Goudsche Courant, zaterdag 21 oktober 1893

INo 6181 Maandag 3 October 1893 33ste Jaargang fiOüBSCHE COHAMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k s met uitzonderingvan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco pejpost 1 70 Aftwnderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 13 I loiv 76 APVERTENTISN D M A G VORSTMAN brengt zümn harteiyken dankanu allen die hem op den 19eD OCTOBER door persoonlijk bezoek of blijken yan deelneming hebben willen vereeren EEN FLINK LOOPinEISJE Adres WISBRÜN en LIFFMANN Markt Gouda 6 60 4 81 SS 4 18 8 63 2i i U 6 1 26 4 39 6 47 V M in 4 67 8 82 ♦ 7 6 86 3 68 WINTE IANDSGIOENEH voor HEBBEN eu DAMES A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam 19 OCTOBER Vor k 82 97Vi lOl u alotkours 82 97 ion 77 751 6 201 NBumiAHD Cert Neil W S 2 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOAE Obl Ooudl 1881 88 4 Z ITALIB Iruohr ïing 1862 81 6 77 OosTENll Obl iü p pior 1888 6 73 dito in zilver 18B8 6 76 PoKTIIOAL üblig met ticket 3 20 dito dito 3 19 EustASD Obl Ooit üü Serie 6 62 dito Oeooda 1S80 i 93 ditobüUotlu 1880 4 93 dito b j llopc 1889 90 4 98 dito in toud loon 1883 6 97 dito dito dito 1884 6 101 Sfak Perpet lobuld 1881 4 60 Tottïll öepr Con leen 1890 4 84 Geo loeuing serie 1 2 Geo leeoioK erie C 28 ZciD Al R Kup Küo v obl 1892 S 102 Mïlloo Obl Buit Soh 1890 ii 87 98 VBNEïUKLi Old 4 onbop 1881 37 Ammbkuam ObligBlien 1861 3 97 BoTTBBDill steil leen 1886 8 98 NlD N Afr Har deUv sand 97 Arendtb Tnb Mij Certilteuten 650 Deti Mnntscbappij dito 698 Arnh Uypotlieokb pandbr 4 Cult Mg der Vorstonl Band 83 Gr Hynolheekb pandbr 4 100 NedarlanclBche bank aaiid i 206 Ned Handelmaaticb dito I 139 N W Si Pao Hyp b pandbr 6 89 Botl Ilypotheekb paudbr 4 101 Utr Hypotheekb dito 4 100 OoaTEKH Oost Hnng bank aand l31 90 RUSL Hypotbaekbank pandb J 96 AHEaiKA l uit liypoth pandb 6 79 Maiw L G Pr liion eert 6 34 Nbd Holl lJ Spoorff My aand 91 Mij lol Ripl V St Sp aand 90 Ned Ind Spoorwegm aand 168 Ned Zuid Afrik Spm aand 118 dito dilo dilole9l dito 5 100 iTALIE Spoorwl 1887 8 A EoM 3 48 60 1 2 60 Zuid llal Spwray A H obl 3 60 Polen Warwibau Woenon aaiid 4 120 RosL Or Bum Spw Mij aand 6 12i BaUiaobo dito aand 68 Faatow dit aand 5 65 Iwang I oinbr dito aand 5 i 99 Kur k Ib Azovf Sp kap nanil 5 121 Loaowo Sewaat 8p Mij obli 6 102 Orel Vitclisk dilo oblig 5 104 6 10 16 Zuid Wo t dito aand 6 68 dito dilo olilig 4 90 AMIEIKA Cunt Pao Sp Mij nbl 6 101 Cbie Nortb W pr C ï aand 131 diloditoWin 81 Poter obl 7 12 J Denver Kio Gr Spin eert v a 9 Itlinoia Central obl in goud 4 99 Louisv NaihvilloCort v aand 44 Molioo N Spiv Mg lehyp o 6 86 MisB Kanaaa v 4 pot pref aniul 18 N ïork Ontario k West aand 13 dito Penus Obio oblig 6 101 Oregon Calif Ie livp in goud 6 76 8t Paul Minu lilanil obl 7 107 6SV 10 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 10 1 dito dilo liino Col lo byp 0 6 63 Canada Can Soutli Ci rt v iianil 44 VeN C Ralliv 8 Nav loh d o O 10 Amsterd Oinnibua My aaud Rotti rd Trnmwcg Maata aand j 1591 Nbd Stad AuiBlurdan aand 3 I 105 aiiul lloiloidom nand 3 i 1061 Beioie Stad Aiitivorl 1887 2 99 Siad Brussül I8S8 2 19 HoNO Tlieias llpgullr OoaolUcli 4 113 OosTBNK StaalBlaening I860 6 116 K K OoBl B Cr 1880 3 Spanje Slad Madrid 3 1838 8 EEN rLlSK lEISJE g BLEEKERSSINOEL 230 Guuda Snalpcrsilruk van A BeinkmanSt Zoon DAGMEISJE gevraagd Nbd Ver Boz fyp Spold oort 6 I07 b Sociëteit Ons Genoegen gOITD A y Toond en Vaudeville liezelscliap Directie WILLEM H tb H 00 N T E Ziondag