Goudsche Courant, donderdag 26 oktober 1893

Vrydag 37 actober 1893 No 6185 SSste Jaargang NieuwS en Advertenliehlad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 a regels lï 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Beluting op het Personeel oTer het dieoBtjur 1893 94 Brengen ter slgemeeDe kennis dat volgeni de artt 27 en 42 der wet op de Penoneelf Belaating van den 29a Haart 1833 Staatiblad No 4 xnl die zijn gewijzigd en aangevnld bü de artt 7 en 14 der wet van den 9n April 1869 Staaleblad No 59 tol het doen ran auppletoire aangifte verplicht zyn allen die na den 15q Mei jl een perceel iii gebrnia hebben genomen alsmede zg die dienstboden of paarden na laatitgenoemden datum hebben aangefcfaaft Wordende de ingezetenen mitedien herinnerd aan de op hen ruatende rerdlicfatingen tot het doen dier aangifte ten einde bevrjjd te blijren tan de toepaasing der strafbepalingen voorgeschreven by art 35 voor zooverre die zjin gewijzigd by art 13 der wet van den 9n April 1869 Staatsblad No 59 en art 39 van meergenoemde wet van den 29 Maart 1833 Staatsblad No 4 Qouda den 24n October 1893 Burgemeester en Wethoadera voornoemd VAN BEBOEN UZKN DOORN De Hecretaris BKOÜWEU Oct Dondord it Vrijdag 87 Zaterd 28 Kond i Haaad 80 Ulnsd SI Watergetyden Hoog Laag Hoog Laag 6 08 2 38 6 27 2 62 8 48 3 U 7 07 8 32 7 18 3 68 7 61 4 16 8 16 4 40 41 6 06 08 5 88 9 86 6 10 03 6 28 10 88 7 04 Woeaid 1 Nov 11 16 7 40 11 87 8 Of Haan Ooi Opf A Ondorg A 26 4 67 8 22 19 Oot 6 16 9 68 26 6 08 11 20 8 7 09 41 A 8 28 1 84 9 66 S 08 L K IN 11 23 30 SpringtU 27 Oot eu 10 Nov Zon Upg Oriderfr 6 34 4 66 6 46 4 48 6 66 4 31 ADVERTENTISN 11 I By vonnis der ArronüiBsements Rechtb Dk te RotterdarA van 21 OCTOBËK jl is de boedel van H W OTTO bloemiat en hovenier ie QoU da itisolvent verklaard met last tot verevening door den Curator De Curator voornoemd Mr Mt M SCHIM van der LOEFF dvooaat en Procnreiir te Gouda Joiigste Bediende GEV AAQU op een Kantoor Leeflgd ± 13 ii 16 jaar Eenige kennis van het Kransch strekt tot aanbeveling Aan te melden met eigenhandig achreren brieven onder no 2291 aan het Bare ia van dit Blad STÏJENKOLEN Binnen eenijge dagen weder in Lossing verwacht mat Uding fülKË GROVK BUEB EACEEIEDLEN Aanbevelend TUKFSINGEL P 80 Béjiedie ANTR4GIETK0Li r 1 40 per H L kleine stukjes Ondergeteekende maakt zgne geachte Cliüntèle bekend met de 0NTVANU8T van een Fifne CoUeette en beveelt zich by het naderend Sint I ICOL I ASFEE8 T minzaam aan Hoogachtend Oé V i c eau Vit firma G z Kchoutin O Qeudi SoelperHirak vin A HaiNiiiAti ZooK OlTTV ÖLlTGraiT eene nienwe zending Wildunger Water SLOTKMARKK Co W J en Lion Blitz TAMnAHTSElV NIëUWëNOIJK 241 bij dtin Uani Amsterdam TE CONSÜLTEEKEN iederen WOENSDAG van 2 ucr tot en met VBIJUAG 47 nar te Gouda Markt 154 Operatiën op verlangen pynlooB FRANSCEE STOOMVEEVEEU Cbemische eo Zwitsersehe Wassciierij Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen H Oiipeiibelmer itotterdam Bpecifthteit voor het stoomen en verven van alle Ileerenen OameskleediugBtukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordünen Tatelr kleeden Trgpen met nieuwe patronen gepers Kwasten Garnitoren Neteldoek TuHes Kanben Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander bleven en worden on schadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda eu Omstreken A VAN 08 Az Kleiweg A No 73 VAN Blommestein s Inkt is pronfonder indelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK Uen biede het Qeluk de hand 500 000 Mark als hoofdprijs