Goudsche Courant, donderdag 26 oktober 1893

Directe Spoorwegverbinding met GOIÜA Winterdicnst 1893 M AangcvaogeD 1 OctolMir Tüd van Greeowlc 18 58 1 84 3 68 4 60 1 06 4 67 1 18 6 04 1 1 5 11 8 38 1 81 1 44 4 10 6 30 6 BOTTERDi M e O It D A 9 51 10 17 11 60 18 80 1 45 10 87 1 55 10 84 8 08 10 41 8 09 10 47 18 08 18 40 8 16 9 01 40 9 80 10 6 08 6 13 6 81 6 89 36 DSN RAAO eOUDA aHaga 5 48 7 80 7 439 88 9 46 10 1411 33 18 16 1 38 8 16 8 48 3 43 4 18 4 48 6 81 7 8 06 9 36 QODDA DENBAAG Oouda 7 80S 409 04 9 37 10 49 19 11 18 81 1 01 1 87 1 66 4 46 6 87 6 59 7 13 8 86 9 37 10 46 U U 11 80 1 441 491 888 048 09 Oouda 30 7 80 8 13 9 68 10 16 10 6118 03 18 48 8 80 8 48 3 16 4 13 4 43 6 80 6 81 7 48 8 38 10 08 D T I K C H T G O D D A Ulracbt 6 33 7 80 9 9 63 11 34 18 03 18 60 3 10 S 89 4 48 6 36 7 48 Harmeien 6 47 3 03 10 0 18 19 8 84 4 06 4 66 Woardan 6 83 8 10 10 18 18 86 4 18 Uudevater 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 Oouda 7 80 8 38 8 34 10 37 18 06 18 88 1 88 8 60 4 37 6 80 7 08 8 80 AHSTEXDA H e O U O i Amsterdam 0 8 7 86 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 Anuterdam Wp 8 80 8 10 88 11 86 11 48 8 68 4 88 Oouda 7J0 8 89 lO U 11 1 11 11 8 80 8 10 4 86 6 88 8 56 8 41 7 43 8 58 10 16 11 15 11 40 18 aHamS la 9 189 34 10 U7 11 37 1 IH SI I m Ooad 5 36 6 40 7 66 8 09 8 91 10 19 10 66 18 49 9 83 3 18 4 16 4 47 6 83 6 01 7 45 8 38 0 08 Oud 6 60 6 84 11 09 8 37 j Woarde 6 67 7 018 11 8 40 11 16 M4 8 04 5 44 6 17 8 06 0 88 J J llWu 8 r 0 V lir 1 0 lil 3 a M i llUMlf Alii GOUUA AMSTIRDA M 10 06 10 65 18 11 8 61 4 47 6 S3 7 46 10 08 10 56 18 19 1 8 40 6 45 6 85 9 37 U IO 11 10 19 84 1 18 8 86 80 9 57 11 88 krait op een takje brood en nfttn het des moi ËDfi weg iranneer de kindereo nog te bed waren Verleden Vrijdag werd dit Iaat tte echter vergeten een kleine jongen at de boterham c op Onmiddelgk werd de dokter geroepen die temtoud een braakmiddel gaf Zondag leefde het kiod aog doch n toestand is hoognt geraariyk De ballon expeditie van bet Deengcbe blid Politikenc is mislukt De kleine ballonnen die slfl gasproTisiekamers zonden dienst doen sprongen Het stormde op den dag van opgang maar de kloeke luchtreiziger wilde liever iets wagen dan opnieuw den tocht uitflteUen Hy ging dus alleen met den grooten ballon masr de wind bleef aanhouden en bij moest kort daarna weer neerdalen £ en dame Sarah Edwards genaamd die den bynaam de katteuverdelgster draagt verscheen dezer dagen voor de Rechtbank te Haarlem in de Vereenigde Staten Zy is lid van de vrouwenvereeniging de Middernaclitabond vin barmhartigheid welke zich ten doelstelt alle katten die s nachts zonder onderkomen op straat zwerven te dooden Mej Edwards kweet zich blikbaar met iJver van hare plichten U lid dier vereeniging Toen zg door de politie word aangehondon had zjj al twaalf doode katten hj zich in een groote mand Haar kleed was vol rsttenkruid daarmee lokte zij de katten naar zicb toe om ze dan met chloroform te bedwelmen en daarna t t dooden De presidente van den barmhartfgheidsbond c kwam met klem op tegen de vervolging en de kattenverdelgster is voorloopig in vrpeid gelaten tot het gerecht onderzocht zal hebben of de Bond van barmhartigheid misschien ook in betrekking staat met zuinige restaurateurs een verdenking welke zeer de verontwaardiging der moordende katten vriend inn en wekte Vergissen wy ons niet dan wandelt ook te Arasterdam oen dame rond die op eigen hand en uit zuivere dierenvriendschap de nachtelijke zwervers van het kattengeslacht uit hun lyden verlost V v d D Dezer dagen slaakte in de Heldrings Bode bet orgaan der bekende gestichten te Zetten de directeur dier gestichten d heer H Pierson de volgende verzuchting De zwaarste last is op dit oogenblik wel de vermogensbelasting Het is waarlijk belangwekkend na te gaan wis die eigenlyk wel betaalt Z is voor de rijken bedoeld zooveel is zeker Maar die rgkeren houden er doorgaans niet vnn zich ontberingen op t leggen Zij zoeken dan het allereerst bezuiniging door overtollige uitgaven af te schafTeu Kn wat is overtolliger dan philantropie Zoo gebenrdo het dat na het invoeren van de vermogensbelasting het Kiaderhuis in ééne week bij de honderd gulden aan jaarlijksche bijdragen