68 10 16 10 68 12 03 18 46 2 S0 5 8 16 4 18 4 43 6 80 6 61 7 42 8 36 10 08 DTRBOHT GOUD A Ulreoht 6 33 7 50 9 9 63 11 84 12 08 12 60 3 10 3 52 4 43 6 36 7 48 HaBe8 18 9 18 9 34 10 07 11 87 12 4112 511 43 157 4 26 6 25 5 66 6 41 7 43 8 66 10 15 11 U 1 GOI DA UTKEOHT Good 6 35 8 40 7 66 8 0 8 81 10 19 10 85 18 43 8 83 3 18 4 16 4 47 5 83 6 017 46 8 38 Oudew 6 50 6 54 it 11 09 8 S7 5 S7 7 69 6 67 7 018 11 840 11 16 2 44 5 04 6 44 6 17 8 06 6 017 08 8 46 11 23 2 61 6 19 5 80 8 13 6 18 7 28 8 28 8 41 9 10 51 1145 1 20 3 08 3 60 4 48 6 29 6 21 B 36 8 88 9 10 o o U 1 A i M S T S R D A M 6 40 8 21 10 06 10 66 12 11 3 51 4 47 6 23 7 469 10 10 66 18 1 1 8 40 6 45 6 86 9 37 li 11 10 18 34 l U 8 18 6 50 9 67 18 19 3 84 4 06 4 66 12 26 4 18 12 42 4 24 3 12 66 1 22 3 60 4 87 5 20 7 08 8 20 AUSTBEDA H 6 O U D A 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 9 86 11 98 11 42 8 86 4 26 10 44 ll M 18 86 t 60 8 10 A ra9tordam 0 8 Atcaterdani Wp 5 60 Gouda 7 80 Ia de Kamper Ooar c boraen de hoeren M H en J H Modders broeders van de rerniiste Aaltje Moddera op tegen de verkUring van den kolonel OUphant van liet L ger des Heili dat h nooit getracht heeft het meisje te verbergen of anderen daartoe geholpen hoeft ËQD kapitein van het Leg ïr kf nt dio schuilplaata namelijk do zflater van Aaltje en nu eischon de broedera dat kolonel Oliphant jtistitie en politie zal helpen in bet opsporen van de vermiste Ëene circulaire van het hoofdkwartier dd 3 J Sept jl zegt o a Door ons op poringsburenu zyn vele verloren echtgenooten zonen en dochtera weer teruggevonden en aan hunne familieleden teruggegeven c De heeren Moddera willen dat dit ook in letterlijken zin worde opgevat door het Leger des Heils Er is inderdaad eene groote tegenstelling tusschen circulaire van het hoofdkwartier en z ne houding tegenover de moeder van de 17 jarige Aaltje Zy zeggen n a Sinds twee maanden wordt hier te lande gezocht naar twee vermiste vrouwen waarvan men vermopdt dat zy vermoord zijn Welk bewys heeft onze moeder dot hare sedert vijf maanden verloren dochter niet eveneens in verkeerde handen is gevallen Het Leger is ona daartegen geen waarborg meer het Leger des Heils dat voor onzen familiekring en wie weet voor hoevele auderea een vloek is geworden De officier van justitie te Middelburg verzoekt de aanhouding van W M C Hoogendijk zich ook noemende Van Loon geboren te Gouda 20 Januari 1853 laatst wonende te Amsterdam WceBperzyde 6 Tegen hem is bij bevelschrift der Arrond Rechtbank te Middelburg dd 9 October jl rechtingang verleend met bevel tot gevangen neming eu instructie der aak wegens oplichting Hy tracht op vaische cheques geld op te nemen en vertoont een valsch deposito bewya der Ontvangenbetaalkas te Amsterdam groot ƒ 28 500 waarop hii beweert dat slechts 3000 is gedeponeerd hjj geeft op lid te zgu der firma van Hoogendyk te Ylaardingeu Te s Öraveland heeft gisteren nacht een brutale diefstal plaats gehad Bij een staihoiider heeft men eeu schimmel uit den stat gehaald voor een rijtuig göspanneu en is er mede weggereden vermoedelijk in de richting van Amsterdam De dader of daders zijn onbekend De politic doet ijverig onderzoek Woensdag hield de nfdoeling Amsterdam van hot Ned Ouderwijzeregenootschap een vergadering waarin de Heer P Tennissen deinvoering van Schooltuinen besprak Hjj achttb het ouderwija in plantkunde indien de leerlingen slechts met doode leermiddelen te maken hebben als platen leesboeken en gedroogd planten zeelt gebrekkig een leemte waarin school wandelingen en schoolreisjes niet voorzien kunnen Alleen het wekelgka heter dagelgk rustig waarnemen van groeiende planten maakt het botanischonderwijs mogelijk Bij de verdere bespreking van den schooltuin zooals de spr zich dien voorstelde wees hg er op dat z i vruchtboomen tuinbouwgewnaaen korensoorten medicinale en technische planten voedergewassen en sierplanten meer waarde voor de school hsbbön dan do z g wilde planten Aan bet debat werd o a deelgenomen door den Heer Adenia van Scheltema president van de school co miasio die schooltuinen zeer zeer zeker een nnltige zaak achtte maar men moet rekening bonden met het milieu waarin oe leörlingen leven en voor de Amaterdamsche leerliugen der lagere scholen zou hg niet gaarne de toch al niet groote speelplaatsen nog wil len vérkleinen voor aanleg van tuinen