Goudsche Courant, maandag 16 oktober 1893

I ran de dienstbode weigerde wgl z zag in hoe opgewonden toestand de jongeling verkeerde het meisje ie roepen en gaf ten antwoord dot hy baar Zondag wel ontmoeten kon Daarop baalde M een dolkmes voor den dag en riep Ge zult zien wat er dan gebeurt Na eenige malen wanhopig heeu en weer te zyn geloopen in de straat stiet de oagelukkige jongeling zich t wapen wel ter diepte van een viuger in de hartstreek H j zelf hief daarop een moorddadig gejammer aan verschillende personen en ook een paar beambten der politie schoten toe M was nog in staat te voet met de politiedieuareu naar het Stedelyke Ziekenhuis te gaan doch daar aangekomen viel hy in zwijm de diepe wonde bleek vao hoog eratigen aard en er bestaat groote twgfel of het slot van dit liefdesdrama niet den dood van den hartstoch tel ijken minnaar zal z n Een eigenaardig schoouheids concouts vond Maandag voor het Beriyuscbe schepenen gerecht plaats Vijf meisjes in uniform kwamen de rechtzaal binnen z waren gekleed in heigele blouses met geel lint opgemaakt en daarop droegen zy Htuart kragen die van Toreu met een broche wareu vaatgeatohen Deze vgf getuigen zijn in een lokaal in het noorden der atad als kellnerinnen werkzaam en een politie beambte had aanstoot gevonden in haar kleedy Er werd een aanklacht ingediend tegen den kastelein omdat hg had toegestaan dat in zyn lokaal kellnerinnen in een in t oog loopend costnum bedienden en zelfs aan de tafeltjes der gasten plaats namen Nu zouden de bier hebe s den rechters ad oculos toonen dat de smaak van den poHtie agent niet afdoende behoeft te wezen Doch de politiebeambte beweerde dat de zoo zedig met een broche gesloten blouse in het lokaal een coeur ouvert van zoo groote afmeting ver toonde dat h er aanstoot aan had genomen Om ook hierover een oordeel te kunnen vellen werd door de rechtbaak besloten tot opening der blouses ovsr te gaan en deze had de uitwerking dat ook de rechters de kleeding in toog loopend vonden en den kastelein tot 12 Mark boete veroordeelden Gisteren namiddag drong te Amsterdam een man het gerechtsgebouw aan de Prinsengracht binnen die zich daar zeer woeHt aanstelde en at vloekend en tierend eischte den president der rechtbank te spreken Toen hem dit geweigerd was en hg nog andere daac ter plaatse aanwezige heeren die hem trachtten te kalmeeren had beleedigd snelde hij de straat op waar hy den heer Laeraens majoor det rijkaveldwacht ontmoette Hy viel aaastonds iegen dezen uit rokte hem de medaille van de borst en wierp die voor de voeten van den majoor daarby allerlei beleedigingen uitbrakend Hy werd nu gearresteerd en naar het politiebareau gebracht Uit Leiden meldt men Donderdag avond heeft de inauguratie der ontgroende studenten plaats gehad Bjj deze gelegenheid was er veel volk op de been Eenige huzaren kregen in het Noordeinde ruzie met burgers men geraakte handgemeen en een der burgera kreeg een sabelhouw op het hoofd Onmiddeliyk werd de gekwetste naar het academisch ziekenhuis gebracht waar de aanwezige arts verklaarde dat de verwonding wel eens levensgevaarl k kon zijn De militairen werden onmiddell k in arrest gesteld terwjjl eene sabel en een militair mouwveat waarop nog versche bloedvlekken aanwezig waren door de politie in beslag genomen z n Voor ongeveer ƒ 125 000 is aan de firma Fried Krupp te Essen de levering van veraohiltend artillerie materieel opgedragen Te Sliedrecht is in den ouderdom van 86 jaren overleden A v d Berg ridder van de 4e klasse der Militaire Willemsorde tevena begiftigd met het Metalen Kruis en de Citadelmedaille Nooit zooveel geld gehad I i Onder de personen die gisteren te Assen by de rechtbank