Goudsche Courant, vrijdag 27 oktober 1893

Een der merkwaardigste feestelgkbeden die den Russiscben officieren te Parys zyti bereid was ongetwyfeld het groote feestmaal vanwege de Porysche pers dat Maandagavond op het Champ de Mars in de zoogenaamde Galerie de Trenle Metres de voormalige mschinegalery werd gegeven Het banket nam te 7 aur een aanrang en telkens als er bekende personen binnenkwamen werden zy met groot gejuich ontrangen Tegen 8 uur verscheen ad miraal Avellan met zyn officieren al de drieduizend gasten stonden op en zwaaiden niet hun servetten terwyl da muziek bet Russische volkslied en daarna de Marseillaise speelde Het maal was reusachtig Er werden opgedischt 1200 kan soep bereid in een ketel 40 ton Russische sardynen 1600 pond osaenvleesch 700 fazanten 500 galantines van jonge boutduiven 500 kan Russische salade 1000 pond druiven 2000 appelen 2000 peren 4000 kop koffie van 80 KG koffie getrokken 2000 flesschen champagne 12000 broodjes van 125 gram 4000 flesschen mineraalwater enz Verder werd verbmikt 150 KG boter 1 tim mosterd 200 pond zout 20 pond peper 100 kan slaolie 200 pond suiker Er waren 12000 Undenstokera 32000 servetten 20 0000 glazen 4000 schotels 400 bedienden 100 maitres d hotel 150 schenkers 100 keukenknechts en 60 koks Aan de eeretafel was plaats voor 200 personen voorts waren er 130 tafels van 30 personen met ankers in het midden tor hoogte van een meter met allerlei bloemen gesierd De eeretafel droeg een zilveren 8urtoat van 400 000 frc bekroond met een anker versierd met orchideën en een perk van rozen en anjelieren er om heen Al wnt overbleef werd ouder de armen van Parys uitgedeeld De hr A J van Houten te Almkerk schryft aan het N v d D Den 18en September jl werd door my eene vervolging ingesteld wegens laster tegen dfcn Heer Arnoldus Huyskes bierbrouwer aannemer en lid dor Provinciale Staten te Hedel Hiertoe was ik genoodzaakt omdat deze heer of op verzoek of uit eigen beweging aan den Heer Gasius rechter te s Hertogenhosch en lid der Commissie van Ooderzoek in zake Neerbosch had medegedeeld dat ik was een h looper een dronkaard een oplichter tydens myn verbblyf als openbaar onderwyzer te Hedel van 1880 tut 1883 De Heer Casius stelde dit schryven ter hand aan den Heer J den Boer Wethouder in de gemeente waar ik oudorwyzer ben en lid der Commissie van Onderzoek in zake Neerbosch De Heer J den Bqor las den brief van Huyskes voor in de vergadering van het Dagelyksch Bestuur van Almkerk Dientengevolge werd ik geroepen in de vergadering van Burgemeester en Wethouders waar de Edelachtbare Heer Bui emecster my in t byzyn der beide wethouders en den gemeente secretaris onbewimpeld te kennen gaf my te moeten ontslean indien de my ten laste gelegde feiten bewezen werden De leden van het departement sHertogen boBch van het Nut hebben al de voorstellen van de voorloopige commissie tot bet oprichten vnu eene Nutsscbool goedgekeurd Bepaald is dat die inrichting zat gevestigd worden in de panden aan het departement behoorende en gelegen in de Korte Kerkstraat aldaar terwyl daaraan zal worden toegevo d een aangrenzend terrein dat voor 17 000 eigendom van het departement zal worden Er zullen drie onderwyzers worden aangesteld in het bezit eener akte voor de Franscbe taal het geheele getal zal zes bedragen en het hoofd zal bezitter zyn van twee of drie taai akten diens salaris zal zeer waarschynlyk niet bepaald blyven hy het oorspronkelyk bepaalde 1600 en 350 voor woning doch hooger worden gesteld terwyl de rente ook van de lOO flOO rpneTvefonds dor npnipuw Directe Spoorwegverbinding met GOUüA Wlnlerdlenst 1893 M Aangevangen 1 October T d van Greenwlcli 1U8 11 01 11 16 li M 9 80 10 BOTTBHDA M 0 O U S A 9 85 t U 9 60 01 18 11 ig 6 85 b0DD DEN AAA e OailiU 7 80 8 40 9 04 9 8710 49 18 1118 811 011 97 8 56 4 45 6 7 6 69 7 1 Zor M 7 48 8 58 11 01 1 18 4 67 8 86 9 87 10 45 U ll 11 30 8 49 Htge 8 18 9 18 9 34 10 07 11 87 18 41 19 61 1 41 1 57 4 86 5 95 5 66 41 7 48 8 65 10 16 11 16 11 40 18 nol DA UTBlOHT Ooadi 6 86 6 40 7 65 8 09 8 81 10 19 10 66 11 48 9 83 3 18 4 10 4 47 6 88 S Ol 7 46 8 38 10 08 Oud w 6 60 6 54 Woorden 6 67 7 018 11 8 40 Harmolaii 6 04 