Goudsche Courant, dinsdag 17 oktober 1893

Engeland en Amerika Daar toch zulke in duatrie niet op groote schaal bestaan kan wegens de duurte van den handenarbeid in die landen Duitschland en Zwitserland voorzien daar nu in de behoefte Waarom ook wy niet By welsli en der onderneming zou dan door deakundigen te onderzoeken zyn of de grondstoffen zich ook hier te lande niet laten oankweoken Vergeleken by wat thans jaarlijks aan werkverechafB ig armenzorg en wordt uitgegeven komt een som van b v 25 0 X ala benoodigd voor den eeraten opzet byua Aiot in aanmerking en de schr twyfelt niet uf Friesche grondbezittera en kapitalisten willen die best byeenbroogen A a A= T yj ijLjvi iL L g r TW y v jr ia5 g Buiteniandscli Overzlcbt De feesten te Toulon ter eere van de Ruasiache officieren wekken voel geestdrift Wy bepalen ona tot het modedeelen van enkele toespraken die eeuit szins politiek belang hebben By het einde van het banket aan boord vande Formidable heette admiraal BoiaaoudydeRusaische officieren welkom en gaf zyne vreugdete kennen hen te ontvangen Hy stelde eendronk in op de gezondheid van deu Czaar ende Czarina en verzocht de Ruaaiacho officieren Hareu Majesteiten zijn beste weuscboDaau te bieden voor de grootheid en den voorspoed van Rusland lk vraag my af vervolgde Boiasoudy welke de Franschman isdie zyn hart niet voelt kloppen by het steodakostbaar souvenir dat drie leden van de door lachte familie Romanoff die den naam Aleiander dragen aan Frankryk hebben gegeven Iknoodig u eveneens uit onze hulde neder teleggen aau de voeten der Czarina het toonbeeld van alle gratiën eu deugden de dochtervan het Deensche koningspaar dat altyd zooveel sympathie aan Frankryk betoond heeft In een tweeden toost dronk admiraal BoIhsoudy op Kusland s leger en marine en herinnerde aan de heldm die in deu RussischTurkschen oorlog door hun atoutmoedigbeidon mihtaire deugden de bewondering van geheel Frankryk wekten 1 In antwoord op den eersteu toost stolde admiraal Avellan een dronk in op presideut Carnot Verder dankte hy voor do hulde aau het Ruaaisoho leger gebracht hy zeide dat de RussiHche officieren er trotsch opzyn zicb aan boord van een Fransch schip te bevinden uit hun naam dronk hy op den vyorapoed vau Frankryhs leger eu marine Na bet diner waa er bal iu bet Araenaal aangeboden door de officieren van de land eu zeemacht In het Arsenaal werd admiraal Avellan ontvangen met het Rusaische volkslied en hot gejuich Leve Rusland Leve de Czaar Meer dau 5000 peraonen verdrongen zich om de Rusaische officieren die den geheelen avond het voorwerp van de uitgezochtste attentioa waren on met veel opgewektheid aan het bal deebiameu Uit tal van plaatsen iu Franki yk komen dépèchea meldende dat do feeaten ter eere van het Russisch bezoek met de grootste geestdrift gevierd worden met name te Chnrtres Brest Perpignan en Cannea Van Ruaaische zydo is ongeveer gelyktydig met de aankomst van hot eskader te Toulon nog een nieuwe afkoeling beproefd van de groote Fransche koortswarmte welke echter wel evenzeer zonder uitwerking zal blyven als de vroegere pogingen In bet officieele Russische blad wordt oen vertaling opgenomen van de voorrede waarmee de Fransche uitgave van de beschryving van de Oosterscho reis vau den Roasiacbe Kroonprins werd voorzien Daorin wordt het volgende gezegd Da GrootvorstTroonopvolger bezocht de Hoveu te Berlyn te Weenon en te Londen wat by de tegenwoordige politieke alemming dezer hoven welke beheerscht wordt door bet Drievoudig Verbond voor hem een tamelyk zware taak was Desniettemin vervulde de Troonopvolger die met groeten tact en na zyn bezoek aap Keizer Frans Jozef volgde zelfs eeu toenadering tuaacben het Weener en het Petersburgsche Hof Ben bevestiging dezer toenadering s ou zeer gewichtig zyn voor Rusland voor de Ooaterache Christenen en voor de HIaven Voor Europa maar in het byzonder voor Frankryk zouden hechte vriendschapsbanden tusschen de Hahsburgsche dynastie en de Keizeriyk Eussiacbe familie in de hoogste mate wenschelyk en heuglijk wezen Hoe dit ook zy e wat in deze j richting de toekomst ook moge brengen de I Troonopvolger was de uitvoerder der politieke bedoelingen zyner vaders en droeg daardoor tot de handhaving dea vredes by welks hoogste behoeder en beschermer de Czaar