II October 1893 Blgspel in 3 Bedrjjven van Qübneb van het Nederl Tooneel bewerkt door Mr C T VAM DKN Beuoohen foornfgegaan doori Tooneelapel in 1 Bedrjji door Rosieb Faassbn Bureau geopend 7 aar Aanvang 8 unr 5 n t r e é Ie Rang O 75 2e Rang 0 49 voor H H Leden ƒ 0 45 per Persoon PInatsbespreking op den dag der Voorstelling aan het gebonw van 12 3 uur ik 10 Gents eitra Aangekomen en in lossing de Lading QROVE SUER EAGIELEDLEH waaruit wy tot 65 Cent per Heet contant zouder korting afleveren vrü in huis bezorgd Steeds in voorraad SMEÊ en MACHINEKOLEN eu Echte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstof voor Volkachels a f 40 per HL Jan Prince Cie Kantoor Turfmarkt H lÓl Gouda 17 October 1893 ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilijkste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M DB VRIES en Dr L A te WINKEL bij Opruiming ï 10 Cent verkrijgbaar bij A BRINKMAN ZN Tiendeweg 2f POIKE OUDE SCHlKDAMMElf GEHEVEE Merk i N La HTOA r Vorkriji bHflr l ij PEETEH8 Jz AU bowjJB van eolitlioid is oiioliot on kurk stcods voorzien VHii don iianm dor Firmn P HOPPE Een w ire Schal loor de ongelukkige slachtoffers der ZeUbêvlekking Onanie en geheime uitspattingen is Tiet beroemde werk Z Dr Retau s elfuevvakim BoUandsche uitgave met 27 alb PrijS 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bjj hetVer lagsMagazin te Leipzig Ncumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Hollaud liet groote aantal zenuwkwalen vao zcuuwttoofdpyu af lot do voorafganudo konteckenen van apoplexie lieraenl roerte te trotaeeren QOKsttiotlB allo midilolfn door de medische wetonsoliap aangewend Korst aan den niounren tyd komt de uor too dut zij door hot gobruik maken van tien eeiivoudigston we j iiaraolijk taufts de huid oauo phygiologischo onttiokkin gedaan hooft die na bonderdo proofnoiningen thans over de gelttele wereld verbreid ia tin terwijl ij in ivettiuschappuiyko kringen de hoogste bolarigstolling wekt tevuna orne weldaad blijkt Ie 7 u voor do aan zounwkwnlon lijdende meiiBobhad Deze geneeswijze is iittgoronden door den gi vurmn Ollicier van Gtizoudheid Human VoiaBin mn te ViUhofen eu berust op de ondervinding opgfdann in eone 50 jftrigo praktijk Door wasBchlug van bet hoofd eenmaal per dag wordeQ daartoe geschikte stolfea door de haid oq middel lijk aaa het zenuwRestel medegedeeld Met deze genoosw ze werden werkelijk schittereudo resuUateu verkregen on zg maakte zooveel opgang dat van eeu door den uitvinder gesehreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezintg binnon korton tijd roods do 35o drok veraolionon is Dit boekje bevat niet alleen voor hot grooto publiek vtirBta inbHro vorkliirtngcn omtrent bot wezen dor niouworo therapie en de daarmede zelfs in wanhopigs govallon vorkrogon uitwerking maar ook vindt men daarin wetenachappalijke verhandolingon nit de mediSObe bladen die aan deao gonooswijze gewijd zgn zoomede afschrift von tal van gotuigsclirifton van booggepinatste genoeakundigen onder ivelko F Meniere mod df professor aan de polykllniek te Parijs rue Rougemont lOj Steingreber med dr praktlseerend g eneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton SmitStsrath Uv ohn te Stettn örossmnan mei dr arrond arts te Jöhltngen Dr P Porestier geneeshesrdirecteur van het hospitaal te Agen Qehelmrath Dr Sohering kasteel Quteafels Bad Ems Darses med dr geneeaheerdireo teur der galvano therapeiitisohe inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Bus ae ii arrond arts ta Zirknitz