Goudsche Courant, woensdag 25 oktober 1893

Directe SiH orwegverbin llHg mei jOUÜA Wloterdlenst 1893 94 Aangevangen 1 October TlJd van Greenwich nOI D aoTTlSRDAM 9 80 10 OTTIUDA lir nOIIBA 9 61 10 11 11 50 U 10 IJ 10 84 10 41 10 47 li Rotterd m 6 6 09 Oapello 5 10 6 13 Nioiinrlnrii 6 19 6 81 Hoordnoht 5 86 6 89 Qouda 5 38 6 35 18 40 8 15 9 48 3 10 4 08 4 40 IS 6 56 7 S7 8 30 10 DEN Haas oouUA Hago 6 48 7 80 7 43 9 88 9 46 10 1411 33 is 16 1 38 8 15 8 46 3 43 4 15 4 48 5 81 7 S 05 9 36 OOUBA DEN H A AO Qoud 7 30S 409 04 9 37 10 49 18 11 18 91 l Ol l 87 3 65 4 45 6 87 6 59 7 13 8 95 9 37 10 46 11 11 U SO 1 44 1 49 1 58 8 04 8 09 10 41 Qouda 6 30 7 50 8 13 9 68 10 16 10 68 18 03 18 45 8 80 8 45 3 16 4 13 4 43 6 80 5 61 7 48 8 36 10 08 U T E K C H T G O ü D A 1 34 18 03 18 60 8 10 8 68 4 43 6 36 7 48 18 19 8 84 4 06 4 66 18 86 4 18 18 48 84 7 80 8 38 9 34 10 87 18 06 18 55 l SS 3 60 4 37 6 30 7 08 8 80 AHSTERDA H O O D D A Anutcrdam CS 7 65 9 40 11 10 lt S7 8 40 4 10 4 10 7 88 9 47 Anutordam Wp 6 50 8 i0 9 56 11 86 11 48 8 65 4 15 4 36 7 40 10 01 Gouda 7 0 8 6 10 44 11 18 11 61 8 50 6 80 t i8 81 ILU Ha n8 18 9 18 9 34 10 07 11 87 18 41 18 51 1 41 1 57 4 85 6 86 5 55 6 41 7 43 3 S6 10 15 11 15 11 4018 nOl DA UTEBCHT Oouda 5 36 6 40 7 65 8 09 8 81 10 19 10 55 18 48 8 83 3 18 4 16 4 47 5 83 6 017 45 8 38 10 08 Oudew 5 60 6 54 11 09 Woenlan 5 57 7 018 11 8 40 11 16 Harmelao 6 04 7 08 8 46 11 83 ütrooht 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 45 8 37 5 37 7 59 10 88 8 44 5 04 5 44 6 17 8 06 10 88 S 61 5 1 5 50 8 13 10 34 1 80 3 08 3 50 4 48 5 89 6 816 35 8 88 9 10 10 58 O O U I A A M T R D A H 10 06 10 65 18 11 8 51 4 47 5 83 7 46 10 08 10 56 18 19 1 3 40 6 45 6 86 9 37 11 10 11 10 18 84 1 18 8 15 6 60 0 67 11 86 Men leest io de Fabriebsbode c onder redactie Tsn den heer 3 C ran Marken Tan 30 September De sDorotheac ia gereed NaJat zjj io de TOrige week reeds eonige malen proefgestoomd had is zy ia werking gesteld Deze niepwe machine die thans de geheele oude fabriek moet drijven zal later wanneer het groote nieuwe gebouw waarvoor de president van deu Britschen bakkersbond den 9n Juni den eersten steen legde en dat een hoogte zal verkrijgen van 27 meter geheel gereed en ingericht zal z n ook daar de talrijke raderen en werktuigen moeten bewegen Üe kracht daartoe zal haar zeker niet ontbreken waar zg by een druk van 7 atmusfeeren 270 paardekrachten ontwikkelen kan Het is waarlijk een lust dit pronkjuweel te zien terwijl het groote vliegwiel in een verbazingwekkende snelheid rond snort en de dryfriemen over de banden der raderen klapperen Het bedoelde stoom werktuig van Corli msysteem is vervaardigd geleverd en gesteld door de ijzergieterij de Prins van Oranje te s Oravenhage Naar aanleiding van de zaak de Jong vat de tNed Sport een artikel van 8uip over het vinden van lyken door bloedhonden en hunne dressuur De schrgver bevestigt daarin wat reeds in anderen vorm werd beweerd nl dat het onmogelijk is met een bloedhond een Ijjk te vinden indien de hond niet gedresseerd is op het opsporen van lyken Indien men nu zegt hy in Engeland Bloodhoundsc heeft die de dressuur goed doorgemaakt hebben laat nion ze dan halen zyn zulke dieren er echter niet dan zal het ook niet baten Een hond die eenmaal op de jacht is afgericht 7 al onmiddelyk het spoor van ean stuk wild volgen eu tien maal over een bedolven lijk heen loopen zonder er zich om te bek mmereu De schr ver eelt in byzonderheden mede hoe de dressuur geschiedt Kerst met een stroopop op mpnscbetyko grootte welke eerst wordt weggestopt daarna half begraven Daarna echter mout met een lyk aan het werk zoowel met oen versch als met een dat al knapjea adellyk is zoo drukt do chryver het uit Dit lijk krjjgt d kleeren aan van de stroopop on de hond wordt thans gedresseerd op de lucht $ n moet leeran elk lyk te vinden dat op en uitgestrektheid van honderden hectaren verborgen is Men dient daarby tegolyk zoo te werk te gaan dat het lyk telkens wat verder weg en tstkeos ook wat dieper wordt begraven Als het echter te diep verborgen is als er te veel zware regens yn gsweest dan zal de best gedresseerde hond hot toch niet meer vinden De vier ontbeerlyke hoofvereisehten zyn dus strenge dressuur een goede neus goede wind en het spoor niet te koud te oud Ken rooverbende heeft