Goudsche Courant, donderdag 26 oktober 1893

l o 6184 Oonderdag S6 October 1893 338te Jaargang fiOüDSÖiE eOHAMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gescliiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEW ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd l rys per jaar 5 zonder Romans 7 50 met Romans Zg die met 1 JANUARI 1894 lid wenschen te worden worden beleefd Terzocht hiervan voor 1 NOVEMBER as opgave te doen WraSMBSGEOEM Toor HEEREN en DAMES A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam 83 ocrroBEB ifor krs lotkoers NtumuND Corl Ned W 8 Ï 1 82 1 8 lito dito dito 8 IS loi u 97 dito dito dito S i 1001 HoKOAK Obl Goudl 1881 88 4 921 iTUIt Inicbrüvitlg 1802 81 B 76 76 OontNU Obl in papior 18 18 5 dito in zilnr 1668 t SV PoiTuoii Üblig met ticket 8 20 dito dito 3 19 KtJBLANo Obl Ooit 2e Serie 6 62 627 dito OeeoDi 1880 4 2 ditobgBoth 188 4 3Vs ditobijHopel8SV 0 4 98 dito in goud lecD 1883 6 97 l dito dito ilito 1884 S loiv 101 BptllH Perpet lohuld 1881 4 60 Tliiiciu Gepr Uonv leen 1 8D0 4 70 Gee leening serie 1 l Qec leeninx Krie C 22V ZlllD Ara SEP Ute T obl 1892 6 104 Meiico OU Duit Sob 18110 6 6 VlHKUKU Übl 4 onbep 1881 37 Amtbeuam Obligutim 1861 3 98 KoTTïaUAll Sted leen 1888 8 98 NlD N Afr Handeliv eend 97 Arendsb T b M i Certificaten BSO Deli Maatiehappij dito B98 Arnh llypotbecicb pandbr 4 100 Oult My der Vontcol aand 8IV 81 Or llypolfaoekb paudbr 4 Nederlandaehe biinlc aand lOOV 204 Ned UaDdclniaateoh dito 189 N W l ao Hyp b pandbr B 98 9 Kott llypütbeekb pandbr 4 101 Utr Hypothgekb dito 4 OotTKKB Ooflt Hong bank aand 100 131 BUHL Hypotheekbank pandb Vi 961 Ahkuika Kquit bypotb pandb 5 M w L i Pr Lion cert 6 7 s N 0 Holl lJ Bpoorw My ar d BI Ml tol Eipl V 81 Spw nand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 91 169 118 dito dito dilolSSI dito 6 100 lTAUB Spoor l 1887 8 A Eobl 3 ZuidIlal Spwmg A ll obl 3 i V 481 to 60 PoLBN Waricbau Weencn aand 4 121 121 Rtjal Qr Buis 8pw Mg aand B 121 121 Baltinhe dito aand B6 66 Faltowa dito aand 6 66 Iwang Dombr dito aand 6 99 Kank Ob Asow Bp kap aand B 121 Louwo Bewait 8p Mij oblig 5 Orel Vitebik dilo oblig B 10 Zlid Weat dito aand B 68 68 dito dito oblig 4 90 AMBBiKA Oent Pac Sp Mij obl 8 101 Cllio Nortb W pr C v aand 180 ditodiloWin 81 Peter obl 7 129 Denvar Si llio Gr Spm oert v a 10 Illinoia Geatrol obl in goud 4 97 Louiiv NailivilloCert v aand 46 40 Uexioo N Spw My leh vp o fl 86 Miw Kansas v 4 pot pref aand 19 20Vg N York ünUrio West aaod ia s U U dito Penns Ohio oblig 8 101 Oregon Calif Ie hvp in goud S St Paul Min Maoit old 7 107 Un Pao Hootdiiin oblig 6 100 dito dito Lino Col Ie byp 0 B BI Bï i CillADA Can Soulb Corl v nand 48 Vm C Rallw StNav leb d o 0 10 Amsterd Omnibus M i aand Botterd Tram weg Maats nnnd 1591 Nbi Stad Amsterdam nnnd 3 106 Stad Itotlerdam aand 3 10 llBLOiB Stad AnlworponlS87 27 99 Stad Brussel 1886 2 i 99 IIONO Tbeiss lU gullr Gesollaoli 4 1121 UosTENK Stnalsicening 1880 B 116 K K Oost B Cr 1880 SpAtlJB Stad Madrid 3 1868 28 29 Nbd Ver Bol llyp Spobl oert B 1U5 advertenti£ n Getrouwd C0BNBLI8 A U d aOËIJ im ALIDA A M BLUM J 24 OotoW 1803 Gouda die tevens namona wederzydsche Familie hnn nen dank betuigen voor de vele bl jkeu van belangstelling by hun Huwetyk ondervonden Tot onïe diepe droefheid overleed heden morgen ons innig geliefd Zoontje HENDRIK AKIfit raim twee maanden oud J Dl KOK M M DE KOK KwiBKlLIllBtia Tmeium 22 Ootober 189S ADVERTENTIEN i alle l MneM en BuUenlandacht Couranten worden dadeljjk opgezonden door h e Adverlentie Bureaa van A UUINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Soelpersdruk