in hot f2 aTuIckigst goviil biedt de nieuwste g OOte Oeldverlotiflg dio door do tlooKe llegeühnit vau llaiubUIY goedgekeurd on gewaarl org is iJe voortioeligo inrichtiut vau bet nieuwe plan bestaat dnarin dat in den loop van sloobts weinige maanden in 7 vmlotingon van 110 000 loteu 55 400 prUzeil bedragendü 10 452 4 5 Mark ter Tolledif e IxiBlisain £ ullDa komen diiaroiider EHn kiipitHjo prgzen vnii eventueel 500 NI0 Hark bij tiiliiüinendlieiti echter SprgrenüM 15000 26priji en M 10000 se prijzen ii M tOOO lOB prpon n M 3000 258 prijzen it M 2000 fl prijzen n M 1500 756prgzi niiM 1000 1237 prgzen fiM 500 33050 prijzen M 148 18901 prijzonnM300 200 160 127 100 94 81 40 80 1 prii i M 300 000 l prijn il M 200 000 1 prij ü M 100 000 8 prijzen SM 75 000 Iprgi iiM 70 000 1 prgi n M 65 000 prij M 60 000 Ipnji iM 55 000 prijzoliiiM 50 QO0 1 prijs M 40 000 5prüzwiHM 20 000 Dü prgatrekkintïen zgu voIgeuB plan van amblawogo VMtgesteld Voorde rtanataando eersteprijatrokking dozer Krnote door den Staat gewaarborgde Ooldverloting koat 1 geheel origineri lot aluohla M 6 of 3 601 half o I 3 1 80 1 kwart l a O tegen iesending van hot bodrag in bankpapier of per poatwisael Alle oommiaaiea worden onmiddellijk mot de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd on ieder apaler onlraiigt van ona de mot hot wapen viin den Staat voorzionr Urlfflneele Loten zulf in handen Bij ledere Iwatelling wordt het voreischte offitieole plan waaruit do vonieoling der prgzen op Ie vorBohilieude klaaaen alsook de betreffende inloggolden te vernemen is gratis hggovoogd en leudoa wg aan onze Itegunstigera oiiaaugovraugd na elke tri kking de oBioieele Igsten l o uitbetaling der prijzen goaohieiU steeds prompt onder waarborg van den Staat on küQ door directe toriending of ook naar verkieang der Belanghebl ondon in alle grootere plaatsen van Nederland boworkstelligd worden Una debiet ia ateeda door het geluk begunstigd on onder velt andere aanzienlijke prijzen hebbon wg meermeleQ volgens offlcieelo bewgteu de oersle Hoofdlroffor verkregen en onze Bogunati gerazelt nitbctaalil o a Ulark ÜfiO OeO leO WW 80 000 M tWO 40 000 enz Hot is te voorzien dat bij deze op den heohtsten groüdslng gevestigde onderneming van alle kanten op oene zeer werkzame drelnemiug bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve ora alle oommissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 1 NOVEHBEB O k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Baiiklen en Geldwlsselsuini hl llanibonr I S lUernn lt daukun w voor livt vurtrouwün 0119 tüt liiurUm geaohonkoc Midaar WIJ by het btigjin der ni une verlolinit ter AioX aemÏDg iuviferfn ziiiluu wiij ook voorliet vervolg bomnoid tyn door fii atiple on rwfle hedieiiinp de t v rijden beid van oiiie geooidoj BegunstigiTs te verwurven Nedcriandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen HOLLAS D kapt J SMIDT en BATA riBB kapt J BAUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der MaatSchappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomichepen losgen te Breweraquay de markt van Boter en Eaat te Londen ui f de VictoriaJBron f e Oberlahnsfein bybm Tafeldrank j Van h£ Y ninklyAef u s derjfederlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnsteia ievestigrd te Rotterdam Zuidblaak s i Kraepclien en Hol til s Qiiina LarochcQ J i tKRocH Is de meest Krachtige en Versterkende KIIVA VVIJIV aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEHEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flacons i f 1 90 