Goudsche Courant, zaterdag 21 oktober 1893

♦ Ooud 6 40 8 81 Amitardain Wp iiut dua0 a 7 69 9 10 t U 9 16 Op de concerten van het Conservatoire was hy een getrouw comparant evenals bg vele concerten in de Salie Pleyel of Erard en in de Cbatelet Colonne Zyne oerwaardige gestalte trok dadelyk de aandacht Hoe men over Goonod moge denken er is weer eene bekende en groote figuur aan Parys ontvallen Naar aanleiding van hetgeen onlangs gesproken werd in eene vergadaring van burgemeesters in Zuid Holland bevat de Wekker een artikel over schooltucht Het blad gaat de moeilijkheden na bü de handhaving daarvan en komt dan tot bet advies van een der danr aanwezige burgemeesters om den stok als middel van tucht tegen ondeugende straatjongens te bezigen Dit werd door de vergadering fgekeard niet omdat het verouderd was maar omdat het niet deugde cZou vraagt tde Wekker de politie te Rotterdam en in zoovele andere gemeenten dat zoo gaaf toestemmen Wat is het oordeel van vele onderwy ers in deze zaak Achten zy de tegenwoordige tnchtmiddelen in bijzondere gevallen voldoende Wat moet op school met een exemplaar gedaan worden dat zich aan ernstige overtredingen schuldig maakt Myne instructie schryft voor de verschillende autoriteiten gehoord kan hy met hare goedkeuring van de school verwyderd worden Dat is zeer gemakkelyk maar met in het belang van den leerling het ïs dan ook nog nooit toegepast Door schipperen en plooien en zoo iets a la dérobeo moet de wagen recht gehouden worden Waar nu zelfs de burgemeesters ten einde raad scbynen en de zaak aan de school willen overdragen mogen de onderwy ers daaromtrent wel eens onomwonden hun gevoelen zeggen Zijn er andere betere middelen dan die door den burgemeester aan de hand zyn gedaan y K D men door examen den betten candidtat voor een post en door aanbesteding het goedkoopste en beste werk verkrygen De County Council welke bet groote Londen buiten de City bestuurt heeft zich stellig tegen aanbesteding verklaard De Council beweert da aannemers al te vaak onderlinge overeenkomsten sluiten De radicale meerderheid dreef haar wensch door om liever een kundig ambtenaar te vertrouwen dan aan ie besteden en de eerste proefnemingen zyn bijzonder in haar voonleel uitgevallen Dit biykt deze week opnieuw nu een groot riool in Lambeth gereed is gekomen De minste inschryver had aangebülen het riool voor 132 000 te maken De ambtenaar die men opdroeg voor stadsrekening het riool te bouwen heeft goed werk hg tyds geleverd ivoor ƒ 84 000 Een besparing van 48 000 Dit is te cht een pli tm in de muts der radicalen gelyk de conservatieve dagbladen ronduit erkennen Onder deze omstAndighedeu is het woarschgnlyk dat het ontworp wgubelasting niet eens san den Rgksdag wordt voorgelegd Het spreekt van zelf dat by de bespreking van deze belastingen in den Ryksdag do oppositie die zich tegen de invoering der militaire wetten verklaarde niet zal nalaten de ontwerpen heftig te bestrijden De Amerikaausche Senaat heeft nog altoos de behandeling van het wetsvoorstel tot intrekking der Sherman Act niet ten einde gebracht dank zy het obstructionisme der tegeustanders die een ongeoorloofd gebruik maken vaa de vryheid van spreken senator Allen van Nebraska heeft zelfs vgftien oren achtereen gesproken en daardoor het recort geslagen van den lerschen afgevaardigde Biggar die hot nooit verder heeft kunnen brengen dan tot vyf unr spreken achtereen Met zulke middelen is het niet te verwonderen dat een kleine minderheid de pogingen eener machtige meerderheid kan doen mislukken Als deze wyze van een regeering onmogelyk te maken ingang moest vinden dan zou het beste middel zijn zooveel athleten naar het Parlement te zenden als men slechts kon vinden Doch de openbare meeniug laat zich niet gaarne bedriegen en de handelswereld vooral is volstrekt niet tot scherts geneigd Men kent de gevolgen van de Sherman Act van 1 Juli 1891 en men weet welke belangen thans op het spel staan Sedert drie jaren is zooveel goud naar Europa uitgevoerd dat de reserve der Vereenigde Staten met 660 millioen francs verminderd i Tegelykertyd is de depreciatie van het zilver voortgegaan en is do koers thans lager dan ooit te voren vooral sedert de Britsch Indische regeering uiet meer laat aaumunten