Goudsche Courant, zaterdag 14 oktober 1893

Jf Maandag 16 October J803 l o 6175 32ste Jaargang Biermede berichten g U de ONTVANGST der liOÜMDË COIBIIVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd IDe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks f met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F ÓENTEN S LOTEIV in de VEIILOTIING BIJ OELSÈENHBIÜ DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A Brinkman Zn Langde Tiende wegf PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao m ld Doelmatige door de nieuwste uitrindingen op machinaal gebied Tcrbeterde Itbrleatie en uitsluitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandeerei ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao oen anbeveienswaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordeude aan den inhoud der resp Ktiketten De Pirma behaalde 37 Brevets als HofleTeranoier 44 Eere Diploma s gonden enz Medailles een bewijs Tan uitmuntend n fabrikaat Beeds 1871 schreef de Accademie national de Paris Nous vous Moemons une KedalIIe d er vremiire elasse va ooniddAratioii de Totre exoeUenta fabrioatton de Ohooolat bonbona varléa etc etc StOllwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Conflseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland mxm Ihtteidilodt Amsterdam Kalveretraat 103 toriawater ui f de VïctoriaSron f e Oberfahnsfein by£m Tafeldrank Van h£ Y ninklyke uis c erj è er ande i Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Oonda Snelpersdruk van A BaiHauinSt ZoOK Laag 4 60 5 25 6 07 7 01 7 58 9 06 10 28 I Mochten wy dit jaar met een batig saldo ons Ide boekjaar slaiten wij hadden dit te danken aan de uitvoering zoo welwillend gegeron door den heer S die de niet onbelaugrijke som opbracht van ƒ 125 20 Wie eenigermate met de behoeften van on o arbeidende klasse bekend ie zul de noodzakeIjikheid van Ü meneer de Redacteur dankzeggende voor de verleende plaatsruimte heb ik de eer te zijn namens het bestuur K BRAiT HOOGENDIJK Secretaresse Gouda 12 October 1893 limm UMENSOED alleen verkrijgbaar bij A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam IS OCTOBER Vor trs slotkoers NllMatlHD Cort Nod W S 27 82 82 dito dito dito 8 97V dllo dito dito 8 i lOlVl IOIV4 HoNOiB Obl Goudl 1881 88 1 92 IliUB In oliru iiig 1863 81 6 78 78V OoWENB Obl in p pior 1868 5 76 dito in zilver 1868 6 6 s 76 8 PoMuoil Oblig mei ticket S 201 20 8 dito dito 3 19 RusL NO Obl Oost 2e Serie 6 621 dito öooons 1880 4 98V 6 dito bij Balbs 188 i 3 Vis dito bij Hope 18SU 80 i ï dito in goud leca 1883 6 971 dito dito dito 1884 6 1011 101 Bpuji Ferpet lobuM 1881 4 59 TualtiJ Oepr Conv loen 1890 4 86 Gec loeiiing serie D 21 22 Geo leenin serie 0 281 ZuiD ArB RBP Heo ï obl 1892 6 1021 Mexico Obl Buit Bob ISIIO 6 62 VenmoeU Obl 4 onbop 1S81 36 3 AMSTEBDiM ObligHtion 1861 31 97 1 HoTTEBDAM StoJ leou 1886 1 98 Ned N Afr Handels aand 98 Arendsb Tsb M j Certitienlen 660 Dali MaatsohAppü dito 59 8 Arnh Hypothookb pandbr 4 100 Cult Mij der Vorsteiil aand 84 i 84 s Or Hypolbeekb pandbr 4 100 Nederlandaohe bunk unnd 206 Noil HandelmaatBcb dito 1391 N W Il Pao Hyp h pandbr 5 94 941 4 Rolt Hypotbeekb pandbr 4 101 Utr Hypotlieekb dito 4 loov OosTEKB Oost Iiong bank aand 133 RusL Hypotheekbank pnndb 4 9 6 8 Ahebika Equit bypotb pandb 6 79 Maiw L 0 Pr Lien eert 6 84 Nkü Holl IJ 9poorw Mij aand 92 Mij tot Eipl 1 St Spw aand Ned Ind Spoorwegro aand 90 1697 8 Ned Znid Afrik 8pm annd 6 118 dito dito dito 1891 dito 6 101 