7 08 8 4 UtraobI 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 8 09 SM 10 07 10 64 8 04 9 1010 13 9 19 8 419 8110 4011 16 11 09 8 37 6 37 7 69 10 98 11 16 8 44 6 04 5 44 6 17 8 0 10 18 11 83 8 61 6 19 5 60 8 18 10 3411 45 1 10 3 08 3 60 4 48 6 89 0 91 36 8 88 9 10 10 61 O O U U A A MKTtRDAH 10 66 ll U 1 61 4 47 6 88 7 46 10 08 18 19 1 8 40 6 46 96 9 37 11 10 11 84 1 18 8 18 60 9 67 11 47 10 08 IIM Men ochrQft uit Markaloo i ÏD vefe dagbladen komt in den ItatsUn tijd een bericht van hier voor wawirt een droppel waarheid vermengd ir met eenen vloed Tin ovordriJTing Het geldt de raadselachtige verdwijning vaneenen weeijongen alhier nitbestjiJed door deinrichting voor itadsbeitedelingea der stadAmsterdam j Die verdwyning is een feit de daaraan vastgeknoopte mededeeling van de arrestatie en de opsending naar Alueloo vin de pleegouders van genoemden jongen als gevangenen boer en vronw en den knecht is eenvoudig eeno hatelyke onwaarheid Het onderzoek in de vorige Week door de politie te dezer 7 ake ingesteld bestaande in 4iflL verhoor door de hnisgenooten van den verdwenen jongen ondergaan leverdie niet den minsten grond ven verdenking op De betichtte menschen verheugen zich dientengevolge n Jaltyd in volle vryhe d van beweging Het eeuige zekere wat men w0et van den jongen in verband met zgne verdwyning op 23 Juli bepaalt zich tot eene ontmonting die fa had met zgne zuster en anderen op den avond van dien dag en dn verk aring toen door hem afgel d dat hy geen p an had naar huis temg te jceeren De bqrgemeeater van Markeloo zoo leest men in het Politieblad verzoekt nogmaals opsporing van Alox Frederik Jan Engel dat is de beduelde weesjongen oud 1 $ jaar middelmatig van grootte met gezond uiterlyk blond haar en gekleed met bevértien ve it bruine Manohestersche broek 2 licht gestreepte borstrokken en gestreept boezeroeüi schoenen met gespen zwarte gewone boerenpoten blauwe kousen had geen buis of onderbroek aan Hj stottert en spreekt plat buersch dialect en hsd weltichl tingeveer 28 cent by zich Deze jongen bestedeling der stati Amsterdam heeft sedert 23 Juli zijne woning verlaten Mogelylt is hem een ongeluk overkomeh Het zal den burgemeester vooriiioemd aangenaam zyn dat dit bericht door blle dng en weekbladen wordt overgenomen Men meldt uit Beek by Nymeg De Beeksche wascht heeft door het gekeeleland een goeden naam Naast landbouw is hetbleeken de nijverheid in Beek cn Ubbergen Vraagt men eenen der blauwgekielde boertjes eigeniuirdig waachbooren c genoemd naarzyn beroep hy zal u antwoorden yel meneer bleeker wat anders Om een denkbeeld te geven van de uitgebreidheid van bedoelden tak van bestaan in de dorpjes Beek en Ubbergen meti niet meer dan 1500 zielen xy vermeld dat ifT behalve twee stoomwossoherijen met ± 80 kerklieden zich een honderdtal huisgezinnen aan de waschc wyden de helft van hen kunnen b t zelfs niet met eigen volk stellen maar hebben een of meer vreemde helpers in dienst Bedenkt men nu nog dat het wa schen enz geeuzins uitsluitend vrouwenwerk id maar datook mannen en jongens in hot vak hunne sporen verdienen dan wordt het dnidelyk hoernim bevolking door vuil Ijnuen haarbrood vmdt Als byzonderheid z nog aangestipt dat de wet op de personeele belasting er rekeniug mede houdt dat de bleekers werkfEaamheden kanoen verrichten Bleekerpbediendcjn toch zyn Qfl eenige werkboden voor wie slechts de helft van het gewone recht wordt gevorderd Aan de Nederlandscbe Oliefabriek te Hof van Delft onder directie van de heeren NoltheniuB Van Marken is deze week de 8 urige werkdag ingevoerd 9 01 8 8S a 48 8 66 S 05 7 8 7 82 t 8 7 49 7 BB Gouda Moordrecht Nieuwerkerk Ospelte Rotterdam Bolterdim 1 Cpella i lO Ninimrknkr i lt Uoordnoht B il Qoadt S as 1 18 1 18 1 94 1 83 1 88 Bl Kr 7 47 Z Z iiw 7 68 01 N dL d 8 0a Voorb 8 07 9 18 11 10 11 18 40 8 11 10 00 7 69 9 10 10 65 8 14 9 16 11 10 Qoudt Ani terd itt Wp AaitanUmOi De Werk lieden vereen igiog te loeiden stelde zich Toor tot oudersteuniug van haar ziekenfonds eene tooneelvoorstolling te honden waartoe met vergunning van het gemecntoboBtuur eene inzameling van gelden gehouden werd Daarmede werd een lid der Vereenigingbeloat