te Godrano op Sicilië het hnis van den burgemeester geplunderd De gendarmen werden door een deel der bende in hunne kazerne gevangen gehouden en door hevig geweervuur belet naar buiten te komen Twee ogenten van politie te Parys zijn gesnapt wegens chantage Zy arresteerden en Engelschman onder voorwendsel dat liy de openbare zedelijkheid kwetste en gaven hem te ventun dat ze hem wel wilden laten loopen als hy 10 X franks bracht fly beloofde dit den volgenden dag te doen op een nnnguwelen plaats maar ging inmiddels een cominissaris waarschuwen denkende dat hij met brutale dieven te doen had Een paar stillen werden op den loer gezet en hadden het genoegen een paar coHegas in uniform te arresteeren 7 85 8 S5 7 S8 8 48 7 39 8 49 7 46 8 58 7 65 9 05 Ooud Moordraoht Nieuwerksrk Gapelle Rotterdam J 1 13 1 18 1 84 1 33 1 S8 Zat M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Zagir 7 63 9 01 N dL l 8 08 Voorb 8 07 9 13 11 18 6 40 7 5 8 U 8 81 9 10 ii Qouda AmstardaiD Wp Anatanlua al Zaterdagnamiddag is aan den Hoagwe onder de gemeente Zoeterwoude een S jarifï knaapje door de stoomtram op Voorschott ii overreden Hoewel liy nog teekonen van leven gaf woe hy bj zyn overbrenging naar hH nondeitiiBoh ziekenhuis t Lei Ipji reeds overleden De oorzaak van bet ongeval ia niet bekend Een paar jaar geleden is een 30 jarig man op dieztjlfde plaats door de stoomtram overreden tengevolge waarvan hy beide voeten beeft moeten nii 4en zoodat hy thans door Leidens straten rondloopt op twee houten stompen en met behulp van twee krukken Twee baldadige jongens van ongeveer twaalf jaar gingen te Scheveningen een hond verdrinken in een der spranken van bet Kanaal waar voorheen de vuiinisstaal zich bevond Het arme dier werd met een touw waaraan een steen was gehouden in het water geworpen Maar het tonw was te lang en daardoor wist de hond weder naar den kant te zwemmen Het dier begon tekwispelstaarten alsof hy het medelyden der jongens wilde opwekken Doch zij hadden nn eenmaal besloten den hond om het leven te brengen het doodvonnis moest uitgevoerd worden Na vele vergeefsche proefnemingen kreeg men het beest midden in het water en zoo l elast dat het wel zinken moest Terwijl de hond 1 te spartelen gingen de jongens hem nog steenigen bovendien Aan de Haringkade had een anderen knaap Jacob Tuyt het boosaardig werk gadegeslagen tevergeefs riep hy hun tee dat ü het móésten laten en ten slotte snelde de knaap in woede met tranen in de oogen toe zjin werk in den steek latende Hy holde de kade af om eerst te trachtten de dengnieteii te bereiken die by zyiie komst echter de vlncht namen Toen wilde Jakob nog beproeven of h het arme beest kon redden En waarlyk gekleed tet aan den bats in het water gaande haalde hy den hond nog levend op Er was geen droog pnk voor den armen jongen thuis hy moest zyne natte kleeren een voor een drogen en Heoft misschien een kou of ziekte er mee opgedaan Maar hy was voldaan en gelukkig Vad De Zweedsche ingenieur Andréo is Donderdag met een luchtballon opgeatt en te Stokholni on over de Bothnisohe golf getrokken Hy seinde uit Abo dat hy op oen der eilanden ann do Kinscho kust was geland met moeite naar het acliynt want de ballon en de instrunionten zyn verloren Hy bracht zyne oanteekeningen over de gedane waarnemingen echter in veiligheid De lo luitenant kwartierraeester C F Krevel wordt 1 November ontheven van zyne detacheeriug bij de landbonwubool te Wageningeu n werkzaam gestold aan het bnrean van den generaalmajoor hoofd intendant te 8Gra venbage Aan de Provinciale Steten van Zuid Holland is een adros gericht van den volgenden inhoud De oaamlooKO vennootschap Stoombootnmutschappy BoskoopWaddingsveen Gouda gevestigd te Boskoop volgde zoïtftls z ich lenken laat met aandachtige belnggsteiling de verachillenden phaaen welke de q aestie Verbetering van het vaarwater door deXiouwe en verder tot he len doorloopen heeft De muataohappy werd opgericht hoofdzakelyk door ingezetenen van de gemeenten Boskoop Waddiugsveen on Gouda met het doel hot vervoer van personen en gouderen tusschendie gemeenten te vergomakkolyken in aansluiting met den spoorweg e Ckiudu 12 58 1 05 1 18 1 19 1 88 10 55 11 08 11 09 11 16 11 85 8 18 10 03 10 11 0 49 K 9 68 4 67 6 U 6 16 6 88 6 31 6 36 10 11 5 80 Hoods by de oprË ting der maatechappij in 