lTUia 9poorirl 1887 8 A Gobl 8 48 l Zuid Itil Spvmq A H obl 8 80 60 PoLBK Warschau Weenon Bftnd 4 122 122 RusL Qr Buss 8pw Mg aand 5 122 122 Baltiacba dito aand 57 8 Fastoffa dito aand 6 66 Iwang Dombr dito aand 6 99 Kursk Ob Azow Sp kap Band K 119 121 Loiowo Seivast Sp Mij oblig 6 102 8 Orel Vitebsk dito oblig 6 104 8 Zuid West dito aand 6 68 dito dito oblig 4 90 AMaElKA Cent Pao Sp Mi obl 6 102 Ohio North W pr 0 ï aand 132 ditoditoWin St Peter obl 7 129 Daoror 8e Rio Gr Spm eert T a 101 lO a Illinois Central obl in goud 4 99 Louisv NashvilleCert v aand 44 45 4 Mexico N Spw Mij lehyp o 6 8S Miss Kansas v 4 pot prof and 18 N York Ontario West aand 18 U dito Penus Ohio oblig 6 102 Oregon 3ahf Ie hvp in goud 5 77 76 Si Paul Minn Manit obl 7 108 Uu Pao Hoofdliin oblig 6 1031 dito dito Lino Col Ie hyp 0 5 671 OiNiDi Can South Oert v nind 46 VBN O Rallw Nav leh d c 0 lO II Amsterd Omnibus Mg aand Itottord Tramweg Maats aand 1591 Keu Stad Amsterdam aand 3 104 Stad Bolterdam aand 8 105 BuoiE Stad Ant erpenlS87 2Vi Slad Brussel 1886 2 99 99 4 S9 8 B9V IIONO Theiss Begullr Oesellseh 4 1121 118 1161 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 29 8 Ned Ver Boz Hyp Spobl eert 6 107 Oet Watergetijden Hoog Laag Hoog Zsterd 14 8 09 2 34 8 28 Zond 16 8 11 5 06 9 00 Maand 16 9 20 6 46 9 42 Dinsd 17 10 06 6 80 10 86 Woensd 18 11 07 7 82 i 83 Dond rd 19 8 26 40 Vrijdag 20 1 1 9 4B 8 08 1 Vafi n Zon SpringtU a Oot en 10 Nov Oct Opg A Ondorg A Opg Onderg 14 A 6 33 1 Oct 6 02 5 86 16 1 06 7 13 7 6 12 5 22 1 68 8 06 13 8 28 6 09 2 88 9 14 E K 3 06 10 28 8 26 11 48 3 40 M V Ondertrouwd LEEN DEBT EXALTO fWedown Tan Johanüa Helsna de Jokö N MARtA ELZEBMAN MooTdnda 12 October 1893 Kralingertf ADVERTENTIfiN Getrouwd K J UUIJSCH VAN DUGTEBEN die ook namena wederijdscho aimlie hunnen hartelvjken dank betuigen voor e bewflzen van belangstelling bij hun Huweiyk ondervonden Qouda 13 October 1893 NAAISTEE EEN k TWEE DAGEN diaponibel hebbende zag die gaarne bezet Brieven onder No 2288 aan het BurPan van dit Blad B Men biede het Geluk de band 500 000 Mai k als hoofdprijs iti het f elukLigBl gevat biedt e nieuwstü g roote Geldverlotinig dio door delloo fi3 EbgeerinK vaa Hamburg goedgekcJbrdon gewaarborgil is iJe vooniöciigo iiincliliup van hot nieuwe un bealaal daarin dat in den loop van alechta oinige maanden in 7 veilotingen van 110 000 loten 50 400 pryzeil bedmKende 10 462 425 Mark I ter volledige beslissing uilen Icomen daarotuler üijn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Hark bij uitnemendbeid echter 1 pr JB 5 M 300 000 Iprgs il M 200 000 1 pr js l M 100 000 2prijzenüM 75 000 1 prijs il M 1 prijs aM 1 pryB 11 M prija a M prijzon a M 1 priJB a M 6 prijzen a M Ou prijstrekkingen 3prijzonaM 16000 26 prijzen il M 10000 66 prijzen iiM 6000 106 prijzen ii M 3000 70 000 66 000 60 000 65 000 50 000 40 000 20 000 253 prijzen ü M SOOO 8 prijzen bM 1600 766 prijzen iM 1000 1287 prgzon a M 600 33960 prijzen l M 148 16991 prezen ilM300 200 160 127 100 94 67 40 20 volgens plan van zyii amblawege vaatgesteld Voor do aanatnande eorate prgstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting kost 1 geheel origineel lot sleohta M 6 of 3 601 half g ff 3 ff 1 80 l kwart ff IVa 0 90 tegen inzending van het bedrag ia baukpapier of per postwissel Alle oomniissiea worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder ipeler ontvangt van ons de met het wapen van den Stunt voorziene Orig lneele Loteil 2elf in handen Bg