Goudsche Courant, vrijdag 20 oktober 1893

komen Alle harde houtsoorten leènea er z toe maar inzonderheid bUjkt de bruine be zeer geschikt De bewerking geschiedt ale volgt Men zaagt het hont op de vereischte lengte in vierkante latten van 4 8 cM zyde die men vervolgens tot hoepels bindt Daarna worden zy gedurende 15 h 20 minuten blootgesteld aan de werking van overhitteu stoom ia hermetisch gesloten reservoirs Hierdoor wordt het hout zeer buigzaam zoodat het met het grootste gemak met de hand of door middel van zeer eenvoudige machines in alle vereischte vormen kan worden gebracht langs yzeren modellen waaraan het gedurende 2 tot 8 dagen bevestigd blyftj Tjra het te laten drogen Invloed der muziek op wilde dieren Bekend ia uit de Oudheid de fabel van Orpheus die met zyn speeltuig zelfs de wildste dieren tot bedaren wist te brengen Volgens sommigen ligt aan deze fabel het feit ten grondslag dai de muziek op vele dieren een bekorenden invloed uitoefent Het Engelsche muzikaal tydflchrift Minstrel deelde dezer dagen mede dat eeu Engelsch vioolvirtuoos in den Zoölogischen tuin te Londen by de hokken der beren tög ra leeuwen en andere wilde dieren apelenoe waargenomen heeft dat deze werkelijk zoodanigen invloed ondergaan hetgeen een Parijsch violist aanleiding gai om den invloed zyner kunt na te gaan op de dieren in den Jardin des Plautes In tegenstelling met die van den Londenschen dierentuin bleven de Paryache roofdieren ten eenenmale onverschillig zelfs voor de aandoenlykate melodieën welke de musicua voor hun hokken ten beste gaf Het schynt dus vooralsnog niet geraden om alleen met eeu muziekinstrument gewapAud de Indische wildernissen in te gaan ten einde de tygers mak te maken Het observatorium van het Vaticaan is verrykt met een telescoop van reusachtige afmetingen zooals in Italië nog niet gezien is den geschenk van den heer Aleasandri Bozanna De Engelsche bladen deelen het volgende heldenfeit mede van den kleinzoon van een oM Dutchman een Zuid Afrikaner van Hollandsche afkomst die zyn grond in de Kaapkolonie verkocht en zich in Masbonatand gevestigd bad Onlangs vond een arbeider van den Hollander een der ossen dood terwijl het een of andere wilde dier een gedeelte van het vleesch venlonden had Toen hy zyn haas dit bericht bracht wilde deze het verhaal niet getooven hy nam zyn geweer en begaf zich met zyn kleinzoon naar de weide waar hy z dat bet verhaal waarheid bevatte Dadelyk zocht hy naar een spoor van het wilde dier hy kon echtei niets vindon totdat zijn kleinzoon opmerkte dat de achelm wel achter gindscheo miei nhoop kon verborgen zyn Achter den mierenhoop bevond zich een boschje Terwyldeondeman zich omwendde om de takken der boomen uiteen te huigen besprong hem een prachtige leeuwin van achteren Hy viel de leeuwin sloeg hare tanden in zyn linker schouder Het geweer van den man lag dwars onder zyn lichaam £ n wat deed nu de kleinzoon Hy liep niet weg en begon nog veel minder te schreeuwen Het tienjarige kind wierp zich op den grond schoof op den buik zoover naar het lichaam van zynen grootvader totdat hij het geweer kon grypen trok dit naar zich toe stond op zag de lading na legde aan mikte bedaard en drukte los Hy trof bet dier in de zyde de leeuwin stond half op haar wild gebrul maakte den knaap zenuwachtig Toch laadde hy het geweer zorgvuldig na een paar stappen achterwaarts gedaan te hebben hy schoot opnieuw en had het geluk het dier juist in het hart te treffen Inboorlingen die op het geluid der schoten knamen toesnellen brachten den zwaar gewonden man naar het tydelyk hospitaal wnar deze de gebeurtenis verhaalde aan een oppasser die voor de waarheid van het feit instaat Wiuterdienst 1893 94 Aaiigevangeo 1 Uctober Tijd van Greenwich GOIJD4 R0TTERDAM 3 62 4 60 6 22 6 66 7 10 6 03 6 10 6 17 6 40 6 6 Dlrcclc Spoorwegverbinding met GOUDA 11 86 11 48 BOTTBHDAM 9 86 9 44 se 6 08 6 1S 6 81 6 19 6 36 8 30 10 8 06 9 SO II DA DEN RAAG Gouda 7 S0S 409 04 9 87 10 49 19 11 18 81 l OU 27 3 56 4 45 J Ï7 6 69 7 13 8 36 9 37 10 46 11 11 11 80 iHage 8 18 9 18 9 34 10 07 11 27 12 41 18 61 1 43 1 67 4 85 6 26 6 56 6 41 7 43 8 66 10 16 1U6 11 40 12 OOI DA UTKIOHT Gouda 6 36 6 40 7 66 8 00 8 21 10 19 10 66 12 