Goudsche Courant, woensdag 25 oktober 1893

Woensdag 25 October 1893 No 6183 33ste Jaargang liODMM OOIIRilVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN toonbank verdwenen was en dien zy beweerde dat door den winkelier in de toonbnnklade was gedaan De winkelier twgfelde we even doch gaf haar toch eenen rjjksdaalder Later by het nazien van zgn geld kwam hy tot de ontdekking dat hg geen ryksdaalder van haar had ontvangen zoodat zg ongemerkt dit geldstuk weder van de toonbank moet genomen hebben De instructie in de zaak van den Haagschen predikant die eenigen tgd geleden in hechtenis werd genomen is thans gesloten en de zaak verwezen naar dè openbare terechtzitting Aan de sHaarl Crtc wordt gemeld dat aan den gevet van het gebouw hetwelk te Amsterdam op het Damrak voor de Algemeene Maatschappij X evensverzekering eu Lgfrente thans wordt gestieht in eene nis het meer dan levensgroot standbeeld van Johan de Witt zal wordall geplaatst vervaardigd door Bait van Hord De groote staatsman zal aldus worden gehuldigd als de grondlegger van de wetenschap der levensverzekering Na vei eefsohe oproepingen van sollicitanten voor de betrekking van onderwijzeres met hoofdakte tevens adjunct directrice aan bet KgksOpvoedingsgesticht voor meisjes te Montfoortj j rwedde 1000 worden thans aolUcitani i o roe eu met vermelding dat kennis van muziek on zang gewenscht wordt en bezit van de boofdukte tot byzondere aanbeveling strekt De aollicitantedt moeten zich op Donderdag 2 November a s tusschen 11 en 2 uor in de Regentenkamer van genoemd gesticht persoonlgk aanmelden Oct WatergetUden Hoog hug Hoog haaf Uinid 84 4 56 1 81 5 18 1 SS Wo nid 86 5 SI 1 56 5 49 2 14 DoDdord 88 6 08 8 33 6 27 2 62 Vriidaü 27 6 46 3 11 7 07 3 32 Z lerd 88 7 88 3 88 7 61 4 16 Zond 39 8 15 4 40 8 41 5 06 Maand 80 9 08 5 33 9 36 6 Bpringty 27 Oot en 10 Nov Maan Zon Oct 0 ig A Onderg A Opj Onder 4 86 5 19 19 Oct 6 34 4 65 4 39 6 47 V M 86 6 46 4 43 4 57 8 28 31 6 66 4 31 6 25 9 58 6 08 11 29 7 09 41 A 80 8 28 1 34 ADVERTENTI£I Heden orerleed na eeii langdurig Igden in den ouderdom van 73 jaren onze harteiyk gehelde echtgenoot vader beuuwden grootvader de heer A W DIE8TELHOR8T Wed A W DIESTELIIOUST 0 Joh VAM nta Mabck M O SPABNAAIJ l li 8T I HOB8T A SPABNAAIJ H A DIKSTELH0R8T M D1E8TELHOB8T DlKSTBLHORHT Qouda 22 October 1803 Nog slechts Twee dogen in Lossing de Lading GROVE BÜBS EACEElEOLEir waaruit wg tot 63 Cent per Heet contadt donder korting afleveren vrg in huis hexorgdv Steeds in voorraad SMEÊ en MACHINEKOLEN en Echte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstol voor Vulkachels h f É 40 per ÜU Jan Prince Cie Kuntoor Turfmarkt lï lOI Gouda 23 October 1893 Thekla Heb je Mimi van Holm uitgonoodigd Bertha Bertha Ja maar ze kan niet komen want ze heeft vreeselyk de kinkhoest Julie Uien heb ik ook gehad dat is zoo erg niet als men maar een goed middel er tegen heeft Weten jelui wat het beste middel is Allen Druiven Borst Honig DruivenUorst HonigI Julit Juist Jelui hebben het geraden Dien heb ik ook van mgn mama gekregen het was heerlyk en hielp uitstekend In korten tyd was mgn hoest weg zoodat onze dokter ook verwonderd er over was en zei den Drui ven Borst Honig zal ik overal aanbevelen De echte uit de edelate wgndruiven bereide Rgnlandsche DruivenBorst Honig van W H ZICKENHEIMER in Mainz sind 26 jaren bg hoesten heeschheid sigmhoest keel borsten longlgden kinkhoeaten enz in veel millioenen gevallen een onovertrotièn en zeker helpend middel is in flacons a 2 1 en i i5 Cents met gebruiksaanwgzing te verkrggen Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bij J D den Hertog