iedere bestelling wordt hot vereischte offl ieelo plan waaruit de verdeeling der prijzen op de veraohillondo klassen alaook de botreifonde iniflggelden to vernemen is gratis b gevoegd on zendon wij an onze Begunstigers onaangevraagd na elke trkking do oRioieele lijsten Do uitbetaling dor prijzen geschiedt steoda prompt onder waarborg vau dtii Staat en kan door directe toesending of ook naar vorkiezing dor Belanghebbenden in alle grootere plaataeu van Nederland bowerkstelUnd worden Ons debiet is ateeda door hel geluk begunstigd en onder vote andere nanzienlijko prijzen hebben wij meermalen volgens ofücioele benijien de eerste Hoofdtroffora verkregen en onze Bogunaligerazolt uitbetaald o n Hurk 360 000 100 000 80 000 60 000 10 000 enz Het ia te voorzien dat bij deze op den hechtaten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelnemiog bepaald kan worden gerekeud en verzoeken derhalve om allo commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogel k in elk geval voor don 1 NOVEMBER e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bauklers en Geldwisselftars In Hambarr P S Hiermede danken wy voor het vertrouwen ons tot biertoe geschonken en daar wjj by bet begin der nieuwe verloting tor deelneming iuviteeren sullea wij ook voor het vervolg bemoeid zga door een stipte en recele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven alsmede een RUIME KBÜZB STOFFEN TOG0SIÜÜII3 Gez Michael GOVDd l KLBIWEO E 66 Binnen eeiiig dngeu wachtende eene Lading GROVE SUIS EAGlELEOLEir waamit wy tot 65 Cent per Heet contAnt zouder It rting ulleveren vrij in hui bezorgd s Steeds in voorflind SMEÊ en MACHINEKOLEM en Bcli te li lgisfhe An racitiNoQtjeSj de milisi aanslaand llirandstof voor VnU kachel4 i t 40 ji r Jan Kantoor 3 mteWc M lOÈ Oouii 13 October 1 8 ZAK WOORDpfiOEKlÈ de geslachten dei zelfsB ïiaamwoordeB Aej nev s eene l orte verklaring van wiV doeiljkste jdaarin i voorkomende j iwoordenj Volgens do nieutoe I Sitelling van rM DB VdlES en Dr L A tb WINDEL bij Opruiming i 10 Cent verkrvigbadr bu A BjtlNKMAN ZN Ttendeuteg Q de QOEDERE te Woerden VERKOOPT 1 lAIUtJUUUjl en andere fijne Hontsoorten Ook SLAOERSBLOKKEM en BANKEN Bi nevcos HA IRD en HELBLOUEi XUJ Levering franco Gouda TE PAJISIS Zenden gTat Mfj anco OMi iLIH qet fSvstteild IgekonJe aan tw n damlii raagnib katoen teveneönii leve daar goveer iê it et prachtig geillustn l l ollandschen of franschi dip afbeoldmgen der i jdlodellen voor het V Kleederen h9eden epz n ftt Icinderon op gefVanl £a M JULES talen vain zuden hn laken euz enz l HAwo toegezonden doiis É tjMe soorten m te góveSjfun te bepalen jf f M album bevlt tevenjf èe llllichtlngen Miyóoriie goedoen pronyde uilvoeringedSstelhnien ftnoodigdfflb f m en OrlJ o SiMomtn iken vm Ne imd aanMh bi Ikla on lusBben setni for de inklarinj ran ra te i ettv k n vmi 3 5 franpé jen lipger wois liet Sfilhe yothooging Wil 5 D O Av lOf Ir oi Momfii l lruiMa m ilU mt iéicrgil j for laliteiten j j w ® ervullen ï ns réexpém iiilèfiilWliiiuHiit Noord ht Iaaiwrtlt ola ADVERTENïlEN tu alle fllnnen Jn BuUenlan i ché Coltrrinte worden dadelijk opgezonden door bat dverteötie Bnrean van A BRINKMAN en ÖÓ¥ te ó ife T BINNENLAND GOUDA U October 1893 Dr J S G Gleans leeraar aan het gjmnaaiuni te geiden vroeger alhier staat op liet ti eetal voor eene vacature te Amsterdam Dë H R Nieborg te Bxmorra heeft hetberoep naar de Gereformeerde kerk te Haastrecht aangenomen iïi De heer 9 P van Praag heeft et goed gevolg