Goudsche Courant, woensdag 18 oktober 1893

Woensdag 18 October 1893 m 6177 SSste Jaargang fiOIIMM GOIIMJyiT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I I I De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst vau 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer ip Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 upr des midd NIEUWE imm verkr gbaar bij A van OS Az E 73 73 Beurs van Amslerdam slotkoers 101 U OCTOBEE Vor krs NluiBlAND Cerl Ned W 3 i 8i dito dito dito 8 Tl dito dito dito S lOl a HoNOAE OU Ooudl 1881 88 4 93 Italië Inichrü ing 1863 81 5 If OosTENB Obl iDpBpiiirl8e8 6 75 dito in ïilver 1868 6 76 PoETUQAL Oblig met tiolcet 8 20 dito dito 8 19 BssLAND Obl Oost 8e Serie 6 62V dito Oeoons 1880 4 93 dit bqBothB lSe 4 S3 ditabij Hope 1889 90 4 93 ditoiettoud Ieeii 1883 6 98 dito ditOA dito 1884 5 101 Spanje Fei et sobuld 1881 4 59 ToBKElI G pr Con leen 1890 4 V Gee loeuing serie D 22 Geo ieeuia aerie C 23 Zuid Afï Rep Bee v obl 1892 6 102 Meiico Obl Buit Soh 1890 6 62 Venezuela Obl 4 onbop 1881 37 ii Amweedam Obligatien 1861 3 97 BoniBoAH Sted leen 1886 3 98 Ned N Afr Hacdelsr aand 97 Areedsb Tab Mij üertiHoaton 660 DeliMaatsebappg dito 698 Arab Hypotbeekb paodbr 4 100 Cult M der Voratonl aaad 84 s Gr Hypolhoekb paiidbr 4 100 NederianüBche baak aaad 205 Ned Haadelmaatseh dito 199 N W Pao Hyp b pandbr 6 92 Bolt Hypotbeekb pandbr 4 101 ïïtr Hyiotheekb dito 4 100 OosTEN lt Oost Hong bauk aand 131 66 KusL Hypotbeekbank pandb 4 96 Ahebika Equit bypotb pandb 6 79 Maiw h G Pr Lion eert 6 34 Ned HolI IJ 8poor r Mg aard 92 M j tolEipl V at Spv aand 92 Nad Ind Spoorwogm aand 166 Ned ZuidAMk 8pm asQd 6 118 dito dito dito 1891 dito 6 101 4S 607 8 lS2 67 lTALlE Spoorwl 1887 89 A Eobl S 48 Zuid Ilal Spwn ij A H obl 3 tO Polen Warachau Weenen aand 4 ISü BlIBL Gr Buaa Spir Mtj aand 6 122 Bahiache y lito aand 57 8 Paatowa dito aand 6 667 Ivrang llombr dito aand 6 99 Kura h Azow Sp kap aaod 6 121 Losowo Sewast 8p Mij oblig 6 102 Orel Vitebak dito oblig 6 104Va Zuid West dito aand 6 69 00 dito dito oblig 4 90 AMEElKA Oent Pac Sp Mij obl 6 102 Obio Nortb W pr C V aaad 132 loy 4I 19 13 dito dito Win St Peter obl 7 180 Denver Si Kio Gr Spm eert v a lOV Illinoia Central obl in goud 4 99 Louiav St NaahvilleCert r aand 46 Mezioo N Spw Mij lehyp o 6 86 Miaa Kaaaaa v 4 pet pref aaad 19 N ïork Ontario West aand 14 dito Penus Ohio oblig 6 102 Oregon Calif Ie bvp in goud 6 77 St Paul Minn Manit obl 7 107 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 102 dito dito Line Col Ie byp O 6 87 Canada Can South Cert v aand 46 Ven 0 Ballw Naï Ie h d 0 o 11 Amaterd Omnibus M aand Botterd Tramweg Maats aand 169 Nbd Slad Amsterdam aand 3 106 Stad Bolterdam aand 3 106 Belou St i Antworponl887 2 99 8l d Bruaael 1886 2 99 UoNQ Theiaa Begullr Gesellseh 4 112 OosTENR StaaUleening 1860 6 116 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Slad Madrid 8 1868 28 Ned Ver Bez Hyp Spolil eert 5 107 8 ADVERTEWTIfiK Aangekomen en in losaing de Lading QROVE im mmm waaruit wg tot 6 Cent per Beet oontant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd Steeds in roorraad SMËÉ en MACHINE KOLËN en Echte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstof Toor Vulkachels it ƒ f 40 per HL Jan Prince Cie Kantoor Turfmarkt B lOl aoudtt 17 October 1893 LOTEN in de VERLOTING BU GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ iS X Brinkman Zn Langde Tiendewegf PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Het groote aantal zenuwkwalen van zonuvhoufdpija af tot de voorafgaande kenteoiconeu van apoplexie berBeuberoerte te troUeeren oog steeds alle middelen door do medische wetensohap aangewend Kerst aan den nieaven tyd komt de eer toe dat zi door het gebruik maken van den eearoudjgsten weg nameljjk langs de huid eene phv BÏologiBolie ontdekking gedaan Iteoft die na houderde proofnemiagen thans over de geheeld wereld verbreid ia en terw l sij ïn wetensohappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eeno weldaad bl kt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende mensohhoid Deze genoeawgze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Roman Weisamann te Vilahofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarigo praktijk Door wasschiug van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohikte stoffen door de haid onmiddellijk aan net zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelgk schitterende resultaten verkregen en zy maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing bianoQ korten tijd reoda de 26ö druk veraolienen ia Dit boekje berat niet alleen oor bet roote publiek rerataanbare verklaringen omtrent het wozon dor nieuwere therapie eu de daarmede zelfa in wanhopiga gevallen verkregen uitirerking maar ook vindt men daarin wetenacliappely ke vethandolingon uit de medische bladen die aan deze geneeawgze gewijd zgn zoomede afaclirift van tal vnn getuigschriften van tiooggeplantste geneeskundigen onder welke F Uétliére med dr profeSSOr aan de polikliniek te Parijs rae Rougemont 10 Steingreber mod dr praktiseerend g eneesheer aan het krankzinolgea gestioht te Chnreuton S nitStsrath Dr ohn te Stetta QroBsmnan med dr arrend arts te Jóhlingen Dr F Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Dr Sobering kasteel Quteafels Bad Bms Darses med dr geneesheerdireo teur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenawlijdörs te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbach med dr te Corfu Dr Bus acD arrend arts te Zirknitzi Ober stabaarzt J eohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Bure lid van d n Conseil Central d hjrglène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer ot minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwacbtlgheid lijden waarvan de konteekenen z jn ohronHche hoofdpUn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder allo zieken die door beroerte getrolfen werden en nog lijden aan de ifovolgen daarvan zooala verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn piaatseliike zwakte verzwakking van geheugen enz en zg die reeda onder geneeakundige behandeling geweest zijn maar door de lx kende middelen ala onthoudings eu koudwaterkuur wrijven electriaeereu stoomlooi of zeebadei geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zjj die VrOeS gOVOOlen VOOr beroerte en daortoe reden hebben wegens verschijnselen als zlCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd Buizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie categorieu van zenuwlijders als ook nan jonge mel eS lijdende aan bleekzuoht en krachteloosheid ook aan goznnde zel aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geeatet ke reactie willen voorkomen wordt Jringenil aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te achaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIRE Co Apothekers te Parija me de l Ëohiquier 30 Alleon gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ROMAN WEISSMANN Oud Offioier van gezondheid eere lid der Italiaausohe Saniteita orde van het Witte Kruis en verder to AlUSterdam door M CLEBAÜf Co Hoiligeweg 42 Rotterdam n V E vau SANTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdatoeg 1 Utrecht LOBRV POKTON Oudegracht by de Gaardbrug F 160 Op de jongste hygienisch tpedlcinale Tenioonatelliag te Gent is de Weissman sche geneeawijze door de medische jar met de Zilveren Medaille bekoond ui f de VïctorJaiBron f e Ober a insfein by£ms Tafeldrank Van h£J ninklykef uis cfer federlanden Uaatschappij tot Exploitatie der Victoria Broa te Oberlalinstein Gevesligfd te KoUerdain Zuidblaak 8 GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao DoBlmatige door de nieuwste uitrindingen op machinaal gebied rerbeterde fabricatie en uilaluitend gebruik van l ne en fijnste grondstoffen garandeeroi ien terbruilcer van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenawaardig febrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reep Etiketten De Firma behaalde 37 Brevets als HofleTerancier 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fljn fiibrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nou