Goudsche Courant, vrijdag 20 oktober 1893

S Oe Prdu ibdicinali lemtraah J TEN DOESSCHATE te Zwolle Irma l K LAAT VAM S0 Markl Gouda o 6180 Zaterdag 21 October 1893 33ste Jaargang I I im m Ê Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Ceaten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BnrEorltlka Stand OEUOHEN 10 Oct Aort oucli r A van Maaren on II 0 van iler lïee 17 Pietorni Ila Olidor K van Wilden en 1 van tier Spolt 18 orncliii Tohanna oiulcrs A tcr Iti ok on 0 do Vree Jan onders P Stouthart on B Vorlioeff OViSllLEDEN 17 Oct W Bak 3 ni GEHUWD 18 Oct Ï 0 WiltonlrarR o i C Nieiiwveld F T van Lopiiwon en C V van Lecnwen A fongeneel en A Fennet Beeuwijk OVEBLEDEN J Plak 7 n on W le Bruiu 47 j Zevenhuizen UEBOllEN Cornelia oudeis J M Sehenk on A M MuUer GEHUWD M Schinkolslioek en N van Dolft Watergetijden Oct tloog Laag 2 03 10 8 3 12 11 87 4 25 4 38 1 03 4 88 1 21 S 18 1 38 5 31 1 B6 6 49 8 14 6 08 9 88 8 2J 2 62 Zon Hoog liABg 1 21 9 48 2 46 11 10 8 40 05 21 48 VrSdag 20 Zilord 21 Zonil 22 Maand 23 Diasd 24 Woonsd 25 Dondord 28 Maan SprlngtU 27 Oct en 10 Nov Oct Oog A Onderg A Opg Oiiderp 20 3 40 M 19 Got 8 34 4 65 11 3 62 1 08 25 0 45 4 43 SS 4 02 2 29 31 6 68 4 31 28 4 18 3 83 24 4 26 6 19 26 4 39 6 47V M 28 4 67 8 22 MARiTBHlRICHTBN QOUda 19 October 1893 Id do graanprijzen kwam lieden wmler wtiinig vuranderiDg Tarwo Jarige üoeuwscbo 6 40 u ƒ 6 60 Nieuwe dito 25 n 6 60 Mindere dito 6 60 il ƒ Afwijkeudo 4 76 6 86 Nieuwe Polder 8 60 il 6 10 Iloodo winter 6 30 i 6 00 Eoode zomer 6 80 il 6 Hogg Zeouwsolwi 4 90 il 59 0 Polder 4 40 il 4 75 Huilenlaudsche per 70 k ƒ 4 86 il 4 60 orsl wint r 4 4 4 60 Zomer 3 80 n 4 30 Cliovallier ƒ 6 i 6 76 Haver por lieol 3 60 il 4 60 per 100 kilo ƒ 8 ti ƒ 8 60 Hoiinepimd Inlauilsoh 10 50 pur ll ct Kouariezan l ƒ 8 a ƒ 10 Koolzaad 8 76 a 9 26 Brvrion Kookeruten O ii 10 Niol kokende ƒ 6 50 a ƒ 6 75 Boonon liruieobouneu ƒ 8 60 n 9 76 Witlo boonen ƒ 9 60 il f 10 60 Paardeoboouen 6 60 ii ƒ 6 Duivenboonen 6 40 i f 6 80 M i per 100 Kilo Bonte Araorikaansclif 6 S0 il 6 Oiuquantiuo 6 50 il 6 76 Veemarkt Melkvee goede Aanvoer handel on pryzen traag Vette varkens goode aanvoer baiidol vlug 21 il 24 et por balf KO Biggen voor Kngeland tamel aanvoer bandel vlug 21 ii 22 et nor holt KG Magere Biggon goode aanvoer bandel eer wel 0 75 il ƒ 1 80 por weok Vette sehapon goode aanvoer handel zeer flauw 12 20 VVcilainmeren grooto aanvoor handel zeer flauw 8 i 15 Nuohtero kalveren weinig aanvoer bandel vlug 6 il 12 jQrnsknlvereu groote aaavoer handel vlug 20 il ƒ 45 Aangovoord 84 partyen kaaa Handel zeer vlug Ie ual 28 n ƒ 31 2o qual 25 il 27 Zwaardora 30 i 32 NoordHollandiohe 26 a 32 Boter red aanvoor handel vlug Qoeboter f 1 60 a f 1 60 por kilo Woibotor 1 80 1 40 per kilo ilDVERTENTIÊW De Ondorgeteekenden wensohcn alhier riouda RNIPCijRSüS op te ricla tesn Tolgens de nieuwste en legeigkate methode ook in liet zelfstandig Pasklaar maken van Cosluiims en in wat verder tot het Modevak behoort Biliyke prüïsen Aannemelijke condition Brieyen franco 8IM0NSTUAAT 49 o rrfam Mejulïr M l ESMAN Mejuffr 8 SCHAAP ZAK WOORDENBOIKJES bevattende de geslaohtco der Eelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeiiykate daarin voorkomende woorden volgena de nieuwe Spelling van Dr M BB VUIES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkrygbaar biJ A BRINKMAN aN TtemOeweg Steean ïcoleari Aangekomen en in lossing de Lading GROVK RUBS SAGIEIKOLEN waaruit wy tot 68 Cent per Beet contant zonder korting afleveren vry in huia bezorgd Steeds in voorraad SMËÉ en MACHINEKOLEN en Echte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstof voor Vnlkachels it 1 40 per HL Jan Prince Cie Kantoor Turfmarkt H lOJ Oeuda 17 October 1893 W J en Lion Blitz NIGÜWI NDI IK 241 bij deu Oani Aiiislerdaiii TE CONSULTEEREN lederen WOENSDAG van 2 nnr tot en met VRIJDAO 4 uur te ouda Markt 184 Operation op verlangen pgnloos Men biede liet Geluk de hand 500 000 Maik als lioofdprgB in hot gelukkigst govtil liiuilt de tiieuttsLti g rOüte C eldverlot fljp dio door do IJoogo Hegeurii vhu HuillblIIX goodgekatird üii fi üit iinrl oi gd is De voonifjelij o inricliliuv vuii liot nieuwe plan büslaai dn vriu dut in deti loop van aluclits weinige maiindon iii 7 vmlotnij en vnn llO fKN loten 55 400 prUzuii beilni e do 10 452 425 Mark ter vidk difj e bcaliasii ziiUun kuineri daarundor ayii kapitala prysen vnn evpiituoul 500 000 Alark bij uitnümf udhuid cctitur 1 prya II M 300 000 l prijs ii M 200 000 prijs ü M 100 000 prijzen a M 75 0001 prijs il M l prija H M 1 prijs a M l prijs H M priJKi n k M I prijs a M 6 prijken a M SprijzonnM 15000 aflpityzBii iM 10000 SflprijzonuM 5000 lOöprijzonaM 3000 70 000 65 000 80 000 55 000 50 000 40 000 20 000 25S prijzen M 2000 fi prijztui a M 1500 756prij7 onaM 1000 1237 prijzen aM 500 13950 prijzen a M 148 181191 prijzenaM300 200 150 127 100 94 67 40 20 Da prijstrekkinguii zijn volgeut plan van ambtswege vastgpbtelil Voordo aanstaande eorsta prijstrükking dazer grooto door den Slaat gewaarborgde fJeldvorloting kost 1 geheel origineel lot slouhts M 6 of ƒ 3 601 half 1 80 I kwart w lVa 0 90 tegen inzending van het bedrag iu bankpapior of por postwissel Alle commiseies wonlon onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met hot wapen van den Slaat voorziene Ol lg liie le Lüteil zolf in handen lïy iudero boatelling wordt het voroischte offi ieelo plan waaruit de verdceling der prijzen op do versoliilleiidu klasaon alsook du büLretTende inleggeldon te vernomen is gratis bjjgeroegd en zeuduu wg aan onze iiugunstigers ouaangovraagil na elko trtkkiag do ofllcieola Igston üo uitbetaling dor prijzon gesobiedt steoda prompt ondor waarborg van dt ii Staat en kan door diroeto tocEending of ook naar vorkieziug ilor lïolanghobbondüii in alle grooloro pinataen van Nederland bowerkitcltigd wonlon Ons debiet is steeds door hel goluk begunstigd en ondor vo e andoro anuzionlijko prijzen hi bben wy moorniulen volgons offiovoelo bewijieu do eorslo UoofdtrofFors vorkregon en onze liognnatigora zelt uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 00 000 40 000 enz Hot is te voorzien dat by deze op deu iieohtalBD grondslag gevestigde onderiioniing van alle kanten op oene zeer workzamo dcelntming bepaald kan worden gorokoud en verzoekou dorbafve om allo commissies te kunnon nitvooron do bestoliingon zoo spoedig mogelyfc in Ik geval voor den 1 N O V E KI B Ë R e k te doen loükomun KAUFIVTAISN SIMON Bankiers eii Gciawlsselaurs iu llamburfc P S Hiormedo dankon wy voor hot vertrouwen ona tot hiertoe geschonken en daar wy by het begin der nieuwe verloting ter deolneming iuviteeron buIIoo wy ooit voor het verrolg bomouid zyn door een atipto on roeide ediening do tevredenheid van onze geëerde Begunstigers to verworven ADVERT ENÏIEN i t alle J ineH en Buttenlandsclie Couranten worden dadeljjk opgezonden door het Adfertentie Burean ran A BBINKMAN en ISOON te Gouda itttAEPELIEN è HOUÉl BülBdlpCaeae ianjb gaJMr M Cenees eD Scheilundigcg fielr mei Gouden eo Zütmmi iBJlulIea WèdïiiaiB Versterkend en Aangenaam van l akT Vet melk gikookt zeer aan te bevelen voor ditvelljluwh g Vmi L deren cwakke personen en klierachtiee gestellen Het Tater toebereid