De rykste natie der wereld heeft meer dan eens haar ondergang gewaagd om een kunstmatige zilverwaarde te handhaven die veel hooger was dan de economische wet vau vraag eu aanbod toestond Is het mogelyk op dien weg voorttegaan alleen ter wille van de financiers in de Weateiyke Staten en om een handelsdé bouché te openen voor de eigeflaars der myuen in Colorado Nevada en het Rotsgebergte De stryd ia thans begonnen en het is moeilgk er het resultaat van te voorzien Door de niet volkomen overtuigde voorstanders der afschaffing zgn voorstellen tot bemiddeling gedaan zy meeneu dat tydelyke staking van den aankoop en het slaau van eenige honderd millioenen dollars voldooudó zullen zyn om den steeds aangroeienden zilver voorraad te doen verminderen en de crisis te bezweren Maar halve maatregelen hebben in den regel slechts het gevolg dat er nieuwe quaestïes door ontstaan eu de oude niet worden opgelost En diiAv de geheele natie zoowel als de r eering duidelgk haar verlsmgen heeft uitgesproken is het te hopen dat de tegeustanders der Slierluau Act zullen blijven volhouden President Cleveland geeft hun daarin een goed voorbeeld Hg heeft verklaard Washington niet te zullen verlaten voor de belangryke vraagstukken die aan het oordeel van het Congres zyn onderworpen verder zullen gevorderd zyn dan op het oogenblik Iu Brazilië houdt de strijd nog aan eu met hetzelfde resultaat aan weerszyden als dusver Een particulier telegram in Londen ontvangen meldt dat de toestand te Rio onveranderd is en dat alle verhalen als zouden gebouwen vernield en een bloedbad aangericht zyn uit de lucht zyn gegrepen Intusschen duurt het schieten tusschen de forten om de stad en de schepen der opstandelingen voort Na en dan komt een bom in de stad neer en veroorzaakt daar nogiil schade Het heet dat enkele schepen der opstandelingen zwaar beschadigd zgn en zg zelve groot gebrek hebben aan levensmiddelen de pantserschepen die Peixoto trouw zgu gebleven zes in getal maken zich nu gereed om uit to stoomen en de opstandelingen op zee te bestryden Volgens de Herald heeft een der forten naby Rio zich oaa de Mello overgegeven en staat ook Desterro de hoofdplaats van den Staat Santa Cathariua zyn zaak voor INGEZONDEM Mijnheer de Redacteur Gisteravond circa half tien trok een bende kwajongens langs den Bleekerssiogel en beproefde aan byna alle huizen hoe stevig de schel wel bevestigd was Er werd n 1 overal geluid of er brand was en meu had al die benauwde gezichten moeten zien die daarop aan hun respectieve deuren kwamen ayken Het zyn kwajongensstreken werd er vergoelykend gezegd By eeue woning echter was die bende oorzaak van een zeer groot verdriet om geen ander woord te noemen Een ziek kind kon den slaap maar niet pakken en toch was rust zoozeer gewenscht Deechtgenooten namen daarom huu schat in dearmen en liepen er beurtelings zingende medeop en neer Eindeiyk hebben ze het gewonnen en ligt de kleine rustig in zyn ledikontje Hoe verheugd waren die ouders Maar of het noodlot sprak dnar nadert die bende trekt de schel byna stuk en met een akeligen gil wordt het jongske weer wakker Alle modite was toen vergee cb om het weder onder zeil te krggeu en eerst Iaat in den nacht viel het kind in een zeer ongeruste sluimering Zouden die jongens wel gedacht hebben dat ze zooveel onrust in een huishouden konden brengen uitsluitend door hun lust tot baldadigheid bot te vieren Wellicht zijn er onder die jeugdige helden ook die broertjes of zusjes hebben Zouden ze die gaarne zoo doen schrikken Mochten ze dsarom deze regelen lezen zoo hoop ik dat ze eeu weinig zullen nadenken bij hunne spelen of ze wellicht ook onwillekeurig oorzaak zouden zyn ran minder gewenschte gevolgen Hoogachtend M de R Uw Dn Z BurgerlUke Stand Moordwcht GEBOREN 15 Oct Aart Arie oudersJ Slobbe en M Schouten 16 Dirkje ouders D Bloot en C Noorlawder 18 Johannes Cornells ouders J Ht rbruggen en G Verga nst XiOTinsro VOOR DE NATIONALE MILITIE TWEEDE OPENBAllE KENNISGEVrNG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA voldoende aan art 28 der Wet van den 19n Augustus 1861 SUatsblad no 72 en n n art 20 van Zijner Majesteits besluit van den 8 Mei 18K2 Staatsblad no 46 brengen ter algemeene kennis dat de Loting der iu dit jaar voor