als getuigen in een strafzaik gehoord werden bevonden zich vier vrouwen moeden met drie dochters Daar zg uit Arasterdam moesten overkomen om getuigenia af te I gen werd haar te zamen niet minder dan 79 voor getnigengeld uitgekeerd welke som deze vrouwen die in zeer behoeftige omstandigheden bevinden vroeger nooit haar eigen dom hebben kunnen noemen Men schryft nit Utrecht Hoeveel ambten irbn der Exploitatie maat schappy hebben zich deze week verheugd over een bericht voorkomende in do verschillende nieuwsbladen waarin vermeld werd dat voortaan iedere ambtenaar of beambte dezer Maatschappy 12 maal inplaata van 3 maal vry vervoer per jjur zon kunnen verkrygen ten behoeve van Lnnne respectieve gezinnen Diegenen die volpens de oude bepalingen c reeds 3 maal geilnrende dit jaar vrg vervoer voor faun gezin badden genoten gingen in koortsachtige drift met hunne nieuwe aanvragen om vrg vervoer naar de afdeeling welke met de afgifte van vrybiljetten ten behoeve van het gezin belast is allen natuuriyk in het vaste vertrouwen dat die nieuwe bepaling was ingevoerd Zy kwamen aan die afdeeling en daar bracht men hun aan het verstand dat zulk eene bepaling niet bestond Misschien zal de inzender van gemeld bericht over de gunstige bepa ing betreffende het vv vervoer ten behoeve van het gezin van S S personeel wel zoo goed willen i zyn aan dat personeel mede te deelon waar bet zich moet vervoegen om in het genot daarvan te deelen Een Zuid Duitsch blad weet den volgenden kleinen roman van de oudste dochter van een Bcierschen prins te vertellen Voor eenige maanden vroeg de keizer va Oostenrgk voor een jongen aartshertog de hand der prinaes Tegen alle verwachtingen in bedankte de prinses voor de eer omckt zooals zy eerlijk verklaarde haar hart niet meer vrj was Denzelfden dag reed de prinses met haaf moeder voorbg het koninklyk paleis De wacht trad in t geweer de wachthebbende officier salueerde Op hetzelfde ooge blik reel een huurr jtuig tegen de vorstelyke equip é aan een der paarden begon te steigeren de officier sprong ter hulp en hielp de prinsea en haar moeder uitatygen Een blik was voldoende en de n oeder begreep wie het hart barer dochter hifd gevan gen Hy waa jong officier en uit een adeliyfc geslacht Toen by nog page was werd by meermalen met andere edclknapcn in het prinselyk paleU genoodigd en zoo hadden de oogen en die harten elkaar gevonden AU hy zyn bruintje door de Schwabinger atraat capriolen liet maken of een prinselykeequipage op zekere dagen de wacht voorbij vloog dan was Weder eep kapittel in deu roman afgespeeld Papa was boos maar mama legde de hand kalmeerend op zgn schouder De luitenant werd naar Metz overgeplaatst De aartshertog zag de jongere zuster der prinses en vroeg hare hand zeer spoedig zal dit huwelyk voltrokken worden Of nu de roman der oudste zuster even spoedig aan het altaar zyn einde zal vindeii weet het blad niet mee te deelen maar dei keiyk wel want de moeder ia op de han 1 barer dochter Alweer heeft een gemeenteraad het treuri f voorbeeld gegeven van zwichten voor strautn moer Men weet wat er de laatste dagen inVe nondaal voorviel naar aanleiding van het raadsbesluit om de kermis zoo in te i efkeA tlatzy voortaan uitsluitend jaarmarkt z n zot In rumoerige benden door de straten treakend gaven de kermialiefhebbersdoor rnitjfs tikken en dreigementen lucht aan hun ontevredenheid over dit besluit En die ongersgeldheden liepen zelfs zoo hoog dat er mil taire macht geruiqnireerd moest worden oèi de rust te herstellen Toen hebben de verongeiykten biykbaar getracht langs een zachter lyntje hun zin te krygen door n l een deputatie naar den burgemeester af te vaardigen en aan