voos déoemon nne HcdalIIe d or premlire clsme on oonaidératlon de votra excellent febrioation de Otaooolat bonbons vaxies eto eto Stollwarok t fiibrikaat is Terkrggbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers ena enz Oeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Jaliiu Hattenklodt Amsterdam Kalveratraat 103 Gouda Snelpersüruk van A fiBJNiHANSt Zoon Openbare Verköoping om oonfafnt geld TB a OTJÜA ten overstaan van den Notaris G C FOBTÜUN ÓROOQLBBVEB op DINSDAG 31 OOTOBBR 1898 des morgens te 9 uren ten Sterfhnize van den Beer B VtEHiuLBN aan de Goune WpO No 14 tan ZOOLLEDEB OVKRLEDER WIT EOODen GEKLEURD LEDER SCHOENMAKERSOEREEDSGBAP enz en voorts een netten waaronder eenig Gewerkt GOUD en ZILVER Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Q de QOEDEREN te Woerden VBRKOOPV I 1AAJUUÜU en andere fijne Houtsoorten Ook 8LAGEBSBL0KKEN en BANKEN Benefens HAABD en KACHELBLOÏJES v Levering franco Gouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAItli G Hollandiche uttgare met 27 afb Prgs 2 galden Ieder die aan de rerschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenug die het geeft redt jaariyks duizend vui een zekeren dood Te verkregen by hetVerlaga Magazia te Leipzig Neamarkt 34 franco t u inzending van het bedrag ook in postzegels eu in eiken boekhandel in HoUaod ZAK WOORDENBOfiRJBS bevattende de gealachten der zelfst naamwoorden be nevena eene korte verklaring van da moeiiykate daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M DB VRIES en Dr L A t WINKEL bij Opruiming i 10 Ce t verkrjgbaar bg A BRINKMAN ZN rteMdeweff FEMSCHE STOOMVEEVERU Gbemische eo Zwitserscbe Wasschery Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen II Oppeobelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Fleerenen Dameakleediugatakken ook alle soorten Meubelen Ledikautgordgnen Taielkleeden Trypea met nieuwe patronen geperst Kwasten Qamitnren jü teldoek Tallea Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgreu en worden ouachadelyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden A6£NT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 De NIEUWE LONDON doethetgryze Haar binnen enkele dagen verdwenen maakt het glansrijk en zacht is onschadelyk voor de huid en verft niet Prys 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrygbaar by J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar baiten franco per post 15 et per flacon hooger BINNENLAND GOUDA 17 October 1893 De cursus voor volwaasenen is gisteren begonnen met 72 leerlingen Tot Hd van het algemeen bestuur van den Alg Ned Wielrydersbond ia gekozen de heei A van Oorschot en tot afgevaardigde ter vergadering de heer J P Hooftman beiden alhier De voor het O L leger bestemde 2e luit der inf N W van Gelder wordt met 1 November voor den tyd van eene maand gedetacheerd by het Koloniaal werfdepot te Harderwflk Met intrekking van het raadabiil t van den 28stea Augustus 1 1 waarby tot de sanstel ng eener nieuwe onderwyzerea was besloten nam de raad der gemeente Oadewater in zynejongste vei adering Tiet besluit het aantal onderwyzers aan de Openbare School buiten het hoofd to beperken tot vier en de bestaande vacature alzoo nietc te vervullen De Raad te Oudewater beeft de aubaidiec dk van So wnt é vnrDenigingen Dfl Oudewatersche IJsclub en de afdeelingOudewater en omstreken van de Holl maatschappij van landbouw ingetrokken Ingekomen wsa een adres van het beatuur der liberale kiesvereeniging tot oprichting eener kaasmarkt aldaar Eene commissie van drie raadsleden werd benoemd om deze zaak te onderzoeken in b insel werd inmiddels tot de oprichting besloten De heer G J Bettink te Bergambacht behaalde giateren te Dordrecht de acte voor vryeen ordeoefeningen der gymnastiek Te Moordrecht ia een geval van choleraAsiatica geconstateerd bg een dienstmeisje De patient ia herstellende Op de paardenmarkt te Schooohoven die Woensdag jl zou gehouden worden schitterde al wat paard was door algeheele afwezigheid Vroeger zag men te Schoonhoven heel wat