van A BaiHIUANlt Zoon Hartelyk dank ook namens de Kinderen Toor de vele en hartelyke blyken Tan belangstelling by de viering van ons zilveren Hnwoiyksfeest J VA DEa BANDEN H TA D E SAN DEN TAN urn Obebt Gouda 24 October 1893 Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt by deze bekend gemaakt dat de eerstTolgende BALLOTAGE TOor het Lidniaat chap der Societeit zal plaats hebben op ZATERDAG 11 NOVEMBER a s en de Ballotage Ljjst op ZATERDAG 28 OCTOBER gesloten wordt Namens het Beatnnr F HERMAN Fz Sarelaris Gouda 23 October 1893 Voor den verkoop van REUZEL MARGARINE en HONINGZOET verlangt men SOLIEDE AGENTEN Alleen z j die prima refereotiën bezitten komen in aanmerking Brioren met opgave van referentiën onder t Motto Sol iede aab het Alg AdvertentieBureau A db la MAK Azn Ameierdam LEESGEZELSCHAP VAN Binnen en Buitenlandsehe Tijdschriiten Vt 9 per jai 1 den beleefd verj BER as opgav j T SWiETSESBUSB E 92 KLEIWEG E 92 In Lossing de Lading GROVE P ISRIJGSM ltX Do NIEUWE LONDON doet het gryze Haar binnen enkele dagen verdwyuen maakt het glansryk en zacht is onschadetyk voor de huid on verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen vorkrygbaar by 1 A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger ZAK WOORDENBOEKJES bevattcttdlf de geslachten der zelfst naamwoorden be uoTens eoue korte verklaring van de moeilykste daarin voorkomende woorden volgens de Hteiiwe Spellina van Dr M us VRIES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkrygbaar by A BRINKMAN ZN TieHdeweg BIËKBOTTELAKIJ Korle Tieiulcwcg D 3 De ondergeteekende beveelt zich by voortduring beleefdelyk aan voor de LEVERING der XSerate Soort BIBBBS nit de Bronwerg DB Qbkboondb Vai k Van Vollenhoven s i xtra Sloul Toor Bloedarmeu Maaglgdera Zwakkeu en Kraamvrouwen als meest Veraterkeude Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door my ateeds Itelegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT H VM WUNGAAEDEN Het groote aantal zenuwkwalen van Ecnuwfaoufdpyn af tot de voorafgaands keateokonea vaa apoplexie herseulieroerte te trottaenn aogiteeds alle middelen door de mediKhe tretensofaap aangewend Kerst aan den nieuwen tjjd komt de oer toe dat zg door het gebruik maken van den ceovoudigaten weg namelijk langi de huid eene physiologiaoho ontdekking godaau heeft die na hondcrde proefDemtugon Ihaoa over de gebeele wereld verbreid ÏB enterwyl zg in wetenschappelgke krlugeii de hoogste bolanggteUmg wekt tevens aene weldaad blykt to ziJD voor de aan zenuwkwalen lijdende menschhoid l eze geuDeswgze ia uitgerouden door don gewezen Officier van Gezondheid lloma Woisamann te ViUhofen ua hormt op de ondervinding opg laan in cene 50 j trigo prakiyk Door wasscblag van bet hoofd eonmaal per dag worden daartoe gesohikte stofiön door de haid onmiddeUijk aan het zenuurgeatdl medegedeeld Met deze goueoswijza werden werketyk scliitterende resultaten verkregen en zg maakte zooveel opgang dat van een do3r dun uitvinder geschreven werkje OVER ZENÜWLIJDEN en BEROERTE hare roorkoming en genezing bianon korten tijd reeds de 25o drak verschonen ia Dit boekje bevat niet alleen voor bet groote publiek verstsanbaro verklaringea omlront het wezen der nieuweretberspie on de daarmede Eolfa in wanhopige gevallen verkrogoti uitwerking maar ook vindt men daarin wetenacbappolyke vorhaDdalingon uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gew d zyn zoomede afachriFt van tal van getnigscbrifleQ van hooggepkatate geneoskuDdigen onder welke F Hénlère med dr professor aan da polykllniek te Parijs rue Rougemont 10 Stainsreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzlnDigen gesticht te Charenton SinitStsrath Dr Cobn te Stettn Qrossmaan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneeshesrdirecteur van het hospitaal te Agen Qehelmrath Dr Schering kasteel Quteafeis Bad Erna Darses med dr geneestaeer dlreO teur der galvano therapeatisohe inrichting voor zennwlijders te Parijs rue St Honoré 331 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Bus aco arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeclil mei dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrlère Eure lid van den Conseil Central d hFKiène et de Santé in Frankrijk en vcio andoren Aan allon wior zcnuwgestcI meer of minder aangedaan Is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kontookenon zgn chronische hoofdpHn migraine rsohele hoofdpijn bioedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder allo zieken die door boroerto gütrotfon worden en nog lijdon aan de s ovolgon daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeda ondor goneeakundigo behandeling geweoat zyu inaar door do b kende middelen ala onthoudinga on koudwaterkuur wrijven olectriaeeren atoomlooi of zeebadei geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebbon en ton slotte zy die VreeS gOVOelCn VOOr beroerte on daartoe reden hebben wogoua vorachijnaelen ala zich aanhoudend angstig roeien verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan ol deze drie oategorieu vaii zenuwHjdors als oaï aan jonge mei qes lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosheid ook aan gozondo zelö aan jonge personen die veel met bet hoofd werken en geeatulqke reactie willen vujrknmeo wordt dringend aangeraden zioh bot bovon vorinoido werkje aan to acbaffon hetwelk op aanvrage kofitOlOOS en franco verzonden wordt door IjEMAIRK Co Apothokora te l arya rue de l EchiqniGr 30 Alleeu gerechtigd tot verbreiding der gencoswyzD van BOMAN WEISSMANiX Oud Offioior van gezondheid eoro lid der Italiaansche f Sanitoits ordo van hot Witte Kruis en verder te Alltsterdam door M CLEBAW Co lleiligewog 42 Rotterdam F E van SiNTEK KOIFF Apotheker Korte Uoofdsteeg 1 Ufrecht u M UttV POUTOAT Oudegrocht bg do Gaardbrug F 160 Op de jongste hygienÏHch niedicinale TeniooastdUing te Gent is de Weissman sche geneeawijze door de medische jurj met de Zilveren Medaille bekoond GebrS Stollwerck s Chocolade c n Cacao rcolraatigo door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebiod Terbeterde fkbrleatle en uitsluitend gebruik van fijno en fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker van StoUwerck B Chocolade en Cacao oon aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleverancier 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Kous VOU8 déoemons nna Hedallle d or première claase en oonsldArAüon de Totre exoellenta fttbrlostlon de Ohooolat bonbons varies etc eto Stollwerck s brikaat is verkrijgbaar b H H Confiseurs Banketbakkers enz eai Generaalvertegenwoordiger voor Kederland JiiUiis Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt praetlaeerende Geneeslie Fen en door ket als goedkoop aangenaam zeker werkend en Huismiddel Beproefd door f ril Dr T Frerlohs n n T Soanzonk wiini i C Wltt K tawe Zdekauep PMwtiwrg Soederstadt icuw B K Lambl WarKhau Forster airmirihu Onderbullts organen sedert 10 jaren door Professoren Publiek toegepast en aanbevolen en onrohadelUk GenOeSPril llr Il Vlrehow a rHK V Oletl M0nch v a Reclam Leipzig t a a v Nussbaum MOnchan a a Hertz An il rd m a a V KOPCzynskI Krakau a a Brandt Klau buro bij Storingen in de kwalen der lever last