die voor zyna bemoeiingen een zeker hooorariura zoude ont angen Met eene lijst by de ingezetenen rondgaande droeg hy op een daarvoor bepaalden dag 100 aan het bestuur nf doch bleef in gebreke het verder ontvangene ad 83 af tb dragen en toen men hem daartoe zoude aanmanen bleek het dat hy verdwenen was Zyne vrouw kon of wilde geone inlichtingen omtrent zyn tegenwoordig verblyf geven zoodat de politic met de zaak werd in kennis gesteld Dientengevolge werd hy op een telegram door de Rotterdamse he politie aangehouden en naar Leiden teruggcbncht alwaar hy bekende bovenbedoeld bedrag op enkele stuivers na verduisterd te hebben Er is procesverbaal opgemaakt en de door hem van het zich toegeëigende bedrag gekochte goederen zyn in beslag genomen Dinsdagavond werd na oproeping in het hotel van den heer Klaassen te Boskoop door alle aanwezige ingezetenen een adres geteelcend aan de Prov Htaten van Zuid Holland in zake de vaartverbetering der Gouwe Men vraagt de niet aannf mtng van het voorstel van Gedeputeerden om het vroeger genomül besluit tot verbetering in te trekken en zoo men onverhoopt hiertoe mocht overgaan de aanneming van het voorstel van de minderheid van Gedeputeerden om het beheer over de Gouwe in provinciaal beheer te nemen on tot partieele verbetering er van over te gaan Ook de gemeenteraad heeft een besluit genomen om in dien zin een adres toe de Staten te richten Naar aanleiding van de op de onlange ge houden vergadering van patroons en werklieden in alle vakken aangenomen motie waren gisteren avond de timmerlieilen patroons n werklieden in hel Oentraalgebouw te Arnhem bijeengekomen om eene bespreking te honden over de door de werklieden gewenschte luousverbooging De voornaamste patroons waren tegenwoordig alsmede de directeur van gemeentewerken ade directeur der gasfabriek Namens de patrrons werd med edeeld dat in eene vooraf doot hen gehouden vergadering het volgende is vastgesteld Heden is besioton in eene vergadering van twintig pfliroons in bet timmervak het loon van een normaal en geschikt werkman te brengen hier ter stede op 17 et per nur de klasse van bekwaamheid over te laten aan het oordeel van den patroon Het tijdstip waarop de loonsverhooging zal ingaan nader te bepalen met het oog op bet verzoek van werklieden in andere vakken zullende de vergaderde patroons het mogelyke trachten te doen om de verhooging in te laten gaan 1 Mei 94 Er had eenig debat plaats over de beteekenis van het woord klasse Er bleek uit dat het de bedoeling is dit als waardcering van geschiktheid voor b paalde onderdeeten te beschouwen De werklieden vereenigden zich met de stappen die de patroons wilden doen Ook detoezegging dat zij by andere patroons zoudenaandringen op het navolgen van dezen maatregel werd zeer gewaanleerd A Ot Als een bydrage tot de trouwlnstigheid van De Jong kan dienen dat hy reeds voor een paar jaren te Blarikum by zekeren V kwam en daar informeerde of er voor hem hy gaf zich toen als jong weduwnaar uit geen geschikte huwelijksparty te vinden was V verwees hem naar eene weduwe die er goed in Kat en huwbare dochters had 18 18 10 65 u oa 11 09 U lfl U Sft 18 S8 1 06 1 18 1 19 1 88 11 18 11 05 18 88 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 7 S5 7 47 7 45 8 07 8 18 10 03 10 11 11 0 1 99 0 31 88 10 11 6 80 De Jong presenteerde zich by de vronw die alleen thuis was en deed aanzoek om een harer dochters dat met htt oog op zijne volstrekte onbekendheid terstond door de moeder werd van de hand gewezen Ook toen hij de beeltenissen van haar kroost in het album wilde beschouwen werd hem geweigerd bet portrettenboek in te zien By die gelegenheid was zljn optreden indringend fatsoentyk Een actrice Blanche Trévil eenigen tijd geleden nit Amerika naar Parys gekomen had onlangs haar vgfjarig dochtertje een allerliefst kind aan de zorg van een bejaarde dienstbode overgelaten De kindermeid zorgde echter slecht voor het kind Zy ging alleen uit na het meisje in een kamer opg oten te hebben en toen zy na een half unrtjeterugkwam lag de kleine Blanche half verbrand dood op den grond Zy had blykbaar gespeeld met een doosje waslucifors en daarbij haar kleertjes in brand