Goudsche Courant, maandag 16 oktober 1893

Markt A Ö7 GOUDA J J Mn BElHillEL Bericht de ontvangst van een groote Sorteeting KOLBS en TDB£ BAKKBN HAAKDSTELLEJf opschuivende van af 2 20 GANGLANTAARNS van af 2 26 met lampje Jf J VAN BEIMMEL Dinsdag 17 October 1803 No 6176 3Ss e Jaargang ftouMHE m m Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken iXS i De Uitgave dezer Oourant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AfzonderUjke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiëu tot 1 uur des midd J TEN DOESSCHATE te Zwolle zoo OTMÜfiLbeoordeeU in de Geneeik CoBrftnt en hst Pliirm o Weekblad ffüSïd iie sï vS bw r flrma DE LAAT VAN SON ftlarkl Gouda LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A Brinkman Zn Langfe Tiende weo PRIJS 1 11 LO TEN voor 10 ÖPEMBE VERSIOPffll it de hand t e kööp tegen concurreerende prijs J Jonker Zonen Kantoor VEST GOUDA Hiermede berichten wg U de U N TVANGST der Openlsare Verkooping te GOUDA ten overstBan van den Notaris G C POETÜUN DROOGLEEVEB op MAANUAG 23 OCTOBER 1893 des morgens te elf uren in het KoCBebnis Hiemoniii aan de Marlit ran No I tot 7 Een goed onderhouden gemakkeiyk inge EËREl HUIS 2 SCHÜKEN WERKPLAATS EBVEN en fraaien TUIN aan de smalle zyde der Karnemelksloot op den hoek der Eerste Kade te Gouda wjjk R No 302 en 303 met den weg daarnaast te zamen groot Elf Aren Te aanvaarden 1 November 1893 Het Huis van waterleiding en vele gemakken voorzien bevat 10 Kamers Keaken Kelder en Zolder met Oienstbodenkamer Te veilen in 7 perceelen zooals die zjjn afgebakend en wel bet Hee nhais met een gedeelte TUIN 5 perceelen Bonwgrond daarachter uitkomende in en langs de Eerste Kade en een perceel Bouwgrond met eeu nieuwe Schuur of Werkplaats naast het Heerenhuis uitkomende aan de Karnemelksloot Na afzonderlpe veiling en afslag worden de perceelen gecombineerd verkocht No 8 Een ruim ingericht van waterleiding voorzien HP18 en BKP met atzonderljik BOVENHUIS m de Kuiperstraat op den hoek van den Korten Raam te Ooüda wyk K No 216 en 216o Verhuurd by de week beueden voor ƒ 1 60 en boven voor 1 35 No 9 10 en 11 Drie HUIZEN en EKVEN aan den Korten Raam te Gouda wijk O No 86 89 en 90 Perc 8 is dadelijk te aanvaarden No 9 en 10 zyn bg de week verhuurd elk voor 1 En No 12 Een HUIS ruime SCHUUR ERVEN en groeten MOESTUIN in de Heerekade in de Korte Akkeren te Gouda Wijk P No 358 groot 4 aren 60 centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te zien Nadere inlichtingen geaft voornoemde Notaris FORTÜUN DROOGIiEEVER te Gouda Openbare VrUwilllge Verkooping te GOUDA op MAANDAG 23 OCTOBER 1893 s nam een uur in het Hotel vb Zalm aan de Markt ten overstaan van de Notarissenl P M MONTIJN te GouDi en Mr J D SCHULTZ VIN HAEGEN te Doedebcht van Een zeer solide gebouwd bevattende diverse Zit en Slaapkamers D enstbodenkamer Badkamer ruime Zolders en Vlieringen Kelders Bergplaatsen en Keuken met ERF en daarachter gelegen TUIN aan de Westhaven wjjk B No 177 te Gouda kad Sectie D No 1382 groot 6 A 18 cA met een afzonderlijken gang naar de Westhaven kad Sectie D No 1381 groot 22 cA Grondbelasting over 1893 62 63 Aanvaarding dodeljjk na betaling der kooppenningen Betaling 4 December 1893 Te bezichtigen op iederen werkdag van 1 4 uur s nam mits men voorzien zjj fan een toegpngsbiljet afgegeven door den heer D n JONG Tnpijtmagazijn Gouwe C No 200 Nadere ioformatien verstrekt Notaris MONTIJN voornoemd Kleiweg E 21 te Gouda tfOVjk FDIEE OUDE