van flÊ JK f aambeljen tragen stoelgang voortdurende ver KtiM W Sr stopping eu den daaruitvoortkomende ongesteld UjU heden looals hooHpUn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust enz Die Zwitsersehe Pillen van dco Apotheker Richard Braadt wüdeu om bare aachto working door vrouwen gaarne ingenomen en tja te verkleien boven de scherp werkcude Zouten Ibtterwater Droppels Uengacla enz Om het koopend a publiek tegen bedrag te besehermen wordt men er nog in bet hijs mder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersehe Pillen la den handel sijn gcbraclit die op bedriegelijko wiiae er bijna eveuioo Ditiien en verpakt sijn als de echte Daarom moet men bij den aankoop lich overtuigen dat het etiket bovenst aando afbeelding een wit kruis in een rood veld en de hoodteekcning Hohd Brandt draagt Hen moet daartoo de om de doos gerolde gebmiksaanwijzüig er afiiemen tlok wordt men er in t bijzonder op geweian dat de Zwltaeraohel PUlea van den Apotheker Ucb Brandt die b l de Apotheken verkrijgbaar iQnT alleen in dooien k 70 Cents geen klehiere doo es vetkoeht worden an Santenkolef te Botterdam M HooMdepot T E Van BINNENLAND OOÜDA 25 October 1893 VERGADERING ran den GEMKENTERAAD op Vrijdag den 27 October 1893 desmiddags ten 12 nre ten einde te behandelen De Begrooting der Inkomsten en Uitgaven van de Gemeente voor het dieuatjaar 1894 Do heer Van Vlymen lid der Tweede Kamer hield gisteren in de R Katb Leesvereeniging alhier eene lezing Het ingang van November is bü kon be Init benoemd tot bewaarder der hypotheken to Arnhem mr W Hemsing thans te Dordrecht € oor heeren cnmtoron van het Gymnasinm te Zetten is tot intendant dezer stichting benoemd Ds W P A Winckel predikant Mj de Gereformeerde Kerk te Oudewater Het nieuwe aloomscbip voor rekening der Stoomvaart maiitschappJ Nederland te Greenock in aanboBV zal den naam KoninginRegentes c ontvHngen Te Scheveniagen heeft zich een ziektegevnl voorgedaan dat door een dokter aldaar als cholera is gecoostateerd in een huisgezin aan de Heemraadstnat Ben kind is daaraan overleden een tweede kind mede aangetast schijnt te KDlIen herstellen De rytnigfabriek van do flrma B Voth te Arnhem zal voor den Soesoehoenan van Socrakarta een galaberliner maken met de galnharnachementen voor een bespanning van acht paarden Vanwege de sociëteit aMomust te Maastricht zal in den loop van het volgende jaar eene tentoonstelIing worden gehouden vnn photo graphieën photographische toestellen en van voorwerpen daarop betrekking hebbende Naar roen verneemt zullen in de maand December de tollen op de rjjkswegen in de provincie ZuidHolland verpacht worden Met het oog op eene eventneele afschaffinij zDÜen zij in plaats van voor 6 nu voor 3 jaar worden verpacht FEVILLETOIV EEH UIT DÏÏIZEFD XIII 88 Hij K rasf hnn dat hy dienst had genomen als rampUfaot en hun eerdaags bet handgeld zenden uu dat niet zoo groot wu ala hij gehoopt had Nu heb ik althans kost eu kleediug rrg eu gq hebt eeu eter minder Terrolgde by Ali ik weet wsarheeo ik ga sohrijf ik nader Hy gaf tijn adres eiet op sohoon het posUtemmI aaudaidde dat de brief uit Amstsrdsm kwam Hnu bleef dus niets OTer dan den tweeden brief bedaard af te wachten Hoe ontsl lden sg toen kort daarna bat handgeld werd to etonden met hei hericht er hg dat Ey mee moest naar Rusland Wel eob hg met veel moeite en roorspraak nog rerguuuing kunnen krijgen om hun vaarwel te komen Keggen maar daar dat voel geld kostte eu looh maar voor een paar oren sgn zou rond hg bet beter het niet te doen het aÜMibeitl uu er t pyulgker om sgn Hij baaloot den brief mot deze