is zü als gmieesKrachtige dronk aitatekend by diarrkée ook Toor aigeiiuffen ea Ueme kinderen Ve chie Elkel Cacao van Kraepolien k Uolm ia alom rerkrljffbacr in vierkante bussen van h Kgr f 1 70 m Kgr a f 0 00 en Kgr ji f 0 60 voonien v hriAiirni rk Ktlquöt waarop nevenataand fabriekainerk en de handteefceuing van de Fabrikanlcn Kraepeliftii lloloi Zeist Hofleveranciers Q ebri StoUwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Tcrbeterde thbricatie en nilslnitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandeerei Jen rerbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao eon aanbevelenswaardig febrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der re p Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als HofleTerancier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medalllps een bewijs van uitmuntend f jn fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Kous voua dfeemODS nne HedalIIe d sr première elss e en oonaldératlon de votre axoellents fabrlostlan ds Ohooolat bonbons varies etc eto Stollwerck s bbrikaat is verkrijgbaar bij K H Confiseors Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jiüiiig Hattenklodt Amsterdam Ealverstraat 103 Het roote aantal zenuwkwalen van zenuwhüüfdpyö af tot do voorafgaande kontoekonen van apoplexie horseuberoorte te trotseeren nogstoods alle middelen door do medische wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwoo tyd komt da eer toe dat zy door hot gebruik maken van don eenvoudigsten weg namelijk langs dn huid oonu jihysiologisaliti ontdekking godanii beeft die na lionderdo proofnomingen thans over do geheele wereld verbreid is en turwyl g in wotonsehnppülijko kringen do hoogste belangstelling wekt tevens ocno weldaad blijkt to zijn voor de aan zonuwkwalon lïjdondo mensohhuid DeKe geuoüswijze ia uitgevonden door den gewt Züiï OIRcier van üezondhoid Eoinan Weissinann to Vilshofen on berust op do ondervinding opgedaan iu eene so jtrigo praktijk Door wasschiog vau het hooMeenmaal per dag worden daarioe geschikte stoffen door de hnid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met doze genoeswyzo werden werkelijk acliilteronde rosnltatoii verkregen en y maaktu zooveel opgang dat van een door don uitvinder gusclireven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing bianon korton tyd roetla do 35e druk perachonen is Dit boekjo berat niet alleea voor het groote publiek veratnnabare verklaringen omtrent het wezen der nieuwore tlierapio on do daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitworking mnnr ook vintlt men daarin wetenacliappelyke vorhandolingen uit de medische bladen dio aan rieze genocawijze gewijd zijn zoomede afaehrift van tal van gotuigschriAen van hooggeplautate geneeskundigen onder elke P Méoièrc med dr prOfOSSOr aan de polykiiniek te Farija rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend g eneesheer aan bet krankzinnigen gestioht te Cbnrenton Smitfitsrath Dr ohn te Stettn Orosamnan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestisr geneesheerdireoteur van het hospitaal te Agen Ueheimrath Dr Sobering kasteel Qutenfeis Bad Ems Dar es med dr geneesheer direoteur der galvano therapeutisohe inrichting voor zennwlijders te Parijs rue St Honoré 331 Consul von Asohenbaoh med dr te Corfu i Dr Bus acr arrond arts t3 Zirknitz Obar stabsarzt Jeohl med dr te Weeneu Dr C fiongavel te La Parrière Eure lid van den Conseii Central d hyglöne et de Santé in Frankrijk en vele andoren Aon nllon wier zenuwgestcI meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zanuwachtigheid lijden waarvan de kontookcnon