Goudsche Courant, maandag 23 oktober 1893

Dinsdag S4 Oêlober J893 No 6I8S 3Sste Jaargang J T SWARTSENBURG E 9 Kleiweg E 9 E 9 Kleiweg E 9 een FRAAIE COLLECTIE DOOZEN POSTPAPIER Meuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie raapnden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEJS ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 reg els k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd f U In meer dan lOU SOOHTK van af 25 cent per DOOS PLAEBOEEEir VLOEIBOEKEN VERFDOOZEIT ENZ Muurteksten in iO Soorten eens ÜK PUOËF met de O OVEUTItEFBARR NORMAAL EN BUREAU INKT verhnllgbaar in Flacons vanaf 15 Cent Citroen Punch bU SLOTKMAKRB A Co Ooud Soeipertdruk van A B inhian i ook E m s s@ @ss 9 ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BOROGADX ƒ 27 per 48 Flessohen met aooUns franoo huig geheel Nederland ook per proef ilasoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEUKEN Prijscouranten gratis en ffanoo Van alle merken Eljn proefflessohen verkrijgbaar Adres WIJDSTKAAT A 172 GOUWE C U Gouda Eenig DepOt van Eeynwit s Boonekamp Elixter J TEN DOESSCHATE te Zwolle Eoo ntutlg beoordMid In de Genesik Ooar nt en bet Pbtrmao WcskbUd door Prof u Wefkrs Bettink to Utraolit luuibevoltn door vde DwtorM t ti suMt houd nda fl MoliOQ TerluVfbMr bil lliiiia m LAAT VA S0 Markl Gouda mmm mmm w lanbboüw Afdeeling Gouda en Omsthekbn in de Verloting bij g elegenheid dor Vrije Paardenmarkt te Qouda op Zaterdag 21 Octolier 1893 Prijzen IjO VM11IB Peusnvhhkk 196 39 261 49 337 16 384 37 419 23 533 35 552 44 G89 26 717 19 960 2 971 15 1181 34 1207 24 1289 47 1475 17 1510 25 1671 40 1715 27 1981 12 2072 21 2149 43 2431 45 2727 1 2820 46 2864 14 2869 31 3474 38 8535 5 3570 18 3819 48 4086 8 4107 11 4245 3 4385 28 4469 32 4922 6 4996 20 5089 41 5228 42 5262 7 5581 10 6105 29 6119 33 6345 9 6384 22 6581 i 7195 36 7256 50 7603 18 7782 30 2 Lantftarns Een Panrdemlek Bruine Kuin kol P t jaar Treas met Bit en lleidaele Zwarte Merrie 1 jaar Lantaarns £en Hoofdstel Bonte Hit 6 jaar Brnine Merrie kleine kol 1 jaar Zwarte Merrie 5 jaar Zwarte Merrie l g jaar 2 Lantaarns Zwarte Hengst Veulen Ëea Paardendek Brnine Merrie kol en Snuit 1 jaar Bruine Hengst Veulen Ken Hoofdstel Bonte Hit 4 jaar Bruine Ruin 2 jaar Zwarte Merrie I I jaar 1 Hoofdstel Een Paardendek Bruine Merrie 4 jaar Kytnig en tuig compleet Ëen Paardendek Zwarte Ruin l g jaar 1 Toig met koper 1 Engelsoh Paardendek Donker bruine Merrie 2 jaar Donker bruine Merrie 1 jaar Een Paardendek Donker brnine Ruin aftands Bruine Rnin V jaar Zwarte Merrie 4 jaar Blauwe Hit 2 faar 1 Tuig met koper Donker brujnq Merrie altaoda Bruine Merrie IVt jaar i 1 Trens met Leidsels Leidsels met leer Zwart Btekelharige Kol Merrie 7 jaar Zwarte Merrie l j jaar 1 Verlakt Tuig met berlin litver 1 Oarlion met pluim Zwart Merrie 1 jaar Vos Venlen Bruine Merrie 27 jaar 2 Lantaarns Hittendek met singel Bruine Ruin 2 j ar 1 Tuig berlin iilTer Samenii het Begtuur A TAS VEEN Stcntani Opentare Verkooping om coaiant geld TB O OUD A ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DBOOGLBEVER op DINSDAG 31 OCTOBER 1893 des morgens te 9 uren ten Sterfhuize van den Heer B VBEMi ir BN aan de Goune WpC No 14 van ZOOLLEDElt OVKRLEUER WIT ROODen GEKLEURD LEDER SCHOENMAKERS GEREEDSCHAP enz en voorts een netten waaronder eenig Gewerkt GOUD en ZILVEU Da s te roren vau 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien boëlhuis ONÜEB IkeuwUk