Goudsche Courant, donderdag 19 oktober 1893

1 I I f I 1 I I I Directe Si Oürwegverl ln lliig met GOlÜA WiHterdlensl 1893 94 Aanscvangen 1 October Tyd vaii Greenwicli 12158 1 05 1 12 1 19 1 28 TE D A V 10 17 10 27 10 34 10 41 10 47 1 11 11 30 6 02 6 1S 6 21 6 29 6 36 DEN HaaO OOUDA sUaga 5 48 7 20 7 43 9 28 9 46 10 14 11 33 IJ IS 1 38 2 16 2 46 3 43 4 16 4 48 5 21 7 8 06 9 36 OOUDA BUN H AO Gouda 7 30 S 40 9 04 9 37 10 49 12 11 12 21 l Dl 1 27 3 65 4 45 6 87 6 69 7 13 8 26 9 37 10 45 1 1 44 1 49 1 68 8 04 i OU Voorb 8 7 9 l3 11 12 1 38 6 20 6 36 10 11 iHage 8 18 9 18 9 34 10 07 11 27 12 41 12 61 1 43 1 67 4 26 5 25 5 66 6 41 7 43 3 66 10 16 11 16 1 HO I D A U TSECHT Qxuda 6 30 7 50 8 13 9 68 10 16 10 68 12 03 18 46 8 80 2 46 S 16 4 13 4 4S 5 20 6 61 7 42 8 D T E E O H T G O ü D Utraobt 6 33 7 60 9 9 63 11 34 12 03 12 60 3 10 3 52 4 43 6 36 7 48 f 8 09 8 60 Harmeien 6 47 3 03 10 09 18 19 3 24 4 06 4 56 9 04 Woordao 6 63 8 10 10 15 12 26 4 12 Z 19 Oudawaler 7 07 8 19 10 24 12 42 4 24 9 1 Goud 7 80 8 32 9 34 10 87 12 06 12 56 1 88 3 50 4 37 6 80 7 08 8 88 8 41 9 88 AMSTEEDA U G O U O A Amsterdam CS 7 65 9 40 11 10 11 27 8 40 4 10 4 10 7 Amilordam Wp 6 60 8 10 9 66 11 85 11 48 8 6S 4 11 4 86 7 Ghanda 7J0 8 19 10 44 li l lt 6l l tO t iO i il 10 03 10 82 1Q 88 10 34 10 62 I 10 08 11 10 11 88 5R6 6 40 7 IS 8 09 3 21 10 19 10 65 18 48 8 83 3 18 4 16 4 47 6 83 6 017 46 8 38 11 09 8 37 5 37 7 69 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 8 46 I 11 23 2 61 6 18 6 60 8 13 9 10 61 11 45 1 30 3 08 3 60 4 48 5 29 6 21 6 36 8 2S 9 10It O U U A A M S T B R D A M 10 06 10 55 12 11 2 51 4 47 6 23 7 45 10 56 18 1 1 8 40 6 45 6 3 9 87 11 10 li a4 1 18 8 15 6 60 9 57 In hei Sociaal Weekblad van mr Treub wordt een bezigde en klemmende critiek geleverd op de bewering der Bocialisten dat de arbeider eerst in hun toekomststaat ten volle de Trachten van zfjn werken zat genieten W ontleeneii daaraan het volgende Stellig waar is het dat in onze moatschappy da arbeider niet ontvangt de volle waarde van hetgeen hij door middel van hei kapitaal met behulp der arbeidsmiddelen voortbrengt maar even stellig waar ia het dat dit by de aocialistiache prod actie wij zo niei andera zou kunupn zyn Ook déar üou een gedeelte van het product gereaerveerd moeten bljjven voor de herstelling van het gedurende het arbeidapnxes te loor gpgaue kapitaal een ander gedeelte moet worden bestek tot uitbreiding van den kapitaal voorraad ten einde de productie met de toeneming van bevolking en behoeften geleken tred te doen houden weer een en ander gedeelte zou moeten worden afgezonderd voor het onderhoud van allen noem hen ambtenaar of hoe ge wilt die met de leiding d r productie njet het beheer van het kapitaal zouden belaet Zfln een volgend gedeelte weer zou moeten komen aan hen die geen rechtstreeks prodnctieven arbeid verrichten aan knnstenaars en mannen der wetenschap een groot gedeelte zon moeten worden gereserveerd voor hen die nog niet of niet meer werken kannen enz Hier even goed ala in het kapitalistische stelsel gaat dus van het product meer af dan men aauvankelyk zou raeeneu hier even goed als daar kan den arbeider slechtn het overschot toekomen Is dit uitzinging in het eene stelsel dan is het ook uitznigiug in het andere dit kan men met de meest schoouschynende praatjes niet loocheneti dit wascht het water van de zee niet af Men meldt nit Amsterdam Na aHoop eener gisteravond in Planclusi gehouden meeting waarin Domela Nieuwenhnis en Van Kol het woqrd voerJen trok een groot deel der aanwezigen zingende stadswaarts Ter verijdeling van de door de politie genomen mantreaolen trok de stoet welke vrij groot was langs allerlei omwegen en kwam te ruim half elf in de Kalverstrnat Daar kwam een detachement politie den stoet achterop drong naar voren en arresteorde terstond eenon der aanvoerders Dat was het suin tot verzet dat terstond beantwoord vperd door een charge met de 8al el De onderwijl versterkte politie drong een deel van het publiek naar het Sophiaplein terug waar herhaaldelp gevochten werd Het andere deel snelde onder het geroep steeuen halen naar het Spui waar vele duizenden steenen opgestapeld staan voor den bouw van perceelen naast de Lutherache kerk Terstond trachtte de politie deze steenhoopen te bezetten maar reeds had