Goudsche Courant, woensdag 18 oktober 1893

s No 61T8 Donderdag 10 October J803 32ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Aftonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst vaji 1 5 reg eis k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Poelman die bg de laatste trekking der afdeeling voor de 4e sectie was aangewezen ook nog aan de werkzaamheden der afdeeling had deelgenomen Zooals biykt uit de mededeeliog van den burgemeester te Rotterdam is nadat er in 4 etmalen geen nieuwe gevallen waren voorgekomen in de verloopen 24 uren 1 nieuwe lyder aan cholera asiatica aangögeven Sterfgevallen hadden niet plaats Het nieuwe ziektegeval deed zich voor hy een 12 jarig meisjt wonende in de Nieuwsteeg dat in de ouderlyke woning verpleegd wordt In het geheel hebben zich nu van het ontstaan der ziekte op 21 Augustus af 51 gpvallen van cholera aldaar voorgedaan waarvtm 29 met doodeiyken afloop terwyl 19 lyder j hersteld zyn en 3 nog in behandeling blgvet Uit den Haag wordt gemeld De kapitein der infanterie van het Indiscbu leger S F Boers wiens overiyden op Atjelt ia gemeld is biykens hier ontvangen berichten doodgeschoten dour een onder hem dienenden 2en luitenant die zich daarna zelf het leven benam Gisteren deed de rechtbank te Zierikzee uit spraak in de zatik tegen den heer M B beklaagd van smood tegenover B en W vnn ZierStzee in eof vergadering van de hberiile kiesvereeniging aldaar De rechtbank het ff den beklaagde ontslagen van allejrech ts vervol Op verzoek van oaderwyzers uit het onderwyzersgezelschap Meppel heeft de heer II Smeenge lid van de Tweede Kamer zich bereid verklaard met de onderwyzers uit het district Meppel eene byeenkomat te houden waarin deze de weoschelykheid hunner lotsverbetering en de opname hunner weduwen en weezen in het burgerlijk pensioenfonds in het licht stellen en middelen kunnen bespreken die tot een beteren maatschappelyken toestand van den onderwyzor en zyn nagelnten betrekkingen kunnen leiden Pr Dr en Ass Ct In een ministerieel schryven aan de inspecteurs van het lager onderwijs in antwoord o een rapport van die heeren rakende de wenschelykheid der toevoeging van voorbereidende klassen aan de rykanormaallessen wordt gezegd dat uit de voorstellen tot invoering van zoodanige klassen zal moeten blyken dat in de plaats waar de rgksnormaallesaen zyn gevestigd werkelyk geen gelegenheid bestaat om tusschen den 12 jarigen en den I4 jarigen ging over in een dof bleek in hel oog schoot een traan Maar viel Mina hierop ia en de rochlerpunt van haar schort bracht z j nu aan haar oog maar de hooien kunnen niet meegaan oNeen Mina dat mogen we niet van je vergen je bent nu aan bet stadsleven gewend de stilte zou ja hinderen en spoedig vervelen Wel hebbenwij er over gedacht jou mee te nemen maar we gaan niet naar de streek vanwaar jij geboortig bont dus het kan niet en bovendien Piet zou bot ook niet willen HU juf och Iaat me meJïgaan zei Mina hartstochtei k de handen van de jntFrouw nemende oeh laat me meegaan Ik zou t besterren as u de stad uitging en de Heeren ook en ik niet meÊ j waar t dan ook been mog wezen Wy zgn aan elkaar gewend en tis myn eerste dienst onder vreemden t mot ook Inija laatste zyn I En je vryer dan P irKom die is zoo goed die zal t ook wel goed vinden en zoo vèr zal t niet been zyn of hy kan overkommen en wonen we aan het water dan kan hy vissohan want Zondag zei ie me nog om mo t plagen zei ie t maar dat hy meer bieid van viaachen dan van vryen Neen noen juf I ik mot mee Ik ben immers