m SCHIEDAMMER MNEVEE Jflerk NIOIITCAP Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B AU bewgfl van echtheid is Ottohet en kurk steeds roorEÏen Tan den naam der Firma P HOPPE te REEUWIJK ten overstaan van den te Gouda reaideerenden Notaris ö U FOKrUUN DROOGLEEVEB op WOENSDAG 25 OCTOBER 1893 des morgens te el uren in de herberg van Van ScHAiKc op Nieuwdorp te Retumjk van Ëenige perceelen WEILAND liggende in den Tempelpolder onder de gemeente Zwaminerdam ter gezameniyke grootte van 9 hectaren 73 aren 52 centiaren Te aanvaarden 1 December 1893 Dagel ks ie bezichtigen Nadere inlictitiugen geeft voornoemden Notaris FORTÜUN DROOGLEEVER te Qouda Openbare Vrijwillige Verkuopln TB ten overstaan van Mr I MOLENAAR No taris te Waddinxveen in het ScHAAKBDBD op II s morgens ten 11 ure TAN Het uitmuntend ter nering staande hecht en sterke keurig net onderhouden WINKEL EN WOONHUIS genaamd DE VLIJT aan de U dêtraat wyk J 4 te GOL D waarin tbans Winkel in LAARZEN SCHOENEN enz Kad Seetie C No 2517 groot 38 Cent Het perceel beeft vrgen uitgang Achter de Kerk is voorzien van Waterleiding en velerlei gemakken Verhuurd tegen ƒ 120 per jaar tot 13 Nov 1893 op welken dag de kooppenningen ipoeten worden betaald en het perceel vrij van huur is te aanvaarden Te bezichtigen Woensdag en Vrydag vóór en op den Verkoopdag op de gewone uren BREEDER IN BILLETTEN Nadere informatiën ten kantore van genoemden Notaris MOLENAAR te Waddinxveen IsriBTJ VT STE Peltcrijeo ZOOWEL mmm als boa s tegen extra Voordeelige PBIJZBN SCHEM EU ZU Een BOUWMANSWOMNG c a benevens een party nitrauntend WBI enUOOILAND gelegen in den polder Sloimendaal onder de Gemeente Waddinxveen ter grootte van ruim ö Morgen Om te aanvaarden Kerstmis en Mei aanstaande of zooveel vroeger als kan worden overeengekomen De verkoopster is genegen 5000 Ie hypotheek i i o er op te handen op de gewone conditiëu Nadere informatiSn by de Eigenaresse de wed S BLONK en Notaris Mr L MOLENAAR beiden te WaddinM een BIËRBOTTGLAIUJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich bg voortduHng beleefdelijk aan voor de LEVERING der Merste Soort BIEBBH nit de Bronwery de Ggkroondb Valkc Van Volirtilioven s fixtra Slout voor Bloedarraen Maaglyders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door my steeds plegen afgeleverd i Vrl agt s V p PRIJSCOURANT H 7A1T WIJNGAABDEIT DE NIEUWSTE Winter n Regenniantels Prima Qualtiteit voor Spotprgzen in de Finale Uitverkoop by I S KEISEU Korte Tieudeweg Vraag s v pi Prijscourant MM V olkjS Gaarkeuken VMRKRUGBAAK van af MAAimAG 16 OCTOEEB 1893 Erwtensoep DE COMMISSIE Gevraagd een DAGMEISJE tff boven 14 jaar Zijden en Gloria PAKAPLUIES voor Dames Heeren en Kinderen Nieuw systeem Naaldparapluie mim h GO GOUDA UK anANDa itA aA BiXfm x u Printemps TE PARIJ S Zenden gratis au franco het prachtig geïllustreerd I8DE IIINI met nederlandschen of franschen tekst bevattande de afbeeldingen der laatst uitgekometa modellen voor het Wlntei ixoen Tan Ueederen hoeden enz voor faeeren damei n kinderen op gefrankeerde aanvraag aan II JULES JILOZOT ft I PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen Itoffen laken enz enz worden ereneena franco toegezonden doch men geliere daarToor de soorten op te geven en ongeveer d prjjzen te bepalen Dit album bevat tevens de inliohtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen dsr bestellingen benoodigd z n Beltellingen van S5 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 