het voorbereidend iiexame in de geneeskunde afgelegd aan de Universiteit te Leiden f l Gisteren geraakte het 7 jtóg zoontje van den j watermolenaar A Gorissen te Sleisw k metpet hoofd tuaschen twee raderen van dfn io werking nden molen beklemd üetkibd vond jpnmiddellijk den dqod Als onderwijfcs aan achool 4 to Oharloiflwend j noemd met algemeene stemmen mej é l tsma te Zjttetermeer ipe Tweede Kamer is iu openbare vergaderingbb AJnroepen wgen Dinsdag a a s namiddg lV nnr Woensdag 18 Oct a a fieri eon geacht en algemeen bekend stodgODoot een eigenaardig f eal De heer P C B W Verschoor is dan 25 jaar gaarder der gabellen geweest Wie heeH dien hubacben man niet menigmaal aan het Bolwerk zien hengelen en had hg opgehaald dan klonk altijd even hartelyk goede reis 1 De meeste schippers kennen hem hg heeft voor elk een hartelijk woord zoo geheel verschillend als by somrajge andere ambtenaren Hoe dikwyla maakte hij zich tevens verdienstelyk by het dicht draaien der brgg wie weet hoeveel ongelukken hy heeft voorkomen Die dag mag niet onopgemerkt voorbygaan vandaar dat we er melding van maken We hopen dat hy nog lang zyn nuttige werkkring moge vervullen op dezelfde humane wijze ala we dat tot heden van hem gewoon waren Gisteravond vergaderde in het Café Schaakbord op den Kleiweg alhier de IJsclub Gouda € De president opende de vergadering met een gevoelvol woord gewyd aan het verlies dat de vereeniging leed JBen der bestuursleden toch de heer V d W werd door den dood weggerukt Tn hem verloor de vereeniging een hulpvaardig en yvexig bestnnrslid FEUILLETON EEN UIT DUIZEWD VL 13 Aangoziea zij nu behoorde tot het gütal dier gemoodoiyko dweepers on diveeperessen dat Goddaak en onder do vrouwen vooral nog niet gering ia die nog niet zoo veiHcht waren om aan het göbed kracht aa waarde te ontzegger en die ook door de ervaring in hunne dwaling fzooaU de esprite forta het gelipven te noemoD versterkt werden had z i zich edn oogenblik teruggetrokken in haar kamer en niet te vergeefs had zij hulpe gevraagd aan Hem die huipe schenken kan en wil Zij was ziohzelve meester geworden en met zoéveol behoedzaamheid had zij haar broeder langzamerhand kunnen vuorbereiden dat hg wel met diepe ontroering maar tooh mot een zekere onderworpenheid het bericht in bet dagblad lezen kon flDat bü besluit van Z M deo Koning de handel in de goederen waarin het kantoor van van Selm handelde tegen den zooveelite der volgende maand vr zou zijn Wy beleven nu een t d waarin de voorstanders van het monopoliestelafl zich sohamen over hunne raoeningen en niet daa in een kring ran geestverwanten vr voor hun gevoelen durven uitkomen Vryheld van handel is het boginael onzer dagen en ik geloof dat wy over dat beginsel ons verbengen fflogeo maar eisobt de toepuitog van leder nieuw Een ander bestuurslid de heer de Lange secretarifl peuningmeester der vereeniging verliet deze geAïeente metterwoon Ook ziijn heengaan was een groot verlies Van de oprichting der vereeniging af nu weldra 23 jaar geleden was hy lid van het Bestaur en iu de laatste jaren de ziel der vereeniging Beiden hebben gelukkig nog getuigen kunnen zyn van den bloei die de vereeniging iu de laatste jaren bereikte n weinige jaren toch zyn de inkomsten en uitgaven vervyfdubi ld Ën wylon den heer v d Weg èn den eer de Lange zullen niet vergeten worden op Gouda s banen al moet men hun hoogst gewaardeerde persoonlykheid daar derven Op voorstel van het bestuur werd een nieuwe categorie leden in bet