Ober stabsarzt Jechl med dr te Weeneu Dr C Bongavel te La Parrière Eure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk on vclo andoren Aan nllon wior zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden ivnnrvan de koniaokenon zjjn cbroni whehoofdpUu migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheii lichamelijke onrust on onbehagelijke toestand vorder allo ziokon die doer borourto getroffen worden on nog lijden aan do g ovolgon daarvan zoonla Verlammingen OQ vermogen tot spreken zware tongval moeielJjk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking v m geheugen enz on zij die rooda onder gonooakundigo lieluindoliiig gawoost zijn raaar door de 1i kende middelen als onthoudings on kondwntorkiiur wrijvon eloctriseoron stoomlooi of zeebadoi geou gonozing o leniging Imnnor kwaal gevonden bobben en ton slotte zü die vreeS gevoelen OOr beroerte on daartoe roilon liobbon wogoiis vorachijnaelon als zich aanhoudend angstig roeien verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en bet slapen van banden en voeten aan al dozo drio categorien van ZeUUWlijderS als ook ann jonge mej es lijdende aan bleekzucht en krachteloosbeid ook aan gozondo zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken on geeatolijko reactie willon voorkomen wordt Iringend nangeradon ziol hot bovon vormebio workjo ann lo aciiaffon hotwolk op aanvrage kOStOlOOS en franco verzonden wordt door Ï KMAIRK Co Apothokora to Parijs ruc do l Echiquior 30 Alleen goreolitigd tot verbreiding dor goncoswijze van ROMAN WJ iSSMAINi Oud Offioier van gozondbeid uoro lid der Italiaansclio Simiteits ordc van hot Witte Kmia en vünlor to AlllSterilaill door H € ijRBi Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van MAKTEN KOliFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOIIIIV £ PültmY Oudegraclit bij do Oanrdbru F IfiO Op de joDg 3te hygieiiisch modiciDalo Tentooustdlling te Gent is de Weissman ache geneeawtize door de medische jur met de Zilveren Medaille bekoond ÉkftËPELIEN HOL i BÜEdlpCsieae JMr Afl fieoees en Scheikundigen Bekr met Men en ZiJTeret Vtjiülea laam versterkend en Aangenaam van B$ ak Het melk gekookt leer aan te bevelen voor dagelljlucb getilHik bU UnderOD Ewablio peraonen en klieracbtige geatellea Met water toebereid is zu ala fenoeak achUgc di ank nitetekend bij dürrhie Hl ook voor Eiiigeiingcu en lueme kinderen De ccbte Elkel racao van Kiiupellon k Holm ia l ni lerkrjjgbaar bi 5 vierkante boascn van n Ksrr fl IO Kgr iifO K eu x Sjr iif 0 5O vooBien S rr van Etiqnet waarop ucvenataaud fabriebamerk en de banilt ckeaing van derabrteknoark t S lililW HI IFN n I M lfj KI Ti Fabiikaiiten Kiiic ellfin llolni Zeist Holleveranclcrs N De PRiii MEDICINALE LEVERTRAAN J TEN DOESSCHATE te Zwolle zoo gotiaUg ïMwnleeld In de Qeneenk Ooorant en het Rpharmtc Waekblad door Prof H Wefbrs Bsttink te Utrecht MnlwTOlen door Tflle DMtMVBt Il mMthoudende flemben verkriJgbHur bij flrma l K LAAT VAi SON Markt Gouda Q ebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao PI i r l i Dffiünatige cloor de nieuwste uitvindingeii op machinaal gebied TWbetorde fabricatie en uitsluitend gebruik van e en fgnste grondstoffen garandeeret Jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig febrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der l p Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als HofleTeraacler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fiibrikaat Beeds 1871 schreef de Accademie national de Paris