een buitenmeneoh en buiten is buiten ffNeen Mina t kan waarlyk niet We mogen t niet vergen Want je verval zal zoo verminderen buiten zullen we weinig mensohen zien A Is t andera nietP Ik heb hier vette dagen gehad en kan daar nog op teren krek als de 1 Koning van Egypte waarvan de juffrouw leker meer I 10 40 M 81 6 56 4 SI il 8 88 1 08 82 4 08 8 8 98 4 18 8 88 84 4 86 8 1 müWE FAmiinES verkrijgbaar hij A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amsterdam 18 OOTOBBB Vor kra 88 98 1017 98 78 75 76 0 19 68 98 3 l 98 98 101 60 88 l V 23V 102 63 86 98 987 97 880 698 100 84 100 206 189V 877 101 100 131 98 79 34 S 98 167 118 lOOV 48 tO l 122 122V 67 68 99 181 1021 104 6 10 138 130 10 99 48 86 18 IS 102 7 107 V 1081 87 48 U a 169 1061 106 9911 9 113 118 8 107 alotkoera 82 97 101 76 76 201 23 NiuiauND Cert Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito SVg Homis Obl Ooudl 1881 88 4 iTiUl IlnolirijriDg 1868 81 8 OosTiNB Obl inp piorl868 8 dito in zilver 1888 6 PoiTCoiL Oblig met tiokot 8 dito dito 3 EusuKD Obl Ooit 8e Serie 6 dito Oeoona 1880 4 ditobyilotbi 188 4 dito bij Hope 1881P 9D 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SPiUMl Ferpet aobuld 1881 4 ToBïJiJ Gepr Oonir leen 1890 1 Oeo loening serie D 0eo leening lerie C ZljlDAl R E P Keu ï obl 1898 6 Meiioo Obl Buit Sch 1890 6 VBNBZOiSLi Obl 4 onbep 1881 AHBTEltDJiH ObUgntien 1861 3V KoTTEBUll Sted leen 1886 3 NsD N Afr HandelBV aand Arendsb Tab My Certilioaten DeliMastiebappiJ dito Arob Hypotbeekb pandbr 4 Cult MU der Vonlenl aand a Or Hynotbeekb pandbr 4 Nederlandaohe bank aand Ned Handelmaataob dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Botl Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoaTBNB Ö08t Hong bank aand Rtlsl Hypotbookbank nandb 4 i Amkbika Equit hypotb pandb 5 4S 60 121 128 661 Maiw h G Pr Lien oert 6 NlD Holl lJ Spoori M j aand Hij tol Eipl r St Spv aand Ned Ind Spoorwegni aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dito 8 lTAUB 3poorwl 1887 89 A j obl 8 ZoidItal Spwmij Faatowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 8 Kunk Cb AiourSp kap aand 8 LoBowo SewaBt 8p Mü oblig 6 Orel Vitebak dilo oblig 8 ZuidWest dito aand 8 dito dito oblig 4 loy 481 181 13 101 68 AvBïIlu Cwit Pao 9p Mij obl 6 Obio fcNoHh W pr C ï aand dito dito Wip St Peter obl 7 Denver Bio Gr 8pra cert v a Illinois Oeatral obl in goud Louiev NaahvilleCert v aand j Meiioo N 8p Mij lehyp o 6 Min Kanaaa v 4 pot pref aand N ïork Ontario West aand dito Fenns Obio oblig 6 Oregon Calif Ie bvp in goud 8 8t Paul Minn IkManit obl 7 I Uu Pae Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 8 Oamada Can South Cert v aand VBH C Ballw Nav leb d o o Amsterd Omnibus M aand Botteid TramivegMaats aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Kollordam aand 3 BnoiB Stad Anl orpenl887 a sj Stad Brussel 1886 2 HOMQ Tbeiss Begullr Gesellsch 4 OosTiNR Staataleening 1860 8 K K Ooat B Cr 1880 3 Sfanjb Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Baz Hyp Spobl ocrt 8 ADVERTENTIfiN De QARNIZOENS VOEDING COMMISSIE te Gouda zal den len NOVEMBER as dea voormiddags ten 12 ure atadstgd precies ten bareele ran den Heer Majoor GarnizoensOom mandant in het openbaar AAirBESTEDEU ten behoeve vanife troepen vanhet Garniioen De LEVEBINO van VLKESOH VET en SPEK Offer het tijdvak van 1 Januari 1884 tot en met 30 Juni 1894 en van STEENKOLEN en TUBE over het tijdvak van 1 Januari 1884 tot en met 31 December 1884 De voorwaarden liggen dagelgks ter leiiog op gemeld bareel LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER TT rij e I= aaa d ©n3aQ ax3i5rt ZIJN TE BEKOMEN BIJ Brinkman Zn Lange Tiende weg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 tctorlawater ui f de V cror ajBron f e Oberlahnsfein byüm Tafeldrank Van h£j ninklykef uis cferji ècfer a ide i Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Gevestigd te Rotl fdain Zuidblaak 8 Het groote aantal zenuwkwalen Tan Mnnwhoofdpyn af lot de voorafgaande kenteckenen van apoplexie heraouberoerte te trotaooreo nogsteeda alle middelen door de mediBcho wetenschap aangewend Keret aan den nieuwen tijd komt de oer toe dat zij door het gebruik maken van den eeavoudigsten weg namelijk langi de huid eene physiologisohe ont iekkmg gedaan beoft die na honderdo proefnemingen thana over de geheele wereld verbreid is en terwyl zy in wotensohappoljgko kringen de hoogste belangsteUing wokt tevens eene weldaad blykt Ie zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende mensobheid Deze geneeswgze is uitgevonden door den gewezen Officier van Oezondheid Boman WeiBsmann te Vilshofen on berust op de ondervinding opgedaan ia eone 50 jange praktgk Door wasschlag van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmiddellijk aan net zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkel k sobitterendo reauUaten verkregen en zy maakte zooveel opgaag dat van een door den uitvinder gesohrevon wert je OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing bianen korten tyd reeds de 35e druk versohenen is Dtt boekje bevat niet alloen voor het groote publiek verstaHnbaro verklaringen omtrent bet wezen der nieutvere therapie en do daarmede zelfs in wanhopige gevttUen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze gonoesw jze gewjjd zgn zoomede afsohrift van tat van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P UéDlère med dr professor aan de polykllniek te Parijs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktlseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton 8 nitfitsrath Ur Cohn te Stettn Qrossmnan med dr arrond arts te Jöhlingeu Dr P Porestler geneesheprdireoteur van het hospitaal te Agen Geheimratb Dr Sobering Icasteel Outenfels Bad Ems Oarses med dr geneesheerdlreo tour der galvano therapeutlsohe Inrichting voor zeuQWlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Or Bus acn arrond arts te Zirknltz Ober atatMarzt Jeohi med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farriöre Etire lid van den Conseil Central d hygl ne et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan Is of aan zoogenaamde zenuwacbtigheid lijden waarvan de kenteckenen z a chronisobe hoofdpUn migraine schele hoofdpijn bloedaaudrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand vorder alle zioken die door beroerte getroffen werden on nog lijden aan do ovoljjun daarvan zooals verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrlcbten met voortdurende pijn plaat eli ke zwakte verzwakking van gebeugen enz en zjj die reeds onder geneeskundige behandeling geweest z n maar dour de i kende middelen als onthoudings en koudwsterkuur wrgven electriseoren stoomlooi of zeebade gejn genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben on ten slotte zg die vrOes gevoelen OOr beroerte en daartoe reden hebben wegens voraehjjnselen als ziCh aanhoudend angstig roeien verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pUn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en bet slapen van handen en voeten aan al deze dne cjitegoriën van