een deel van hft publiek zich van steenen voorzien Over de ateenbopeu heen werd de politie bestoofctdoor hen die zich daar aiihter verborgen hadden Aanhoudend werd nu de sabel gebruikt terw l uit alle zijstraten steenen vlogen De menigte waarby zich vele nieuwsgierigen voegden verzamelde zich telkens weer vooral bij den voorraad projectielen Aan de aanmaningen door te loopen werd geen gevolg gegeven o a niet door Van Kol Te kwart over elf werd deze met de hem vergezellende dame gearresteerd Van Kol verzette zich lydelijk zijne dame vry heftig De kreet Vftn Kol is opgepakt deed velen toestroomen en een regen van steenen op politie en hare beide arrestanten neerdalen Eeue verwoede charge met de aabel volgdenu en deed der politie hare arrestanten bebonden In hel nu volgende kwartier nerd nog telkens met steenen gegooid waarop enkele charges volgden Tegen half twaalf scheen het publiek er genoeg van te hebben en verspreidde zich de menigte Wij vernAin ii dat een zestal peraonen gearresteerd en een opgeschoten knaap door 8 3S 8 42 8 49 7 85 7 32 7 89 7 46 7 66 Qoutla Moordrecht Nieuwerkerk Oapelle Bottordam 6 5 10 6 19 6 26 6 32 1 13 1 18 1 24 1 83 Zav M 7 42 8 62 Bl Kr 7 47 I Z iei5W 7 63 9 01 N dL d 8 02 Gouda Oudeo Woordoo 6 57 7 018 11 Haraaleo 6 04 7 08 Ulroohl 6 18 7 28 8 28 8 41 6 50 6 64 8 21 9 10 9 SS Gouda 6 40 Anutordam Wd 7 59 Amitndam 0 3 U Bottordam Oapolle Nieufrerkerk Hoordreobt Ooada steenen of gabelslagen vry ernstig gewond naar het gaBttiuia vervoerd werd Aangezien tpgenwoordig alles vervalscht of misbruikt wordt kon t niet aitbljjven of ook nu tot dusver ongerept gebleven papier moest het middel tot bedriegeryen worden zoo herhaaldelijk zelf dat er tegen gewaarschuwd moet worden t Ia het ontvangstbewys dat elke kas siersi q stel ling geeft voor een by haar in bewaring of a deposito gegeven som gelds Natuur Ijjk staat daarop uitgedrukt het gebeele in eens gestorte bedrag maar er wordt niet op aaugeteekend welke sommen gaandeweg door den houder opgevorderd zyn Is het laatste restant teruggevraagd dan is het oorspronkelijke ontvangstbewijs niets meer waard maar uiterlijk is dat niet te zien Daarop speculeeren de bedriegers gelijk reeds meer dan eenmaal gebeurd is Zü toonen argeloo en lieden het bewya waarop zoo officieel mogelijk geconstateerd staat dat de houder een meer of mmder aanzienlijke som h deze of gene bankinstelliug gestort heeft en kunnen dan met eeiiigcn schijn van billijkheid dattrop zekere som te leen vragen en voegen zy er voor het gevraagde bedrag eene van die quitiintiën by waarop de bankinstelling gewoonlijk uitbetaalt als er nog een saldo is dan schijnt dit papier zoo secuur als de bank zelve Op die wyze is reeds menigeeu opgelicht Menigeen zid nog wel volgen altyd omdat aan het ontvangstbewijs niet te zien is hoeveel van het bedrag reeds teruggevraf d is Misschien is hierin te voorzien door aan het ontvangstbewys een stel van geperforeerde aubquitanties of coupons van f 10 f50 offlO Jte voegen waarvan by elke opvraging zeker getal zou moeten gevoegd worden In afwachting van dezen of een anderen maatregel is oppassen de boodschap Te Hcheveningen kwam gisteravond tegen 9 uur een 15 jarig meifje mei de tram aan Onderweg was zy overvallen door eene bloedspuwing en weinige minuten nadat do trambeambten haar bij hare in de Keizerstraat wonende zuster hadden ingebracht overleed zy Als een bewys hoe groot het aantal sollicitanten t euwoordig zelfs voor geringe betrekkingen is kan strekken dat voor bmle van het Gerechtshof te b Hertogenbosch waaraan in het geheel een bezoldiging van 4 X is verbonden zich tot heden niet minder dan 101 aollicitanten hebben aangemeld Te Orleans heeft men het plan opgevai dokathedraal te doen versieren door tien ramenvan gekleurd glas waarop de geschiedetiia va Jeanne d Arc in even zoovele tafereelen zalworden voorgesteld Men zal daar J eanne zien teDoinremy luisterende naar de hemelsehe stemmen te Vauconleurs van waar zy te paardnaar den Koning gaat teOhinon waarzij denkoniug wordt voorgesteld Drie voorste 11 iiigengeven ons haar te zieu te Orleans een depoort binnentrekkende een andermaal in eengevecht ten dorde dankzeggende in de kathedraal Voorts zien wy haar te Reims bij dekroning des koning te Compiègne waar zygevangen gehoraen wordt en