zijn chroniüche boofdpUn migraine sohele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapslooabeid lichamelüke onrust en onbehagelijke toestand vorder niie zieken iiiedoor beroerte getroffen werden en nog lijdon aan de gevolgen diiarvan zooala Verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking v in geheugen enz en zij die reoda ondor goneeakundige behandeling geweeat z n maar door de b kende iniddulen ala onthouilinga on kondwaterknnr wrijvon oleetriaeeron atoomlooi of zeebado i geou genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben on ten slotte zg die vreeS geVOOlen VOOr beroerte en dnartoo reden hebben wogena vorschynaelen ala zich aanhoudend angstig voelen verdooving in het hdbfd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende plJn nnder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van taanden en voeten aan al deze drie outegorién van zeOUWlijders ala ook aan jonge mel eS Ujdsnde aan bleekzuoht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfb aan jonge personen die veel met het hoofd werken on geestelijke reaotio willen voorkomen wordt dringend nangoradou zieb hot boven vennoldo werkje aan te aohafïen hetwelk op aanvrage kOfltOlOOS on franco verzonden wordt door LEMAlttK Co Apothokera te Parija rue de rEchiquior 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding dor genceawyzo van ROMAN WEISSMANiN Oud Ofiicier van gezondheid eoro lid der Italiaanaehe Sanitoita ordo vau het Witte Kruia en verder te Amsterdam door H CLEBIX £ Go Henigeweg il Rotterdam F K van SANTEX KOLFF Apotheker Korte lloofdsteeg 1 Utrecht LOURV PORTON Oudegraoht hy de Gaardbrug F 160 Op de joagata hygienisch inadicinale TentoonsUjlling te Gent is de Weissman aobe ge neeswüze door de mediache jor met de Zilveren Medaille bekoond Qauda Baelperadnik rao A BuHiiutik Zoo i BINNENLAND GOUDA 20 October 1893 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 13 leden werd bggewoond werd medegedeeld dat de heer van Veen w ens bezigheden en de hh Prince en van Vrenmingen wegens uitstedigheid verhinderd waren tegenwoordig te ziJn De notulen der vorige vergadering werden voorgelezeo en goedgekeurd Ingekomen waren Een missive van Ged Staten mededeelende de goedkeuring der subsidie aan de verschillende Instellingen van Weldadigheid Het Rapport der Raadscommissie belast met het onderzoek der gemeentebegrooting over 1894 Ter visie Een rapport van B en W op hovengenoemd rapport Ter visie Een adres van het Bestuur van den Steekterpolder te Alfen om de Jindenboomen op het Ooudeche rijpad geplaatst te ontdoenvan bet zware tophout In banden van B en W om bericht en raad Alsnu was aan de orde 1 De heer van der Garden wilde liever het geld aan het Hoftmansgesticht terug geven en een nieuwe leeoing uitschreven omdat h i Treemïe dat over 5 jaar wederom die gelden zonden worden gebruikt en de administratie daardoor niet op zich zelf kon werken De Vooraitter merkte op dat die kosten eener nieuwe leening nog al aanzienlflk z jn en na afloop van deze termyn worden de geldeo geplaatst op het groothoek Het voorstel wordt met alg steramen aangenomen 2 Het voorstel tot wgziging dor Verordening van Politie Wordt aangenomen 3 Het voorstel tot wgziging der Verordening regelende het politietoezicht op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen Da heer Dereksen zegt dat hg wenscht de Commissie opmerkzaam te maken en te verzoeken de protestutie met te regie menteeren maar geheel te doen ophouden en te keer te gaan Het voorstel wordt aangenomen met 12 stemmen De heor Dereksen bleef buiten stemming Tot Libryemeeater werd