is Slechts in éen land van Europo was de Troonopvolger niet en dit land waa Frankryk NaKroonstad en Toulon zouden de Franschen evenwel geen reden meer kunnen hebbon daarover geraakt te zyn De ontvangst van den Grootvorst iu Frankryk zou al te stormachtig geweest zyn en deze geestdrift zon wat at te schel over den Rijn en over het Kanaal weerklonken hebben Miaschien zyn dergelyke overwegingen niet noodig maar zy atrekkea tot keuscbeting der Directe Spoorwegverbinding met GOUÜA Winterdlenst l$93 04 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich GOUD 1 ROTTBRDAM 1 18 18 68 1 84 8 62 1 05 1 18 1 19 9 38 1 88 1 44 4 10 kottbhdX M O o II Dl 61 lO li 11 60 18 10 8J 10 84 X 10 4 I 10 47 19 08 18 i 3 10 DEN Haag eouDA Hage 5 48 7 80 7 43 28 9 46 10 1411 3319 16 1 88 2 16 2 45 3 43 4 15 4 42 6 91 7 1 44 1 49 1 68 9 04 9 09 10 41 Omida 6 30 7 60 8 13 9 68 10 16 10 59 19 03 18 46 S 90 2 46 8 15 4 18 4 48 6 90 6 61 7 42 8 36 10 08 U T K E O H T B OUD Utrecht 6 33 7 60 9 9 63 11 84 12 03 12 60 3 10 3 59 4 43 6 86 7 48 Harmslen 6 47 8 03 10 09 19 1 3 84 4 06 4 66 Woerden 6 53 8 10 10 16 19 96 4 12 Ouduirater 7 07 8 1 10 24 19 49 4 94 Oouila 7 80 8 32 34 10 87 12 06 19 56 1 99 3 50 4 37 6 80 7 08 8 80A M S T B R D A U 0 O U D A A mst rdam CS 7 56 9 40 11 10 11 87 2 40 4 10 Amitardam Wp 6 60 8 10 9 56 11 96 U 42 9 55 4 iS Oeuda 7 80 8 59 10 44 ll K ll 6 8 60 t iO Op welke wyze De Jong te werk ging h het verkoopen der aan de vermiBte vrouwen toebehoord hebbende goederen kan bipen it hot volgende bericht aan de Echo nit Arnhem toegezonden In het begin van Augnstua kwam De Jongmet een jongen die een zwarten koffer op eenkruiwagen met zich voerde bet cufé iDe Eendracht binnen H gaf zich uit onder dennaam van Brouwer koopman in kleeren Hjjbood de juffrouw een fyn lichtgrij f ii japonaan voorli f van lichtgryze ziJde overigens metzilvevlreasen gegarneerd voor den prijs van 82 De juffrouw was aanvankeiyk niet genegen ietsvan bem te koopen maar door ziju lang aanhouden en aardige woordjes bood de iuffrouwten laatste ƒ 10 eu kreeg hem Venier badhy nog een lichtgryzeu hoed met ditd ve ren een bruine idem eenige dames blouses ma zwartz den parapluie nieuwe witte ouderrol en metbreede fijne k nt gegarneerd Ule dpdereu zoo gaf hij voor had hy gekocht em haddentoebehoord aan een vrouw die overlMen wasin l et kraambed De jongen die J6e Jongbij zich had is bfl de justitie beken l en moetgezegd hebben dat Del Jong het growst gedeelte der goederen in de bordeelen ttwlmsterdnm moet hebben verkocht j Ongeveer op hetzelfde tydstip presentlprdb DeJong een zworten koffer met vrouwerftoederenin café lJrümer docb daar wilde imn nietskoopen De Jong Het hier een prjtchtigei i donkerblauwen cbeviot dames wl nierman tel xieH van binnen geheel met b nt afgezet t erkleur die hij voor den pr a van f 80 wildffj van delhand doen f i I De oud inapecieur Van den wateritaat de heer Conrad lid van de Tweedd Kruier ver trekt den 23sten dezejrljtiaar Par a tfeii eiiidé cDe TiJd betoogt erkennende dat er ene wetenschappelijke wereldtaal noodig is dat daarvoor bet Latijn moet worden wngenomea Hoe zal men een taal die nier met de toestanden ia medegegaan die langer dan duizend jaar heeft stilgestaan kiezen als het middel om met elkander de dingen van den dag te behandelen V vraagt de cArnh Ct Voor Je w sbegeerte en de wetktuigknnde van onzen tydj met al de daaraan verwante vakken he jft het Latijn geen woorden Gesteld echter dat men door omschryringdaarin voorziet of by convenience daarvoorwoorden aanneemt heeft men dan wel eensgedacht aan de uitspraak v4n hetgeen men nueen doode taal noemt Als een Franschmonof een Engelachman latyni spreekt zal geenDuitscber Italiaan of Holla tader hem verstaan en omgekeerd Hoe kan ulk eene taal alswereldtaal aangenomen wdMen Eenheid vnnuU praak zou paar n moena voorafgaan endit zou eeü dnoverkomelgMe hinderpaal opleveren Het belim grykste nieuws ddt de vakbladen der vorige Week mededeelden is wel dat debotervervalaoliing in het vervolg met zekerheiden spoedig a jigetoond zal konnen worden j Men weet Idat de vereeniging vjniZuiV elfchrikanton eefl prysv ag iieöft uit schreveni iu 10000 AJ rk voor eep middel vaardooil Élen toevoeging van meer dan 5 percel vreièmde vetten hy hotdr door liedereen