kleppers aan de lyn maar elk jaar w rd dit minder en Vianen dat enkele jaren geleden ook eene markt heeft ingesteld op den 12den één dag dus voor die van Ameide sohynt dit jaar aan Schoonhoven de liatste der elk jaar FEViLLETO EEN ïïiT mmo VI IB irKrjjg Jy ook niet iets op je beurt P Geven de menBoheo ons niet meer dan genoeg F maar je bent Itijd jeloersck iIb je niet ffelgk op krijgt Had je wat meer hart voor de menBoheQ ja zou ze niet zoo brutaliseeren Je beat er op uit om se te plagen yDat zal je me aar maken zeg dat nograia I zei Ka met eoo gezioht om bang van teworden en een bedreiging die niet veel goedsvooripelde Maar gelukkig werd e n hevige uitbarsting voorkomen door het BobelUn boven soodat Ka ter nauwernood den tijd had Mina achterna te roepen jiNou kan je vliegen flikflooi mooi praatster en zeg nou maar boven al wat je verkiest 1 Van den Aanzet moest nog oenige oogeriblikken Ka i grieven aandooren dank echter zij Mina s vlugheid werd by spoedig verlost Hat f de heeren wachten jp van den Aansetl aau den trap ham toegeroepen gaf hem vrijheid het soheerbekken van den wand te nemen t met warm water to vullen en mqt zijn gewonen tred de keuken te rerlaten Wy villen vsn den Aanzet niet volgen maar laten hen zijn gewichligen arbeid verrichten en waohteo hem liever met Mins op die voa nieuwsgierigheid braadde zjj was toch ook een dochter zeldzamer geworden vliegen te hebben afgerangen Er wordt te Hekendorp een onderzoek ingesteld naar den toestand van de slais van de Kleine Wiereke bg den IJsel Deze slais was gedurende verscheidene jaren gesloten en het kanaal afgedamd Het onderzoek moet plaats hebben vanwege het ministerie van oorlt en in verband staan met de inundatie Onder vele blgken rajb belangstelling herdacht gisteren de heer J Téèkena te Reenwyk den d waarop hg voor 25 jaar benoemd werd tot wethouder dier gemeente Gisteren was het 40 jaren geleden dat het hoofd der achool A de heer G de Jager benoemd werd tot hoofdonderwgzer in de gemeente Bodegraven Na eerst 8 jaren in die betrekking werkzaam te zyn geweest aan do school in de Meye werd hg later als zoodanig benoemd op het dnrp Namens den gemeenteraad werd hem dooi den burgemck ster een prachttgen spiegel vereerd Het personeel met de kinderen voegden daarbg twee fraaie schildergent £ n om do kroon op dit alles te zetten had zich eene commissie uit oud leerlingen en vrienden gevormd Deae cp imj ie oiia Ftoe An stoat ga steld door bydragen van bgna alle ingezetenen zoowel rgk als arm hadden een fraai huisorgel aangekocht Dit geschenk werd den geachten jubilaria gisteravond in tegenwoordigheid van zeer veel belangstellenden overhandigd Sen album met de namen der gevers was hierbij gevoegd Onder de aanwezigen merkten wg o a op den Burgemeester met zgne echt enoote en den Districtsschoolop ziener den heer Zelvelder De voorzitter Aev Commissie de wel £ d Z Gel heer de MegertK hield daarbij eene rede die blgkbaar een diepo indruk op den jubilaris maakte zoodat dezo nauwelgks in staat was zgn dank daarvoor to betuigen Nog zg hierbg vermeld dat de heer Jager op zgn verzoek eervol ontslag is verleend int aan morgen Moge het den vaardigen grijsaard gegeven zgn nog vele jaren de ruat te genieten waarop hg na een zoo werkzaam leven ten volle recht heeft Te Sliedrecht ia dezer dagen een ridder der Militaire Willemsorde 4de kl overleden Aan den commandant der pontonnierg te Dordrecht werd aanvraag gedaan om den overledene met militaire eer te laten begraven doch dezu Eva s en die dus zorgde op het portaal te zgn toen de birbiar naar beuedeD ging Welwitlond nam zg bet saheerbekkee van hem over an liet hem de deur uit f Üt gg iets te weten gekomen van den AanzetP vroeg zg fluisterend toen zij iu den benedengang gekomen waren ffH me kind wat üat ik er van zeggen Ikgeloof dat de familie buiten gaat wonen selfB zouhet me niet verwonderen aU het in het dorp Zwas maar mondje diobt boor I van mij beb jehet uieti En wat h Mina ala een vermoeden meedeelde dat verkondigde hg ala optwgfelbare waarheid onder het scheren van zijn