Ondewater bij F Jouker ldenliur Bodegraven bg P Versloot en i H jiicliuni i Stolwijk bjj C G V d Berg Beri ambuclit bg 1 v d Dool Hazerswoade bg Wed W Hendriks Er wordt fevraagfd een DAGJflEID D M aaAJme Zenden gratis franco bet prachtig geïllustreerd ItOE lLilll met nederlandscnen of franschen tekst bevattande de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Wlntepaeiioen van klMderen hoeden enz voor boeren damei n kinderen op gefrankeerde aanvraag aan I JULES JtLUZOT C PARUS SUlen van zijden wollen en katoenen toffen laken enz enz worden eveneens Anuico toegezonden doch men geliere daatToor de soorten op te geven en ongeveer da prUzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen dnr boBteltingen benoodigdzgn BetteUingen van 35 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 frünco 9raeM êitorljoan Inkomandê r§oM$n in atU plaatsen van Nederland aan tialt btzorgü De klanten hebben geene formaliteiten Toor de Inklaring of andersinta te vervullen daar ons rétxpiëlüêhut U Bozêndaal Noord Brahant daarmede belast is om dadel jk in dienst te treden Adrea Mej IJ PKLAAlt HsTen FBMSCHE STOOMYEEVEEU Cheiiiisch eo Zwilsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen il Oppeniieiiuer llolterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle lleeren en Dameakleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bigven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS z Kleiweg A No 73 f Sr t PDIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVER Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar by M PEETERS Jz N B Als bow B van echtheid is cachot m kurk steeda roorzici an den noniQ dor Firmn P HOPPE ADVEll TEN TIEN in alle Binnen en BuUerUandKche Couranten worden dadetgk opgezonden door het AdvertentieBuresa van A BRINKMAN en ZOON te Gonda Kraep0lien en Ho m s Qiiina LarocheQ u i TSRooHE Is de meest Krachtige en Versterkende KI A WIJN aanbevolen door tal van binnen en boitenlandsche gennesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons f 1 90 en 1 Depot te Gouda bj mflEPELIEN HOUH S Iükdl C eao è er Al Genees en Scheilundigen Bekr imet GoudeD en ZilferenfeJailles kam Versterkend en Aangienaam van Smaak Het melk gekookt leer aan te bevelen voor dagelljksoh gebruik bjj kinderen wakke personen en klierachtige gestellen Het water toebereid is in als nroskructftige drauk uitstekend bU diarrkée ook voor inigeimgeQ en kleine kinderen Do eoiite Kiker Cneao van Kraii iellcii ii Ilollil i alom trrkrljirlmnr in vierkante bussen van t Ker fl VO Kjct ft f 0 10 fn Kirr a f 0 nO voorf ira van Ktiqiiet wniirop ne en t an l fnbrieksint rk en de hamlteeKetiinp valt lie fabrik nton JlUT KlaEl KI I N en il l KïI den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIU firacpelien llolm Hofleveranciers Zeisl Fabrikanten Kraepelien llolm Zeist Hofleveranciers Mederlundsche Stoomboot Alaatschappij De Stcomacbepen aOLLAJSO kapt J 8MIDT en BATATISB kapt J SAÜ£B vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatachappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomachepen lossen te Breveraqaar de markt van Boter en Kaas te Londen Hen biede bet Geluk de hani 500 000 Mark als hoofdprijs in bet ftoliikkiKst gevnt biedt de iiiuuwstfl roote iiieldverlotiiif lUo door de llooge Rcgeennji vnii lluniburif goutlgulcourtl OH guwaHrborj l ib Üü vuoniuetigo iiiriclitiuir v n het iiieuwe plan hcstani daarin dnt in den loop van slerhts vvm nige maanden in 7 vei lotingen van 110 000 loten 55 400 pryzeil hedragende 10 452 425 Mark ter volledige beslissing nullen komen duaronder eün kapit o prijwn van oventueol 500 000 nark