gestoken De wanhopige moeder beschuldigde de dienstbode van het kind moedwillig op die wyze vermoord te hebben Maar de Rechtbank achtte bewezen dat dit niet zoo was en veroordeelde haar wegens manslag door onvoorzichtigheid tot 3 maanden gevangenisstraf Wy berichtten reeds de strekking van het strenge vonnis door den Xiondenschen politierechter Lane geveld over twee schoolmeisjes die eigenlyk niets meer dan een ondeugende streek hadden gepleegd Zyne verklaring voor de moeders der beide kinderen afgelegd dunkt ons echter zoo opmerkelyk zoo fiu de siècle c zouden deFranschen z gen dat wy haar bier nog eens woordelyk laten volgen Ik zie dat in vergissing uw dochtertjes naar een verbetergesticht zyn gezonden Ik had die straf aangeteekend voor een heel ander geval en het was nooit myn bedoeling die kinderen naar de industrial school te zenden Ik wilde echter twee anderen kinderen naar het verbetergesticht zenden en die zyn vandaag voor my geweest en daarheen gezonden Ik verwarde de twee gevallen en denkende aan de feiten van de andere zaak zond ik uw kinderen weg Het spyt mij zeer dat die vergissing is geschied en ik wist er niets van voor ik de opmerkingen in de couranten er over las Ik dacht al aanstonds dat er ieta niet in orde zou zyn en onderzocht de zaak Het resultaat is dat ik naar hM Ministerie van Binnenlandse he Zaken een brief heb geschreven waarin ik het geval mededeelde en de onverwyide invryheidstelling van uwe kinderen vroeg Gy zult hen zonder twyfel al vinden als gy straks thuis komt Het is waarlyk aUof een vergissing hy een vonnis als dit waarover zooveel gesproken waartegen door de vruchteloos smeekonde moeden zooveel werd ingebracht de eenvoudigste zaak ter wereld was Op die wyze wordt de eerbied voor de jastitie door hare eigen dienaren meer geschaad dan door eeui oantyging van buiten af Te Gennep heeft dezer dagen een veertienjarig meisje nit vrees voor bestraffing drie d en en drie nachten in de gemeente rondgezworven zonder dat de politie na een lang en aanhoudend zoeken er in kon slagen haar op te sporen Maandag waagde zij zich op de sluisdeuren der voormalige meetfabriek in de Niers met bet gevolg dat zy voorover in de diepe kolk viel Reeds was zy een 80 meter weggedreven toen zekere J Hoenderkrop een knecht van den carousaelhouder A Maa bet ongeluk zag en zich terstond te water begaf Na vele pogingen gelulfte het hem hot reeds zinkende meisje te redden Een Hongaarsch Kamerlid Stefan Bajay heeft dezer dagon zyn examen voor den raad van meester in de rechten afgelegd Bajay is al sinds jaren lid van de Kamer waar hy tot de goede sprekers behoort maar hy verbaasde zyn examinatoren door de naïeveteit van sommige zyner antwoorden Het verlangde diploma werd hem toegekend maar niet met algemeene stemmen De Tweede Kamer der Staten Geueraal is tot hervotting barer werkzaamheden byeengeroepen tegen Dinsdag 4 November des namiddags te 3 uur 7 10 56 03 10 17 It 4 67 6 04 6 11 6 80 9 40 0 47 g S4 lO I 10 10 f 40 7 80 11 50 1S 80 1 461 1 65 I 8 08 8 09 I 8 15 4 46 4 6 6 08 6 09 6 16 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 60 8 48 18 08 8 06 9 S DEN H A A O OOC DA I1b o 6 48 7 80 7 43 9 88 9 46 10 1411 33 ij l6 1 88 8 15 1 46 3 48 4 16 4 48 5 81 7 1 44 1 49 1 B8 8 04 8 09 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 10 38 Voorb 6 64 N dL d6 69 Z Zogir6 08 Bl Kr 0 14 Zo U g l9 9 54 6 4 13 4 48 6 18 6 51 7 48 8 36 10 01 6 09 I l Oitiids 6 30 7 60 8 13 9 18 10 1 10 68 18 03 11 46 8 80 8 46 8 1 CTBÏOHTOOUOA Utrocht 8 33 7 50 9 9 5311 34 18 03 11 60 3 10 3 51 4 43 86 7 48 Harmeloo Il t7 8 08 10 09 11 19 8 84 4 06 4 68 Woerden 6 53 8 10 10 15 l l 4 18 Uudenter 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 4 10 7 18 4 86 7 40 6 68 LU Ooudl 7 80 8 38 9 34 10 87 18 08 18 66 I U 3 60 4 37 6 80 7 08 8 10 AHSTEKDA U e O U D A AnuhYdun C 9 7 6 9 40 11 10 11 87 1 40 4 10 AKlIardaiB Wn 6 60 8 0 9 68 11 16 ll U 1 66 4 16 OoudA 7 80 1 1 10 44 ll l 1 M 1 60 1 10 op te riditon MntopurbaDk der school ten goede zal komen Een en snder zal gelegenheid geren om een wntal kinderen voor minder dan het bepaalde schoolgeld ad 1 per maand en per hoofd of ook