dezen de speciale behartiging van faun miskende belangen op te dragen Doch de burgemeester verklaarde vooral na hetgeen gepaaaeerd was geen voorstel tot weder intrekking van het bewuste raadsbesluit te willen doen evenwel de weg tot den Raadsleden stond hun open En wat hebben nu de vroede mannen van Veeüendaal gedaan toen werkelgk zulk een verzoek by hun Raadscoltege inkwam Zij hebben een twee drie vergaderd en kort en goed aan de rumoermaker a gewonnen spel gegeven Door het eerste besluit hebben zy een streep gehaald en er de beschikking voor in de plaats gesteld dat de kerm Js Ie Veennendaal voortaan blyven zal wat e tot dusver was De Veenendalers die zich nu in den vervolge eventueel niet goed met een of anddr llaadsbesluit mochten kunnen vereenigen zyn 11 u langs empirischen weg geïnformeerd wat hun eenvoudig te doen staat om de zaken naar bon faand te zetten Voor het p atige dus allesbedroevendst dit klakkeloos wyken voor straatknbaal O J Een Amerikaanscfa bruidsdaar is inhet groote rad op de tentoonstelling van Chicago getrouwd Bruid bruidegom bloedverwanten en goestelyke namen in een der afdeelingen plaats Toen het rad zyne omwenteling begon begon odk de geebtelgke met de plechtigheid en juist toen het gezelschap het hoogste punt bereikt had legde hy de handen van bruid en bruidegom in elkaar t Is te hopen dat het rad der fortain beu even hoog zal brengen als li t wiel van Chicago Journalist en cfaanteuae In jonrnalislische en kunstenaaraèringen te Kopenhagen eeft het volronde schandaal stof tot veel bespreking Een bekend journalist aldaar Robert Heoriqnea zoon van een ryk bankier had in de courant Dannebrog een blad dat door allerlei middelen reclame maakt een scherp artikel tegen de priniadonna der Kopenbaagscfae opera mej Dons geschreven De chef van den koninklijken schouwburg diende een aanklacht tegen het blad in en de broeder der zangeres de heer Dons officier by de garde begaf zich naar den beer Henriqnes en verzocht hem öf der kunatenarea zyn verontschuldigingen aan te bieden öf met hem te duelleeren De peramau antwoordde dat hij mej Dons slechts ala chanteuse had gecrltiseerd en faaar eer als dame niet had aangetast Hy behoefde daarom pen excuses te maken en wilde ook geen uitdaging aannemen Vryd viel de officier den journalist op straat aan er ontstond een klopparty in optima forma waaraan eerst door tusschenkomst der omstanders een einde werd gemaakt Uit de gemeente Berkenwoude zulten 8 personen deelnemen aan de loting voor de nationale militie Twee er van hebben reden tot vrys tel ling De gelegenheid tot het genieten van herbaling onderwya aan de o 1 school te Krimpen a d IJsel is biykens bekendmaking van burg en weth wederom opengesteld Blykena bekendmaking van burgemeesteren wethouders van Ouderkerk a d IJsel is wederom de gelej enheid opengesteld tot bet genieten van herha ingaonderwy8 gedurendede maanden November December Januari en Februari op Maandag Dinsdag Donderdag en Vrijdagavond van 6 tot 8 uren Door faet bestuur van den polder Broekveld en Vottenbroek ia den 12en October jl aanbesteed het maken van een brug aan den Nieuwenweg in dien polder waarvoor vier biljetten werden ingeleverd Inachryvers waren C Groeneschey te Reeuwyk voor f 258 P Mac Daniel te Reeowyk voor f 275 G Plak te Reeowyk voor f 290 G de Hoog te Reeuwyk voor f 389 Aan den laagaten inschryver is het werk gegund Door G de fiedelykheid in Zuidbroek Bergambacht is eene aard appel plant gerooid waaraan behalve vele kleinere o a vier groote aardappelen zaten te zamen 26 HG wegende De grootste woog alleen 11 HG en bad eene lengte van 26 centimeter Van admiraal Avellan commandant van faet Rusaiscfa eskader