volgende patroons de familie van Selm zon naar buiten gaan wonen zg had een alleiHefat optrede te Z in Zuid Holland gehuurd met veel hout om te jagen en reet water om te viaaohen hij zou het niet zeggen want bg hield er niet van praa es in de wereld te brengen indien hg het niet van den oadaten Meneer zelven gehoord had Van den Aanzet van den Aanzet klopte uw hart niet onder het uitspreken dezer onwaarheid F Mgnheer Kees had tooh niets anders gedaan dan niet staatkundig maar wie is ook staatkundig tegenover zgn barbier zonder eenige aanleiding bero te vragen of hjj die en die streek in ZuidHolland met name het dorpje Z ouk kende en dfl rop was zijn sustenu gebouwd VÏII Een talf uur daarna werd Mina naar boven geroepen UB op de kamer b de Juffrouw t kemea nu de dit te moeten weigeren omdat de ponto iers niet buiten de gemeente mochten gaan D Minister van Oorlog evenwel besliste in te novergestelden zin en dientengevolge zyn een detachement pontonniers en de muziek naar SUedrecht geweest alwaar de ridder met de hem toekomenden eer is ter aarde besteld Pe onderbouw van de toekomstige gzeren draaibrag over den Hollaadschen Ijsel te Montfoort is thaos voltooid Met den bovenbouw welke aangenomen is door de firma Penn en Banduin te Dordrecht voor 5555 aal eerst daags een begin worden gemaakt Benoemd tot onderwgzer aan een Chr school te Zutphen de hr J Gravestegn te Weesp Gisterochtend ia door de recherche te Rotterdam op verzoek der Amsterdamsche politie in een woning aan de Aert van Nesatraat aangehoaden een deurwaarder der directe belastingen die verdacht wordt zich te Amaterdani te hebben schuldig geÉiaakt aan verduibtarlng van gelden Hg is naar Amsterdam 0 transport gesteld Te Utrecht is Zaterd vond door de politiegetlresteerd eeu naaister die ten nadaele vaneeQe dame bg wie zg had gewerkt met valscliesintels een belangrgke som aan bank on nflnt pier nit verschillende af 3en moet hebben ontvreemd B haar aanhouding werd n een bedrag van f145 daarvan afkomstig op baar bevonden De arbeider v d Sande ie Hlbnrg had toen hg een ander behulpzaam was in ht t vervoeren van petroleumfusten het ongeluk te struikelen waardoor de kar kantelde en hg een vol fust op den rug kre tengevolge waarvan hg in het gaathuis opgenomen verd waar bet bleek dat de ruggegraat gebroken was De ongelukkige is een oppassend werkman en vader van negen kinderen Deaer dagen werd gemeld dat te Utrecht eenige personen na op eene bruiloftspartg vau eenen roomtaart te hebben gegeten ongesteld waren geworden zoodat voor de moesten g neeskundige hulp moest worden ingeroepen Thans ia gebleken dat iu het stuk roomtaart hetwelk op laat der politie door eenen deskundige werd onderzocht geen apoor van vergif aanwezig was Den jonge dame te Newark die onlangs op Da eigen kamer van juffrouw Truida waa sier lijk en eoht oonfortabte toegerust mat al die objects de luxe met al die geriefelgkheilen die het boudoir eaa eenige dochter en zuster van rgke familie plegen te kenmerken Dat welgevulde boekenrekje waarop een keur van hollandsohe en transche werkjes in eenvoudig dooh solide banden geplaatst is die toonen dat zg niet als een sieraad maar tot het gebruik dienen dat met paarlemoer iugelegde byonteriekistje de nalatenschap harer onvergeteIgke moeder dat kleine maar toch zeer doelmatige sohr fbureau met zgn in hot vuur vergulden candelabrea en porseleinen beeldjes het Japanaoh verlakte werktafeltje de rgk gevulde linnenkast dat allea haar in gelukkiger dagen geschonken heeft steeds de aaagenaamsto herinneringen hg haar opgewekt Wel haast cal de dag komen waarop zg al die voorwerpen van waarde zal moeten weg doen en men in onderhandeling zal moeten treden om een goeden prga te bedingen Denk echter niet dat de oigenares mot geheel haar ziol gehecht was aan at dat mooia Koen al waa zij nog jong van jaron zij behoorde niet tot die onbeduidende vrouwen wier zaligheid toeneemt of vermindert met de moordere of mtnderti praoht van haar kleed of haar boudoir Ia haar tengor tiobaam woonde een edele en kloeke geest en zonder