fnaoê oraeht êitoHJ oan Inkomend nehtM inalle piaaUen van Nederland aan hal bazergd De klanten hebben geene formaliteiten TOor de inklaring of andersmta te vervullen daar ons ri xpémU hult t Roi ndaal Noord Brabant daarmede belast is WV Dag elyks versch St nicolaas a o 35 0 40 en ƒ 0 50 het pond DIVERSE GEBAKJES Verschillend KLEIN GEBAK Oothaven B 36 Prima Kokende NIEUWE CAPDCIJNEKS ï BRUINE BOONEN GROENE ERWTEN SPLIT ERWTEN enz Verk rughaar hg P G OVEREIJNDER Peperstraat Ift IN LOSSING eene Prima Lading alsmede een RUIME KEUZE STOmVOOSCOSIÜDUS Gez Michael GOUDA KLEIWEG E 66 GOUDA Verkrggbaar Puike QELDEBSCHE evenals vorige jareOf k 43 Cent de S Ons Goada Snelpersdruk van A BaiNKHANft Zoon De Qemee t0 3egrooting 11 De begrooting der uitgaven draagt de blijken dat zij moet gelden roor een overgangstijdperk dat voorzichtigheid tot juicht maakt Buitengewone werken zullen niet worden ondernomen alleen het hoog noodige voor gewoon onderhoud is aangevraagd Wij gelooïen dan ook dat de behandeling van dit deel van ons gemeentelijk budget weinig hoofdbrekens kosten zal aan onze besobieven vaderen Voor het huishoudelijk bestuur der gemeente zijn de vaste posten uitgetrokken Alleen is de bezoldiging van den waagmeester met ƒ 150 en die van de marktmeesters met 90 verminderd daar dezein verband staan met de opbrengst dermarktrechten welke lager zijn geraamd zooals men weet worden dezeambtenaren bezoldigd door vaste procenten van de opbrengst zoodat daaruitde stand van marktgelden blijkt Ofdit versettijnsel van voorbijgaanden aarddan wel een eeg teeken voor den bloei onzermarkt is valt zoo aanstonds op gezag vandeze cijfers niet ujt te mak Wanneermen do tien laatste begrootingen vergelijkt 1885 tot 1894 dan vindt men achtereenvolgens uitgetrokken Jaar Waagmeester Marktmeesters 1886 540 855 tiOO 920 600 920 6eO 920 660 920 750 920 630 920 620 980 900 980 750 840 Wij zien in deze cijfers niets vsrontrustends Zij spreken in het algemeen van geleidelijken vooruitgang waarop het jaar 1892 een uitzondering schijnt gemaakt te hebben of wel 91 is bijzonder gunstig geweest Immers de cijfers voor 93 en 94 berusten op de resultaten van 91 en 92 Allerminst kan er uit worden afgeleid dat men het marktveikeer op anderen voet behoort te regelen Hoogstwaarschijnlijk vinden do afwisselende FEUILLETON EEN UIT DUIZEND VI U Ook op dien aohlsten April schelde op het gowooe uur klokke negen en dit miste nooit een minuut de barbier aan het onderhuis van de woning van de familie van Selm Met een bekere deltigheid bewoog hij zioh want de barbier in de hoofdstad des lands was ia het begin dezer eeuw een deftig man De edele van den Aanzet is geen Franeoh meneertje met een klein snorretje on dito aikja met een net frakje en lange sous pieda met een bierkrul en een koperen ring Van den Aanzet is een man met een onberiipelijk glad geschoren aangezicht met een witte das een longe grijse jas met een korte broek on donker blauwe kousen met een lederen pot van een zeer breede klep voorzien met eon groen regeuaeberm in de ééae en een aan een oor hangend tui in de andere hand Van den Aanzet was in die dagen een man van een eker aanzien al zijn collega s moesten toegaven dat hy de barbier der tfVername lui was Wiens weerkennis evenaarde daarbig de zjjneP H viat niet alleen te zeggen hoe het veer waa op dien oogonblik maar ook boe het de geheele week wezen zou Ook was hy ingewyd in al de geheimen van het politieke Q