Goudsche Courant, maandag 23 oktober 1893

om zyn meening zelfs tegenover de hooggeplaatsten tej rdiedigen De Prof iemand een rtoot geteekei kansel i Herbert V Het is aan de recbercbe te AmBierdam mogeogelukken nog twee ophcbtera te arrestcereni die medeplicbtig zijn aan het afhandig makenvan een gouden horloge en ketting by eeneugoudsmid in de Oude Doelenstraat j Deze voorwerpen waren beleend en volgens de bewering van den flesscbentrekker had hg het geld aan zjlne vrouw gegeven Zg in daarop door de politie gefonilleerd op haa werd een bedrag van f 22 14 bevonden welkö som ifl beslag is genomen Eeo 16 jarige knaap heeft zich te Abtsterdamschuldig gemaakt aan verduiHtering van eenepbrief waarop het adres van den heer Harteveldt tea nadeelu van zijnen patroon deibkassier J Kol In den brief bevonden zich 4 banbiljetten h i K 0 alsmede 4 bankbiljetten van f 100 Door de Antwerpsche politie is hg aangebonden krachtens een maandaat van uitlevering Die jonge gant had met het gestoleniBreeds een plezitirreisje naar Parjjs gedaan maarwas toch nog in het bezit van drie bijjettepvan 300 gulden en 160 fr m geld HJlogeerde te Antwerpen in een hotel aan déScheldekade en was gewapend als moest hjïtegen do wilden gaan vechten Man vondnamelijk in zijn bezit eenen dolk eene revoltver vau zwaar kaliber en twee do7 ynei kogels Hbl Uit den groentgd Te Amsterdam werq tjjdens den jongsten groentgd aan een der novitiï gelast op klaarlichten dag in de Kalver i straat melk te gaan koopen in aeker soori vaatwerk dat eniin waarin men niet gewoon is melk te bewaren De Echo vermelde het feit Op grond van hot gebeurde beeft de Senaat drie korpsleden van hun lid maatschap van het studenteukorps geschorstj wyi naar zyn oordeel het gebeurde ede perj ken der zedelijkheid overschrydt Flink zool Zooals heel dikwijls gebeurt zoo lezen wö in het groene Amsterdamsche Weekbl heeft men ook dit najaar getracht van eenige der groote conturiers te Parjjs de moddeilen te stelen Ieder jaar komen tegen het begin vnn het seizoen de chefs der grootste buitenlaudsche huizen in modes naar Parys om er del richting der mode gezaraonlyk te zien en af te spreken Zij komen als oude kennissen of door een commissionair aanbevolen en worden in de salons toegelaten Dan begint eeu cu l lieus en schilderachtig défilé De Probirmamsellent daar tniannequinsc genoemd allen meisjes van heel mooie taille en liefst zoo mooi mogelyk byeengezocht wandelen majestueus achter elkander den salon door ieder met een der modelleu van het buis aangekleed en zoo langzaam dnt men over het effect kan oordeelen Als het défilé afgeloopen iSf hebben de bezoekers hun keus gedaanj noemen het model dat zy overnemen en vertrekken Natnarlyk bewaart de couturier nog eeupaar modellen achteraf om ze als inédits aanenkele bevoorrechte klanten prinBesseii actrices Amerikaanschen te verkoopen Nu kwamen verleden week drie dames door een groot oommiesionair aanbevolen hjj de firma Paaquin Het is nog geen oude firma maar zy is heel weelderig ingericht de salon Louis XIV met gryswit behangen en gemeubeld en met veel spiegels geven een prachtig mat fond voor de verschillende toiletten De drie dames vroegen de modellen te zien Alles ging als gewoonlyk Alleen zag men dat twee van de dames steeds onder eenig voorwendsel het mannequin t ophielden terwyl nommer drie in haar notitieboekje deo prys opteekonde Den heer Pasquin was het noteeren in hot boekje niet ontgaan en het kwam hem verdacht voor Hy verzocht het boekje te mogen zien en toen de de dame gedwongen