1881 werd rekening gehouden met het vooruitzicht dat eenmaal de vaartverbetering tot stand KOU komen Andors mire vrij zeker de oprichting mislukt want de bezwaren aan het organiseeren van een behoodyken dienst ware en zyn nog zoo groot dol het verkrijgen van een zy het slechte middelmaMg Ünanciëol resultaat zoo goed als onmogelijk scheen en werkolyk heeft do maatschappy sedert hare oprichting stryd moeten voeren om haar bestaan De redenen van algemeen belang bevordering van handel en ngverbeid ontwikkeling van de Gouwe en Rynstreken en wat dies meer zy welke de vaartverbeterinff wennchelyk makvn zullen van andere zyde wel zoo klemmend worden bepleit dat de veoaootschap zich van argumenten dtarvoor meent te kannen ontbonden Maar voor haar belang dat trouwens ook een algemeen belang ia oprdeelt zy te mogen en te moeten opkomen nu in uwe aanstaande vei adering de beslissing vallen zal Zy bepaalt zich daarvoor tet drie punten lo De gabelrechten op te brengen aan de sted Gouda 2o De provinciale verordeningen die de gtoombootcn aan zekere snelheid binden 3o De belemmering veroorzaakt door de spoorwegbrug over de Gouwe Ad lo Het bezwaar der gabelrechten zoo voor deze als voor andere stoomboot maatschappijen die de Gouwe bevaren ban u blyken uit de volgende berekening De raaatschappy heeft gedurende haar twaalfjarig bestaan aan do stad Gouda betaald niet minder dan 12 021 55 of gemiddeld per jaar 1000 dat is 5 pet van haar maatschappelyk kapitaal dat 20 000 bedraagt terwyl aan de aandoet houders slechts in 1888 2 pet in 1889 3 pet en in 1892 2 pet als dividend kon uitgekeerd worden Als de vrachtprys van eenen passagier over het geheele traject op 17 cent gesteld wordt dan moeten om alleen deze kosten te betalen or OOOO personen vervoerd worden Ad 2o Dat de vaartenelheid hy provincialeverordening beperkt is stelt den gezagvoerderder boot in verband met de weinige en korteopeningen der spoorwegbrug vaak voor hetalternatief of do boete te lieloopen of hetzijdoor niettijdig aankomen of hetzy door aande brug te worden opgehouden de f passagierste moeten teleurstellen en hun reisplan te doenmislukken Ad 3o Dat eindelyk de spoorwegbrug by Gouda de maatechappij doemt omdikwyisvoor haar onmogelyko uren in hare dienstregeling op te nemen tot groot ongerief van het publiek zal wel niet nader behoeven te worden aangetoond Uedenen waarom do stoom boot maatschappy Boskoop Waddingsveen Gouda zich hierby wende tot uwe vergadering met verzoek om ook bare bezwaren by hei nemen der gewichtige beslissing te willen wogen en die beslissing zOo te doen vallen dat de bestaande en genoemde belemmeringen in en voor de vaart worden opgeheven Men meldt ait Amsterdam van Zondag Een blokwacbter van do Holl Spoor was heden ochtend er getuige vau hoe aan de overzndo van de vaart welke do spoorbaan van den Haarlemmerweg scheidt een twist tusschen eenon man en eene vrouw daarmede eindigende dat de vrouw in hot water werd geworpen De blokwacbter niet in stunt hulp te bieden teleplioueerdo uit zyn blokhuis naar het station te Halfweg waar de stotionschef de politie waarschuwde Dezo begaf zich terstond per rytnig naar de plaat dor misdaad Do vrouw bleek verdronken te zijn en do moordenaar gevlucht Terstond reed de politic hem achterna en slaagde er in don man te achterhalen Een onderzoek bracht aan het licht dat de vronw een paar dagen naar Den Helder was geweest en te lang naar den zin van haren man wns uitgebleven Dit gaf aanleiding tot don twist die een zoo noodlottig einde nam Van audore zydo wordt omtrent deze zaak gemeld De werkman H Faase wonende te Haarlem had eene vrouw mot wie hy samenwoonde te Amsterdam van eene boot gehaald en te voet ging men huiawaarte Onderweg ontstond ei eene woordenwisseling die spoedig in eene hevige norHteling overging wanrby F de vrouw in eene moddersloot wierp en met geweld eenigen tyd in de modder duwde 7 10 4 50 4 67 6 04 5 11 6 80 6 56 6 03 6 10 6 17 6 86 1 84 1 44 1 46 1 55 8 08 8 09 8 16 10 80 Voort 6 64 N dLd6 69 Z Zeg 6 08 Bl Kr 6 14 I86 M 6 19 lo sa ülreoht 6 33 7 50 9 63 1 ItarneloD 6 47 8 03 10 0 Woonlon 6 63 8 10 lO U Oudoirater 7 07 8 19 10 84 Oouila De onverlaat nam daarop de wyk naar Half weg doch werd op den wag van daar naar Spieringhorn door de veldwachters Haiüc en Koster gearresteerd en voorloopig