de Nationale Militie ingeschrevenen in deze gemeente zal plaats hebben op Woensdag den 25 October aanstaande dat de ingeschrevenen naar alphabetische orde opgeroepen zelven hun uommer trekken dat ook voor den uiet opgekomen Lotelingde trekking kan geschieden door zjjn Vader Moeder of Voogd terwyl dit by hunne afwezigheid door den Borgemeester of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te lolen en opgaaf te doen van de redenen van vrijstelling die ter zake van de Militie maenen te hebben zich op voormelden dag zullen moeten bevinden t n Raadhuize dezer Gemeente en wel zy wier geslachtsnaam begint met de letter A B C U E P G H I J of K des voormiddags ten 9 nre en die wier geslachtsnaam aanvangt met de letter L M N O P Q R 8 T U V W X Y of Z des voormiddags ten 11 nre Dat op MAANDAG dei 30n OCTOBER daaraanvolgende van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 en van 3 tot 5 ure op het Raadhuis aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken der getuigschriften wegens Broederdienst of van te zijn Eenige Wettige Zoon en dat belanghebbenden ten bewjjze van volbrachten of werkelgken Broederdienst daarbg moeten overleggen een Paspoort Zakb kje of Attest van dienst bfl plaatsvervanging en ich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekende ter goeder naam en faam staande ingezetenen die op hunne verantwoordelgkheid de vereischte getuigenis kunnen afleggen en het op te maken getuigschrift onderteekenen Voorts dat de benoodigde bewgzen van werkeiyken dienst of nittreksels uit het Stamboek oor de belanghebbenden bj de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd indien zij zich voor de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente en de daartoe noodige inlichtingen tydig verstrekken en dat z die bezwaren mochten hebben tegen de wyze waarop de Loting is geschied die kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer provincie binnon vyf dagen te rekenen van den dag waarop de Loting beeft plaats gehad by een op ongezegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewyestnkken gestaafd tegen bewys van ontvang zal behooren te worden ingeleverd by den Burgemeester dezer Gemeente Gouda den 20u October 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Oct WatergeHJden Hoog Uag Hoof LMg Zaterd SI 45 11 10 S li 11 37 Zond S 8 40 05 4 85 HMad iS 4 il 46 4 88 1 08 Dinsd 14 4 S 1 il 5 18 1 88 Woenid 26 5 81 1 58 5 49 1 14 riondiird i 8 08 8 88 87 8 68 Vrijdag 87 6 46 8 11 7 07 8 88 Haan Zon SpringtU 37 Oot en 10 Nor Col Opg A Onderg A Opg Oaderg 81 8 58 1 08 19 Get 8 34 4 6 88 4 08 8 88 85 8 46 4 48 De Engelsche consul te Amsterdam waarschuwt iu cCyclistc de rywielfabrikanten in Engeland onder geene voorwaarden bestellingen aan te nemen van firma s in Holland dio hem geheel onbekend zyn indien men geen geld vooruit heeft gezonden De consul acht het noodig deze waarschuwing te herhalen wegens de vele klachten van op ichtery die nit Engeland tot hem komen Men meldt uit Amsterdam Een bewoner van een perceel op den Haarlemmerdyk is Dinsdag ochtend door cholera asiatica in den hevigsten graad aangetast en des middags overleden Gegevens omtrent het ontstaan der ziekte zouden alleen gezocht kunnen worden in bet feit dat de ongelukkige eenige dagen bezig was geweest op een schip dat van buiten herwaarts was gebracht De officieele kennisgeving dit geval betreffende is verschenen Het geheim van den Man niet het yreren masker zom eindelyk opgelost zyn als bevestigd wordt wat thans daarover wordt bericht De geheimzinnige gevangene zou dan nipt een broeder van Lodewyk XIV noch Graaf Matthioli noch de echtgenooto der Grande Mademoiselle zyn geweest Do Heer Bazeries die na langdurige onderzoekingen den sleutel van het cyferschrift van Lodewyk XIV meent gevonden te hebben moet een document hebben ontdekt en ontcyferd waarin bepaald wordt dat de Heer De Buionde op wien de Koning zeer verstoord was wegens zijn ophoffen van het beleg van Conti te Pignerol gevangen gezet zou worden en zich nooit anders dan gemaskerd mocht Tortoonen als hy buiten de gevangenis in de open lucht kwam De Heer De Buloode en de man met het yzeren mofiker dat eigenlyk van fluweel was zouden dus é n en dezelfde persoon zyn Het bestuur der