bij uitnemendheid echter Ipnjs uM 300 000 l prijs a M 200 U00 l prija tt M 100 000 SpryzenaM 7ti 000 Ipryi aM 70 000 I prijs a M l priji tl M prijs H M pryiL naM t pnja a M SprijHenaM 16000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 SpnJBonaM 20 000 S6pnJKenaM 10000 S6 prijzen a M SOOO 106 prysan a M 3000 253pnjzenaM 1000 fl prijzen a M L OO 756 prijzen ÜM 1000 1287 prijzen a M 600 33950pryzonaM 148 lB99LpryzeuaM800 200 15O 127 100 9M7 i0 20 De prgstrekkingen zijn volgcDS plan van amhiBwege vaatgcuteld Voorde aanstaande eorataprgstreVking docer gruote door den Staat gewaarborgde Uutdverloting koal 1 gelied origineel lot slechts M 6 of 3 60 l half M 3 r 1 80 1 kwart ff Vku O 90 togen iniEüiiding viin het bedrag in baukpapier of per poBttvisuel Alle cominiHsiea worden onmiddellgk molde grootste zor r uldigheid uitgevoenl en ieiler spe lor üutvurigt van ons de met het wapun van den Stftftt voorziene Ol lfj iueele Lüteil iclf UI liaiiden Itij ludero bustelUng wordt bet veroisclite offiteule plan wanrmt do verduelini der prijzen op do verschtllendo klassen alsook du betreifonde inleggetdun te vernenian ia gratis bijgevoegd en ecudes wig nnn onze Uegunstigors onaaugo vrai d U8 elke trekking de otüoieele tijAen Do uitbetaling der prijzen gesohieilt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der BelangtkobbendoD in alle grootere plaitaea van Nederland bowerkstellii d worden Ona debiet is steeds door bet geluk liogunstigd en onder vele andere aanzienlgke prgzeo hebben wg meermaten volgens ofücieele benzeen de eerste Uoofdtreffors vorkregen en onze lleguoati gers zeil uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het IS te voorzieu dat bij deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om allo oommistieB te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor don 1 NOVEMBER e k te doen toekomen KAUFMANjy SIMON Bankiers en Geldwisselaars In Hamburip P ïj Hiermede danken wy voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken eu daar wij b het begin der nieuwe verloting ter dcelnomiDg inviteeren zullen wg ook voor het vervolg bemoeid zgn dpor een stipte en reoele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Cognac fin Bols ± X OiO de Liter A0 BOU TUI de Boctm Anotumt toor het jielwele land n Sant g ede boeoaBlghedeB gniuUg baSeBil wordt geleverd In versegelde bemaaih flewoheii van 6 Litw lohoBd Toonlen van httatlMl van Dr P F vaiï HAKKL BOOS UlUloltead verkrUgbaar bUr P H J v WANKOM firma Wed P J MELKËRT Oosthaven B 14 Gouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffer der Zelfbe iekkiDg OnaDte en geheime uikpattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBRVVAItli G Hollandache aitgare met 27 ajb Frns 2 galden Ieder die aan de TersohrilÉkelgke gerolgea vau deze ondeogd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bg hetVer lagsMagazin te IJeipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Zeer Hette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRIKKNAN en Zn Oou l Snelpendnik fan A BluiliUNfc loot BINNENLAND GOUDA 24 October 1893 Door de AfdeeÜng Gouda van den N R Kath Volksbond ïa eene zang ver een igiog opgericht Tot directenr ia benoemd de heer A Willere onderwfizer alhier Gisteren was het voor de Kolfclub Gouda c feest Ten 2 ure waren de leden opgeroepen om deel te nemen aan den huishoudelgken wedstryd om fraaie prezen en premién Kranig werd er gekolfd en den goeden naam die de Goudsche kolvers hebben werd alle eer aangedaan Voor bet diner werd het kolven gestaakt Aan tafel en in dan loop van den dag en avondE heerschte er een prettige geest een opgewekt toon Mr P