leven geroepen en werd de heer de Lange met algemeene stemmen benoemd tot eerelid In het Bestuur werden gekozen de heeren Lambert en Le bre Van plannen om e n tent pp het ysveld te bouwen werd mededeeling gedaan ook werd met algemeene stemmen besloten eeuige races op de lange baan te houden Ta Leiderdorp hebben twee jongens een va 9 n een van 11 j ar een hunner schoolmakkers op onmenscbelyke en onkiesche wyze verminkt Toen zy hun gruwelstuk volbracht hadden dreigden zy den ongelukkigen knaap als hy er iets van aan zyne stiefmoeder vertelde hem te nllen vermoorden Voordat zy hun werk bronnen hadden zy hem handen en voeten gebonden en een doek in den mond gestopt By het voorloopig rechterlyk verhoor legde een der jeugdige onverlaten de grootste verdorvenheid en onverschilligheid aan den dag Ala hem b v gevraagd werd of hy dit of dat had gedaan antwoordde hy steeds zonder eenige sohaamte dat het wel mogelyk was enz Vyf dagen had de ongelukkige knaap de zwaarste pijnen doorstaan ponder dat er naar hem was omgezien Integendeel kreeg hy van zyne stiefmoeder nog een pak slaag op den koop toe De ongelukkige verminkte jongen is in het academisch ziekenhuis te Leiden opgenomen en zal waarscbynlyk er het leven by verliezen De beide jeugdige bedryvers der wandaad bevinden zich in arrest Donderdagavond is door den treiu welke 5 32 van Utrecht naar Leiden vertrekt ongeveer by Zwammerdam eene koe overreden Voor de reiaigers ontstond geen ander nadeelig gevolg dan dat de trein ongeveer een kwartier te laat te Leiden aankwam beginsel haar alachtoffors t blp niet te min de plicht van ieder regent of wetgever in de toepassing met de grootsfe behoedzoamh d tu werk te gaan opdat TOO rain mogelijk onheil gesticht wordo en te meer aanspraak hebben do van Selms op ona medelijden omdat de maatregel waardoor zy ongelukkig werden gemaakt mot groote willekeur en geheel onverwaolits werd genomen ff Maar één maand barstte Keea uit en dan is de aanvoer vrij en ieder tot debiteeren geroohtigd I Dat verlies komen wg niet boven Haddon wij numaar niet zooveel haast gemaakt met onzon inslagte doen de waarde van onze waar zal enorm verminderen wij zullen Zegers t geld niet kunnenteruggeven Wy Houd goeden moed broader 1 ook dit hopenwij met God hulp te boven te komen En is hetZijn wil dat wg onder het juk van aardBohe zorgzullen doorgaan wjj willen niet morrer wol P maar met blgmoedig vertrouwen dragon wat FIg over ons beschikt t Is merkwaardig booveel k acht het blgmoedig geloofavortrouwen eener vrouw uitoefent Als gg door twijfeling besprongen wordt ol moedeloos bg den last uwer zorgen neerzit als de donkerheid van uw weg uw vertrouwen op hoogers wijsheid en liefde aan bet wankele heeft gebraoht dan wordt de storm in uw gemoed tot zwggen gebr loht door oen enkel woord door oen enkelen blik van uw moeder uw gade of dochter die dikwerf onbewust van haar kracht u behoedt voor volslaged opstand Zoo ook hior de kinderlgk rome zin van Truida en haar onwrikbaar vertrouwen ip haar bemeUchon Tftder oefende in die aro van wproeving nik een Deo 15n October hoopt de Heer J N Parée stationschef by de Maatschappy tot Exploitatie van Staatspoorwegen te Nieuwe Schans den dag te herdenken waarop hij voor 25 jaar in dienst trad by de Nederlandsche spoorwegen aanvankelijk by de Ned Rhjjn Sp MpU en daarna by de aan de Exploitatie Maatschappy overgegane Ned Zuid Ooater SpoorwegMaat Bciiappy Aaa den toegang van het koffiehuis Palais Boyat in de Paleiastraat