Goudsche Courant, woensdag 18 oktober 1893

Directe SpoorwegverblDdlng met GOlüA Winterdlenst 1893 94 AanRevangeo 1 October Tijd vau Greenwlcli GOU 5 t aOTTERDA M KOTTEIIDAM 10 27 10 34 10 41 1Q 47 2 60 3 48 6 08 6 13 6 81 6 89 6 36 4 08 DEN Haag GOUDA allaje 5 487 207 439 88 9 46 10 14 11 3318 16 1 38 2 16 8 46 3 43 4 16 4 48 6 81 7 8 05 9 86 Voorb 6 54 10 80 lAi 4 48 7 06 N dU5 69 1 49 7 11 Z ZBgw6 08 10 32 1 68 6 7 80 9 46 Bl Kr 6 14 n K I u 2 04 7 86 ZeT M 6 19 10 41 2 09 6 09 7 31 9 54 Gouda 6 30 7 60 3 13 9 68 10 16 10 62 12 03 18 46 2 80 2 45 3 16 4 13 4 43 5 20 6 61 7 42 8 35 10 08 ÜTREOHTGOUD A Utrecht 6 33 7 50 9 9 63 11 84 12 03 12 60 3 10 3 2 4 43 6 36 Hnriuelcu 6 47 3 03 10 09 12 19 3 24 4 06 4 66 Woorden 6 63 8 10 10 15 12 86 412 Ouduwater 7 07 8 19 10 84 12 42 4 24 Gou la 7 20 8 38 9 34 10 37 12 06 12 66 1 22 3 60 4 37 6 20 7 08 AHSTERDA H G O U D A Amaterdam O S 7 66 9 40 11 10 11 87 8 4 Amaterdam Wp 6 50 8 10 9 65 11 85 11 48 8 56 Gouda 7 80 8 59 10 44 1 1 18 66 8 60 SODDA DEN HAAG 9 37 10 40 18 11 12 21 1 01 1 87 3 66 4 45 6 81 5 59 7 13 8 86 9 37 10 45 11 11 11 30 Voorb 8 07 9 13 11 12 1 38 8 20 30 lu ii aHage 8 18 9 18 9 34 10 07 11 27 18 4112 611 43 1 67 4 26 5 86 5 66 6 41 7 43 3 66 10 1611 15 11 4012 G O I D A U TREOHT 6 40 7 66 8 09 8 81 10 L9 10 65 18 48 8 23 3 18 4 16 4 47 6 83 6 017 46 8 38 10 08 11 09 2 37 6 37 7 59 10 28 11 16 2 44 6 04 5 44 6 17 8 06 10 28 11 23 8 51 6 10 6 50 8 13 10 34 6 13 7 88 8 28 8 41 9 10 61 11 46 1 80 3 08 3 50 4 48 5 89 6 816 36 8 88 9 10 10 68 O O U I A A MSTKBDAM 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 6 83 7 46 10 08 10 66 18 19 1 3 40 5 46 6 35 9 37 11 10 U IO 18 94 1 13 3 66 6 6 60 9 67 11 86 Op 66 jarige leeftijd u Zaterdag te Noordbroek overleden de heer dr A L Poelman sedert 1891 lid van de Tweede Kamer De overledene was sedert 1850 predikant by het Hervormde kerkgenootschap en bleef dit ambt tot zijnen dood bekleeden Van z ne belangatelling in de staatknndige aangelegenheden van den d by voorkeur in devraagstakken van het sociale leven gai hy vooral biyk in eene reeks artikelen in de Prov Groninger Courante geplaatst Een beroerte maakte aan zgn leven een einde Volgens den Haagsohen correspondent van de N Qron Ct zon er by het afdeelingsonderzoek van de kieswet araendementen op geen enkel bbofdpunt gebleken zyn van een meetderheid vóór of tegen dan alleen op het punt van de tschryfproef en de fuitaluiting van wanbetalers Het wordt volgens dezen correspondent nn reeds als zeker beschouwd dat de schrijfproef sneuvelen en de vervallenverklaring van t kiesrecht tydelgk ten opzichte van de achlerstal lige belastingschuldigen hersteld worden zal Doch daarmee zou dan ook het verkregen positief reinliaat ophouden Over de diepingrypende principieele amendementea Van der Kaay c s en Mackay Van Alphen is men volgens den zegsman van dezen oorrespondent geenszins tot eenstemmigheid gekomen en men verkeert dus ten aanzien van het lot dat aan deze wijzigingen zal te beurt vallen nog in dezezelfde onzekerheid als op den dag toen tot het sectieonderzoek werd besloten En waar het nu vry algemeen als vaststaande wordt aangenomen dat de regeering tegenover de bedoelde amendementen onwrikbaar op haar stuk zal blijven staan daar wordt schier door iedereen verwacht dat na een str d die even lang en even hardnekkig zal zyn alsof er geen voorloopig overleg hadde plaats gehad ten slotte alle belangrgke wyzigingen zullen worden verworpen De luchtreiziger Charbonnet die pas getrouwd in Italië opsteeg met zjjn jonge vrouw om hun huwelijksreis door de lucfit te doen en aan gene zyde van de Alpen in Frankrijk of Zwitserland neer te dalen ia treurig verongelukt De ballon begon in den omtrek van Terea Piemont snel te dalen en Charbonnet viel alt het iHshuitjeen werd verpetterd Zgue vrouw en een derde persoon werden ernstig gewond De heer G J Beerendsèn adjunct stationchef van de Staats poor wpgmaatschappij te s Qravenhage herdacht Zondag zyn 25 jarigen dienst by het spoorweg wezen Tal van gelnkwenschen legden getuigenis af van de waardeering die de jubilaris vindt Het personeel openbnarde zgne sympathie met den eersten stationsambtenaar na den stationschef door de aanbieding van een herinneringsgeschenk Dit geschiedde Zondagochtend in de voor deze gelegenheid met planten en bloemen versierde directiezaal