dat te Toulon word verwacht is de volgende anecdote in de bladen in omloop Toen by nog adelborst was op een der schepen van de vloot in de Oostzee diende onder zyn bevelen een matroos in wien hy zeer veel belaug stelde Vroeger was deze kapitein geweest doch wegens een overtreding tot matroos gedegradeerd slechts een byzonder kloekmoedige daad kon hem wear m yo vroegeren rang doen herstellen Avellan f besloot hem daarby behulpzaam te zyn Hy maakte een afspraak met een matroos en sprong by stormweer over boord Dadelyk sprong de matroos hem na en het mocht hem gelukken den toevallg over boord geslagen adelborst befaoudeu aan boord te brengen niet zonder hulp van Avellan die beter zwemmen kon dan de matroos Als belooning over deze daad werd hy ia zyn vorigen rang hersteld Later toen hy vice admiraal by de Ruasische vloot was vertelde by deze nobele daad van den jongen Avellan Bultenlandsch Overzicht Gisteren zyn de Russen te Toulon aangekomen Nadat de Rnssische admiraal aan wal was gestapt trok de stoet door de straten der stad naar het gebouw der prefectuur Admiraal Avellan liep blootshoofds met admiraal Rocomaure aan ïyn rechterhand Het was een onbeschryfelyke ovatie Overal ging uit de dicht opeengepakte menigte de duizendmaal herhaalde kreet op LeTe Rusland I Leve Fraukryk Admiraal Rieunier de Franache miniater van marine ontving admiraal Avellan in de prefectuur en heette hem welkom uit naam van de Fransche regeering en preaident Carnot Hy bracht hem het bezoek van 1891 in herinnering en zeide dat Kroonstad en Toulon voortaan twee datums zullen zyn die getuigen van de sympathie tusschen Frankryk en Rusland Admiraal Avellan zeide geen woorden te kunnen vinden om de dankbaarheid dia hy gevoelde weer te geven Niet alleen faet eskader maar geheel Rusland zou getroffen zyn en dankbaar voor de ontvangst De burgemeester van Toulon verwelkomde admiraal Avellan uit naam van het gemeentebestuor en van geheel Frankryk De minister van marine en de drie gedelegeerden der regoeriug werden door admiraal Avellan met militaire eerbewyzen ontvangen Admiraal Avellan wisselde voorts bezoeken met de bevelhebbers van het actieve eu het reserveeskader Op het diner door den minister van marine aangeboden bracht admiraal Rieunier een dronk uit op den czaar wiens naam loyauteit en macht beteekent en Frankryk als een symbool des vredei in de ooren klinkt Vervolgens stelde admiraal Riennier een toost in op Rualand s marine en leger wier roemryke feiten op elke bladzyde hunner gescfaiedenis geschreven staan Spreker dronk op de wapenbroederschap die de beide natiën vereenigt en altyd moet vereenigen In antwoord op den eersten toost dronk admiraal Avellan op de gezondheid van president Carnot Den tweeden ost beantwoorddehy als volgt Jr Toen ik hedenmorge e reede van Toulon binnenstoomde eu daar de schepen van het eskader zag begreep ik hoe groot Frankryk s scheepvaart is en ik twijfel niet of zgn leger is even machtig Toon doorstroomde my een gevoel van trots dat ik door den czaar ben uitverkoren om het bezoek van Kroonstad te beantwoorden Ik acht my gelukkig my een vriend van Frankryk te noemen ik drink op Frankryk s marine eu leger op geheel Frankryk Deze woorden werden met bravo a toegejuicht De toosten van admiraal Riennier cn admiraal Avellan en de volksliedereu van beide landen werden staande aangehoord De werkstakingen in België kunnen als geëindigd beschouwd worden In het bekken van Charleroi waren nog 6500 stakers byna allen werklieden van Gilly Men verwachtte dat dezen heden ook weder dan arbeid zonden hervatten Dat de werkstaking in België zoo volkomen i mislukt is kan alleen geweten worden aan de fout om