Zji nJoeten slechts daar zyn waar voldoende ruimte aanwezig ie Van andere zijde werd erop gewezen dat de inleider te veel had gesproken als gold t hier landbouwonderwijs en ook hierop dat de kinderen uit wilde bloemen welke z 9 01 7 2B 7 a 7 89 7 18 7 55 S SB iAl 8 49 8 66 9 05 Gouda Moordrecht Niouwerkflrk Gnpella Rotterdam EÖh rd m 5 OaMlK S l NwuMfWil 5 19 MoordreoU 5 S8 1 13 1 18 1 24 1 3S 1 38 11 01 ff 11 10 Zef M 7 42 8 52 Bl Kr 7 47 Z Zegir 7 68 9 01 N dL d 8 02 Voorb 8 07 9 18 11 13 Woerden Harmelea Ulreoht Ooada Amsterdam Wo 7 89 Amaterdam 0 8 14 Goud 5 8a in hun omgeving aantrefien zeer zeker veelkunnen leeren In dezelfde rergaderi werd besloten adhaesie te betuigen aan het adres vandenBond van Nederl Onderwgzers in zake verhooging der minima Ter vervanging van de hh Terwey en De Boer wOrden de hh J W Teepe Amsterdam en J Ligthart te s Graven hage tot leden van het Hoofdbesluur gekozen Aan do Weeaperzijde te Amsterdam ter hoogte van de Boerhavestaat hoerschte heden ochtend boel wat drukte Van mond tot mond ging het praatje dat thana werkelijk een der vrouwen vaa De Jong was opgehaald Nu was ze heu i herkend Het was wat te zeggen zoo n knap mensch Andtren beweerden dat het die vermiste Engelsche dame was Van eon eu ande bleek niets waar to zyri Wat was het gem Een der joUenraannon die van den A msteldjjk overvoer naarde Weesperzyde vau het café d IjBbreker geraakte vlak bij den oever net een zyner riemen in iets verward en eerf oogenblik kwam het lijk eener net gekleede dame boven dryven Zy was onberispelijk gekleed scheen nog niet lang in het water te hebben gelegen en had bandschoenen aan Naar gissing jfas zy tnsschen de 25 en 30 jaar oud HeWiJk word voorloopig in het belastiugkantoortje aan de Weesperzjjde neergelegd en ater naar het schouwïokaa vervoerd Familieleden zouden in het lyk herkend hebhen een vermiste bloedverwante die in de Albert Cuypsfcraat woonachtig was Hhl De invoering der gesplitste inkomstenbelasting hoeft aanleiding gegeven tot een pennestrijd tusschen de heeren jhr Rochasson lid van den Raad van State en mr Sprenger van Eyk den oud mintster van koloniën De eorste had dimrbij o a gesproken van iemand in het bezit van vele aandeelen en obligaties thans waardeloos maar hem indertijd op deskundigen zeer kuudigen raad tot hoogen prys aangesmeerd De heerSpreuger van Eyk had zulk een persoon gerangschikt onder degenen die de domheid hebben begaan deel te nemen aan slechte speculaties Die woorden geven den heer Rochuasen nu aanleiding in het H Dagbl over ngeldbe legging te schrijven Hy zegt daar bedoeld te hebben een der zeer velen die omdat zjj gehoor hebb n gegeven aan slechten raad voor duurzame belegging keua hadden gedaan van insolide fondsen De heer Rochuasen wyat er dan verdeil op dat ook de oliditeit van staatsfondeen niet meer zoo vaststaat nu de belastingen h 4voor oorlogauitgaveu zoo worden opgedneven en van socialistisch z do afschaffing v H alle openbare schuld en van alle krediet wordt geeincht Over de moeilijkheid om op soliede wijze te beleggen achrytt de h er Rochu ïsen verder het volgende dat zeker de aandacht verdient Het is nog niet zoo heel lang geleden dat Portugeezen vry algemeen als een belegging werden aingemerkt dat ieder voor vrouw en kind kon verantwoorden Argentinië heeft een financieele groote mogendheid als Baring Brothers en oenige dios miaorum gentium tot de klasse der domme speculanten doen afdalen Wat particuliere ondernemingon betreft spoorwegen mynen waterleidingen plantages enz hoe groot ia niet dikwjjls ook in den allerjongsten tijd de val geweest van zulk papier uit de hoogte van gewaande soliditeit Eerst puik puik dan scheurpapier Kon men hot maar weten Men weet het niet en gaat raad vragen by deskundigen onder welke zeer veel onkundigen gevonden worden terwyl er onder de werkelijk kundigen velen zyn wier belang en wier bedrijf het is slecht papier aan den man te brengen en goed papiei tor markt te doon komen 1055 11 02 11 09 11 16 11 25 12 38 BOT 9 51 9 4E 7 25 7 47 8 18 10 03 10 11 7 46 9 49 9 88 4 57 9 U 6 16 6 31 6 36 10 11 6 20 10 08 10 82 10 28 10 34 10 52 10 08 ll lO 11 88 Daar komt nog iets en iets zeer gewichtigs by Soliditeit ie nog eens en buiten twijfel bij iedere belegging het eerste ver eischte Maar gesteld uu al dat raon weet welk fonds niet op gegeven