aan den Plalteweg De Notaris H GHOENENDAAL te Qouda is voornemen op VRIJDAG den 27 OCTOBER 1893 dea morgens 10 uur te Reeumjk aan den Platteweg aan de bouwmanawofliag no G6 bewoond door den Heer ARIB GR AFLAND in het openbaar verkoopen om contant g el l o Melkkoeien 2 vaarkoeien 2 kalfvaarzen li zeug een 2 wieldenkar op veeren varkenehok breede acbouw smalle achouw roeiboot koekmoleu kaaspera karn wringtobben kaaastellingen en planken schragen gierbak met 2 goten kruiwagens vlonders hekken en diverse Bouwen Melkgereedscbappen En hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen op den dag der verkooping van s morgens 8 tot 10 nnr Het op de biljetten vermelde HOOIwordt niet V ERKOCHT OFENBASE TMOOPINB te REEUWIJK ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notaria O C FORTDIJN DROOGLEEVEB op WOENSDAG 25 OCTOBER 1893 dea moi ena te elf uren in de herberg van Van ScHAiK op Nienwdorp te Uceweijh van Senige perceelen WEILAND liggende in den Tempelpolder onder de gemeente Zwammerdam ter gezameniyke grootte van 9 hectaren 73 aren 52 centiaren Te aanvaarden 1 December 1893 Dagelgks te bezichtigen Nadere inliclitiugen geeft voornoemden Notaris FORTUIJN DBOOGLEEVEB te Oouda i II ROOhE Ze U grstraat InT Q5 blijft zich voortdurend aanbevelen voor de LEVERING van ALLE SOORTEN lEINEM S m hetwelk uitmunt door molligheid en pittige smaak Ook per GLAS verkrygbaar in de lleineken s Bierhalle Monsters en Frgaconrant gratis verkrggbaar Openkre Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLBEVBR op MAANDAG 23 OCTOBER 1893 des morgens te elf uren in het Koffiehuis cHAaMomti aan de Markt van No 1 tot 7 Een goed onderhouden gemakkelgk ingericht HEËREl HUIS 2 SCHUREN WERKPLAATS ERVEN en fraaien TUIN aan de smalle zgde der Karnemelksloot op den hoek der Eerste Kade te Gouda wgk R No 302 en 303 met den weg daarnaast te zamen groot Elf Aren Te aanvaarden 1 November 1893 Bet Huis van waterleiding en vele gemakkeu voorzien bevat 10 Kamera Keuken Kelder en Zolder met Dienstbodenknmer Te veilen iu 7 perceelen zooals die zgn afgebakend en wel het Hee enhnis met een gedeelte TUIN 5 perceelen Bouwgrond daarachter uitkomende in en langs de fierste Kade en een perceel Bouwgrond met een nieuwe Schuur of Werkplaats naast het Heereohuis uitkomende aan de Karnemelksloot Na afzonderlgke veiling en afslag worden de perceelen gecombineerd verkocht No 8 Een ruim ingericht van waterleiding voorzien HUIS en ERF met afzonderlgk BOVENHUIS in de Kniperstraat op den hoek van den Korten Raam te Qouda wgk K No 216 en 216o Verhuurd by de week beneden voor 1 60 en boven voor 1 35 No 9 10 en II Drie HUIZEN en EBVEN aan den Korten Raam te Gouda wgk O No 86 89 en 90 Perc 8 is dadelgk ta aanvaarden No 9 en 10 zgn bg d week verhuurd elk voor 1 En No 12 Een HUIS ruime SCHUUR ERVEN en grooten MOESTUIN in de Heerekade in de Korte Akkeren te Gouda Wijk P No 358 groot 4 areA 60 centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen zgn de 3 laatate werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 nren en op dien dag van 9 tot 11 nren te zien Nadere inlichtingen geaft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVBR te Gouda Ondergeteekende maakt zgne geachte Clientèle bekend met de ONTVANGST van een Pijne ColleeUe BAUEMAMESEEN en beveelt zich bg het naderend Sint KICOLA ASFEE8T minzaam aan Hoogachtend Ow BrmaGez ScHOUTi Ontvangen de ienwste REüENIANTKLS voor Dames en Kinderen van af 2 