zonder overeenstem mitig eu samenwerking en vooral zonder krachtige oi aniaatie een werkstaking te beginnen In Engeland beeft de tusschenkomst der burgemeeatera van de verschillende gemeenten niet het verwachte succes gehad In een te Birmingham gehouden byeenkomst van mynwerkers werd een motie aangenomen waarin wordt gezegd dat de pogingen der burgemeesters om de werkstaking te doen eindigen zeer op prys worden gesteld maar waarin tevena wordt volgehouden dut eene loonsverlaging ounoodig is en dat bygevolg de aangeboden voorwaarden niet aannemelyk zyn Dit bealuit is door de leiders genomen zonder dat de arbeiders opnieuw zyn gehoord en in overeenstemming met faet neen dat de werkstakers gaven by de stemming over de vra of zy eene loonsvermindering goedkeurden By menigten gaan de werkstakers intusschen t en het oude loon weder aan het werk Zoo is in Nottingshamshire de werkstaking feitelyk geëindigd in Warwickshire faehben duizenden mynwerkers het houweel hervat Ook in Der byshire zyn een paar duizend arbeiders weder aan faet werk g aan Moeilyk ia te ze en of die hervatting van deu arbeid zal aanhouden nadat desteenkoolpryzen weer in evenwicht zyn gekomen Ook zullen de gevolgen nog lang nawerken Ta Cannock Chase by Wolverhampton byv faebben 32 000 mynwerkers aan allea behoefte De pandhuizen schrijft een correspondent zyn overladen met pakken kleeren die in bewaring zyn gegeven en de woningen der arbeiders zyn van meubelen beroofd Droog brood is veelal het eenige voedsel Ouders en kinderen lyden gebrek De heer Goschen het woord voerende te Hartlepool verdiepte zich in gissingen omtrent de bedoelingen der Regeering Zal er tot eene parlementsontbinding besloten worden Zal de Home Rule Bill van nieuws af op het tapyt worden gebracht Of zal de aanstaande winterzitting besteed worden aan Britsche in tegenstelling met lersche wetgeving Dit laatste is Beker wel het waarscfaynlijkste Tot eene ontbinding zal Gladstone zeker niet overgaan alvorens hy de openbare meening zeer nauwkeurig gepolst en nog steeds in zyn voordeel bevonden hebbe Op bet oogenblik toch achynt er al te veel grond beataan voor de stellige bewering van ChamberUin dat indien er thans eene algemeene verkiezing uitgeschreveu wierd de fanidige Regeering door eene comfortable majority t zou worden van de baan geschoven De Gladstonianen zullen dus eene ontbinding zoo lang mogelyk trachten te vertragen hopende intusschen de volksgunst door een paar werkelyk populaire maatregelen te herwinnen Het faoofd der Parnellisten de faeer John Bedmond presideerde te Dublin een vei adering der centrale afdeeling van de Nationale liiga en beloofde een program van agitatie en organisatie dat in den aanstaanden winter in Ierland zal worden gevolgd Ook gftf hy te kennen dat indien de aanstaande zitting van het P rlemeat uitsluitend aan Engelsche zaken werd besteed hy er niet hoen zou gaan maar z n tyd zon besteden om te werken voor de Terlonsing van Ierland door de coustitnttoneele beweging gaande te houden die niet mocht versilappen ook al werd Gladstone s Home Rule wet daar dat wetsontwerp niet ten volle recht Hei weervaren aan hel lfen Ierland mocht eischen Hedep zoo seint een correspondent uit Weenen was hét Huis van Afgevaardigden in ïnlk een toestand dat het gt neigd acheen elk ontwerp zelfs de begrooting te verwerpen Dit telegram schetst de opwinding in Oostenryk over de nienwe kieswet Werd er thana over gestemd dan zou het voorstel van graaf Taaffe met groote meerderheid worden verworpen Daarom zal de kiesrechtbervorraing eerst na de begrooting in behandeling komen d i eenigën tfd na Kerstmia De afgevaardigden zyn zoo verontwaardigd dat de cerst e