verloor Door do tydsomatHudighedeu was men genoodxaakt zich te bekrimpen I Flet geld kan maar ééns worden uitgegeven Het is zeer waar maar wie betaalt dan ten slotte deze belasting Voor een groot deel Talitha Bethel Steenbeek en andere liefdadige instellingen voor een groot deel de diaooiqieSn en andere inrichtingen van armenzoi die zeer goed voelen dat zy minder krijgen dan vroeger en dit met den naderenden winter maar al te zeer ondervinden zullen Naar aanleiding van die verzuchting schreef do Vaderlander zeer terecht Treurig om de stichtingen die getroffen worden Maar treurig niet minder om de personen die hier de stichtingen lijden laten 8 36 8 49 6 56 9 06 Gouda Moordreobl Nieuverkerk OiipflHe Botterdiua 7 Si 7 39 7 40 7 55 7 5 S IO 5 19 5 86 6 38 Bottenkm Capelle Nieufferkark Hoordreoht Oouda 1 13 1 18 1 84 1 33 l S Zef M 7 48 8 68 fll Kr 7 47 Z Ze V 7 63 9 01 N dL d S 08 Toorb 8 07 9 13 11 10 U U 8 81 9 10 9 81 Gouda 6 40 Amitardain Wo 7 69 Amludam CS 8 14 Het beginsel vad de jongste belastinghervorming was toch van de zwakkere schouderj den last op de sterkere schouders over te wentelen de tast daar voornamelijk te doen rusten waar meer draagkracht mooht worden verondersteld En wat men nn van nog doeltreffender regeling moge beweren ninmand kan ontkennen dat de minister van finantiën aan dit edel beginsel trouw gebleven i Is het nu niet een veeg teeken voor de vermogenden dat zij mei kalme oogen konden aanzien dat de last door zwakker schouders dan de hunne gedragen werd maar dat zg nn bij hen drukt hem aanstonds overwentelen op ejlendigen en lijdenden met zgn druk liefdadige instellingen en gex ichten bezwaren Gewis dat doen vete edelen in den lande niet Maar zy die er toe in staat zgn zy die zich alzoo de kosten ten behoeve van hetaU gemeen belang op te brengen vergoeden mogen wel onderzoeken welke waarde hun weldaden tut biertoe haalden nit welk beginsel tot hiertoe door hen welgedaan is en nit wifr henrs y eigenlgk w ldeden £ n dan zal allicht df slotsom voor de hand liggen wij hebben den armen welgedaan doordien de armen voor ons hun accijnspenningen voor zout er zeep enz opbrachten In ieder geval van de woldatligheid van het koninkrijk der hemelen die zich toonde in het penningske der weduwe die zicb zelve offers weet op te leggen yn de zoodanigen ver af De meeste Ëngelsche en A raerikaansche bladen zelfs die in groote steden worden uitgegeven ontvangen öf hun papier zoo dat een gedeelte er van reeds gedrukt is t welk men patent inside noemt of ze ontvangen reeds in druklettera opgezette artikelen waarbij dan de letters in een plaat zijn overgoten zoodst ze gemakketyk verzonden en gebruikt kunnen worden Ze msken van een dezer middelen gebruik om zoodoende meer leesstof te kunnen gevpu zonder dat het hnn aan arbeidsloon voor het opzetten iets kost Er zyn personen en firma s die zich bezig honden met het leveren van zulk gedeeltelijk bedrukt papier of van zulke pUteu Men kan zich bij die wrsonon of firma s voor een zekeren tyd abonneeren en krygt dan juist wat men verlangt By voorbeeld men bestelt een patent inside c met godsdienstig nieuws of met wetenschappelyke artikelen of met politiek Zoo ook bestelt men platene van gemengden aard of van godsdienstigeu of van eenigen anderen aard Do grootste onderscheiding wordt echter natuurlijk in de politiek gemaakt Een republikeinsch blad bestelt republikeinscbe stukken een democratisch blad democratische en zoo vervolgens In het dal tusschen Boden en Lirhtenthal j ontmoette ik onlangs een bejaard man wiens voorzichtige schreden on eigenaardige houding reeds in de verte de opmerkzaamheid trokken De man heeft nimmer het daglicht aanschouwd ny werd geboren in dat gedeelle van het Bchwarzwald waaruit jaorlijks duizenden klokken naar alle werelddeeleu verzonden worden Thans woont hiJ het grootste gedeelte van het jaar te Karlsruhe of is op reis zonder een ander geleide dan zyn staf eu waar hiJ zich bevindt houdt hy zich met het herstellen van klokken bezig Hier an en van giften der medetjjdende menschen leeft hij Somtijds verricht hy zynjarbeid op den grond en het is verrassend te zien boe vlug hy de deelen uit elkander neemt Stuk voor stuk onderzoekt hy on neemt