woorden Hebt allen dank rpor al uw liefde eu sorg ook Mina bedoel ik met dit alleu want ats ik san u deuk hoort si er by Sohrgf my oog eeas ans Men kan denken hoe dit laaUte gmleelte uit den brief die haar in rijn geheel door Trulda srd Tooi lexen die goede siel gelukkig maakte Lotelingen der lichting 1894 kunneu han verzoeken tot plaatsing by het een of anderfkorps 8clirifteiykc inuieaen op ongezegeld papier bjj den provincialen adjudant in d provincie met opgave van het door beu getrokken nummer en der raeente voor welke zy aittrekken Hun verzoek wordt dan op een Igat gebracht en by de indeeling in Maart in overweging genomen Wanneer bet met de belangen van den dienst overeenkomt worden ban verzoeken toegestaan Antwoord op de verzoeken wordtniet gegeven dus behoeft er geen postz el by het verzoek te worden ingesloten In de kiesvereeniging Beneden Ooaterdiep ia tot candidaat voor de Tweede Kamer in bet district Veendam gekozen de heer Treub met 18 atemmeu De heer mr P J G van Diggelen Vürkre 14 stemmen Naar de cAmsterdammer verneemt zal de heer Treub bereid bevonden worden eene eventueel hem aangeboden candldatuur te aanvaarden Gisteren werd te a Gravenhage verstrekt bet Diploma A akte voor de zuivere toepaasinj van het correspondentie en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéry aan Mevr L M A Pot Meyer Tholeu de hbr P v d MenJen leeri r H B 8 Goes P v Hartingsveld Sergt Harderwijk G O Volkert z b Amsterdam en B akte tot het geven van onderwgs correapondentieschriffc Stolze Wéry aan den heer E H E v Woelderen Oud zeeoffic Rotterdam Te Roermond had Zondagavond in de herborg Ooyen weder eene socialistische vergadering plaats Benige socialisten uit Maastricht waren daartoe overgekomen terwyl F Domela Nieuwenhnis als spreker optrad over de aociah stryd onzer dagen c Ongeveer 100 toehoorders onder welke weinig socialisten waren tegenwoordig Er viel niets byzonders voor Onder het zingen van socialistische liederen en begeleid door de gemeente potitie en marechaussee trokken zij na afloop naar het station Naar de Haarl Ct verneemt zyn van de Nederlandsche inzenders op de tentoonstelling te Chicago nc bekroond de heeren Driesseii te Rotterdam en Beusdorp Oo te Amsterdam voor cacao en chocolade XIV Door de droefheid waarin de familie door dio onicekerheid gedompeld werd was Mina soo mogeIgk nog inniger aan ben gehecht geraakt maar looh bleef zjj van haar kant ateeds den afstand bewaren die opvoeding en vroegere atand hadden daargeateld Kooit zou zy de kamer binnen komen zonder eerst aaa te kloppen nooit had men baar kunnen overhalen bianeo te komen zitten bjj da raoaltgden of dea avonds Alleen eer enkele maal als mgnbeer Keea eens wandelde of afwezig was was zg er toe te brengen bij Truida te komen voor de gezelligheid maar dan zat zg op bet puntje van haar stoel scbiohttg opspringende b j het minste ge ruobt alsof z kwaad deed Ën tooh zg deed die bleeke dame daar tegenover baar die in de 8 jaar dat zg au buiten woonden wel twint jaar ouder geworden was en die de beginselen al bespeurde van de ziekte die baar moeder bad ten grave gesleept integendeel zoo veel goed die eenvoudige vrome ziel Zij waren geest ver waoteu dte twee vrouwen hoe ook onderscheiden want zij waren buide eobte disoipeliuneo van Christus zusters in zelfverlooohoiidetiofde en blgmoedig vertrouwen en joist door dat zij r zoo eeovDudig roor uitkwam kon Mina zondur het seive te weten bosr mo steres soms een riem onc er het hart binden 2oo had Mr Kees haar op een tomeravoud eeas varzQobt binnen bU zgn zuster te komen aitten die nu at moesteiityds