en ƒ i Dep6t te Qmda bj den Heer A H TÜEFE Apotheker voorlieen C THIU üraepelicn Holm Hofleveranciers Zeist Het roote aantal zenuwkwalen vnu zonuwhoofdpyu af lot de voornfgaanda kentaekonen van apoplexie hersonberoerto to trotiearen nog stood alle middülpQ door de modiBche wetenschap aangewend Eerat aan den nieuwen tiid komt de eer toe dut zij door liot gebruik maken van den eeavoudigstüu weg namelijk laan da huid eene physiologische ontdekking godaan hooft die na lionderde proofnoraingen thans over de g flaeelo wereld verbreid 18 en terwijl zg ia wetenschappelijko kringen de hoogste bolan stelliag wekt tevens sfno weldaad bigkt Ie zijn voor de nan zenuwkwalen Igdendo meiiaohhoid Deze geuoeswijse ia uitgevonden door den ge vaviix Ofhoiur vun Gezondheid Koman Wetumanu te Vilshofen eu borust op de ondervinding owvdiian in eene 50 jiirige praktijk Door wasschiug van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohikte stoffen door de haid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneoawyzo werden werkelijk achitterende rosuUateu verkregen en zy maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing biiinon korten tgd reeds de SSo druk versek nen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent bet wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanbopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt meu daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die ssn deze geneeswijze gewijd zyn zoomede afaohrift van tsl van getuigschrilteD van hooggephiaUte genoeskuudigon onder welke P MéDlère med dr professoF aau de polykliuiek te FarljB me Rougemont 10 Steinsreber med dr praktiseerend g eneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton S initfitarath ür ohn te Stettn Qrossmnan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr F Forestler geneeshesrdireoteur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Dr Schering kasteel Outenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutisohe inrichting voor zennwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Bus ach arrond arts ts Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenem Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hrglöne et de Santé In Frankrijk en vele anderen Ann niion wiiir zenuwgestol meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteekenon zijn chronlsohe hoofdpiJn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte gotroti en werden on nog lijden aar do gevolgen daarvan zooals verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielljk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseli ke zwakte verzwakking van geheugen enz en zü die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de b kende middelen als onthoudings u koudwatarkuur wrfjvon otectriseeren stoomlooi of zeebadei geeu genezing of toniging hunner kwaal gevonden hebben on ten slotte zij die vxees geVOOlen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens versohgnaeten als zich aanhOQdend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pUn onder het voorhoofd Buizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie categorien van zenUWllJderB als ook aan jonge moi es lijdsilde aan bleekzucht en kraohteloosbeid ook aan gezonde zel aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wUlun voorkomen wordt ilringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te sohaffen hetwelk op aanvrage kOCTtelOOS en franco verzonden wordt door liEMAÏRK Co Apothekers te Parije rue de rËohiquior 80 Alleen gerechtigd tot