glim I lachte en beewaar maakte rukte hjj het haar uit de haud De dames kregen alle drie zenuwtoevallen nu mankten een vreeseljjk gewold maar de heer Paquiu stuurde naar de politie en liet proces verbaal opmaken Het boekje toch bevatte niet alleen vlug geschetst en met mtleg er by al zjju costumeu maar ook die van vier andere groote firma s waar de drie dieveggen evenzeer op luodelleuroof uitgeweest waren Met die teekeniugen had men de modelleu kunnen namaken en in den handel brengen vóór dat de firma s ze geleverd hadden Den 17en October is in eeu der kerken vun Kopenhagen een gedenksteen onthuld ter cerc van Niels W Gaide Het is een plaat van zwart geslepen graniet waarop met vergulde letters naam geboorte en sterQaar van den grooten componist benevens een 4 r6gelig gedicht t Geheel wordt gekroond do A een medaillonrelief in brons met Gade s borstbeeld Sen groote menigte belangstellenden woonde de plechtigheid bjj Het oordeel dat Drumont in de Libre Parole over Mac Mafaoa uitspreekt is heel wat minder gunstig dan dat van de andere Franache bladen Aan hem is volgens Drumont én de nederlaag by Sedan te wyten én de onzui verheid in den tegen woord igcn politieken toestand Toen bjj naar Sedan trok was dit een blind gehoorzamen aan de keizeriu terwyl hy wist dat het alleen was om do dynastie te redden en terwyl hy ook wist dat het leger vernield zou worden Inderdaad stemt hiermede overeen wat de Parijsche correspondent van de Times vernam van Burggraaf Emmanuel d Harcourtjdestyds adjudant van Moc Mahon Tot Huur s morgens wilde MacMabon nog niet gaan maar toen zei hy tot zyn adjudant cW j moeten zwichten Laat ons gaan om te worden vernielde Maar de Blowits stelt Mac Mahon meer voor als eeu soldaat die ten onrechte tot bet oppfrbevel werd geroepen In Algiers werd hy beroemd om zyu dapperheid en het is daar dat geheel Frankryk geleerd heeft dapperheid te verwarren met veldheérstalent Ook by Magenta speelde Mac Mahon eene andere rol dan men algemeeu meent Het was niet door een gelukkige maar indiscipUnaire gedachte dat hy tegen de ontvangen orders in handelde en daardoor juist op het rechte punt kwam om den stryd te beslisBPn Hij hoorde onderweg een kanonnade in eene onverwacbtte richting en zond een ordonnans uit die terugkwam met het bericht dat aan dien kant het hoofdtreflen plaatshad en dat de Franachen daar in gevaar waren door gebrek aan eenegansche colonne Natuurlijk rukte toen Muc Mahon dwars over alle hindernissen en besliste zoodoende den strijd waardoor hij zich den titel ven hertog van Magento verwierf Geen van Mac Mahons fouten die alle daaruit ontsproten dat hij een soldaat was en geen veldheer heeft hem ooit zijn populariteit doen verliezen Iedereen zelfs de communemannen hadden eerbied voor zyu dapperheid Ten tijde van de troonsbestijging van Napoleon III was Mac Mahon gouvprneur van Algiers en toen Napoleon voort t eerst in de kolonie kwam bekende Mac Mahon hem met zyne gewone openhartigheid dat hy eerst den ccoup d état ongunstig had beoordeeld maar toen hy de resultaten zog werd hy tevreden gesteld By eene gerechtelijke verkooping vau een in beslag genomen inboedel van de wed F te Hilvarenbeek onder Tilburg deed volgens daar heerschend gebruik niemand eenig bod n werden de verschillende goederen dour de falmilieloden teruggekocht Twee paarden brachten te zaraen ƒ 16 op een tweejarige stier ƒ 6 enz zoodat de onkosten op verre na niet wer den goedgemaakt Ten vervolge op het bericht omtrent de arrestatie van de 24 jarigo dienstbode A H uit Wolvega