te Amsterdam stondWoensdagavond een 12 jarig meisje Op devraag van eenen der kellners wat zy verlangdekre hy ten antwoord dat vader al sedertmaanden krankzinnig was dat een zusje ziekte bed lag Er was niets moer in huis Daaromvroeg zy io het paauetjp dat zy bij zich droegwat eten Eerst dacht de kellner te doen tehebben met een kind t p dergelyke verhalena ericht doch een zyner collega s die vrywas gaf zich de moeite mede te gaan naarhet opgegeven adres Daar vond hy in eeneschamele woning een kind in eenen hoek derkamer een nachtpitje verlichtte even het rertrek er was slecht één stoel De moederverklaarde te zwak te zyn om te werken ende man ivas krankzinnig by bevindt zich inhet krankzinnigengesticht te s Bosch Liefdadigheid naar vermt en tot wie de vrouwzich geiend had had de handen zoo vol datamen haar no niet kon helpen De kellnerIjeeft voorloopig by zyne collega s eenig geldvoor het arme gezin opgezameld om alvast tehelpen H bl Gister nacht beeft de groote bruine landheer in Artis te Amsterdam weten door te dringen in het hok van zyne buurvrouw eene nog grootere witte ysbeer Er njoet tusschen beide dieren zonderling genoeg zonder dat de nachtwakers iu den tuin het bemerkten een verwoed gevecht hebben plaats gevonden aangezien men des ochtends aan deze bokken komende de yabeer dood en den landheer erg toegetakeld vond In de Leicester Daily Post kwam onlangs een artikel voor waarin p zeer waardeerende wyze over Holland werd gesproken Met de nieuwe reisgelegenheid der Great Eastern Railway Company over Harwich en den Hoek van Holland een oord dat zelfs Baedeker nog niet vermeldt komt de schryfster te Rotterdam Het eerste wat zy zooals allo vreemdelingen opmerkt is de zindelykheid der Rotte stad 0p lederen mnur brug pilaar of poort wordt van overheidswege in herinnering ge heilzaraen invloed op haren broeder uil aat hÜ die zonder haar der wanhoop ten prooi zou geworden z n nu met baar moedig bet onheil onder de oogen durfde zien eu kalm overleggen kon hoe zij zoo voorzichtig raogelgk t ongeval hunnen jongeren broedera 2on kunnen meedeelen Toen deze vroolgk en opgeruimd des avonds te huis kwamen kweten de oudste broeder en zuster zich uitnemend van hun pijnlgko taak yZoo zgn wij dan arm sprak Gerard mettranen in de oogon ffarm arm I Arm ja dat zgn wg 1 wZeker veel is ons ontnomen sprak Truïdo nmaar laat ons God dankon dat wg het ons zelven niet te wijten hobbcu Dn terwijl Gerard zgn betraand aangeziobt ver borg aan haar borst nam zg de hand van Jan dio sprakeloos en bleek als een doode naast baar stond en wees met haar vinger naar boven ter wijl zij sprak God zal onze holper wezen I VU Op den 8 Nov van bet jaar 1809 was bet ontzettend buiig en regenachtig zoodat de bewoners van Amsterdam dien dag lang hadden kunnen wachten wanneer zg bepaald hadden niet op te ataan en tot den arbeid te gaan vi5órdat de zon haar stralen zou hebben doen doorbroken Trouwens de Amsterdammers hebben aan de zon niot opgedragen hen uit den slaap te wekken en tot den arbeid te roepen Anderen hebben e met dïe taak vereerd en de werklui de dienstboden en de hoofden dei geiins hebben i du hua bjjio derea bracht dat water en melk voor t gebruik gekookt moeten worden en zoo er gevallen van Aziatische cholera voorgekomen zyn dan nog moet de overheid vau schuld worden vrygesproken want ze heeft goed haar plicht gedaan en steeds een wakend oog gehouden De aardige bouworde der huizen en hunne weerkaatsing in het water heeft der