verbreiding dor genseswijzo van ROMAN WEISSMAINN Oud Olheier van gezondheid eere lid der Italiaansohe irSaniteits ordo van het Witte Krui en verder te AnUterdkld door H CLEBA V i Co Heiligeweg 4i aotterdsm F E van SAIVTEK KOLfF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht U BKY k PORTON Oudegraeht bij de Qaardbrag F ISO s J TEN DOESSCHATE te Zwolle y g a ss Ooirait eiket rhsraaa WeektUl aooe nor it wkraaa lurmn to Dtrsefat mbH deer vSïs HsiImm k ta maafr flrma DE LAAT VAN SON Narbl Gouda Op de joDgste hygienisch mediciiiale Tentoonstelling te Oent i de WeiMman Khe geneeswijie door de medische jur met de Zilveren Medaille bekoond BINNENLAND ÖOUDA 26 October 1893 Zondi vond sat de Afd Qoada van den N It Katb Volksbond op de boTenzaal van bet Cafe cHarmonie eene algera vergaderinjr bonded Onder de punten van bebandeling komt o a voor eene Lezing door den Geest Adviseur de eerw he r kapelaan Moerland dat tot onderwerp heeft tOyer Maatschappeiyite Ongelgkheid i Nietleden kannen k lOcta door het Bestuur worden geïntroduceerd Tot ont aiiger der directe belostiagen en ac cynzen te Woerden is benoemd J P Reede ontvanger te Leiden buitengemeenten Benoemd tot onderwgzer aan eene bgz school alhier N W de Jel te Bergenop Zoom ea J fieslinga te BuDscboten Bg kon besluit z n benoemd b het wapen Awt infanterie tot tweede luitenant by het Isto reg de serg volontairs L 6 de Mooy M L de Boer en K W de Bock allen van het 4de reg by het 3de reg deserg volon tair C H Wyckhayse en by bat 4e reg dn serg volontair F G lliesz van het korps AU eene bizoaderheid kunnen wg vermelden dat op de boomltweeker van den hetr Hi oftman aan de Oude Gouwe de aardbezie weder ia bloei en reeds de vrucht gezet i Indien het weder nu wat gunstig voor dat gewas is krijgen wij nog aardbezien De heer S de Beer werd hedenmorgen terwyl hy geschoren werd onpasselyk en overleed na eenige oogenblikken aan een beroerto £ en der jongens die met de vlag voor do stoomtram van Gouda op Oudewater loopt geraakte bedenmorgen te ongeveer 6 nar to Oudewator doordien hy uitgleed daar tnsschen w ardoor hy gewond werd aan do ledenen Pqr Isto klasse rytuig werd hy naar hier vervoerd eu opgenomen in het gasthuis De verwonding is gelukkig niet ernstig Met ingang van 1 November is tot opvolger van den bestoller by de postoryeu ia Stolwyk M van Luyk die naar Schoonhoven U vertrokken benoemd de gepasporteerde kor PEVILLE TO IV mvTTö üjmji xia 83 De wioter wu hard en Btrsng die de IssUte bou z D dien Trulda mat de haren doorbracht de levens middelen waren duur eveoals de brsndstoiFen die Mhasra werden en meermalea haalde Mina dea avoada in een boodauhapmandje voor baar eif en oenten eeoige turven ea wat tiouljei opdat de voorraad toeh maar Innger ton strekken en He juffrouw geen kou zou lydsn on opdat de weinige menaohun die ijj tegenkwam de waarheid niet souden verrooedeo bedekte zij te met ceu wit aervet ala haddo sy brood of vteeaob gehaald Haar loon was gaandeweg verminderd en eindelijk gwm de Ie Nov nog Qtel dÜT of al zoo lang achter één rug ala Ti uida er ovw begon zij Mina kad nieia noodig de juffrouw moeat hel maar bewaren Tom Traida geheel bedlegerig waa geworden eu an Mina alTenga altea bad moetw overlaten varwondenle t liob wel eens hoe de bsnilloo en het stukje bïefiituk dat haar soo lekker smaakten bekostigd konden worden daar Koes Mina toeh maar het gewone karige weekgeld gaf Op d aagalige vraag der zieke of s ook schulden maakte bij den il r venekerde Mina loo pleohtig van neen dat Tmida