in de oei te Halfweg of esloten Op aanvryxing van een drietal personen die aan de overzyde der vaart het gruwzaam tooneel moesten aanschouwen zonder te hulp te kunnen komen werd het lyk der 36 Jarige vrouw opgehaald en naar Stoterdgk overgebracht Zwaar geboeid onder geleide van 3 veldwachters en onder toeloop van honderden menaehen werd de man per rijtuig van Halfweg naar Sloterdyk overgebracht Met het lyk geconfronteerd verklaarde hy de misdaad niet te hebben geple maar dat hy integendeel gepoogd had zyne vrouw die zich wilde verdrinken te redden Zyn gelaat draagt echter de duidelijkste sporen eeoer worsteling Nog denzelfden dag werd hy naar Amsterdam getransporteerd Naar aanleiding van een bericht over het door een Pranachman uitgevonden rookzwak kroit vestigt men in Avicn tura de aandacht op het rookvrye kruit aPlastomeniet door W Güttter Reichenütein in Silezië nïtgevonden en gefabriceerd Byna alle roodzwakke kruitsoorten worden tot nu toe uit nitrocellulose schietkatoen verbonden met salpeter gemaakt on om hett eu atmospherische invloeden bostend te maken wordt dit celluloae in azynether aceton of parafin gedompeld waardoor nitroglycerine ontstaat en later mot houtpoeder vermengd Het groote bezwaar by al deze fabrikaten is dat de zuren de geweer oL buk loopeu meer of of minder aantasten het kruit te ongelijk van gasdruk en het nitro lycerine zeer gevaarlyk is dadrom heeft do uitvinder van het plastemeniet eene andere stof gezocht geschikt om nitrocellulose op te nomen onder de genitreerde hydrogene koolstoifen en dit gevonden in het zoogenaamde denitroteluol hetwelk in gesmolten teoatend ook cellulose opneemt en dan eene glasharde massa vormt waaruit zoowel het grove nieuwe rookvrije kruit voor zwaar geschut nis ook het hm en jachlkruit gemaakt wordt Op de Duitsche inrichting tot onderzoek van haudvuurwapens heeft men volgens een in de Ned Sport uit de Waidraan overgenomen bericht verschillende proeven met plastomentet genomen waaruit gebleken is dat dit volkomen gevaarloos ii daar het niet zooala de andere nieuwe soorten wit kruit ontploft maar zoonis gewoon kruit by zeer gerïngen goadrnk ontbrandt en vooral bg jachtgebruik wat dekking eu doorsli betreft met succes gebruikt ia Vele heeren der jachtvereen Nimrod die op Cleypigeons schieten hebben dit ook bevonden en gebruiken aedort geruimen tyd plaatomeniot terwyl vroeger met Sohul n Engolsch witkruit geschoten werd Eeuigo dagen geleden werd door een onbekende juffrouw in eenen winkel te Leiden een waardelooze penning voor een lOgulden stuk in beta ing gegeven Eerst toon zy reeds een goritimen tyd den winkel verlaten had werd het bedrog ontdekt doch de bedrogene kon geen behoorlijk signalement van de onbekende geven Zaterdag avond had een zelfde geval te Leiden plaats thans gepleegd door een 20 jarig jonkman die zich ontdekt ziende de vlufiht nam mot medeneming van het grootste gedeelte van het hem reeds voorgetelde geld De winkelier achtervolgde hom zonder hem te kunnen krygen en gaf toen aan de politie van de zaak kennis Het mocht dezen gelukken den dader in de wachtkamer 3e klasse der Hollandache spoor te ontdekken en ta arresteeren Aan het politiebureau gebracht gaf hy op van liotterdam afkomstig te zijn en bekende onmiddellyk het door hem bedreven feit Hy is ter beschikking van de jastitie gesteld 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 88 11 08 ILSt li M 8 10 4 45 4 66 5 08 5 09 9 S6 9 44 9 50 4 48 7 06 7 11 7 80 7 86 7 31 9 41 9 5 6 09 8 09 8 60 10 07 10J4 8 04 9 1010 83 1 8 419 38 10 40 1 86 7 07 7 17 7 84 7 S1 7 87 Wreedheid jegens jonge kinderen wekt den toorn T n wlf het onverschilligste weien En wanneer een vader en moeder uit den beschaafden itind hun eigen kinderen van 3 jaar en anderhalf jaar op de afschnwelgkste wgze dag aan dog mishandelen jnicht iedereen als ze ten laatste gestraft worden De heer en mjrronw Phelan van Upton Park bg Chester vermogende Heden zgn ieder tot zes maanden dwangarbeid veroordeeld een zeer zware straf wegens hnn noamlooze wreedheid jegens hun twee kinderen De heer Phelan sloeg het kind van anderhalf jaar met een hondeniweep met dobbelen slag Het kind vau nog geen drie jaar werd van twaalf uur lot acht nnr vastgebonden op het grasperk Als het kleine kind li jaar niet zoo snel wonderolie innam ais