gemak elykkan fjorden aangetoond J deel te nemen aan Road van toezicht pW van bet Suezkanaall veS I M erltzaamheden van den tÖe werken ten behoeve welke CjOmmissie hü kan De hoer BruUé directeur van net land ouwinstituut ta Pairya achynt nirizullG eenmiddel gevonden te hebbe p Hy baef gedu rende zes dagen imtegenwöbrdigheid vj nverischeidene nhtQriteitcn te Pranglau ijp l itiichiland gewerkt on aldaar d en zipn dA zynëuitvinding aan deège8teldei ei8cli beaut oordt aangezien daardooï elke toe oegingVanj et by lAfttuurboter door iedereen gemakkelyfVorden aangetoond ij lid il Dfl Doitscbe vereenigingJ heeft jwla Een tragisch tooneel viferd Woeü8dagm rgi n t P het kerkhof te Zwickan te aanschouwen egoven Een beeldhouwer bfkend a eei itiil ezetene van Ween in twani met den trein uit iijn woonplaats aan en begaf zich vervolgens if ir don doodenakk er waar hiJ op het griif zijiper vrouw zich een kogel door het hoofd joeg Het raas juist leen jaar geleden dat qjn vrouw gt storven wi s De artiat droeg een brief by zich waariu hij aangaande zyn begrafenis en het onderhouden der graven de u tvoerigate mededeelingen deed Aan do weldac igbeidsinstellingen van Zwickau vermaaktede rampzalige een aanzienlyke som f ing vnn den heer Brullë gekochthet recht dat zjj alleen in f uide uitvinding gebruik m g makeil rd N L W t Het auccea der vrouwelyke tuinbouwkiindiglen opgeleid aan de tuinbouwsqhool w Swanley if door den graafschapsraad van Kent op aardige wy e erkend Dit üchaam toch dat e k jaar twintig beurden uitlooft voor mannelijke leerlingen van deze school beeft nu zyn voornemen te kenunen gegeven vyi beurzen uitsluitend voor vrouwen te schenken De Huisvrouw Hondentrouw Een Nederlonder sedert geruimen tijd gevestigd in Engeland bezit op zyn landgoed dat in het Zuiden van dat land en verscheidene uren sporena van Londen gelegen IS eenen ilriah terrier die zicb zeer aan hem gehecht heeft Voor eenigen tyd in zyn woning te Londen teruggekeerd vernam hy op eenen ochtend oen hevig geblaf voor het hma en onze landgenoot vond toen zyu trouwen hond in deerniawaardigeu toestand daar buiten staan Hoe het dier hem daar gevonden had zou we altijd een raadsel zyn gebleven zoo het toeval hem niet gediend had Het beest had ateeds zgnon meester naar den trein gebracht maar was nooit naar Londen meegenomen Het geval helderde zich op toen een ambtenaar der spoorwegmaatschappij een plaatskaartje Ie klasse kwam reclameeren eu op de vraag van onzen landgenoot waarvoor dat diende antwoordde dat de hond op den bewusten dag in eenen coupé Ie klaaae plaats had genomen en daaruit niet te verwijderen was geweest Daar het geoorloofd is in Engeland met honden te reizen en men den hond herkende liet men hem in den coupé verblijven Te Londen gekomen had liet dier het huia van zynen meester weten te vinden ofschoon het een uur rydeua van het station verwijderd is Als een bewya hoe gevaarlijk deFöhnstorm zyn kan afgescheiden van t gevaar van brand waarvan Grindewald verleden jaar t slachtoffer werd diene i volgende Do Wengernalp trein die Maandag morgen van Lauterbrunnen naar Scheideck vertrok werd halfweg plotseling overvallen door een zoo heftigen Fühnf torni dat slechts met de grootste moeite t waterstation kon bereikt worden nadat de reizigers vooraf den last badden ootvangea allen uit te stappen In de open wngens was tniet uit te houden door stoenen en zelfs grootere rotsstukken en allerlei bouwmateriaal der baan door de lucht vlogen ten slotte werd de wagen daar de kracht van don storm nit de rails geworpen De reizigers kwamen mot den schrik vry en konden hoewel met groofce moeite en by tuaachenpoozen te voet t hotel op de Wengernolp bereiken Zooala men weet heeft te Rotterdam een nieuw antirevolutionair blad bet licht gezien De Nederlander Een eigenaardige reclame ten gunate van dit blad werd door de Kiesvereeniging Nederland en Oranjec bedacht ZiJ Bchreef nl een groote Propaganda vergadering uit zonder meer In de vergadering die door tal van nieuwsgierigen werd bygewoond bleek eerst wat bedoeld werd 10 46 7 85 8 36 7 32 8 42 7 89 8 49 7 45 8 66 7 66 9 06 Gouda Moordrechte Nifluwerkark Oapelle Rottordam U 08 7 8 S0 10 10 66 11 08 11 09 11 16 11 26 1 7 47 8 Holterdam 6 6 02 Onpelle 5 10 6 18 Nleamrkorlt 6 19 6 S1 Moordrecht 