op de ruatbank log daar hg wat wilde gaan wandeteo Hé juffrouw 1 sprak zg na een courant dio De netto opbrengst ad 1928 02 der tentoonstelling van kunstwerken door dames vervaardigd door de dames vereenigiug Ncêrlands Weldadigheid te Utrecht gehouden van 28 September tot I October jl is gestort bji het bestuur der vereeniging tTroaw aan Kooiug en Vaderland De Amsterdamache aansprekersrereenigiog welker statoten in de Staatscourant voorkomen stelt zich ten doel lo bot houden van vergaderingen ter bespreking der beroepsbelangen 2o het vaststellen van voor de leden der Vereniging bindende tarieven het aanschaffen van by begrafenissen benoodigd materieel om dan hetzy zonder betzy tegen ee n matige vergoeding tot dekking der onkosten of tot atyving der kas ter beschikking te stellen van de leden 4o het doen van uitspraak ingeval van gerezen verschillen tnssoben de leden onderling 5o hot verleenen van ha p ingeval van nood Het gevaarlyk sujet W Geurts uit Linllè L dat tot tweemalen toe uit de gevangenis te Erkelenz Pruisen ontsnapte is door de Pruisische gendarmerie weder aangehouden Ook te Schiedam werd aan de lotelingen zonder onderscheid vau gezindte op do beide lotingsdageo een gezellig samenzyn aangeboden waarby gratis brood koffie en sigaren werden rondgedeeld Ongeveer de helft der lotelingen had zich in het lokaal waar het portret van H M do Koningin omgeven met de oranjekleur do wand versierde vereenigd en bleef er geruimen tyd recht prettig en gezellig byeen onder het zingen van vaderlandsche liederen en het houden van voordrachten De dood van het meisje dat zich Zaterdagmorgen te Amsterdam onder een trein heeft geworpen m het slot geweest van een liefdesdrama Zy woonde te Rotterdam by haar moeder een weduwe Daar woonde ook een stoker van de Hollandsche Spoor die liefdesbetrekkingen met haar aanknoopte waarvan de gevolgen niet zyn uitgebleven De stoker werd overgeplaatst naar Amsterdam en met zyn liefde voor hot meisje was betnazyn vertrek gedaan Dool bleef hy voor al haar smeeken om haar voor de schaade te bewaren en haar to trouwen Om in zyn nabjjheid te kunnen zyn kwam zij by een bier wonende oom en tante lofrefron stends zette zy haar poginj pn voort op de lafül log opgenomen to hebbeu wat zie ik daar wel wel is Mtjnlieer Herman H zoo getrouwd wist u het al Jo Mina ik heb ket ook goïien antwoordde Truida die bet op eens zoo beel warm kreeg ir Heeft u nooit moer iets van bem geboord P Neen hg moet naar Indië gegaan zgn ffOch voegde zg er tegen haar gewoonte met eenige büierbeid bg zgn nrmo vrienden vergeet men zoo gemakkelijk I Noen juf dat raeenl u niet U vertelde mo verleden week nog hoe gij in den laatsten tgdweer meer van dezen en genen wst boordot Juf zoudt u me heel bru aal vinden maar mag ik ureis wat vragen ou het don mensohen weer zoo veel beter begint te gaan onder den nieuwen Prins Koning wil ik zeggen worden uw pampieren nu ook niet wat fleuriger P Ja Mina dat sobeett wel iets maar uiet veel Oeb kind met ons zal het vel nooit meer fleurigerworden was jy maar met Piet getrouwd P WeI juf hoe beb tk tiet nou dat meent u niet ik beo nog veel meer dan vroeger van u gaan boaden ik doe mjfu werk met üefde en lust watwil een raonsch meefP Maar zog Aa eens eerlijk Mina hoe is hettoob uitgeraakt hebt gg Piet of beeft hg jou bedankt Wg hebben elksar op donxelfden svond bedankt Poor Ka u weet wel die groote dikke keukenmeid P opgestookt kwam by den hulsten avond my verbieden om me naar builen te gaan anders tag by van mij of Nu had ik myn bealuittoch al voor diao t d genomen en zoo was aibs doch