huisel ke leren zgner modeburgers vooral zijoer klanten Nauweiijks had een nieuwe wereldburger cijfers hun verklaring in malaise of toevallige tijdsomstandigheden In hoofdstuk II trekt de f 2128 hoogere raming voor het onderhoud van stra ten en pleinen de aandacht Behalve de gewone herstellingen ad f 10 500 ongeveer komen ónder dien post voor vernieuwing van de Eaam Drapiersteeg tot Vlamingstraat Achter de Vischmarkt Groenendaal tot Visohsteegje en de Speldemakerssteeg Wij vertrouwen dat deze reparation inderdaad noodig zijn anders zouden B en W ze niet hebben voorgesteld Immers de Raad heeft ge toond dat Hij daarop nauwlettend toezicht houdt Verleden jaar werd een post van f 5106 voor de Markt Hoogstr tot Groenendaal verworpen De ondervinding beeft zeker geleerd dat uitstel hier zeer wel mogelijk was want deze begrooting komt op dit plan niet terug Voorts maken wij nog melding van de herhaling der hoogere aanvrage vnorplant s soenen en van de meerdere kosten voor onderhoud van havens kaaimuren enz De strenge winters hebben veel boomen doen sterven en op sommige plaatsen willende jonge niet vatten hetgeen den eersten post verklaart terwjl het Moordrechtsche Verlaat dat nieuwe jukken en buitendeur noodig heeft de tweede verhooging op zijn rekening beeft Het herstel van den grooton Toren prijkt voor de tweede maal op de begrooting omdat dit werk in het loopende jaar niet is geschied In de laatste Raadszitting is een voorstel gedaan om de begrooting voor 1893 in dien geest te wijzigen omdat de mindere opbrengst der scheepvaartrechten noopt tot zuinig beheer ten einde do rekening te doen sluiten Dezelfde som 2500 is er ook nu weder voor uitgetrokken Ook de Schietbaan op het exercitieveld eisoht dit jaar f 1100 meer en wel voor een nieuwen kogelvanger B en W noemen dit werk dringend noodig zoodat zeker geen bezwaar zal gemaakt worden omdat het een inrichting betreft welke noodzakelijk is om het garnizoen in onze stad te behouden Aan de politie zal ƒ 800 meer worden besteed ten einde de bezoldiging van 16 den eersten lovenskreet doon hooren of een ander deu laataten ademtocht uitgeblazen of van den Aanzet maakte hun komen en gaan met al de bjjzoQderhoden zijn klanten bekend Ug maakte ook teerst de engagementen bekend en profeteerde met nooit gelogenstrafte uitkomst die op til waren Hg wist alles zag alles hoorde alles en stond daarom ook hoog aangeschreven in de schatting van allen dio ook gaarne alles willen weten hooren en zien Hg was de vraagbaak der heeron do raadgever der huismooders de vertrouwde der dienstboden en zgn komst dien ten gevolge aangenaam aan alle leden des gozins Had de melkboer des morgens na zgn aanschel len wel een kwartier moeten wachten voor en aleerhem door een kiertje van de deur een groene melk kan met het verzoek van vier kan werd toegereikt van den Aanzet had nauwelgks oangesoheldof de deer vloog open en hij werd binnengelatenmet een Goeje morgen van don Aanzet I kom maar zoolang aohtor want de heeren zijn nog niet hgde band ffOoed kind zei de aangesprokene op vndorIgke toon terwgl hij zijn voeten veegde on zijnparapluie uitzette vSmerig weertje Mina I vervolgde bg nadat hg in de keuken zijn achtbaar liobaara op een matten stoel had neergevleid nUank je wel een kopje warme thee ran haar aannemende smerig weertje al zeg ik tzelvers Ik heb t je eergisteren welgezeid zoolang de R in de maand is valt er ophet weer niet te rekeueu en vandaag let er maarop