benoemd debeer Dr L A Kesper met alg steramen De reclames in zake de Plaatselgke directe belasting op de Inkomsten dienst 1893 Dpze wflrden in besloten zitting behandeld f ELILLETOIV EEN UIT DUIZEOT IX 18 ffKapitnal bnrstle Jan eensklaps los dio Bclujiibaar Eomler oonino bolnni stelling or bg koleten had Kapitaal sohuld niots dnn schuld I votldfli 1 schourpapier t flBedanr bedaar myn vriend I sprak Georj e uu terwijl de andoron vorschrikt opzagon wantsiuds dun avond waarop d courant hun do sleohtotydiofi had bakond gemaakt hadden aij sohier noggeen woord van hem gohoord en zat hy tneest ingodacble Ook nu vorviol hij na dien uitval weerin zga gopei is Koes vertelde nu alles wat wij reeds wetüu en ook buo hij met grond op uitbreiding zijner olieuteele hoponde een grooter inslag had gedaan dan do vorige jareo en dat de heer Zogers hr n van de inkoopiom tegen 4 pCt bad voorgoachotcn Ed boe is da oondiiie van aflossing P vroeg Oeorge gVanr de goedoren altgd grif van de hanrlgaan gingen moet ik zoggen on de moestoiiin Januari of Februari betalen moeten wij Sl Maartalles afgedaan hebben m ar zyn vry het ook eerderte doen wat ons wel zoo voordaolig ware 0oh was de opheffing van het monopoliemaar een haïf jaar lator gekomon aprak Gerard Na heropening werd de volgende beBcbikkiag genomen Afgewezen werden C 78 F S Sparnaag C 81 Wed Hoskgn Visser C 229 Wed Huijbrecbt Poow D 41a A J J de Ruiter G 117 G Berlgn H 107 J R T Vos L 171 G Vergeer L 230 J van dor Veer N 20 Wed van Dorp Heemsbergan O 5 F Keiler O 39 J J van der Paanw O 206 J H Faaij O 207 A B Faag 4 0 413 J Boot 5 P 38 G Veenendaal P 224 P 0 Pinkse R 287 J C de Koning R 502 8 A Wagenaar R 554 M E Michaëlis Verminderd werden B 143 J IJpelaar Jr f 1300 op f 1000 C 240 Wed Sterrenburg Neeleman f 700 op i 500 C 243 H Houtman f 1400 op f 900 D 72 Wed Markestegn Exalto f 500 opf 400 1 66 1 H tan leperen f 600 op f 500 N 180 J Zandvoort f 600 op f 400 O 14 J van Staveren 800 op f 500 P 68 A vau der Klein f 600 op f 400 P 125 M van der Burg f 1000 op f 700 U 497 A Dekker f 1000 op f 400 RR 43 Wed de Jong De Vries f 600 op f 500 8 70 Wed Biiman van Mastugh f 1200 op f 800 T 36 B Matse van f 1800 op f 1400 Geroyeerd wefden B 126a H Sluiter F 52 H C van Ondenallen G 108 W van Eoijen K 107 8 L Hermans M 160 G Jue N 26 T Oosterom P 265 C Verhoog P 358 C de Hoop Q 34 H van den Heuvel R 66 D L Jongerhehl R 511 A van der Laan Ter paardcnmarkt werden aangevoerd ongeveer 750 stuks De handel was in altu soorten traag De prgzen waren aldus Luxepaarden van 300 a ö K Werk f dan wns het voor het vervolg wol een hoelen klnp geweest maar wij hadden den aap binnen 1 ffDut niet alleen 1 hernam Kees ernaar zoo de vrijheid van handel oerst over tes laat staan vier maanden begon zoudon onze begunstigers wel genoodzaakt zyn geweest althans ecuigen inslag bij ons te doen maar nu wacht ieder op oen daling der prysen die enorm aal zyn Wij zallen ons niet verder bezig houdon roet al de maatrogelen diu besproköu werden eu waarva het voor on tegen werd gewikt on güwogen Ër werd tun slotte bepaald Dal Koes en Oerard bun begunstigers porsoonlyk xouden guan spreken on trachten zottdua nog zoo voordeelig mogelijk een deel van hun inslag te plaatsen l e oude heer zou met den heer I egers spreken en prolongatie van hem trachten te krijgen Qeorgo wilde ondor hun haudeltvricndeu oonig kapitaal bijeen zien te brengen om ta door de crisis hoen te helpen en Herman bood Jan en Truida zijn hulp aan en beloofde d olijks to komen hooron of zij die ook behoefden Een woek daarna vinden wij dezelfde porsonen weer op do zaal bijden