sociëteit de Kroon te Haarlem is tegen aanstaanden Woensdag gedagvaard voor het kantongerecht aldaar teneinde ziclkite verantwoorden wegens overtreding van artikel llöbisder politie verordoning waarbji wordt verboden het geven van feeatelykheden of vermnkelykhedeu waarby het publiek hetzij met of zonder betaling toegang heeft zonder toestemming van den burgemeester Deze dagvaarding heeft betrekking op liot gebeurde op den laatsten kormis Zaterdag Het bestuur zal niet persoonlyk verschynen doch zich doen vertegenwoordigen door Mr H Ph de Kanter Het laatste werk van Gounod moet een Ave Miiriac zyn getoondicht don 30 September 11 tor gelegenheid van den verjaardag zyner gehuwde dochter De regeering hoeft zooals in dit land dat zyne groote mannen te eeren weet meestal gebeurt aan de familie verzocht dat de overledene door den Staat mocht worden begraven Ook deze begrafenis is uitgesteld tot na het vertrek van het Russisch eskader De voordeelen van het veeren bed Haast onmogelyk scheen t in de laatste jaren dat nog ooit iets ton gunste van het zoo dlkwyls gesmade veeren bed zou kunnen gezegd worden Toch kan dit met overtuiging gedaan worden In Eigen Haard troffen we zulk eene verdediging aan waaraan wy het volgende ontlepnen Directe Spoorwegverbinding met GOUÜA Winterdlenst 1893 94 Aangevangen f October TUü van GreenwicH 10 66 11 08 11 09 11 16 11 86 18 86 7 26 7 47 7 46 8 07 8 18 10 03 10 11 BOVDA DEN HAAO Qouda 7 30 40 04 0 8710 49 18 1118 811 01187 3 55 4 46 5 87 5 69 7 13 8 86 9 3710 45 11 1111 30 Zar U 7 48 8 58 11 01 1 13 4 57 6 11 9 49 Bl Kr 7 47 1 18 6 16 Z Zilgir 7 68 9 01 11 10 1 84 6 08 6 88 9 58 N d L d 8 08 1 33 6 31 r Voorb 8 07 9 13 11 18 1 38 5 80 6 36 10 11 Hage8 I8 9 18 9 34 10 07 11 87 18 41 18 61 1 43 1 67 4 86 5 8t 5 66 6 41 7 43 8 55 10 15 11 16 11 40 18 0 0 L DA UTÏKOHT Ooidi 6 35 6 40 7 55 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 83 3 18 4 16 4 47 6 83 6 017 46 8 38 10 08 Oadav 6 50 6 54 11 09 8 37 5 37 7 69 10 88 Woenlen 6 67 7 018 11 8 40 11 16 9 44 6 04 5 44 6 17 8 06 10 88 HarmaleD 6 04 7 08 8 46 11 83 8 61 5 10 5 60 S 13 10 34 UtraobI 6 13 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 46 1 80 3 08 3 60 4 48 6 89 6 816 35 8 83 9 10 10 68 O O U U A A HST11 DAM 10 06 10 55 18 11 8 61 4 47 5 83 7 46 10 08 10 66 18 19 1 9 40 6 46 6 36 9 37 11 10 11 10 18 84 1 18 1 16 60 9 67 11 86 Otct bet congres van godsdienstleeraflrg te Ghicaga schrgfb Annie Besant de bekende theosophiBte eenige bijzonderheden aan de Daily Cbroniclec Alleen de AngUcaansclie kerk van Engeland bad geweigerd deel te nemen afln het congres waarop men orerigena vertegenwoordigers der godsdieaBten van de meest verachillende treken der aarde zag De prachtige sta tsiekleedingen leverden natuurlijk een schoon gezicht De indruk dien de Oosterlingen maken is zeer groot en bijzonder gnnatig Han w aheid en hun bescheidenheid boezemden terstond grooten eerbied in aan de Westerlingen en een van deze laatsteo zeide Jaren achtereen hebben w milhopnen uitgegeven om dexe menschen to bekeeren en met hoe weinig gevolg Nu zenden enkelen hunner en die bekeeren iedereen Waarmede bedoeld werd dat zp een ieder iraponeeren Eigenaardigljjk werd de eerste byeenkomst met gebed geopend door een christen leer aar Allen baden elk tot zyn eigen God ledere afdeeiing die sterk genoeg was hield een sectiecongres en Annie Besant schrgft dat t theosophische congres kóo sterk was bezocht dat men twee avonde achtereen moest byeenkomen terw l telkens 3000 menschen toehoorden Dit parlement van godsdiensten c aldbs besluit de schrijfster heefk den gemeenscbappeiyken grondslag van alle godsdiensten de indentiteit der denkbeelden doen uitkomen welke ook de vorm zjj Het heeft het Oosten leeren kennen aan het Westen onder de meest gunstige omstandigheden en in de hoofden van aile aanwezigen het gewone begrip omtrent heideaen gebroken Het heeft vooroordeelen uit onwetendheid voortspruitende uit den weg gernimd en menschen van verschillend geloof tot elkaftr gebracht het is bezield door een ruimen geest door een hoog geloof ia de goddelyke natuur des menschen Ëen waardige taak waardig vervuld een eerste stap laat ons dit hopen naar de ideale eenheid ia verscheidenheide van alle menschen