de moeder wenscbte nam dit wgf het kind bg arm en been en wierp het buiten de kindeAamer zoodat het met een plof bewusteloos neerviel Het kind van drie ja4r werd steeds zoo gebonden in zgn bed gelegd dat bet veel pgn had en niet kon slapen Joo kleine duivel wil je je hoofd recht houden werd ot bet kind van anderhalf jaar gezegd terwjl de moeder het mot de vuist op het gozichc sloeg Een half nur voor haar tweede bevalling sloeg zg haar oudste kind met een haarborstel omdat de kindermeid de riemen had los gemankt waarmede het krom gebonden was We sparen onzen lezers nadere bgzonderhedeo Deze vaderc en moederc zgn jonge menschen Ze zgn niet krpinkzionig Ze wilden de kinderen uiet dooden om er van verlost te zgn I Ze wareu enkel wreed Zulke menschen zgn mirakels De Graphic geeft hun portretten De man heeft een gunstig voorkomen De vrouw heefl een wreeden mond dit scbgnt ten minste zoo als men weet wie zg is Te Ëlberfeld won een werkman dezer dagen een prgs van f 15 000 io een loterg Dadelgk liet hg het werk varen en nu begon een leventje van vroolgken Frans Zgu vrienden en kennissen hielpen hem spoedig door zgn geld heen en het dnnrde niet lang of hg bezat geen penning meer Door den nood gedwongen keerde hg nu tot het werk terug maar dit wilde niet meer vlotten en het eind van de geschiedenis was dat hij zich doodschoot De man was slechts 23 jaar en vader van twee kinderen Haagsche brieven vfi Hek is tegenwoordig stil in de residentie De parlementaire werkzaamheden bepalen zich tot den ongetwijfeld zeer nuttigen maar voor het publiek onzichtbaren arbeid in de afdeelingeo Of do overweging der kieswet aldaar resultateu hebben zal die tot eeee bevredigende oplossing zullen leiden heb ik hooren betwgfelen Wel heeft een lange gedachtenwisseling plaats gehad en zal er een omvongrgk rapport worden uitgebracht maar men zegt dat men geen stap nader is gekomen tot een vergelijk tusschen de beide stroomiugeniu de liberale purtg Do quaestie zou moeten uitgevochten worden bg het openbaar debat Intosschen geloof ik toch dat het uitstel der behandeling nuttig zal geweest zgn om de opgewonden stemming waarin de algemeene discuasiën de kamer gebracht hadden te doen bedaren Ik blgf het nog steeds wenschelgk achten dat de kieswet tot stand komt met medewerking der groote meerderheid van do liberale partg Die mogelijkheid bestaat nog Want velen die bezwaar hebben tegen Taks voorstellen zullen zich er ten slotte bij nederlegfeen Ik voor mg geloof dat Van Houten gelgk beeft in zgue beschouwingen wat betreft de bedoelingen der grondwet en de wenschen der liberalen tot op de indiening der aanhangige ontwerpen Tak irengt ons verder dan oorspronkelijk het plou was Toch zou ik ten slotte de ontwerpen aanvaarden als alle amendementen werden verworpen omdat eene politieke partg zich over het algemeen moet laten leiden door de bewindslieden welke namens haar aan de regeeringstafel hebben plaats genomen Men gelooft dan ook dat in Maart do wet Tak zal doorgaan natunrlgk zonder de schrjjfproef die reeds in de afdeelingen gebleken is veroordeeld te zgn en die de voorsteller zelf wel zal moeten opofferen Men verwacht zeker in nwe stad wel dat de quaestie van het stedelgk subsidie aan de rgks hoogere burgerschool in de kamer zal worden ter sprake gebracht nu uw afgevaardigde daarover aan tschrgven geweest is Ik geloof evenwel dat nwe stadgenooten wel zullen doen zich niet te vleien met hooge verwachtingen Naar mgne informatiën bestaat er bjj de Regeering al heel weinig lust het budget voor ouderwgs nog hooger op te voeren Indien men zich niet plaatst op het bijzonder belang eener gemeente maar de zaak nit het oogpunt van het algemeen rgksbelang beschouwt dan zgn er weinig argumenten voor te zeggen Dit heb ik althans van iemand die meer competent ia bn ik lo nu de school er eenmaal is is het voor het Rgk voordeeliger dat de stad de bgdrage betaalt 2o geldt nog de vroegere overweging dat er van rijkswege reeds veel meer scholen met 5 j c waren dan wetteljjk vereischt werd 3o zon het een gevaarlijk antecedent zgn indien hot Rgk zich door een tgdelijke vrijgevigheid eener gemeente eigenlijk liet dwingen tot een maatregel die het niet wflde 4o de gemeente betaalt veel minder dan andere die zelf een school bekostigen on daarvan der kosten vergoed krggen