baar geloofde maar de zaak nog micder bi ep MuT jnfl spiak Mina fU eet soo weinig poraal van t garnizoen to Oouda F A van der Hooft Aan hem worden de bestollingen opgedragen in de verschillende buurten onzer Volgens de ter visie üggBude lysten waren er op 1 September jl to Haastrecht 116 mann stemgerechtige lidmaten van de Hervormde Kerk Op de te Woerden gehouden groote najaarapaardenmarkt waren ongeveer 1400 paarden aan de lyn De handel was echter over het geheel traag Zelfa voor anderhalijarige rulna werden geen hooge pryzen besteed Het voornemen bestaat in da uniformkleeding van de brievenbestellert en conducteurs der brieveamalen belangryke verandering to brengen Door de kies vereen iging Burgerpli ihtc to Veendam is tot voorloopig candidaat voor do Tweede Kamer in het kiesdistrict Veendam gestold mr P J G van Diggelen te Zwolle De heer Treub gaf by telegram kennis dat als hy tot lid der Tweede Kamer gekoseu werd by bedanken zou als wethouder De commissie van enquête in zake de klachten van verachillendo van de voormalige lïïynspoor maatflchappy by de Staataspoorwegen overgegane ambtf uaren en beambten heeft in hare deze week gehouden vergadering verschillende conducteurs gehoord Jhr rar Ruya van Beerenbroek nieuwbenoemd commisflaris van H M de Koningin in de provincie Limburg begaf zioh gisteren naar het Loo ton einde door de KoninginR entes in dat ambt toworden beëedigd De verrassingen van den bargerlyken stand Het Handelsblad c van Antwerpen vertelt het volgende Voor eenige dagen ging een brave Brusselscbe beeldhouwer naar Antwerpen zijne papieren halen om te trouwen teen hy tot zyne groote verbazing vernam dat hy een meisje eu geen jongen was In afwachting heeft o sukkelaar een proces tot hervcfrming van burgerlyken btand mogen inspannen Maar de klacht die aan eone meid in dienst to Brussel is overkomen is veel pynlyker Zy ging ook trouwen en had hare papieren gevraagd aan het gemeentebestuur van haar dorp in Lnxf mbnrg toon zjj voor antwoord kreeg u verslijt haait niets dus u kan dan ook wel eens ieti lekkerder hebben t Of wel o vroom bedrog t zg noemdo juffrouw U of boerin O als de milde geefster Haar apaarpenniogen smolten soo at Ungsamerhand wog maar toeh kon y toen de lente kwam en da arme kranke nog onverwachts van hen weid weggenomen of liever iB b imerde ala een kind op den schoot der moeden Mr Kene uit een ver borgen laadje nog een sommetje ter hand itelkn dat by zonder gewetenabeswaar aannam als komende uit een meubel van ign zuiiter en dus door haar bespaard voor den kwaden dag Ën zoo werd de rgka koopmanadoeht r niet uit do armen kat begraven maar ter aarde besteld uit de apaarpenningen van haar troune dienitmaagd Mr Kees kon het nu niet langer in hot huisje uilhoudon dat nu ook ta gruot voor ztjnfi behoetten en middelen woa geworden Hy huurde daarom in het nabijgelsgea dorp een bovenkamer en de dorpachipper die 6p het punE stond te trouwen en Mina vaak bad oenyd om haar mooie llltafel brncbt du inboedel kosteloos over maar bet bedoelde meubel naar eijn bruid Zoo ging het voortdurend wat de trouwe tiel van voorwerpen van waarde betat werd verkooht meett verre mder de waarde eo t zorgde wel dat Mr Kees het niet bemerkte of wist hem anders wat op de mouw te spelden Zoo zonken zg hoe langer hoe diepor in aantieo by hun medebnrgen en in de gemakken van het leveo en ook bij de atrengste lainigheid was er meestal een te kort bij het Eugia vaa bet kwartaal dat telkens minder in het loadja bracht daar do geven sUervsn of zioh