Naar het Vad verneemt is aan het bestuur van het gebouw v K en W in Den Haag medegedeeld dat de maatregel door den hoofdoommissaris van politie genomen dat nl geen artisten beneden de 21 jaar in welk geure ook mochten optreden niet van toepassing is op de artisten welke in het gebouw optreden Het niet mogen optreden van artisten beneden de 16 jaar blijft van kracht Op 75 jarigen leeftijd is Oouibd de zeer bekende componist overleden Voor eenige dagen werd hy getroffen dour een beroerte die het ergst reeds deed vree eu Hy leefde in de laatste jaren rustig taParys iu Bfln prachtig hfltel b het Pare Monceau Place Malesherbes in richting vond onder de jongeren weinig navhangers meer Gounod stond dan ook vrywel op zichzelf in de laatste jaren daar hy geeu smaak vond in het streven der jongeren en van Wagners muziek niets wilde weten Hij heeft voor eenige jaren zich van het gebied van de opera afgewend en gedreven door zijn vroomheid die eep korten tyd dreigde bedenkeiyke verhoudingen aan te nemen icli geheel gewyd aan hot coraponeeren van kerkeiyke muziek In die werken was echter de operastyi nog duideiyk te herkennen Gounod was een van die gelukkige componisten die door het componeereu schatryk z n geworden en die het voorrecht heeft gehad dat er reeds tydens zyn leven een Parysche straat naar hem ifl genoemd een voorrecht dat byna geen enkel levend componist is te beurt geralleD Dez6 straat komt op de Avenue de VilHers uit Hebben vele componisten no hun dood eent waardeering gevonden Qounod heeft het reeds moeten beleven dat vele zyner composition door de jongeren als verouderd worden beschouwd Dit schynt wel oenigen invloed te hebben gehad op zyne weinige waardeering van de nieuwere richting 6 30 7 85 8 3E 9 01 9 4 7 93 8 43 7 8 8 49 7 16 8 58 7 55 9 05 9 80 10 6 08 5 10 6 13 5 19 0 81 6 26 6 89 6 3 6 35 7 Gouda Mootdrooht Nifluvflrkerk Botterdtm Oapella Niemrerkerlt Moordrecht Ooud Een bed zonder veeren of een veeren bed Men hoore het voor en tegen beide O zeker wanneer men het bed hoofdiakolyk noodig had om zich te harden dan moest het donzen bed voor goed in den ban worden gedaan dan zon dit by een bed van zeegras paardenhaar enz enz ver achtehtaan Wie echter des daags vlytig werkt veel in de buitenlucht verkeert of zelfs maar veel voor het open raam zit dien zal een veeren bed dienstiger zyn hy zal beter rusten en den volgenden morgen meer gesterkt zyn dan wanneer by geslapen had op een harde matras Slaapt men op een veeren bed dan Iwhoeft men allicht in de slaapkamer niet te stoken men kan de versterkende nachtlucbt inademen zouder kou te vatten en zonder dat het voor de gezondheid zoo noodzaketyke transpireeren er onder lydt rissche lucht iu de longen eu warme lucht om bet lichaam zyn voor gezondheid het best Niemand kap beweret dat de oude onreine bestanddeelen bevattende lucht moeielyk uit de bedden te verwgderen is Niets is gemakkelijker te luchten dan een goed gemaakt veeren bedj zooals men weet heeft men een veeren kussen maar op een klein volume saam te persen om alle oude lucht te doen wyken en dan weer te schudden om frissche te doen opnemen Wanneer men dit eenige malen herhaalt zal er bij de bekende elasticiteit der veeren geen rest van ongezonde lucht overblyveu En welk een losmakende reinigende uitwerking heeft de eerste de beste zonnestraal op de leeren I Elk vogeltje weet daarvan een liedje te zingen Het spreekt wel vanzelf dat de bedden zullen zy goed zyn uit frissche reukelooze goed gedroogde vederen moeten vervaardigd worden Tü Parys is een zeer belangryke uitvinding godnnn Een geleerde heeft een middel ontdekt om op porcetein kristal aardewerk een la van metaal goud of zilver aan te brengen die vast genoeg aan het voorwerp verbonden is en dik genoeg om in te graveeren en te ciseleeren Tot nu toe had men geen middel gevonden om metaal zoo vast met porcetein enz te verbinden dat het er een geheel meê uitinaakt Door middel van natrium silicaten had men alleen een zwakke verbinding tot stand gebracht ook keude men bet vergulden in het vuur dut evenwel geen duurzaam verguldsel opleverde By de thans toegepaste methode kan men graveeren zoo diep inen wil de voorworpen zyn bovendien tegen eone warmte van lOO bestand Nadat Maandag jl