Goudsche Courant, zaterdag 28 oktober 1893

o 6186 x AXU rft Zatei daff 28 October J893 32ste Jaargang mmm goiruvt Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 85 franco per p post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van l ü regels d 50 Centen ietlere i egel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vaA Advertentiën tot 1 unr des midd Ooudk Snelpersdruk Vao A BmnkhanIe Zoo Woomd 1 No Il IB 7 40 11 87 8 Domieni 4 88 7 9 18 SpringtU 37 Dot en 10 Nov Haan Zon Oct Opg A Onderi A O Onder 7 8 86 58 18 Oct 8 34 4 68 91 66 4 81 85 6 48 4 48 88 8 08 U 89 89 7 09 41 A 80 8 88 1 84 81 66 8 08 L K IN 1 S3 ï 80 ADVERTENTI£N Getrouwd H H J 8AKK 1 Luitenant der In anUrie IN M J A SCHIM Tia dke LOEFF Leiden 26 October 1SB3 De Heer en Mevrouw SAItK Schik Villi D LoiF betuigen bjj desen hun harteIgken dunk voor de vele bewgien vau belang telling by hun Huwoiyk ondervonden Leiden 20 October 1893 De Heer en Mevrouw SCHIM Vi d b LOBPF BoosDBB en de Heer H J M 8AEK betuigen hunnen dank voor de bewgzen van belangatelliug bü het Huweljjk van bunue Kinderen ondervonden TAidenIden Haag 26 Oct 1893 EEN NETTE DIEl STBODE Ca ElVl2 A A GHD Adrea Mevr MOLIJN Wachtelslraat Tegen FLINKK PROVISIE nordl een NET FEUS OOM geiochl om met degelijk verkoopbare Artikelen werkaaam te zgn Br fr onder No 2292 aan het Bureau van dit Blad Jongsto Bediende OKVRAAOU op een Kantoor Loeftyd ± Ut it 16 jaar Eenige keunis van het Franach atrekt tot aanbeveling Aan te melden met eigenhandig geschreven brieven ouder no 2291 aan het Bureau van dit Blad W J en Lion Blitz TANOAIITSKIf NieUWENDIJK 241 bij den Dam Amsterdam TE CONSDLTBEREN lederen WOENSDAG van 2 uur tot en met VRIJDAG 4 uur te rouda Markt 154 Operatiën op verlangen pijnloos StoUwcrck s Hart Cacao Haeiita eMt t koegata theebronis gebaffe Voordedigl Hart Iaofto la Innate PoaderCaeao la bart vom geperad Spoadlga oplosbsarhald l ae gear d lici nae aaaak atMda jaigtaatijlieU dea diaaka la MIkkia kaïaei i 85 Caoaa hartea = 4Ï oaat J CieM birt = 1 8 it = 1 ko Cseio VaArfllbaai by H H OonHaaon Baokatbakkan ana l na Eipaditla JullUB Itettanklodt Aaaatardam Kalvantraat 10b JOK anAjn 0 teAaAmxwu dv Fmtemps TE PARIJ S Zenden gratis an franco het practilig f eilfustreerd lOK ALHI met hollandRchen offranschen tekst bevattend de arbeeldingen der laatst iiitgekoatea modellen voor het Wfnteraalioen Tun Icteederen h te len enz voor tieeren dames en kinderen op gerranktterde aanvraag aan m JULES JILUZOT a c PARIJS stalen ran zijden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden ovonooni Tranco ton rnj onden doch men gelieve daarvoor do soorten op te geven on ongeveer de prijzen te I cpalon Dit alljiim bevat tevens de inlichtingen welko voor de woedeen proni te uitvoeringen ier bentollingen benoodigdzijn BeêU Utngen van S5 frtinc en hooger worden met ecne vorlioojfing van 5 0 0 franeo t racht in oiii oan Inkomande rechten m alt vlaalicn imn Nederland aan huli b$zorgd De klanten tiobben gettiio formaliteiten voor de inklarnitr ofandorsints te vervullen Jaar ons rótxpédlUehula U Roz ndaal Noord ItraO ini daiirmoilf hflait is Uen biedehet jehk de hand 500 000 Mark ala hoofdprij in het gelukltigst geval biedt do nieuwste proote fieldverlotlil j die door do llooge llfgeerinff van lluiuburn goedgekeurd en gewanrborgd is e voonieeligo inriohtiufl van het nieuwe plan boslaal daarin dat in ilea loop vnn fllochts notnige manndeu in 7 Vüilotiiigon van 110 000 loten 55 400 prUzeri Mrngende 10 452 425 Mark tor volledige beslisting zullen komen daaronder zün knpitala prezen