in tegenwoordigheid van het geheele personeel van ambtenaren beambten en werklieden uit wier naam de heer D Clement chef van het bureau van personen in opdracht van den stationchef die met verlof in het buitenland ia m recht hartolgke bewoordingen er op wees hoe de goede verhouding tusschen jubilaris en personeel eene aanleiding te meer voor hen was om hem na eene 25 jarige werkzaamheid een stoffelijk bewya van waardeering aan te bieden Het feestgeschenk van de ambtenaren bestaat uit een zilveren vrouwenbeeld dragende eene btoemenschaal met toepasaelyke inscriptie geplaatst op eene geëmailleerde zwart ebbenhouten kolom Daarby behoort een album in rood fluweelen band met de namen der gevers artistiek bewerkt door den ambtenaar den heer J Lefeber en waarvan het titelblad eenen schets uit het stationsleven aldaar de bediening van den uitersten wissel uabtj het arrahuia aan het Kruispunt te zien geeft 8 36 3 48 8 49 8 58 9 06 7 85 7 88 7 39 7 46 7 56 Gouda Moordrecht h Nieuwerkerk v 0 U Bottordim 7 Botterdun Cspslls Nieuwerkerk Moordrecht Qouds Gouda 7 30 S 0 9 04 Z U 7 12 8 58 Bl Kr 7 47 Z Zegv 7 53g 01 N dL d 8 0S 9 80 5 5 10 6 19 5 8S 6 38 1 13 1 18 1 84 1 83 1 38 Gouda 5 36 Oudew 6 60 6 54 Woerden 6 67 7 01 8 11 Harmelen 6 04 Utrecht 8 40 8 81 9 10 9 86 Gouda 6 40 Amitardam Wp 7 69 Amaterdam aS 8 14 Namens beambten en werklieden bood de oudste htinner de wisselwachter Bakkenes den jobilana eene fraai bewerkten ganglantaani met album aan en vermelding verdient nog dat onder de feestgaveu den heer Beerendseo ook van andere zyden vereerd eene zilveren tafelbel behoort welke den klank weergeeft van eene electriache spoorwegseinklok Het bureau van den stationchef dat de jnbilaris als waarnemend stationchef in gebroik heeft was geheel in groen en bloemen gebuid Hoe moet de getronwde vrouw worden genoemd t Is bepaald moeiiyk om reden wy daarvoor geen vasten regel hebben Vroeger heette men mevrouw de echtgenoote van iemand die een zeker staatsambt bekleedde Dat terrein was goed afgebakend iedereen kende zyn grenzen Na verloop ran tyd echter schynt de passer waarmede men den kring van mevrouwen aangaf een defect te hebben bekomen de beenen vallen uit zich zelveu verder uit de kring wordt zoetjes aan wijder juiste grenzen bestaan niet meer Ja wel zegt men aanzien van persoon en fortuin c Lieve hemel moeten die zeggen deze is mevrouw gene niet Die maatstaven zyn van elastiek men trekt ze jiit naar willekeur Bovendien de bast verraadt niet hoedanig de kern i de kleederen maken den man niet en niemand exposeert zyu portefeuille Willekeur is bygievolg de hoofdregel ga uw gang maar knappe man die hem accuraat kan volgen Geen wonder dat wij nu en dan in dubio verkeeyen hoe we deze of gene dame moeten noemen mejuflrouw of wel mevrouw Velen zullen indien zy openhartig spreken bekennen dat zy verscheiden dames van zich afkeerig hebben gemaakt door haar mejuffrouw te heeten in plaats van mevrouw en omgekeerd gelukkig minder frequent Men kan ja moet het kinderachtig van haar noemen daaraan zooveel te laten gelegen liggen doch feiten worden aangehaald dat winkeliers door verkeerde betiteling nadeel in hun affaire hebbon ondervonden In deze eeuw van verlichting zou zoo iets niet mogen bestaan voornamelijk wanneer het geneesmiddel voor die kwaal gomakkelyk is te erlangen hadden wy evenals andere landen eenheid in het betitelen van onze gehuwde vrouwen dun was de quaestie totaal opgelost maar zooals het nu geschapen is taat een ieder aan t govaar bloot bokken te schieten Waarom niet evenals by andere volkeren de getrouwde vrouwen met denzelfden titel aangesproken In België en in Frankryk heeten alle gehuwde vrouwen uit welke laag der maatschappy ook madame in Duitschland Frau wat sterker is in lusulinde ons raoedetland zijn allen zonder onderscheid t mevrouw Laa ook in ons Vacfwiand die titel algemeen zfn noemen ook wy i Sere getronwde vrouw zonder aanzien van persoon mevrouw dan krygen wy eenheid moeilykheden worder uit den weg geruimd niemand zal ooit in verlegenheid geraken Mogen de heeren die in hun banier vereenvoudiging der HoUandsche spelling schreven ook opnemen ivergemakkelyking by t betitelen onzer gehuwde vrouwen Fiat Met den eersten trein uit Amsterdam werd heden De Jong te Arnhem aangebracht om gecbnfronteerd te worden met eene weduwe W met wie hj vroeger in