minister faun ouverfaoeds met een maatregel van zoo groot belang op het lyf is gevallen dat in quaestiën dte voor het ministerie van levensbeliuig zyn byv den staat van beleg te Praag die Vrydag in behandeling komt en de gisteren ingediende tegerwet het ministerie met een nadeelig votum bedreigd wordt Graaf Taafle s orgaan Die Presse spoort all partyen aan voor de nieuwe staatkunde op te komen eu den stryd om het bestaan te voeren met de uieuwe krachten dia nu vry komen De sterksten zegt zy zullen overleven eu het zal de schuld van de regeering niet zyn ais de liberalen en Duitschers niet zyn opgewassen voor den stryd dien in onzen tyd geen levende party kan ontgaan Hieruit blykt dat graaf Taaffe een sterke regeeringsparty wil vormen zonder met nationaliteiten of provinciale clubs te rade te gaan Maar voor de uitvoering van dat plan heeft fay de bestaande partyen noodig en de e zullen haar leven niet spoedig prijsgeven In den Beierschen Landdag heeft men een paar dagen discussie gevoerd over een voorstel om de Regeering uit te noodigeu een wetsontwerp in te dienen tot invoering van het algemeen direct sti mrecht Öommige leden meendeu dat dit onmogelyk was aangezien tydena faet R entscfaap der Grondwet niet mocht worden veranderd Van Rogeeriugawege werd ongeveer gezegd dat de heeren t zoo oHeeus waren over de zaak dat er voor haar geen reden bestond om er zich over uit te laten Het voorstel werd met vry groote meerderheid verworpen VisBoherü Baricht AMMERTOL 13 Oct Van Zaterdag 7 tot en met Vrydag 13 Oct zyn aldaar ter markt aangevoerd 32 zalmen prya per J kilo van f 0 70 tot f 1 40 KRALINGEN 13 Oct Deze week werden ter markt aangevoerd 521 zalmen zomerzalm gold f 0 60 a f 1 50 winterzalm f 2 20 f 2 75 per 5 ons I 1 1111 I I1I I I 1LJ fiurserlijke Stand GEBOREN 12 Oct Magdalena ouders yi de Korne en A Rogaar j OVERLEDEN U Oct A Bouwmeester 65 j ONDERTROUWD 13 Oct M A Cats 20 j en A Hirachel 27 j GEHUWD 13 Oct K J Ruysch van Dogteren en J E Braat Haastreoht GEBOREN Andreas ouders J O Zyderlaan en A Zyderlaan Willemyntje Catharina Elisabeth ouders W J van Dom en C Ver woerd VUst GEHUWD A A Streng en J Nobel Oct Watergetudeu Hoog Laag Hoog Laag Zond 15 8 11 6 08 9 00 5 26 Maand 16 9 20 6 46 9 42 11 07 Uinad U 10 06 6 aO 10 S6 7 01 Woonnl 18 11 07 7 32 n 33 7 58 Doodord 19 8 26 40 9 06 Vryila 20 1 S1 9 46 2 08 10 88 Zilerd il J 46 11 10 8 12 11 87 Maan Zon SpringtU 27 Oct en 10 Nov Oct Opg A Omlarg A Opg Onderg 18 1 06 7 13 7 Oct 6 12 6 22 16 1 SS 8 06 13 6 83 5 09 17 a 38 9 14 K K 19 6 34 4 66 18 8 OB 10 38 19 S 26 11 48 80 3 40 M SI S B8 1 08 Aloiii te bekomen BE mm iim of de beacbryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Têr Qoudê benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarby ia toegevoegd een afzonderlyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroedera Dirk es Wouter Crabeth DOOR CHEI8TIAAN KRAMM PRIJS 80 Oents A BEINKMAN NIEUWE FISAFLÜIES verkrijgbaar btj L van OS Az E 73 73 Beurs van Amslerdam 13 OCTOBBK slotkoara 82 101 79 Vor krB 82 97Vi lOl i 91Vi 78 73 761 4 21 19 62 9SVi 3 i 98 97 i 101 69 861 8 21 33 02 627 37 i 97 98 97 660 698 100 84 100 805 139V 98 l 10 1 100 133 96 8 79 84 93 98 1597 118 101 48 50 188 1221 67 65V 99 120 102 104 68 90V8 102 132 130 10 99 46 85 19 18 1027 16 l 108 102 67 46 10 1B9I 105 106 99 1 99 112 116 Nbdi land Oart Ked W S S dito dito dito 8 dito dito dito S i HoNSAS OU Qoudl 1881 88 4 ITALIB InaoliriJTing 1862 81 6 008T l Obl iiipapiorl868 5 dito in lilïer 1868 5 PoBTDQAL Oblig met tioket 3 dito dito 8 87 94 l l l 122 122V 67 RusLANB Obl Oost 2e Serie 6 ditoOeoona 1880 4 ditobüItolh8 1889 4 dito bij Hope 1839 