de gebreken weg Aan ijn tafel gezeten bust hy maakt de tappen op vylt pennen en doet alles wat in zyn arbeid voor kan komen Zie zegt hy by het ontdekken van een fout daarom kou het werk niet toopen maar weldra zal het verholpen zyn dan moet het weer gaan Als hy daarna al de afzonderlijke deelen evenals hy ze uiteengenomen heeft weder ineenvoegt dau zou men beginnen te gelooven dat een mensch geen oogen noodig heeft of dat de blinde klokkenmaker die in zyne vingertoppen heeft zitten Daarin heeft hy ze eigenlyk ook want tyn fijn gevoel is zijn oog 10 55 11 08 11 0 11 16 11 85 7 86 7 47 8 1S 10 03 10 11 7 45 9 U 6 16 6 88 6 31 6 36 10 11 6 80 Voor do omstanders is het een aller vreemdste ervaring lemaad als het donker wordt zyn arbeid ongestoord te zien voor tten Zijn werk wordt daarby algemeen zeer geroemd en zyne vroolgkheid kannen hem millioenen mensebén bengden Zoolang hy in den omtrek van Liehtentbal werkt wordt hem door mensch lieveode nonnen nachtverblyf verschaft Eiken avond keert h j dan na zyn dagwerk volbracht te hebben derwaarts terug Hnriogem c Het d eiyksch bestanr van s Oravenhage heeft proeadvieK uitgebracht op de adressen waarby verzocht wordt om op de werken van geniePiitew ge uitgevoerd toe te passen een maximum arl eidsduur van 11 nren per dag eu een minimuiu loon van 0 20 per uur fu waarbjj voorts verzocht wordt in de bestekken dPT gemeente zooveel mogelyk doeltreffende bepalingen op te nemen omtrent regeling van werktijd en loon Over deze odrcsHen m de commissie van fabricage gehoord In overleg met haar hebben B en W den Raad te kennen gegeven dat wat de volgens de bestekken uit te voeren werken betreft naar een gezonden grondslag schynt te worden gewerkt door een overeenkomst tusschen patroons en werkliedeu tot stand te brengen doch dat de gemeente in geen geval als handhaafster dier overeenkomst kan optreden of de patroons kan dwingen zich daarby aan te sloiten Wat de werken betreft door de gemeente in eigen beheer uitgevoerd doen B en W opmerken dat doorgaans de arbeidstijd en het loon reeds overeenkomen met hetgeen verlangd wordt Het beginsel van openbare aanbesteding naar zyne gezonde uitvoering kan echter niet medebrengen een minimumloon voor to schryven terwyl uit de Algemeene Voorwaarden behoorende by de bestekken voor de gemeentewerken reeds volgt beperking van den werktyd tot minder dan 11 uren par etmaal tenzy met bepaalde vei unning der directie Terwyl B en W derhalve ndviaeereo om op de bedoelde adressen niet in te gaan stellen zij voor aan de adressanten tevens te antwoorden dat op de bepaling van den mnximum werktijd in do bestekken mits onder de bovenvermelde beperking blyvend zat worden toegezien In de vorige maand heeft de president der arr rechtbank te Breda mr B Hulshoff ter inwyding van het nieuwe reohtsgebonw een redevoering uitgesproken waarin hy belangwekkende byzonderhedeu mededeelde over do vroegere rechtstoestanden in de baronie te Breda Ëeu staaltje daarvan ontleeuen wy aan die redevoering zooala zy in het Weekbl V h Recht is afgedrukt Nu moet men zich het verblyf in het raapof spinhuis niet zoo afschrikwekkend voorstellen als dit thans het geval is integendeel voor de boeven van professie bad dit gemeenschappelijk leventje ietfi uitlokkends de tucht liet gewoonlijk veel te wenschen over bet personeel dat hen bewaken moest werd dikwyls uit gewezen tuchtoliugen gekozen omdat men veronderstelde dat dezen door hun vroeger verblijf in het spinhuis meer bekend waren met alle streken en listen hunner vromere lütgenooten gelyk nog veel later zelfs bet denkbeeld heerschte om ook do politie uit dat volkje te recruteeren men meende toen het best dieven met dieven te kunnen vangen En ook de kost was toen ter tyde in de gevangenissen niet zoo kwaad 7 10 6 56 6 03 6 10 6 17 6 86 7 30 8 50 3 48 3 10 10 80 Voorb 6 64 N d L d8 89 Z Zajpr6 08 BL Kr 6 14 ia M 6 19 10 38 10 41 In het reglement voor het rasp en tuchthuis der stadsbaronie van Breda van 1707 vind ik toch dat de gevangenen op Zou en feestdagen zullen hebhen gezouten of gekookt vledsch of spek met boonon kool u een stuk roggenbrood van ruim i pond a avonds karnemelk met havergort en twee sneden roggebrood met boter of