zelfs geheel ran schoolgeld rrjjgesteld de lessen aan de school te kunnen doen Tolgen Men zsl zorgen met 1 Mei a a gereed te zfln Een broeder des keizers Ik ben vorst Friedrioh ran HellbergBahlsteig een broeder des keizers m Vrjjdag rond een sjofel gekleed man tegen den portierTan tslot te Potsdam zyn mgn kamers gereed Ik denk een heelen tijd te blgven Met een zacht lyotie werd de arme krankzinnige naar t gasthuis gebracht t Was een jonge koopman nit Sileziè afkomstig Onze stadgenooten hebben weer ten volle genoten Tan de bandeloosheid welke men tegenwoordig weder aan de knapen toestaat die Tan de loting komen Met instemming dns zullen zj waarsehjjnIjjk kennis nemen Tan de vraag die door hetHuisgezin wordt gedaan waarom men dejongelieden oproept om bg de loting tegenwoordig te sgn in plaats van eTenals by de Staatsloterg geschiedt voor hen tetrekken H Crt De gewezen burgemeester der gemeente Wierden is ter zake van va schheid gepleegd in zijne gemelde hoedanigheid en het desbowust gebruik maken van die alzoo vervalschte stukken tegen 14 November voor den rechter gedagvaard In deze zaak zullen 10 getuigen worden gehoord De Ie Staatssnwalt te Kleef heeft hekend gemaakt dat nog nltyd van kracht is de bepaling van 11 Angustus 1891 waarhy een som van 1200 Mark werd uitgeloofd voor den ontdekker van den moordenaar van Johnnn Hegemann Hg verzoekt dringend hem alles te willen mededeelen wat ook maar in het I minst leiden kan tot de ontdekking vau den moordenaar of de moordenaars Hoe de Transvaders over de Hollanders oordeelen Ëen der Transvaalsche bladen schreet dezer dagen een artikel over oen paardenziekte in welk artikel volgend moois te lezen staat En waarom bezoek di liwe Qod ons thans zoo bange zwaar waerom stnur Hy ni livers een ziekte onder die Hollanders ni dat ons van die pest verlos wor Eu op een andere plaati leest men Ach lieve God ons weet jy heb menschen geschapen ea ossen en pnarden en schapeu maar vanwaar zy toch die verdomde HoUandsche platpooten gekomen Do baardigste man van de wereld is zegt men een dorpspriester te Barbadagh Bulgari e Hg heeft een baard die 186 centimeter lang is en daar hg zelf kleiner is moet hij zich den baard om do hals slaan want knippen wil hg niet Bnlteolandsch Overzicht De Times verneemt uit Philadelphia dat men thane hoopt op eene onvoorwaardelgke intrekking der Sherman wet in de verwachting dat de republikeinsche zilverroannen in den Senaat ban obstmctionisme zullen opgeven Aan da Daily News wordt nit New york geseind Men voorspelt dat de meerderheid de geheele wereld zal verbazen De meeste senaatsleden zullen namelgk aan de zgde der winnende partg willen staan Men voorspelt reeds dat handel en ngverheid oomiddellgk zullen herleven en aldus een tgdpnrk van algemeene welvaart zal aanbreken De democraten zjjn bevreesd geworden voor den uitslag der verkiezingen in November indien de quaestie dan niet geregeld was en voorzien ook dat de qnaestie de wet zal schorsen indien de Senaat bigft weigeren haar in te trekken Aan the Standard wordt uit New York verxeherd dat de coalitie der zilverpartg in den Senaat ontbonden ia De democratische leden zien op tegen de impopulariteit die hen zoo treffen indien Cleveland slechts met behulp der republikeiusche leden de ophe£Sng der Shermanwet kon doorzetten In de door het Belgisch ministerie ingediende kieswet komen vooral twee bepalingen Toor die een scherpe critiek van vrgzinnige zgde uitlokken De eene betreft het aanvullingsexamen voor de ooderwgzers ter verkrgging van bet drievoudig kiesrecht de tweede de ToUedige uitsluiting van burger die al is het slechts eenmaal voor het opmaken der Igsten onderstand hebben genoten van de openbare liefdadigheid geneeskundige holp uitgezonderd Uit Terklaart de Reforms vooreen afkeoringswaardigen partgzet Dat de vagebonden va bedelaars door de wet van bet kiesrecht ign buitengesloten kan zg nog begrgpen Maar de andere nitsloitiiig zal a d onbillgk zijn in de eerate plaata omdat zg alleen betreft de door de openbare liefdadigheid bedeelden en bovendien indien zg op goede gronden bematte zou zg dit nog meer doen indien zg door de panicnUere weldadigheid