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Perpet schuld 1881 4 TUHKIU Oepr Conr leen 1890 4 Geo Iceiiing serie D Geo leeninx serie O ZraDApa RBP Bac ï obl 1892 6 Mexico Obl Buit Soh 1890 6 Venkzobla Obl 4 onbep 1881 Amsteedam ObUgatieu 1881 S RoTTERDAH Sted leen 1886 S Ned N Afr Uandelsv aaud Arendab Tab My Certificaten DüliMaatsobappij dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Voratonl aand s Gr Hypotheekb pandbr 4 ederlandsche bank aand Ned Handelmaatsoh dito N W Pao Hyp b pandbr 5 Roti Hypotheekb pandbr 4 ütr Hypotheekb dito 4 OosTEKB Oost Hong bank aand RusL Hypotheekbank pandb i s Ahebika Ëquit hypoth pandb 6 Maiw h O Pr Lion eert 6 j Ned Holl lJ apoaru Mij aand M j lot Eipl 1 St Sp aand Ned lud Spoorwegm annd Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1881 dito 5 IlALlE SpoorwI 1887 89 A Sobl S Zuid Ital Spnrmg A H obl 3 PoLEM Warschau Weenan aand 4 RuaL Gr Russ Spw Mg aand 5 Baltische dito uand 1211 90 Fastowa dito aand 5 Iirang Dombr dito aand 6 Kursk Ch Azow Sp kap aand 5 LoBOffo Sewaat Sp My oblig 6 Ore Vitebsk dllo oblig 6 ZuidWest dito aand 5 dito dito oblig 4 lO s 19 14 ll i 112 AHEElKA Ceot Pao Sp Mg obl 6 Ohio ft North W pr 0 f aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver Rio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv NftshvitieCert r aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pet prof aand N York Ontario k West aand dito Penus Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 St Paul Minu k Maoit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col la hyp O 6 Canada Can South Cert aand Ven C Ralivf k Naï Ie h d o O Amsterd Omnibus Mg aand Botterd Tramweg Maats aand Ned Stad Amaterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 3 Beloie Stad Antii orponl887 2Vi Stad Brussel 1886 2 s Hono Theias Regullr Geselleoh 4 OosTENR Staatslesning 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Boa Hyp Spobl eert 6 1077 ADVERTENTIÊN ♦ 4 Ondertrouwd LEEN DEKT EXALTO iWedawn vao Johahba Helena de Joso EN MARIA ELZEKMAN i 12 October 1893 Kralingen ALLEN die iets te vorderen hebben vanol verschaldigd zgn aan den ondergeteekende worden verzocht daarvan opgaaf of afgifte te doen vóór 28 OCTOBER a a Peperstraat 847 daarna Amaterdam Sarptuaipark 93 C C KNAAP Gemeuhileerde Kamers te u ijj met riant nitzicht zeer nette gelegenheid Brieren onder letter S aan de Boekhandelaars J TIK BSKTOM k ZOOM Openbare Verkooping te GOUDA ten overataan van den Notaris O C PORTUUN DROOGLEEVKB op DINSDAG 7 NOVEMBER 1893 des morgens te elf nren in het KofflehniaiHuiioKm aan de Markt van No t Een aangenaam gelegen goed onderhouden en ruim ingericht HKERKiNHüIS ERF en PRAAIBN TDIN met SCHUUR aan de Oostzode van de Gouwe wjk C no 26 met een UITGANG achter de Vischmarkt Het huis bevat beneden 3 kamera keuken en kelder en boven S kamers alkoof v older met diensthodenkamer en 2 vlieringen Het is tot 1 Mei 1896 verhuurd aan den Heer Mr D N BROUWER voor 450 per jaar No 2 Een goed onderhouden W O O II C I s en ERF naast het vorige perceel wvjk C no 27 bevattende 4 kamera keuken kelder en zolder Verhuurd tot 1 Mei 1894 aan den Heer J SOHADEE voor 170 per Jaar No 3 Een gemakkelijk ingericht WOONHUIS met WERKPLAATS SCHUUR ERVEN en GROND Achter de Vischmarkt te Gouda wjjk I No 169 met een uitgang door de poort daarnevens Het huis bevat 4 kamers en keuken en ia tot 1 Mei 1894 verhuurd aan Mej de Wed van WESBL voor 1 50 per week No 4 en 5 Twee nevens elkander staande HUIZEN en ERVEN met den grond daarachter achter de Vischmarkt te Gouda wgk I nra 170 on 171 By de week verhuurd respeotievelgk voor 70 en 90 cents De perceelen nrs 1 tot 5 worden na afzonderlgke