scbryfeter menige mooie impressie bezorgd Wat goede manieren hoffelykheid jegens landgenooten en vreemdelingen of groote verdraagzaamheid ten opzichte van den smaak of t vooroordeel van anderen aangaat nemen de modern Dutch eene eerste plaats onder de Europeescbe volkeren in De Fransche beleefdheid zegt de schrijfster heeft opgehouden méér te zyn dan eene overlevering Die goede manieren schryft zy hoofdzakelijk toe aan de uitstekende opvoeding die in Nederland eer regel dan uitzondering is Toevallig viel dit bezoek samen met den 13en verjaardag van onze Koningin De schryfster was aangenaam getroften door de feesten die overdag en ai vondflin den Haag zoo opgewekt en vroolyk gevierd werden Van ons Vorstenhuis wordt gezegd De overleden Koning had hetzelfde geluk als wylen de hertog van Albany nl de opvoeding van zyn erfgenaam te kunnen ovoriaten aan eene moeder van buitengewone berainneiykheid en bekwaamheid De Koningin Regentes van Holland heeft datzelfde liefelyke en innemende waudotn hare zuster de hertogin van Albany zioh nw bemind maakt De Commissie van Rapporteurs voor de amendementen op bet kiesrechtontwerp is gereed gekomen met de vaststelling van de hoofdpunten voor het nadere sectie verslag hetwelk haar na door den griflfier te zyn opgemaakt ter definitieve vaststelling en ter verzending aan de Regeering zal worden aangeboden Een oppassend jongeling de kleermaker M aan den Z O Buitensingel a Hage woonachtig pleegde vóór thuis van zyn meisje een fataoenlyke dienstbode werkzaam by de familie B in de Slicherstraat een poging tot zelfmoord De gelieven die reeds aan trouwen daohten hadden een klein verschil gehad en het engagement was een oogenblik verbroken M was echler zeer bedroefd daarover en trachtte het weer by te leggen hy zond herhaoldelyk briefjes aan t meisje en geen antwoord ontvangende had hy er reeds in zyn familiekring er van gesproken zich vai kaut te maken iBfl ging echter vooraf naar thuis waar zyn meisje diende en vroeg haar te spreken de meesteres wekker Hebt gg in vroogar dagen wel eens 66t dag en dauw of tgoen missoliiea eerder Jgi geval zal sgn geweest tot aan den morgenstonsShliot Oveijordaansohe of in do ÜHnndaatraat wanr vroeger de Franaohe luio was gozwalfct dan hebt gg ook in die buurten langs do ledige straten menachen zien rennen die nu neerdaalden in een kelder dan opstegen tot aan de hnnebalken om daar op iets dat weleer een deur was goweeat met een ijzeren boei of vereelten vuist een geweldig leven te maken dat zg niet staakten voor en aleer een droomerig en lang gerekt ja as hun van binnen werd toegesnauwd Gg bebt de edele porders in hunne werkzaamheid bespied dio tegen belooning van vier duiten den Amaterdamschen handwerksman tot zgn arbeid roepen Waart gij niet naar bed of aau uw werk maar naar buiten gegaan dan zourlt g j andefhalf uur nadat dezen de rusi van hun medeburgers met de liefelijkste bedoelingen verstoord hebben de welgedane melkboeren hebben zien versohgnen op Heeren straten Zij zgn belast met de aac om de dionaiboden in de huisgezionon der gegoeden door hun zedig en herhaald sohelletje on door hun toenemend geroep van wmollek I mellek I van hun ruttbed op to roepen Na deze onschuldige kinderen van het platte land zoudt g hebben zien opdagen den achtbaren wekker van het hoofd des gexins zouden wiens hulp de groothandelaar niet naar zgn kantoor de ambteuaur niet naar het stadhuis de rentenier niet op zgn wuudeling kan gaan den e lelen barbier namelijk