en 2 60 in de FINALE UITVERKOOP bg I S KEI8ER Korte Tiendew BINNENLAND GOUDA 23 October 1893 By kon besluit zyn tot voorzitters en bargeriyke leden en hunne plaatsv van de onderscheidene militieraden voor de lichting dur nationale militie vau 1894 benoemd Provincie Z u id Hol land iu het Ie militiedistrict tot voorzitter R A W Sluiter hd der Prov Staten tot zgnen plaats ver vangür mr J G 8 Bevers lid der Prov Staten tot lid jhr P O H Gövaerta van 8imon haveii lid Tan den gemeenteiaad van s Gravenha c tot zjjnen plaatavervfuiger A J G baron vna Pallandt Hd van deu gemeenteraad van VGravenhage in het 2e militiediatrict tot voorz mr S Muller Hzn lid der Prov Staten tut Kgnen plaatsvervanger H de Bie lid der Prov Staten tot lid mr P D Kley lid vau dcii gemeenteraad van Rotterdam tot zgnen plaats vervanger mr E Feith lid van den gemeenteraad van Rotterdam iu het 3de militiedistrict tot voorz mr A A van Beiden IJzeii doorn lid der Prov Staten tot zgnen ptaat tverv L M de Laat de Kantor lid der Prov Staton tot lid J A van Hamel lid van dea gemeenteraad van Leiden tot zgnen plaat verv P L C DrÏMaen lid van den gemeentBMwd vaa Lftiden ia het 440 militi iaUiot j tot voorz J M P de Joncheere lid der Prov Staten tot zgnen ploataverv W van Schaaidennburg lid der Prov Staten tot Üd A O Crena de jongh Hd van den gemeenteraad vau Dordrefcht tot zynen plaatsverv D van der Maden lid van deu gemeenteraad van Dordrecht Gisterenavond had in de Sociëteit Ons Genoden de aangekondigde voorstelling plaata van het Ned TooneeU en YaudeviUe GezelBchap onder Directie van den heer W H ten Hoonte De Werkstaking c en Man en Vador maar vrouw noch kindc werden zeer verdienatelgk opgevoerd en de acteurs verdienden dan ook ten voUo het applaus dat het publiek hen schonk Jammer waa het dat de zool niet beter bezet was Het aantal leertiugea op de avondschool voor meisjes is reeda geategen tot ca 80 Het personeel is nu met nog eeu onderwijzeres vermeerderd en daartoe werd benoemd xtiejnffr C A Schriek alhier De 2e luit J E Krieger van hei Ie re vesting artillerie te Utrecht wordt 1 Novem her overgeplaatst b j de instructie compagn ie FEVILLETOIV EENUITDUEEm IX 80 Ook beneden to de Iceukea veril op dien loatsten avond dion ig fii Amsterdam dooibraobtan eea strijd geirradon niet minder zwaar on moeiehjV den stryd tuuohen liefde en plicht Kaatje de keukenmeid was tot aller blüdsotiap EGO apoedig het maar even kon vertrokken en Mina had met lost en ijver ook haar werk op zich genomen en door vroeg opstaan en laat naar bed gaan zoo min mogelijk dit laten merken Het mis niet te verwonderen dat Truida alles doed om ook haar geaoegen te doen en soo had zij haar ook toegfstaan wat vroeger tea strengste verboden was om haar vrger een oppassendea tiromermanskfleoht by zich in de keoken te ontvangen Slvohta zelden had Mina evenwel van dit verlof gebruik gemaakt vooreerst kon zg de avonduren nuttiger besteden en mUe zij daarin aohteritallig werk inhalen maar daarbg wilde zg ook zelfs voor haar vriend niet weten boe treurig het mttt de familie gesteld was Zy faad dan ook den vorigen avond bjj zijn ouders reeds afsoheiil van hem genomen en schrikte zelfs enigszins toen zij op een bescheiden aohelletje naar de deur gegaan hem vóót zioh sag en b na ean ongevooD korten groet haar voorbijging naar de keuken Daar gekomen gooide kg tjja pet op de tafel deed de keukeadeur uieht en nok te Schoonhoven ter vervanging van den lo