terag trokkeui omdat Kees Uü kuut niet Liouweu want ge zyt dood Inderdaad het meisje geboren in 1860 was 1880 opgeschreven aU overleden Daar do ooden niet kunnen trouwen moet afe wachten ot ie terug levend is in de boeken Op verzoek van eenige tooneelvrieudeu zullen de heeren De Vos en Van Korlaar hedenavond te Rotterdam oen enkele vertooning geven van De Ideaalvrouw Dit werk van den beroemden Italiaanschen dramaturg Marco Praga c zoo zeggen ztj in f een rondBchryven aande coupouhouders werd 10 zyn vaderland met den grooteten by val 0 evoerd De critici voerden hoftigen stryd over het al of niet moreele der strekking Na de vertooning van dit tooneelspel to Anistordam werd het door de meesto verslag vers aldaar op grond der daaiin volgens hen verkondigde moraal veroordeeld Wy besloten daarom aangezien de bedoeling van den schryver blykbaar verkeerd begrepen werd de verdere opvoeringen maar to steken om geen noodeloozen aanstoot te geven Nu echter van eenige kanton op eene enkele vertooning wordt aangedrongen wilden wy niet weigeren I Tegenover onze coupon houders echter meenden wy de opvoering to moeten motiveeren Dat goed bedoelde zedelykh idsmaatregelen piot altyd do geweoschte gevolgen heblien bleek dezer dagen te Bordeaux Daar trad in n circns een 17 jarig meisje als acrobate op tusar de politie verbood haar dit beroep uit te J iefenen omdat zy nug niet meerderjarig was Iet arme meisje heeft ich thans doudgoschoten in een nagelaten brief zegt y y dat zy den dood verkoos boven een eerloos leveu waartoe zy nu genoodzaakt was Nikr wy vernemen zal de heer Goeman Borgesius bestuurder vau den Volksbond togen drankmisbruik op deu tweeden Dinsdag van de volgende maand des avonds eene spreekbeurt vervullen in de Rotterdamsche afdeeling vnn het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Door de Gorinohemsche zalmvisschers is te Brakel uit de Waal een lyk opgehaald vermoedelyk dat van den schippersjongeu die op deu 8en dezer te Ilerwynen van een Belgisch schip overboord is gevallen Zondagavond hadden te BeetNtoeuige ouge uit eon zekeren trots hen niet wilde opzoeken en de gaaf van zijne zuster miitta om op aangename on dankbare wijze den ontvangst van hun bijdrage te berichten XV Wij slaan na oenige jaren over en brzoekeu den Heer van Selm nog toot t Is de 14 Februari van het jaar 18 en t Is vinnig koud De Doordoosten wind giert met ouatuimigp vlagen eu dr ft aomwijlen do sneeuw in woesion vaart voor sioh uit die waar tg niet door een dubbel rnarn of toohllat vorhioderd wordt door do kloinite root of opening in de woningen dringt om aan haar vervolger to ontkomen Geen wonder dat 2 j dat kleino huisje ginds buiten hot dorp tot vluohthaven heeft verkozen Het huisje beslaat uit een vertrekje en een Eoldertje thans tot ziekenkamer tngeriaht Ken atuk vau een ouden krant dat tot plaalavervangster vaa een lialve venaterrnit in het dakvenatortjo geroepen word heeft de sneeuw den doortocht niot lang kunnen botwialen en hoewel een trouwo hand het met een wolion lap beproefd hooft ook dat gelakte niet De andero verweerde ruitjes doot de wind rammelen on op die plaatsen wanr de stopverf ontrouw worden is aan haar roeping driufft de aoeeuw ok telkeua vorder door Zelfs in de bedatedo Z9 t zij een toevlucht en het kost haar 2 cinig moeite tussehen ds dakpannrn door te komen waar ijj afgemat door haar aoelle vlucht neder valt op het aobamel bed vui den kranke Ui Cepnt naar lioboam en geeat heeft BIr vso regeldbeden plaats Door het niet bytyds sluiten der