te Ronaan eensals gevangene de tweede maat op den brandstapel Zondag beeft zich te Nieuwveen een geval van cholera met doodelyken afloop voorgedaan Men meldt nit A msterdam In den loop der vorige week moet het aan de ijverige nasporingen onzer recherche gelukt zyn de hand te leggen op een vjjftal vrouwen die door dageljjkschen diefstal van allerlei goederen liefst zydo zich in staat stelden elderH in het land een raanufactarenwin kel van de beste en meest gewilde stoffen te dry ven 10 66 11 02 11 09 11 16 11 26 12 38 KOT 9 61 8 18 10 03 10 11 6 11 6 16 6 22 6 31 6 36 Een raannfacturier in de Paieisstraat vermiste nl sedert een paar weken een 22 raèter lang stuk atof groot geruit en alle nazoekiugen bleven vruchteloos De omstandigheid dat hij van deye stof een tolfde rait pendant hd d gaf tot de ontdakhing van hei vermiste aanleiding Eene dame treedt n l zynen winkel binnen en bezichtigt onder meer op de toonbank liggende stoffen de ruit en zegt dan dat zij op bet reau van politie Oodebrogsteeg dezelfde stof in dezelfde groote ruit doch met ronde streep gezien heeft Ounjiddellijk ging den heer D een licht op Dan is dat stuk mijn eigendom en my ontstolen zegt hy kort on goed Dat kan zeer goed het geval zyn herneemt de dame want ik werd op dat politie bnreau ontboden ora getuigenis te geven over een gestolen pop nit den winkel dea beereri Merkelbacb By die gelegenheid zag ik eene groote hoeveelheid kostbare manufacturen aldaar geësposeerd alle van diefstal afkomstig De heer D vervoegde zich nog dienzelfden dag aau het genoemde politie bureau en herkende dadelijk zjjne vermiste goederen Zoo komeu naar men ons verder mededeelde aldaar dagelijks bestolen kooplieden om naar vermiste goederen navraag te doen en behoorde onder hen een groothandelaar in zijde uit de Kalverstraat wien in korten tijd voor niet minder dan GOO gulden aan zijde is ontstolen Aanleiding tot de ontdekking van dit vyftal dieveggen moet geweest zijn een woordentwist waarby wcderzyds verwijtingpn werden gedaan die door buren gehoord aan het rechte kantoor medegedeeld werden Twee barer werden na in een winkel op den Nieuwendjjk eenig goed gekocht en zonderling genoeg ook nog betaald te hebben op het Rokin door een rechercheur die den geheelen dag deze bende in het oog hield toegesproken met de woorden Ziezoo katjes nn heb ik je eindelyk te pakken waarop e n der twee van schrik onderscheidene stukgoederen liet vallen die zy onder haren mantel verborgen had Beiden werden nu onmiddellyk medegenomen naar de Oudebrugsteeg waarop de arrestatie der drie anderen volgden Bij huiszoeking kwam nu de zaak aan het licht en werd ook het Vendubuis te Sueek ontdekt Ten onrechte ia gemeld dat het te Amsterdam opgerichte A rbeids secretariaat in Nederland een Focinal democratisch karakter heeft Het Arbeidssecretariaat omvat thans reeds zoowel nietsocialistische als socialistische arbeidersbonden vakbonden en algemeene arbeidersorganisaties van elke richting zooals blijkt uit het daarvoor vastgestelde reglement dat wi hier laten volgen Art 1 Er bestaat in Nederland een nationaal arbeidssecretariaat Art 2 Het nationaal arbeidfl Becreiariaai heeft ten doel Ie De verschillende arbeidersbonden zoowel ar beide rs vereenigingen in het algemeen als vakorganisaties in het bijzonder met elkaar in verbinding te brengen zoodat wanneer het noodig mocht zijn by voorbeeld bij werkloosheid in tijden van werkstaking bij de betooging voor eene hervorming op maatschappelijk gebied die de belangen der geheele arbeidersklasse raakt enz een gemeenschappelijk optreden van alle arbeidersorgtinisaties in Nederland vergemakkelijkt wordt 2e Het verzamelen van statistische gegevens en hot verstrekken van inlichÖngon de organisatie der arbeiders betreffende iusschen de verschillende aangesloten vereenigingen 3e Het onderhouden van correspondentie met de arbeids secretariaten van andere landen Art 3 Het nationaal secretariaat van den arbeid is samengesteld uit vertegenwoordigers van arbeidsbonden hetzjj vakbonden of algemeene arbeidersorganisaties bestaande uit afdoelingen hetzy vak vereen igingen waarvtn geen bond bestaat Art 4 In het nationaal arbeids secretariaat is elke aangesloten vereeniging vertegenwoordigd door één lid 7 10 5 66 6 03 6 10 6 17 6 26 4 60 4 67 6 04 6 11 6 20 