zou Jan mag gerekend wordon tegenwoordig te zijn die in den donker sten hoek der kamer op oen canape uitgestrekt sohijnbanr niets hoort nooh ziet Z n toestand baardo allen maar vooral Truida veel zorg tooh had ij er geen goneoshoor b durven haten omdat sy dezen de ware oorzaak nog utel kon openbaren Een nog nwnarder wolk schoen op allen te drukken paarden van ƒ 70 200 1 i jarige Van ƒ 130 ƒ 250 Veulens van 80 ii 170 Er waren verscheidene vreemde kooplieden Voor de verloting werden aangekocht 28 paarden Er zuUeu 50 prgzen zgn De eerste prgs is paard wagen en tuig compleet Giateraffond werd eeoe openbare vergadering gehouden van de afdeeliug Goudö van Patrimonium c waarin als spreker optr d de heer P van Vliet Jr Er was gelegenheid tot debat waarvan alleen gebruik maakte de heer Hermans van Amsterdam Een 280 tal personen waren aanwezig De agent van politie H Vink ia benoemd tot gemeente veldwachter te Zevenhuizen zoodat er hier eene vacature ontstaat De nachtpohtie heeft gisterenavond de handen vol werk gehad mot het arresteereu van 4 personen die iu kennelgkon staat van dronkenschap verkeerden en in die staat zooveel lawaai maakten dat de nachtrust van de ingezetenen werd verstoord Die belhamels verzetten zieb door slaan en schoppen zoodat de politie van bare wapenen moest gebruik maken Zg zg in bewaring gesteld en des morgens voor den heer commissaris gebracht zg zuUen zich voor de justitie hebbeu te verantwoorden Staten Qeneraal Twükdui Kamkk Zitting van Donderdag 19 October De Tweede Kamer heeft o a aangenomen de wetsontwerpen houdende vrgstelliog van belasting van sommige buiten la ndsche goederen afschaffing van de kosten van registratie der acten van aanstelling en beëediging van ambtenaren en vrijstelling van enkele heffingen van kansel arg leges De wgziging der pensioenwet voor burgerIgke ambtenaren is uitgesteld In deu aanvang der zitting hielden de hoeren De Ras en Schepel hunne interpellaties Het gold de spoor wegafsch ui ving te Buude en de zelfstellende spoorwegwissels twee onderwerpen die ons en onzen lezers weinig belangstelling inboezemen Met inlichtingen van deu minister van Waterstaat liep het debat af De Kamer ia tot nadere bjjeenroeping gescheiden Na gehouden examen voor de betrekking van kapelmeester bij het 4e reg infanterie te Leiden ia de Igst van candidaten in de volgende volgorde vastgesteld D Couweuhoven Arnhem F Bickneze Amsterdam W van Erp Leiden en na de gewone begroeting brak do hoor van Sol harst do stilte nf door te vragen Hoe bon jo gevaror Kees heb jo wai geplaatst P Zichtbaar streed doze mot zgn aandoenmgen dio hom hot sproken boletten daarom uam Ourard het woord on antwoordde f Het was oon zwaro tocht voor ons beidun Waar wg vroeger prijs bopaalden en men bij ons moest komen daar kwamen wy nu als bodülaars met het verzoek ocli noem wat van ons en geef er voor wat je maar wilt 1 Wo werden dan ook als soodanig ontvangon i mot Irotsohhoid door den Ó n met een weigering door dun ander met een kleino ordor uit meilulgdon door den derden ffJa uit medeleden I prsk nu Kees datwas hot moeiolijkst om te dragen Tegen trots zetteik trots over bg een weigering kon ik de sohoudere ophalen maar om oen kleine order och zooHof gegeven niot to mogen afwgzen dat was oentoor I Ik ben dan ook halverwege toruggokeerden heb aan de overigen goschrovtm Ën daarop hobt gij vnn ééo een aangenaam antwoord gokrogen fan den heer F meon tk sprak Trnida ffiii zei Gerard Die goodo oude man schreef n40 jaar heb ik met uw vader zaken gedaan eni hij heeft mjj altgd goed bokandeld Siuur mg do Hgewono kwantiteit voor don prgs