Ik geef deze tegenwerpingen tot uw naricht omdat zg afkomstig zgn van iemand die mot ministerieele bureau s in betrekking staat Onze liberale kiesvereenigiug is niet zeer gelukkig Nog is er geen bestuur gevondenen hoe langer die onzekerheid duurt hoe meer de geestdrift van vroeger plaats maakt voor onverschilligheid Oe plaatselijke quaesties hebben hier ook weder verlammend gewerkt op de politieke eendracht en ik vrees dat ook hg kamerverkiezingen de naweeën niet zulten uitblgven Tenzjj de kieswet komt en nieuw bloed brengt waarvan niemand nog iets weet Ook de Raad heeft nogal eens tegenwerking Vooral als het betreft de verversching der grachten Pas ia besloten na herhaalde stemming dat men eerst zal overgaan tot demping der overbodige vervnilde grachten alvorens een besluit te nemen in de bestaande spuiingqaueatie die al zooveel hoofden heeft warm gemaakt of Delfland komt met bezwaren Donipmg van grachten zal aanleiding geven tot verkleining van Delfiands waterboezem Natuurlijk Maar ik heb nooit gehoord dat steden door dergeljjke overwegingen zijn afgehouden van hun voornemen om overbodig water aan te plompen Daarenboven het graven van het ververschiugskauaal iu de duinen heeft deu boezem belangrijk vergroot zoodat het een het ander compenseert De quaeatie is iutusBchen gesteld iu handeu vun de rechtsgeleerde commissie uit den Raad welke haar licht zal doen schijnen over Delöunds m i gezochte bezwaren Het spreekt vanzelf dat ik niet zwjjgen kan over eene andere quaestie waarover veel gesproken wordt in de residentie Niet voor niet leeft men hier onder de militairen al wat met bevordering en ontslag dier heeren vooral van de hooggeplaatsten in verband staat wordt drok gecommentarieerd Het Dagblad ik be doel ons Haagache heeft den volke reeds kondgedaan dat kolonel Vogel van de grenadiers zal worden gepeniioneord nadat er sedert eenige weken onaangenaamheden vau orostigen aard waren voorgevallen tusschen hem en den inepeoteur der infanterie waarin ook de minister van Oorlog werd gemengd Dit bericht heeft natuurlijk de verwondering gaande gemaakt omdat genoemde hoofdofEcier bekend stond als zeer goed aangeschreven een man zoo gezien dat hg op het punt stond bevorderd te worden tot commandant van de 2 i diviaie Men dacht in den beginne aan intrigues om iemand uit het zadel te lichten die een ander in den weg stond Doch naar ik thans verneem heeft de kolonel zelf aauleidiug gegeven tot den te nemen maatregel en ia deze hoewel gestreng niet onverdiend Het moet namelgk gebleken zijn dat hg de fouten van zgn zoon die sergeant is bg hetzelfde regiment te veel heeft door de vingers gezien zoodat het strafregister van dut jongemensch ouder vadera commando blank bleef niettegenstaande ernstige overtredingen Meer dergelijke partjjdigheden in den vader verschoonbaar maar bg djb regiments commandant te veroordeeleu m eteu aau het licht ziju gekomen ten gevolge van een onderzoek der politie rapporten door den inspecteur der infanterie Deze uit een militair oogpunt zeer ernstige feiten maken de aanstaande pensioneering verklaarbaar Wy vaders kunnen niet dan te doen hebben met dezen geachten militair die een eervol verleden heeft en zgn verdere carrière gebronke zich door te groote toegeeflijkheid Wie onder ons zonder 7onde ia werpe den eersten steen £ n toch zal ieder moeten toegeven dat zelfs de schgu van nepotisme in het leger niet geduld mag worden Dienteugevolge moet er een ander in aanmerking komen voor het commando over de eerste divisie infanterie aangezien generaal Kool daarmede niet belast blglt Men noemt thans kolonel Bloem van t 4e Hiermede is mgu Igstje van onderwerpen ten einde wellicht dat de begrootings diacussiën in den raad mij apoedig stof geven voor een nieuw epistel PïElPATKICOB Bnltenlandsch Overzicht De brief van den Italiaansche oud minister Di Kudini aan z ne kiezers is verschenen De leider der oppositie bestrydt daarin ten sterkste de militaire politiek zoowel als de verhooging der successierechten de invoering eener pr gres iove belasting en het betalen der douanerechten in goud Hy verklaart dat het onmogelyk is den financieelen toestand in het reine te brengen als men niet terugkeert tot het programma dat een einde moest maken aan de stoataBchuld en als men niet tracht tege lökertyd beEuinigingen