kan nog nader worden medegedeeld dat zy van de gelegenheid dat het kabinet tou huize van horen meester den landbouwer H Jager open stond althans de sleutel in het slot stak gebruik heeft gemaakt om zich eeu bedrag van f 205 in bankpapier toe te eigenen Nadat zy voor den rechter van instructie hare reeds aan de marechaussee gedane bekentenis had herhaald is z j heden namiddag voorloopig op vry voeten gesteld Al het ontvreemde is nog op haar bevonden Te Baarn bestaat eene Vereeoiging die meer dun 300 jaren oud is het is hetSt Annagild Jaarlyks wordt door deze Vereeniging een tweedaagsch feest gegeven waaraan voornamelyk door de boerenbevolking uit den omtrek wordt deelgenomen Er wordt gegeten gedronken gedanst enz Ook te Soest bestaat een dergelijk gild Als oen bewys vau byzondere hondentrouw mag het volgende vermeld worden Vóór eenigen tyd reed eeu voerman uit Arnhem vergezeld van z jnen hond met een vrachtkar naar Den Bosch Toen hy den volgenden morgen van daar vertrokken was miste hy onderweg het dier dat deu nacht in eenen stal onder het hooi had doorgebracht Des namiddags te Arnhem teruggekeerd bleef hy afwezig Den volgenden avond echter stond de hond erg vermagerd uitgehongerd ei druipnat voor zijne woniug in Klarendal Het beest bod nu alleen den weg tusschen beide steden zynde ruim twaalf uur afstand gevonden en wat sterker is daarby de Maas de Waal en ook den Ryn overgezwommeit Naby het station Oosterboek is Donderdagavond ongeveer te acht uren een onbekend jonginensch door den spoortrein overreden Men meende dat het een vreemdeling was Zyn lyk is naor het ziekenhuis vervoerd Naar wy vernemen heeft de substituut officier van justitie by de arrondissementsrecht bank te Arnhem vei ezeld van den rechtercommissaris jl Woensdag in het Beekhuizer bosch persoonlyk eenige onderzoekingen ingesteld naar het lyk van Sarah Juett Het onderzoek ouder Rozendaal wordt nog steeds voortgezet De zoogenaamde Dabomey negers die in het voorjaar in Europa te zien waren nemen op de terugreis naar hun vaderland geen gunstigen indruk van de eerlijkheid der Franseben mede Zy verdienden behalve kost en inwoning ieder 100 fr per maand Voor een deel vau dit geld kochten zy porselein katoentjes reukwerk en andere dingen die zy zorgvuldig in hunne koffers in het gebouw op het Champ de Mars borgen Voorts hadden zy het gezelschap was 122 personen sterk nog 56 000 fr over Toen Parys genoeg van hen kreeg werden zy by troepjes in de provincie gestuurd Den 30n September waren zij allen te Marseille waar zy zich zouden inschepen maar zonder bagage of geld Daar ontvingen zy uit Parys een telegram waarin hun gemeld werd dat liun impresario hunne koffers had opengebroken en geplunderd Zoo was bet ook de 56 000 fr en al hun artikelen ter waarde van 10 000 fr waren verdwenen en toen zy zich aan boord van de Tibet inscheepten bleek dat zelfs hun overtocht slechts gedeetteiyk betaald was Er waren gelukkig twee zendelingen aan boord die Imnne taal verstonden en aan wie zy bun wedervaren meedeelden Dezen namen een advokaat in den arm en riepen de hulp in van een overheidspersoon Deze wilde niet dat de arme negers aan hunne landgenooten zonden kunnen zeggen datzy door een Franschmtn opgelicht waren In de eerste plaats dwong hy den broeder van den impresario 15 000 fr te storten voor passagegeld en verder stelde hy eene gerechtelyke vervolging in tegen den impresario De negers hebben nu de terugreis aanvaard met de verzekering dat de geleden schade zal vergoed worden Een correspondent van de NowYork