betrekking zou hebben gestaan 18 5S 1 06 1 18 1 19 1 8 10 66 11 08 11 09 11 16 11 85 18 38 7 26 7 47 8 18 10 03 10 11 7 46 6 11 6 16 6 82 6 31 6 36 10 11 By eze gelegenheid vernamen wy oog een klein voorval uit De Jong s vroegere bezoeken aan Arnhem Op eenen middag ging hy met een valies in de hand door de straat die achter de Poort van Cieve loopt en waarin dat k offiehuis eenen uitgang heeft In dien uitgang is ook een geheim geraak De Jong begaf zich terstond daarheen en weinige minuten later verliet hy het maar thans in de uniform van ofBcier by het Ooatindische leger Êen der bedienden die hem vroeger gekend had toonde zyne verwsnderiog over deze positie waarop De Jong zeide ja het gaat in de Oost beter dan hier dat heb ik in twee jaar gehaaid U cArnh Ct By mmiaterieele beschikking Tan II dezer is mej C Looyen te Molenaarsgraaf met ingang van 1 November benoemd tot briepengaardster op het nieuw op te richten huipkaii oor te Nieuwpoort welk kantoor tevens voor den dienst dir ryks wstspaarbank wordt opengesteld Nadat do verschillende sub commissien der commissie benoemd tot het onderzoek van de Wepsinrichting te Neerbosch tot einde September inlichtingen hebben verzameld zullen zy aan bet einde dezer maand te Amsterdam in alg vergadering byeenkomen De verschillende rapporten zullen daarna tot een gehepl vereenigd in het licht verschynen De algemeene indruk dien de verschillende commissiën van de weesinriehting hebben gekregen zal naar het Haarl Dagbl uit goede bron vernam hierop neerkomen De schoollokalen en het onderwijs zyn zeer goed Er zijn negen flinke lokalen en een groote teekenkamer en het onderricht wordt gegeven door voor hun taak berekende personen De werkplaatsen ijn zeer fraai zoowel de meubelniakery als binderij zettery en drukkery maken een uitstekenden indruk Misschien kunnen de kteermakery en de schoenmakery voor de jongens van raiuder nut zyn omdat Dit den aard der zaak op die werkplaatsen alleen wordt gemaakt wat voor de inrichting zelve noodig is en geen fijner werk Hot oordeel over de slaapzalen moet evenwel zeer ongunstig luiden Zy zyn veel te klein in een kamer van 80 M inhoud slapen byvoorbeeld 45 kinderen en de bedden liggen daardoor veel te dicht by elkander Bovendien is de surveillance niet voldoende Er ontbroken in de onmiddellyke nabyheid urinoirs ja op de zalen zelfs is een zeker onmisbaar meubel afwezig Hetzelfde ongunstige oordeel wordt geveld over de privaten De inrichting daarvan is primitief en ouderwetsch zelfs van die by de zoo uitstekende schoollokalen en de atmosfeer die er heerscht is onverdruaglyk Het eten is karig en het schynt dan ook wel dat de diefstallen en roovenjeu waarvan Dit vroegeren tijd melding wordt gemaakt hetzij in de woning van den directeur door middel van inbraak of wel van te veld staande vruchten altijd het gevolg waren van den honger van kinderen die in hun groei zyn De stemming onder de kinderen is niet gedrukt Br werd vroolyk gespeeld en op school hoort men een kind evangoed als elders wel eens een guitig antwoord geven Wat evenwel in zulk een groote inrichting te eenenmale ontbreken moet dat is de opvoedende kracht van het huiselyk leven Daarvan is dan ook op Ne rboach geen sprake en mocht wat vele leden der comniiasie hopen oradat er veel gopds in de inrichting is het onderzoek leiden tot verbetering dan zou een der meest ooodige maatregelen zekor zyn dat zy het dan ook onder een hoofd tien weeshuizen werden gemaakt zoodat elk niet meer dan KX kinderen bevatte Ten slotte schynt te zijn gebleken dat alles toebehoort aan de Vereeniging Neerbojch uit eenige personen bestaande en dat slechts éen a twee bunders land ten nnine van den heer Van t Lindenhout zelveu staan Zyn woning behalve het meubilair der studeerkamer style Louis XV enkelyk een cadeau is ruim en net maar niet wtelderig ingericht De vrouw van J van Vliet te Ouderkerk aan den IJael is gistereumiddag in eene sloot achter hare woning gevallen en verdronken M 3 58 7 10 5 66 6 03 6 10 6 17 6 88 4 50 4 67 6 04 6 U 5 80 7 S0 o O II D A 11 60 12 80 1 46 1 56 8 08 2 09 2 16 3 10 18 40 8 48 18 08 Voor eenige dagen werd aan een huis te Kolhorn een biljet aangeplakt meldende den openbaren verkoop van dit pand De eigenaar en bewoner die van niets af wist dacht aan een grove vergissing enkele jaren geleden was huis en erf uit de haud