J Snel had gehoor gegeven aau da nitnoodiging en zat als eerelid mede aan Ook aan het kolven nam ZEgestr deel Te 10 nor savonda was de wedstrijd afgeloopen De Secretaris der club reikte onder bartelgke woorden den eersten prys aan den Voorzitter don heer Jager nit en daarna nam de pres zeil de taak der uitreiking over De nitalag was dat de volgende hhr tot gelflMt mi befaooren H Jager zilveren couvert met 121 punten G P Backers beeld op een zuil met 117 p N 8 Polak klokje met 113 p L v d Laar komfoor met trekpot met 105 p B Beszelzen sigaren aangeboden door Mr P J Snel met 101 p H J Steenbergen J iiiktkoker met 101 p P van Trotsenburg tafelschel met 92 p Een gezellig aonper besloot den feestdag Iffog lang bleef men onder muziek en zang jok en scherts byeen 23 October was een schoone dag voor de Kolfclub Gouda Gisteren ia op de Kattensingel een persoon opeen sleeperswagen willende springen daaraf gevallen met het ongelukkig gevolg dat htjeen hoofdwond bekwam en een zijner beeneo onder den enkel ia gebroken Zaterdag ia opgericht te Moordrecht eene afdeeling van het Algemeen Nederl Werk liedenverbond met 14 leden en 2 donateurs Evenals Patrimonium c wil ook deze afdeeling trachten een onderstan dskas voor zieke werklieden te vestigen Beroepen bg de Ned Hervormde Gem te GrooteLindt ds S van Daalen te Sluipwyk FEVILLBTOK ElTÜIT DUIZEITD XIII 81 Minn t latafel vond deze te mooi om op zolder te zetten on nel geschikt in de kamer der Hoeren er waren net drie laden ta dat kwam zoo mooi nitl Haar goed kon best in de sluitmand en spanen doos die E nog uit het ouderïigk huis bod meegobraobt en waar zy zoo gehecht aan was Oe Kolder was toch al rol de draaibank van Mr Jan stond er en ook de Bohildersazel ea kist omdat daarvoor beneden geen plaat was en Mr Gerard er toch ook niets aan deed In een boekje op een paar ledige kisten werd voorloopig voor Mina een matras gel d en zoo ern legerplaats gevormd bjj gebrek aan eea bedstede waarop men gerekend had en als de juffrouw er nu on dan eens op terugkwam dat men toch nog een ledikant voor haar moeit den te krygea was het altgd j o neen juf ik tig zoo lekker en alaap als oen roosi Dat zq lekker sliep was best te gelooven want niet allaen dat eea goed geweten een zacht boofd kassen is maar ook zij werkte voor drie van s mollens vroeg tot s avonds laat De Heeren Kouden het kleine uoeatuin e achter bun huis in orde houden maar al spoedig merkte Mina hoe verkoord faun handen daartoe stonden oa dat de ware lust ook oqtbrak en dus was zij s morgana naar wat vroeger by de hand en trok nog zoo en by de Ëvang Luthersche Gem te Pekela da J h F de Meyere te Bodegrave Voor het literarisch mathematisch examen is geslaagd de heer G G Costerman Boodt te Waddinxveen De 2de openb school te Lekkerkerk is tgdeIgk gesloten wegens in de nabijheid der school voorkomende gevallen van roodvonk Gisteren is van de werf van de Gebr t Dijk te Kapelle aan den IJspI met goed gevolg te water gelaten een ijzeren lichter groot 50 ton genaamd de Anna Jacobs gebouwd voor rekening van den heer N ï Sandbei er te Kralingen en daarna de kiel gelegd voor eene sleepkaau groot 500 last voor rekening van den heer Jobs Sroidt Co Moerenkarap Mulheim a d Rhoer Naar de ïLeidsche Ct verneemt moet de oorzaak van den dood des heeren J W J P notaris te Warmond plotseling aldaar Vrgdag II overleden worden toegeschreven aan bloedvergiftiging ontstaan na het gebruik van garnalen Men meldt uic Pernis Als een tegenhanger van het feit dat onze Hollandache visschers vaak door de Engelsche benadeeld worden verdient te worden gemeld dat de sloep Festina Lente c door een