Herald die te Amsterdam toeft bracht gisteren een bezoek aan deu rechter van instructie mr Simons De correspondent vroeg den rechter wanneer de Jong voor zou komen Voor komen Waarvoor Wat kunnen wy doen zoolang de beide vrouwen nog niet gevonden zyn Wy hebben op dit oogenblik een rustpunt bereikt Maar vroeg de correspondent weer kan hy niet veroordeeld worden wegens verduisteriug zoodat ge hem steeds by de band hebt als t noodig biykt Wy zyn nof ioo ver niet antwoordde de rechter doch t kwom mij voor sohryft de correspondent dat hy hieraan weinig waarde hechtte U kunt altyd nog overgaan tot hypnotisme hernam de correspondent Daar zie ik niets in zeide mr Simons Wat denkt ge over het gebruik van bloedhonden by het zoeken fik ncbt dat uitstekend maar ougelukkigerwyze zyu er geen in Holland Wy moeten blyven trachten die lykeu te vinden Gebeurt dat niet dan is de zaak uit Men kan iemand niet veroordeelen wegens moord alleen omdat de persoon in quaestie vermist wordt Zoo althans verhaalt de correspondent Te Aalsmeer is gisteren ochtend overleden de beer G B de Jong die kort geledeu zyn 102den verjaardag vierde Te Utrecht werd Donderd igmiddag uit eene zeer vuile schuit gelegen by de Kruisvaart eeu man met ziekte verschynselen van choleraachtigen aard naar de barak vervoerd De heer Fischer te Sloterdyk ontving Donderdag eene aanvraag van de politie te Arnhem Of hy zyne St Bernard honden hij heeft er acht voor het opsporen van het lyk van miss Juett zou willen afstaan De Limburgsche pers zorgt er met zeldzamen yver voor dat het groote publiek tydig wete wie en wat de heer Evertn is die waarscbynlyk door het district Roermond naar de Tweode Kamer zal afgevaardigd wordeu Men heeft gezegd dat Dr Everts een welsprekend man is schrijft o a Derckz dat is mis Hy is slechts een wetlezend man want by geeft eeu redevoering nooit anders dan leze ude En de bekende pastoor Thyssen de hoofdredacteur van dat blad voegt daaraan toe cOverpeins ik daarby de twee negatieve hoedanigheden die Derckz in deu 66 jangen Kamercandidaat Everts iu een schril licht stelde nl gebrek aan kennis en ervaring op politiek en wetgevend gebied gemis vau t eerste vereischte van een redeuaar om nl zyn toehoorders flink in de oogen te durven zien dan zei ik my alweer Voor wat zonderlinge raadselacht e candidatuur sta ik hier Zooals bekend is en nog onlangs door goed ingelichte couranten gemeld werd is herhaaldelyk door onze diep geëerbiedigde kerkelyke Overheid de aanvaarding eener Kamer candida tuur aan priesters geweigerd Aan Mgr Everts wordt ze toegestaan Boltenlandsch Overzicht Gisteren hebben de RusBische officieren een toer gemaakt door Parijs Om half negen reden zy uit van den Cercle Militaire c achtereenvolgena werden bezocht de Halles c het Conservatoire des arts et metier8 c de Battes Cbanmont het abattoir te La Villette en de Jardin d Acolimaiatioo waar hun in het palmarium een déjenner werd aangeboden Tegen half drie vervolgden zij hao tocht en het wu ruim 6 uur toen zy in den iCercleMilitairec terugkeerden In alle deelen der stad werden zy door de talrijke menigte met geestdrift to ejuicht Des avonds was er soiree en bal in het Hotel de Ville De president van den Franschen ministerraad de heer Dnpuy heeft onlangs te lUesur Tet in de Oostelyke Pyreneen eene redevoering gehouden die door de Fransche bladen niet heel juist schynt te zijn weergegeven ten minste in een officieele nota aan de Tempsc werd de juiste bedoeliug van den minister medegedeeld Naar dit blad meldt wil de heer Dupuy den