zenuwltjders als ook aan jonge mel qes lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosheid ook aan gezonde zel aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestel ke reactie willen voorkomen wordt dnngend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te aohalfen hetwelk op aanvrage kOBtOiOOa en franco verzonden wordt door LEMAIBE Oo Apothekers te Parijs nié de l Bkihiquior 80 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswgzo van ROMAN WEISSMANN Oud OHicier van gezondheid eere lid der Italiaonsohe wSaniteits ordo van het Witto Kruis en verder te Amsterdam door H CLEBAX k € o HelUgoweg 42 Kotterdam F E vau StNTGK KOLFF Apotheker Korte Hoofdstoeg 1 Utrecht LOBRV PimTOAl üudegracht bij de Qaardbrug V ieO Op de jongste hygieuisch raaJiciDsIe Tentoonstelling te Genl is de Weiasrann sohe geneeswijze door de medische jurj mot de Zilveren Medoille bekoond T GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao SiniRwtige door de nieuwste uitrindingen op machinaal gebied Tflriieterde ntbrleatie en uitsluitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbeTelenswaardig bbrikaat nauwkeurig btantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma b juialde 27 Brerets als HofleTerancler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewys Tan uitmuntend iqn bbrikaït Keeds 1871 schreef de Accademie national de Paris Nous Tons iMoemons nne Hedallle d er première elasMC sn conaldératlon de Totr exoaUent tabrloation de Chocolat bonbone varléa sto ets StoUwerck s bbrikaat is verkrijgbaar bij U H Cunflseurs Banketbakkers enz enz Genenulrertegenwoordiger voor Nederland Jdias HUtteaklodt Amsterdam Kalrerstraat 103 Oottda Snelperadrok Tan A BuNKHiMfc Zoon liOlES EN COmOTIE Gez van Oaiitzig Gouda Hoogêtraat A 197 hebben de eer de ONTVANGST te b chten der Nieuwste Modellen i Dames die abueierelgk geene Circnlaire ontvangen hebhen worden beleefd verzocht bovenstaande als zoodanig te beschouwen Steezn 3s olez3 Aangekomen en in lossing de Lading GROVE BÜES ZACEMOLM waaruit wg tot 65 Cent per Beet contant zonder korting afleveren vrg in huil bezorgd Steeds ia voorraad 8MEÉ en MAGBINEKOLEN en Schte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstol voor Vnlkachels if f 40 per HL Jan Prince Cie Kantoor Turfmarkt fl lOI Oouda 17 October 1893 IMC Ansa MA aJtaara on frintenips TE PARIJ S Zendengratismfranco het prachtig geiUuitreerd IIK UNI met nederlandschen of ITansohen tekst bevattende de afbeehlingen der laatst uitgekomen modellen voor het Wlnteraalzoen van Uaedereil hoeden ent voor heeren dames n kinderen op gefrankeerde aanvraag aan n JULES JILÜZOT C PARUS Stalen van lUden wollen en katoenen taffen laken eni enz warden evenaena flranoo toegezonden dooh men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de priiian te bepalen Dit album bevat tevens de inllehUngen welke Toordegoedeenprompte uitvoeringen dar betteUlngen benooaigd n Bultaiitgm 00 15 Irma ai Ktngtr worden met eene verhooging van 5 o O nm iMcU ertf MA Inkmtnit ncMin m alfa pfaoMa wm Ntdtrlmd aan kult liinrgt De klanten hebben geene formaliteiten Toor de inklaring of anderstnts te vervullen daar ons nupédmiiul t $ Ktmiiul Nmi ratoi daarmede belast is ♦ ï PCIES ODDE SCHIEDAMMER CEÜTEVEE Merkt NIGHTOAP Verkrügbsar bq M N B Jz PEETERS Als bowiJB van echtheid ii cachet en kurk steeds voorKieD van den naam der Firma P HOPPE L UJ 10i Levensverzekering NaatschappU Opgertekttn X8 l Verzekeringen in geval van overlgden gemengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uitzetverzekeringen