veiling en afslag gecombineerd geveild en afgeslagen No 6 Een HUIS eu ERF achter de Vischmarkt op den hoek der Viachsteeg te Gouda wijk I no 176 Verhuurd bg de week voor l No 7 Een op goeden stand gelegen WINKELHUIS met afiionderlgk BOVENHUIS en ERF en UITGANG in een gemeessohappelgke poort in den Koi ten Groenendaal te Gouda wgkl no 194 Verhuurd tot 1 Mei 1895 aan den Heer E U CATS beneden voor 2 por week en boven voor 0 50 per mrand No 8 Een HUIS EBF en GROND aan het Veriorenkost to Gouda wgk O no 526 Verhuurd hg de week voor 1 25 No 9 Twee HUIZEN en ERVEN onder één dak met een flinkeu TUIN daarachter uitkomende in de Korte Akkeren aan do Wachteratraat te Gouda wjjk P nrs 189 en 190 Het Huis wgk P no 189 is met het bovenhuis van P 190 en bevattende 7 kamers en kanken verhuurd tot 1 Mei 1895 en twee optiejaren aan den Heer A DEKKER voor 150 per jaar en het Benedonbuis van P 190 s tot den 1 Mei 1894 verhuurd aan den Hoer T P HOOGENBOOM voor 1 25 per week No 10 Een HUIS en ERF met den GROND daarachter aan de Wachterstraat te Cauda nevens het voorgaande wjjk P no 191 Verhuurd por 3 maanden voor 1 40 per week en No 11 Een perceel BOUWGROND liggende achter Huizen aan de Wachterstraat en uitkomende in de Korte Akkeren naast hot vorige perceel te Gouda kadastraal bekend in Sectie E no 1356 groot voor t geheel 3 Aren 70 Centiaren zoodanig het is afgescheiden De perceelen Nrs 9 tot U worden na afzonderiyko veiling en afslag gocombineeerd De perceelen zgn te bezichtigen te weten Nra 1 en 2 den 31n October en don 1 en 2 NoYomber a s dea middags van 2 tot 4 nren mie vooruit belet vragende do overige perceelen de laatate 3 werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en al de perceelen op den dag der verkooping van 10 tot 11 nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria FOR TUIJN DROOGLEEVER te Gouda Een FATSOENLIJKE VROUW biedt zich aan ala BAEER in nette Bakerdiensten Adrea onder No 2289 aan het Bureau dean Oounui W J on Lion Blitz TANDAHI SEN NIËÜWENDIJK 241 bij doa Duin Amsterdam TE CONSULTEERKN iederen WOENSDAG van 2 uur tot en met VRIJDAG 4 uur ie Gouda Markt lS4i Operation op verlangen pgnloos G BOS gewezen Tuinknecht van den Heer H W Otto beveelt zich boleeid aan voor het Aanleggen en Onderhouden 7an Adres HEEBEKADE N 351 Gouda Steeaa lcoleaa Binnen eenign dagen wachtende eene Lading G ROVE im KACEELSOLEN waaruit wg tot 6S Cent per Beet contant zonder korting afleveren vrij in huis bezorgd SI edB in voorraad SMEÉ en MACHINEKOLEN en Echte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstof voor Vnlkaehels ii f 40 per HL Jan Prince Cie Kantoor Turfmarkt B lOl Gouda 14 October 1893 Q de CIOEDEREN te Woerden VEnKOOP1 en andere fijne Houtsoorten Ook SLAGEBSBLOKKBN en BANKEN eenem BMRD en KAGBELBIOKJES Levering Iranco Gouda H S V Magazijn van Lampon sxr ia voor hot a a Saisoon wederom voorzien van een zeer FRAAIE SOBTEERING PETBOLEÜMLAMPEH EN GANQLANTAAEHS waarin bgzonder voortdurend uitmnnite de Mchte Lampe Beige volgens het Nienwste Systeem BRANDERS GLAZEN en KATOEN Zich voortdurend aanbevelend voor repa ratie Spoedig en Soiled W J 7an Leeuwen Koperslairer GouDi SP1EBING8TRAAT F 41 H J M Kabel OOSTHAVEN B 36 Bevoelt zich beleefd aan voor het leveren van Déjennors Diners Soupers koude en warme schotels Pasteitjea Croqnetten Huzaren Ki eft en Zalmaalades en verder allea wat tot het Kokavak behoort ZAK WOORDENBOBKJBS bevattende de geslachten der zelfat naamwoorden benevens eene korte verklaring van de oiooilgkste daarin voorkomande woorden volgens de nteuuie Spelling van Dr M DB VRIES en Dr L A ta WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkrggbaar bg A BRINKMAN ZN