tydstip voor solide gehouden wordt maar het in zich zelfen dus duurzaam is dan geldt ook hier het noord cnon cuivis contingit Niet iedereen is het gegev de meest solide beleggingen en geen andere te zoeken Het ia treurig maar waar menigeen die volstrekt niet dom is en diepen afkeer heeft van alje speculatie ziet zich gedwongen ook en soma nog meer op de oogonblikkelyke voordeeien der belegging te letten voor ietwat meer rente het gevaar te loopen van verlies op zoo niet zelfs van zyn kapitaal Men heefteen betrekking en daarnevens een stuivertje geld Van de bezoldiging alleen kan men in ijn stand met vrouw en kinderen niet leven De kinderen worden grooter ile kosten van hunne opvoeding groeien nog stei ker aan het leven wordt duurder de belastingen drukken zwaarder en zwaar der eenig rlies i geleden hoe rond te komen wordt een meer en meer onoplosbaar probleem Hot is daarom niot omdat men volgens een woord van vorst Biamarck liever fondsen heeft waarvan men lokker eten kan dan fondsen waat b men rustig slaapt hot is omdat tegenover driugeudo eischén de inkomsten steedp meer ontoereikend worden dan men zijne rente wenacht te verbeteren en het oor leent aan raadgevers die even gaarne slechte fondsen verkoopan als goede koopen Dat dergelijke verliezen het mo t worden geleden door klein kapitalisteu die volstrekt geen specubntan zyn reeds dikwjjls eu O ondtrscheiden wijze bleek het miJ Van goed onderrichte zijde wordt zo ik my de opgegeven cyfers goed herinner verzekerd dat in den tijd van vyf jaren op negen ter A msterdamsche Beurs verhandelde fondsen een verlies is geleden van meer dan 50 millioen gulden In de vergadering van den Duitschen R ksdag van 28 Februari jl deelde de heerLncius ik meen de voormalige minister van landbouw in Pruisen mede dat in de laatste tien jaren in Duitschland voor 1000 millioen M aan thans noodlijdende fondsieu geplaatst was Groote cyfers voor de kloin kapitalïateu en wat worden die fonpon knippers dlkwyl in hun kapitaal gekuipt Zeker is de hier gestolde vraag der orn stigsto overweging waardig Wat er nu eigenlijk godaan moet worden ik zou het niet durven uitmaken maar is er iets op te vinden dan ware zeker hoogst weldadig een middel om te voorkomen dat zxioveel met moeite en ontbering bespaard geld te loor ga ten gevolg van raadgevingen omtrent de belaging dii of schromelijk lichtvaardig of om nu een een zeer parlementair woord te gebruiken niterst onbetrouwbaar zyn Het is niot alleoa een Bnanuieol het k ook een sociaal en een ethisch vraagstuk Gisteren stond voor de rechthank te Amster dam terecht H G 8 volgens de dagvaarding had hy zich schuldig gemaakt aan het navolgende tusschen 1 April en half Juli had hi door hem nagemaakte 5 ets postzegels blauwe die in vorm kleur teekening en verdere ken merken behoudens enkele afwijkingen geheel overeenkwamen met echte Nederlandsche postzegels van 5 ets uitgegeven en als echt verkocht en in ziJne woning in voorraad gehad Als eerste getuige in deze zaak werd gehoord de heer Antonie Joh Stiediog rommissionaii in effecten die van eenen collega den heet Tammenga 4 pakjes van 50 postzegels ieder voor 10 overnam en zonder eenig kwaad vermoeden gebruikte totdat de politie zich bij hem vervoegde en hetgeen hy er van over had in beslag nam 7 10 4 50 4 67 6 04 5 11 6 20 6 03 6 10 6 17 Ö 26 1 44 4 10 VB O DD A 8 50 1 46 1 55 2 02 2 09 8 16 I 08 12 40 8 48 10 20 Voorb 6 64 N a L d6 69 Z ZegirO OS Bl Kr 6 14 Zer M 6 19 10 41 llarmelen 6 47 8 03 10 09 Waerden 6 53 8 10 10 16 üudetrater 7 07 8 19 10 24 Gon la 7 20 8 38 8 34 10 87 12 7 66 8 10 8 89 De heer Tammenga doolde mede dat in hel laatst van Mol bek die boekdrukker ia on met wien bij drie jaren Ung steeds tot zijn genoegen zaken had gedaan by hem was ge komen en hem voor 5 postzegels te koop had aangeboden 8 zeide dat zy hem door zijne cliënteele in betaling waren toegezonden Get Tamminga nam de postzegels over een week ongeveer later kocht hy er woer van S voor 5 oog later voor 10 en eindolyk voor 25 Voor ƒ 10 had hy in 4 pakjes aan den heer Stiedtng ovei edaan Het waren pakjes van 50 en nooit waren er meer dan 5 aan elkaar gehecht Bekl had steeds volgehouden dat hy al die po tzegeli in betaling had ontvangen tot hem inden loop der instructie duidelijk was gemaakt dat dit moeilyk was aan to nemen toon heette het dat hy