te Leeuwarden eene oude ongehuwde vrouw die als in behoeftige orastandighedeu leefde naar het gesticht voor behoeftige krankzinnigen te Franeker was overgebracht voud de politie by het onderzoek dar schamele woning dezer vrouw een bedr van niet minder dan 5000 in contanten en geldswsardige papieren alsmede eenige gouden en zilveren voorwerpen eene kar vol met bedorven kaas waarin de maden krioelden en eene kist vol kaaskorsten In Amerika luisteren tegenwoordig enkele predikers hun preek op met een tooverlantaarn die den geloovigen tooneelen uit den Bijbel laat zieu om den indruk meer blyvend te maken In een der kerken behoe t de predikant enkel op een koop te drukken om langs electrischeu weg op een der muren een beeld te tooveren Deze Kerken zijn eiken Zondag stampvol Wanneer het middel wordt toegepast zullen wy weldra een nieuwe sooit kunstvoorwerpen zien die zeer ryk en kostbaar beloven iA worden Men kan allerlei voorwerpen laten vergulden en daarna graveeren idodat het middel zeer zeker zal worden toegepast om wapenschilden en naaincyfers op geschenken enz aan te brengen Een nieuwe Robinson Crusoe Dezer dagen zijn ook de bosschen gelegen tusschen Groesbeek en Berg en Dal door de rijkspolitie onderzocht daar gezegd wordt dat De Jong zich met zyne vermiste vionw heeft opgehouden in den Koepel in de Westermeerwyk Hy zou daar gezegd hebben te zullen komen logeeren wat echter niet gebeurd is Ook te Groesbeek zou hy geweest zyn Tot nog toe is er echter niets gevonden dateenig spoor zou kunnen nanwyzen Er zyn twee gebruikelyke middelen die staat en stad aanwenden om goed be liend te worden welke béide wellicht onoutbeerlyk zyn maar die toch zeer nadechgo zijden heljhen Dicht bij het kasteel te Heeswyk ouder s Bosch heeft eeu man in de bossohen een woning van takken en strooiseljgemaakt waartoe hij zich kruipende door een gat den toegang moet verschaffen De hut is nog te klein om er behoorlyk in te kunnen zitten zyn potje kookt de boschbewoner op droge bladeren en hout in een op korten afstand gelegen sloot Door de verkiezing van den heer P J Siegers antirevolutionair te Middelburg zgn de Staten van Zeeland op het doode punt gebracht althans in zooverre dat de eenige conservaUef de heer W A graaf van Lyuden de schaal naar links of rechts kan doen overhellen Er hebben uu zitting 21 liberalen 20 anti liberalen en de heer Van Lyuden GOllD4 H0TTliRDAM 6 66 6 03 6 10 6 17 6 86 7 10 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 10 42 11 08 11 28 18 68 1 24 3 58 4 60 1 06 4 67 7 30 11 08 11 86 11 48 6 04 6 11 1 28 1 44 4 10 5 20 OOUD A 11 50 18 20 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 8 30 2 60 3 48 4 80 4 46 6 86 7 07 4 66 7 17 6 02 7 24 6 09 7 81 8 48 S IO 4 08 4 40 6 15 5 56 7 87 DBN HaAO OOUUA 9 46 10 14 11 33 12 15 1 38 8 15 8 45 3 43 4 15 4 48 8 10 9 36 9 44 9 6C 8 80 10 ROTTBIt Di M 61 10 17 10 27 10 34 10 41 10 47 18 08 18 40 6 81 7 8 05 9 36 7 06 7 11 7 80 7 86 7 31 9 64 5 61 7 48 8 86 10 03 8 09 8 60 10 07 10 64 j 04 9 1010 83 8 419 3810 4011 86 4 10 7 98 8 47 4 86 7 40 10 08 t it Il U Ot 1 44 1 49 1 53 8 04 O 10 38 6 9 46 6 0 K go 5 48 7 80 7 43 9 88 Voorb 6 64 N lL d6 5 Z Z irwe 08 Bl Kr 6 14 Ze M 6 19 Oouda 6 30 7 50 8 13 9 58 10 16 10 68 12 03 12 45 8 80 8 45 3 16 4 13 4 43 5 80 T B T E g O H T B O U D A i 36 7 48 Utreobl 6 33 7 60 9 9 63 11 34 18 08 12 50 3 10 3 58 4 43 6 HarmolaD 6 47 9 03 10 0 18 19 8 84 4 06 4 66 WoarJon 6 53 8 10 10 15 13 96 4 18 Ou lu t r 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 öouda 7 80 8 38 9 34 10 87 18 06 18 66 1 88 8 60 4 87 6 80 7 08 8 80 AMSTBRDAU BOBDA Anulordanl CS 7 66 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 Amalardam Wp 5 60 8 10 9 66 11 15 11 48 8 65 4 86 Goud 7 80 a t 10 4 1S U l 6i S 60 6 10 Dinsdag ging te Ginneken bij Breda en jongen een postwi beaWgen groot 264 De re ue ook ƒ 264 word gege en het zakje waarin het geld geweett wm nam de jongen in de hand en wierp het omstreeks vier unr in den namiddag in het Dominé a laantje weg Honderd menschen gaan dit straatje door in een anr Dea avonds was er 100 te kort in de kas van den klerk op het postkantoor Onderzoek werd ingesteld de jongen die het gpld gebracht had moest voor den dag komen er werd gezocht tot