6 26 6 99 Gouda 6 8 6 36 7 46 8107 siU 10 08 10 11 OODDA DEN HiAO Gouda 7 30 8 40 9 04 9 37 10 49 12 1118 811 01127 3 66 4 45 t ï7 6 6 7 18 8 86 9 87 10 46 11 11 IHO 5 11 6 16 6 98 6 81 6 36 1 13 1 18 1 94 1 83 1 38 Zer M 7 42 8 58 Ill Kr 7 47 Z Ze v 7 63 9 01 N d L d 8 09 Voorb 8 07 9 13 10 11 5 80 11 18 Hago 8 18 9 18 9 34 10 07 11 87 12 41 12 61 1 43 1 67 4 85 6 96 6 66 6 41 7 43 8 66 10 16 11 16 11 40 12 OOl DA UTRKOHT Gouda 5 86 6 40 7 65 8 09 8 21 10 19 10 65 12 48 2 23 3 18 4 16 4 47 6 23 6 017 45 8 38 10 08 Oudeiv 5 60 0 64 11 09 2 87 6 37 7 69 10 28 Woerden 5 57 7 018 11 8 40 11 16 9 44 5 04 6 44 6 17 8 06 10 88 llarmelen 6 04 7 08 8 46 11 83 2 51 6 10 5 50 8 13 10 84 atrocht 6 13 7 83 8 88 8 41 9 10 61 11 46 1 20 3 08 3 50 4 48 6 29 6 816 36 8 98 9 10 10 52 O O U ü A A M S T 11 B D A M Oouda 6 40 8 91 10 03 10 66 18 11 8 61 4 47 6 93 7 46 10 08 Auuterdnm Wo 7 6 9 10 10 56 12 19 1 3 40 6 46 6 36 9 37 11 10 touterdam 0 9 8 14 9 96 11 10 19J4 1 18 3 66 6 6 60 9 67 11 96 Nadat dr Vsn Staveren heel wat leelyks van de liberale pers de heer 8tarkeaburg heel veel mooia van de antirevolutionaire pers had gezegd en ds Biesterveld een krachtig woord van aanbeveling had geaproken om in te teekenen op De Nederlander kon men weer heengaan Aan de bezoekers was by het binnentredeneen mo i potloodje cadeau gegeven en uu zouds Biesterveld het wel aardig vinden als men datpotloodje inwijdde met ziJn naaraopiletinteekenbiljet voor De Nederlander te zetten waaf aan sommigen natuurlijk voldeden Goed verzonnen 1 Niet dom waa het ook de nienwagierigen zelf de kosten dezer reclame te laten betalen door het houi eenor collecte In Gaaaterland Friesland levert de lyatervangst tot beden geen voordeelen van eenigebeteekenis op veroorzaakt door de ongunstigewindrichting Men ziet nu met verlangen uitnaar Noordof Noordwestenwind Men scbryft uit s Hertogenboscb Dat De Jong ontegenzeglp veel vrouwenvideacb bezit kan onder anderen ook blyken uit het feit dat hy verleden jaar Mei pas uit de gevangenis alhier ontslagen er reeds met ee 17jarig meisje uit den fatsoeulyken stand depongejuffrouw P eene liefd sbetreldting au w tiüe knoopen By die gelegenheid tiet hij bi n photograaf alhier van bedoeM mejsje he J ortret maken die tot op hedeta wocbt taling Het engagement door Pe Jong stuitte echter gelokkig of op tóezwaren uders van het meisje die httar voor een eraent nog te joug vonden 7 10 6 66 6 03 6 10 6 17 6 86 4 60 4 67 6 04 6 11 E 80 7 S0 1 46 1 65 2 08 8 09 2 16 8 60 4 08 Voorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegir6 08 Bl Kr 6 14 Zer M 6 19 10 88 Ifr Vttii Houten woirsthuwtin eenlierden brief Je Itheralem de grensiyn tegen ver de adical dtiidelyklSr af te bakencin i zou de toeannd daardoor geifonden Marden Elke liberal Jdie zich by de radicale pilirty aange jnaami tMcht b mokep verdient en aanbeveling m vaii de langdurige bel ndeliiig van tiet kjcyechtvy iagstuk acht de cUryJjer het een go k zijd t f daardoor een zuivwe paft stelliul zal geboren worden En wartoo raedei U werken wil de heer Van Hooten gaarneldioen doch hy hoopt eene ieuwe groepeeringt jte verydelen waartoe alldn behooren die by Rangschikt onder de namen ataatbsocialiaten kathedersocialiaten wegbej eiders voor het socialisme en vim geweld afkerige socialisten met welke biet betoog verkiezing ook mr Treub en social ietibche radicalen blgven woarby ook dr Kuyper zich aansli Deze alliantie behoort tot hetget phemistiech de hooge politiek noem t Uitzicht gevende daaraan mee te willen doen liepen m i de heeren Borgesius c a iu oen door de radicalen en dr Kuyjjer gestelde val De hh Borgesiua c s rekenden behalve in een paar districten als Rotterdam Utrecht en Deventer de voorstanders van bot amendement Van der Kaay c s te kunnen verdringen on daarna de kieawet Tak zooals zy ligt te kunnen doen aannemen In deze betrekking is echter van het begin tot het einde alles fout Vooreerst stelden zy eigen herkiezing te zeer buiten twyfel In menig thans door de voorstanders der kieswet Tak ingenomen district hebben de tegenstanders nl de katholieken meegerekend een meerderheid en het zou er slechts van afhangen of zjj zich at dan niet op denzelfden candidaat konden vereenigen om menig dryver naar Kamerontbinding in het zand te doen