twee pakken a 6 van eenen onbekende had gekocht Nog verklaarde de heer Tamminga dat 8 niet in het be Jt was van eene perforeermachine want drukwerk dat bekl wel aan getuige geleverd had was deaen gebleken buiteushnis geperforeerd te zijn Als derde getuigen verscheen voor de rechtbank de rechter commissaria jhr mr Van Doorn Door aan het postkantoor verzouden postwisselH met vaische zegels bedrukt was men te weten gekomen wie de nf eni ers waren en door dezen kwam men op het spoor van beklaagde In zyne woning in de St Janstraat werd buis oekiog gedaan op 12 Juni S was niet thuis De brigadier Lourens vond in eene keukenlade 80 postzegels grootondeels lichter van kleur dan echte gewoonlijk zyn Toen later S thuiskwam werd hem door den rechte rcom ra iasa na gevraagd of hy jwat egels had S vertoonde een stuk of wat ecbto Meer had hij niet Toen werden hem de gevonden tachtig voorgelegd wat hem zichtbaar deed ontstellen De verklaringen die hij van de aanweyjglieid der vermoedelijk valsohe postzegels gaf liepen zoozeer oiteen dat zy geen vertrouwen konden verdienen De huiszoeking werd den volgenden dag voortgezet in het bij iyu vtm een deskundige de rechtercom miasa ris vond toen eonige brieven van den heer J Malveanx photogravour Molenbeek St Jean In één van hen kwamen drie afdrukken voor van clichés voor postzegels Verder werd in de drukkery gevonden een steen waarop wat blauwe iukt eene bus met blauwe verf en op de pers een onderlegpapier waarop zich een moet vertoonde ter groote van eene postzegel Drie deskundigen De postzegels moesten op eene boükdrukpers vervaardigd zyn en getuige meende uit verschiilenfle verschijnselen te moeten opmaken dat zy wa eu gt drukt flLvellen di vo0i f gegomd en geperforeerd wWn eene bewerking die by de voor liet ryfc geleverde postzegels eerst na het drukken geschiedt De cliché s waren blykbaar geproduceerd door middelvan photografie 9 40 9 47 9 54 10 1 10 10 Het meest pertinente keiunerk voor de valschheid der door getuige onderzochte postzegels was de afstand der letters van liot woord ceut welke eenigfzins verschilde met dien op de echte postzegels Ëeae circulaire door bekl gedrukt leverde met potasch hehandehl hetzelfde resultaat op als wanneer men één der vaische postzegels dat proces deed ondergaan Ter vergelijking en om geheel zeker te gaan werd door getuige een blad postzegeh aan de rechtbank overgelegd dat nog niet in den handel is gebracht De heer jhr v d Pol controleur van hel zegel en de heer Adr Justus Enschede eonatateerden mede ls deskundigen de valscbheid der postzegels en de beer Malveaux uit Molenbeek 8t Jean erkende de door hom met Schroder gevoerde en deels aan den rechter commissaris te Brussel overgelegde correspondentie als echt Schroder was niet de eenige waaraan hy dergelyke clichés leverde In het geheel had hiJ 7 lichéa aan bekl verzonden Een volgende getuige was de brieven bestelier Kortenaer die verklaarde in Juli even brieven aan zjjoen chef te hebben gegeven waarvan de postzegels hem verdacht voorkwamen Een andere getuige had eene groote hoeveelheid papier voor bekl moeten perfnreeren 11 48 8 10 4 46 4 66 6 02 6 09 6 15 7 07 7 17 7 24 781 7 87 9 36 9 44 4 40 6 55 B se 8 06 9 S8 6 0 9 E4 8 09 8 6010 0710 64 9 04 ff 9 10 10 23 9 19 8 41 9 32 10 4P 11 26 4 10 7 88 4 38 7 40 t 88 il 9 47 10 08 11 01 7 06 7 11 7 80 7 26 7 31 de maat waarop dat gedaan moest worde vist hy zich niet preoies meer te herinneren Drie boekdmkkersknechts die bg bekl en zijnen broeder in dienst waren geweest verklaarden dat deze laatste eigenlek de leiding van de zaak had bekl had geen verstand van het eigenipe boekdrukkersvak en belastte zich bjjna hoofdzakelijk met adminisiratie bezigheden Geperforeerd of gegomd papier hadden getuigen nooit op do drokkerji gezien Een enkele maal werden er wel postzegels verkocht maar nooit werden zjj in betaling ontvangen Er was eene snelpers en eene zoogenaamde klappers de laatste was defect en werd weinig gebruikt Zij kon zeker uiet dienen om geperforeerd pa pier op te drukken Pakjes uit Brussel badden zg nooit zien bezorgen Sen loopknecht der gebroeders S verklaarde dat hij hoogstens eenmaal in de maand voor een gulden poatze gels moest halen Ook hij heeft nooit gegomd of geperforeerd papier op de drukkerjj gezien De laatste getuige welke ook bjj gebr S in dienst was