kaas en in de week dan eens grauwe erwten of stokvisch met boter dan wedor potjebeuling met vet steeds brood met boter of kaas en iedereo dag I kao bier ja zelfs op feest en kermisdi a een extra soort bier ran 6 de ton Door een aantal kiezers in het district Veendam wordt als opvolger van Dr A L Poelman aanbevolen de Heer H Top onderwyser te Veendam De heer Top beeft indertyd een brochure gwchreven waarvan de inhoud eene doorloopende bestryding was van Dt Swart Abraham s bekend geschrift over Muitatuli Voorts is by de auteur van een uitgebreid werk over de veenkoloniën De Heer Dojes te Meeden gevraagd of hi eene eventneele candidatuur zou willen aanne 1 men heeft daarop in ontkennendon zin geantwoord Betty Stnkart die indertyd hy deu schoon heidswedstryd te W eenen den eersten prys verwierf en later dierentemster werd heeft zich te Petersbarg van het leven beroofd om eeu ongelukkige liefde Te Jonre is dezer dogen by eene harddi very een maatregel toegepast die zeer in deu smaak van bot publiek is gevallen en wellicht navolging vinden zal Want geklaagd is er vaak en door velen dat onze faarddraveryen meestal veel te lang dnron Van l uur tot soms half acht op het land te staan en om het kwartier oenen rit te iuen dit is te reet zelfs voor het taaie geduld van de echte liefhebbers Duurt het alleen lang omdat er vaak kamp gereden wordt men heeft er vollen vrede mee maar herhaaldelyk minuten lang ta wachten op eeneu rit dat is vervelend Men wil gaarne geen enkelen rit missen de paarden kunnen komen dus men kykt kykt en do dieren komen maar niet Eu als zy eindelyk komen ia het ik zal maar zeggen vier tegen één dat er op den hoorn wordt geblazen ten teeken dat de harddravers moeien terugkeeren op de meet waren zy niet gelnk Want men weet het bij onzo harddraveryen op de korte baan is de flying ston gsbroikolyk met vaart gaan de paarden af Nu is het als de paarden niet koppig zyn voor de pikeurs niet zeer moeilyk gelykop naar de meet te uenneu op een verschil van een paardekoplengte wordt niet gelet maar eo hier zit de knoopl de pikeurs wenschen dit meestal niet In het gezegde de meeste harddraverapryzen worden vóór de streep gewonnen ligt een grond van waarheid De pikeur is rydende naar de meet by voorkeur eeii weinig achter Zyn paard kan dan mei voile vaart in de baan komen terwyi hei anders om op de meet gelyk te zyo moet worden ingebonden waardoor het dikwgls in da baan niet dadelyk den goeden loop neemt Zoo komt het dat meermalen door pikeursmanoeuvres viervyfmaal opnieuw moet worden afgegaan watit aan de bepaling driemaal mia stilstaande vau meet wordt op vele plaatsen niet de hand gehouden Door de bank biyft bot by éen waarschuwing aan de pikeurs Te Joure nu heeft meu den knoop duorgehakt en gezegd de paarden worden dadelyk op de meet geplaatst eu vertrekken op een bepaald sein Deze regeling biedt inderdaad eengroot voordeel de harddravery loopt vlug en regelmatig van stapel Ter wille der paarden kan uatuurlyk nu en dan worden gepauzeerd maar het publiek kan dit weten en in dien tyd eens roudwaudelen zonder gevaar te loopen een i rit te zullen missen En voor de paarden mag hot plotseling aanzetten misschien een weinig minder goed zyn dan bet geloidelyk iu vollen draf overgaan hiertegen weegt zeker dubbel het voordeel op dat zy van het herhaalde starten en wenden verschoond blyveu Oc nblikketyk hebbeu de paarden natuarlyk niet de volle vaart doch door de baan een weinig langer dan nu rt gel is kan men over gelyke lengte als nu de harddravers in topsnelheid zien kampen 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 08 IIJ8 11 36 U 4 8 10 9 86 9 44 i iC iM 10 4 80 4 46 4 66 6 08 5 0 5 16 7 07 7 17 7 84 7 S1 7 37 4 48 7 06 7 11 7 80 7 86 7 31 6 1 46 5 0 54 8 0 8 60 10 07 10J14 9 1 4 1010 88 9 19 8 419 8810 40 1 86 4 10 7 93 9 47 4 38 7 40 lO Ot I IS l ll ll M Sommige pikeurs alloM souden waarschgolyk b j ren algemeene invoering van deze regeling een beetje pruttelen De D ily Graphic c had Zsterdsg een boofd rtikel ter berdenking aan den bonderaten verjaardag T n de orerwinning by Trafalg r En een dag of wat geleden bad bet blad paa een artikel geb d ter bordenking aan den honderdsten verjaardag van de terechtstelling