en eene vermeerdering der ontvangsten tot stand te brengen De schryver acht beperking vau eenige uitgaven zooals die voor het l r en vermindering van het aantal geëmployeerden onvormydelyk Het evenwicht in de begi ooting moet gebaseerd zyo op verbetering in den stand der schatkist en van den muntomloop de schatkiatbiljetten moeten geleideiyk geconsolideerd on de wet op den muntomloop moot herzien worden Men Stoa ons kunnen verwytcn zegt hy dat wy een militaire organisatie gehandhaafd hebben die by gebrek aan middelen langzamerhand schipbreuk Igdt Indien wy den moed missen om ons heil te zoeken by eene oplossing die de logica aangeeft zonden wy gedwongen kunnen worden onze toevlucht te nomen tot territoriale werving of vermindering van don diensttyd hetgeen het iuuerlyk gehalte van het I er in gevaar zou brongen Het is onmogelyk het leger te redden als men het budget niet redt Do bondgenootschappen die ons den vrede verzekeren zyn voor ons een onschatbare woldaad Omtrent de voorvallen te Aigues Mortes merkt de schryver op dat hot land niet voldaan is over de oplossing die aan de zaak is gegeven on dat de minister van binnenlandscho zaken in deie de grootste verantwoordetykheid draagt De Duitsche keizer reisde naar Dresden om koning Albert van Saksen geluk te wenschen met den ÖOsteu gedenkdag vau zijn militairen dioDBt Aan de t ooaten by deze gelogonhoid hwarn goeu einde Do keizer gprak en de koning bedankte hem Daarop antwoorde de keizer en voor dat antwoord Iwdankte de koning opnieuw Keizer Wilhelm noemde den koning toon hg hem al zyne hulde en die van het leger den veldmaarschalkBHtaf aanbood den eenig overgeblevene der groote legeraanvoerders uit don grooten tijd Wonderlyk loopt de geschiedenis I Koning Albert die zulk een belangryk deel bad in de overwinningen van Beaumont en Sedan ontvingf in 1871 den Rusaischen maarschalksstaf van czaar Alexander II wegens de grooote verdiensten in zyn stryd tegen Ërankrijk Nu huldigdt de czaar door byzondere eerbewyzeu Mac Mahoiii den geduchten bestrijder van zyn grootvader By het Duitache ryksdepartement van financiën word oeno tweede conferentie gehouden met ministrs van financiën uit de bondestatcm ditmaal alleen uit die inzonderheid belang hebben by den wynbouw Volgens het offioiouae bericht zal wan n er in dio conferentie de noodige ovoreenstemming wordt verkregen onmiddollyk het ontwerp dir wynbelasting ter goedkeuring by den Boudsté i worden ingediend terwyl men nog altoos hoopt in de eerstvolgende zitting vnn den Ryksdag de gezamenlijke belaatingplannenter tafel te kunnen brengen Intussohen ia do KülnischoZeitungc in staat gestold den woordelyken inhoud der grondtrekken van het ontwerp mede te doelen Nft al hetgeen reeds er van was vermeld bevat hot niets nieuws tenzy alloen op punten van ondergi Bchikten aard Voor zoover de hoofdpunten betreft strekt het echter ter bevestiging van het reeds vroeger gemelde dat de belasting zal word on geheven opnatuurwyn mousseorenden wyn en kunatwyn bestemd te verbruike binnen het ryk dat belastingplichtig zal zyn de kleinhandelaar of do verbruiker datdebolastingplichtigheid intreedt wanneer de wyn uit het buitenland of van den binnenlundschou producent of van den groothandelaar overgaat aan den kleinhandelaar of den verbruiker dat do belasting zal worden vastgesteld naar eene percent e der waarde van den wyn enz Deze percentencyferfl worden echter nog niet genoemd Iu hot Huis van Afgevaardigden zyn gisteren het kieswetontwerp d Regeering en de andere voorstellen die daarmede in verband staan voor do eerste maal gelezen Graaf Taaff verklaarde datdorogeering met het oog op de aanstaande beraadslaging over de kies wother vorm ing gemeend heeft hare hooding in dezo quaestie te moeten preciseoren iBen nauwlettend onderzoek van de verschillende gebeurteuisseo welke gedurende do laatate jaren zoowel in Ooatenryk als in bet buitenland hebben plaats gehad heeft der regeering don weg gewezen Haar plicht noodzaakt haar in doze zoo ernatige aangelegeohoid het initiatief te nemen Elke vijandige strekking tegen zekere klassen dor bevolking of zekere partijen is daarby aan de regeering vreemd geweest en het ingediende ontwerp is geen maatregel waartoe zy onder de pressie van buïtonlandachen invloed heeft besloten Alleen door op voldoende