staat noch wat beitreft de belastingen noch in de quaestie der venekering tegen invaliditeit en ongelukken de verantwoordelykheid en de lasten opleggeo die hem volgens de berichten iu de dagbladen werden toegedicht De minister heeft uitdrukkelyk er op gewezen volgens bedoelde nota dat de staat eerst dan te hulp zou moeten worden geroepen als de kleine gemeenschappen de familie de gemeente of bet departement reeds hulp aan het individu hebben verschaft En dan moet nog rekening worden gehouden met den toestand der schatkist anders zouden da financiën van den staat licht in wanorde kunnen gBbracht wordeu Het is ie begrypen dat deze verbetering zeer in den smaak valt der conservatief repnblikeinscbe bladen die den heer Dupuy ook pryzen wegens zyn vaste houding iu de zaak der Parysche Arbeidsbeurs en in die der arbeiders syndicaten Het Journal des débats richt echter tevenstot deu heer Dupuy den raad zich teootdoeavan zyne radicale collega s er z n voor hemslechts twee manieren om te regeereu öf metde radicalen öf met de gematigden en éénemanier om niet te regeeren deze beide partyente willen tevreden stellen De beide eerste manieren hebben hare aanhnrigers de laatste geenenkele meer Wanneer het den heer Dupuy met het dpor hem te Ille sur Tet ontwikkelde program ernst is geweest dan kan geen zyner redicale collega s er aan denkeu naast dezen premier zitting te blyven nemen Aan het Handelsblad vau Antwerpen wordt uit Brussel geschreven en dit blad wordt uit de hoofdstad vaak uit parlementaire kringen ingelicht In de laatste tyden heeft er een groote ommekeer plaats gehad ten voordeele van de evenredige vertegenwoordiging In ministerieele kringen wordt er van niets andeni gesproken aan het hof zelf laat men de ge wone terughouding varen en ieder looft om ter meest de weldaden van zulke hervorming Ik kan u verzekeren dat het te Brussel oprecht eene weldaad zou zyn en nog at eene weldaad die door vriend en vyand wordt gewenscht De minister van staat en a evaardigde voor Aalst de heer Woeste voelt echter ho enaamd niets voor die weldaad c In den Ooarier de Bruxellesa trekt hy met groote heftigheid te velde tegen de evenredige vertegenwoordiging en tevens maakt hy van de gel enheid gebruik om n eens van zyne allervrieudelykste gezindheid jegens den minister Beernaert blyk te geven Hy herinnert dat zyn geachte vriend c by de behandeling van art 48 der grondwet beloofd heeft deze hervorming niet voor te stellen dan in overeenstemming met zyue vrienden hij behield zich alleen het recht voor af te treden als die overeenstemming niet werd verkregen c De wenk aan zijnen vriend c is duidelyk vooral nu hy er op laat volgen Is de rechterzyde bereid de vlag te Btryken c In het officieuse Journal des Bruxelles ia daarentegen de vierde eu laatste brief over dit ouderwerp verscheneu welke als volgt eindigt Dringt men dus door tot het fond de zaak dan moet men erkennen dat de aanneming van het evenredigheidsstelsel eene gewichtige daad electorale rechtvaardigheid zal zyn dat daardoor zoo zuiver mogeiyk de ware eu waarachtige vertegenwoordiging zal verzekerd zyn en dat zy In het belang is zoowel van alle partyen als van parlementaire instellingen zelve Een telegram uit Berlyn bericht de vervanging van den Minister vau Oorlog geaeraal Von Kaltenborn Stachau door generaal Bronsart von Scbellendorf Er was meermalen sprake van een verandering maar het werd telkens weer tegengesprokeo Generaal Bronsart von Scbellendorf is een man van 60 jaar hy is de broeder van wylen den vroegeran