T n Marie Antoinette Hoe hoofdredactie redactie correcton ja de letters die redacteuren vaak er op wjie als er een vergissing pbuits beeft gebad zulk een fout over het hoofd hebben gezien ia raadselachtig Nelson beeft Napoleon die zware nederUag toegebiwsht op 21 October 1805 I Terzake dat hg den 10 September te Waddingaveen J Terateeg uit Reeawük moedwillig eenige slagen in het aangezicht toegebracht en hem bloedend verwond had stond terecht A V D 27 jaar melkboer te Waddingsveen Oe mishandelde verklaart dat bg s morgens om 11 nur nit de kerk kwam en geheel onverwacht door bekl werd aangegrepen en afgeranaeld Te zyner verdediging geeft bekl op dat zgn broer op de Goadsche kermis door Tersteeg met een stalen tabaksdoos bijna halfdood was geslagen en hem dit aan zgn hart ging Toen bekl nu Tersteeg ontmoette werd bg zoo driftig dat h i hem beetgrnepen hem bloedend verwondde Het O Mi reqnirierde 3 boete sub 2 dagen hechtenis De horlogemaker v D te Utrecht een man die als zeer bekwaam in zgn vak bekend staat doch door eigen schuld bgna geen werk kan bekomen werd Zondagavond door een politie inspecteur als verdacht van verdaiatering gearresteerd Qeruimen tgd geleden hadden namelijk twee hoveniers die medelgden met den man en dims gezi i hadden hem een horloge te repareeren gegeven doch zagen hun uurwerk niet nMCr terug voordat de politie in de zaak werd g engd en deze de horloges die bleken verkocht te zgn had opgespoord Uit een verder ingesteld onderzoek is nog gebleken dat v D niettegenstaande hg reeds driemaal wegens dergelgke feiteu werd veroordeeld onmiddellgk nadat de horloges in zgn bezit waren gekomen deze bg een uitdrager had verkocht en het geld verteerd De vroegere veroordeelingen scbgnen al heel weinig indruk op hem te bebben gemaakt T B Houtigchage Friesland was het kindvan B V d M ziek t Wilde maar niet opden baal komen Men besloot naar zekerenduivelbanner te gaan die den raad gaf om denrine van t kind te koken met 5 spelden ofnaalden er in Als deze voorwerpen tgdenshet koken overeind gingen staan dan konmen er zeker van zgn dat het kind betooverd was Aan het advies van den duivelbanner werd voldaan en de spelden in hetkokend water kwamen overeind zoodat debetonvering nu geconstateerd was Nn wordbet hoofdkussen onderzocht en daarin werdendrie kransen gevonden 2 geheel en 1 halfklaar Zekere jonge vrouw die geregeld dejengdige zieke bezocht werd beschouwd alstoovenarea Toen zg opnieuw een bezoek kwambrengen vond zg de deuren en vensters gesloteOf ab een teeken dat ze niet meer in huismocht komen De kransen werden nu opbevel van den duivelbanner ieder iu een afzonderlgk buis verbrand en bet kind zal nnwel beteren zegt bg U D BnitenlaDdscli Overzicht De democratische senatoren te Washington die de vrye aanmnnting van het zilver voorstaan hebben aangekondigd datzy de stemming over de afschaffing der Sherman wet niet meer zullen verhinderen De stemming zal dus waarschynlyk binnen een week beginnen Er is nog geen uitzicht op een oplossing ran de geaohillen tusschen de Sngetsche mynbezitters en mynwerkera Integendeel de toestand verergert met den dag en niet alleen de knieuindnstrie zelve maar ook andere betangrykfl takken van nijverheid dreigen ontz lyk te a tm Igden De yiwfabrikanten in Zuid Staffordshire bebben bgr reeds aangekondigd dat cy de loouen der werklieden mot 20 pCt znllon verminderen tengevolge van de hoo prijzen dor steenkolen eu van het ruwe yzer Men vermoedt dat vele arbeiden werkeloos zullen worden daar zy niet willen toestemmen in de loonsrermindering Het spreekt van zelf dat de kolenhandelaren zoo veel m elyk gebruik maken van den toestand de pryzen worden ontzaglyk oj edreven eergisteren waten steenkolen te Londen weer 8 shilling per ton ho r eigenlyk vr n de kooplieden precis wat ben in t hoofd komt men betaalt nn reeds 25 sh per ton en meer aan de niün geieTerd Als binnen een wbek de strj aset is beslecht dreigt het nog erger te znllen worden Want al hebben vele Nottinghamshire en Debyshi re m ynon het werk hervat de productie blyfl beperkt en iu de pakhuisen is byna geen voorraad meer Wat iiog disponibel is halen de gasfabrieken tot fabelachtige prgsen treg vooral depn Tiociale