kr g je de zon niet te lien Ër was ook een agenten te verhoogen met f 50 Dit voorstel heeft onze sympathie want de bezoldiging IS waarlijk niet hoog wil men flinke en geschikte dienaren der justitie en politie hebben dan moet er een behoorlijk salaris betaald worden De kosten voor de bad en zwettiinrichting worden met 3055 verhoogd hoofdzakelijk doordien men wenscht te maken 20 nieuwe kleedkamers een overdekte kleerenbergplaats vier nieuwe trappen enz Dit zijn alle voorstellen van de bestaande oommissie welke daardoor toont dat het haar mot de verbetering dier inrichting ernst ia Vole jaren is deze school stiefraoederlijk behandeld en was men er vooral op bedacht te maken dat de stad er voor een koopje af kwam Men behoeft nu niet in een ander uiterste te vervallen maar wat noodig is moet gebeuren Voor zoo ver onze ondervinding strekt is zeker vermeerdering van kleedkamers onvermijdelijk Wie op de drukke middaguren twee W drie schoolknapen in één kamertje heeft zien kruipen nadat zij zich eerst buiten adem hebben moeten loopen om die zaligheid deelachtig te worden zal zulks met ons eens zyn Te meer nu ook voor het eerst de begrooting der ontvangsten prgkf met een post van f830 als bate uit die inrichting Vroeger waren alle ontvangsten ten voordeele van den zwemmeester en kwamen alleen de onderhoudskosten op het budget voor Thans is dit anders Bij een jaarlijksche ontvangst van ruim ƒ 800 welk bedrag gaandeweg wel zal toenemen is eene uitgave in eens van ƒ 2800 stellig geoorloofd en zelfs als voordeelige belegging aan te prijzen Dit zijn de enkele opmerkingen waartoe het doorlezen van de begrooting ons aanleiding gaf Zy zijn niet zeer gewichtig dit erkennen wij gaarne maar de afwezigheid van alles wat op ingrijpende verandering lijkt is er de oorzaak van Zooals wij reeds deden uitkomen ligt hierin geen verwijt integendeel is het goed gezien dat het gemeentebestuur in de tegenwoordige omstandigheden zich toelegt op een voorzichtig en zuinig beheer De raad zal wel niet aarzelen dit voorbeeld te volgen veel te zware kring om de maan en daar kun je zeker van zgn als die er om is hou je dit weer Van den Aanzet zou misschien voortgegaan zgn met zgn weerkundige opmerkingen indien de gezwollen oogen van Utna hem niet van zgn stuk hadden gebracht Hoe kind wat schort er an F Je ziel erzoo triestig uit na het weer Heeft je vrger je bedankt meid dat zou een domme streek van em zgn want knapper vrouw zou hg niet kunnen krggen ffOob was het dat maar I neen het is voel erger t is boven niet goed zei Mina op fluisterenden toon torwgl zij met moeite hare tranen betlwong geheimzinnig naar don zolder wees endoor het leggen van haar hand op deu mond van den Aanzet te kennen gaf dat hg zacht moest spreken f Ik dacht het wel zei vanden Aanzet die nooit vreemd van i ta ophoorde Neen t ia boven niet goed Donderdag Vrgdag on gisteravond zjjn er alweer Heeren geweest den gohoelen avond en toen ik binnenkwam om klaar te zetten zagen de Juffrouw onde Heeren er zoo vorslagen uit dat het bart er me van brak Ik koa later do boel weer not zoo wegnemon als ik ze gezet had Ik woet nog niotvat hot is maar hrt moet hcol oi zg n want huilon doon de heeron niet licht en Meneor Koes huilde als eeu kind zoodat do Juffrouw haol watmet hem te stellen had Zg hield zich gosd och t is me zoo benauwd om het hart dat ik er dengeheelen uncfat geen oog van heb kunnen toedoen Ka heeft me leelgk uitgemaakt dat ik haar zoohinderde