48 2 83 3 18 4 16 4 47 6 83 6 01 7 46 8 38 10 08 Oudow 6 60 6 64 11 09 2 37 5 37 7 69 10 89 Woerdsn 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 28 Harmeien 6 04 7 08 8 46 11 23 8 61 6 10 6 60 8 13 10 34 Ulrsolit 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 45 1 80 3 08 3 50 4 48 6 S 91 6 36 8 88 9 10 10 53 O O U D A i M S T S R D A M Gouda 6 40 8 81 10 06 10 66 12 11 2 61 4 47 6 23 7 4S 10 08 Amitordam Wp 7 69 9 10 10 66 18 19 1 S 40 5 46 6 86 9 37 11 10 Autndam 0 i 8 14 9 11 11 10 18 14 l lS 8 16 6 6 60 9 57 11 86 Door den Heer Charles de Ift Mar tooneeldirecteur te Amaterdam die tijdens de kermiB te N megen met f yn gezelschap aldaar roorHtellingöu gaf is hy de bevoegde autoriteit eene aanklacht ingediend tegen een derRgkatelegronfambtenaren te Nymegen door wien hy by het aanbieden van een telegram grovelyk beleedigd zou zyn en door wien hem het aangeboden telegram en bet geld voor de voeten moet zyu geworpen terwijl dio ambtenaar weigerde het telegram te Tergenden De Gemeenteraad van Hilversum beeft aangenomen oen voorstel van B en W in overleg met ongeveer 30 landbonwers uit de environs om de thans bestaande 8 maandeiyksche koemarkten voortaan te houden elke maand de laatsten Woensdag dus 12 per jaar en daaraan nog toe te voegen een voorjoara en èen najaaramarkt en wel respectievelijk den In Woensdag in Mei en den In Woensdag in November van elk jaar De politie te Dusseldorp verzoekt de aanhouding van Otto Hammersmidt 21 jaren oud voortvluchtig met eene som van ongeveer lO UOO mark Hg is tumeiyk groot blond haar roodachtigen knevel gekleed met lange donkere jas donkere broek overjas Hcht grys en zwarten slappen vilthoed Hy zou de wyk naar ons land genomen hebben Op de kermis te Nederweert hadden Zondag ongeregeldheden plaats Hier en daar werden glasruiten ingeworpen twee personen werden met messen verwond de daders zfln bekend de maréchauaséea stellen verder onderzoek in Onder het opschrift bescheiden heidegelakt bevat 8ta pal het orgaan van den Oranjebond van Orde de mededeeling dat het bestuur ten behoeve der voorgenomen stichtiug te Apeldoorn toezegging heeft ontvangen van drieduizend gulden waarmede drie gezinnen ieder aan een eigen huis met land zullen worden geholpen Men schryft aan de Amst c uit Utrecht Een agent der Fransche regeprïng die sinds verscheidene weken alhier vertoeft om inkoopen te doen van fourage voor het leper heeft verloden week op zeer onaangename wyze kennis gemaakt met ons recht Ongeveer 24 uren heeft hy in de gevangenis gezeten Door bemiddeling van den Franschen consul te Amsterdam kreeg hy eindeiyk zyne vryheid terug Vanwege de Fransche regeering moet eene klacht by de onze zyn ingediend en de agent zelf acliynt eene civiele actie te hebben ingesteld Binnen kort zal men wel meer uver deze onverkwikkelgke zaak hooreu en denamen der pöjèonen vernemen die er bij betrokken zyn Uit Amsterdam wordt gemeld Omstreeks half acht werd de brandweer lieden avond gealarmeerd voor eenen tamelyk crnstigen binnenbrand in de Nes De bewoonster eener gestoffeerde kamer op de boveuveriHeping van perceel ÖO had hnre lamp aange= token = en op de tafel geplaatst toen men haar toeriep oven beneden te komen Nauweiyks l uiten de kamardenr hoorde zy eenen slag en kreeg zy al dadeiyk het vermoeden dat de liunp was omgevallen Dit bleek inderdaad het geval te zyn geweest en naar de juffrouw later mededeelde droeg haar kat hoogstwaarschyntyk de schuld van het ongeval Hoe dit zy men scheen de juffrouw tot naderen uitleg vin het voorgevallene te willen bewegen men iintbood haar althans op het politiebureau ïn do buurt De brandweer werd den brand spoeilig geheel meester zoodat het vuur tot de bovenverdieping beperkt bleef De inboedel der jnffronw was verzekerd 7 2S 8 36 7 8a SAS 7 39 8 49 7 1 8 66 7 66 9 06 Ooudt Moonlreoht Jïiouwerkerk Cnpelle SoUBrdain 7 Kottordam 6 Oapelle 5 10 NieuOTrkerk 6 19 Moordraoht 6 86 Qouda 6 32 1 13 1 18 1 84 1 33 1 3 M 7 42 8 S8 Bl Kr 7 47 Z Zegv 7 63 9 0l N d L d 8 08 Voorb 8 07 0 13 11 12 De justitie uit Dordrecht heeft zich gisteren naar den Hoekaehcn Waard begeven en danr een onderzoek ingesteld naar een gelukkig zeldzaam voorkomend geval De Biirgemeoster