laat in den avond doch lEonder reanltaat Nauwelijks waa de dag aan den hemel of het onderzoek werd voortgezet en ziet het papieren zakje werd gevonden nabjj een heg en in het zakje was een bankbiljet van lOO Gelukkige uitkomst voor den brenger en voor den klerk De vereeniging tot Werkverschaffing te Uithoorn heeft een groote partg hont afkomstig van geniewerken aangekocht Een som van f400 is hiervoor besteed Aan werkloozen kan na arbeid worden verschaft Door den heer Klaver hoofd der openbare school te Hoofddorp Haarlemmermeer is oen zanggezelschap opgericht met 53 leden en een fanfarecorps met 15 werkende leden Een koekfabrikant heeft hy de politie te Amsterdam aangifte gedaan dat bjj in een hnis op den OZ Achterburgwal aldaar met t kaarten ruim 650 heeft verloren Do Regeering heeft voorgesteld de heffing ten behoeve van de provincie Znid HoUand van bruggegeld voor den overtocht van de brug over de Oude Maas verbindende de Hoeksche Waard met het eiland IJselmonde opnieuw voor vgf jaren te bekrachtigen ingaande 14 Dec a s in overeenstemming met het besluit der Provinciale Staten volgens welk het tarief voor 1 Januari 1899 zal worden herzien Op het Belvédère van Larenberg staat de naam van De Jong en van juffrouw Schmitz tweemaal voluit geschreven Eenmaal met den datum 30 Augustus erbg en eenmaal met den datum 2 September Het knaapje uit Leiderdorp dat zoo schandelyk mishandeld ia wordt in het academisch ziekenhuis wat beter Gelukkig schenen de gevolgen dus niet zoo ernstig te zuUeu zjjn als eerst werd gevreesd Men schryft uit Kampen Het veelbesproken meisje Aaltje Moddersvan het Leger des Heils waarover den laatsten Ijjd zooveel in de bladen geschreven werd is gistQf avoud uit zich zelf by hare moeiler teKampen teruggekeerd lil I Biiitenlandscb Overzicht De meeste te Berlyu verscbynende bladen constateeren met voldoening en niet zonder Schadenfreude tegenover Frankryk dat in het telegram op in toog vallende wyze vermeden is eenige politieke beteekenis aan hetbe zoek der Rassen te geven De telegrammen tusschen den czaar van Rusland en president Caruot gewisseld hg gelegenheid der aankomst van het Russische eskader te Tonlon Iniden als volgt Aan Z M den Keizer van Rusland Op het oogenblik waarop het schoone eskader door Uwe Majesteit gezonden in de haven van Toulon ankert en waarop de dappere RussisBche zeelieden de eerste toftjuïchingen hooren die het Fransche volk hun brengt gevoel ik my gejlrongen Uwe Majesteit myn dank en myii oprechte vreugde te betuigen die Ik gevoel by dit nieuwe blyk der groote vriendschap die Rusland en Frankryk vereenigt Caenot Aan Mr den president der republiek ïn antwoord op uw vriendeiyk telegram sta ik er op u de vreugde te betuigen die ik gtevoel nu ons eskader het bezoek heeft kunnen beantwoorden dat de dappere Fransche zeelieden aan Kroonstod gebracht hebben Alexander De Italiaansche Minister president Gioletti heeft yn lang aangekondigde rede gehouden over de nieuwe financieele vooratellen Het biykt wat trouwens vooruit te zien was dat er geheel gebroken is met het beginsel of praatje dat geruimen tyd al de verkiezingen beheerschte geen nieuwe belastingen maar bezuinigingen De heer Qioletti verklaarde dat het een gebiedende plicht der Regeering is onverwyld het evenwicht op de begrooting te herstellen Hy kondigde een herziening van de w t op het successier xhtoan de invoering van progressieve belastingen en andere hervormïngep bestemd om jaariyks 40 millioen meer aan de schatkist op te brengen Op die wijze zat men het tekort en het stelsel van het sluiteu van leeniugen doen ophonden Iu den Oostenrykschen Ryksraad is gisteren het besluit betreffende den kleinen staat van beleg te Praag naar een oommissie verzonden De Alinister ven Justitie beloofde dat hy in de commissie alle stnkkeu zou overl en en alle mogelyke inlichtingen geven de Regeering was slechts noode tot dien maatregel overgegaan welke niet tegen het Boheemsche volk als zoodanig gericht was van welks loyaliteit de R eering overtuigd was De Minister kwam op tegen de beschuldiging van den Duitschen Afgevaardigde Heilsberg dat het de bedoaltng van et nieuwe kiesontwerp was den burgerstand en den boerenstand te benadeelen zoo iets had nooit in de bedoeling drr