van oventuüel 500 000 ark bij uiloemcndltflid echter i priJH M 300 000 1 ppiJB a M 200 000 prys a M 100 000 prijzen a M 7K 000 l ry i M 1 pnJ8 a M l priji a M 1 prijs a M prijzen a M I prijs 5 prijzen ÜM 15000 2nprij ünüM lOOOO fi prijzt niM 6000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 106 prijzön a M 3000 253 prijzen a M 8000 6 pryZHn ïi M 1500 7BR iryzoiiitM 1000 6 prezen a M 20 000 ï237prgzeuaM 500 3 11 50 prezen ü M I4S IB 1 prijzenaM300 200 150 127 100 94 67 40 80 De pryBtrekkiugen zijn volgens plan van amblawoge vaatgcbteld Voor de aanstaande eerste prÜstrokking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting kost 1 geherl origineel lot sleohts M 6 of 3 60 l half ff 8 1 80 J 1 kwart K t n IVb O O tegen inzending van het bedrag iu bankpapier of per poBtwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgtuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met het wapen van den Staat voorztono Origllieele Loten zelf in banden Bg ieilere bostolling wordt het voreischte offl ieclo plan waaruit do verdeeling der pryzen op de versoiiillende klassen alsook do betreffende nilpggoldeu te vernemi n is gratis bygovoegd on zeiidoü wg aan onze Hegunstigors onnanguvrangtl iia cllco trekking do offieioole Igiten Uo uitbetaling der prgzon gesohiedt steeds prompt onder waarborg vau den Staal en Vnu door directe toezending of ook naar vorkiezing der Belnnghebbondeu in alle grootere plaatsou van Nederland howerkstt llii d worilen Uns debiet is steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andure Aiieieulgke prgzou hebbeu wij meermalen vnlgens oflioieele bewü eerste lloofdlrefTors verkregen en onie Bt gunstigers zeil ulttH taald o a Mark 950 000 100 000 80 000 1 000 40 000 ene liet ia te voorzien dat by deze op deu hechtateu groudslag gevestigde onderneiniiig van allo kanten op eene zeer werkzame doelutmiug bepaald kan worden gerekend en versofkeu derhalve urn Uo oommissies te kunnen uitvoeren de biwtellingen zoo spoedig mogvlük in elk geval voor den 1 NOVEMBER e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en fieldwIsMlaars In llanibarK rs Hiormule danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geflohoaken cu daar wy hy hot begin der nieuwe verloting ter dfolnemiog iuvitreron culloii wg ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en toëeïü bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigwa te verwerven Het groote aantal zenuwkwalen van Ecnuwhoofdpgn af tot de voorafgaande kenteokeneu van apoplexie bersenberoerte te trotseeron DOg steeds alle middelen door de meiliaohe wetensehap aangewend Kerst aan den nieuwen tjjd komt ds eer toe dat zg door het gebruik maken van den eeavoudigstea weg nametgk langs de huid eene phvsiologisohe onbiekking gedaan beoft die na houderde proofnemiugen thans over de geheelo wereld verbreid is en terwijl zij in wettinsohappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt te zijn voor de aan zeauwkwalen lijdende menschheid Deze geneeswijze ia uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Homan Weissmann te Vitsbofen en borust op do ondervinding opgedaan in eene sojorigo praktijk Door wasHchlug vaQ hot hooM eenmaal per dag worden daartoe Kescbikte stoffen door de hold onmiddellijk aan het zenuWROstel medegOCtoeld Met deze geneeswijze werden werkelgk schitterende resultaten verkregen en tg maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder gesebreven werlge OV£R ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare voorkoming en geDesing Ijiaaon korten tyd roeda ile 2 e druk verachenea ia Dit boekje bevat niet alleen voor Let groote publiek vorRtaan re verklaringen omtrent het wezen der nieuarere therapie on de daarmede zelfa in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenachappelyke verhandelingen uit de medlBOhe bladen die nsn deze gonooawyze gewijd zgn zoomede afschrift van tal van getutgachriflon van hooggeplnatsto genoeakundigen onder welke P Kóaière med dr prOfeSSOr AAn de polykltniek te Parijs rue Rougemont 10 Steinzreber med dr praktiaeerend g eneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton 8 mltfitsratb Dr lohn te Stettn UrossiuDaa med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Porestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Dr Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlijders to Pari 8 rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Bus ac d arrond arts t9 Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Kure lid van den Couseil Central d hyglène et de Santé in Frankrijk m vele andoren Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zanuwachtigheid lijden waarvan de kenteekenen zqn ohix niM he hoofdpnn migraine sohele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte gutruiïen werden on nog lijden nan de gevolgen daarvan zooala verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfbeid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking v tn gebeugen enz en zij die roeda onder geneeskundige behandeling geweest zijn mnar door de b kende middelen ala oathoudings en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoomlooi of zeebade i ge ii genezing of leniging bunnor kwoid gevondon hebbeu en ton slotte zg die VTOes gevoelen VOOr b oerte en daartoe roden bobben weguna verschijnselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooviug in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd guizing in de ooren bet voelen van kriebeling in en bet slapen van handen en voeten aan al deze drie eutegorieu vau zenUWlU erS ala ook aan jonge mei efl lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosheid ook aan geznade zelft aas jonge personen die veel met het bOOfd werken en geeatelgke reactie wülun voorkomen wordt Iringend aangera len zioh het boven vermelde werkje aan to aohaffon hetwelk op aanvrage kosteiOOB en franCO verzonden wordt door IiKMAlRK Co Apothekers te Parjjs me de rEchiquior 30 AUeou gerechtigd tot verbreiding der geneeawijzo vau ROMAN Wi ÏSSMANi Oud Oflicier van gezondheid eore lid der ÜaHaanscbo Saniteits ordo van het Witte Kruis sn verder te Amsterdam door H CLEBAIV Co Hoiligeweg 48 Kottcrdam F E van S iKTËiV KOLFF Apotheker Korte Hoofdstoog 1 Utrecht LOBKY POKTOK Oudogracht bij de Gnardbrug F UO Op de jongste hygieaiacb madicinale Tentooastdliing te Gent ia de Weissmau iche geneeswij door de raediache jury met de Zitvereu Medaille faekoond XDe Priia hediginale levertraai J TEN DOESSCHATE te Zwolle zao nutli lieaorileeld tf Se aenesak Ooaraat sa hel Pbarmao WeakbUl do rl n f B Wiiaas Bamsa lo Dtnoht MDlKvoleli doer raU Doetim li b saMlhoadande flewoheii verkrijgbaar bijt mT flrina DELAAT VA S0 Markl Gouda torlawater ui f de WeforJaJBron f e Oberlahnsfein byima Tafeldrank Van h£ ninklyAef uïs c erji èder ande i Uaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalinstein C eveslig d te Itollerdam Zuidblaak 8 Kraepelien en Uolni s Qiiina LarochcQ u i TLXrHE Is de meest Krachtige en Versterkende KIIMA WIJiN aanbevolen door tal van binnen en bnitenlaudache genneaheeren Itekroond met KEUEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrëgbaar in Sacona i f 1 90 eu ƒ 1 Depot te Gouda bg den Heer A E TEEFE Apotheker voorheen C THOI Kraepelien llolm Ilofleveraociers Zeist Mederlandscbe Stoomboot Maatschappij I De StnoBiachepen BOLliAKD kapt J SMIDT en BATA rXEB kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of paaaage rerrpege men zich bj de Cargadoora der Maatachappg Boompjes 72 te Rotterdam Ds Stoomgchepen loaaen te Brewersqaay de markt van Boter en Kaaa te Londen BINNENLAND GOUDA 27 October 1893 Iu de heden gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 15 leden werd bijgewoond afwezig waren de bh Hoogenboom en Oadyk werden de volgende niededeelingen door den Voorzitter gedaan Mededeeting dat de heer Hoogenboomwegeni siekte verhinderd was Dat Oed Staten de wyziging der begrootiag hadden goedgekeurd Dat de kas van den gemeenteontvangeria n ezien en in orde bevonden Itealoten werd een adres te richten tot de Prov Btaten in zake de vaartverbeLering Ingekomen was ï Een rapport van B en W op hetadre van het Bestnnr van den Steekterp older Ter visie 2 Een voorstel van B pn W tot verkoopvan booniPU aan hi t Goudsche Hljpad Ter visie £ i n adres van de hoer J M V a Visser mit een rapport van B en W oin deleuning in u Oude Gouwe iiidzyde wog tenemen Ter visie Twee verdoeken om afstand van gerioleerden grond Ter visie Aan de orde was De be ooUug der gemeepte welke met alg Btemmen werd goedgekeurd Dinsdagavond trad de hoogedel gestrenge heer B ft F Van Vlijmen lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal in onze R K Leesvereeuiglngc aU preker op Het onderv erp was de landbouw Bpreker wees op bet groote gewicht van dezen tak van volkswelvaart die alleaziuR bescbermiug en steun verdient Een verget king instellend tusscheu de toesteoden op landbouwgebied in de di en van den H Lodewyk einde I3e eeuw en de tegenwoordige deed spreker vooral uitkomen dat de toestanden ook vroeger evenmin als tbaua voor den landbouwer rooskleurig waren dooh dat er toen minder ontevredenheid heeracbte wyl men in de chnstelyke levensopvatting daart n een behoedmiddel bezat Nog stelde h in het licht dat de Kerken de kloosterorden zich steeds begverd hebben om aan de sociale nooden i eraoet te kumen Hg waarschuwde verder met nadruk tegen BOciaUstïsche prop nda en herinnerde aan de encycliek Elerum Novarum c waarin het eigendomsrecht als een natuurrecht heilig en onaantastbaar wordt genoemd De rede werd warm toegejuicht Tfjd tBVILLJBTOJÏ mWWmt XIV M Nog eens sloeg zjj met opmü kuamheid zijn gelaat gade ea toen sloop e j eoo stil en saobt wofï dftt geea goitaal werd gehoord Z IcUuterde Dsar beaedwi üngs iets dal het midden hield tassohen eMi Um ee oen le r lo het btfiiodonrortrek maakte H Mi band om baar midden lot en atapta uit eon klésdiDgstnk dat in esn cirkel rondom haar op den grottd neerviel vlag werd het opgevouwen en onder den arm genomen es tü ging er meo de straat op ii heeft niet op iedere plaats eene bank van leening maar vel oreml van dia welwillende mooiehen die op hnnna eigene manier den naasten die in ongelegenheid sit willen belprn door een of ander kleedingituk of werk van hem te koopen Het gejaagdheid sloop Miita langs de dorpsstraat en bereikte weldra het buitje waar zij wezon wilde Aan oen voile denr maakte zij gerucht door het ringelen met de kling niet dadel k maar aerti na het noemen van hasr naam werd xg binnengelaten De wanden sqn xwart van de rook een ijuren pot staat op den haard en een oHrlamp tnoht walmend eenig Hebt in bet donkore vertiek te verspreiden Een man een vrouw waren ueng den inhoad van een aardappeluk te schiften verroest mirerk vodden beenderen werden soort bij Gisteren bekroop den 12 jarigfin jongen M M Bde lust om eens de wgde wereld in te gaan In gezelschap van een hudde schapen verliet hg zyn woonplaats en vorderde dien dag tot Zevenhuizen 0p reis te gaan kost geld daaraaj ad hg wellicht niet gedacht want had ecw oeahartige bakker hem niet een boterham gegeven hg was den eersten dag al uii erammeid geworden van den honger Zgne huiagenooten vraren natuarlgk seer ongerust ja men dacht er al over of hg in de Oude Gouwe of Kleikade soms een einde had gezocht voor al de ellende die een jongen op zoo u leeftgd reeds op dit ondermit neche kan ondervinden De politie werd iu kennis gesteld van een en ander en gelukkig daar kwam ruim 9 uur eeu dienaar vnn den heiligen tJormandad uit het naburige Z mot den verloren zoon aan Ëeu kleine tuchtiging op zeker lichaamsdeel was dunkt ons het hobte middel om dien jongen zgn reislust af te leereu Met machtiging van H M de Koningin regentes de booge Beschermvrouw vnn de Verceuiging Trouw aan Koningen Vaderland wordtdezer dagen iu geheel Nederland eene collectegehouden voor het fonds dut die Vereenigingwil vormen ter oudersteuniug van behoeftigeu gerechtigd tot het dragen van het MetalenKruis of ds Citadalmedaill Wg bevelen die collecte welke bier 30 Oct en zoOBOodig ook op 31 Oct n s zal worden gehouden met warmte bg onze lezers aan De Mpanuen wien het geldt hebben in 1830 en 8BU op d roepstem dea Kpuings hun leven beschikbaar gesteld voor het vaderland Bij alle gelegenheden die zich daartoe leenden werden zg als brave belden t toegejuicht maar inniiddets liet men de armen onder hen gebrek Igden Eindelgk hebben eenige wakkere mannen begrepen dat dit niet langer pocht voortduren en zij sloegen de handen aan het werk om dien armen een dragelgk lot te bereiden in het laatst hunner dagen Hun roepstem vond weerkUnk bg H M de Koniug Regentos hg de Uegeering bg de Staten Geueraal bg de natie velerbgdragen werden ontvangen maar nog altgd te weinig om meer te doen dan den armsten onder de armen eene kleine ondersteuning te geven Daarom komt het Bestuur der Vereeniging itot allen in den lande wier bart warm klopt voor Vaderland en Koning en van raedelgden bewogen is met de arme braven wier dagen geteld zgn en waarvan de meesten ten grave neigen het vraagt hun drat t allen uwe gaven bg groote of kleine doet het met yZoo laat nog MiuaF segt d man oen imerig püpje uit de mond nemende zoo lant uog Ja meneer ii siek ik ksn overdag uiet vanhem van daan yWat zeg je ziek V liap de vrouw yja devoorname lui worden ziek zoowel os de arme Haar ga zitten meid 1 j Ëen babbelnar of oen BonfjeP Dankje ik bob haast Heb je zaken yja kan je desea wollen rok ook gebruiken Hy it M goett als nienw en sit warv Niet beat zei de man met hel oog van een kenner het aangeboden atuk in iianden nomrnd hy ii immers van jou nnnt ja weet eorl k duurt het langst en met andermans good laat ik me daarom niet in Niet vesl de i voegt do vrouw er bij ea nog al versleten op de henpen Rn kan jo me ook z gen van wat voor kleur hq geweest is vroeg de man om tijo eigon aardigbeii bulkende van t lachen Ie is toch n goed Daar zeg ik niets van maar ik faeb hem liever niet die dingen kan me niet makkelek moer kwyi raken eo t ia een te tleohte tjjd om em mgn vroBw te geven Haar wat had je gedaditP Tien atuirers t Tien stuivers mensoh ben je stapel F tien stuiven Orie stnirers is ie uirt waard maar omdat jg t bent en om je tg helpen ui ik je tweedtibbel es gevw Neen dan geef ik em liever aan een arme die heeft er nog wat aan Jlplde hand want er is veel noodig voor de ï noöderden die armoede die voor een groot danl broodsgebrek Igden Zg dieiioor omstandigheden niftiu deoollecte hebben bggedragefi en toch eene gave willen cbenken kunnen die doen toekomen aan den penningmeester jhr mr J E Huydecoper van Maarsseveen en Nigteveeht te Utrecht die ze allen met dankbaarheid zal aanvaarden De heer J A Springer te Zevenhuizen heeft Dordrecht de acte voor de vrge en ordeïfeuingen der gymnastiek behoed Gisteren had iu de nabgheid van het sta ion Warmond een matroos de aardigheid de lOodrem io treiu 23 in werking te brengwi IDe trein stond natuurlgk terstond stil De tnatrooB werd uit den treiu verwgderd en kon dus zgne reii verder te voet voortzetteu Ook is tegen hem procesverbaal opgemaakt Omtrent het overrgden te Zoeterwoiide van eeu Sjarig knaapje door den stoomtram maWt men ons vos daar Het kind was een soer ondeugend ve e at meenunlen met uitgestrekte armen voor e in Iwweging 7 gndo stoomtram ging staan erhaaldelgk is hy gewaarschuwd doch hg Iwantwooidde die wauraohuwingen met bruta teit Weer schgut hg roekeloos voor de in tweging zgnde tram gelM en te hebben en h ioê BTThm dtfod moeten bekoopen Voor den jeugdigen Jac Tugt te Snlieveningen die dezer dagen zulk een bewgs van kloekheid en goedhartigheid gaf is bg den commissaris ran politie te Scheveningen den heer L G Vernée eene gift ingekomen van zeer verre namelgk uit Rusland Deze en andere bg den heer Vernée ingekomen bgdragen zullen door hem voor den knaap op de ïigkspostspaarhank worden belegd De Tweede Kamer zal indien zg zich met het voorstel van de centrale afdeeling vereenigt daags na haar terugkomst op 14 Nov a s in de afdeelingeo gaan tot het onderzoeken van de volgende wetsontwerpen Grondbelasting bepalingen omtrent verveningen wgziging dor jostitiebegrooting 1892 begrooting voor het wednwenpeuaioenfonds provinciale belnstingen over 1894 wijziging artt 380 en 383 Wetboek van Koophande provinciale heffingen iu Zuid Holland en Overgsel wgziging van de wet betreffende den drank verkoop op de Noordzee wgziging van het hoofdstuk Nationale Schuld voor 1892 grensverandering Zwartewaal Heenvliet Rozenbu en Amersfoort Leuwlan wijziging Dal il beter ook dan dat je om in de kaïtlaat vermotten hal hal Voor een kwartje sul ik om je laton b n woord eon woord I Ala ik dm voor vier stuivers neem doe ik het om je plezier te doou Duar g en doit meer hoor Ware er een oonourrent goweest dan zou zi j hem niet gelaten hebben maar de man had het monopolie en met twoe dubbeltjua verliet zq zijn huis De wind was scherpor dan hij diuo dag nog geweest was bet loeeuwdo niet meer maar bet vroor itevig iïij bibberde en klapprrtandda nu zij na bet rerkoopen van haar wurm kleedingstak de straat overstak on op de slacbterswinkel afging De alaohter is oen Tsraéliel en natuurlek dik en omdat hij een slachter oy een dorp is ilooht hij doorgaans niot andera dan een nuchter kalt of oen ziek baett Oeiukkig voor Uina had hy nn bg uilzondering eon koe die dte poot gobraken hail en daarom geslacht moest wordon opgekocht n dasr van nog en stuk in don winkul Nab dat tref je hoor puik puik boor I gaf Nathan in do handen wryvende aan Uina ten antwoord op baar vraag of hg ook vleesefa faad r allos wat je zal betlevea eso rottende bicfttuk oen schijf F jrNoen meneor is isk vleesch kan b niet n kauwtin hij kan alleen bouillon gebruiken jfDan slokjes voor bouillon hooveol wit jr n twee pond Geef me voor 10 cents irOok al goed t is bstar niot te veel op eeos zei Nathan raat oen kiesofaheid die hem tot lofverstrekte Sn met baar beetje vleesoh onder baar schort der vestiifgbegrooting voor 892 i i dW der begrooting van BnanoiSa 1 893 n Ikat t voontf l Hartogh tot wijziging der Borg rl oRechtsvordering e Het hof te Amsterdam heeft gisteren hnlisi dat het kanM van vroawen aa neisjea tn het openbMT tegen haren wil niet strif baar is Men d zich herinneren dat vromer de Hooge Raad bg eene gelüke zaak als lans voor het hof werd behaodeid in gelfkw gimt uitspr li dead Gedeputeerden vAn Friesland hebben Md den gemeenteraad van Opaterland doen weten dat zg den post van f40 X voor aankoop van ie onginnen grond niet goed kunnen kenren zou der eerst nader te zgu ingelicht Want z voorzien dat met dezen grondaankoop een zeer uitgebreid plan wordt opgezet van heidseul i r door de Gemeente Indien dus zeweii Gedeputeerden de Raad van de wenscheljikheid van den bedoelden maatregel overtuigd blgft zal aan ban goedleU ring moeten onderworpen worden een formeel besluit tot wgziging der begrooting over 1893 waarin naast de uit ven voor aankoop ook die voor het cultuur brengen worden aangewezent benevens de inkomsten waaruit die uitgaven zullen worden gedekt Tevens wen seben Gedep Staten te worden ingeliofat o ur de uitgestrektheid der gronden den pr@s 6n de geschatte waarde Ten slotte geven zg nog in overweging om deze aangelegenheid als een nieuwe zaak liever te brengen op de bwrooting voor 1894 omdat het dan mogelgk zat zgn haar in verband te brengen met andere fini iciè eler elingen terwgl bovendien nog eens mot nadruk er op gewezen wordt dat werkverschaffing volgeiia hun zienswgze te hni behoort hg armbesloren of particuliere commissiè d en dat aan werlt verschaffing van gemeentewege overwegende bezwaren verbonden zgi Een jonge vrouw in het Fnithert Al Tyrol viel onlangs bg het beklimmen van een berg en rolde eeu helling af tot zy aan een boomtw bleef hangen Zij werd bewnstelooe door den val en toen zg weer bgkwam zag zg dat w vlak bg een diepon afgrond hing maar bloedverlies had haar zoo verzwakt dat ag zich niet elve kon losmaken Twee dagen en twee nachten bleef eg in dien gevaarlgkea toeatand toeh werd eindelgk haar hulpgeroep gehoord door een herdoraknaap die weldra met eeflige anderen haar kwam bevrgden MHVMiwHHiPMiVMaMi nHMnmaBHH snelde Mina naar hosr pust lorog Haar i sliep nog rustig in eon trek pot met gebroken tuit werd het vleoseh opgezet en toen de kranke na een uurtje de ooguD opsloeg en een kone raellt verlangde werd hij verrast door een kopbótiillon die oiets te wonsohen overliet He wat is dat vroeg hg met oen dankliaren blik Bouillon P boa kom je er aan UinaPik kin ook niets zeggon of jg lonvert bet maar Hoe ik er aankomF wel aurlijk sn wet meneer we branden l ened R goen turf dat is dhs uitgawoonsn nHaar Mina hflbt gij geen last van de kon Niets meneer me stoof is zoo warm alt h tkan en ik ben niett kauwelgk Bun huivering liewees dat zij wel binder bid van de ftdle vorst Turf uitgespaard eu voor die uitgespaardo penuïngan vloesofa gekoebl het Had waar knnnen ztjn indien zij pooniogen had gehad om uit to zuinigen maar alleen de huurpenniogeu van bel huisjo lagen iu een dor kopjes op do ohifTonnièra beneden en in het ander de weinige oenten voor olie on brood en koffie bestemd Kr was dus gdpn gsld voor vleesch maar kon sij zioh koestereq in baar warme rok tern ijt baar meester trek had in bet versterkend vocht dat hem misschien wear de been zou brangen f dat nooit n daarom maaHe zg Haar rok te gelde XVÏ Op een donkeren avond een paar dagen daarna werd sB an de pastorie te Z een besohaldea sebelh lje gMrd ITorétwtnolgd