NouB votw Mo maiu una Medaille d ar premlire cImiw en oonaldirstloii de votrs exoeUsnt Ikbrioatton de Ohooolat bonbons varies etc sto Stollwarck fabrikaat is verkrijgbaar by H tt Confiseurs Banketbakkers ena enz GenaraalTertegenwoordiger voor Nederland Jnlim Xattenklodt Amsterdam Kalrerstraat 103 BINNENLAND GOUDA 21 October 1893 Maandagavond zal de QoudscheEolfclub een huiahoudolijken wedRirgd honden om fraaie pr wD De éiaUigB daarvan kan men hedonnvond in du Sociëteit cOna Genoden bewonderen Heden werd door deCommissiflTaa Toeeichl op bet L O de acte ala hewaarachoolhouderes uitgereikt aan Mej A Hoogendoorn alhier Ala defikundigen b j het daartoe gehouden examen fungeerdei de hr H J W Huber eu Mej K Poortman Wy maken het publiek opmerkzaam op de voorstelling morgenavond in de Sociëteit One Qenoegea te geven door het Nederl Toonrel en Vaudevillegezelschap van Rotterdam In de Vliaeiugsche Courant lezen wy daaromtregt bet volgende Het Nederl Tooneel en Yandevillegezelachap directb Willem H ten Hooate van het Sftlon plaats Doelen to Rotterdam dat gisterenavond in de zaal Kuipers jalhier eene voorstelling gaf had waarlyk eene volle aal verdiend voor hun alleszins zeer verdieDstelyk spel öpgoMond werd cUan eu Vader maar Vrouw noch Kind blgapel in drie bedrjjven ran Görner van het Nederl tooneel bewerkt door Mr C T T d Brugghen voorafgegaan door de Werkstaking tooneelspel in 1 bedrijf door Rosier Faafieen Het tooneelspel de Werkstaking waarin vooral de beer W H ten Hoonte als Hendrik Bakker uitmuntte en ons een echt type van een werkstaker te zien gaf die tengevolge van te luisteren naar raddraaiers diep was gezonken kwam goed tot zijn recht Het blyapel dat niet minder verdienstelijk werd gespeeld voldeed goed Mevr ten Hoonte was ook daar eene aangename verschyning en verdient alle lof Wy hopen nog meermalen dat gezelschap alhier te zieu optreden eu dan voor een volle zaal Naar wij vernemen is de late prys in de Paarda i oterij te Oudewater gevallen By Eon besluit van 18 Oct is benoemd tot notaris binnen het arrondissement Zntfen ter standplaats de gemeente Hengeloo J M Koning candidaat notaris te Bodegraven Jl Dinsdag viel de vrouw van den land BVILLETOIM 7 EEN UIT DUIZEND IX 1 Niar buiten I Eea faeerlgk gevoel doorstroonit bg dat vooruitsioht den ambtenaar den koopman don professor de huiamotidor den schooljongen in één woord ieder die langea Ijjd aai i 6èn dag iu dag uit op het bureau hot kantoor do studeerkamer of da harde schootbankeu heeft doorgebracht Het vooraitzioht van oen poos rr j te zijn van den sleur hunner gewone bezigheden eu plichten on bjj moeder natuur uit te rusten en nieuve krachten to versamHa I et hen reeds weken te voren genieten Maar iets beol and iB is het naar buiten te gaan om zioh daar tf gaan verbergen voorde wereld voor wie men zioh schaamt uver achteruitgang en rerval Naar buiten u gaan nadat roen 30 40 jaren aan het stadslef gewend zijn genoegens en gemakken ooode meer ontberen kan terwijl men de middelen ntet bezit om zich ook buiten behagelyk ia te richten en zich ook daar te verachaffen wat de stad alleen acbenken kan En dan uit een groot gemakkelyk huis zich te verplaatsen naar een klein optrekje uit de weelderige omgeving slechts het hoog coodige mes te kunnen nemon en bij dat alles de toekomst donker in te moeten eion o dan is aan de voorslelling van naar buiten togaanniotaliefelgka neer verbonden bouwer A M te Vlist by het scheppen van een emmer water Tan de stoep zoodat zy in de sloot terecht