Minister van denzelfden naam In dfln a doopen winter vroeg hy zyn ontslag als bevelvoerend generaal van het Hannoversche legerkorps om zyn zieke vrouw D r de generaal echter behoort tot een der uitstekendste booge militairen uit den tyd der groote oorlogen maakte de Keizer hem wel non actief doeh handhaafde hem niettemin op da lyst der generaals in actieven dienst Generaal Bronsart staat bekend als een enei ek weinig sprekend man en iemand volkomen in staat JcSten van Bismarck biyvon gunstig heninger moet gezegd hebben dat Idie op dien leeftyd zoo geheel van herstelt wel weer voor tien jaar heeft Eerstdaags verwacht de oudRyks eeu nieuwen kleinzoon een tweeden hij hoopt De È elsehe Minister Asquith hield te Glasgow een rede waarin hy de handelingen van het Ministerie dat nu vijftien maanden uu bet bewind was verdedigde en den draak gtak met de meening dat bet Parlemeut moest outbonden worden omdart het Hoogerhuis een wetsontwerp bad verworpen De Ministers zouden hun program uitvoeren en Home Role niet uit het o verliezen verklaarde by Voor de meening dat reeds iu de volgende zitting HomeRule opnieuw aan de orde zou komen bestond ecbter geen grond De Times spot met deze mededeelingen van den Minister van binnenlandsche Zaken daar volgens het blad niemand weet wat Gladstone van plan is en lord Salisbury geiyk had met te zeggen dat Gladstone het ook nog niet wist De Londensche Radicale Bond heeft in een vergadering met op éen na algemeene stemmen besloten eeu bew ng op touw te zetten voor de afschaffing van het Hoogerhuis £ en zeer belangryk bericht komt uit Amerika De president der V S heeft tot een soort van staatsgreep besloten Als de Senaat de intrekking van de Sherman wet niet aanneemt zal hij die wet eigenmachtig schorsen met de verklaring dat de schatkist de kosten van het aankoopen van zilver niet langer dekken kan Minister Carlisle s verklaring dat de schatkist aan t eind van hot jaar 50 000 000 dollars te kort zal komeu dient biykbaar om dit besluit te verduidetykeu Viasohery Bericht Ammerstol 20 Oct Vau Zaterdag 14 tot en met Vrydag 20 Oct zyn alhier ter markt aangevoerd 69 zalmen waarvan 12 Winterzalmen pnjs van Zomerzalra van 0 70 tot ƒ 1 20 eu van Wiuterzalm van ƒ 2 10 tot 2 60 per kilo Kralingen 20 Oct Deze week werden ter markt aangevoerd 295 zalmen zomerzalm gold 0 60 ïk 1 75 winterzalm ƒ 2 10 a ƒ 2 65 per 5 ons RIJTUIG CHOUW BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Qouda Gezien art 52 der Verordming van Politie oor die Gemeente Tastgesteld den 25 Maart 1892 en afgekondigd don 26 April daaraanTolgende Brengen ter kennis der Voerlieden en Hunrkoetsiera dat op Zaterdag den 28 October 1893 dea morgens ten 10 ure op het pleinaehter het Waaggebouw al worden overgegaantot de algemeene keuring hunner Rijtuigen zullende de nakeuring der op dat tydstip verhuurde of in gebruik zijude Rytnigen plaatshebben op Zaterdag den 4 November daaraanvolfrende ter eelfde ure en plaatse Gouda den 20n October 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER KENNISGEVING InRICHTINGIN WILKB QEVAAB SCHADE OF HINDKR KUNNEN VEROOBZAKEN BÜRÖEMKKSTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad no 95 Doen te weten Dat z i vergnnning hebben verleend aan de Gebrs Dercksen en hnune rechtverkrygenden tot het oprichten van eene bakkerij in het perceel aan de Vest geteekend O No 634 kadaster sectie D no 1821 Gouda 20 October 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER BurKerltJka Stand GEBOREN 18 Oct Hendrikns Albertus ouders J H Stilting en C