aangekocht en naar eisch beschreven By onderzoek bleek echter dat dit pand uit twee kadastrale nummers bestaat waarvan slechts éen was getransporteerd De verkooper heeft den kooper kalm laten verbouwen afbreken enz maar had tot heden in geen enkel opzicht zyn rechten laten gelden Alleen heeft hy het niet getransporteerde nummer na den verkoop met hypotheek bezwaard Op bet adres aan den minister van waterstaai enz van de Vereeniging van Nederlandache eeufabrieken waarin wordt verzocht een vergelijkend onderzoek te doen plaats hebben toaschen Waalsteen en Belgische steen op kosten van de Vereeniging beeft de minister gunstig beschikt I eeds is een commissie door de Regeering benoemd en bepaald dat het onderzoek zal geschieden voor rekening van den Staat Het is onlangs in Engeland gebeurd dat een dokter die tevens apotheker was een jongen calomel voorschreef en hem een half uur na zijn bezoek zelf de poeder i bracht De jongen nam een poeder in voelde zich een half uur daarna zeer ziek en riep Ik wordt heelemaal styf ik sterf De dokter had bij ver anng strychine in de plaats van calomel gegeven de jongen stierf een uur daarna De dokter verklaarde den coroner dat hy niet wist hoe er strychine in de plaata van calomel in de poeder gekomen was de coroner besliste dat de dood het gevolg was van een ongeluk misadventure en de dokter werd volstrekt niet vervolgd Gross negligence en gross want of knowledge of profession grove nalatigheid of groot gebrek aan kennis van het vak wordt gestraft als de dood felonious kwaadwillig is geweest Een dertienjarig meisje klaagde haar radör aan wegens mishandeling De rechter overtuigde zich er van dat de verontschuldiging van den vader die beweerde dat hy het kind getuchtigd had zooals een vader dat mag doen waar was Toch zou hy het meisje geiyk hebben moeten geven wanneer het kind maar genoeg geld had gehad om de registratiekosten te betalen In de Staatscourant is de wet opgenomen tot heflSng eti0 ir belasting op bedryfs en andere inkomsten Zy is door H M de Regentes den 2den October jl op het Loo onderteekeud vier dagen nadat de Eerste Kamer bet ontwerp had aangenomen Het slotartikel bepaalt dat de wet in werking treedt op 1 Mei 1894 en dat alsdan vervalt de wet van 21 Mei 1819 zooals die by latere wetten is gewyzigd d i de patentbelasting Door de afkondiging der wet op de bedrüfsbelasting zal dus de verouderde en onbillijk werkende eu daarom reeds lang veroordeelde heffing van bedryveu en beroepen eindelyk verdwynen Ileeds veertig jaren geleden heeft de minister Van Bosse in het eerste KabinetThorbecke het tevergeefs beproefd twintig jarea daarna nog eens de minister Blussé en in 1884 de minister Grobbée Eerst tbans heeft de minister Pierson de bezwaren welke in de Tweede Kamer steeds tegen een aequivaleut werden geopperd weten te overwinnen In de plaats van het patent dat op zeer gril lige wijze de bedryven treft ook als er geen winst is gemaakt treedt nu een algemeene belasting op de inkomsten uit arbeid Zy vraagt alleen een bijdrage voor de schatkist wanneer werkelyk winst is genoten Zy stelt inkomsten tot f 650 geheel vry Die van f 650 tot beneden f 700 betalen f 1 die van f700 f 750 f 2 en verder voor elke f 50 hooger inkomen f 0 75 meer tot f 1509 inkomen Van f 15001600 inkomen is de heffing f 14 en verder van elke volle f KX hooger inkomen boven f 1500 nog f 2 meer tot een inkomen van f 8200 toe Van f 8200 wordt dus f 148 betaald Htijgen de inkomaten uit bedryf of van anderen aord behalve uit vermogen boven f 8200 dan is by die f 148 nog 2 3 pCt van het meerdere verschuldigd Zoo werkt deze nieuwe beïaating langzaam progressief 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 De wet regelt ook het verband met de ver 6 86 4 45 4 65 6 08 6 09 5 15 7 07 7 17 7 84 7 31 7 37 9 86 9 44 9 6C f 48 a 8 09 8 50 10 07 10 54 II S 9 04 H B 0 1010 88 n 0 19 1 20 8 419 3210 40 11 26 4 10 4 10 7 23 9 47 4 85 4 36 7 40 lO Oi 6 80 t i a tS 11 01 8 30 10 raogen beltsUng omtkt zg dia naait inkoinsteii uit rbeid nog belastbure ialomsten genieten nit kapitaal dos die ten minste f 13 000 bezitten reeds in die beïaating voor f 10 000 kapitaal zgn rggeeteld d i oyer oen vermoed inkomen van f 400 De Trjjstelling Toor inkomsten nit bedrjf eindigt bj hen dos reeds bg i 250 de heffing van 2 pet begint reeds van znivere bedrijfsinkomsten boven f 1050 of t 1100 naarmaia het belastbaar kapitaal minder of meer dan f 1500 bedraagt De progreeaieve heffing van 3 2 pot is dan verschuldigd als de znivere inkomaten nit arbeid gevoegd bg 4 pot van het belastbaar vermogen hooger dan f 8150 of f 8200 worden Door deze nieuwe belasting zal het Rgk op veel billgker wgze de vereischte middelen erlangen die nn nit het patent worden verkregen En daarnaast bestaat nn reeds sedert 1 Mei van dit jaar een vermogensbelasting welke ook van de inkomsten uit kapitaal een geregelde jaarlgkscbe bgdrage vordert die hooger is dan van een gelgke inkomst uit arbeid Met den sneltrein van Vlissiogen naar Keulen heeft Zatei gavond nabij Crefeld een ongeluk dakts gehad waaromtrent het Crefelder bureau van spoorweg exploitAtie gisteren het volgende heeft gemeld Zaterdagavond te 10 ure is de passagierstrein 245 tengevolge eener verkeerde wissetplsatsing op een verkeerd spoor van Ciefeld in de richting van Kempen opgeatoomd en dieatnngevolge niet ver van bet station Orefeld in botsing gekomen met den uit Kempen aankomende sneltrein 244 Zes personen van het treinperaoneel en een reiziger zgn naar het schgat licht gekwetst Twee locomotieven twee goederenwagens en drie pauagierswagens zjjn zwaar beschadigd De exploitatie is niet gestoord In Venloo was daaromtrent het volgende vernomen De locomotieven drongen in elkander de wagens stonden weldra in volle vlam vnrscliQÏdpnö pfr toncn verdun waar gekwetst het verkeer is aeer belemmerd In een later bericht schtgft mnnj Omtrent de botsing te Crefeld meldt men nnder d it het ongeluk ontstaan is doordien de trein naar Venloo op een vi keerde Ign is afgelaten en zoodoende den sneltrein op dezelfde lijn tegemoet ging Ofschoon rie itaachinist dit luter beqierkte was het onheil niet meer te voorkomen Vele personen zgu gekwetst waaronder zeven zeer gevaarlgk welke nllen naar het hospitaal zgn overgebracht Daaronder ign de boofdcondocteurs der beide treinen en een Jong machinist op wier leven geen boop bestaat Naar men zegt ion ook de Ëngolscfae poatcorrespondentie nanr Keulen verbrand zgn Het treinverkeer ondervindt nog steeds vertraging Door beraid4eling van een der leden ontving het lbl t Kw een schrgven waarvan een gedeelte is opgenomen in het cUtrechtsch Dagblad omdat D pas geleden te Utrecht met de noodige reclame was opgetreden Als waarschuwend voorbeeld zullen wg echter dat gedeelte ook in ons Maandblad een plaats geven Het is een schrgven van den C J en mej M Daraen hotel Damen te Bergen op Zoom gedateerd 15 Juli en ontvangen 25 Ang Op verzoek van de schrgvers die vergunnen hnn naam te noemen en verklaren alles met bewgzen te kunnen staven eenigasins gecorrigeerd Inidt het bedoelde gedeelte aldus aDoor de vele reclames welke Davenport Seqnnb in verschillende steden gemaakt heeft kregen wg dan ook t voorrecht om met t bezoek van genoemden heer zooals men het noemt vereerd te worden en zngen wij ons gedrongen op aanraden van verschilende personen onze zuster die aan rhenmatiek Igdende is onder zgue behandeling te stellen waarvan dit da uitthig ia Op den i9sten Juni ben ik met m n zuster naar D gegaau op t consult vim 3 ure Na hem vooraf gevraagd te hebben wat ik hem betalen moest antwoordde hg ik zal uwe zuster genezen voor f 25 hetgeen ik aannm Ujjne zuster kwam direct onder zgne behftndeling onder bgzgu vanmgn vrouw Dit was spoedig afgeloopen ik betaalde hem de f 25 kocht nog eenige flesschen olie en mgne zuster was voor dat oogenblik genezen doch den volgenden dag vertoonde zich de stramheid in het been alweder We gingen direct naar hem toe doch zonder de minste verbazing of complimenten zeide hg cU moet maar goed laten wrgven en veel olie gebruiken zoo zal dit binnen veertien dagen wel genezen zgn doch t werd van dag tot dag erger zoodat wg heden 14 Juli bepaald hadden om naar Dordt te gaan teneinde Davenport over dit voorval te spreken temeer daar wg Zondag j l hem een brief hadden geschreven omtrent den toestand die toeh onbeantwoord bleef Zoo waren wg heden in Dordrecht en werden alles behalve naar onze verwachting door Davenport ontvangen daar er niet mede te redeneeren viel bleek het dat de hoofdzaak van alles geld is want hg vroeg wederom 10 om mijne zuster in behandeling te nemen die nog moest doorgaan met bet gebruik van veel olie doch voor het gesprek van genezing