geweest kon niet worden gehoord omdat hjj naar Frankrgk wns uitgeweken Beklaagde Mteu slotte ondervraagd ontkende het hem tel laste gelegde met even groote volharding nis onbeschaamdheid ondanks het scherpe verhoor dat de president mr Wiggers Hoed hem deed ondergaan Het O M waargenomen door mr E Baud betoogde dat de postzegels aan huis van bekl gevonden en do jr hem aan deu heer Tammenga verkocht in zgne werkfilaats vervaardigd zjin naar door den heer Malvaux geleverde cliché s Dat er ook cliché s besteld v aren geworden voor Suriname en voor Duitschland blijkens eenen brief van bekl aan Malvaux was een voorziohtigheidsraaatregel Helder stelde spreker in het licht dat bekl geen enkele aannemelgke opheldering had gegeven voor de tegen hem gerezen bezwaren en wees in het bgzonder op de omstandigheid dat het geperforeerde gegomde papier hoewel zeer stellig aan S bezorgd en dat volgens hem voor etiketten was gebruikt door geen der knechts was gezien De hoeveelheid vaische postzegels door bekl vervaardigd berekende spreker op minstens 1150 Eisch 3 jaar gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr J Texeiro d Andrade achtte het bewgs uiet geleverd dat werkeiyk 8 de vaische postzegels zou vervaardigd hebben Pi concludeerde tot vrgspraak Uitspraak over 14 dagen Van fDe Opium vloek tydschrift van den anti opium boüd is het tweede nomiuer verschenen Het bevat eeu verslag van de door ii Schnepinan gehouden voordracht over onze koloniale politiek en het opium vraagstuk met de daarover gevoerde polemiek een fragment van een onuitgegeven Javaansch leerdicht van den in Ï740 overleden Soesoehoenan Pakoe Boervonó II vertaald en toegelicht door N D Schnurmans een opstel over de werking van opium op het menscheljjk organisme door dr J Van liiemsdyk kolonel enz een opstel oveS het onderzoek van de fjandoeen tikee der verhandelde in de Staten Generaal over de proefneming met de regie en do over deze proefneming gevoerde polemiek mededeelingen nit hst buitenland en emdeUjk het verslag van den aati opium bond over 1892 93 T O O nsr E E Xi £ en vader oud militair en Duitacber heeft begrippen over kinderplicht die gelukkig wel wat verouderd zjju in dezen tyd Als zyn oudate dochter weinig sympathie gevoelt voor don man die papa haar aan de hand wit doen wordt ze doodeenvoadig w gejaagd en niet meer ala dochter erkend Schynbaar als juffrouw van gezelschap verlaat ze het ouderlyk huia maar in werkelykbeid komt zeinBerlyn aan het toonoel Ze geniet van het leven en schenkt haar hart aan een fat die zich niet ontziet haar te onteeren en haar dan aan haar lot over te laten Die moeder valt gelukkig niet dieper ze slooft en zwoegt dag en nacht voor haar kind en door een vasten wil geleid wordt ze na een jaar of tien een zangeres die de goheele beschaafde wereld van zich doet spreken Ze wordt geëerd gevierd aan haar geink achynt niets meer te ontbreken I Haar geslachtsnaam heeft ze verwisseld tegen een andere die wat beter khnkt Uit Italië waar ze veel opgang maakte wordt ze verzocht by een zangfeest in die Heimathc haar medewerking te verleenen een BOort heimwee dodt haar het aanbod aannemen Ze sluipt om ouderlyk huis heen maar waagt het niet binnen te treden Door bemiddeling van den ond galant do zuster en moeder wordt do vader eindelyk bewogen haar weer als kind te ontvangen maar om ook weer terstond het oude regime op haar toe te passen De dbchlor heeft iu dien tyd een vastheid van wil opgedaan die met die des vaders concurreert Papa wil haar ten slotte dwingen haren verleider wien het enkel om do dnbbeltjes te doen is welke zgn slachtoffer verdiend had te huwen en uil liefde voor den ouden man en haar kind ZQU ze er in toegestemd hebben had dat sujet niet van haar verlangd dat ze dan afstand deed van haar kind Van haar kind afstand te doen waarvoor ze zoo gewerkt had dat kon de moeder niet Vader trekt zich dat zoo vreeselyk aan dat hjj een beroerte krijgt en dood gaat t Is een str d om het bestaan in dit stuk een weergeven van toestanden uit het dagolyksch leven maar menigiflaal te sterk gekleurd Hadden we soms innig medolflden met den vader er waren ook oogenblikken dat we dien ouden styfhoofdigen knorrepot wel eens door elkander hadden willen schudden De dochter bleef zich geiyk ze kon niet anders handelen en toen dan ook do vader na zich tweemaal