fabrieken bieden enorme pryxen 5 shilling per ton meer dan te Londen is te bedingen Toch zal men ook daar ten slotte zy t dan ook a prix d or moeten gaan koopen Kr zyn mynen die eenvondig niet heropend kunnen worden die van Pinxton hoeft met verlies gewerkt en kan dus niet voortgaan als de loonen niet worden verlaagd In Durham hebben de eigenaren de mynwerkers 5 pCt voorschot voor drie maanden aangeboden maar geen verfaoogtng van loon De meerderheid schijnt er toe over te hellen doch er is nog geen beslissing genomen Het voorstel van de Lothian mynoigenaren om het geschil door arbitrage op te tossen ïs door de arbeiders afgewezen Zy stelden voor behalve in de gevallen marin op 10 pCt voorschot wonlt gewerkt slechts vier dagen per week te arbeiden Dan wordt de productie beperkt en de pryzeu zullen ryzen meoueu zy Om het verschil van meening over het gemiddelde loon dat de Sngelsche mynwerkers vóór de werkstaking verdienden uit den weg te ruimen heeft de bond van myneigenaars den burgemeester van Sheffield voorgesteld de quaestie volgeude wijze op te lossen De burgemeester zou zes bekende accountants waarvan éen door het parlementslid Pickard te kiezen aauwyzen om de boeken van die Maatschappyen in elk district na te zien ten einde aldus vast te stellen wat de werklieden voor do werkstaking verdienden en het resultaat bekend maken De werklieden van buu kant verlangen nu echter dat dan tevens bekend zal worden gemaakt hoeveel de myneigenaars wel verdienen In de Belgische pers trekt zeer de aandacht een opstel van graaf Goblet d Atviella in de Revue de Belgique getiteld Het nieuwe kiezerskorps en de stand der partyen in Uelgië De schryrer sonaatslid voor Brussel en in 1892 een der candidaten van de gematigde Ligue liberale betoogt dat de liberale party niet onbeweeglyk mag en kon blyven staan op het oude standpunt en dat zy alleen by de nieuwe kiezers steun verwachten kan als zy oprechtelyk streeft naar de verwezenlykiug van de hoofdpunten van bet progressistische programma Doet zij dit niet dan zal zy moeten toezien dat in den stryd voor de vryheid en voor de vrytinnige deukbeelden op de progressistou de leiding overgaat De schryvor dringt daarom nan op het byeenroepen vau een liberaal congres samengesteld uit afgevaardigden der verschillende liberale politieke rereepigingen ten einde over een in die richting opgemaakt ontwerp programma van gedachten te wisselen eu het in naam van de geheelo liberate party vast te stellen Zeer merkwaardig is het dat ouder de rogeering van een Habsburg in de volksvertegenwoordiging eene verklaring wordt gedaan als de Oosten rij ksche minister president graaf Taaffe in het Huis van Afgevaardigdigden aflegde dat de regeeriug na nauwlettend onderzoek van de verschillende gebeurtenissen welke gedurende de laatste jaren zoowel in Oostenryk als in het buitenland plaats hadden hot haar plicht acht in deze ernstige zaak het initiatief te nemen In die verklaring valt alle nadruk op het beginsel van het voorstel Zonder één party te raadplegen is graaf Taaffe er mede voor den dag gekomen en de algemeene tegenstand b de liberalen tegen bet geheele by de sociaal democraten tegen het reactionnaire deel van hel voorstel die zich daaropIvertoonde is der regeering niet ontgaan OflBcieua is reeds te kennen gegeven dat de regeering niet opziet tegen radicale verandering van het ontwerp Zy wil het kiesrecht uitbreiden in welken vorm ook Het t enwoordige Huis van Afgevaardigden acht den vorm dien graaf Taaffe koos bij de invoering van algemeen kiesrecht de voorrechten van het grootgrondbezit te laten voortbestaan ongelukkig Geen toejuichingen volgden op zijn rede en later bleek de stemming van het Huis toeu met 101 tegen 60 stemmen een voorstel werd aangenomen waarby t on don wensch der regeering werd aangedrongen dat de beraadslagingen over de Boheemsche staatkunde in de daartoe benoemde commissie openl ar zonden zyn Dit voorstel was van Beroersdorfer die vervolgens de meening der sociaal democraten over de kieswet uiteenzette en deze als een halven maatregel kenschetste Daarna sprak de leider der Duitsch Uberalen Vou Plener die verklaarde dat graaf Taaffe na 14 jaren van vrede thans alle gematigde partyen