Lglrenten Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en prospectussen hg den Hoofd Agent te Oouda den Beer W C WMBNINK Bleekersingel R 201 SOUBDK AGBNTEN GEVBAAGD BINNENLAND GOUDA 18 October 1893 Vergadering van den gemeente RAAD op Vrydag 20 October 1893 dea namiddags ten een ure Aan de orde Het vooratel betreftende de teru aaf van de by het Hoffmana Gesticht opgenomen gelden en bet uitstel van eenige werken waarvoorop de Gemeente begrooting dienst 1893 postm werden uitgetrokken Het voorstel tot wijziging der Verordening van Politie Het vooratel tot wyziging der Verordenioj regelende het politietoezicht op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen De benoeming van eenen Librüemeester De reclames in zake de Plaatselgke directe belasting op de Inkomsten dienst 1893 De heer H L Postfaumes behaalde hedende akte voor vrge en ordeoefeningen dergymnastiek De heer P H J Ket van Zegwaart behaalde gisteren te Dordrecht en de heer G H P van Eijk van Zoeterwoude te Haarlem de acte voor vrye en ordeoefeningen der gymnastiek De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren H P boerenarbeider te Bergambacht wegens mishandeling zwaar Hchnmeiyk letsel tengevolge hebbende tot een jaar A v D veenarbeider te Reeuwyk wegens mishandeling tot 14 dagen Gisteren middag viel een Sjarig kind vun A van Dam te Lekkerkerk in het water eu werd levenloos opgehaald De heer Keuchenioa heeft zich gisteren per rytnig naar het gebouw van de Tweede Kamer b ven om de presentieiyat te teekenen voor de openbare vergadering van gistermiddag waarin hy echter niet is verschenen Ijiykens een by het departement van koloniën ontvangen telegram is de nieuwbenoemdo gouverneur generaal van Nederiandsch Indic jhr C H A van der Wyck op 16 dezer te Batavia aangekomen en heeft hy den volgenden dag het bestuur aanvaard By den aanvang van de discussiën in de 4e sectie der Tweede Kamer op gister wenl door den heer M Mackay als voorzitter der sectie een warm woord van herinnering gowfld aan hpt Zaterdag overleden lid dr A L FEVILLETOK EEir UIT DUIZEND vni 18 Intuuofaen varen haaat alle kunetmiddelen uitgepol waarmede men van weerskanten t opzettelyk wia de praat houden en blyven had Koeken te benanlelen Da juffrouw wsb op nieuw voor haar sflbrijftafel gaan zitten on aam nog eena haar sleutalmaad Mina siotid achter haar ea nam op nieuw de reohterpunt van taar aohort in handen schijnbaar met bet doet om de grofheid of Rjuheid van het naaiwerk te bewondereii of te berispon Een minuut neen zoo Inng niet maar het soheea wel een uur heerachto er oen plechtige stilte ajleon verstoord door het gerammel der ateutela dat hoe langer hoe sterker werd Daar moest een eind aan komen eo Miaa trok de stoute schoenen aan fJoffrouw ffMins Ia t waar datP Ja Mina t is waar en haastig opslaandeen Biob omkeerende ploaUte eq aioh tegenoverbaar en lei haar hand op Mina s schouder Ja t it waar w j gaan Amsterdam verlaten t stadsleven ia ona te dmk t woelig de heeren willen bun takan san kant zetten Ik heb aUyd gewensoht naar buiten te gaan men heeft daar niet aoo nomhaal als hier moor Haar geUat verwhoot da kleur der g aogdheid leeftyd onderwijs gewoon school of herbalingaonderwya te genieten dat er werkelyk grond bestaat om te verwachten dat de leerlingen later aan de normaal lessen tot ondei wyzer znllen worden opgeleid en dat de inrichting woaraan de voorbereidende klasbu zal worden verbonden bewezen heeft de toevoeging dier klasse waard te zyn terwyl in de