gesteunden betrof die eerst reefat afhonkelgk zgn van hen die hun een aalmoes geven De particuliere weldadigheid in België is bovenal clericaal de kloosters en godsdienstige stichtingen mokeu zich in katholieke Unden verklaart de Béforme raeestsr van alle Trggerigheden die elders te beurt vallen aan wetenschappelghe stichtingen lioapitalon of andere humanitaire instellingen zonder confessioneel karakter Van het kiesrecht uit te sluiten arbeiders die onderstand hebhen genoten van een instelling van weldadigheid en het daareutegen te verleenen aan beschermelingen en confrenëu de Réforme verklaart dit voor een hatelgke handetwgzo derclericale en antidemocratische party Deze uitsluiting zal volgens haar berekening de helft der arbeiders klasse treffen Uit het onlangs gepubliceerd officieel rapport over de arbeiders woningen is gebleken dat to Brussel op de 19 284 arbeiders gezinnen er 10 402 zgn die onderstand van de openbare liel adigheid genieten En als dit zoo is te Brussel een rgke stad dan laat zich denken hoe dit moet zgn op het platteland byv in V laanderen Deze bedeelden zjjn echter geen bedelaars geen vagebonden Voor het meerendeel zgn het eerlijke dappere werklieden wier bezoldiging onvoldoende is of wier werk afhangt van rosttgden in het werk en die in den winter de twee einden niet aan eikander k unueu brengen dan met hulp van de een of andere instelling van liefdadigheid Er zyn steden in Vlaanderen waar de geheele arbeidersbevolking zich alleen door dezen bgstand voor den hongerdood kan behoeden waar alzoo de industrie indirect leeft van het bnroan van weldadigheid wjjl de tusschenkomat van dit laatste haar in staat stelt de loonen neer te drukken tot de laagte waarop zy zyn gedaald Op deze gronden keurt de liéforme de uitsluiting der toevallige bedeelden van de publieke liefdadigheid af terwyl zg verwacht dat deze bepaling nog meer dan het belacheIgk idee om de onderwgzers aan een kiezersexamen te onderwerpen een ernstig critiek zal uitlokken Op nog een andere uitsluiting wordt de aandacht gevestigd Wanneer tot heden een kiezer zyn woonplaats verliet en zich elders vestigde behield hij zjjn kiesrecht op zyn oude woonplaats zoolang hy geen nieuw domicilie had verkazen Het nieuwe ontwerp stelt als eisch feitelyke inwoning zoodat Belgen die in het buitenland verblgf houden na al hnn burgerplichten in België vervuld te hebben waar zg gewoonlyk denken terug te keeren of waar zy hun fumilie hun betrekkingen hun zaken dikwerf hnn eigendommen hebhen van het kiesrecht verstoken worden Met éép pennostratk zullen daardoor hyv een twee honderd duizend kiezers op het half millioen Belgen die in Frankrjjk verblgf houden worden geschrapt Evenals in Zwitserland beweert de Réforme willeu de clericalen hier hen die door te reizen en te werken in den vreemde zich den geeit met nieuwe denkbeelden willen verruimen van hun bnrgerrecbt berooven Ook tegen deze uitsluiting waardoor een twaalfde van de Belgische nationaliteit zou worden getroffen is het noodig krachtig te protesteeren Van de evenredige vertegenwoordiging verneemt men in het ontwerp voorzoover het bekend is niets Nog menige storm zal vermoedelyk in de parlementaire wereld in België woeden alvorens het ontwerp in het Staatsblad verschgnt De Russische officieren hebben gisteren op hun terugreis naar Toulou ook Lyon bezocht Toen zy te 10 uur aankwamen werden zy vol geestdrift begroet door een onafzienbare menigte hot gedrang was zoo groot dat eene vrouw werd doodgedrukt De heer Carnet vertrekt heden in gezelschap van de minister Uupuy Develle en Riennier naar Toulon om daar morgenmiddag het van stapel loepen van het pantserschip Janréguiberry by te wonen Vooraf houdt de president aan boord van het Russisch admiraalschip Nicolas I de revue over het Russisch eskader Des avonds n er groot afsoheidsdiner in de prefectuur van marine en Zaterdagmorgen vertrekt de heer Carnot weer naar Pargs Zooak wg mededeelden heeft keizer Wilhelm door den Duitschen gezant te Parijs graaf von Munster een krans doen neerleggen op de Igkboar van Mac Mahon De meeste Fransche bladen zgn met dit huldebewga zeer ingeuomen de Temps spreekt van een acte de