scheen hg doof te zgn hoewel ik er hem op wees dat hg de gene ng te Bergeu op Zoom voorapeld had waarvoor ik hem het gevraagde betaald heb en nu weer met onzekerheid betalen behalve reis enverblgfkosten dit deden wij niet en wü wilden hem verplichten daar wg hem betaald hadden dat de behandeling gratia zon geschieden en wg zeiden dat als wg de overtuiging hadden binnen eenige dagen dat mgne zuster genezen was het dan lang niet onder ons zouden laten hem te beloonen Toob liet hg ons doodeenvoudig als nietswaardige lui in zgn hotel staan € En nu volgt Wij ondergeteekenden zgn bereid te verklaren dat de behandeling door Davenport aan mgne zuster gedaan in het geheel niets heeft geholpen maar wel dat zg volgens onze meening verergerd is al had Davenport de vrgpostigheid om denzelfden avond na do behandeling an mgne zuster in zgne publieke séance te zeggen dat hg heden middag e u jonge dame uit het hotel Damen over het station behandeld had en f 25 gevraagd en betaald is geworden en dat hg haar totaal heeft genezen hetgeen den volgenden dag al een leugen was want zg was toen al even stram als vóór de behandeling c Het O M bg de Haagsche rechtbank vorderde in de heden gebonden zitting veruietii ging van het vonnis van den kantonrechter te Alfen waarbg D N kapitein van een stoomboot te Mgdrecht van rechtsvervolging werd ontslagen terzake van het met te groote snelheid varen en de veroordeeling van den kapitein tot 10 boete of 5 dagen hechtenis Een gelgk reqoisitor weid genomen ten aanzien van de kapiteins B 8 en W B te Gouda Een ex kapitein van het Leger des Heils schrgft het B Nbl het volgende Gednrende de laatste dagen las ik in verschillende nieuwsbladen berichten omtrent het vermiste meisje uit Kampen Aaltje Moddera Kolonel Oliphant mgns inziens terecht door de familie daarvoor verantwoordelijk gesteld ontkent iets van deze zaak te weten en weigert mede te werken om het meisje tot hare moeder terug te brengen Slechts één wenk van kolonel Oli ifaant aan kapt Modders zoude voldoende zg n om deze quaestie op te lossen De heer Oliphant beweert dat hét Leger des Heils dit meisje niet geholpen heeft welk bericht ik hiernevens voor een groote onwaarheid verkUar Bg een nauwgezet onderzoek is mij gebleken dat Aaltje Modders op verzoek van den heer Tjaden officier bg bet Leger des Heils gehuisvest is geworden bjj den heer d R een goede bekende in Christelgke kringen te Rotterdam en bezocht zg den laatsten tgd veel de samenkomsten van het Leger des Heils Evenals de broeders van het vermiste meisje stel ook ik kolonel Oliphant daarvoor aansprakelgk en geef ik der familie volkomen gelgk zgn medewerking te eischen opdat het minderjarige Aaltje in de ooderlgke Voning terngkeere Tot mgn groeten spgt moet ik melden dat er van kolonel Oliphant niet veel te verwachten is Ruim zestig officieren namen gedurende hel laatste jaar hnn ontslag omdat zg niet langer onder den willekeur van kolonel Oliphant wenschten te staan en anderen zoeken ook naar een maatsohappelgke positie om van de knellende banden van den excentrieken heer Oliphant ontslagen te worden Terwgl schrijver dezes hoopt dat het vermiste meisje spoedig moge gevonden worden hoopt hg binnen korten tgd eenige staaltjes van Christelgke liefde van den heer Oliphant bekend te maken Zondag had in den Prins Aleianderpolder de door de Rotterdarasche scherm en athletenclub cAiena uit schreven wedstrijd in het loopen voor amateurs go as jou plea8e plaats Aan den wedstrgd namen deel 10 mededingers Hg begon onder zeer ongunstig weder er was nog al oen sterke wind precies te U n 50 m Voor den aanvang werd op P Dicke van Hercules eene weddenschap aangegaan Dicke echter die eerst eenige kilometers voor was werd aan de Kerklaan onpasselgk en gaf de strgd op Ook eenige anderen moesten het opgeven De uitslag was Idat over een afstand van 20 K M d e prjjs werd behaald do or den heerRnnnwaay die dezen afatand aflegde in 1 u 18 m de 2e prgs door den heer Batal van Sparta in 1 n 28 m eu i 8 de 3e prgs door den ieer W Buskop in 1 n 32 m en de 4e prgs door den heer H Berkhout in 1 n 38i m Ongeveer 14 dagen geleden ontving het bestnOT van het gebouw voor kunsten en wetenschappen in n Haag eèn besluit vanden hoofdcommissaris van politie dat voortaan acrobatische en gymnastiache toeren door personen beneden de 16 jaar streng verboden waren