kwam Dit werd opgemerkt door de 84 jarigQ buurvrouw de weduwe B die zich onmiddellijk naar de stoep begaf en het geluk had de drenkelinge op het droge te brengen De heer H Stuurman te Ammerstol die gedurende 12 jaar de betrekking by het burgerlijk armbestuur aldaar vervulde is iu zgne betrekking herbenoemd en heeft dezo aangenomen Tot lid van het burgerlyk armbestuur te Haastricht is gekozen de heer Joh Van Dam De Vereeniniging Wintertezingen te BergAmbacht is haar 30en jaarkring ingetreden De eerste spreekbeurt werd op Donderdag 19 Oct vervuld door den heer J O Bettink Voorzitter der Vereenigïng De gemeenteraad van Berg Ambacht heeft met atgemeene stemmen besloten niet to treden in eene door den gemeenteraad van Lekkorkerk voorgestelde wjjziging der voorwaarden tot toelating van kinderen uit Berg Ambacht tot de 2e openbare school te Lekkerkerk Dinsdag had in denbuitentuin Rdêenbui te Oudewater van den kofSehuishouder Van der Meer de aangekondigde kolfwedstryd plaats Vele liefhebbera namen er aan deel De prijs ƒ 26 werd behaald door De Vos van Lopik de 1ste premie door H Linnebank en de 2de premie door M C Thier beiden aldair Pe wedstrijd duurde vau s morgens 11 tot s avonds 9 uur In de laatstgehouden vergadering van den gemeenteraad te Stolwyk is de begrooting voor 1894 vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op 15320 47 Voor het onderwys werd uitgetrokken 6625 De leden eener landbouweravereeniging by Breda die eenige maandeu geleden contracteerden tot aankoop van pulp voer 2 50 per duizend K G kyken thans leelykop hun neus aangezien niet leden de pulp thans kunnen koopen voor 1 50 Dit komt doordat het najaar overvloedig gras hoeft opgeleverd Evenals in menige andere stad hebben ook te Arnhem de sociaal democraten gedemonstreerd tegen de bloed wet tydens de loting voor de nationale militie Zy deden het op Het was besliet dat de familie van Suim in den aanvang ran het jaar ÏSLO naar het dorp Z m ZuidIlollnnd zou gaan wonen lu den gedrukten toestand waarin men toen verkeerde had buis en koopwaar juist genoeg opgobracht om na de hypotheek van het huis afgedaan te hebben de helft van het vorsohuldigde nan den Heer Zegers to kutinen betalen Zij wuren er toen ook achter gekomen op welke voorwaarde de Heer Selhnrst dien heer tot geduld had gebraoht Alle meubelen kostbaarheden en lijfsieraden moeston dus evenzeer to gelde worden gemaakt om te zien ook dio schuld af te doen Door Mina geholpen die waar zij kon haar juffrouw ter z de stond en met de meeste kieschlieid zich nooit een woord ontvallen liet dat deze kon hinderen of krenken doch door haar daden toonde hun toestand volkomen tu begrijpea was Truida het huis doorgegaan en bad met de eenvoudigste en hoogst noodige meubelen ook oog enkelen ter zij gezet waaraan dierbare borinne ringen verknocht waren De teuningstoel waarin hun vader gewoon was ta zitten de rustbank door haar moedor in de laatste maanden dagelgks gebruikt de schrijftafel ICees bij zijn meerderjarigheid geschonken de draaibank van Jan zou hij er wel ooil weer aan werken de arme weezenlooze die enkele cogoublikkon van drift uitgezonderd meest sprakeloos ter neer zat de ezel en verdere schilderaingrodionten die zij hoopte dat Gerent zouden bezighouden dit alles werd ter zijde gezet En wat noemt u dan moS vroeg Mtna ffvoor allen zorgt u behalve voor u zelve Nu de roslhaok U immers voor mjj ookP eigenaardige manier Een groote kalverwagen toog door de stad gemend door A van Eemineups den leider Op den