tegen zich gekeerd had De a evaardigde Jaworski betuigde uit naam der Polen het regeeringsontwerp te verwerpen Daarentegen sprak de clericaal Lionbacher gunstig ten opzichte van het regeeringsphtn De machtige Hohenwartclub is voornemens een amendement voor te stellen ten olge waarvan de nu ODtwreden partijen minder verliezen zouden Het kieswet voorstel en de parlementsontbinding hangen nauw samen met de houding die het Huis van Afgevaardigden ten opzichte van de Boheemsche politiek zal aannemen Bn nn bwtaat de parlementscommissie voor die quaestie nit 13 tèg standors eu 11 aanhangers der nitzonderifigsmaatregelen Men verwacht daarom dst deze sullen worden verworpen en het Buis van Afgevaardigden ontbonden Te Keulen zyn de zrttiugen van het nationale congres der Duitscbe sociaal democratische party begonnen Het congres werd geopend met een redevoering van den heer B el die daarin wees op den toeuemenden invloed der sociaal democratische party Al hoeft zy in enkele streken n slechts weinig kunnen doen het centraal bestuar hoopt dat daaraan spoedig zal worden tegemoet gekomen Het congres zeide de heer Bebel verder komt byeen te Keulen de grootste stad der katholieke Rynprovincie waar de socialisten nog zeer in de minderheid zyu Tot aan de Uatste Ryksdagverkiezingeu was hetzelfde ook op het Duitsche platteland het geval daar evenwel schynen de vooruitzichten voor do sociaal democraten te verbeteren aangezien hun stemmen aantal in de plattelandsdistricten by de verkiezingen van dezen zomer met ruim 50 pCt bleek te zyn toegenomen I arna werd het rapport van bet bestuur aau het cougres over den algemeenon toestand der party voorgelezen voor enkele dagen hebben wy den hoofdiuhoucl daarvan reeds medegedeeld Onder de andere rapportou waarover het congres zal hebbeu te beraadslagen komen voor dat vau Singer over de parlementaire werkzaamheid der party van Liehknecht over de Meibewegiog van Bubel over het antise mitisme en de sociaal democratie en voorts een verslag over de propaganda en de socialistische organisatie op het platteland Behalve du punten die op de agenda staan zgn er nog een vyftigtal voorstellen iugekomen Gisteravond werd te Parys tot besluit der eestelykheden een galavoorstellinginde Oi era g even Admiraal Avellan bleef in de loge van Carnot hy on de president gaven herhaaldelyk het sein tot het applaus met name ua het 5e bedryf van t ausU Dotdivertissemeet ruBse was het merkwaardigste nummer van het programma alle deelndmers in Russische kleederdracht defileerden over het tooneel Ook de Fransche en Russische zeeliedea die hand aan hand optraden hadden veel succes Het Russische volkslied gezongen door choristeu in costuums uit den tyd van Ivan den vreeselyke werd levendig toegejuigt onder het zingen van het volkslied werd achter do coulissen eeu kanonschot gelost Tegelykertïjd verhief zich op het tooneel het beeld des Vredes met een palmtak in de hand toen barstte er een geestdriftig gejuich los De Unssische officieren applaudiseerden staande de Marseillaise c en vervolgens riep admiraal Avellan met een donderende stem £ leve Frankrykit hetgeen de geestdrift ten top deed stygen n de pauze begaven de admiraal en zyne officieren zich naar den foyer waar zij zeer gevierd werden door de dames van het ccorps de bullet Te 12 40 verlieten zy Opera om zich naar hot station te bleven Ken ontzaglyke menigte juichte hen tot afscheid toe herhaaldelyk klonk vol geestdrift do kreet LevoFranryk Leve Rusland Op de groote boulevards waarlangs zy reden moest door de politie ruimte gemaakt wordeu KaotODgerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 25 October 1893 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Als veehouder niet onmiddelyk nan den Burgemeester kennis geven van besmettelyko C S te Gouda Willens tot 50 of 10 dagen hechtenis Als slager vervoeren van vee door besmette lyke veeziektQ langetast C van V te Goada Oude Gouwe tot f 50 of 10 dagen hechtenis Zonder daartoe gerecbtigtl te zyn loopen over bezaaiden grond J M te Gouda Nieuwe Haven tot 1 of 3 dagen hechtenis H de M Raam C F L Bleekerssiogel ea H A Korte Groe nendaal allea tot 2 of 2 dagen hechtenis Te zamen loopan in weiland tusachen Mei en