3 62 1 44 4 10 GOUD A 2 50 11 50 1 4S 1 56 2 02 2 09 2 16 Voorb 6 54 N JL d5 69 Z Zeï r6 08 Bl Kr 6 14 ZOI M 6 19 10 41 Art 5 De wyze van benoeming der leden de duur van hun mandaat evenals allp voor schriften betreffende de gedragslgn die ze ie volgen hebben worden overgelaten aan de verschillende organisaties in het wcreiariaat vert enwoordigd Art 6 Hei nationaal arbeids secretariaat onderzoekt zelf de echtheid der geloofsbrieven van zyne leden Art 7 Het kiest nit zyn midden eenen voorzitter en onder voorzitter eeK eersten en tweeden secretaris en eenen penningineeater Art 8 De zetel van het nationaal arbeidssecretariaat is gevestigd te Amsterdam waar ten minste voorzitter Ie secretaria en penningmeester woonachtig moeten zyn Art 9 Binnen de perken van het reglement regelt het naiiooaal arbeids cretariant zyn eigen huishoudelijke zaken Aan het in de Btaaiacourantc van 17 dezer opgenomen verslag der commissie die in 1893 te Utrecht de examens voor de akte gymnastiek 1 en m o heeft afgenomen ontleenen wij het volgende De co mmissie heeft ten aanzien van de verdeeling barer taak het voetspoor harw voorgangster gevolgd door vast te stellen lo dat het ondei oek in anatomie en physiologie uitsluitend aan de geneeskundige leden der commissie zou worden toevertrouwd en 2o dat de maatregelen toen genomen ten einde te verhoeden dat een der candidaten zou worden onderzocht of beoordeeld door het commissielid dat rechtstreeks of zijdelings eenig aandeel aan diens opleiding gehad heeft ook ditmaal zouden worden toegepast Ora aan het vereischte van bedrevenheid of eenige bedrevenheid in het leiden van gymnastische oefeningen voor de leerlingen van beiderlei sekse en van den leeftyd waarop zij de lagere en middelbare scholen plegen te bezoeken in het programma gesteld alle recht te lateo wedervaren heeft de commissie de beschikking gevraagd en verkregen over verschillende schoolklassen Aan den eisch tea aanzien van de naawkeurige voorzorgen die by het geven van gymnastiekon der wijs in acht moeten genoiqen worden heeft de commissie byzondere aandacht gewyd en daarvoor op hare lysi van beoordeeling een nfzonderlyke rubriek gebracht Een opzettelijk onderzoek naar de oordeelkundige kennis van de grondslagen waarop zoowel de theorie als de practijk berust heeft zy beslist noodig geacht Het resultaat van de examens was zeer ongunstig Voor de akte gymnastiek 1 o haddden zich aangemeld 38 mannelijk en 5 vrouweüjke candidaten Vau de 38 mannelijke candidaten waren niet opgekomen b hebben zich tydena het examen teruggetrokken 7 zyn afgewezen 22 en verkregen de akte 4 Van de 5 vrouwelijke candidaten trok 1 zich terug werd 1 afgewezen en verkregen 3 de akte Voor de akte ra o hadden zich 49 mannelyke en 4 vrouwelijk candidaten aangemeld Van de 49 mannelijke waren niet opgekome i 11 trokken zich tijdens het examen terug 4 werden afgewezen 27 en toegelaten 7 Vao de 4 vrouwelijke candidaten werden 3 afgewezen en verkreeg 1 de akte In hei geheel bobben dos van de 96 candidaten die zi£b voor de akte 1 of m o aanmelden en van de 80 die opkwamen slechts 15 de akte verkregen Het verachi met het vorig jaar is groot ten aanzien van het resultaat voor de akte 1 o In 1892 toch werden 50 percent thans slechts ruim 16 percent der zich aangemeld hebbende candidaten toegelaten Voor de akte m o werden in 1892 ruim 16 thans ruim 17 percent toegelaten 9 40 9 47 9 54 10 1 10 10 11 96 8 10 03 4 46 4 66 6 02 6 09 5 15 Omtrent het examen in anatomie en physiologie merkt de commissie op dat het met de bekwaamheid in die vakken by de geëxamineerden over het algemeen slecht was gesteld De geringe kennis der examinandi moei behalve in den te korten stodietijd en in het gemis aan eene oordeelkundige opleiding ook in geringschatting der exameneischen gezocht worde een aantal candidaten toch verklaarden slechts 3 maanden of nog korter zich op 7 07 7 17 7 24 7 31 7 37 7 06 7 11 7 20 7 26 7 31 9 35 9 44 9 6C 9 54 35 10 08 10 07 10 64 ir 10 83 10 40 11 86 23 t 47 40 10 09 81 ll Oi de studie der aDfttomia en physiologie te hebben toegelegd Intusschen werden slechts 4 candidaten nitiluitcnd voor deze vakken afgeweten alle overige afgewezenen leden ook op het gymnastisch gedeelte schipbreuk Dat het gymnaatisch gedeelte van het eiamen dus al even onvoldoende