byten De door hen e dera bestreden liberale candidaten zouden allicht ook in bun districten gesteld worden zoodra de liberale party zich openlyk in tweeën splitste en de overwinning zou in menig dier districten twyfelachtig zyn Maar ik laat dit nog eens daar en neem voor een oogenblik aan dat de voorstanders van het amendement Van der Kaay c a elders dun in de 3 genoemde districten zelfs geen candidatuur meer krygen en hun la mort sans phrase dreigt Men za echter toch wel toegeven dat hun uitiluiting gepaard gaat met eenige verzwakking der party ook in den lande en dai de betrekkelyke kracht der oandidaiea van de Borgeaiua groep er door zon verminderen inzonderheid tegenover de anti revolatioiiairen die niet zouden nalaten overal passende candidaten in het veld te brengen droïte of gauche naarmate der locale stemming Dan zoudep ten slotte tuaachen de bondgenooten de districten te verdeelen blyven waar zy te zameo sterker bleken te zyn dan de conaervatiefkatholieke combinatie die ongetwyfeld uit dezen loop van zaken geboren zou worden Van deze ouden de radicalen inzonderheid in Amsterdam en in het noorden dea landa hut deel eiachen de ontirerolutionairen zouden ii eenige districten dadelyk gekozen worden in een aantal andere met een katholiek in her etemraing komen ön van de k Terige n raimi deel vragen Hoeveel zetels meönen de libe rale parfcicipantei dat huu dan ten slotte zouden toevallen Naar myne meenidg zouden zy al heel tevreden moeten i zijn als zy faun t en woüidige sterkte bohielden Inderdaad mogen allen die het overwicht dei liberale beginselen op prysatelleh er dank baar voor fvozent dat er tyd is gegeven om I den stand van zaken nog eena goed te over j wegon Het sMke hun aanvankelijk ook tot geruatatelling d t de betrekking waarin de hc Borgeaius d n heer Van der Kaay onlangs met een paar stemmen meeHerheid verving hem belast m $ de leiding der vergaderingen doch uiet zooals in Kappeyne a tyd met de leiding der pariy ltti Japan yordeu n sommige dorpen atraatrdtMrs by ttieerderbii id van stemmen gevonnirt en geatrift Wliineer er in den omtrek eplftj roofaan lag is gepleegd dan roept de b j Ci fdman van het dorp de geheele mannelyke bcl t lking byeen en vordert dat ieder aanwezige o rieeoe stjrpok papier den naam achryft van dem peraoonl dien hy van do gepleegde misjdaai verdeljikfi Degeen d e dan de meeste stemraeu op zich vereenigt wordt rechtens verkozep verkilaard on opgehanjfen Met dit atelael is If voor gezoi d datvoor elke rooverg iemand gestraft woAdt wat iu mee beschaafde landen niet altyd bet geval Is waar in negen van de tieij gevali n de dader onjjostraft blyft rondioopen M volksatem kiest in den regel den meest miadadigen of meeat g haten man van hot dorp volgens de grondatelling dat als hy i het nu niet verdient Uj het toch by de volgende gelegenheid verdnneK zou Od de Westkust van Friesland zijn aangedreven en door den burgemeester van Wonseradeet te Makkum geborgen eene zoogenaamde Boakooper boot en een sloep Uit Hanaweerd meldt men Sedert een viertal wekten kwam hier gelukkig geen enkel cboler geval meer voor Niettegenataande dat wordt het onderzoek op do alhier uit België binnenkomende schepen nog Pteeds door een geneeskundige voortgezet Do heer K van Aaperen en B Mellink directeuren der rykstelegraaf kantoren te sGravenhage en te Alkmaar herdenken 21 Oct hunne 40 jarige dienstvervulling De heer E P Oudens atatiouchef te Arnamuiden en vroeger lid van den Bond voor spoor en tramwegpersoneel 8teeda voorwaarts publiceert thans zyne bezwaren t eu het optreden van den Bond die naar zyne meening aan groote eenzydigheid mank gaat en zich hoe langa zoo meer op socialistische paden lokken laat 8 40 9 47 9 64 10 1 10 10 Met andere middelen dau de Bond wil moet er zegt de heer Oudens getracht worden naar bespreking en onderzoek van de rechtmatige grieven der verschillende categorieën onder het peraoneet En om verbetering te verkrygen dienen praetiaohR voorat llen gedaan te worden 5 35 4 46 4 66 6 09 6 09 6 16 1 07 7 17 7 24 7 81 7 87 S6 9 44 6C 8 10 10 7 06 7 11 7 90 7 96 7 81 6 0 64 09 8 50 10 07 10 64 B 04 1010 93 8 1 8 419 8910 40 11 86 4 10 7 83 4 85 7 40 i t l ti 47 10 09 UOi 9 46 muriran de uitvoering onder de beiUande omstandigheden mogelijk is Tot bereiking