Enge Ischen visscher gepraaid werd met de vraag of er wat gevantfen werd Toen do schipper ontkennend antwoordde verwees de Eni elschman hem nanr eene andere plaata eu toen de beug daar werd uitgezet werden in ëén nacht KXiO schelvisscheo gevangen Het bericht omtrent de arresiiitie van eenen landbouwer te Markeloo verdacht van moord op eenen weesjongen wiens lyk hy in de keuken zou hebben begraven is volgeus de Zw Ct niet juist Een feit is het dut de jongen sedert eenige maanden verdwenen ia eu deze zaak moet ook by de politie in onderzoek zgn Aan moord wordt evenwel niet gedacht en van arrestatie van den boer is geen sprake Door kwaadwilligen is de dam die in den Sloterdwarstocht te Haarlemmermeer ligt doorgestoken waardoor een gedeelte der geoiewerken te Haarlemmermeer is ondergeloopen Naar aanleiding van nieuwe ingekomon aan veel voordeel als mof elijk wbs van dat iapjf Als kind bad zy van haar ouders dit al gdleord en merkte op wat en hoe de buurtjes doden Do wasob ja die kon uiet meer naar Haarlem dat waB te duur on om mot oen anderen bleekor te beginnen toe juf laat ik het maar probeeren sprak de goode ziel zoo smeekend alaof ijeeu gunst vroeg fik heb het mot moeder zou vaak meege daan wij moeten dien dag dan maar kliekjesotev Ook dit word regel en a had zg moeite om ia den beginne voor den bezorgden blik van Truida baar doorgewassohen handen te verbergen aan dat ruwe werk niet moer gewoon en al knorden de Heeren soms dat hun lianen niet meer zoo vlekkeloos en helder was ats vroeger Truida smoorde die klachten en deed vau haar kant ook wat zij kon en zoo kwamen i don eers rn barren wint r door en het lieve voorjaar dat buiten zoo dabbal heerl k is stortte hun atteu weer wat moed in allen behalve den middelaten broeder Jan werd hoe langer hoe suffer en wezenloozor b at en dronk werktuigelyk als men het hem voorzette maar wat men deed om hem aan t spreken te krijgen of aiteiding te bezorgen hij kwijnde weg en voor het oog recht somer was werd hij ten grave gedragen Na de sohok die 2 n heengaan den aehterblljvenden gaf schoon zij big waren dat hij van zijn ztelelgden verlost wBfl volgde een ander en wel de inlgving met Frankrgk en de daarop gevolgde tiorceering al konden ag niet aanstonds voorzien dat dit laatste ben zooals zoo veel andere tot den bedelstaf zou brengen Hat eerste jaar dat z buiten doorbrachten ont vingen zg geregeld ieder kwartaal bot bun beloolde en bot waa Truida die telkens den gooden ontvangst ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd wgzingen zullen misschien nog heden de officier van justitie en de rechter coramissaris uit Arnhem naar den Tonnenberg onder Eozendaal vertrekken om aldaar een persoonlek onderzoek in te stellen in zake De Jong Eene huiszoeking te Arnhem zou daaraan voorafgaan A C De zusters van den grooten en kleinen MartbakmnB te Amsterdam hebben het plan opgevat om einde November d v eenen bazar te houden voor de Martliasticb ting te Alfeu d Rgn tot aankoop van land waaraan de stichting groote behoefte heeft By de katholieke kiesvereeniging te Roermond was binnen den tyd in het reglement bepaald geen ander candidaat voorgedragen dan mgr dr W Everts In de gisteravond gehouden vergadering is hy tot candidaat voor de Tweede Kamer gekozen BiJ de loting voor de Nationale Militie t Tilburg ia men gestuit op de volgende onwgelmatigheid Toen No 72 J A Clflzen werd a eroepen trad een jongen die later bleek A Difcmans te zyn vooruit en trok een dienstplichtig nommer Daarop lootten andere personen en toen A Dikmans werd opgeroepen èmMa Qlëzon loten Xü ikM bemerking Dikmans heeft voor mp geloot nu zal