bijna aan haar leven to hebben vergrepen eindelyk uitstapte was het een ware uitkomst Jammer dat hiermede het stuk ook uit was Die goede beste brave dominé had toch eindelyk dat vrouwtje maar moeten nemen dan hadden we ton minste eon goed slot gekregen dat pakte en was er uit veel akelige iets goeds geboren Nu ging hot als een nachtkaars uit Had er niet op het programma gestaan dat er slechts vier bedry ven waren het publiek was nog niet opgerezen Het verkeerde in spanning en moest uu zelf maar eeu oplossing zoeken Alle hangende kwestieus bleven onopgelost alloon in gedachte zieu we den raad van doming opgevolgd om op het grai te gaan bidden Ziehier in korte trekken den inhoud Er zyn iu di stuk gegevens genoeg om daaruit ern flin tooneelspel te voimon en uitgenomen eeniVe overdryving is dat den hr Sudermann volipmen gelukt Eu het spel r We brengen den leden van den Tivolischouwburg die aan de vertolking van dit stuk medewerkten van ganschor harte een woord van hulde voor de nitstekende wyze waarop de verschillende rollen werden geppeeld Mevit uw G Poolman als Magda was in haar spel onverbeterbaar Had zy veel werk van haar toilet gemaakt er ging een kracht en gloed van haar uit waardoor men mot die Magda moest sympathiseeren of men wilde of uiet Men lood mtt haar men leef ie met haar Zoo n spel treft en boeit te gelgk Was de heer Jan C de Vos als Papa verplicht zeer gestreng en zeer onnatuurlyk te z n zjjn spel was inderdaad eenig Ook die domino speelde byzondor goed zyn rol was een van de dankbaarste maar zyn grimeering en zyn wyze van spreken beviel ons maar half Er waren donkolyk geen coU a s m de zaal anders zouden ze zich wel een weinig geërgerd hebbeu Tante Frausje bracht dikwyls wat afwisseling dat was maar goed ook aU ders was er wellicht hior en daar nog wel een een zakdoek wat te nat geworden Haar spel was eveneens zeer fraai Marie scheut nog een bakvischjo te zyn die nog veel moet leeren en de heer luitenany had nog te wéinig militairs Dr von Keiler was in alles de type die hjj moest voorstetieu De heer Erfmann vertolkte die rol meesterlyk Ook de kleinere rollen waren in goedlrlt Dden zoodat deze eerste voorstelling iii Gezelschap om in booge mate heeft olpiapDe zaal was tamelijk bezet on de GijgaijSsdbe schutterij muziek verkortte op vrg goedö gze de niet al te lange pauzen t Was een geuotvollen avond on w meenen te mogen veronderstellen dat aHe aanwezigen hoogst voldaan huiswaarts keerden BaltenlaDdscb Overzlcltit In het bekken van Charleroi zyn nog slechts 6500 werkstakers meestal werklieden van Gilly Men verwacht dat do werkstaking heden geheel zal eindigen De toestand in de mjjndistricten van NoordFrankryk verandert niet merkbaar Verscheiden werkatiÜEers zyn Maandag wegens geweldpleging tot betrekkelyk lichte straffen veroordeeld on do socialistische leiders gaan voort met het houden van redevoeringen ten guuste der werk staking en met het beleggen van meetings Op do meeting Dinsdagavond te Hénin Liétard gehouden trachtte de politie den spreker den heer Goullé redacteur van de Petite République Fran aisOjC te arresteeren wegens het bezigen van onbehoorlijke uitdrukkingen De heer Goullé geholpen door zyn vrienden ontvluchtte en dezen onder wie zich bevonden de heeren Gamille Pelletan Basly Bene Viviaui Baudin Ernest Roche en Lamendin zonden een protest telegram aan den procureur van de republiek te Béthune waarin zy zich over het optreden van deu politie commissaric beklai don Later is de heer Goullé te Hénin gevat reeds denzelfden avond heeft hy een verhoor van den procurenr der republiek ondergaan In antwoord op de vraag van den Franschen my n werkersbond Zondag op do vergadering van het bonds comité te Ia Ricamerie gedaan of de algemeeno werkstaking moet worden afgekoudigd hebben 18 van 20 mynwerkerssyndicaten bevestigend geantwoord Zy weigeren echter zicK aan te sluiten by de jomnwerkers der departementen Faa de Calaia u Nord Vd omdat de en tot de werkstaking zjju overgegaan zonder het boudsbestuur te raadplegen Aan het bestuur is het thans overgelaten de werkstaking af te kondigen wanneer het dit gunstig oordeelt Twee verschillende meeniugen over de werkstaking iu Engeland woi don door de Daily Grapbict medegedeeld Eerst hoorde een correspondent den heer B Pickard voorzitter van den mynwerkorsbond Volgens dezen