was biykt daaruit en wordt dan ook door de commissie nader in bSzonderheden toegelicht De ervaring die do commissie opdeed bfl het examen m o was even ongunstig als bg het examen 1 o Het rapport der commissie eindigt aldus Ia het dor commissie geoorloofd bij het bovenstaande nog ééno opmerking te voegen dan mag zg niet verzwijgen dat de uitslag van het exam voor de akte D I o haar bovenal zéér heeft getroffenen teleurgesteld Moet dit hieraan worden toegeschreven dat de rijkskweekscholen te Groningen en te Maastricht met de cur8iis ien daaraan verbonden tiaar contingent hebben teruggehouden Het kan zgn mnar dan staat zij nog stil voor het verschgnsel dat die van Deventer en Haarlem vonr de vuur rocf zjjn bezweken en dan zou zg bijkans tot de gevolgtrekking komen dat de opleiding voor de akte lager onderwijs niet zóó gehikkig is als haar voorgangster vemiüodde Doch hoe dit ook zij in één opzicht voor het minst stunt zij gelieel aan hare zijde daar namelijk waar zjj zich niet kan weerhouden met de meeste bescheidenheid doch tevens met de meeste beslistheid den wensch barer zuster te onderachrijveu dat het Uwer Excelentie be hage moge ten behoeve van het gymnastiektiek onderwijs eene rijksiorichting in het leven te roepen waaraan jj die zich voor dit belangrgk leervak willen bekwamen datgene vinden wat bljjkenB de verkregen resultaten vruchteloos elders gezocht wordt De eonimiasie kwgt zich ten slotte van den B ngenamen plicht Uwer Exellentie haren b§zonderen dank aau te bieden voor het vereerend vertro iweu in baar gesteld Bnlte lan lsc i Overzicht Betreffende vier van Europa s grootste mannen kwam iu de laatste dagen ongunstige tijding Piiiia l isiiKirck Ferdinand de Lesseps maarschalk M u Mahon die kortgeleden zgn 86sie jaar was ingetreden en maarschalk Canrobert die slechts ééii jaar jonger is lagen ziek Eon hunner is bezweken Een Rentertelegram meldt dat maarschalk Mac Mahon op zQa kasteel bij Afonieresson is overleden Meer dan een lialve eeuw heeft Mac Mahon zgn laod gediuml Zijn maarschalksstaf en den titel hertog van Magenta verkreeg hg op hei slagveld nl toen hy als aanvoerder van het tweede legei corps in den Italiaanscben oorlog door oen op het juiste tgdstip gekozen aanval op Magenta de overwinning bevocht Vóór dien tgd streed hij in Noord Afrika nam voor Sebastopol deel aan de bestorming van den MalakoflT toren en vocht twee jaren later tegen de Kabylen Kort na de zego bij Magenta onderscheidde Mac Mahon zich roeiiirp bg Solferino In 1870 verkroeg hij het bevel over het Ie legerkorps met het hoofdkwartier in Straatsburg Onafscheidelgk is zgn naam verbonden aan den bloedigen slag bg Worth waar zgn troepen tot den terngtocht weldra een wilde vlucht gedwongen werden doch eerst nadat zg door den hardnekkigen tegenstand waartoe MacMahon hen noopte geheel waren ni epnt En tor h verzamelde Mac Mahon de rest zgner verstrooide troepen en trok op bevel nit Pargs naar Het Bazaine ie halp De Duitsche legers droven hem naar Sedan waar een zware wond hem hei teekenen der capitnlaiie maar niet de Duitsche krijgsgevangenschap bespaarde Mac Mahon onderdrukte den commane ibpetand ie Pargs en behield daar het commando Na don val van Thiers in 1873 werd bg president der Republiek Zgn verdraagzaam monarcbiame deed hem aanvankelgk den Bieou der republikeinen behouden dien hg echter toen hg onder den invloed kwam van de reactionaira partg weer verloor In 1879 trad hg af Mac Mahon behoorde toi een Ond Iersche katholieke familie die na den val der Sinaris naar Frankrgk verhuisde De iNonvelle Revue c heeft ontdekt dat hei verbond insschen Frankrgk en Rusland niet alleen heel naiunrlgk is maar ook op historische gronden kan worden verdedigd Zij deelt ten bewgze daarvan een rapport mee van den Minister van Boitenlandsche Zftken in Frankrgk tgdens de restauratie waarin deze zich verdedigt tegen de beschuldiging dat hg Czoar Alexander I te veel genegen was i Aan hem zegt hg daarin hebben wg hei te danken dai de buitensporige eischen en aanspraken van andere Mogendheden gematigd werden Men eischte dat Frankrgk Franche Comié den Elzas een groot deel van Lotharingen Stenay Sedan Mézières Givei Henegouwen en Fransch Vlaanderen zou afstaan Alexander bracht dien eisch terug toi de bekende opofferingen hg bewerkte dat het bezettingsl er tot 30 000 man teru gcbraehi werd en ruimde alle moeilgkheden nit den weg toen dit nog binnen den rasf fesielden igd van 3jaren vertrekken zou Ook beval de minister een verbond mei Rusland aan in de volgende bewoordingen Als ik kiezen moest insschen een verbond met het naburige Engeland bi zooveel belangen heeft die met Frankrgks belangen strgden en een verbond mei Rusland dat ver afgelegen is zoodai beide landen geen reden hebben elkander ie benadeeren zoodai de voorspoed van het eene het andere geen doorn in het oog kan zgn ierwgl de vereeniging hunner strgdkrachten voldoende is om den wereldvrede ie handhaven zou ik hei laatste kiezen Een verbond met Engeland kan nooit duurzaam zgn of vruchten dragen een verbond met Rusland is voor beide volken voordeelig c Maar is er een verbond De bekende veel geruchtmakende Goblei hield te St Mande een rede over de Russische feesten waarin hg o a zeide Wg zullen de Russische zeelieden ontvangen zooals onze zeelieden ontvangen ziJL te Kroonstad en Petersburg hartelgk mei nationalen trots en waardigheid Wg zullen echter ons leedwezen te kennen geven dat wg niet weten of zij die wij de hand drukken bondgenooten of vrienden zgn want deze twgfelachtige onzekerheid valt bij de buiten landsche politiek evenzeer op als bg de binnenlandsche Voor ons Franschen en patriotten beheerecht de vraag van de onafhankelgkbeid en grootheid van het Fransche vaderland alle andere vragen f Bg Goblet is men bg die radicalen aangeland waar de Russische sympathieën beginnen te verflauwen totdat men komt bg de socialisten die den Czaar haten met Nihilistischen haat Er wordi gezegd dat de Czaar wel een andereu dag had kunnen uitkiezen voor het vlootbezoek aan de republikeinsche Fransche vrienden die zich houden voor de afstammelingen van de groote Fransche Republiek Eergisteren toch was t de verjaardag van de onthoofding van Koningin Maria Antoinette Te Weenen werden dien dag in drie kerken missen gelezen welke zeer drnk bezocht werden Verschillende Fransche bladen wgden artikelen aan de ongelukkige Vorstin welker terechtstelling eender zwarte vlekken is van de zoogenaamde groote omwenteling Weder komen de Belgische kamers in buitengewone zitting bgeen een politieke gebeurtenis die niet zonder spanning wordt tegemoet gezien Na den langen en moeitenvollen arbeid der grondwets herziening komt thans de kieswet aan de orde die zal steunen op bet nieuwe beginsel van een algemeen en meervoudig kiesrecht Naar men dezer dagen mededeelde ligt het in de bedoeling der regeeriug een zeer korte zitting ie houden zg wenscht niet de directe beraadslaging over de door haar ontworpen kieawet maar wil deze aau een commissie uit senaat en kamer verwgzen Het ministerie schijnt dus voornemens de bg de grondwetsherziening gevolgde gedragsljjn onder toepassing van den gouden spreuk haast u langzaam ook bg de behandeling der kieswet te willen toepassen Het regeerings outwerp moet bovendien niet minder dan 200 pagina s beslaan een omvang welke evenmin hoop geeft tot een spoedig einde der behandeling Men verwacht dat de verkiezingen volgens de nieuwe kieswet in October 1894 zullen plaats vinden Dit tgdstip is door vrgzinnige bladen gelukkig gekozen genoemd daar dan ook de buitenlieden wgldeoogst dan is afgeloopen aan de verkiezingen ktinnen deel nemen Vermits de kamers ook eerst den tweeden Dinsdag van November geopend worden is het nog tgdig gonoeg Ingeval de algemeene verkiezingen gehouden worden in October zal het noodzakelgk zgn die voor de provinciale en de gemeenteraden tot November ie verdagen Wat de7e laatste verkiezingen betreft zoo moet het bericht dat de rainiater van binnenlandsche zaken reeds zgn daarop betrekkelijk wetsontwerp gereed heeft voorbarig zijn Eerst in den loop der discussiën over de artikelen der kieswet ï en ÏII betrekkelgk de kiezers en de herziening der kiezerslijsten zal de regeering haar weisoniwerp betreflende de verkiezingen voor de provinciale en gemeenteraden indienen Al wat omtrent de bedoelingen en meeningen der ministers te dien opzichte is medegedeeld wordt als pure fantazie beschouwd Maar moei men op dit puni nog eenig geduld oefenen do spanning over de nieuwe kieswet is weldra voorbg Nog vierentwintig uren en België weet welke kiesrechiregeling hei minisiorie Beernaert over het land heeft beschikt Bg de Italiaansche Kamer zal door den heer Lacava minister van landbouw handel en nijverheid een wetsontwerp worden ingediend op den vrouwen en kinderarbeid Daarin zal de arbeid van vrouwen onder den grond in tunnels mgnen en groeven geheel worden verboden kinderen mogen dien arbeid slechts uitoefenen als zg 12 jaar oud zgn in plaats zooals thans öp 10 jarigen leefigd Deze bepaling komi overeen met de besluiten van de Internationalen Conferentie te Berlgn waar dit geheele ontwerp zich dan ook bg aansluit Vrouwen mogen gedurende vier weken na haar bevalling uoch in fabrieken werken noch aan den arbeid in groeven en mijnen boven den grond deelnemen Een bepaling jpaarin aan vrouwen hetzelfde werk in de laatste Vier weken der zwangerschap wordt verboden ontbreekt echter Doch het ontwerp machtigt vde regeeriug het werk van vronwen in gevaarIgke of ongezonde bedrgven te verbieden welke volmacht de r eering reeds heeft voor jongens beneden 15 jaar Iu beginsel zal ook de arbeid bg nacbi voor vrouwen en kinderen verboden zgn doch de regeering behoudt zich het recht voor uitzonderingen op dien regel toe te laten wadneer het belang der industrie er mee gemoeid is Voorts zal het wetsontwerp bepalingen bevatten over den duur van den werkdag over rustdagen en over schafttijden ierwgl er tevens voorzorgen in worden getroffen om kinderen die in fabrieken of werkplaatsen gebezigd worden niet van onderwga verstoken te laten Reeds het voornemen der Regeeriug ook op dit gebied van wetgevenden arbeid iets tot stand te willen brengen verdient waardeering Doch zegt de Frankf Ztg het is twgfel achtig of dit ontwerp wel ooit in behandeling zal komen en nog meer of het met strengheid zal worden gehandhaafd indien het der regeering mochf gelukken den tegenzin der Kamer tegen elke inmenging in particuliere zaken te overwinnen De A merikaansche Henaat heeft het debat over de zilverquaesiie weer voortgezet maar het gaai den slakkengang De democraten trachtten thans zonder hulp der republikeinen een vergelgk te bewerkstelligen neerkomende op de handhaving der zilveraankoopen door den Staat m iar in verminderde hoeveelheden Men weet dat niet alle democraten voor de Repeal wet zgn anders ware een beslissing misschien reeds gevallen Komen ze nu onderling tot een compromis dan wordt het een strgd tusschen Republikeinen en Democraten en zou misschien een eindsteoiming binnen niet langen terragn kunnen volgen Senator Quay gelooft zelfs dat over eenige dagen een beslissing vallen zal Intusschen is ile beurs New York zeer onrustig en komen de koersen al lager af Een juiste opgave doet zien dai in de Unie gedurende de eerste negen maanden van dit jaar niei minder dan 11 174 faillissementen zgn voorgekomen tegen 7322 De schalden beliepen het enorm bedrag van 324 millioen dollars waartegenover 70 pCt aan activa stond Dit is nogal opmerkelgk omdat er iu de laatste 10 jaren gemiddeld 50 pOt aan activa aanwezig was in 1891 51 pCc van de 77 millioen dollars passiva Hei buitengewoon aautal faillissementen vindi zgn verklaring in de igdelgke moeilgkheden waardoor zooveleu die in gewone tgden zich wel hadden staande gehouden thans genoodzaakt waren hun betalingen te staken Opmerkelgk is het verder dat de verhouding tusscben activa en passiva in de Veroenigde Staten reeds jaren achtereen vel gunstiger is dan in Engeland De statistiek de faillissementen in GrootBrittannië en Ierland geeft voor 1892 een getal op van 4634 of 419 meer dan in 1891 De schulden waren te zamen 8 $ millioen pond sterling waarvoor slechts 35 pCt actief aanwezig was De passiva waren 200 000 pond sterling hooger de activa echter 74 000 pond sterling lager dan in 1891 Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 18 October 1893 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Als geleider van een ingeschreven hondenkar de honden niet van muilkorven te hebben voorzien J D te Boskoop en C van der K teWad diniveen ieder to f 1 of 1 dag hechtenis Ala geleider van een met een paard beapannen voertuigje s avonda rgden zouder helder brandend licht J J te liergachenhoek en W van H te Nieuwerkerk a d IJssel ieder tot Als hoofd van een bedrijf waarin een persoon beneden 16 jaren werkzaam is lo niet in bezit zgn van een arbeidskaart 