A van den Akker Wilhelmina Oatharina ouders R Oosterling en C C Ras 19 Pieter Johannes ouders P H J LaJeber en G van Eist Tennis Adrianns ouders K A van den Heuvel en B J de Koster OVERLEDEN 18 Oct C Loowener 42 j huisvr van P J Janssen 20 D van Havezaad 70 j ONDERTROUWD 20 Oct C Heimenberg 24 j en D van Oosterom 24 j N Polk te Amsterdam 26 j en M Cats 22 j J de Jong 19 j en S Nuvelstjn 18 j B de Jong 18 j en J A van der Velde te Dordrecht 18 j Uaastreolit GEBOREN Catharina Sophia Maria ouders B Steeukamer en C Zeelt Jolianues ouders Versteeg en A Vergeer OVERLEDEN A G Jansen raim 4 m Vllst GEHUWD C vao den IJssel en J Strien A Houdgk V in Goud en R A Mulder J van Diemeu van Maarsseveen en G M Jansen WimMBSCEOEHEH voor HËEREN en DAMES A van OS Az £ 73 73 Beurs van rtmsterdam 30 OCTOHKR Vor kn slotkoora KDzaLAND Cert Ned W S g a S2 82V dito dito dito 3 9B 97 dito dito dito 3V 101 1 101 HoNOAR Ohl Goudl 1881 88 4 W Italië Inscliryving 1863 81 6 OosTBNa Obl in papior 1868 B 75 76 w dito in zilver 1868 5 76 7S V Portugal Oblig mot ticket 3 20 ao j dito dito 3 19 m Rusland Obl Oost 2e Serie 8 62 dito OöcmiB 1880 4 93 ditob BothiilSSd 4 93 BS dUobijHupel8SU il0 4 93 dito iu goud leoD 1883 6 97 dito dito dito 1884 S 101 Spanjk Perpet aobuld 1681 4 60 TuriKBlJ üepr Coriv löoii 1890 4 8 Oec Icei iiig serie I S2 Oec lüenini sene C as Ziid Afb Kep Iteo v obl 18y2 6 102 Mexico Obl Bmt Sch 1890 6 62 Venezuela Obl 4 onbop 1881 37 Amsterdam ObligHtieii 1861 8Vi 97 98 Rotterdam Stud leon 1886 3 98 Neu N Afr Hai delsv Miid 97 Areiidsb Tab My OertifioiUeii B50 Doli Ma tBchappy dito 698 Arab Hypothoekb pundbr 4 99 Cult Mij der Vorstonl annd ji Gr jlypolheekb paudbr 4 82 83 100 Nüiterlkndschs ban Ie annd Ned Maadetiuaatach dito 204 139 N W t Pac Hyp b paudbr 5 90 92 Itott Uypotbeekb pandbr 4 101 7 Utr Uypotbeekb dito 4 1007 Oostsnr Oost Hotig bari c amid 31 lUfiL Hvpotliookljank pimdb J 61 96 Ameuika Equit bypotb paudb 6 79 Maïw L 0 Pr Lieu oert 6 3 Ned HolI IJ Spoorw Mij aand 91 Mij tot Expl V 8t Spw aand 90 Ned I id Spoorwegtn aand 159 Nfld Zuid Afnk Spm aaud 6 dito dito dito 189 J dito 5 118 100 IiALiB Spoorwi 1887 89 A Eobl 3 49 48 Zuid Ilat Spwmij A il obl 3 fo 60 PoLEK Warschau Weonen aand 4 121 Rusi Gr Rusfl Spw Mij aand 6 12 122 Ballische dito aand 561 60 Faatowa dito aand 5 ie Iwang pombr dito annd 5 99 Kurak Qb Azow Sp kap aaud 6 lai Losowo Sewast Sp Mij oblig 5 102 Orel Vitebsk dito oblig 6 104 ï uul est dito aand 68 dito dito oblig 4 t9 90 AuBRiKA pBiit Pac Sp Mij obl 6 101 101 v Chic North W pr Cv aand 131 dito dito Wm St Petor obl 7 12 Denver Rio Gr Spin eert v a 10 Illinois Ocitral obl in goud 4 99 Louisr NasbvitleCert v oanif 46 Meiioo N Sptv Mij lehyp o 6 851 Miss Kansas r 4 pet pref aand N York Ontario West aand 19 20 18 l U dito ll enns Ohio oblig 6 101 Oragon Calif la hvp in goud B 76 77 St Paul Minu Manit obl 7 107 Un Pao Hoofdüin oblig 6 100 dito dito Lino Col Ie hyp 0 5 Canada Can South Cert v aand 53 53 44 Vbn C Rallw Nav leh d c 0 10 Amsterd Oomibus Mij aand Rottord Tramweg Maats aand 1691 Nbu Stad Amsterdam aaud 3 lOS Stad Iloltardam aand 3 1051 Bklois StadAntworpenl887 S i Siad Brussel 1886 3 99 997 HoNG Theiss Regullr GeseÜscb 4 112 OüsTENR Staatateeuing 1860 5 ll 8 K K Oost B Cr 1880 S Spanje Stad Madrid 3 1868 28 39 Ned Ver jBoz Hyp Spobl eert 5 107 ADVERT£NTI£N De ondbigeieekende betuigt biJ deze haar oprechten dank aan allen die haar sedert 2 OCTOBER bewezen van belangstelling gaven Verder boept zg hg haar vertrek naar Zaan dam daa zg niet in