van dit doel roept na de lieer Ondena de medewerking in voor de oprichting ïan een onathankeiyk weekblad waarin de belangen van het spoor en tramwegpersoneel Bikolgk onpartijdig met eerbiediging vanelke politieke of godsdienstige overtuiging overeenkomstig de waarheid behandeld zulleu worden Allen onverschillig welken rang zjj bij de spoor of tramwegen innemeu en op wier medewerking de heer Oudens mag rekeiien noodigt hg uit bem daarvan spoedig bericht te zendeu Reeds Vfjt dagen lang kau men iu eene buurtvan Uithoorn bet Zydveld genaamd een gezinzien dat gedwongen is dag en nacht onderden blooten hemel door te brengen wel zguvoorloopig althans de 5 kinderen bg burenonder dak maar man en vrouw moeten delaatste iu gezegend omstandigheden voortdurend wacht houden bg hun schamel hoopjehuisraad prgsgegeven aan weer en wind Nietbetaling van hniahuur is van dit alles deoorzaak Meerbode De drie atoomwatermachines in de Haarlenlmermeer bewgzen der gemeente weer gewichtige diensten De hoeveelheid water welke m de laatste dagen is uitgepompt was buitengewoon groot De Leeghwater heeft in 168 uren met 9 pompen 46 200 slagen gedaan de Gruquiua in 166 juren met 7 pompep 56 538 slagen de Lgnden in 21i uren meti 1 pomp 118 493 slagen Men achryft uit KIst aan het U D Weer 1 een toovergeschiedeïiis ia hier aan de orde Ëen bejaard man geruimen tyd sukkelende werd door een wonderdokter betooverd verklaard een het gezin bezoekende vrouw werd als de hiiks aangewezen eu aangemaand don patiënt te zegenent aau welke aanmaning zy ten slotte voldeed Ontdaan kwam de heka bij een buurvrouw en vertelde de voorgevallen gesohiodenis In weerwil van de zegening is de man overleden Te Wilp Fr heeft volgens het Utr Dagbl het volgende g val plaata gehad Een bejaarde vrouw die voor de vierde maat was gehuwd en geen vyandin van Schiedam maakte haar man t leven in huia zóó onverdr elyk dat hy zyn woning verliet Hy ging nu naar den notaris om den inboedel en t vee publiek te verkoopen Op den bepaalden tyd was do uotaris present maar alle deuren en vensters van t huia waren gealoteo ïiet opgokonie publiek was hiermede niet tevreden en verschafte zich door een der deuren open te breken toegang tot de woning waarin zich de vrouw baar dochter en haar schoonzoon bevonden De notaris maakte zich uit de voeten en nn nam een persoon uit t publiek zyn functie waar terwijl zich een andore persoon als klerk aanbood De goederen werden nu onder gejuich tegen hooge pryzen verkocht zoodat de man een aardig duitje in den zak kr og en zyn ecbtgenoote met dochter en solioonzoon in t ledige huis achter bleven Do redacteur tan het Gelll Politieniouws ifi ook van meening dat de beide vrouwen door de Jong niet zouden vermoord zijn doch hier of daar in een bordeel wellicht in Londen zijn opgesloten Hij grondt dit vermoeden op het feit dat de Jong reeds tang by de polit e bekend staat ala een overtreder der zedelykhoida wetten ala zoodanig berust zyn portret zelfs by do politie en ia er een procea verbaal opgemaakt van een zedeloos feit waarby de Jong betrokken was Men moest hem daarom zoo meent de redacteur onder goed geleide naar Londen brengen eu hem daar eens in verhoor doen nemen dan zou de instructie wat meer vrwht opleveren De verwachting dat de Irargemeester van Roermond de Heer Geradts zyo nalatenachap voor een groot deel zou doen ten goede komen aan de stad welkfr y zulk een warm hart toedroeg ia vervuld geworden Nnar aan Ona Zuiden wordt medegedeeld komt o m in het testament voor f 24 000 voor de algemeene armen de benoodigde som voor bet inrichten eener operatiekamer in het boapitaal i 20CK aan de Criatoffelksrk voor een nieaw beeld vau dien heilige betaüng van alle schulden van de cHarmoniec en een aanzienlyke som voor instrumenten een legaat aan het iMannenkoor en verschillenden legaten aan liefdadige instellingen en wat zeker wel de vermelding ver dient schenking van allen beneden zeker bedrag bem versohnldigde gelden Het Dagelyksoh Bestuur van den Algemeenen Nederlandachen Wiolryderabond heeft besloten een adrea te richten aan den Minister van Financiën ten einde te verzoeken maatregelen te willen nemen dat op Rykawegen wielrydera hetzy het recht hebben om de tolboomen te opanen en te aluiten hetzy de tolbazen te verplichten