Regeering gelegen De JongCzechische Afgevaardigden Pocak en Herold verzochten opbeJËog van den staat van beleg het Boheemsche volk had isich steeds te loyaal gedragen voor zulk een exceptioneeien maatregel en met name de Jong Czecheu hadden nooit in betrekking gestaan met de Omladina Van den kant der Regeering wordt veel propaganda gemaakt voor de nieawe kieswet maar tot heden naar het scbynt met niet veel succes De verwarring ouder de partyeu is echter groot en het is nog niet mogeiyk met eenige zekerheid te z gen wat er gebeuren zal Voor eenige maanden werd te Frankfort een veigadering gehouden door de ministers van financiën van alle Duitsohe Bondsstaten ten einde te beraadslagen over de nieuwe belastingen die het gevolg moeten zyn van do invoering van de militaire wetten De besluiten in die vergadering genomen werden destyds geheim gehouden doch dezer dagen is daarvan eeu gedeelte ten minste bekend geworden door de redevoering die de Beiersche minister van financiën Von Riedel bij de aanbieding der bejgrooting heeft gehouden Het bleek dat de ministers t er eens over waren datdeuieuwo belastingen indirect zouden zyu en dat van de Bondsstaten geen nieuwe offers zouden worden geeischt Bynn tegelykertyd bevatte de Nordd Algemeine Zt een officieus artikel waarin in groote trekken het nieuwe belastingstelsel werd geschetst Er zal belasting worden geheven van de tabak en van den wgn De bedoeling van de regeering met de tabak sbelasting is deze meer te doen opbrengen zonder nadeel voor de cultuur en voor het verbruik en aouder de arbeidere te trefieo die in dtze tak van industrie werkzaam zyu Daarom zat belasting op ouonbewerkte inlandsche tabak worden afgeschaft en die op onbewerkte ingevoerde tabak worden verminderd doch daarentegen zal een proportioneele belasting worden geheven van de waarde van bewerkte tabak In plaats dat dus de tabak belast wordt voor zy in de iabrieken komt wordt zy belast by het verlaten der fabrieken De afleveringsstaten der fabrikanten zullen den fiscuR tot maatetaf dienen by de bepaling van de belasting Daardooi hoopt de regeering m t de belasting hoofdzakelijk de ryke verbruikers te treffen eu de kleine tabaksrookers te sparen Ten einde de belangen der werklieden niet te schaden ia verder bepaald dat de nieuwe belasting die rechtstreeks evenredig is aan de qualiteit der gebroikte tabak niet evenredig zal zyn aan de arbeidsloonen die voor de bewerking noodig waren Dit scbynt niet heel consequent De ryken die de regeering vooral wil treffen roofcen meestal sigoren eu cigaretten voor welker vervaardiging meer arbeid noodig is dan voor de gesneden tabak die bet volk uit pypen rookt De Bond van Duitacbe tabaks fabrikanten beweert verder dat de beste tabakssoorten slechts 10 pCt der consumptie leveren en dat die dus ornnogelyk de belasting kunnen opbrengen die de Staat noodig beeft zoodat toch een zwaardere belasting der mindiq tabakssoorten noodig zal worden Hoeveel men verwacht dat de tabaksbelastiog zal opbrengen deelt de Nordd Allg Ztg niet mede Wat de wyubelasting betreft daarover zyn de raededeeliagen van het blad uiterst vaag Ook deze belasting zal proportioneel üyn naar de hoedanigheid van den wyn eu zal niet worden geheven van wynhandelaren maar ook van particulieren tevens schynt de regeering een belasting te willen leggen op den uitvoer van wyn Van knnstwyn zal een hooger recht worden geheven dan van zniveren druiveuwyn waardoor de kleine wynverbruikers weder het meest meest getoffen wordt De Frankf Ztg Bchrgft dat er van deze wynbelasting wol niet veel zal komen De bedoeling was alleen de Qaalitats Weine fijne wgnen te belasten Nu is de groote moeilykheid daarby het bepalen van de grens der waarde Neemt men die te hoc dan brengt de belasti ig te weinig op en als zy te laag genomen wordt dan drukt de belasting te veel op den wynbouw Bovendien vreest men den tegenstand van de Staten waarin de meeste wijti verbouwd wordt Om de wynbelasting te kunnen invoeren moeten de artikelen van de Grondwet gevyzigd worden waarin de zaken genoemd zgn die door het Ryk kunnen belast worden Die herziening kan niet worden goedgekeurd als inden Bondsraad Beieren met 6 Wurtemberg met 4 Baden met 3 Hessen net 3 stemmen er zich tegen rerkUren