en huilde om niks want ik kon t haarniet zeggen vat me op het hart lag zij heeft BINNENLAND GOUDA 16 October 1893 Hedenmorgen werd ten bureele van den Oarnizoens Conimandant aanbesteed de levering van de benoodigde aardappelen ten behoeve van het garnizoen alhier Ingeschreven werd door J Qerritsen voor 2 14 per H L K Mul voor 1 78 per H L en G Kooy voor 1 621 F H L of 1 65 per H L van 65 Kilo De Commies L van Slnis alhier is geslaagd voor bet examen als scheepmeter der binnenvaartuigen en vertrekt op heden naar Zevenbeij en als gedetacheerd zijnde aan de beetwortelsuikerfabriek de Azélma Dat de dankbaarheid de wereld nog niet uit is bewees dezer dagen de hr v O Zyne beide redders de hhr R en v d W de laatste was door ons in een voorgaand bericht vergeten ontvingen n 1 ieder een heerljjhe tulband ten geschenke Dinsdag a s al er te Ondewater een Eolfwedstryd gehoudea worden om prijzen van 25 en 10 GId Nau tiuiL iiiaiLidiiaUt aAL da Mnaiii r veroeüipag Woerclen € te Woerden ia Nb vember a s eene aitroeriag geren Ue Woerdeascfae Redergkerskanier onder do zinspreuk Oofc t ogen zelfs ia grootsoh in t worstelperk der kunst hield Woensdagavond bare gewone jaarvergadering Zg werd bggewoond door 29 leden Behalve do faiiiahoaneIgke veerkzaamhedea die aan de orde werden geateld werd besloten eene leeaing groot f 250 aan te gaan in oandeelen van f 5 metbepating dat ieder jaar minstens tweecaandeeleu zullen moeten worden afgelost De gelden zullen worden aangewend tot kwyting van enkelen der verplicïitingen die n op de Kamer rusten en tot verdere geregelde voortzetting van hare openbare werkzaamheden Reeds dadel k na geëindigde Vergaflering werden onderscheidene aundeelen geplaatst Het aftredend bestnur werd met acclamatie herkozen Medio November is als tjjd van de eerste uitvoering van dit seizoen door de werkende leden voorloopig vastgesteld De gemeenteraad van Ridderkerk heeft met algemeeue stemmen de b rooting voor 894 verworpen zoo geen gevoel tooi de raenschen en zon mg uitlachen toe dat ik me de dingen van een ander zoo aantrok Zeg het aan niemand van den Aanzet want ik weet varemj el niet wat het ia maar toch het moot iets ergs zgn I Van den Aanzet was net gereed Mina een kalmeerend drankje toe te dienen bestaande uit een dosia ffje moet het slimste niet denken I gemengd met er komt meer terecht dan men soma meenen 70u 1 toen hg in zgn liefdewerk verhinderd word door Ka de keukenmeid die met een emmer een sohuurbak en boenders gewapend haar laboratorium kwam binnenstuiven Zg bad een iu hrutaal gezicht hoewel het eenigzins getemperd werd door een zedige kornet en een eenvoudig jak Nonoh en wrevelig zette zo zonder van den Aanzet zelf Ie groeten haar wapentuig uit de handen plaatste die in de zgden en snauwde Mina toe ffSta jo daar al weer te grienen on je tgd te vorbabbelon P Ik mot maar werken bi P werken os een postpaord hc P en dan nog s nachts door jou gogrion wakker gehouden te worden op den koop ton on aU do boel niet goed is kr g ik hot maar op me kop en jg die den godgansohelijken dag niota anders doet als de mensohen naar den mond praton en de jufTroaw aohterna loopen mot een warme stoof dio den Heeren de pantol ls achterna draagt als ze t huis kommen die vtioRt naar de sohcl opdat de stumpers geen kou zouden vatten als ze wat lang op de stoep motten staan ons laten ze dikwgls genoeg vachten jjj krggt een jakkie en oen doekie en ik weet at niot wat I i ordt vervolgd fi