dat voor hen te doen Het lyk van den op den Amsterdam schen straatweg buiten Naarden door de Gooiache stoomtram overreden landbouwer Jaap van £ eden is ingevolge eene tegen den machinist ingediende klacht ter gerechtelyko schouwing naar Arasterdam vervoprd Voor het hof van assises der Seine staan thana terecht zeven mannen en twee vrouweu als hoofddadera o ala medeplichtigen betrokken iu de plundering van den markies dePunisse Passia iu de Avenue Marceau in don avond van 21 Jannari II Te dien tyde waren namelp aanhoudiugen en huiazoekingen wegens het Panamaschau daal aan de orde van den dag Dit achtte de nu terechtstaande dievenbende eene fraaie gelegenheid om eens een goeden slag te atoan Het hoofd der bende een recidivist Benard gobeeten het lint vou het Legioen vau eer in het knoopagat zich uitgevende voor een commissaris van politie gevolgd door vier personen die zyne agenten heetten te zyn meldde zich aau by den cou cierge verklarende dat hy een bevelschrift bad om den markiea die dit wist de bende gewoon was den winter in de Riviera door te brengen gevangen te nemen on huiszoeking by hem te doen als hebbende by eene cheque van 2 X X 0 fr van de Panama maatschappij ontvangen Hy gelastte dua den concierge die naar hij zeide mede moest gnan nanr bet commissariaat van politie daar do cheque ter ontvangst dor som aan bem geëndosseerd was licht te ontsteken De concierge aarzelde hieraan te voldoen en Renard bond hem toen ondervroeg hem terwyl een uit de bende de antwoorden opschreef Ook de vrouw van den concierge werd gebonden en ondervraagd Vwvolgens werden beiden in een vertrek gebracht en werd bun aangezegd dat zy geen woord mochten sprektn en voor alle zekerheid werd een der dieven ala schildwacht voor het vertrek geplaatst De overigen gingen nu aan het openbreken dor meubela en verder san het plunderen Zelfa do schiideryen aan deu wand worden weggenomen Het was middernacht geworden toen de dieven gereed waren Een rytuig werd gehaald waarin do buit geboi gen wei d eu allen reden er mede weg nadat zy de vrouw van den concierge ontboeid hadden die daarop hareu man van de boeien ontdeed Man en vrouw vertrouwden intasschen do zaak niet Toen zij vry waren wachtten zy een politiedionaar op wien zjj de toedracht der zaak vertelden Het duurde vry lung oer de politie de dieven ontdekte Eindelyk werd zekere Alleaume een bekende dief gepakt en by eene huiszoeking te zyneut werden eenige der in bet hotel van den markies geroofde voorwerpen gevonden Hy beleed toen mede dader van de plundering te zijn geweest eu maakte de namen van de andereu bekend De bende wordt voorts beschuldigd verscheidene andere diefstallen gepleegd te hebben Meermalen is reeds de wenk gegeven oni liever dan voort te gaan met werkverschaffing op do wjjze ala thana geschiedt om te zien naar een nieuwe winstgevende industrie En in de Tweede éü in de Eerate Kamer werd reeds op de wen schol y heid daarvan gewezen In do Eerste Kamer o a werd te dezer zake door den heer H Muller de aandacht gevestigd op de in Duitachland enZwitseriand bloeiende Korhwarenflechterei Een inzender in het jSociaal Weekblad die hieromtrent nadere information by don heer Muller inwon deelt daar nu ongeveer het volgende over mede Deze iodustrio bestaat iu bet vervaardigen van allerhande voorwerpen voor dagelykach gebruik gevlochten uit in en uitlandache grondatoffeu die uitsluitend door handenarbeid gemaakt kunnen worden daar de teenen aicb niet niaobinaal laten bewerken Om een indruk te geven van den omvang dien deze ioduatrie in Duitschland gekregen heeft diene de mededeeling dat de uitvoer der Korbwaren uit Duitschland op 20 milUoen mark wordt geschat en in Lichtenfela N van Beieren en in Cohurg niet minder dan 15 000 personen er een middel van beataan door vinden Te Aargau in Zwitserland houden de vrou wen en meisjes zich meer byzonder bezig met het vlechten van smalle en broedere stroobanden waarvan de mannen hoeden maken En waarom vraagt hy vervolgena zou nu zulk een bedryf ook in ona land speciaal in Friesland niet tot bloei te brengenzyn indien slechts gelet wierd op tweeërlei n 1 dat men geen concurrentie ging aandoenaan soortgelyke bestaande industrieën hier telande als b v te Frederiksoord en voorts datterstond voor een goede organisatie