ener jyemeente aldaar heeft vwh in kennclii ken staat naar de woning eener zeer achtenswaardige dame begeven en zich daar zoo woest aangesteld dat de buren in hunne nachtrust grstoord werden en de politie zich genoodzaakt cag den burgemeester tè vcrwyderen Iemand te Breda vermiste een paar jaren geleden oen bankbiljet van f25 en had daarvan de dienstmaagd verdacht echter zonder bewyzen te kunnen vinden en dus ook zonder de hulp der politie in te roepen Dezer dagen vond oen zyner kinderen het biljet in een gebonden jaargang van een illnatratie die in het salon op tafel lag Heel veel gebruik werd dua van het plaatwerk niet gemaakt Pour acquit de conscience schonk de eigenaar het geld aan de ten onrechte verdachte dienstbode Men schryft uit Bergen op Zoom aan de Independence Beige Zou er in de zaak De Jong nog van een ander slachtoffer sprake zynV Uier houdt men zich met niets anders bezig dan met de verdwijning van den heer Schmitz kapitein der infanterie hier in garnizoen van wien in den laatste tyd geen enkele tyding ia vernomen De kapitein is de broeder vau jnflrouw Schmitz die De Jong verdacht wordt vermoord te hebben Alle nasponngen om het spoor van Ien Officier te ontdekken zyn tot heden vruchteloos men vreest dat de ongelukkige kapitein zich van kant gemaakt heeft daar de eer zyner familie in de zaak De Jong gemoeid is De huweiyksreia in eeu luchtballon Mevrouw Charbotlinet en de heer Ponta zyn te Turyn teruggekeerd van de ongelukkige liuweiykareia in een luchtballon waarby de heer Ü den dood vond Hij is echter niet uit den ballon gevallen Na de bruiloft verlieten de heer en mevrouw Oharbonnet en hun vriend Ponta in den nieuwen luchtballon dien Charbannet zyn jonge vrouw een dochter van goeden huize ala huweiyksgeschenk had aangeboden Turyn en daalde te Piobesi Den volgenden dag zetten zy den tocht over de Alpen voort een hevige storm slingerde den ballon tegen een gletscher Het ongeluk liep vrij goed af de passagiers kwamen met den schrik vry maar de ballon was gebroken Den geheelen avond en nacht brachten het jonge paai en de vriend door in noodweer op den gletscher Den volgeoden ochtend aanvaardden zy den terugtocht toen zij nog niet ver waren gevorderd verdween Oharbonnet plotseling a een afgrond Na hopelooze pogingen om hem te redden zetten Ponta en de jooga weduwe de reis voort maar ook Ponta viel en werd zoodanig gewond dat h niet verder kon Zoo brachten zy samen den tweeden nacht in ys en sneeuw door Den volgenden dag bereikte de jonge vrouw geheel uitgeput een hut Ëenige mannen vonden Ponta en later ook het lyk van Oharbonnet bisteren namiddag is de landbouwer J Vyi wonende te Bteiswyk op den öondschen Singel te Rotterdam met een achterwiel van zijnen wagen tusschen de tramrails beklemd geraakt waardoor de wagen kantelde en Vyl op do straat viel Bewusteloos met een gat in het hoofd werd hy opgenomen Te Hoofddorp Haarlemmermeer gaat een adres rond aan den gemeenteraad waarin wegens de toenemende armoede en bedelary om werkverschaffing wordt verzocht Uit Zoeterwoude meldt men 18 18 10 66 11 Oi n 09 U H U 6 U 68 l OS 1 13 1 19 1 88 H S8 li SS 9 46 9 61 10 17 10 27 10 34 10 41 10 47 7 47 7 46 8 07 silS 10 03 10 11 6 11 6 16 6 28 6 31 6 36 10 11 t 30 Sedert verscheidene jaren bestaat hier bij de Hervormde Kerk een hoofdeiyken omslag die tot leidraad heeft den hoofdeiyken omslag der gemeente Om aan die kerkeiyko belasting te ontkomen zeggen vete ingezetenen by Lei den doch onder Zoeterwoude wonende hun lidmaatachap op en voegen zich by dereraonstrantsche lutherscbe of doopsgezinde kerk of erktaren geen godsdienst te hebben Eens is het gebeurd dat een HA der hervormde kerk by Leiden wonende weigerde den hoofdelyken omslag te betakm vervolgd is geworden en veroordeeld werd tot betaUog Na dien tydging de inning dier gelden gomakketyk lpden laatsten tyd echter heeft het kerkbestuur weder meer moeite om die gelden binnen te krygen L Men Fchryft uit Kleef Na vier jaren verdwynens is heden 17 Oct de historische zwaan weer op den slottoren geplaatst Die toren wordt in ouden atyl gerestaureerd en moest alzoo ook zyn zwaan het enbleem van Lohengrin terug hebben Het beest op een koperen bol bevestigd