zeggen de raynwerkers dat de loousverlaging lo onrerhtvaardig eu Üo onuoodig is Toen de mynwerkers 40 pOt verhooging kregen van het lüon van 1887 gevoelden zoowel zy als hunne leiders dat zij een behoorlek loon hadden verkregen on zy vromen niet meer ofschoon zy op een grootere vermeerdering meenden aanspraak te hebben Zy beweren dat de myneigenaars voor de steenkool nog meor kregen dan door de 40 pCt wordt voorgesteld In December 1880 werd do steenkool voer gemiddeld 5 sh 2 d in 1890 voor 13 sh per ton verkocht Dus 160 pCt vermeerdering De arbeiders achten het nrechtvaardig dat de mynoigenaren na zulke winsten gpmaakt te hebben nu een zoo aanzioulyke loonsverlaging voorslaan Onnoodig zeggen zjj is deze verlaging bovendien omdat volgens de mededeelingen van steen kool handelaars on in de pets de pnjs der steenkool in dien tjjd uiet ged iald was Ze moeten dus dit erkende de hoor Pickard hun winst aan de spoorwegen gasfabrieken en andere groote verbruikers hebben afgestaan Vermindering van het loon zou bon niet heipen want zeide hy t ia juist in tyden dat de raynworkerslooneu lai zyn dat de eigenaars de minste winsten maken Daarna zette de heer Alfred J Holiday directeur van de steenkoolmfln van Ackton Hall Je moening der mijneigenaren uiteen Deze zeide dat in goede tyden als de verkoopspryzen der steenkool stegen steeds evenredige verhoogingen aan de mynwerkers werden toegestaan iu slechte tyden wertlea ze weder ingetrokken Van 1888 tot 1890 word zes malen het loon verhoogd toi oen gezamenlyk bedrag van 40 pCt Sinds 1891 daalden de pryzen 3 sh per ton maar do niynwerkorBbood verzette zich tagCn eene reductie Toen eindolyk de geheele winst verdwenen was stelden de myneigenaars een geringere reductie voor dau die waarop zy feitelyk recht hadden De mynwerkers zeggen dat het schandelyk is op eens zulk eeu groote loonsverlaging te vragen Dit zeide de hoer flolidaystaat gel k met eeu slager nit te schelden voor een lango rekening ala gy de botalingen liet opbopen De mannen klagen dat zy als zy meer dagen per week werkten huone verdiensten beter zouden zyn Maar juist dit korte werk is ook zeer schadelyk voor de myneigenaars omdat de onkosten per ton daardoor vee faooger worden Ze wilden veel liever langer doen werken maar dit kan uiet als er geen orders genoeg zyn I Waar de mynwerkersbond regeert zyn de loonon kunstmatig opgehouden Daardoor kunnen de mynen in dat gebied niet concurreeron met Durham Northumberland Schotland ZuidWales Op het vasteland is bun product reeds lang door Duitsche en Belgische steenkool verdrongen Als groote wiu ten gemaakt en hooge loouen betaald worden worden kapitaal en arbeid heide tot de steeu kool nijverheid getrokken Dan overtreft het aanbod do vraag de pryzen dalen on de loonen volgen Daardoor keert de toestand om Kapitaal en arbeid vloeien w tot ten laatste de productie bonodon het verbruik blyft Dan stygen de pryzen weer en zoo gaat do eindelooze kringloop voort De heer Holiday aoht het onmogel k voor werkgevers of werklieden iets in dien toestand to veranderen Het Out werp Kies wet door graaf Taaffo by do cisleithaansche Earner van Afgevaardigden ingediend bijjkt een ware verrassing te zyn geweest voor alle partijen Hinds oenige maanden badden de socialisten in tairyke vergaderingen op invoering van het algemeeu stemrecht aangedrongen en Maandagavond dus onmiddell k vóór do opening ven den Rjjksraad waren te Weenen voor hetzelfde doel nog 15 sociaal dem meetings tegolyk gehouden Men b reep dus wel dat ook iu Oostenryk weldra een wgziging der Kieswet zou bikken noodig to zyn maar niemand verwachtte reeds in de eerste zitting de beste een volledig uitgewerkt en toegelicht Ontwerp van den ministerpresident zouder dat deze er met een enkel partyhoofd over geconfereerd had of de publike opinie had voorbereid Met stommeverbazing vernam de afgevaardigden de miuisterieele mededeeling en raeerendoels met lange zeer lange gezichten want voor zoovei den eersten indruk betreft schgnt eigei k cniemand met het Ontwerp tevreden en worden heftige debatten onvermgdel k geacht De minister wenschte het Ontwerp spoedeischend verklaard te zien zoodat de comraissoriak voorproef al aanstonds beginnen zal Nqg denzelfdon avond hielden alle partyen fractievergaderingen om over de gevolgen van Taaffe n Ontwerp een gedachten wissel