hante courtoisie de Figaro wijst er op dat Hnsland Dnitechlaud en Oostenrijk tegen wie de maarschalk met roenf hoeft gestreden achter zgn Igkwagen gingen te zamelt met Italië en Turkge die hij onder Franwhe vlag heeft verdedigd Het blad noemt het een daad van ridderlijkheid eeAt te vechten en tM vrede té sluiten daardoor worden de ernst en M wreedheid van den krgg verzacht De tegenwoordigheid der vreemde officieren bg de begrafenis van Mac Mahon zegt het lad ten slotte beteekent niet dat het tgdpdfk van den eeuwigen vrede aangebroken is of dat vroegere sympathieën keder voor ons zyn ontwaakt alleen wordt de vrees voor een conflict er door verminderd Het gevecht tusschen de troepen der BritschZuidafrikaansche Compagnie en de Mntabelen Of 16 dezer scbynt niet van zooveel beteekenia geweest te zgn als aanvankelijk werd voorgegeven het eenige resultaat was het huitinaken van een grcote menigte vee door de troepen der Compagnie Ieder oogenblik kan echter een nieuw gevecht van meer bealisscnden aard verwacht worden want de Britten rukken reeds tot zeer nabg de kraal van koning Lobengula te Baluwayo op Intnsscheu komt uit Melbourne lAo tralië hot om dubbele roden merkwaardige bericht dat veel officieren en soldaten van het koloniale leger in Victoriaiaud zich als vrijwiliigere by genoemde Compagnie in Zuid Afrika wildon aansluiten om tegen de Matabelen te helpen vechten maar dat hun door den comiuandant geuenialmajoor TuUoch het daartoe gevraagde verlof geweigerd is Dubbel merkwaardig eensdeels om hot gevoel van solidariteit tus ehon de verschiilende Britsche koloniën dat na 7 00 doen gelooren aan de toekomstige vorwezenlyking van de sinds lang beoogde Federatie van het Koloniale Keizerrijk der Britten en anderdeels om het motfef van Tullochs weigering De generanl niajoor verklaarde nl dat vrijwilligers nit Australiiön Zuid Afrika best gemist kunnen worden daar de Campagnio sterk genoeg is om de Matabe cn klein te krijgen maar voegde er de veelbeteekenende woorden bij dot men in Australië heter zal doen met zijn strijdkrachten te bewaren om aan het Moederland de werkdadige hulp te verleenen wanneer de onvermi deliJko oorlog tusschen de Mogendheden uitbreekt vaarby BritschIndië bulptroopeo zal noodig hebbeu Ziedaar een Engelsch officier die opeulgk den oorlog der Mogendheden in Europa onvermydelijkc acht en in het byzonder de groote botaiug tusschen Rusland en Engeland in Centnal Azië iu het naaste verschiet stelt Dit in verband met de mititnire zending van sir Mortimer Duraud by den emir van Afghanistan te Kaboel baurt nntunrlyk groot opzien Men veruioodt dat de eugelsche Regeering zich zal genoodzaakt zien TuUoch s onvoorsiohtige verklaring op oen of andere wgze te verloochenen of althans de boteekenis er van te verzachten Tm o e z o w d e h Gouda den 26 October 1893 Mijnheer de Bidaetmrl Beleefd verzoeken wy U in een Uwer eersluitkomende bladen mededeeling te willen doen by wyze von kort bericht van Uwe redactie dat op Maandag den 30 October e k en zoo noodig Dinsdag den Al dito eene Collecte zal worden gehouden voor het fonds hetwelk ouder de bescherming van H M de Koningin Regentes door de Vereeniging Tronw aan Koning en Vaderland i opgericht tot ondersteuning van behoeftige gerechtigden tot het dragon van het Metalen Kruis of de Ci tadelMedaille Aangenaam zonde het ons zgn indien U met de mededeeling daarvan deze Collecte der Burgery wilt aanbevelen Het Burgerlyk Armbestuur Namens hetzelve De Secretaris J KORTENOEVER fi j i BuFBerlUks Btand GEBOREN 23 Oct Oerritje ouders G J vnn der Togt en P Manschot 24 Adriana Geertruida en Geortruida Adriana ouders A van der Zaan en J Spieringahoek Marjfjo ouders G van Leeuwen en M Pruilt 26 Willemina ouders D Zugdam en W Kastelein OVERLEDEN 24 Oct J M Revet 10 j H Houtman 69 j GEHOWD 25 Oct A K Koning on J M Luynenburg J F Winkler en P J Wolfawinhel A P de Jong on A Sirre Zevenbnlsen GEBOREN Neeltje ouders J Pols en H van Vliet Piotor ouders P Hanieetman en W Vastenhout OVERLEDEN B Witte wed J Kerstman 84 j HA RKTBBBIOBTEM Qouda 86 October 1898 Granen bü kleinere aanvoer sreo do prijieii voor de meeste artikelsa ieta hooger en ging