tevergeefa Zy vernam zelf dat haar vroi gere beminde bier ook reeds een meisje had Ü giQR Vrijdagavond dit meisje opaoeken vertelde in welk een toestand sy verkeerde zy bezocht de ouders van haar ontrouwen minnaar om hulp in te roepen doch tevergeefs Wanhopig keerde zy naar de woning vanhaar oom terug Voor het naar bed gaan verzocht zy vroeg gewekt te worden omdat zyeen brief aan haar moeder moest sobryveU Aan haar verzoek werd voldaan Zaterdagmorgen verliet zy de woning ging naar het station wachtte den trein op waarop baar minnaar stond en wierp zich toen deae het stationbinnenkwam op de rails A Crt LI Dinsdag werd door de arrond rechtban k te Breda civiele kamer uitspaak gewesen in zake de naaml vonn do Veriekeriog Bank der Nederlanden te Rotterdam als eiBcheresseproc mr li J M Neliasen ia en Antoine Art 4 uitgever der Nieuwe Tilburgsche Courant te Tilburg als gedaagde proo mr F E PeU Rycken De vordering door Ie eiacheresse by exploot dd 20 Aog 1892 tegen den ge Iflagde b deze rechtbank ingesteld strekt nl dat de gedaagde zou worden veroordeeld om aan de eischerea te beUlen een som van ƒ 10 000 of zooveel moer of minder als de rechtbank OU Teroemea cc ter lake van als tonde de beklaagde in de door hem niig ven en gedrukt wordende en in het openbaar verspreid wordeode Nieuwe Tilburgsche Courante dd 20 Maart 1892 hebbeu opgenomen een voor eischereue laaterlyk en beleedigend ingezonden stak Ëen ergelyk staaltje van Begrafenïafondsen moronl waardoor zy in hare eer en goeden naam wordt aangetast en haarbedryf groote schade heeft geleden nog lydt eu zal kunnen lyden en dat alzoo de handeling vai gedaagde zoude worden verklaard lasterlyk en De ïwklnagde bestreed deze vordering door de aKeptie op te werpen van niet ontvankelyk op grond als zonde het stuk uiet gericht zyn t en de eischeresse zelve doch te en eenige van de personen die haar vertegenwoordigen zoodat de M laatsten en niet de eischeres daardoor beleedigd zouden kunnen zyn De rechtbank deelde volkomen in het gevoelen van den gedaagde en verklaarde de eischeresse nietontvankelyk in haren eisch eu veroordeelde haar in alle kosten van het pleidooi B C Te Stadskanaal had een schipper veel laat van muizen Eiken avond legde men ratten uit tussoheo ons Kn had je hem dan niet beel llefP vroeg Truida haar betraand gelaat ran bet liclitafwrndaiide LiefP juffer liever als vader en moe ler en alle mensoben maar niet liever dan me plicht endie was om met uwess mee te gaan Ik had hoopgehad dat Piet een naar jaar zou hebben willenwachten maar toen dat niet ging was bet masrbeter dat bet in eeus uit was H n was je den eersten tgd niot erg bedroefd P vroeg Truida op zacbten toon Ja juf ik log savonis vosk in me bedte builen maar op een Zondag hoorde ik Dominëeens spreken dot bet makkeiyker was te dragen ala wy geloofdeu dat God ons ons kruis oplag dan dat wy hot oon de m isoben toesobreven en toendacht ik zoo bij me zelvers kom aan Mina sade familie niet baar geld verioren had dan hadden we niet naar buiten behoeven te gssn en Pietwas my trouw gebleven Hg heeft m j dus dat leed aiot aangedaan maar de Fransdben die olies onderste boven hebben gegooid dat mag ik nu wel weer hardop zoggen t en God faeefk dat toegelaten Ik heb dus maar trouw gebedon dat onze lieve Heer my mocht holpen om Zgo kruis tedragen eu Hy heefi bet gedaon en Hg zal u ookwel belpen goede beste arme Jufl Als of sy vreesde te voel gezegd te hebben draafde zg eensklajps de ksmer uit Maar liefde en trouwe venorglng esn knodlge geneeshsfr en versterkende mlddeleD konden het geknakte gestel op den ituur niet belpen