October G H G H en S H te Nieuwerkerk a d IJsel tot 2 of 2 dagen hechtenis Doen verrichten van arbeid door een kind beneden 12 jaren oud K V te Oooderak tot 2 of 2 dagen hech Verlaten van een spoorweg ytnig aan eene andere zyde dan waar do portieren geopend worden W Tan H te Nieuwerkerk a d IJsel tot 3 of 3 dagea hechtenis Als geleider van een ingeschreven hondeukar de honden niet van mialkorvea te hebben voordien T V te Reea wyk tot 1 of I dbg hechtenis Zich in een bierhuis btnrinden na het nur van sluiting C J van K te jloaderak otiteUigen van BechtaverroIgiDg Uitoefenen van bedr gf van zanger op de openbare straat zonc ler vergnnniag van den Burgemeester H B te Rotterdam tot 1 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenachap by 2e herhaling C J G te Gouda Peperstraat tot 3 dagen hechtenis Openbare droukensobap by 3e herhaling P R te Gouda Langedwarsstraat tot 2 weken Openbare dronkenschap hy 7e herhaling 2 maal gepleegd H J K te Goada Wyde poort tot 2 weken hechtenis en plaatsing in eene Rijkswerkinrichting gedurende 9 maanden Openbare dronkenschap M R zonder bekende woonplaats P B te Gouderak A B te Gouda Paradys D M zonder bekende woonplaats eu C V te Haarlemmermeer ieder tot l of 2 dagen hechtenis Allen zyn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lyfadwang van 1 dag WINTEmilBSGlEm voor ilËEKKN eu DAMES A vaa OS Az £ 73 73 Iteurs van Amsterdam n xrroBKR Vor krs itotkotfrs i1 UHD C urt Ned W S 8i i 81 i Sl Vi dito dilo dito 8 97 7V dito dito ilito 3 100 lOO lloNOAR Obl louiil 1881 88 4 9 i iTAUK liiiiolir j uig 18CS 81 t 761 7B osTB a übl inpiipiurlBSS 5 73 78 i iitu in liltnr 18A8 5 7t i l oHTlojl übÜK met liokot SO l lu auo dilo 3 ItluLAND übl Oo l 8u Serie 6 68 ditoaaooni 1880 4 US S ilitobgBollii 188 4 S 8 dito bU Hope ISSK BI 4 98 dito in noud leoli 1888 8 97 dito dilo dilo 1884 5 lOll 101 SrANjii Perpet icbuld 1881 4 S9i TuKüllJ Jcpr Coiiï loon ISBO 4 76 Gtic leoniiiK Mrio l i l Ooo Ieuuini wjrie ï i üuin AFa Blip Htn v old 18Ui 104 Mbiico Old Unit Sob 1890 6 681 VüNltzuBl Old 4 o b ip 1681 97V AwimiaiiAH ObliRHlien 1861 3 98 RoTTEEUill atod leon 1889 3V 98 fcVi Ntu N Afr Haudülif umi 97 Aroud b Ïsb Mij Certilionltn S 0 Deli MlBtioluppg dilo 98 Arnb llypothookb piindbr 4 lüO Cult Mlj dtr Vontonl annd 81 81 jr iiynolUtiuIcb pjiudbr 4 lOO Nodurlandsohe bunk iiind 804 Nüd Hindclmaatn b dito 139 N W l ao Ujp b pundlir t 9 Kott Hypolhcukli pandbr 4 1 101 Utr Hypotheiikb dilo 4 lOO i Ü08TSNB Ooat Hong bank aand 131 Hl 91 Ilypatheekbank pandb t 961 AHEitlKA Mquit hypoth pnndb 6 79 Maiw 1 i Pr Liun oort 6 341 Nbu Uoll U Spoor Mg and 91 Mij tolKjpl ï 8t Spw aand I 91i NaJ Ind Spourwegm aand 1 189 Nüd Zuid Afrik 8pm aand 6 II8 dilo dito dito 1891 dilo 5 I 100 49 1911 iTAUBSpoorwl 1887 89 A Eobl 8 4 7 1911 18K 661 661 99 lil 1017 loa 68 901 101 180 180 9 97 461 Maiioo K Spw Mjj lehyp o 6 86 UiH Kaïiaaa v 4 pot pref aand 80 N Vork Ontario k W t aand 14 dito Pernii Ohio oblig 6 lOl i Oregon Cahr Ie hvp iogouilS 777 SI bul Minn fc Hanit ohl 7 107 Uil Pao Hoofdlijn oblig 6 t 100 dito dilo Lino Col Ie byp 0 8 88 Canada Cao South Oerl v uanJ I 48 ViiN C Rail k Nav Ie k d e O lOl Amilerd Omnibua Mg aand RotU rd Tramireg Maat aand 1891 Nii Stad Amileritam aand S I04V SUd Holtordam aaud 3 106 BtuilB atail Antirarpont887 t 99 Slad Bruaael 1886 i I 99 lloMi Tbeiat Bcgullr Oeaollach 4 118 OoalESK Staataleeninit 1860 i 116 K K Ooal B Cr 1880 3 Spanjk Slad Madrid 3 1868 89 N D Ver Bol Hyp Spolil eert 6l 106 uid lui Spwmg A H obl 8 49 l oLKN WaraohoK Weeneii aand 4 RusL Ur Huss Spiv Mg annd 5 Baltiacbe dito aand KuatowA dito aand l anf lloRibr dilo aand 8 Kursic Cb Asow Sp kap aaud 6 l 0B0W0 Sewast Sp Mij oblitï 8 Orel Vitebik liilo oblig 8 XuidWeat dito aand 8 dito dilo oblig 4 AuBlilllA ÜKnl Pao Sp Mg obl 6 Chic k North W pr tl v aand dilo dito Win 81 l elor obl 7 Douver k Rto Gr Spm cort v a llUnoia Central obl in goud 4 Louiiv k NaibvilM n v aand tl AFKOXDIGIXG BUKGEMEE8TEK n WETHOUDERS kb GOUDA Oeiien he beelait mii den Heer Cornmisuiris der Koningin in deze Provincie vftn den 2n Octo1 er 1893 A No 1487 3eafd Prov Blad No 47 betrefieode de verplichting tot bet doen van suppletoire aangiften voor de