wordegezorgd Men zon voor inlandsch verbruik zoor goed boeden kunnen vlechten zooals de Aargauache die ten onzent op het land veel gedragen maar altyd van buiten af ingevoerd worden en ook manden voor de Twentscho katoenspinHeryen waar ze by groote masaa s noo dig zyn Doch vóór alles zon het oog gericht moeten zyn op prodactie voor den nitvoer naar vredelievendheid van den tïzaar die zorgvuldig allea tracht te vermyden wat als een provocatie 7 oa kunnen worden opgevat c Omtrent de Donderdag gehouden zitting van de Parysche conferentie der Latynache Muntunie wordt gemeld dat eeu commiasio is benoemd tot het ontwerpen van een regeling strekkende tot het doen terugkeeren der Italiaanache pasmunt naar Italië In geen geval echter in geen vorm dit ia reeds ton atelligate beAoteu zal het contingent der pasmunt by de conventie van 1885 aan eiken Staat der Unie toegestaan worden verhoogd In de Birmingham gehouden nieuwe bijeenkomst van mynwerkers werd een motie tot hervatting van don arbeid tegen het oude loon aangenomen Voorts werden nog aangenomen motiën waarin de mynwerkers die aan den arbeid zyn gebleven worden uitgeuoodigd dagelijks 1 shilling bij te dragen voor d werkstakera waarin de ellende door de handelwyze van den Bond van Myoeigenaaraover andere bedryven gebracht wordt betreurd en de hoop uitgedrukt dat e mynwerkers weldra den arbeid kunnen hervatten De koleuhandelaars hebben heden besloten den prjjs der steenkolen in het klein met 8 ah por ton te verminderen Intereaaant z jn de uitvoerige telegrammen in de Engelsche bladen over de langdurige zitting van den Amerikaanachen Senaat Ze zou parraanent ziJn maar toen het 39 uren geduurd had maakten eenige apolhrekers er een eind aau en moeat de zitting wegena on voltallig heid geacborst worden Voorhoed zat opnieuw een permanente zitting aanvragen en hoopt dan de spijbelaars tot inkeer te brengen Ze scholen natuurlyk onderdo tegenstanders van het zilver want de z g zilvermannen maken het zich gemakkelyk genoeg Zy zorgen maar dat er ateeds één hunner in de zaal ia om ann het woord te blyven terwyl de overigen vrijaf nomen docb van de anti silvermannen wordt gevorderd dat zn allen present zyn Is dat toch niet bet geval dan moet de zitting wegena onvoltalltgheid worden geschorst wat juiat do zilvermannen willei mnar hun tegenstanders niet Vandaar dat een permanente zitting voor hen zoo vermoeiend is Des nachts is hot herhaaldelyk gebeurd dat de meeste leden de plaat hadden gepoetst en een telling werd gelast door den voorzitter Maar dan zag men de leden uit alle gangen te voorschijn komen sommigen half gekleed nog slaapdronken om te zorgen dat de zitting kon blijven doorgaan Nauw waade teltiug dan afgeloopen of ze gingen weer heen Alle Amerikanen zyn opgetogen over de taaiheid van het lid Allen die op ratoriach terrein hot record geslagen beeft Hi sprak van kwart over vyf s middags tot s moi ena 9 ure en aan het eind was zijn stem nog net zoo helder ala nan het begin Iu twaalf uren tyda tot smorgena 5 ure hadden juist twaalf tellingen plaats gegrepen ig s gig sa=j g = ïrj j j L i i jv ff i Lj j gya tt jg at g irJ ife S INQEZONDEN Mijnheer de Redacteur Kunt ge rog ook zoggen wat de reden is dat de portretten van de Jong en de damesSchmitz en Juett hier t r stede niet bg boekhandolnars of redartiebureaoi geëxposeerd worden zooals dat in bgna alle steden en dorpenhet geval ia H d H Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Qoederen VEILING 16 Oct her Ten overstaan van Notaria Mr I Molenaar Huis en Erf Wgdstraal A 42 ƒ 5350 kooper J Zielstra Oct WatergetUden llous i mn IIoo LnnK Uilud 17 111 05 8 SO 10 36 7 UI Woüiisil 18 11 07 7 S2 i S3 7 68 Donilsrd IB 8 26 40 OB VrijclnR 20 1 21 9 46 2 08 10 88 Zalerd 21 46 11 10 S 12 11 37 Zmid 22 3 40 05 4 26 Masnd 23 4 21 48 4 38 1 03 Haan Zon SprlngtU a Oct en 10 Nov Oct Ojig A OaderK A Upg Onilertr 2 88 9 14 KK 7 Ooi 8 12 6 22 3 06 10 28 13 8 28 6 09 8 26 11 48 19 8 84 4 66 3 40 M 3 62 1 08 4 02 J 29 4 18 8 63 Alom te bekomen SE mim iim of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Qmidt benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der oartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glaasohilders de Gebroeders Dirk en Wouter rabclh PRIJS eo Cents A BUINKUAN