wagen zag men een slager omringd door lotelingen met het getrokken noramer voor den hoed of de pet Op een bord las men Eanonnenvleeaeh Geen tem raaar slachtvee Ter verduidelijking van de bedoeling werd van den wagen een opruiend strooibiljet verspreid gericht tot de lotelingen De Baad der gemeente Ubbergen heeft met algemeene stemmen besloten dat aan de gemeen te veld wachters een pensioen van ƒ 100 s jaars zal worden gegeven wanneer zy door ouderdom of door lichaamsgebreken in de uitoefening hunner betrekking verkregen ongeschikt zyn geworden om hunneiï dienst waar te nemen Binnenkort wordt een belangryke promotie by het wapen der Infanterie verwacht de kolonels Vogel en Mulder zullen naar men verneemt den dienst met pensioen verlaten Vermits het kan voorkomen dat het personeel van den Hoofdcar8U8 vereenigd by parades tegenwoordig is heeft de min van oorlog van H M de koningia wed uwe regen tea machtiging Ijerkregeu om het personeel van den boofdcursus m gevallen als hiervoren bodoeld rang te doen nemen op den rechtervleugel vanden infanterie en hyaldien ook peraoneel van de koninklyke militaire academie vereenigd op do parade tegen woordig is tuaschen dit personeel en de iii fauterie t Is toch maar een voorrecht een regeering te hebben die zoo op yalleac bedacht is Na afloop van het sectieonderzoek der Staatabegrooting zullen voor behandeling iu de afdeelingen van de Tweede Kamer het eerst in aanmerking worden gebracht de herziening van de grondbelasting en de voorstellen betrefiende het waterschapsbestuur Het staat echter iiog niet vast dat dit nog iu de loopende byeenkomst van de Kamer zal geschieden In bet nieuwe gebouw Dierentuin c te sGravenhage zal dezen winter een rywieltentoonstelling gehouden worden In de laatste dagen zyn op Zuid Beveland honderden HL aardappelen h f 1 50 per HL opgekocht en per spoor naar de Hollandsche steden verzonden nJa als Meneer Jan er niet den goheeten dag op leit I Noem uw werktiifettje of het kammenet of de schrijf nStil stil kind ik zal buiten wol wat anders te doen hebbon dan te schreven Hat kabinet kaniu geon van de kamors slaan on bel werktafeltje zou een vlag op een modderschuit wesen Nou jufl u moot het weton maar ik zal morgen dat hot or bij ons nooit als een moddersohuit uit slet Dat zei ik ook maar zoo hernam Truida glimlachend om haar ver De ohi Tonnière van Mama zal ik ook maar meeneraon Vi q hebben toob borging van het linnengoed noodig en daar zgn acht laden in Maar wij laton haiir aitschilten on ter zy zetten on haasten ons tot non laatiten avond te komen dien zij in hot ouderlijk huis zullen doorbrengen De Hoor Selbarst had hun aangeboden do laatste il gen bg hum door te breag u maar zy wozen dit aanbod van de band Hy kwam hen nu vaarwel zeggen en tevens iets müodeelen dat hy hoopte dat hun genoegen zou doen ffik had zoo begon bij van avond de schuld by den Hüer Zegers voor u willen afdoen maar ik heb volwassen kinderen en mocht zonder hun goedkeuring hot niet doen en enfin het valt mij moeietyk hot te zeggen maar myn plan mislukte Evenwel heb ik bij notarieele akte een lom vastgesteld in landspapieron waarvan gy z olang gy leeft het vruchtgebruik hobt Hot kapitaal blyft echter het eigendom myner familto Geroerd viel Truida hem om dm hals on Kees en Qerard drukten hem den hand o dankten hom Hedenmorgen heeft een arbeider van de heeren Gerlyn en De Haan aannemers Tan het Oentraalbureaa der Staatsspoorw u ti Utrecht het ongeluk gehad bij het uitbrengen van zand op het terrein