ia in triomf door de stad gedragen en heeft toen den gevoariyken tocht gemaakt naar de spits die hem wachtte De geheele toren was versierd met vlaggen en groen en maakte een gezellig effect Ken kreet van vreugde werd geslaakt door de talryk verzamelde menigte voor wie t was alsof de beschermengel was teruggekeerd Een en ander is door den bekwamen bouwmeester Ihnen volvoerd ïn de kWeser Zeitungc stond onlangs de volgende advertentie Eene jeugdige dame van goede opvoeding eene eigenaardige verachyning naar innerlyken uiterlyk bevoorrecht een Poolsche dieDuitsch Pransch en Engelsch spreekt goedvan inbi rst en vast van karakter zeer sympathiek een opgewekt gestel en zeer huiselyk wenecht in het huwelijk te treden met eenheer van ongeveer 65 jaar Byzondere omstandigheden noodzaken deze dame de voorkeur te geven aan een zeer ryk heer Ookheeren van fijne beschaving ook buitenlanders mits christenen van eervol karakter hoogeleeftyd en ziekeiykheid zyn niet buitengesloten wien bovenal veel gelegen is aan een aangenaam huiseiyk leven en gemoedeiyk vrouwelijkverkeer en die de dame duurzaam teeder tegemoet komen kunnen hunne waarde h ie nmet adres van den inzender binnen s weken van nu af inzenden onder No aan het annonce bureau van te Augsburg De strengste geheimhouding wordt verzocht en verzekerd Een tandarts te Philadelphia heeft oulangs een ongemakkelyken patiënt moeten behandelen Het was een nyipaard uit een menagerie aldaar dut kiespyn had en dat men besloot een kies te laten trekken Hot gelukte eerst na lang tobben inetgroote moeite den patiënt iu de vereiscbte houding te krggen Zyn bek werd met een stuk hout opengespalkt en toen kon de kunatbewerking eindelyk beginnen Vier assisteoten en een bediende der menagerie moeaten een uur lang werken eer de slechte kies eruit was De Heer S die van zyn kantoor aan de Weesperzyde te Ameterdam naar zyne woning in de 2e Parkstraat huiswaarts keerde werd op den hoogen weg tusschen de Vrolikstrnai en de R C kerk by de Linneausstraat door een aan den dyk verscholen manspersoon plotseling brutaal aangesproken Zeg jy eens hoe laat het ist Op het antwoord xdat weet ik niet zeide de kerel en wat hangt daar tevens een greep doende naar de horlogeket ing Van de overzyde van den weg kwam nu een kameraad van den aanrander met eene vrouw op deu Heer S aanloopea üe e een oud scherm meester zette zich echter in postuur en wist het drietal met zyn parapluie zoolang op eerbiedige distantie te houden totdat ze op het zien van naderende werklieden het hazeupad kozen 3 22 8 43 10 48 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 08 1 24 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 9 40 4 80 Steeds meer ziet men dat het gebogen hont by de vervaardiging van meubels de tot nn toe gebruikelyke wyze van houtbewerking verdringt Zelfs r toigwielen worden daar van vervaardigd die in prijs verre beneden het onderen systeem 11 08 1 44 4 10 0 O I D K 11 60 18 20 7 80 2 60 8 48 6 85 8 10 1 46 1 66 8 02 8 09 8 16 4 45 4 65 5 08 5 09 5 16 7 07 7 17 7 84 7 31 7 37 2 30 12 40 8 48 3 10 4 08 GOUDA 2 16 2 45 8 43 4 15 4 48 5 21 7 DEN H A A G Hage 5 48 7 20 7 43 9 88 9 46 10 1411 33 iJ U l f 10 80 1 44 1 40 1 58 2 04 2 09 7 0i 7 11 7 20 7 86 7 31 10 32 9 46 Voorb 6 64 N dL d5 69 Z Zeg r6 08 Bl Kr 6 14 ZO M 6 19 10 41 2 09 6 09 7 31 9 64 Qouda 6 30 7 50 8 13 9 68 10 16 10 69 19 03 12 46 8 90 8 46 3 16 4 13 4 43 5 80 5 51 7 48 8 36 lO OS UTRBCH T GO D DA S 09 8 0 10 07 lnjl4 9 04 9 1010 83 9 19 6 41 9 32 10 40 I mreolit 6 33 7 60 9 9 63 11 34 12 03 18 60 3 10 3 614 43 6 36 7 48 Harmslon 6 47 8 03 10 09 18 19 3 84 4 06 4 66 WoorJon 6 63 8 10 10 16 12 26 4 12 Oudomler 7 07 8 19 10 94 12 48 4 24 Gouda 7 80 8 38 9 34 10 87 12 05 12 56 1 22 3 50 4 37 6 30 7 08 8 80 8 419 38 10 40 11 86 AMSTBRDA M 0 O U D A Arastnlum O S 7 55 9 40 11 10 11 87 2 40 4 10 4 10 7 23 9 47 Amiterdam Wp 6 50 8 10 9 66 11 96 11 48 9 66 4 85 4 36 7 40 10 08 Goud 7 10 1 69 10 44 11 16 U ii 3 60 t lO l tl 9 SI ll U BDltenlandsGb Overzicht De Russen worden te Parya op een reeks feesten onthaald die wy niet noodig achten op te aommen De admiraal Avellan en de president der Republiek hebbeu bezoeken gevrisseld en overal zyn