de verkoop vluf Tarwe Jarige Zeeuwsobo ƒ 60 s 6 75 Nieuwe dito 6 96 i 6 60 Mindere dito 6 0 i 6 10 Afwijkeade 4 75 1 6 86 Nieune Polder 5 70 k 25 Eoodo winter SO OBoodo zomer 6 80 h Bogge Zoeuiwclio 6 4 5 40 Polder 4 40 S 4 75 Builsolandsclio per 70 k 4 a 4 86 Oersl winter 4 85 k f 4 76 Zomer 4 4 4 60 Chovalli 6 15 i K 5 Haver per heot 3 50 k 4 l d M llf ilo 8 96 è 8 75 Henneptaad laada 10 16 i 10 76 Boitenlandsoli T A+er Hw Kanarietasd 8 JConltaad 60 i 9 96 Erwten if t Kookerwten 9 80 a 10 60 Niet kokeod 76 n Beonaa Bruiceboonen 8 80 4 9 76 Witle boonea 9 a f 10 Paardenboonon 5 67 a 16 Duivenboonen 40 4 80 Mais per 100 Kilo Bonta Amorikaausche 5 60 5 70 Cinqaantiuo 6 60 4 0 75 VaxHAaKT Melkvee goede Aanvoer handel en prüzen beter Vette varkeaa goede aanvoer handel matig 80 4 84 et per half KO Biggen voor Kageland red aanvoer handel vlug 81 4 91 ot per h lf Ktl Magere Biggen goede aanvoer hsndol vlug 0 76 4 1 80 per weak Vette sohapen red aanvoer handel beter ƒ 14 4 83 Weilammeren groote aanvoer handel beter 8 4 ƒ 16 Xuotitere kalveren red nanvoor handel vlug ƒ 4 f 12 GraskalveroQ grooleannroer handel beter 2 1 4 60 Aangevoerd 92 partijen kias Handel seer vlug Ie qual 28 a Sl Ie qual 15 4 87 ZwMrdero Noord Hollsndseke 28 4 S2 Boter gewone aanvoer handel vlug Ooeboter f 1 50 4 f 1 60 por kilo Woiboler 1 95 4 1 40 per kilo BSSBSSgS GEËTALEERD voor A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam 15 OCTOBER rot kn iilotkoars NanzaLiNU Oort Ned W S 81 Vi 81 dito dito dito 8 96 97 dito dito dito 3Vi 100 100 HoKOAa Obl Qoudl 1881 88 4 ll TALIK Inschrijving 1862 81 6 76 76 OosTBNa Obl inpspiorlSeS 5 75 7 dito in zilver 1868 5 76 PoaTUOAL Oblig met ticket 3 l i 1 dito dilo 8 l s KliBLitlo Obl Ooit 8e Serie 6 11 dito Geooni 1880 4 93 dito byRof III 1889 4 98Vl dito bij Hope 1889 90 4 8 i ditoiogoud Ieon 1883 6 7 i Vu dito dito dito 1884 5 lOl n Spanje Perpet lehukl 1881 4 69 TuaxilJ Oepr Conv loen 1890 4 76V Geo loeuing serie U SI Geo leeninx serie C o f Zmu Ara Blp Bec v obl 1898 6 Mbxico Obl Buit Soh 1890 61 VlNaztlII A Obl 4 onbep 1881 87 Amstbbuam Obligatien 1861 SV 98 BomauAM Sled leen 1886 81 Nan N Afr Handeli aaud 97 m Arondsb Tab Mij OrliOcaten 560 m Deli Maatsohappij dito 598 Arnb Hypothookb paodbr 4 lOOlf Cult MÜ der Vorstenl aand 817 Or Hypotheokb pandbr 4 100 104 Neil llaoiielmaatuih dito 189 N W It Pao Hyp b pandbr 6 98 98 Botl Hypotheokb pandbr 4 101 Ulr Uynothoekb dito 4 OosTZNa Ooit1 long bank land ioo 181 j 188 BusL llypothookbBnk pandb 4 i AuïaiKA Ëquit hypoth pandb 6 Moiw L O Pr Lion eert 96 9 y 79 84 88 Nbd Uoll U Spaorir Mij aand 91 Mij tot KznI V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned ZoidAfrik Spm aand 917 159 118 dito dilo dilo 1891 dito 6 100 to iTALIE Spoorwl 1887 89 A Gobl 3 M7 V M Zuid Ital Sp mg A H obl 8 47 nK PoLBN Warsohau Weeoeu a5nd 4 181 Uusl Or Buis Spw Mij sand 5 Ill Hl Balliiebe dito aand 66 Paitowa dito aand 5 Iwaag Uorobr dito aand 6 98 Kunk Ob Azoir Sp kap aand 6 1 0IOW0 Sewast 8p HIJ oblig 6 191 101 101 Orel Vitebsk dilo oblig 5 ZaidWeil dilo aand 5 103 104 dito dilo oblig 4 90 AutaiXA Ceut Pao 8p Mij obl 101 Ohio k North W pr Cv aand dito dilo Win St Peter obl 7 180 119V Denver k Bio Or Spm eert v a iO 10 llltnoli Csotral obl in goud 4 98 Louliv fc NukvilleCert v aand 47 7 Mexico N 8p r Mij lebjrp o 6 86 MÏM Kansel r 4 pet pref aand O l nu N York Ontario k Weit and 14 UI dito Penni Ohio oblig lOlV Oregon Calif Ie hvp in goud E 1 77 7 St Paul Mina k Itlanit obl 7 107 Vtt Pao Hoofdlijn oblig 6 1 100 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 63 ClMADA Can South Cerl v aand 1 48 BI Va C Ball IiNav leh d e 0 1 11 Amiterd Omnibus Mij aand Botterd Trainweg Maali aand 1691 Kan Stad Amsterdam aand 3 104 V Stad Koltordam aand 3 105 V BiLOlB Stad Antworponl887 IV Suul Hruisel 1886 2 991 lloiio Thei Begullr Ooiellich lUV OorrBNR Btaatileeoing I860 6 il V K K Ooit B Cr 1880 8 Spanje Blad Madrid 8 1868 99 Neo Ver Bez Hyp Spobl eert 1 106 Oct WatergetiJden Hoog Laag Hoog Laag Vrijdag 17 46 3 11 7 07 8 3 Zalerd 18 7 88 8 68 7 61 4 1 Zond 19 8 16 4 40 8 41 8 06 Maand 30 9 08 5 83 9 86 Uinid 81 10 08 6 18 10 89 7 04