luit V A j Bloem die op dien datum gedetocbeerd wordt bg de hoogere krflgsachool De rechtbank te Rotterdam veroordeeldn Zaterdag o a J K timmerman te Krimpen a d IJeel wegens bedreiging totSdagengevangoniaatrof T T scheepmaker te KraHngen wegeoa beleediging van eenen ambtenaar tot f 3 bocto subs 3 dagen hechtenis In de vorige week werd cholera geconatatetT I by eene dienstbode te Moordrecht de Ijjdere i is overleden Nog een paar dagen en weder iahet Woordenscbe Markt c Met dezen naam plegen duar niet nlleen de beide markten op Maandag on Woensdag a a de groote paarden en beesten markt aangeduid te worden neen de gehefln week met da kermis inciuia is men gewooii aldua te noemen Vro r had de kermis in d eerste week van Juli plaats doch in hetbe ii dezer eeuw ia daarin verandering gekomen ei sedert is de benaming Wotirdeoache Mjirkt in zwang gekomen en gebleven Terwgl w dit Bchryven is men druk bezig tot die Markt allea in gereedheid te brengen Plaotsoenei en graajelden om de stad woeden J oyeiUgd ii de ated zyn de ingezetenen bezig dit hunne stoepen vensters en deuren te laten doen de palen worden voor den dag gehaald en zijii hier en daar reeda midden in de straten geplaatst atraks worden de touwen er door gestoken door het bovendste gat om er de panrden door het onderste om er de beesten anu vast te binden de woningen worden hier en daar tot herbergen en koffiehuizen ingericht kortom de gansche stad door eene ongekende beweging en drukte En op het terrein voor de kermis afgezonderd niet het minste I Hoerele handen zyn ook daar in de weer oiu kramen teuten xpellen ja wat niet al op te slaan en te plaateen Er is toch plaateing g vraagd voor niet minder dan 12 koek en galan terie U poffertjes en wafel 4 oHeboUeiikramen 1 schiettent 2 waarzeggerstenten 2 schommels 1 draaimolen 1 stoom veHcopédu 1 paradespel 4 open stallen wat die nog te zien of te hooren zullen geven en werkeljjk ook een schouwburg Voor oog en oor en maag voor streeling van den in en uitwendigen mensch dus mt uoeg I Een aardig sommetje naar w ver men een kleine 300 gld die door dit alli s in de atadakas vloeit alleen tengevolge van de kermia De beide markten zyn uitbesteud vlak voor haar plaatsendo vroeg hg haar waarom zg liem de waarheid verswegen en hem uiet gezegd had dat ztj zich nu al vier tvoken afgebeuld had om in dit groote huis meid alli ón te zijn en nu voor de helft van bat loon dit buiten zou voort zetten Hg verkoos dit niet nHoor eens sprak Miaa kalm vik geloofdat ik mgii eigen meesteres nog ben maar wie beeftje dat alles verteld ffWel wie anders als Ka en die hoeft me ookgezeid dat je niks meer om me gaf Niets meer om je gal P Nu dat weet je welbeter niet waar Piot P vroeg ïg vleiend en loi hemde hand op deo schouder Noa antwoordde hg terwgi hij eau paarschreden terugtrad den laatston tijd wou je nooiteens met me een grachtje omkuieren en van de E ermissie dio de juffrouw mg gaf om hier in do euken te komen heb ik ook niet veel wil gohad 1 flJe hebt gelyk Piot I maar om je nou netde waarheid te zeggen ifc weet dat de familieniet uit weelde naar buiten gast eu toen Ka diebabbel en twiststookster nu aoo gauw ze kon deplaat poetste heb ik de juffrouw niet op de kosten van een noodhulp wilten jagen en had hetdaarom zoo druk dat ik zelfs voor jou soms geentgd had yEn zonder er mij in te kennen ga je nuook voOT een klein loontje meÊ naar buiten je zietdus wel dat je niets om me geeft Hoor Piet ik heb heel veel van je gohoudun en doe bet nog dat weet onze lieve HeortIk zag er tegen op alles met je to bepraten enhu J9 ia eea brief witten sobrgven wat je nu door Dor de aom van ƒ 361 Er worden dua oog A eenige viervoeters verwacht maar ook op èn groot getal van tweebeenige kermiabezoefers gerekend Wy hopen dat de markt aemand in zyoe verwachtiugen te leur moge aftllen dat goed weder vele vreemdelingen naar Ker moge lokken dat die hier om zaken konen goede zaken mogen doen die komen om b genieten veel genoegen mogen smaken j i at allen die op oentge wyze aan de Woerdche Markt deelnemen als zy weder tot bit rieden behoort met zelfvoldoening aan haar DOgen terugdenken Woerdache Ct Jaten 1 r De vieze vogel ia belaaterd De lestris parasitica jaagt nl wel de andere meeuwen na om op te vangen en te versHndeu wat y laten vallen maar die buit is de visch welke ne Blacbtoffers uitepuwen alahy hen najaagt t Enfin men weet waar xle tris iticac van beschuldigd werd f Op t gebied der wedatryden heeft men hoe Ongelooflyk dit ook achyne nog iets betrekkelyk nieuws bedacht Den 28n en 29n dezer zal nl iu het Poolaclie Koffiehuis Zuidblaak te Rotterdam een natio Lale damwedstryd worden gehouden By Battle Creek in Michigao opden Grand Trunk apoorweg beefl een vreeaeiyke botsing plaate gehad tusachen een uit Chicago terugkeerenden extra trein en een sneltrein Een der treinen geraakte in brand en werd geheel vprnicld Er moeten roeda 25 lyken te voorschijn zyn gehaald Toen Zaterdag ochtend 8 u 20 een trein hi t Centraalatetion te Amsterdam binnenreed wierp zich eene dame uit Rotterdam van het perioii voor de iocomotief die haar vermoraelde Door do bemoeiingen van de nu overleden gravin Cajanello beter bekend ouder den naam Edgren de Zweedache scbryister is de belangatelHug in slojd te Napels zoozeer opgewekt dat mej Victoria Appeltoft aldaar als vaste leerares in het Zweedsche alöjd in aangesteld Huiavr Men meldt uit Pernia Schipper A van der Steen van de al iü i Eendracht die 25 jaar voor de reedoiij Hirachman hoeft gevaren ontving van die reedery bericht dat zgne diensten niet meer noo Ka zoo verkeerd voorgesteld is M ar kom ga zitten ik heb nog een kopje koffie I Dank je harietg k Je moet kiezen of defllen Je mug voor mgu part de familie mee helpen verhuizen maar met Mei moet je weer hierkommen Er zgn genoeg goeie diensten open mguzuster weet er al 66a Noen Piet dat kan dat mag ik niet doen de menschen zijn altijd goed en moer dan goed voorme geweest ik bob hier veel loon gehad veel gekregen en ook veel geloerd en nu nu ze in hetongeluk zgn en dat button hun sohuld waut zohebben niet gebrast of gespoeld nu ze te verlaten dat doe ik nietl nViel nou dan mot bet ook maar uit zgntusschen ons Wat hob ik aan een vrijster dieik éóae in het jaar zie wior spaarpot er nial vetter op zal worden en als bot op trouwen aankwam zou Piet ook wel motton achter staan bg de heercron de juffrouw 1 Aan liouwen zouden wo in de eerste jaruatoeh niet kunnen denken want op het loon vau eentimmermansknecht tu trouwen die s winters nieteens vast werk heeft gaat toofa niet Maar ik vreesdehet al dat jij je niet zoudt willen schikken in ragnheengaan ik heb er lang en breed over gedacht maar ik mag niet hlgven eu dus als het niet anders kan moot bet maar tusschen ons uit zijö I Deze laatste woorden had zg sloohta haperend kunnen uitbrengen en nu brak zg in tranen 1 m f Mgn God Mina I t66 heb ik hot niet bedoeld Kom kind wees wgzer ik zei het maar t46 maar als bet dan aiet met Mei kan uu je dan uiet dig waren Teratoud daarop heeft de geheule bemanning bedankt zoodai de tloep thanials zynde zonder volk in de haven moet biyven Aan hei politiebureau aan de Nusaukade te Rotterdam is door eenen scheepsbouwer te Krimtien aan deu Lfsel woonacbtig kennis gegeven dat van zgn ert ii n ontvreemd 5 Amerikaantohe balken gemerkt M B met cyfers De Kampioen orgaan van den Alg Wintrydersbond deelt mede dat er by het beatnur der Haagsche dameavereeniging niete van bekend is dat er in Oen Haag een da neiwielerwedstryd zon plaats hebben Booals gemeld werd Van volkomen betrouwbare zgde ontvangt bet 8oer Hb de mededeeling dat in eeu cbolerageval waarin de patiënte neds in litt uiterste verkarde genezing intrad door het toedienen van fijn gestampt verkoold leder met water vermengd Volgens den r ent van Hidhoardjo wordt dit middel op zonen laat in de kamponga dadelyk toegediend aan alle inlanden die door deze ziekte worden aaoge tost en herstellen dan ook meest alle lyders Zaterdagnacht omatreeks half drie brak er te Hilversum brand uit bg den tapper W Kamer in de Uonigstratt In een o pveiik stond het geheele huis in brand en de beuonera waaronder nog een drietal gezinnen die hec achterste deel van het huis bewoonden hadden de grootete moeite hun leven te redden Het krachtig en tactvol optreden van den agent van politie Brandsma hierby venlient grooten lof Met gevaar van eigen leven redde hy nog eene oude vrouw en een kind daarbij door eenige heeren bereidwillig ter zgde gestaan Eeu drietal spuiten welke spoedig op hetterrein waren wisten de aangrensende huizen te behouden U D De iHuisvrouw meldt dat te Groningen eene kookschool zal worden opgericht de vgfde in ons laad Nog altgd wordt door een twintigtal personen meest allen ryks en gemeente poli tie dagelyka in de boaachen te Dorenweerd gezocht naar het lyk van Sarah Jaett Het onderzoek zal in deze maand afloopen en mocbt het lyk dan nog niet gevonden zyn dan i men voornemens aldaar den noorder Rynoever en alle daaraan gelegen kribben geheel of te dreggen met Augustus kunnen terugkomen F i Seeu Piet waarlgk ik kan ik mag aiet laion we als vrienden scheiden Ik beloof je ploohtigdat ik nooit weer een anderen vrHar zal hebbenof aanzien want ik heb je waarlgk liefgehad enhoopte een goede vrouw voor je te worden maarde juffrouw is zdó ongelukkig n heeft zoo n iwarataalÊ dat ik haar niet verlaten mag Ik zat dikw lsnog aan je denken en ik hoop dat je na eau pooseen goedo vrouw zult vinden I Piet was onder deze woorden hoe langer boe stiller geworden dien loop had hij niet gedaebtdat hun gesprek nemen zou maar hoe hg ook praatte wat bg ook aanroerde zg bleef b haar opvatting dal het hair plicht was mee te gaan en zoo moest hg eindelijk zwichten Uut ifsoheid waa niet zno harteiyk als Mins gewen cht bad en toen zg hem de deur ui elaten had on in de keuken wua teruggekeerd toen viel z met haar hoofd voorover op tafel en barstte in tranon uit jrO Piet Plet ik had je zoo lief en zou ikje nu Dooit weer zien sprak zg in ziohzelve Maarkom het zwaarste offer ii nu gebraoht at hetoverige zal nu wol gaan Ja Mevrouw goode betteMevrouw voegde zg er bg door tiaar tranen glimlachend ik zal mgn woord houden ik biyf b J dejuffrouw xin Kn zoo trokken zg dan naar buiten I Mina hielp haar juffrouw zooveel tfj maar kon om het zoo ne ei eu gezellig uK etijk in te riohteu