toegespraken gehouden die op hetzelfde neerkomen Alle nationale gebouwen en de meeste monumenten waren a giorno verlicht ook het aantal illuminaties van particulieren was zeer talryk Natuuriyk heeft Avellan een ridderkruis gekregen hy is benoemd tot groot officier van het legioen van eer Generaal Saussier de militaire gouverneur van Parys heeft tor gelegenheid der feesten kwytachelding van disciplinaire straffen verleend aan de militairen onder zyu commando Keizer Wilhelm heeft te Bremen een gedenkteeken voor zijn grootvader onthuld Na da onthulling was op het stadhuis diner In antwoord op de toespraak van burgemeester Peulig hield de keizer eene rede waarin hy er aan herinnerde dat 18 Oct de geboortedag waa van keizer Friedrich die met zyne hamerslagen het harnaa des r ka heeft vastgeklonken en voor het Duitsche volk eeuwig de kroonprina by nitnemendheid zal blyven Heden op zyn verjaardag viel zopeven het omhulsel van het standbeelil zyua gryzen heldenvaders Voor hem waa het door God weggelegd den vurigen wensch van alle Dnitschers te vervnUen en met de roemlnjk verworven keizerskroon aan Duitschland zyne eenheid weder te geven Hy mocht by dit werk groote mannen vinden wien de eer ten deel viel zyn denkbeelden uit te voeren en als zyne raadgeve met hem te arbeiden De keizer dankte voorts de stad voor de warme ontvangat en eiudigde aldus Moge de handel van Bremen zich onder de zegeningen des vred ontwikkelen bloeien en gedyen gedachtig aan de spreuk der Hansa navigare uecesso vivere non necesse Ik ledig dit glaa op het welzya van Bremen vau zyn Senaat en zyue burgery Zonder eenige byzondere plechtigheid is de zitting der Belgische Kamers Dinsdag geopend en wel ia gelyk de verslagen melden een ontwerp omtrent de aamenatelling der kiezeralysten door den miniater van binnenlandsche zaken ingediend maar wie nieuwsgierig is naar den inhoud zal nog eenige dagen geduld moaten hebben Zelfs aan de leden der Kamer zal eerst naor de tRétorme zegt met een paar dagen het ontwerp worden medegedeeld Op voorstel van den heer Lepage is door den voorzitter eene commissie benoemdi welke omtrent dit ontwerp ten spoedigste rapport zal nitbrengon terwyl de Kamer eerst neder byeenkomen zal als de comraiaaie haor rapport zal hebben ingediend Waarschynlyk blyft het thans bij deze enkele zitting en zal dua Let parlement eerst op den gebruikeiyken tyd in November zyne werkzaamheden hervatten De commissie door den voorzitter teretond benoemd bestaat uit de heeren Ligy A Visart Suoy Meeos en Woeste leden der rechterzyde Lepage en van der Kindere leden der gematigde liberaltj party en Féron en Houzeau leden der progressiatische party terwijl de voorzitter der Kamer de heer de Lantsheere ipse jure als president daarvan deel uitmaakt In stryd met alle geruchten van het tegendeel werd zyne herkiezing als president der Kamer niet betwist hy verkreeg 94 van de 96 uitgebrachte stemmen Ook de beide vicepresidenten de heeren Tak en Van Wambeke gelyk trouwens het geheele bureau werden herkozen maar beide keeren waren er blanco biljetten in de bua 27 en 26 By de aanvaarding van het voorzitterschap zynen dank betuigende voor het herhaalde biyk van vertrouwen waarin hij voor zich de hoogste onderscheidfng en tegelyk de krachtigste aansporing zag vervolgde de heer Lantsheere aldus wy hebben het eerste deel onzer taak volbracht ona rest nog de toepassing te regelen va i da beginselen welke de herziening heeft vastgesteld Het werk is gewichtig en vol bezwaren Maar vatten wy het aan in den geest van rechtvaardigheid sn gematigdheid welke alleen de wetten duurzaam maakt en die ook den geest is der natie Uwe vaderlandslietde zal met Gods hulp een waarborg zyn voor die loyale orereenatemming welke aan ona land een nieuw tydperk van vrede en welvaart zal verzekeren Drie interpellaties zyn tegen de hervatting der zittingen aangekondigd en door de regeering aangenomen ééne over de achterstallige uitbetalingen van sommige onderwijzers traktementen zooals b T de onderwyzer der gemeenteschool te Lonzéo die in geen 18 maanden geld ontvangen heeft deze interpellatie zal de heer Péron tot de regeering richten Eene tweede interpellatie te honden door den heer Lemonnier over de maatregelen door den minister Van den Peereboom genomen tegenover wylen den heer Spinglard en andere ambtenaren in zaken welke geheel tot het privaat leven behooren En eene derde interpellatie van den afgevaardigde voor Ostende den heer Stuern over de schorsing van he gemeentebestuur te Yperen In den Senaat is het geheele vorige bureau zonder eeuigen fegeostaud herkozen heeft baron t Kint de Roodeubeke deu voorzittersstoel met eene korte redevoering ingenomen en is vervolgens de vergadering tot adere byeenroeping verdaagd Volgens de Harab Nachr t zyn de voorwaarden voor het Duitsch Russiach handelsverdrag voorloopig vastgesteld Nu komen ze in behandeling by de byzondere commissie van handelaars Industrieelen en grondbezitters en daar zullen naar men verwacht de besprekingen veel langer duren Meer dan 70 voorwaarden zyn door Duitschland gesteld Het voorstel der agrariërs komt neer op het volgende Zy willen dat een vaste schaal worde gemaakt volgeus welke de in en uitvoerrechten zullen verhoogd worden naarmate de koers van den roebel daalt Ala de koers was 2 70 mark zou het invoerrecht op graan 3 50 mark moeten bedragen by een koers van 2 50 tot 2 69 mark zou het 4 50 mark zyn enz Door uitvoering ven dat bedenkeiyk voorstel zou de deur geopend worden voor allerlei soort van beuraapel en gewetenlooze speculation De Frankfurter Ztg bevat weder een uitvoerig artikel over de door graaf Taaffe voorgestelde kieswetherziening Het blad doet uitkomen dat de Oostenryksche minister de curiën niet kon af chaffen omdat daarmede een grondwetherziening gemoeid is die een meerderheid van twee derden der stemmen eischt Er is slechts één middd meent het blad om do voorstellen van graaf Taoffe te verbeteren het indienen van amendementen Als de groote partyen met elkaar overeenkomen de curiën te doen vallen dan is een meerderheid van twee derden der stemmen gemakkeiyk verkrygen Dit ligt vooral op den weg van de Duitsch liberale partij door zulk een houding zou zy niet alleen graaf Taaffe overtreffen doch tevens een dieast bewyzen aan het liberalisme Doch in plaats daarvan beatrydt zy het geheele ontwerp en plaatst er het onzen lezers bekende voorstel Baru either tegenover waarin de curiën behouden worden en nog een vyfde curie wordt gesticht een arbeiders curie Dit heeft twee nadeelen vooreerst wordt de oabillyke vertegenwoordiging van belangen daardoor voor een on bereken baren tyd bevestigd en ten tweede is deze instelling reeds ten achter by de feitetyke ontwikkeling der denkbeelden Ge en party en vooral geen liberale mag minder aanbieden dan graaf Tsnffe den burgers van Oostenryk schenken wil De tegenstand van de Duitsch liberale party tegen de kieswet komt hoofdzakelijk voort uit de vrees of uit de zekerheid dat da vertegenwoordiging van het Duitsche element er door benadeeld zal worden Maar dat mag geen reden ziju om den vooruitgang tegen te houden fNGEZONDEN In zake HET VERBORGEN c MEISJE Geachte Redactie I In verband met de twee brieven omtrent bovengenoemde zaak voorkomende in het N V d D van 29 September en de Kamper Courante van 12 October welke door verschillende nieuwsbladen zyn overgenomen wensch ik nadrukkeiyk te verklaren dat deze aantygiugen tegen my ais Leider van het Leger des Heila in Nederland n I dat ik zou aansprakelyk zyn voor de verdwijning der mindeijarige en dat ik een lengenaar in publieke geschriften zou zyn niet slechts valsch maar ook lasterlyk en strafbaar zyn Gy zult het mij niet ten kwade duiden dat ik deze beschuldigingen eenigazins wydloopig beantwoord Sedert het verschyneu van de bovenvermelde brieven heb ik een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden en kan nu de volgende byzonderheden daaromtrent mededeelen Ten eerste wensch ik de aandacht er op te vestigen dat de lange brief voorkomende in de Kamper Cour c van 12 Oct en waarvan sommige nieuwsbladen gemeld hebben dat die door de familie geschreven is in werkelykheid slechts afkomstig is van de drie zonen van wed M waarvan twee minderjarig zyn terwyi de meerderjarige en eeu minderjarige de eenige leden der familie zyn die bij de moeder ia huis zgn Nu zegt de meerderjarige zuster J M ziekenverpleegster in haar ingezonden stuk in het N v d D van 7 Oct dat haar minderjarige zuster van huis gevlucht ia omdat zy vgedurende geruimen tyd thuis werd mishandeld een feit waarmede de Kamper politie bekend ia Zy is dus niet gevlucht om zich aan te sluiten by het Leger des Heila waarvan zy geen lid is noch ooit was maar eenvoudig om de bescherming barer vier zusters te zoeken welke allen meerderjarig zyn en waarvan één OflScier is in het Leger doa Heila Deze vier zuatera zyn allen volkomen met de omstandigheden van dit geval bekend en hebben diep medeiyden en innige sympathie met hare jongere zuster Deze zusters zeggen dat wat ook hare verhouding ia tot bet vermiste meisje sedert haar vlucht zy geheel en at in die zaak handelen volgeus haar geweten en dat zy niets anders beoogen dan het welzyn en belang van de minderjarige en van de familie in het algemeen Ongetwyfeld zal nu een ieder wel begrypen waarom ik onder bovenvermelde omstandigheden niet gemeend heb al ware dit my mogelyk geweest pressie te mogen uitoefenen op de houding der meerderjarige bloedverwanten of daartoe onze organisatie aanstonds beschikbaar te stellen vooral omdat de politie er in gemengd is Daarom wensch ik er nog eens uitdrukkelyk de aandacht op te vestigen Ik ben niet aanaprakeiyk voor de verdwyning van de minderjarige zblfa haar zusters tot wie zy vluchtte wisten voordat zy tot haar kwam niets ervandat zy zou wegloopen ik ben in het geheel niet betrokken geweest in het verbergen van het meiaje en evenmin heeft eenig Officier van hst Leger desHeils met myu medeweten of toestemming dat gedaan integendeel heb ik aan myn Officiereninstructies gezonden dat zy niets met deï ezaak te doen moesten hebben Dat het mogeiyk geweest ia den naam van het Leger des Heila in deze te betrekken heeft de volgende oorzaak Toen de minderjarige van huis wegliep vluchtte zy naar die zuster welke Officier van het Leger des Heils is en die toen ter tyde onder Knsing Becket Kapitein was in de Kweekschool voor vronweiyke officieren te Amsterdam waar zy met haar zuster daar zu andera geen onderdak had den uacht doorbracht Dit was geheel buiten myn weten eu dus geheel zonder myn toestemming terwyi ten overvloede de politie nog niet nuar haar zocht en kapitein Modders niet de minste gedachte had dat zy komen zou Naar ik thans eerst vernomen heb stelde de minderjarige zich den volgenden dag onder de hoede van haar meerderjarige zuster J M zie N V d D 7 Oct die verpleegster is in Rotterdam en die zooals zy in dat stuk zegt sedert dien tyd voortdurend bekend geweest ia met haar verbiyfplaats Laat roy hierby opmerken dat het even dwaas zon zyn om de Commissie onder wier toezicht de eene zuster als verple ster werkzaam aanaprakeiyk te atelleu voor de verdwyning van de minderjarige als het is om het jjeger des Heils daarvan te beichuldigen omdat de andere zuster daarin werkzaam is Het is en was niets andera dan eeu eenTomlige flimiliekwestie en beide zusters hou delen geheel en al opeigen verantwoordelykheid en ala vrye Nederiandsche burgeressen Ena Tjaden die ook in deze zaak is genoemd is zooals reeda bekend is verloofd met Kapt Modders eu men zal zonder twyfel toegeven dat hy om die reden eenig recht heeft om zich in deze zaak te mengen en daarenboven noch over zyn geweten noch over het geweten van iemand anders zal ik in deze noch in eenige andere zaak een inquisitie instellen zelfs niet tot genoegen van myn beschuldigers In antwoord op de beschuldiging dat door sommige Officiereu van het Leger des Heils de politie wordt tegengewerkt wensch ik op te merken dat met myn voorkennis en toestemming geen enkel Officier ooit de politie heeft tegengewerkt Dat het vermiste meisje verschillenke malen door vertrouwbare personen op onze platformen in openbare byeenkomsten is gezien is zelfs als het waar is juiat een overtuigend bewgs ervoor dat het Leger des Heils niet zoo getracht hebben haar te verbergen Er is altijd politie op post by onze zalen terwyl ook een ieder weet dat onze bijeenkomsten open zijn voor elk die daar wenscht te komen De Ex Kapitein die zich vermeten heeft in het N v d D ieta over deze zaak te schryven en al omvergeworpen zyn door het meisje zelf waarover zy schreef zie N v j d D van 16 Oct en door den heer Jansen zie N V d D van 14 Oct moet een zekere jongeling zyn dien wy geruimen tyd geleden verplicht zyu geweest te ontslaan Met de toedracht der zaak voor zoover wy idie kennen hebben wy de politie in kennis gesteld en wy behouden ons voor indien onsdit nog noodzakeiyk mocht voorkomen deschryvers en uitgevers van beleedigende geschriften te doen vervolgen j Laat my hier nog aan toevoegen dat het my slechts spyl dat niet alle uieuwabladen voordat zy deze aantygiugen overnamen gedaan hebben zooala de Nieuwe Rottd Courant die door haar flinken vertegenwoordiger den heer Vierhout de zaak eerst oumiddeiyk aan het Hoofdkwartier Prins Hendrikkade 131 Amsterdam deed onderzoeken wnar wy altyd met het grootate genoegen a n de pers volledige inlichtingen verschaffen voor zoover ona dit mogeiyk is Ü by voorbaat dankende voor de verleendeplaatsrnimte Verblyve hoogachtend Uw dienstwilliga W ELWIN OLIPHANT InBIOHTINGBN WST KE GEVAAR tlCHADE OF HINDU KUNNEN VB800B2AKÏN BOttGEMEESTKR en WETHOUDERS nn Goudo Gelet op art 6 en 7 der Wet nn den2n Juni 1875 Staatablad No 95 i Bi ongeu ter algemeene kenn dat op de Secretarie ter visie ia gelegd een venoek met bijlagen van A an Lieshont om verganning tot het oprichten van eene slachterij in het perceel gelegen aan de Karnemelksloot Wjjk R No 496 Kadaster Sectie A No 2559 Dat op Woensdag den 1 November 1893 des namiddags ten een nre op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda 18 October 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MUWE FISIPLUIES verkrUgbaar 6Ü Vor krs 20 II 977 60 8 81 28 108l § 08 98 97 650 698 88 1001 205 1S9V i o l § 961 79 347 92 90 158 100 48 601 lllf 122 66 9bV UI 108 104 8 102 131 180 99 44 18 101 n 107 101 55 46 lOii 169 106V 106 99 99 118 116 88 107 A van OS Az £ 73 73 Beurs van imslerdam U OOTOBER alolkoOTi 88 97 loiv V 98 77 89 Nbuseland Cerl Nod W 8 8 dito dito dito 8 dito dito dito 3 HONOAE 0I 1 Qoudl 1881 88 4 ITAU Iniohrg ing 1862 81 5 OosTBNR Obl inpapior 1868 6 dito in zilver 1868 6 PouTuoAL Oblig met ticket 8 dito dilo 3 RvsLANo übl Oost 8e Serie 6 dito Owoni 1880 4 ditobijRotlii 1889 4 dito bii Hope 1839 90 4 dito Id goud loon 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spanji Perpel schuld 1881 4 TOBSIIJ Gepr Oonv iMn 1890 4 Geo looiiing serie D Geo loenlD urie C ZiiidAfe Bip Uto v obl 1899 5 Meiioo OU Buit Sch 1890 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 In Amsteedam OMIgAlien 1861 S j RoTTEBOAH steil leeo 1886 3 Ned N Afr Hscdol v und Arendsb Tab My Oerlifioaten DeliMaatsohappg dito Aruh Hypothookb pandbr 4 Üult Mü der Vontenl aacd Or Hypolbeekb pandbr 4 Nsiterlandsohe bank aand Keil Handelmaatsob dito N W k Pao Hyp b pandbr 6i Botl Hypotheekb pandbr 4 Ulr Hypothoekb dito 4 OosTBNB Oott Uong baukaand RusL llypotbeekbank pandb 4 AuEBiKA Ëquit hypotb pandb 5 48 oVi lii Vii 66V Maiw h U Pr Uen oerUf6 Ned Holl IJ Spoorw Mij aand Mij tot Eipl V St Spir aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dilo dito 1891 dilo 6 iTALlE Spoorwl 1887 89 A Eobl Sl Zuid Ital Spwmij A H obl 8 Polen Warschau Weooec aand 4 BvsL Gr Buss Spw Hij aand 5 Baltiscfae dito aand 90 2 44 Fastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk Cb AzoV Sp kap aand 6 LoBowo Semat Bp Mu oblig 5 Orel Vitebsk dito oblig 6 ZuidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 lOl s 76y 100 9 AHBRiKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Chic North W pr C v aaad dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Or 8pm eert v a Illinois Central cbl in goud 4 Louisv Il NssbvilleCert v sanil Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pet pref aand N York Ontario Weit aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k Manlt obl 7 Uu Pac Hcofdliin oblig 6 dito dito Lino Col le hyp O 6 Canada Can 8outh Cflrt v iiand Vbn C Ball k Nav lo b d o O Amsteid Omnibus Mg aand Rotterd TramwegMaats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 8tad Holtordam aand 3 Beloib Stad Antworpenl887 2 Sisd Brussel 1886 8 HoNO Tbeiss Begullr Qesellsch 4 OosiENB Staatsleeoing 1860 6 K K Oost B Or 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Bos Hyp S i i 5l