Die is overeenkomstig de arbeidswet en den daarop gegrouden bestunrsmaatregei Gisteren echter werd namens den hoofdcommissaris van politie aan het bestuur medegedeeld dat van 1 November af bg concerts varies in het gebouw door den heer Gomon te geven nóch vrouwelijke noch manuelgke artisten heneden de 21 jaar eenige voorstelling welke ook meer mogen geven tenzg ze kunnen aantoonen nit eea officieel stuk dat zg volgens de wetten van hun land meerderjarig zgn Bg overtreding zal de hoofdcommissaris de vergnnning intrekken Hg meent dien maatregel te moeten nemen ter voorkoming van onzedelijkheid Ongeloofelgk maar toch waar zegt het Vaderland BoltenlaDdscli Overzicht Oe geestdrift der PraDschen atggt met den dag de kreten leve Kiisland leve Fraakryk hoort men overal en voortdurend Uit alle provinciesteden komen berichten van geestdriftige betoogingen De bemanning van het Rnasische eskader ibracht een bezoek aan boord der Franache schepen wier bemanning daarna den Russen eentegenbezoek bracht I Admiraal Avellan heeft beloofd zich op deterugreis van Par J8 te Lyon te znllen opbonden Zaterdagmiddag woonden de Russische oïReieren een ymnastiekfeest by AdmiraalAvellan werd een prachtig schildpadden schildaangeboden met de wapens van Frankryk in zilver ingelegd I Met een korte tpespraak overhandigde mad Adam Admiraal Avellan de kleinoodien voor de Russische vrouwen In ieder dezer voorwer pen zeide z j zullen onze zusters het Vergeet I myniet der Fransche wateren en het neraboudkac der wateren van het Oude Rusland vinden die tot de vrouwen vau beide landen zulten zeggen Vergeet Kroonstad en Toulon niet De officieren van de Russische en Franache oorlogschepen op het oogenblik in de haven van Kopenhagen voor anker legende hebben een tel rara gebonden meldende dat zy op de gezondheid der kameraden t Toulon gedronken hebben Na het bal in het Arsenaal waar de Ras sische officieren op verzoek der Fransche dames een nationale mazurka gedanst hebben zetten de Fransche ofïïcieren de Russen op hunne schouders en droegen hen de zoal rond Daarna dedö de Russische officieren hetzelfde met da Fransche Met 2 extra treinen zyu de Uussiache gasten gistermiddag om 5 uur naar Parys vertrokken waar zy hedenmorgen om 9 20 aankomen Te honner eere wordt een Te Deum gevierd in de Russische kerk Hedenavond is er diner op het Elpee gevolgd door een bal De ieestelykheden te Parys zullen juist een week duren want het vertrek naar toulon is bepaald op 24 October De heer Carnot zal toch naar Toulon gaan en wel den 26 October den volgenden da zal hy het van stapel loopen der Jauréguiberry bywonen en onraiddellyk na afloop dezer plechtigheid weer vertrekken De Neu0 Freie Pressec schryft een lang artikel over de feesten waarin gelegd wordt dat daarin niet zulk een toon van onwankelbaar vertrouwen gehoord zal worden als te Kroonstad nu bleken is dat én Rusland én Frankryk meer verwachten dan de omstandigheden billijkten De Franschen wilden dit niet erkennen en moeten nu beweren dat zy in het verbond met Rusland gelooven hoewel Rusland alle moeite gedaan heeft om dat verloof te schokken Fronkryk speelt eigenlyk de rol van een smeekeling en Rusland die van b unstiger Uet was trenrig om te zien € zegt het Weener blad hoe de Fransche regeering zich haastte iedere aanwijzing der Russische omtrent de feesten op te volgen en hoe zy beefde voor de mogelykheid dat de czaar nog op het laatste oogenblik het bezoek zou ves bieden Indien de Franschen in staat waren een les te trekken uit de geschiedenis der feesten zouden zy misschien de waarde van dfe vriendschap van Rusland leeren kennen De Pressec merkt op dat de feesten niet de groote volksbetooging zullen zyn die men een nwand geleden verwachtte eu dat zy evenmin ontaarden zullen in een chauvinistische betooging tegen het Drievoudig Verbond De Russische bladen roepen op alle mogelyke wyzen leve Frankryk Énkele geven feestgedichten andere bevatten hatelyke opruiende artikelen tegen Duitschland De Engelsche bladen wgden uitvoerige artikelen aau het bezoek der Russiscbe vloot te Toulon dat over het algemeen op tamelijk koelen toon wordt besproken Indien men bemerkte zegt de Times dat Frankryk de politiek van den vrede wilde verlaten dan zon in de stemming in Bngeland eene volslagen omkeeriog plaats hebben indien verder Rusland door dit bezoek toonde in