toekomst uit de verslagen betreffende d normoallessen zal moeten blyken in hoeverre de leerlingen in voorbereidende klassen werkelyk zyn pvergegaan naar de normaallessen enjE De t oorstellen der districtsschoolopzienei ter opricht ng der voorbereidende klassen worden vóór 1 De a s tegemoetgezien Te Warfnsveld werd Zaterdag huweiyksaangifte gedaan door eenen weduwnaar van 82 met eene jongedochter van 20 jaar De heer G van Deth achryft in het N v d D Myne 2de brochure getiteld fDe Weesiuriohting Neerbosch vervolg en slot van De weesvader v t L ontmaskerd werd dezen morgen in handen der zetters overgegeven zoodat wy de verschijning in circa 14 dagen mogen t moet zien Met het oog op hetgeen ons nu reeds door de Pers werd medegedeeld van den afloop van het onderzoek der commissie en t weldra ver M neij van haar rapport ware het wenscbelyk door de Pers de oommissie te raden haar onderzoek en haar rapport nog niet te sluiten want bij te vroege sluiting zou zy na lezing mijner 2de brochure tot de treurige ervarin komen dat haar onderzoek onvolledig ia geweest door onbekendheid met hetgeen daar voorviel Ook heeft de commissie bet niet noodïg geoordeeld my ook slechts éénmaal in hare vergadering te roepen waar ik haar gaarne in eti voorgelicht had van datgene wat onderzocht diende te worden Gounod de beroemde Franschecomponniet ligt zeer bedenkelyk ziek in zyn villa te St Cloud Hy heeft Zondagnamiddag een ernstigen aanval van beroerte gehad waarvan de 75 jarigo loondichter naar men vreest niet zal opkomen s Morgens had hy nog de Mis bygewoood in de kerk van 8t Cloud maar hy kon daar niet als naar gewoonte zelf het orgel bespelen s Middags had hy met den organist der kerk zyn Requiem gerepeteerd dat daar in deu aanstaanden winter gespeeld zal worden Door den heer J Braakman te Noordwyk uitvinder eener nieuwe wereldtaal door hem weet als ik ffJa maar heuaoh beste meid i kan niet En een pynlyke trek kwam over t anders zoo kalme gelaat Want niet alloen dst jo vorval verminderen zon maar ook het loon zou minder moeten wezen on het werk verdubbelen Wij gaan maar èéno meid houden want t optrekje is klein En kon ik u nu maar moer loon gevcüi als meidalleen maar dat kunnen we niet We kunneneen buitenmeid daar hebt voor minder krygen en als jli hier blyft kan je dadelyk oen gooien dienst vinden Ben goeion dienst een goeien dieast I riep Mina onder een bartstocbtelgicen snik Loop destad met een lantaarn rond om oen beteren tevindon dan deze Ik zot het de beste in driten Hoor eens juf ik begryp alles U kunt me nietallea zeggen on dat behoeft ook niet uw goeiehart wil voor mij een goeien dienst Maar wil ik u nu reis wat zeggen neem me astrantigbeid niet kwaiyk maar ik wi meegaan ik wil niet weg Ja juf ik wil meegaan as n ten minste nietstegen mijn werk heeft soi ze op lager toon rrdat zou kunnen zyn mnar is bet dat niet praat er dan niet over 5v Mama en op nieuwbegon ze te snikken uw Mama waa zoo goedvoor my toen ik hier in dienst kwam en a isfrepant uwees Mama En zal ik nu wegloopen nu u vordriot heeft on me zoo n groote huur nietmeer kunt geven as je me boeltje nakykt danbeb ik dit van u en dat van u ik zat er sjo volties in toen ik bier kwam en kyk nou me boeltje reis Neen juf nou u verlaten dat kan niet mag ik bleven P toe toe laat ma meegaan P bewys I genaamd el mundoiinco werd in het hotel De Roskam c te Katwyk aan den Ryn eone lezing gehouden over zyne uitvinding Na het nut van eene dergelyke taal uiteengezet te hebben en vooral het voordeel van zyn stelnct boven