2o niet op een zichtbare plaats hebben ophangen van een werklgst J L V te Keeuwijk tot 2 geldboeteij van f 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Liggen in een graaperk van een openbare wandelplaats K W te Gouda Keizerstiaat tot f 1 of 2 dagen hechtenia Slachten van niet door de keunneeeters goedgekeurd vleesch C van V te Gouda Oude Gonwe tot i 3 of 3 dagen hechtenis Borgden van een klinkervoetpad K L te Gouda Westhaven tot f 1 of 1 dag hechtenis Viaacherg overtreding bg herhaling gepleegd M K te Gouda Meaaenmaliersteég tot 6 dagen hechtenis Verwekken van nachteijk rumoer 2 maal gepleegd J C van £ te Gonderak tut 2 geldboeten elk van f 2 of 2 di en hecjitfnia voor elke boete Openbare dronkenschap D van S Vogelenzang D yan W Korte Akkeren I G van V Honimanagischt C K Doelensteeg allen te Goud H de V te Capelle a d IJssel L T Raam A H V Westhaven beiden te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenia C S Winterdgk en W V Keizerstraat beiden te Gouda ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenia Openbare dronkenschap geploegd bg Ie herhaling T K te Gouda Zak tot f 3 of 3 dagen hechtenia Openbare dronkenschap bjj Ie herhaling 2 maal gepleegd B de R te Gouda Kniperstraat tot 2 hech teuisstrafien elk van 3 dageh Openbare dronkenschap gepleegd bg 2e her haling J F Hanepraai en iM G Boelekade beide te Gouda ieder tot 5 dagen hechtenis Allen zjjn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar by Ijjfsdwang van 1 dag MÜWE FASAFLÜIES verhrijgbaar bIJ A van OS Az £ 73 73 Keurs van Amslerdam 17 OOÏOHKR Vor krs stotkoora iVsuKRlANl Oerl Ned VV S 8V S lu dito dilo dilo 8 8 ii 1 TI dito dilo ilito SV 1011 101 UoNOAK Obl Qoudl 1881 8S 4 Ui iTALie liiicbriiving 18Si 81 6 78 fg üoslENs Ubl in papier 1868 5 13 ililo inzilierlSfiS 6 76 T PoETUüiL Obli mei ticket 8 0V S0 dito dilo 1 19 Kiisi iND Obl üoel Se Sarin 5 ÖS 6 dito Oacona 1880 4 dilobüBotlis 18811 4 dito bij llupo IS89 U0 4 S8 dilo in noud leen 1888 8 7 dito dito dilo L884 B j 101 I lO l Sfanjs Perpet sohubl 1881 4 60 ToKKBU Ui pr Cmi leen 1890 4 88i Uec leeiiing aeriu 11 21 Jee leuuiin lerie 88 Zuie Aru Bap Hro v obl 1892 5 108 Mexico Olil Buit Soli 1890 fl O VsNEZuEli Obl 4 onbep 1881 36 IHSTEEDAH ObliKUlieu 1891 3V 98 HoTTïBDiM SleJ leen U86 3V I 98 Nai N Air Hsnilelsv and Arendab Tub Mjj Ucrlificateu DüliMaittaohappü dilo Arnh Hypolhuokb pandbr 4 Uult M j der Voratonl aauij Or llyijolboukb pnijilbr 4 Nudürlandacho bank annit Nüit llaudelinsAUül dilii N W k Pao Hyp b pnndbr I Rolt Hypolbeekb pandbr 4 Ulr Hypulhoekb dilo 4 OosTSNii Ooal Hon r bank aand HusL HypoUioekbank pandb 4l i Amerika ICquit hypetb pamlb 6 Msiw U i Pr Lieu oert 6 NSD lloll IJ Speorir Mjj aand Mij lol Eipl V Si Sp ï aand Nod Ind Spuorwogm aand Ned ZUd Afrik Spm aand 6 dilo 4lo dilo 1891 dilo 5 iTALIE Spoorwl 1887 89 A Kobl S Zuidllal Bpwmij A ll obl 3 j Polen Waraobsu Weonen aHnd 4 Kual Or Huia Spw Mjj aand 6iBalliache dito aand Faatowa dito aand R Iffang Dombr dilo aand 6 Kurak Ch Azow Sp kap aaad 5 liOBowo Sewaat Sp Mij obliü 6 Orel Vitebak dilo oblig 5 ZuulWeat dilo aand 6 dito dito oblig 4 AuEHlKA Ueut Fsc Sp Mij obl 8 Ohio North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver kUia Gr Spra oert v a IllinoiaCootrtl obl in goud 4 Louiav k NaahvilloCert v aand MexioQ N Spw Mij lehyp o 6 Miaa Kanaaa v 4 pet pref aand N York Ontario k Weat aand dilo Penua Obio oblig 6 97 580 898 84 100 806 189V 86 101 T T 31 98 98 168 118 100 48 80 181 c 1887 5 V 96 99 181 1081 104 69 901 10 131 130 lO i 99 4SV 48 O 188 66 68 90 187 is Vi 1017 18 ♦ 101 767 107 102 68 66 46 11 10 1697 106 106 99 99 Oregon Calif Ie bvp in goud 8 76 BI Paul Minu It idanit obl 7 Uu Pao Hoofdlün oblig 6 dito dilo Line Col Ie byp O 6 Canada Can Soutb Cert v aand Ven C Ballw k Nav Ie h d o o Amaterd Omnibua Mjj aand Sotlerd TramwegMaats aand Niu Slsd Amalenlam aand 3 Stad Kolterdam aand 3 Beloie Stad Anlwerponl887 87 1 Siad Bruaael 1886 87 HoNo TheiasBeguHr Qe ellKh 4 1187 JIJ OosTENR Staataleening 1860 6 887 107 K K Ooat B ür 1880 3 Spanje Sud Madrid 3 1888 Ned Ver Boz Hyp Spobl ocrl 6 INGEZONDEN Het nut van kindtrmatjei Dezer dagen waren we getuigen van een feit dat zeker niet pleit voor bovenstaande categorie van dienatboden £ eu mei e haalde een kind van school ge