ik het voor hem doen Hierop ia terstond met loten opgeoDuden om de beslissing af te wachten over de vernietiging vau de loting van No 72 tot aan de schorsing Twee lotelingen hebben terstond bij Ged Staten bezwaren ingediend Tweo school kinderen te Ijonden meiajea van tien en twaalf jaar zyn door de rechters vsn het North Londen Polic6 Coui tt zeer streng gestraft voor een oudeugenden streek Zy wierpen elkaara faooden in een winkel stormden dien binnen om ze terug te halen en namen in het voorbggaan een pot verfter waarde van nog geen 25 Cta weg welke zij aan een paar straatjongena gaveq dieer meegingen knoeien Zg werden wegens dit feit naar een Industrialschool een soort verbeterhuis gezonden de eene voor 6 de andere voor 4 jaren Wat de moeders van de meisjes ook zeiden hoe zg smeekten de rechter was niet tot een mindere straf te bewegen Men hoopt echter dat een hooger autoriteit het strenge vonnis zal vernietigen Twee officieren der mariniers die jl Zaterdag te Nieuwediop met een klein bootje waren aitgegaan om te jagen werden door den stroom medegevoerd Zg keerden s avonds niet terug a Nachts werden zg echter gelukkig in de Balg dravende aangetroffen door de naar Wieringen bestemde blazerachuit W R 123 schipper Bakker die hen aan boord van zün vaartuig nam en behouden te Nieuwediep terugbracht Zaterdagavond vervoegde w h eene juffrouw in eenen winkel aan de Havenstraat te Rotterdam om eetie kleinigheid te koopen waartoe zg eenen r ksdaaider op de toonbank legde Terwijl de winkelier uaar klein geld zocht bemerkte de juffromt dat zy bet gekochte toch wel met klein geld p n betalen doch vro toen ook den rijksdaalder terug welke van de berichtte daar zij de eenige wns itie hot met ot n waarachtig dankbaar hart kon doen De trots van Kees de gevoeligheid van Udrard verden telkens wedff gekwetst on daarom kou zg wel eeus tegen die datums opzion al verlangde de huishoudkas ook nog zon dringend naar aanvulling Toen in December 1810 door do tiorceering hun inkomen dat zg door de gunstige beschikking van deu Hsyr Belharstf in dat jaar overleden ontvingen ook tot een ds e bg zooveel lieve herinneringen begraven maar de zucht die nu en dan haar ontsnapte gold niet geld en goed alleen I p oa enkele maal k am Gerard nog wel eens des namiddags in do kolf baan op het dorp maar voornamolgk om ook andere nieuwsbladen eens in ta zien dan bet iSéne dat Oeoyk hun trouw bleef toe enden maar dat moest aKjKn paar dagen oud was Zoo had hij gelezen dat Napoleon weer een nieuwe lichting had uitguschreven Diep in gedachte kwam hg t huis en wendde hoofdpijn voor om lastige vragen te ontwgken Den volgendon morgen zeido hg beter te b ii maar eens een fiksohe wandeling te willen dora let voorstel van Kees om hem te vergezellen wmi W wel vriendolgk maar tooh zoo beslist af dat mgk zich oonigzins gekrenkt terug trok Truida die ïfflfc uit liet gaf bij oen hartolyko kosenomhalEing maar taohte toen zij h verwonderd arnzag vWsas maar niet ongoruit zusje als ik niet met hat etaa t huis bon en wacht niet op mg ik heb wat geld bg mg gestoken hoor I en voor ig hem ultleggiag kon vragen was bg weg Geen wonder dus dat zij met meer dan gewone onrust naar zg n terug komst verlangde al hield zg zich goed voor Keeé zg wachtten des avonds tot tien uur op ham en gingen toen te bod in de hoop dat hij mat een dar naohtsohuitan t huis zoude komen die hot dorp passeerden Veel slapen deden geen vaa drleèn en Mina bleef dws morgens tegen haar gewoonte in de kamer tot dat Mr Kees den brief geopend had dien zg zoo even binnon bracht omdai hel Mr Gerardi schrift was dat sij herkende ffvrUt Dtrrcolj J