ing te houden Oe Ooatenryksobe pers is ook nog niet recht van den schrik bekomen en geeft slechts aarzelend haar appreciaties eu commentaren Volgens de thans bestaande Kieswet worden de 353 afgevaardigden der Oostenryksche Tweede naar het beginsel der vertegenwoordiging van belangen gekozen als volgt 85 door de groote grondbezitters 21 door de Kaï ers van Koophandel 118 door de steden marktplaatsenen fabrieksplaatsen en 129 door de plattelaudsgemeepten Kiesbevoegdheid on verkiesbaarheid beginnen by de voltooiing van hel 24e levensjaar de afgevaardigden worden geko en voor zos jaren en de census is bjj de kieswetwyzigiDg van 1882 verlaagd tot op 5 guldon Het nieuwe Ontwerp handhaaft de bestaande klnbsen indeeling maar breidt het aantal kiezers in de steden en plattelandsgemeenten aaumerkelyk uit Tot dusver bedroeg het aantal kiezers 1 732 000 op 23 j millioen zielen volgens het nieuwe ontwerp zou het aantal kiezers stygen tot circa 3 millioen AUeu die hun staalsburgerlyk plichten vervullen zegt Taaffe moeten door uitoefening van het kiesrecht aan het politieke leven kunnen deelnemen nemen En om dit te bereiken wil hy voor do steden en phitteliudsgemeenten nieuwe kenteekoneu van kiesbevoegdheid viuden eu dus toelaten allen die in den oorlog voor deu vyand gest aau hebben allen die de oorlogamedaille verdiend hebben alle uitgediende onderofBciereny en calleu die lezen on achryvon kunnen in zoover zjj te rechter tyd aan haar militaire verplchtingon voldaan hebbeu zes maanden in hun district gedomicilieerd zyn eeuige belasting betalen of door getuigschriften arbeidsboekjes enz het bewys konneu levereu dat z duurzaam in een bepaald beroep zyn werkzaam geweest Het aautal afgevaardigden blyft onveranderd ovenats ook de bolangengroepeu als boven vermeld behalve dat voor steden en plattelandsgemeenten de census afgeschaft of althauB tot een willekeurig minimum gereduceerd wordt Door den voorrang van Taaff s Ontwerp komen alle andere reeds ingediende Ontwerpen tot kies wet wjjziging te vervallen zoowfl dat vnn Plenor dat namens de liberalen reeds in Oct 1886 was ingediend en de oprichting van arbeidskamers verlangde en na een korte behandeling in pleno nog steeds by een com missie berust als oik dat van den öveneena liboralen afgevaardigdo Pernerstorfer Oct 91 waarby het algemeen en rechtstreoksch stemrecht door een commissie zou worden voorbereid doch hetwelk nooit in behandeling is gekomen Tevens vervalt het outwerp der Jong Czechen 16 Maart 93 waarmede do sociaal democraten zich veroenigd hadden en waarby oveneens het algemeen stemrecht gevraagd werd Volgens een bericht uit Weenen aan de Nut Ztg zyn niet slechts de conservatieven maar ook de duitsch liberalen door Taaffes Outwerp uit het veld geslagen wyl zy zich hoofd akelyk iu steden on fabrieksplaatsen recruteeren en uu vreezen door de sociaal democraten verdrongen Ie worden Ook de sociaaldemocraten zjjn natuurlijk onvoldaan zoolang nog de be langen groepen gehandhaafd bljjveu maar toch lachen zy in hun vuistje om Taaffe s groote toeschietelykheid Met ingang van 16 October a s al de laatste buslichting voor de 2e verzending naar Schoonhoven op werkdagen plaats hebben te 5 35a Greenwich tyd De laatste buslichting op Zonen feestdagen blyft bepaald op 5 uur n Gouda 13 October 1893 De Directeur van het Postkantoor VORSTER BurfferlUlce Stand HoordrecDt OVERbEDEP 8 Oei H van Mullum 1 m INGEZONDEN Mijnheer de Redaeteurf Het bestuur der Kinderbo waar plaats alhier komt opnieuw tot U met beleefd verzoekeen plaatsje in uw dagblad te vragen ter opname van het volgend verslag om onze stadgenooten evenals vorige jaren nader op de hoogte te stellen van den toestand van doze inrichting Het is ons eene behoefte allereerst onzen dank te brengen aan allen die ons gesteund hebben op zóó krachtige wyze dat wy thans met een batig saldo onze rekening konden sluiten terwyl wy het vorige jaar met een tokort waren bezwaard Ouze inkomsten toch bedroegen 1357 36ide uitgaven 1267 70 batig saldo ƒ 89 66 Dit jaar werdeu in onze inrichting opgeno men 6455 kinderen tegen 4855 hei vorige jaar waaruit blijkt dat de kinder bewaarplaats door moeders die genoodzaakt zijn buitenshuis te moeten werken steeds meer op prijs wordt gesteld Voortdurend hebben wy krachtigen steun noodig zullen wg op denzelfdeu voet kunnen voortgoaa