te geraken onder een der zo euaamde stortlMtrren met het treurig gevolg dat hy doarby een zyner beeuen heeft gebroken De ongelukkige werd per brancard naar het stedelyk ziekenhuis rerroerd De werklieden aan genoemd werk zyn verzekard tegen ongelukken De inkomsten der Nederl Vereeniging tot Hulpbetoon te Antwerden bedrogen in hfttafgeloopen vereenigingsjaar circa f2500 welk bedrag aan behoeftige Nederlanders aldaar werduitgekeerd j Naar m n medsd eltL had de afgetreden G onverneur Oeneroal T a Nederl Indië de heer Pyuacker ïlordyk het ypornemen gisteren oit Indië de terugreis naai Nederland te aanvaarden Hy wordt in het laatst der volgende maand hier te lande verwacht en zal zich voorloopig te sGravenhage vestigen Een viascher uit Philippine nam Woenidftgmorgpn een gedwongen bad in de WeaterScheide Op het oogenblik dat h zyn anker wilde uitwerpen blwf dit in den zak van zyn jns vasthaken waardoor by overboord Ti l Zeker zou hji verdronken zyn had by niet de tegenwoordigheid van geest gehad om zyn jbh onder water uit te trekken waarna bet hem eerst uiogelyk was weer boven te komen Op een verkooping van oudheden dezer dagen in Keulen gehouden bracht een kersepit de aanzienlyke 90m van 6700 Mark op De pit ontleent deze groote waarde aan microscopisobe portretten door den Neurenberger graveur Peter Flochner er op gesneden De Heer J B T Hugenholtz te Axel een bekend dierenbeschermer heeft een adres gericht aan den Gemeenteraad van Amsterdam waarin bij opkomt tegen de meerbesproken wyze waarop daar ter stede de oi evaugen honden worden afgemaakt n I door verdrio king in een kar die te water gereden wordt Adressant acht deze manier zeer wreedaardig hy verwyst naar Brussel waar gas wordt torgepast en herinnert aan bet aanbod der 8ophiavereeniging om een veratikkinga toestel te verstrekken Eeu beroep doende op de humaniteit van de leden dringt de Heer Hugenholtz er op aan dat de Raad een rechtmacbtige oorzaak van ergernis voor velen in den lande zrI wegnemen uit den grond van hun hart Ug oohier voer voort dit alleen zou u echter nioi veel baten maar Oeorge heeft ook beloofd een klein jaargeld af to zondaren en de goode Horman dio b gaen mogelykheid hetzelfde van zyn vader gedaan kon krygen hoeft de heeren Z N en G overgehaald zich voof etin gol ke som te verbinden zoodat ik geloof dat uu de opbrengst van uw monbiUir en byouterien gebruikt Kan worden om Zegors af te doen gij wel zuiuig zult moeten leven maar toch zult kunnen rondkomen wGod vergelde u myn vaderlgke vriend alles watgij voor ons gedaan hebt sprak Truida geroerd uit alle naum lluar blik naar boven toonde dat z ook Hem baar dank bracht die de harten der mensohenkindoren leidt Anders was bot met haar broeder gesteld en taan de heer Selbarst spoedig daaropafecheid nam barstte het govoel dat zy in zyn bijzijn onderdrukt haddon des te heviger los Zoo mootoii wij dan van liefdegaven leven riep Gerard ait uit de band gevoerd worden ieder 3 maandeu bedankjes briefjoB aehrgven ik ga Hover Waarheen gaat gg P wat kunt gij doen f viel Kees hem in de reden vWiren wy jonger ja dan kondon w j dienst nemen dan konden wij op zee gaan maar nu te oud voor alios ta jong voor het armhuiil Truida bad weer een zwaren strgd te strjjden vu r zy den storm in hun gemoed eenigizins tot zwggen had gebraoht ta zwaarder daar zij bun tn baar hart gelgk moest geven en menigmaal in deze hangen weken gewetisoht had dat zy in lager stand geboren met handenarbeid sich zelve haddon kunnen rtHlden rorArirveJ