staat is bezoeken af te leggen langs dezen weg haar Vrienflen en Begunstigere in en om de stad een hartelgk vaanrel toe en dank voor het meer dan 50 jaar haar geschonken vertrouwen Weduwe B VERMEULEN Eertgds Wed M PELT OoHda 81 Oct 1893 V Voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bg het overlgden van rogu geliefden Echtgenoot betuig ik mede namens Kinderen en Behnwd Kinderen mgneo oprechten dank Wed A BODWMEESTERBbobr Een Levensverzekering met afdeeliug Begrafenisfonds vraagt voor Gouda en omliggende pUalseu GESCHIKTE PERSONEN teneinde als BODE werkzaam te zgn fr Br No 2290 aan het Burau dezer Courant Veemar kt WO EËDËK Woensdag 25 October L l i M van GOUDA naar WOERDEN 1 uur snachte j 2 nur nm van WOERDEN terug De Lokaaldieust heeft VÜEN8DAG niet pUtaU DE DIREC TIE WOLLEN Ondergoederen voor Mannen Vrouwen eu Kinderen Schenk en Zn Rozet d Amande Wellingtons MiiEm ZiMlI Brass wafelljes Kransjes en Viclorincs ftUeen echt verkrjjgbaar by H J M Kabel Oosthaven B 36 GOUDA Verkrggbaar Puike UËLDERSCBE wta evenals vorige jaren a 45 Cent de 1 4 iiS Zwakken en Herstellendeu gebruikt geen dure Eieren maar de ADVOCAAT è USp I van J l UERHIS k II Stee3n 3sole3a Nog slechts Twee dagen in Lossing de Lading GROVE mS EACHMOLEN waaruit wg tot 6S Cent per Heet coiitant zonder korting afleveren vry in huis Steeds in voorraad SME en MACHINEKOLEN en Echte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstof voor Vulkachels a fl 40 per HL Jan Prince Cie Kantoor Turfmarkt H tOI Gouda 23 October 1893 Steenkolen Van af MAANDAG in LOSSING eene LADING Grove Schoonbrandende SUEHACIELKOLEN waaruit voor de schop zal worden gelost voor OS eeult per H L vrg te huis LIGPLAATS HOUTMANSGRACHT A KAPTIJN FluweeleuHngel 030 Gouda 21 Oct 1893 X R OttANDS ATAOASrjVS DU Frintemps TE PARIJS Zenden gratis en franco het prachtig roiltustnMtrd IIK ILMI met nederlandschen ol irÈiiisclicn lukst bevattende te afbeoldinifoii Utr liidUt uitgekomen modellon Toor liet Winterseizoen van kleederen lioeilon enz voor tieeren dames n kindoren op oiiatikeoide aanvraag aan II JULES JALUZOT è PAR1J8 Stalen van ujden wollen eu katoenen itoffen laken enz enz worden eveneena franco toef ozonden dooh men gelieve daarvoor de booi ton op te geven en ongeveer de prezen to bepalen Dit album bevat tevena de inlichtingen welke voorde ttedeen prompte uitvoeringen der bestellingun benoodigdzijn Betlelltngen vit i 35 rants en hooger worden met eene verhoo fint van 5 O Ofraau Ofaoht tnorii oan inkomand nehtêit tn allé ptaauen van NeUei limit aan hul b$iorgd De klanten hebben goene l ormahteiten TOor de inklarinp of aiidersints te vervullen daar ons riêxpiditlthult t Roztndaal Noord Breiant daarmede belast ib Zaal KümiMWr Sociëteit Ons Genoegen GI OIJDA M Imml en Vaudevüle fiezelsrliap Directie WILLEM H tkn H üü xN TE van het salon Doele Hoiterdam Zondag 22 üctober 1893 BIgapel in 3 Uedryren van Göbnbr van bet Nederl Tooneel bewerkt door Mr 0 T VAN DKX BRUflOHBN Vooratuegaan doort Tooneel pel in l Uedryf door RosibbFaabsmiBureau geopend 7 uur Aanvang 8 unr Entree Ie Rang 0 7B voor H B Leden 0 49 per Peraoon Flaatsbespreking op den dag der Vooratelling aan bet gebouw van 12 3 nor k 10 Cents extra ÜNOVKRTHEFBAAR ia het van H J M KABEL OOSTHAVEN B 36 W J en Lion Bütz TANIIAIITSKN NIt UWËNDI IK 241 bij den Dam Amslerdam TE CONSÜLTËBREN lederen WOENSDAG van 2 unr tot en met VRIJDAG 4 uur te Gouda Markt 1S4 Operatiën op verlangen pgnloos Wed JM MOL Korte Tieodcweg I 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie