Goudsche Courant, dinsdag 24 oktober 1893

Directe Süoorwegvcrbiiidlng met GüUUA WInterdleiist 1193 94 Aansevangeo 1 October TUd van Greenwich GOUDt SPTTKKDIH 12 1 44 4 10 HOOUDA 9 S0 10 Eotterfim S 8 08 7 85 7 47 Cpslle 5 10 6 15 Nieanrkerk 6 1 6 81 Uoordraoht 6 80 6 89 Goud 5 88 6 S6 7 45 8 07 48 3 10 4 08 4 40 5 16 6 56 7 37 8 80 10 DBK Haas 60IIUA 46 10 14 U SS 12 15 1 88 8 15 8 46 3 43 4 15 4 48 5 81 7 8 06 8 aOUDi DENRAiS QouiU 7 30 11 40 04 9 37 10 49 18 1118 211 01187 3 55 4 45 5 37 6 69 7 13 8 85 9 37 10 45 U U 11 I 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 11 12 Hue 8 18 9 18 9 34 10 07 11 87 O O I D i 6 36 6 40 7 66 8 0 8 81 10 1 10 55 18 48 8 83 3 18 4 16 4 47 5 83 6 017 46 8 88 18 41 13 61 l fl 1 5 7 4 86 5 85 6 65 6 11 7 43 8 55 10 15 11 16 11 40 18 1 5 S38 01 7 468 8810 08 U O 8 87 5 87 7 69 10 888 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 888 46 11 88 8 51 5 1 6 50 8 18 10 349 10 61 11 45 1 80 3 08 3 60 4 48 5 89 6 816 85 8 88 9 10 10 58 n O U U A 1 MNTKItDAM 8 81 10 06 10 66 18 11 2 61 4 47 5 88 7 46 10 089 10 10 66 18 19 1 8 40 5 46 6 35 9 87 11 1 li 11 10 1 I4 1 18 t5 6 6 10 57 11 16 18 10 68 18 03 12 45 8 80 2 46 3 15 4 13 4 43 5 80 6 51 7 48 8 36 10 08 D T K K O R T r O U D A 11 34 18 08 18 50 3 10 8 68 4 43 6 36 18 19 t 84 4 06 4 66 18 36 4 12 18 48 4 84 18 06 18 65 1 88 8 60 4 87 5 80 7 08 AHSTEKDA U O O U D A 9 40 11 10 11 87 8 40 9 56 11 86 11 42 8 56 10 44 11 18 lt 60 A msterdam C 8 Amaterdam Wp 5 60 Oouda 7 10 In de najaarB vergader Qg raa de Provinciale Staten van Zuid HoJland die op 7 November zat worden geopend zullen o a worden behandeld lo een met Utrecht gemeenschapppiyk opgemaakt ontwerpreglement voor de vereenigde waterBchappen Hoenkoop en Viict on Dijkveld en in verband daarmede een ontwerpbesluit tot wyziging van het bgz reglement voor den polder Hoonaard gera Huroitrecht 2o een voorstel van Qedepiiteorde Staten tot intrekking van de besluiten betrekking hebbende op verbetering en het in beheer nemen van het vaarwater tusschen den Hollandschen IJsel en de Ringvaart van den H arlemmermeerpolder Ingevolge besluit der zomervergadering hebben Oed Staten een overzicht gegeven van de kosten die aan de nitvoering van het werk der vaartverbet ring door Gouda verbonden zgn en komen tot eene raming van ƒ 2 782 600 verdeeld over tien onderdeelen van elk waarvan de koBten in détails worden omschreven en de redenen waarom de raming nu zooveel hooger in dan in 1887 toen ze l r 73 0 0 bedroeg Daarbj komen nog het kapitaal en de jaariyksche restitutie van onderhonds en bedieningskosten der Gouwe binnen de atad ad ƒ 12 000 die aan Gouda zullen worden uitgekeerd dat is duo een kapitaal van ƒ 232 692 of wel zoolang de provincie tol heit eene uitkeonng van 4 pet van dat kapitaal en bovendien gezegde jaarlgksche restitutie van 12 000 De kosten die dadelijk moeten worden voldaan moeten dun gesteld worden op 3 014 692 en de jaarlüksche kosten op 46 800 die eerst na 20 jaijen nadat over de gansche uitgestrektheid der Gouwe de oeverdieping is vernieuwd met ongeveer 16 000 zullen verminderen Ke pitaliseert men de jaariyksche bydragen aan Qouda dan komt men tot een bedrag yan f 3 314 692 en onderhoud en bedieningskosteii gedurende de eerste 20 jaren van ƒ 34 800 per jaar Ged Staten raeenen eenparig dat deze uitgaven zoo buitensporig veel hooger z n dan het totaal waarop oorspronkelijk word gerekend dat de uitvoering onraadzaam is Zy stellen daarom voor tot intrekking van de vroeger genomen besluiten over te gaan De meerderheid acht het niet noodig een ander besluit daarvoor in de plaats te stellen De minderheid deze beschouwing deelende stelt echter voor te besluiten Ie het vaarwater van Gouda naar de Kiogvaart in provinciaal beheer te nemen 2e de Kromme Gouwe te rectificeeren de Gouwe kaden te versterken ten deele voor rekening der polders de nauwten in do Gonwe bez en ben de spoorbrug in de lyn Leiden Woorden weg te nemenj evenzoo de nauwten van den Ryn in de gemeenten Alphen en Aarlauderveen door baggerwerken waar noodig de vaart te brengen op een diepte van 3 M 60 by 20 M bodembreedte 3e machtiging te geven tot het aanzoeken van een onteigeningswet 4e Ged Staten op te dragen in de zomervergadering een ontwerp besluit voor te dragen tot matige tolheffing De kosten worden geraamd op 878 000 benevens 20 termynen van ƒ 15610 voor vernieuwing der oevervoorziening De meerderheid acht die gedeeltelyke uitvoering aledits een halve maatregel die geen doet kan treffen zoolang de overige belemmeringen blyven bestaan Door de Vereeniging tot behartiging der stoomvaartbelangen in Nederland door het hoofdbestuur van Schuttevaer do Kamer van koophandel en fabrieken te Leiden eu polderbesturen aan dn Gouwe zyu adressen ingezonden om aan te dringen op verbetering van de Gouwe Ingevolge de wtt van 10 Mei 1890 moeten aldns lezen wy in de Schied Ct alle paarden óók de dames voor 28 October dezes jaars worden aangegeven voor de militairen dienst 7 85 8 36 J S2 8 48 7 3 8 49 7 48 S iO 7 65 9 06 Gouda Moord rooht Nieuwerkerk Oapelle Rotterdsm 7 1 13 1 18 1 84 1 33 Za M 7 48 8 58 Bl Kr 7 47 Z Zs tw 7 63 9 01 N lL il 8 08 Voorb 8 0 9 18 11 10 Oouds Oudeir 5 60 6 54 Woordoo 6 67 7 018 11 KarmeUo 6 04 7 03 h Ulrsoht 6 18 7 88 8 88 8 41 Ofiada 6 40 Amstardini Wp 7 59 Antwdra ca 8 14 Lobengula Koning van Matubeleland met wien thans de Engelschen in Zuid Afrika het te kwaad hebben is 60 jaren oud en buitengewoon zwaarlyvig Hy is byna 6 voet lang maar door zyn dikte schynt hij kort Als hy op zyn gewonen zetel een ledige vertinde vleesch of beschnitkibt ïicfit plaats genomen rust zyu voornitstekendB bovenlyf op zyn breede dyen Z M weegt naar men verzekert 140 Kg Professor JUger de wol apostel had by betgerecht te St Petersburg een aanklncht wegenslaster ingediend tegen Professor Manasacln aldaar die hem in het blad Wrut8ch do A ts een kwakzalven genoemd had i Men streed eerst over de vraag ofeenlMiifenslnnds wonend vreemdeling wel inUnslndwegens een dergelyk feit een vervolging l ninstellen De Senaat besliste echter dat lit kon en nu de zaak eindelgk in bebandelilgkwam maakten de Russische rechters den wdapostf l een weinig vleiend compliment dobrProfessor Mauasseln vry te spreken De cStandaard meldt Zji die met ons zich gevleid hebbeu dnin den toestand van mr Keuchenius nu reeqaduurzame beterschap was ingetreden zag zich door de latere berichten teleurgesteld jauiterst pynlyke wond in het verhemelte do them nog altoos bitter Igden zonder voorallnog tot staan te zyn gebracht Men mag zioidan ook niet ontveinzen dat de kwaal enmaar al te ernstig karakter schynt te dragel en dnt het uitzicht om mr Keuchenius reeisspoedig weer in het publiek te zien uptredei ons niet wordt gegund 1 Door het hoogheemraadschap van Delflam is aan s Gravenhage eene vergoeding gevraadl voor de verkleining van Delflands boezei oppervlak Burg en Weth hebben den Raad voorga steld deze zaak te onderwerpen aan het onderzoek eener rechtskundige commissie De xRynbodec deelt mede dat toen tn het vorig jaar de secretarissen van Alfen ei Aarlanderveen eindigden met het leveren val de officieele raadsverslage n voor dat bl burgemeester de heer A P Zaalbei nam genoemde verslagen in het vorvi zullen bezorgen en die openbaar te maken in het blad dat daarop het meest prys toonde te stellen f De Rynbodeii beval zich nis da plaatbelyke courant dadelyk aan onder belofte dat daarvoor kosteloos zouden worden opgenomen alle officieele aankondigingen van beide gemeenten Tegen de verwachting werden die verslagen steeds nan hot L rid h Dagblad c aangeboden en werd aan de Rynbodet de vergunning verleend ze daaruit over te nemen Dit geschiedde maar thans heeft de heer Zaalberg onder de raads verslagen van Alfen en Aarlanderveen van 11 en 12 October voorkomende in het Leidsche Dagblad van 16 October volgens art 7 van de wet van 28 Juni 1881 zich het auteursrecht voorbehonden zoodat geen ander blad die verslagen mag overnemen zonder zich aan die wetsovertrediiig schuldig te maken Herman Rudolphus Buddenborg bloembol lenhandelnar te Hillegom die voortvluchtigwas eu wiens aanhouding is verzocht daar by verdacht was van bedriegelyke bankbreuk iste Londen door de politie gevat H D In den nacht van Vrydag op Zaterdag werden door eene moedwillige hand tweo geweerschoten met hf el gelost op do onderwgzerswoning van de openbare school tt Bleiswyk hetwelk ten gevolge had dat twee groote ruiten werden verbryzeld De dader ia onbekend In de Zijper Courautc van 15 Oct 1 1 leest men het volgende 10 66 ll OS 11 0 U U U S6 1 06 1 18 1 19 l it TK II D 10 1 10 8 10 3 10 4 10 4 18 98 HOT S 51 8 18 loos 10 11 4 67 5 08 6 11 6 16 6 88 6 31 6 36 9 63 10 11 5 80 D6 heer W Schermerhorn burgemeester te St Maarten gaf ons inzage van en door ZKd Achtb verzamelden staat betrefiende den hooioogst in v ne gemeente en bestemd voor inzending aan het Nederl Landbouwcoraité Deze staat geeft een nauwkeurig maar te gelyk treurig overzicht van de zaken Daarop komen voor de namen van alle landgebruikers het land aanvankelyk voor hooiteelt bestemd un datgene waarvan geoogst is de middelmatige opbrengst by gewoon gewas eu de teelt zooals Z j thans is geweest Wy kunnen natuurlijk niet alle cyfers vermelden maar hebben toch de totalen overgenomen wrïike zyn gemiddelde opbrengst 1779 150 kilo s verkregen 525 900 kilo s Uit deze cyfers blykt dat de hooiteelt globaal nog minder dan deel bedraagt van de gewone opbrengst volgens middelmatigen maatstaf berekend Het goede doel dat de heer Schermerhorn met deze statistiek beoogt is dat het Nederl Laodbouwcomité zynen invloed zal aanwenden om de groote landeigenaren en kapitalisten te overtuigen van den voor de huurders zoo moeilijken toestand en hen by de heffing van hunr of intrest tot billyke verl ing aan te sporen Sen poging die voorzeker door alle weldenkenden zal worden toegejuicht en in t algemeen navolging verdient Ëen belangt yke stap in deze goede richting is door de kerkbesturen van St Maarten Valkoog en Eenigenburg reeds gedaan te weten In hunne Zaterdag jongstl gehouden vergadering werd besloten om aan de huurders van de landeryen in eigendom behoorende aan genoemde kerken te znmen meer dan 70 hectaren een schenking te doen van 30 pCt der huurpenningen By deze schenking is echter de voorwaarde gesteld dat de huurders v in deze 30 pCt 10 pCt laten verwerken natuurlyk blyftaan hen overgelaten op welke wyze en in bun eigen belang maar het is tevens een waarborg t gen de gevreesde werkloosheid en nood van vele arbeiders gedurende den komenden winter Het is ons een aangename taak aan zulk een loifelyk beslnit openbaarheid te geven en wy hopen dat deze daad niet op zich zelf zal staan Want wanneer in t algemeen belangstelling iu het lot van den naaste in de plaats treedt voor onverschilligheid traagheid eu zelfzucht dan zullen de nooden der maatschappy zich zeker ten goede wyzigen Er bestaan zooals velen weten onderscheidene uurwerken geschikt om by wedstrijden den tyd tot in onderdeelen van seconden aan te geven t e eenvoudigste zyn alleen geschikt voor een fakete party omdat de mne wyzer niet meer ijoen kan dan éun tyd aangeven Veel doelmatiger is het stip borloge van Patek Philippi Cie waarmede men door inktstippen zooveel tyden kan waarnemen als men verkiest Dit horlogo is echter hoog in prys en vereischt door den inkt een omzichtige behandeling Er it dus nog plaats voor een ander sport horloge en zoo een wordt in den handel gebracht door de Zwitsersche firma Dacommun waarvan een lid de Heer G Ducommun een magazyn houdt in de Galery No 4 te Amsterdam Zy die het horloge reeds zagen roemen eenstemmig de eenvoudigheid en de doelmatigheid er van Eén druk op een knopje brengt twee boven elkaar gelegen wyzera in beweging een druk op een nabygelegen knopje doet er een van stilstaan en bij een druk op het eerste knopje staat ook de tweede wyzer stil By vele wedstryden waar twee mededingers zyn ziet men op die wys dus op de onbed rifely kste wyze den jnisten tyd aangegeven ook meer dan twee tijden zyn trouwens zonder bezwaar waar te nemen De behandeling van dit uurwerk is hoogsteenvoudig en voor de degelykheid staat de naam der firma borg Die voordeelen worden nog verhoogd door een naar verhouding lagen rys In Chicago heeft dit horloge dezen zomer veel opgang gemaakt 7 10 6 66 6 03 6 10 8 17 8 88 4 50 4 67 6 04 5 11 6 80 7 30 1 46 1 65 8 08 8 0 8 16 18 08 12 40 alls 5 48 7 20 7 43 9 88 9 Voorb 5 54 N a L d6 59 Z Zogw6 08 Bl Kr 8 14 Za M6 19 Gnailit 6 307 50 8 13 9 58 10 0lreoUl 6 33 7 50 9 9 58 Hsrmelgn 6 47 3 03 10 09 Woerlon 6 58 8 10 10 16 üadamlEr 7 07 8 1 10 84 Soitla 7 80 8 38 9 84 10 87 7 65 8 10 6 In een feuilleton van het Handelsblad komen van tijd tot tyd beschouwingen voor vnn iemand die zelf zyn dienstplicht heeft vervnld en onlangs by herhalingsoefeningen in de gelederen heeft gediend Aan die interessante mededeelingen ontleenen wy het volgende Een vorigen keer heb ik al gezegd dat kazernetaal niet weer te geveu is niet alleen om het ontzettende vloeken maar toch hoofdzakelyk daarom Er is wel eens getwist tusschen vooren tegenstanders van den persoonlyken dienstplicht over de vraag of werkelyk in de kazerne het vloeken zooveel e er is dan daar buiten Ik geloof dat iedereen die soldaat ia geweest geen oogenblik met zyn ja zal aarzelen Vooral by het drillen van recruten is het ongeloofehjk Of het noodig is Een zekere kortheid barsohbeid zelfs in den toon van een meerdere tegenover een mindere is zeker noodig in militaire verhoudingen waar andere begrippen omtrent vryheid en individualiteit moeten heerschen dan ia de gewone samenleving en waar de toon er dus toe moet bijdragen om den mindere daaraan voortdurend ie berinneren Iedereen zal dit begrijpen behalve de zeer verlichte geesten ran heeren socialisten die niet van meening schynen dnt als men een l er moet hebben omdat andere het ook hebben het dan toch ook maar zoo goed mogelyk moet zyn Tooht is daartoe noodig oneindig meer dan in de burgermaatschappy en daarom is een soldaat iets anders dan eun ander Nu ligt er evenwel tusschen een commandotoon on de vloek en scbimpmanier slechts een klein hoopje gem oedsbezwaren Door een soort von cranerie komt men tot de laatste manier werkelyk heel licht En dan geloof ik op grond van ondervinding dat voor onwilligen en voor dikke hersenpannen dikke woorden noodig zyn om door te kunnen dringen Er zyn er waarlyk die zonder ruw aanpakken niet te behandelen zouden zyn Maar de meerderheid niet En zeker is het calgemeene gedonderjaag het misbruiken van macht oip de laagste vuilste ruwste woorden naar de hoofden van menseben te slingeren die toch al het land hebben is dit gevloek en geschimp als systeem allerverderfelykst Heeft men er wel eens over gedacht of deze wyze van bejegening ook misschien een zeer zeer nadeeligen invloed zou kunnen oefenen op den geest der troepen Of denkt raen wellicht paait men zich met de gedachte dat die menscheu ongevoelig zyn voor een dergelijke behandeling Ik durf te verzekeren dat door dat donderen hetgeen vooral juist in den recrutentjid den tyd der eerste indrukken geschiedt de algemeene onverschilligheid en lamlendigheid ontstaan Geestdriltïge militairen zal men uit de tegenwoordige lotelingen niet licht maken maar de tegenzin zou kunnen worden overwonnen het gevoel van eigenwaarde zon hunnen worden worden vermeerderd evenals de fierheid op den stand waartoe men tydelyk behoort Wat zon Napoleon toch wel gedaan hebben met een leger zonder gevoel van eigenwaarde Zyn soldaten Franschen konden dat wellicht bezitten door hun militairisme de onzen Nederlanders nietmilitairen moeten het krygen door plichtsgevoel door gevoel van eigenwaarde dat gewekt wordt door goede eervolle behandeling 8 88 8 43 9 40 10 43 11 08 9 47 84 lO l 8 40 9 03 10 10 11 08 11 86 11 41 11 88 5 86 4 46 4 66 6 08 5 0 6 16 8 10 4 80 7 07 7 17 7 84 7 31 7 37 9 86 0 44 a ic 4 48 7 06 7 11 ff 5 7 80 9 46 7 86 ar 6 09 7 81 9 54 7 48 S s 8 09 8 6010 0710 64 04 10 10 IS 8 80 8 41 9 sS 10 40 11 86 4 10 4 86 6 80 4 10 7 23 4 86 7 40 t ii 9 47 10 01 ll Oi De Londensche parlementsleden zullen binnenkort eene conferentie houden om da werkloosheid welke in de hoofdstad heersoht te bespreken en middelen daartegen te beramen Op veizoek van den lord mayor heeft het be stuur der Free Labour Association een rapport uitgebracht om aan die confenntie over te leggen Daarin wordt als een der voornaanute redenen van de werkloosheid in het East eud de ondergang van de snikerraffinadery genoemd veroorzaakt door de concurrentie van staten die nitvoerpremiën geven Wein je Jaren geleden waren alleen in de Tower Hemteta 21 groote raffinaderyen waarin meer dan 10 000 werklieden geregeld werk vonden ongerekend nog omstreeks 5000 werklieden zooals kuipers kopetnneden karreToerden en anderen die ran deze industrie bestonden Ongelokkig zegt hrt TersUg heeft bet stelsel yan oitvoerpreiniën in bet bnitenUnd de groote stapelindustrie der suikeriaffinaderij vernietigd en 15 000 werklieden bun broodwinning doen verliezen uaar onze meening ia dit een der machtigste factoren in de heerschende werkloosheid Menbelfabrieken boratelfabrieken schoenfabrieken en honderd anderen indnatrieen in bet East end zgn geruïneerd door de onrechtvaardige en oneeriyke wgze waarop bet buitenland concurreert wy die een groote klasse van werklieden vertegenwoordigen en leer geleden hebben ooder deze scbandeljjke toepassing van handelspoHüetiek wy vestigen de aandacht der Londeniebe Parlementsleden op de noodzakel kheid om deze ernstige qnaestie spoedig ter sprake te brengen in bet lAgerhnia c l e gevolgen van den toestand bleven niet uit De werkloozen verleenen maar al te gretig het or aan de volksleiders die ben tot oproer en diefstal aanzetten Zoo was er Vrydag een meeting van 700 werkloozen waarin de mannen werden aangespoord om te nemen watzg noodig hadden De bende plunderde daarop eau o tal winkels en mishandelde de winkeliers als zg poogden zich te verzetten De politie was niet bij machte deze gewelddadige handeKngen te keeren Een gevaarlyk sujet Nederlander van geboorte was in Pruisen wegens bet tot viermalen toe plegen van straatroof aangehouden en te Erkelenz in de gevangenis opgesloten Na de vorige week aldaar gevlucht en weder gearresteerd te zyn bj welke arrestatie by van eenen gendarme eene sabelhouw op Iwt hoofd bekwam is by no andermaal gevlucht men denkt naar Limburg Hy is genaamd Oeurts Willem oud 32 jaren zeer groot donker baar en kneveltje Daaitoe uitgenoodigd door het bestuur der Zuidhollandscbe IJsvereeniging te s Hage hadden zich Vrijdagmiddag in de bovenzaal van bet Zuidhollandsch Koffiehuis afgevaardigden van onderscheidene IJsvereenigiogen in ZuidHollnnd vereenigd tot bet houden eener gecombineerde vergadering O a waren ter vergadering vertegenwoordigd de IJsclub te Lisse KatwykBinneo Oegsigeest Katwjjk aan Zee Schipluiden Loosduinen Noordwijk Poeldgk Vlaardingen Naaldwyk Sassenheira Oudshoorn Wateringen Leidsohendam Delft en Kethel De heer Margadantdie als voorzitter van de Vereeniging te dezer stede de vergadering presideerde zette in zyn welkomstwoord het doel dezer hgeenkomst uiteen nl het nader vaststellen van de plannen in Maart jl bemamd om een bond te vormen van IJsvereenigingen in deze provincie Uit de voorlezing van de concept statuten voor zoodanigen Bond opgemaakt bleek dat men met de oprichting beoogt het berydbaar maken van Ijsbanen in Znid Hoiland om zoodoende de meest belangryke vaMrten tot verkeerswegen te openen Alvorens o er te gaan tot bespreking der verschillende artikelen der concept statuten vroeg de voorïitter of de afgevaardigden zich konden vereenigen met het plan tot oprichting van een Bond Door eenige afgevaardigden werd bezwaar gemaakt het concept reglement over te nemen aangezien de persoonlyke meening van ieder der afgavaardigden met de meening van de IJsclub die zij vertegenwoordigden op dit oogenblik iu strjd kouzjjn Wensohelyk haddem deze afgevaardigden t dan geacht wanneer by de uitnoodiging tot bgwoning dezer bijeenkomst gevoegd ware geweest een afschrift van dat reglement opdat iedere Vereeniging vooraf had kunnen beraadslagen De voorzitter stelde hen echter gerust Men was wel byeengekomen om over hot opgekomen reglement te spreken en het desnoods goed te keuren doch men verbond zich nog tot niets en aan iedere Vereeniging thans vertegenwoordigd zal later een afschrift van de statuten zooals zy in deze vergadering worden vastgesteld worden toegezonden Zy kunnen dan in iedere Vereeniging worden behandeld en de bejiissing bleef dan nog altyd aan de leden Daarna werd bet reglement behandeld Eenige jaren geleden was een hnwelykdoor echtscheiding ontbonden verklaard en de man veroordeeld aan de vronw voor levensonderhoud van baar en hare kinderen de som van tien gulden s weeks te betalen Kort na de nitspraak failleerde de man en bood aan zyne schnldeischers een accoord van 3 pOt aan hetwelk door de rechtbank gehomologeeid werd Hy beweerde nu dat dit accoord ook bindend was voor zyne gewezen vrouw en dat zy zich moest tevreden stellen met dertig cent per week niet alleen met de termynen die vóór bet faillissement vervallen waren maar ook voor die welke na de homologatie van het accoord zonden versohgnen De wet maakte naar zijne voorstelling geen onderschüd tnsschen de vordering voor levensonderhoad en andere vorderingen terwyl hy op zijn bost op dit geval toepasselyk achtte art 786 Wetb van Kooph dat voor dergelyke nitkeeringen eene vermindering voofschryfl evenredig van den inboedel met venekering dier ver minderde nitkeering De vronw daarentegen achtte zich niet gebonden door het accoord voor een vordering welke eerst nn de homologatie verscheiien was en welker verschuldigdheid van allerlei omstandigheden afhankelyk was zy beriep by den rechter er zich voorts op dat de man geen vermindering der uitkic ring gevraagd bad en dat het wel mogelyk was dat hy zijn vermogen blykens vyn faillietverklaring verloren bad en volgens do wet verplicht was voor vrouw en kinderen te arbeiden en in hun levensonderhoud tevoorzieii De rechtbank te Amsterdam vereenigde zich met de zienswgze der vrouw en verklaarde bet accoord niet toepasselyk op de t rmgnen van bet levensonderhoud die na de homologatie verschenen waren Voor den man was opgetreden mr A C N Pieren en voor de gescheiden vrouw mr Maurits R Cohen beiden advocaten te Amsterdam Tegen J K van der Veer redacteur uitgever van het socialisticb weekblad De Toekomst te Middelburg is eene vervolging ingesteld naar aanleiding van een in dat blad geschreven artikel tegen den heer W A Graaf van Lyndeu Bultenlandsch Overzicht Het stoffelijk overschot van maarschalk MucMahon is Zaierdagarond te 6 45 met een extra treia aan het gare deLyon aangekomen In denzelfdeu trein bevonden zich twee zoons en veracheidene familieleden van den maarschnlk De stoet welke gevolgd werd door rgtnigeu met de naaste verwanten van den overledene richtte zich naar de Madeleinekerk Daar aangekomen werd het stufïelyk overschot na eene korte ceremonie in een voorloopigen grafkelder geplaatst De plechtige uitvaart ibegon hedenmorgen om 11 uur ouder een ontzaglijken toevloed van belangstellenden en het bulderen van het geschut De lykkist was bedekt met een aantal kransen Alle troepen waren op de been Verscheidene deputatiën woonden do plechtigheid by een aantal vorsten hadden zich doen vertegenwoordigen de prins van Wales o a door den militairen attaché Talbot De tegenwoordigheid van den Italinanschtn gezant en Tan eene Italiaanache deputatie trok Keer de aandacht evenals de Russische officiereu Het Btoffelyk overschot werd door den gouverneur van het Hotel des Invalides in ontvangst genomen In de redevoering welke de minister president namens de regeering hield zeide hy onder meer dat de maarschalk alvorens te sterven het nog mocht aanschouwen dat Frankryk in den nieuwen toestand een duurzaam bewijs van den vrede had gevonden Zyn vaderlandslievend soldateuhart had de xedelyke strekking begrepen van de feeaten welke den Eusaiachen vViendcn worden aangeboden de vrienden die met Frankryk rouw drageu en die kunnen getuigen dat de republiek het beeld van het heilige vaderland boven alles plaatst Generaal Loizillon miniate van oorlog voerde het woord uit naam van het leger Na de militaire loo baan ran den maarschalk te hebben geschetst besloot hy als volgt Mac Mahon bezat alle militaire deugden en zyn groote verdienste is geweest dat hij steeds zonder er ooit van af te wijken de edele leus Eer en vaderland c die ook de leus van het leger is in toepassing heeft gebracht De held van Malakoff de overwinnaar van Magenta zal den eeuwigen slaap slapen te midden van deze pleiade van krygslieden met wie hy zooveel heeft bygedragen tot den roem van Frankryk onder dezen koepel der Invalldesc waar het dankbare vaderland hem een rustplaats verschaft zyn naam en zijn verdiensten waardig Aan den rand van dit graf waarom zich met ons sühnren vereend door eeu zelfde gevoel van bewondering en droefheid zy die zyn tegenstanders waren en zy die naast hem streden in den naam van het oude en van het jonge leger roep ik een Iratst en plechtig vaarwel toe aan maarschalk Mac Mahon hortog van Magenta Nadat deze redevoeringen waren uitgesproken defileerden de troepen 30 000 man sterk voor de lykbaar Het défilé duurde een uur en werd vooral door de Busaische officieren met belangstelling gadegesl en telkens als een vaandel voorbyging salueerden zij Ruim 3 nur was de plechtigheid afgeloopen Zoolang zy duurde loste de battery op de Qoai d Orsay elke minuut een salvo Het Btoffelyk overschot Tan den maarschalk rust in den caveau des gouverneurs tnsschen dat van generaal Laasallee en dat van maarBaragnay d HilHen De matrozen van het Russische eskader hebben Donderdag een bezoek gebracht aan Hyères waar zij door de bevolking met geestdrift werden verwelkomd Zy werden op kosten der stad onthaald na afloop van het feestmaal werd de burgemeester door hen ia trionlf rondgedragen Admiraal Avellan en zyne officieren waren Donderdagnacht de gasten Tan de Figaro die een feest gaf dat door de Toornaamste ar tiflten der Parijsche schouwburgen werd opgeluisterd De Russen hadden hier gelegenheid Sarah Bemhard Sibyl Sanderson YvetteGuilbert Judio Theo Coquolin cadet en andere beroemde artisten te bewonderen Het feest duurde tot laat in den nacht Vrijdag maakten de Russische officieren een rytoer door Parys Om half negen reden zy uit van den Cercle Militaire achtereenvolgens werden bezocht de Halles het Conservatoire des arts et métiers de Butte8 Chaumont bet abatoir te La Villette en de Jardin d Acclimatation waar hun in het palmarium een déjeuier werd aangeboden Tegen half drie vervolgden zyu hun tocht en het was ruim 6 nar toen zy in den Cercle Militairet terugkeerden In alle doelen der stad werden zy door de tilryka menigte met geestdrift toegejuicht Zirterdag en Zondag zullen de feesten ter eere der Russen geschorst worden als teeken van ronw wegens het overlydeu van maarschalk Mac Mahon De ga la voorstelling iu de Opera is tot Maandagavond uitgesteld Waarschynlyk zullen de Ruasischo bezoekeis voor deze beide dkgfen van betrekkelyke rust niet weinig dankbaar zyn De politieke toestand te Weencu blyft steeds verward en onzeker Men weet dat de bureela der drie groote partyen zich tegen de kieshervo iög an Taaffe verklaard hebben Vooraf hatxlen de hoofden Plenar Jaworski en Hobeiwart een onderhoud waarin wederkeerig de beslpiten door de party vergaderingen te nemen werden medegedeeld De president van het Huia vaa Afgevaardigden Glumecky had te Pest een onderhoud met den Keizer en zou zyn voorneoten hebben te kennen gegeven zich uit het pofitiek leven terug te trekken Daar hy zich van dit besluit liet terugbrengen heette het dat do keizer geruststel lende verzekeringen hatl gegeven ten opzichte van het ontwerp der kieaherhcrvormiog Dit werd echter spoedig officieus tegengesproken Hier en daar wordt gee d dat Taaffe wel wil aftreden daar hy 1 jaren in Oostenryksche politiek lang genoeg nadt oiu aanspraak te hebben op rust Met bet vertrek van Taaffe zou echter de toestand nicA verbeterd zyn en te Weenen geloott niemntd dat Taaffe werkelyk weg wil Ër wordt Veel over de zaak geschreven en vry verward en misschien is het gewaagd om de conclussie 1 maken dat er een akkoord zal worden aangaan op dien grondslag dnt Taaffe zich bei eid verklaart de kieswet duchtig te laten fmendeeren waun i de meerderheid den staat van beleg iu fiohemen goedkeurt Indien dit Aict ueschiedt zou Taaffe wel gedwongen zyn eu Uyksraad te ontbfnden 1 Zoo uu en dan krygt men den indruk dat Gladstone zich niet meer zoo vast in het adel evoeIt Het gerucht loopt dat de radicale Parlementsleden van Wales schikkingen hebben getroöen om den premier in Montgomeryshire Ib doeu verkiezen als een ontbinding van het Lagerhuis plaats grypt nadat de kerkqnnestie iu Wales door hem aan de orde zal zyn gesteld Men vreeüt namelyk dat de kiezers van Midlothian den grooten ouden man in den steek zulten laten als zy over Home Rule en de kerkquaestie in Wales uitspionk moeten doen Lord Randolph Churchill in nog altyd voor de politiek reizend Dezer dagen voerde hy het woord te Bedford in een vergadering van Unionisten welke door den Hertog van Bedford werd vüorgezetenen Lord Kandolph wees zyn hoorders er op dat het van beteekenis mocht worden geacht dat het hoofd van een groot buis der Whigs de hertog van Bedford openlyk een bewys gaf dat hy onraogelyk langer Gladstone kon steunen Hy weidde uit over den tegenwcurdigeu toestand op politiek gebied zooals die door Gladstone was geworden en voorspelde dat de premier op allerlei wyze zoolang mogelyk een ontbinding van het Parlement zou uitstellen en dat delersche HomeRnlers van den toestand gebruik zouden maken om hem nog meer ai te dwingen onder bedreiging dat zy anders een einde zouden maken aan zyn ministerieel bestaan Heden wordt te Berlyn eene conferentie gehouden van de ministers van financiën der bondsstaten die by den wynbouw belang hebben omdat de ontworpen wynbelasting op ern stige moeil khedeu stuit De Nordd Allg Ztg verzekert dat de keizer uit eigen beweging wegens den slechten toestand der ryksfinanciën de begrooting van marine voor het volgend jaar verminderd beeft Aan de Temps wordt uit Rome geseind dat de oud minister Di Rndine een brief aan zijn kiezers zal openbaar maken De brief loopt hoofdzakelyk over de qnaestie van de uigaven voor het leger die in verhouding moeten zyn tot de economische draagkracht van het land en de schryver toont de ouinogelykheid aan om nieuwe belastingen te zoeken alvorens de uitgaven voor militaire doeleinden verminderd zyn President Oteveland s bedreiging met een schorsing der Shermau wet wanneer de Senaat zi h tegen den volkswil bleef verzetten schynt niet zonder uitwerking te zullen blyven Althans volgens den correspondent van Reuter te Washington zon de Senaat het ontwerp tot intrekking der Shermanwet róor het midden der volgende week in een door den president goedgekeurden vorm gewyzigd aannemen De miniatar van financiën zon tevens gemachtigd worden obligatiën tot een bedrag van 200 000 000 dolhira uit te geveu en het zilver dat op dit oogenblik in de schatkist ligt aan te munten Afloop van Openbare Verkoopingdn van Onroerende Goederea VEILING 23 October 1893 Notaris G C Fortuyn Droogleever Heerenhuis met Tuin Karnemelksloot smalle zyde R No 302 f 6180 k N Mogendorff Twee Huizen en Erven hoek Kuiperatraat en Korte Raam K No 216 en O 86 f 1830 k P M Roozendaal Twee Dito Korte Raam O No 89 en 90 f 560 k W J Vonk Huis Schuur Erven en Tuin Heerenkade Korte Akkeren P 358 f 1600 k J van der Velden Notaris P M Montyn Huis eu Erf Haven B 177 f 10350 k J H Bakker Niemeijer wmsMsscnoESEH voor HEEKKN en DAMES A van OS Az E 73 73 Beurs van Amslcrdam alotkwr 101 SI OOTOItKB Vor krt 88 96 101 l l 73V 76 O i i 3 98 97 lOlVi 60 7 V l Vi MV 1041 T 98 97 550 698 99 81 loo S04 139 9 101 100 131 981 7 34 91V 9 169 118 100 4 0 ISl UI fis i 99 lil 101 104 881 69 101 130 121 lO l 99 48 85 u 13 lojv 78 107 100 62 44 10 1691 lüBV 1061 99 99 mh 116V 281 105 78 SOI NsuBRLANi Oorl Ned W 8 i dito dito dito 8 dilo dito ilito S UONOAB Olil Ooudl 1881 S8 4 tT LLlR Inaelirüving 1862 81 B OoaTBNR 01 1 iu papiur 1868 6 ilito In zilver 1668 PoRTuo L übltg mot ticket 3 dito dito 3 8V 98 98 RtisLAND Olil Uost 2e Borio h dito Qeeona 1880 i dito bij llolbi 1889 4 ditoliij llopo 13811 111 4 dito in goud letiu 1883 6 dito dito dilo 1884 S dpkNJE l rpet lobuld 1881 4 TuilKBlJ Oepr Coni lieii 1890 4 Gec Iceiiing lerio D Geo leonin wrie C KiiluArit BEP Keo v obl 18U2 Mmico Obl Buil Sob 18 0 i Vbnekuela Obl 4 oiibup 1881 Ahstbkdah OblIgHtieu 1861 SVa UoTTIltDAH Sted leon 1886 8 Ned N Atv llsitdeliv luiiiü Arcudab THb Mü rtitioiiteii DeliMaaUcbiippy dito Arnli tlypothoükb pnndbr 4 Unlt My der Voratonl aalid a Gr Uypotbeukb patidbr 4 T edorUndaoho banlc AMiid Nod UnndelniBatBcb dito N W il Pao Hyp b pandbr 6 Kutt Ilypotbeekb pandbr 4 IJtr Ilypotbeekb dito 4 OoHTKhR Ooat Hoiig baiikaaiid Ui si llypothookbnnk pnndb 4 Amerika Kuuit hypotb paiidb G Ma w L u Pr Lton oert 6 Nku Holl IJ Spojrw My aand Mij lotEipl ï St Spw aand NeJ Iiid Bpoorwagm aiiud Nod Zuid Afrik Bpm aand 6 diUj duo dito 1891 dito 5 lT l ll Spoorwl 1887 8 A Eobl 8 60 181 66 üuid llal apwmü A ll obI 8 Polen Waraobau Weouun a iid 4Hual Gr Kuia 8pw My aand K Raltiacbo dito aand 90 10 46 iO 14 1 SU O Paatowa dito aand 5 IivanK Uombr dito aand 5 Kurak b U8V AURRlKA Cutit Paf 8p Mij old 6 Chic k Niirtb W pr O f aand ditodilo Win at Poter obl 7 Dunver k Rio Gr Spin oorf v n IllinoisCtintral obl in goud 4 Ijouiav NaihTilloOert v aand Mexi oo N Spw Mij lebyp o 6 Miaa Kanaaa v 4 pet pref aand N York Ontario West nand dito Punua Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hvp in goud K 8t Paul Minu Maoit obl 7 Un Pao Hoofdlijn obllg 6 dito dito Lino Col lo liyp O 5 ANADA ua Soutb Curt v a iiid Ven C Railw Na lo h d o O Amaterd r innil U8 Mij aand Rottord Tramweg Maata aand Ned Stad Amatordam aand 3 Blad llotterdam aaud S ÜELOlE stad Antworpunl887 2Vi Suid Hruaaol 1886 HoNO Theiab Regultr Geaellach 4 OoaTENR StHBtaloeuing 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1888 Neo Var Bi z Hyp Spolil eert B