van het vorig jaar I irik heb kind noch kraai die ik hierdoor benadoel 1 vFlink I riep da heer Selharst dat doet goed maar toont ons ook tevens waarom anderen niet zoo mogen handelen Dit is dan ook bet eenige dut den beer Zegers kan voroutaohuldigen dïo vau A RudersdorfF Den Haag Joh W Wensiuk Deventer Joh C Geyp Leiden C Th Klemann Utrecht W J C Üekker Den Haag F J T Hautzsoh Utrecht J Borstlad Den Haag W Meger Arnhem S Kroon NieuwerA matei J J Zwart Beverwijk Reeds vroegtgdig zag de politie zich heden morgen verplicht een paar vechtersbazen in te roken Een die wat al te woest was werden eventjes de boeien aangel Door de marechaussees is onder de gemeente Markeloo gearresteerd en gevankelgk naar Almeloo overgebracht de landbouwer 8 die verdachli wordt voor eenigen tgd een bg httm in dienst zgnden weesjongen zoodanig mishandeld te hebben dat de dood hiervan het gevolg Er wordt beweerd dat hg het Igk ergens in deu omtrek begraven heeft evenwel is dit in weerwil van de scherpste nafiporingen nog niet gevonden De justitie iet het onderzoek inmiddels ijverig voort Als een teeken van groot gebrek aan on jzers kan dienen dat zioh in bet zoo gunstig gelden Uithoorn op een salaris van f 550 geen enkele onderwgzeres beeft aangemeld Er zal een nieuwe oproeping gedaan worden Ui termorgea te ongeveer half vier uur is te Dordrecht in de stoomhoutzagw van de firma N en M van de Weg aan de Noordendijk Ihier een hevige brand uitgebroken De zagerjj is geheel afgebrand doch eene naastbgzgude houtloods mooht het gelukken te behouden Alles was Hoewel niet hoog tegen brandfichade verzekerd Het 3 jarig zoontje van W Langewipk te Benthuizen geraakte in een onbewaakto eablik te water en werd levenloos op het droge gebracht De aftredende Rector der Vrge Jniveriiteit jhr inr A E de Savornin Lobman zal na het houden van eene redevoering aan dnn hoogleeraar dr F L Rutgers hot Rectoraat overdragen op Vrgdag 20 October a s te 2 uur in de Schotache Zendingskerk te Arasterdam De 2c luitenant der inf van het O L leger P A G vau Alderwerelt van Rosenburg thans gedetacheerd bg de Normaal Schietschool vertrek in December naar Indië geun uitstellen liooron wil ja zelfs op uw goederen dadetyk beslag wiido leggen om de schade zooveel mogelijk gedekt to zien Ik hob hem echter tot andero gudaobten gebracht ea ils bij l April maar alles binnen heeft is hij tevreden Do grgsaard verzweeg dat hij hot met al zya redanoeringen on vertoogen niot 7Ó6 ver had kunnen brtngou en geëindigd wss i ioh voor de lft borg to stellen Öij George moest nu ook het hooge woord er uit dat zgn pogen BohipUrcuk had geleden vooral daar hij op drinnond verzoek der twee üeeren aao niemand had mogen bekend maken hoe de speoulitiegoüst van deu vader eigenlijk de bron van hun ongeluk was Bovendien hot was voor ieder een zware tgd en bet geld schaars Er moest dus nu rand geschaft worden en iti tang wikken on wegen word besloten huis eu pukhuizoa CU don hoelen inslag publiek te verkoopon er zou dan misschien nog wel zooveel overbigven dat zij hoe zuinig buiten konden leven Do hoer Selharst maakte nog wl 1 eeuige bedenking vooraf dat mi usohen iu de kraoht van het levon zondun gaan rentenieren maar wat schoot er voor huu over om te doen Zonder kapitaal on zonder kennis van zaken als op tit 6éae punt en waar niemand bg de slapte in deo handel gesalarieerde klerken aannam maar se eerder afschafte bloefhuo weinig uitzicht over Gedrukt en zuohtend verliet bg het gezin dat hij souder andeivn troost moest achter laten dan dien de Godsdienst schenkt en waarota Truida dan ook haar kraoht ontleende i I il Li