de Middellandsche Zee eene blyvende positie te willen innemen dan zou Engeland welke reg ering daar ook aan het roer mocht zyn bewyzen dat het geen inbreuk duldde op het sctdert 150 jaar door Groot Brittannië uitgeoefende overwicht in de Middellfludsche Zee daar zulk een inbreuk JEngeland zelf in gevaar zou bren gen De Daily News betreurt het dat Frankryk zyn vriend zoo ver is gaan zoeken en niet Engeland dat het naast de deur faad heeft nitgenoodigd het blad ziet iutosschen io de demonstratië n geenerlei gevaar voorden vrede Door de wederzydsche nauwere aansluiting van Frankryk en Rusland coutroleeren deze beide mogendheden elkanders oorlogszuchtige aspiration en dit is een waarborg voor den vrede Do Daily News acht het niet wenschelyk dat admiraal Seymoor zich met een Britsche vloot naar La Spezia begeve omdat daardoor aan het bezoek te Toulon het karakter eener vredelievende demonstratie zon worden ontnomen het blad hoopt dat ook Italië dit karakter niet door eene contra demonstratie zal verstoren en neemt deze gelefnheid te baat om Italië s uittreding uit de ple alliantie aan te bevelen Met Italië en Engeland als evenaar der balans Duitschland en Oostenryk aan den anderen kant zou een zeer juist politiek evenwicht zyn tot stand gebracht dat den vrede voor langen tyd zou verzekeren Er zyn in Engeland op dit oogenblik nog een goede 200 000 werkstakers De bood telde 260 000 leden en van dezen hebben 50 000 den arbeid weer hervat meest tegen ide oude loonen of met een kleine verlaging Zondag werd in Hydepark Londen een betooging van wel twintigduizend personen met muziek en vaandels gehouden ten gunste der mgnwerkers Vele leden au het Parlement hoofden der werkliedenparty hielden redevoeringen waarin de myneigenaars gelaakt werden In Noord Frankryk blyf t de toestand dezelfde De socialistische Kamerleden zyn naar Parys gegaan omdat ze wel wisten dat de stakers het aiot op zouden geven Hun aantal in het departement van Calais beloopt een 40 000 De Duitsche Rijksdag zal vermoedelyk 21 November worden geopend en kennis te maken met de nieuwe begrooting om met de nieuwe belasting ontwerpen De Minister Miquel was dezer dagen by den Keizer op Hubertusstock om rapport in te dienen over die ontwerpen Het onderhoud duurde eenige uren en bet vooruitzicht schynt veelbelovend Behalve van de tabaksbelaatmg spreekt men ook van een verdubbeling van de Beursbelasting De Duitsch liberaleo zyn voortdurend zeer ontstemd over de kiesrechthervorming door Taaffe voorgesteld De N Freie Presse zegt o a van deze nieuwigheid dat graaf Taaffe de phrygische muts gezet heeft op zyn gryzend haar en voor de verbaasde volken van Oostenrijk de carmagnole danst De boosheid der Duitschliberalen werkt ook terug op hnn opvatting van het geschil met de Joug Czechen over den staat van beleg De cArbeïder Zeituug zegt dat de liberalen zich zoo weggeworpen hebben dat zy tot niets meer goed zyn dan om den laatsten schop te krygen Kleinhandel in Sterken Drank BUBGEMEE8TKB en WETHOCDERS van üouda brengen ingevolge art 5 der Wet vau 28 Augustus 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bjj hen is i igekomen van den navolgenden persoon een verzoekschrift waarbg Vergunning wordt gevraagd om in de 1 zgnnaam veimelde localiteit sterken drank in hetklein te mogen verknopen als Naam v d Verzoeker Aanduiding der local J N Both Crabethstraat Wgk Q No 277 Gouda den 16 October 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN De Secretaris BBOUWBR I tssiai s amaaa m Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Oct Johanna ouders M G Begeer en A Binnendgk 14 Josina ouders H Zandvoort en A Keg Johannes Petrus Adrianus ouders P A Luiten en H J Blom Frederik Ggsbertus ouders P G Nieuwland en A Reebeen l Gerrit ouders H Brenkraan en J Jongeneel Constancia Maria Elisabeth ouders A T Wildenburgen C 8 W Lensen Alida Wilholmina onder J D Donker en H van der Klegn Hermanns ouders H Rijnhout en C W Wiltenbnrg GEHUWD 17 Oct C de Wilde en M E Vos Oct WatijirgetljdeQ Hoof sa C Hoog Lasg VVooiMd 18 11 07 7 82 U 83 7 58 Uonderd W 8 86 40 9 06 Vrgdss ÏO 1 81 9 46 8 03 10 88 lard 81 8 46 11 10 3 18 U Sï Honil 88 8 40 05 4 BS Maand 89 4 81 48 4 88 1 03 Uinnl 84 4 S 1 81 S 13 1 88 Haan Zon SpringtU 27 Oot en 10 Nov Oct Opg A Onderg A Opg Onderg 18 3 05 10 88 19 Dol 6 84 4 58 18 8 85 11 48 SS 6 45 4 48