wyze het kiesrecht uit te breiden kan men krachtdadig de erustige gevaren bezweren waarmede de maatechappy bedreigd wordt van de zijde de volkafelassen die nu nog yaii politieke rechten verstoken zyn Doregeeriog mii et het beginsel van uitbreiding van kiesrecht handhaven ondanks de opositie van drie partyen De minister meende zich by de eerste lezing tot deze korte uiteenzetting te moeten bepalen De Frankf Ztg zegt dat de toestand van Oostenrijk van dag tot dag verandert De kaizer heefl in Budapest baron GhlumeoEky die het voorzitterschap der Üostenryksche Kamer wilde nederleggen gerust gesteld en hem verzekenl dat de r eering de kieswet hervorming niet met geweld zal doorzetten en dat zokor geeu aanval tegen de Duitache Unkerzyde mede bodoeld was ëu de Magyar Ufzag deelde aoortgelyke uitingen van graaf TaafFe mede Daaruit leidt men af dat de miuistor tyd wil vinnen Hy erkent dat zyn voorstel voor verbetering vatbaar is en ziet de amendementen der partyen t moet En in dien tusschentyd zal hy met elke party afzonderlyk onderhandelen hy zal trachten zoowel de clericulen als de Poten e de leden der Hobenwartclub te doen inzien dat zy by deze kieawft herzioning meer kunnen winnen dan verliezen £ n misschien zal hy ook enkele wijzigingen in de kieawet toelaten Door de liukerzydo te isoleeren hoopt hy een meerderheid voor het ontwerp te zullen vinden Taafte s tactiek schynt door de linkerzydo te ingezien want zy werkt voortdurend voor do onmiddellyko behandeling op vaar af dat de Itykaraad dadelyk zal worden ontbonden Uio ontbinding zou haar ophetoogenblikzeer goed te atado komen omdat dan de beslisaing van do uitzonderings maatregelen wordt verJschoven en de liokerRyde by de discusaie voor scheuring vreeat Doeh graaf Taaftia ziet dan ook wel in CQ zal geen beslisaing van de zyde der kiezen over de uitzonderingsmaatregelen en de kieawet outwerpen uitlokken En misschien zien wy nog dat graaf Taaie door de kieswet in te trekken do linkorzydc er toe brengt uitdankbaarheid de uitzonderingsmaatregelen goed te keuren qu dat zoodoende alles vreeduam wordt opgelost Want het tydperk der verrassingen ia nog nint ten einde Do Belgische kieswet ia thans ingediend Daar het kiesstelsel in hoofdzaak in de Grondwet zelf ia neergelegd zyn de verschillende bepalingen der kieswet over t geheel niet van overwegend belang Hoofdzaak zyn de uitsluitingen waarvoor de Grondwet aan de kieswet de vryo hand heeft gelaten Daarby wordt nn lo uiteluiting dor kies bevoegdheid imperatief aan zekere veroordeelende voonisaen verbonden 2o sommige beroepen als voortdurende zekere delicten als tijdeiyke grond van uitsluiting aangenomen 3o de openbaar bedeelden van kiosbevoegdheid uitgesloten Voorts worden nader geregeld de eens usvoor waarden waaraan een aopplementairo stem wordt v rzekerd en opgesomd de diploma s en beroepen die eveneens supplementaire stemmen verschaffen De leeftyd van verkieabaarheid voorden Senaat blyft op 50 jaren vastgesteld De verkiezingen zullen voortaan plaate hebben in de maand October Hoe de verplichte stemnitbrenging voizekerd wordt konden wy uit de beknopte mededeelingen der bladen nog niet ontdekken fiurfforlUke Stand GEBOREN 22 Oct Hendrik ouders W Noordegraaf en E de Jong Johanna Maria ondera W Orüuder en J Hazebroek Cornelia ouders O Knor en 3 E Kaatera Wilhelraina Catharina ouders N de Jong en W C Dijkman Christina ouders P Tom 00 J Schoonderwoerd Johanna Agatha ouders 1 A Schraven en A Tuinenburg OVERLEDEN 22 October A W Die telhorat 72 j 23 H Egeter 3 m GEHUWD 24 Oct C A J de Goeö oil A A M Blom Oct Watergetyden Hoog Laag Hoog Laag Wo nid 25 5 31 1 6fi B 49 l H Dumlord 2fl fi 08 ï 3H B 7 3 62 VrydaK 27 46 8 U 7 07 8 8 Zalord 38 7 28 8 68 7 51 4 16 Zomi 8 8 16 4 40 S 4l 6 06 Maand 30 08 5 83 tf 85 8 Uinsd 31 10 03 fi 28 10 8 7 04 SprlngtU 27 Oot ea 10 NovMaan Zonoot OpR A Oiul r A Opff Ondergr 4 3 fi 47 V M lÖ Oot 6 84 4 65 4 67 8 22 35 6 45 4 48 6 26 9 68 31 6 66 4 81 6 08 ll 2 39 7 OÜ J 41 A 8 28 1 34 56 8 08 L K Alom te bekomen DE eoüDm om of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Oottde beneven de geschiedenis der 8t Janskerk der ila7 eit der cartonteekeningen enz waarbij toegevoegd een afïonderljjk levensbericht der beroemde Qlasschilders de Gebroeders Dirk n Wüuler Crabeth FRIJS 80 Cents A BRINKIUN