dat van pastoor Scbleyer het volapükc dat hy een wereldtaal voor de geleerden noemde aangetoond te hebben wekte hy de aanwezigen op lid te worden en eene afdeeling te vormen eener wereldtaalvereeniging el muudoliucoc welke zyn hoofdbestuur te Noordwyk heeft 32 Personen meldden zich aan om te Katwyk aan den Rjjn zulk eentafdeeling te vormen Te Noordwyk Warmond en Oegstgeest bestaan er reeds Volgens den uitvinder is een cursus van 4 maanden by ééne wekelyksche les voldoende om zich zyne wereldtaal eigen te maken Welk eene ontzaglyke bediening een oceunboot eischt is zeker niet algemeen bekend Wy vonden de volgende opgaven Op elke der transatlantische stoomers City of Paria en City of New York zyn 26 machinisten 60 stokers en 50 koleudragers laatsl noemde 110 man voor het onderhouden van 54 haiirden onder de 9 stoomketels waarmode per reis van 7 a 8 dagen circa 2500 ton steeukoleu zyn gemoeid Maar nit de gegevens blykt tevens ten kost i waarvan de aandeelhouders hun dividend krygen Die 60 stokers meerendeals jonge mannen van 25 a 30 jaar staan di elyks 13 uren voor die gloeiende fornuizen telkens 4 oren rust met t gevolg dat zy zelden ouder worden dan 45 jaar En dat wordt betaald met 100 francs per maand ƒ 47 50 benevens vry voedsel De studentikoze uitdrukking beren voor schulden en bereuleiders voor schuldeischers is algemeen bekend Niet alzoo de afleiding Prof Schlegel te Leiden deelt daaromtrent lu de Minerva het volgende mede t Ia merkwaardig zegt hy dat die term alleen in Duitschland en Nederland met deze bybeteekenis gevonden wordt want zj is ovm oud Indisch en door onze Indo Germaanse lie voorvaderen mede naar Europa gebracht In 1867 heeft dr W G Leitner professor aan het Oriental Institute and University in Woking by Londen die jaren lang in BritachIndie vertoefde de legenden vou Dardistan in NoordIndië omtrent dieren geptubliceerd in welke veel van beren gesproken wordt O a verhalen de Dardistanors dat de beren eigonlyk afstamelingen zyn van een man die krankziunig geworden was omdat hy zyne schulden niet betalen kon en in het gebergte vluchtte ten einde aan zyne schuldeischers te ontsnappen me die gunst Gunat r riep de Juffrouw uit gunst 1 En meer kon zy mot zeggen haar gemoed was vol Zy viel Mina om den hals Haal bet neusje niet op lieve aohuoue houd bet woord onwelvoegelyk terug eerwaarde ma trone nu gy dit leoat Gy neeqit bet kopje van uw Fanny zoo lief tusschen uw poezelige handjes en knuifelt bet dier e zoo gaarne gij overlaadt uw poes mot bewyzen van ow toegenegenheid eilieve laak bot dan ook niet in Truida en zeg niet dat zy haar waardigheid te kort deed door hare diaaatbode hy liet ondervinden van zooveel geheohtheid en trouw het teeken van vrieadsohap op het voorhoofd te drukken Mina was honderd pond lichter Nauiiëude vloog zy een poos daarna Ue trap af eu de keuken in tot groote verwondering van Ka die vac deze gelegenheid paa gebruik maakte om even uit e ras tan van de vermoeienis aan het üjn stampen eener beschuit verbonden Met bewonderenswaardige snelheid pakte zy met baar reohtor en linkerhand het bovenstuk van baar lichaam beet met zulk een kracht als wilde zy bet wat vaster aansohroeven Zy nam die houding attyd aan wanneer zij zich tot een beaohouwing van monsohon of zaken schikte Is t je nou in jo hoofd geslagen vroeg ze Mina nadat ze baar van top tot teen had opgenomen lïZoo grienen on nou zingen heb je de prinses weer wat afgetroggeld P ttWe gaan naar buiten I verzekerde Mina met bet opgeruimdate gelaat van de wereld