bepaald Bohoon genoemd te kunnen worden had baar gelaat ieia innemende en zg had een wgze van zich voor te doen die iemand terstond eerbied inboezemde Terw l haar broedera verslagen verauft moedelooa of wanhopend waren bü de ontdekking van de armoede die bun wachtte richtte zg ze voortdurend op bemoedigde ly se wees Hohtpunten aan handelde II II I I HHRMHHMfMM een bal onder hot dansen viel en haar been brak beeft deswege een eisch tot acbadevergoeding ingediend tegen haren danser wiens onbedrevenheid in de danskunat volgens baar de eenige oorzaak van bet ongeluk is Zulke voorbeelden zgn niet geschikt om het afnemend aantal dansluatigen onder onze tegenwoordige jongelui te vormeerdnren Ook bet onderzoek door een groot aantal rg ka veld wachters op de Rozendaatsche en Velpsche heide naar het Igk van Sarah Juett heeft tot geen uitkomst geleid Het plan bestaat om heden bet onderzoek door een 20 tal rgkaveldwachters te doen voortzetten Door eenige vrienden van de loteliogm te Haarlem is aan dezen bg ge genheid dar locing aldaar de gelegenheid aan tboden om in een daartoe door het gemeentebestuur beschikbaar gesteld lokaal brood en koffie te gebruiken en onder een gezellig samenzgn eeu sigaar te rooken Velen maakten hiervan gebruik Zoo werden gisteren 325 broodjes met kaas 200 krenteubroodjes en 1500 koppen koffie gebruikt ook verscheidene kistjes s ren werden geleegd Dit is in hoofdzaak door de Gebeelonthonders vereenigiDg en de Middernachtzending op het touw gezet om de jongelieden aü de herbergen te bonden Een juffrouw die in benevelden toestand scheen te verkeeren sprong Zaterd avoud in de Loosduinsohe vaart Toen volgde haar beminde en eindelgk nog een huisgenoot Het koude bad scheen het drietal nog niet geheel ontnuchterd t hebben Door eenige personen werd met de juflrouw een par forcerit ondernomen om haar van het binnengekregen water te ontdoen Wglen de beer mr Geradts bnrgemeester van Roermond heeft o a nog vermaakt 25 000 aan het R K godshuia 5000 aan de Weldadigheidsvereen iging 2000 aan de Vincentiua vereen iging 500 aan de Damesvereeniging van de H Elisabeth 1000 aan de diaconie der Ned hervormde gemeente 500 aan bet armbeatuur der Israëlitische gemeente 2000 tot herstel van den toren der kathedraal Ëeue juflronw te Loosduinen die reeds één jaar in ondertrouw ia opgenomen met den verdachten De Joug is tegen heden gedagvaard om door den rechter commisaftris te Amsterdam te worden geboord iu een woord niet ala iemand die tot het zwakke geslacht bebooit maar tot het geslacht der sterken waarbg noch man noch vrouw noob beer noch knecht is tot dat geslacht dat niet overwonnen wordt door de wereld maar de wereld overwint Zg bad Mina geroepen en dese bad zioh nietlaten wachten De gewone orders voor het huishouden werden met een zekere gejaagdheid gegeven en onder het spreken over hetgeen dien dag al gedaan xou moeten worden werd het kabinet een paar maal geopend alsof er iats moest worden uitgenpmen en in de Blou4elmnnd werd met een oaawkeurigheid getocht alaof zich tusachen de sleutels schaar en karketrekker eeu der belangrijkste ingrediënten met traosaardig opzet verborgen hield Niettegenstaande de gejaagdheid waarmedo het werk werd opgegeven geschiedde het toch met een zekere langzaamheid eu moaat drie viermaal worden herhaald hetgeen duidelijk genoeg was maar dat herhalen goacfaiedde uit angst dat Minn de kamer iwu verlfttPu Die angat was echter overbodig want aan haar draaien en op en noerdrentelen aan dat rechtzetten en nog eena reoht wtten van stoelen op welker rechtstandigheid een viller zotfa niets zou hebben kunnen aanmerken aan baar stof weg nemen op planteen waar goen atoQe te bekennen was aan de hardo bejegening die zg nu da raohter dan delinkerpunt an haar schort deed ondergaan aan het telkens verschikken van haar muta die zoo recht zat als men met blllgkheid vau een meidenmula verlangen kon zag men dat ook zg het liedje van verlangen zong en talmde en talmde met geen ander doel dan om te weten wat er van van den Aanzetazeggen aan was Worii vervolgd