herberg van ukeren Koopmans verscheen de politie die de mannen verzocht het lokaal to verlaton Dit gesohiedde doch niet zonder eenig verzet Weldtil keerd u ty echter terug onder het zingen van oproerigo liedjes en het plegen van baldadigheden Toen de maréchauBSeea verschenen werd het rumoer nog erger en werden er uitroepen gehoord Is wy zulten je den hals afsnijden Na ver scheidene maten ernstig gewaarschuwd te hebben zyn de marechaussees genoodzaakt geworden eene charge uit te voeren waarby vier karabyneu zyn vernield en menige slag goed is aangekomen Tot nog toe biyft het rustig Meu meldt uit Amsterdam Perceel 23 op de Niauwmarkt wuria de firma D Stibbe Oo eenen handel in galaotorieën en krameryea dreef is gisteren morgen vroeg bypa geheel uitgebrand De bedienden sedert half zeven in het mngazyn bezig bemerkten omstreeks 8 uur in het achterhuis dat almede tut mugazyn was ingericht vunr eu waarschuwden de brandweer De boeken der firma waren gelukkig nog niet voor den dag gehaald en bleven deihalve in de brandkast op het kantoor behouden Omtrent de oorzaak van den brand heelt men nog geen zekerheid Wel weet men dat dezer dagen een vry grottte voorraad lucifer in het magasya was opgeslagen Hot vuor vond in de massa kromeryen en speelgoed ruim voedsel en breidde zich door bet geheele perceel uit Op de bovenverdieping woonden particalie reu die by tyds gewaarschuwd nerdenencirh konden redden De brandweer stangde er in de belendende perceelen volkomen te behouden zoodat de c alleeu van bet water hebben geleden Omstreeks 10 Qur kon men de brand als geheel gebluscht beschouwen Het perceel en de voorraad gouderen waren verzekerd Op de bovenverdiepingen vond men eooig geld en voorwerpen van waarde hetgeen door de politie in bewaring werd genomen In Drente is de voorraad aardappelen dit jaar zóó groot d t vele arbeiders die in den regel zei ven bnuna benoodigde aardappelen verbouwen thans bet overschot van hunnen oogst verkoopen tegen den ongeboord lagen prys van 50 cent per HL £ r zyn daar boeren die bonderden HL aardappelen voor verkoop bestemd nu als veevoedsel zullen gebruikeu Selm de guurheid vaa het jaargotg geen weerstandmeer kunnen bieden on sedert vier dagen is hg bedlegerig Waa t Mina bij de meeato zorg niet mogelgk de sneomr en den tooht uit bedstede en dakkamer te weren toeh deed wat kon en geen kleedingstnk dat maar esnigsrini warmte kon aanbrengen of t bad het aangowend om in rereonigiBg met een warme kraik haar meester tskoesteren Zgo jaa haar eigen kussen en wollendükon lagen al boven Ap gn bod en togen den tocht had sjj baar boetolaar aan de daktegels vastgebonden Op een stoel aan het voeteneinde gezeten ia xg bij do minste beweging van haar meester opgewipt om zyn dek terecht te leggen of ign hoofdkuHOB om koereu Voor do l edstee staat een lafvltjo en t schijnt dat e j nl haar huiaraad heeft uilgestaldi om zoo min mogelijk de kamer ie moeten verlaten Heeft Q Ottk iels noodig Meneer vroeg i den ouden hmh nailat se nog eops ign kussens opgeschud had fNeen Mina ik lig als een prins en jy verzorgt me of ik oen koning was Waa ik hel werkelijk dan sou ik zoggen geef me een kop boaillonof wat waterchooolode maar fk zat maar donken qui dort dise I als men slssjit heeft men geen eten uoodig en mat n pljnl ko ghmlach sloot hij de oogen Zoodra zij aan zyn diope en rustige oilemhaTiug merkte dal hg werkelgk aiiep stond zg behoedzaam op plaatste oen kopje met drinken osdor het bereik voR den zieke en tette er een boid met een paar stukjes brood bii