Goudsche Courant, zaterdag 28 oktober 1893

te verstaan dient vooraf te worden geleerïl Bg aardrgkeknnde moet de Jeerling eerst leeren eene kaart te verstaan maar daartoe behoort hg vooraf zelf eeo grooter of klnaer terrein in tekening ie hebben leerei brengen Voorts mogen niet ontbreken de plaiaD van Itoi eene colleetie grondaooHen en caltaorgewaeeen Voor nat aardrgkskunde schoffe mao zich eenen thermometer aan en Irachte belaogstelling te kweeken door dageïgkscbeopneming en asoteekening van temperatonr windrichting enz kortom men streve er naar eenige ervaring te doen vwwerven Met betrekking tot natuurkennis geeft de inleider den raad zich te beperken wat de uitgebreidheid der stof aangaat en de kracht van zgn onderwgs te zoekeVi ïn de rirhÜng en leiding der waarnemingen Kg de leer der vormen is het rerkrggeu van eeutge voi rsteiling omtrent symmetrie van uer veel belang In de hooi en op de speet plaats wordt naar grondvormen gezocht en daiirua steeds verslag uitgebracht Van het teekenonderwijs make men niet te Keer vakonderwijs mnar handele in dien zin dat men cnltiveere wat hut kind toont te hebben en zich niet te uitsluitend Iwperke te doen woergeten maar vooral ook tot tiet opsporen der vormen Zoo handelend onderwget men werkelgk naar de begin cIpu van aansc hou wel gk beid en zelfwcrkziamheid met het voortdurend streven naar splitsing der mneitgkheden de grondgedachten dor nieuwe richting Bekwame leiding Nn de discussie waarbij spreker gelegenheid heeft nog op menig onderdeel het begeerde licht te doen vallen wordt hem door den voorzitter eene wurme hulde gebracht voor hetgera door hem in woord en geschrift is gedaan om de ondorwgzers te doordringen van het uut ouner consequente en g tVouwe ioepaswig van het beginael der aanschouwIgkheid Thans is beslist dat ook de rgka leerschool te aBosch met 1 Mei 1894 nnar Ngmegen wordt overgebracht Aan adressanten die verzochten om de leerschool eerstt begia of midde A ng t 4 te doen overplantsen is door den minister te kennen gegoven dat aan hun verzoek niet kan worden voldaan In de bosschen van Dobrwerth is gisteren met honden gezocht altijd nog naar het tyk van de Ëngelsche vropw van De Jong Te GoH nchèm is oen werkman vaneen van de ranrenadelvooicmaligen Waterpoort gestort eo kort d arop overleden De ongnlakkige aat eene vfoow en rgf kinderen achter Naar men verneemt is de door den Minister van Financiën toegezegde deettel ke herziening van de wet op de peraoneele belasting aan het Departemeut bjjna gereed Ëen wgziging in de ancceasiebelnsting en in de zegelbelasting zouden o a het equivalent moeten leveren voor de vermindering van ontvangsten die daaruit voor de schatkist voortvloeit Het moot in de bedoeling liggen de partieele herziening zooveel mogelgk gelgktgdig met de bedrgfsbelasting in te voeren zoodat de indiening der voorstellen niet lang meer zal uitbigven Naar men uit New York bericht is in de gevangenis van Dunnemorn weder een mis dadiger door electriciteit ter dociil gebracht De electrocutiec liep ditmaal weder goed a zonder martelingen voor den varoordeelde Direclc Si oorwcKverbludliiK uiel JUUDA Wiiilerdieitöt l8d3 4 AnnKevangeii i October flOtlDi aotTBBDAM 80 II S 11 48 8 80 10 KOTTSMDi M s O U D 1 8 86 8 44 K 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 g 08 8 18 8 81 88 8 85 ODDi DtNHltAS 7 80 8 40 8 04 8 37 10 48 18 11 18 81 1 01 187 3 56 4 45 6 7 5t68 7 l8 8 85 8 37 10 45 11 11 11 90 iHua 3 18 8 18 8 3410 07 11 87 18 41 18 51 1 4 157 4 85 6 i3 5 53 6 41 7 43 8 56 10 1611 16 11 40 18 OOl Di UTiKCHT Oouda 6 36 40 7 66 8 0 8 81 10 1 10 66 18 48 8 83 3 18 4 16 4 17 5 83 01 7 46 8 8 10 08 0 iili 5 0 6 4 11 08 8 37 5 37 7 68 10 88 Woanlm 5 67 7 018 11 8 40 11 18 8 44 5 04 6 44 17 8 10 88 H ra U 6 04 7 08 8 4 11 83 8 61 6 1 6 0 8 13 10 34 Utnelll 8 18 7 88 8 88 8 41 10 61 11 45 1 80 3 08 3 50 4 48 6 8 6 81 35 8 88 8 10 10 68 O O U U A 4 MNTIKDtM Osoda 6 40 8 81 10 06 10 66 18 11 8 6t 4 47 6 83 7 46 10 08 AbiIwiIui Wd 7 6 10 10 66 18 1 1 SM 6 46 6 36 8 37 11 10 ai U J 1 10 1 84 1 18 M O 7 11 86 In deD Isatvten HMfpuben brief maAkU oiiz correi iidlent metding tad de fferacfctan A lv mmtrent de aaateiding tot kolonel VixrnlV peoBioueetin in de resideutie Iwipea GfTykt cnededeeling komen ook voor in het Utrecbtocli Dwbliul eo de Ümtt D v N Niuir aanleiding ran de correspond e titia in hot Utr Ghtacb Oagblidi achrijrt kolonel Vogel aan het Vaderland het Tolgende brielji Btykeni het Leidtfch Oagbta I van bedeti bet bed Me artik l wan nit het lltr Obl ottfü eöoiMn Bed beflt xieh de ne of andere gfidieniligH gei t opgedaan ale kumpvef hterToor den mipiiter van oorlt en den in tteardff infanterie in zake hun optreden ttgen orer mg Ik verklaar den achrgver dier artikelenvoor eén aehandelgken logenaar die tegenbi tflr weten in mijn naam aU eerlijk enrechtvaardig chef tracht te bezoedelen E n der Haagnche correspondenten van dr Amiterdammeri iichröft Hoewel ik de haiidelingpn van den kotone Vogel niet kan goMlkeorpn acht ik hc t doodig er op te wö eii dat d bevoorrfchtiog van des Êooa sut van woenten tlatum ia en da zeer wker de ruchtbaarheid daaraan gegeret het legerbeituur reeds tdng van onregvlmatigheden kennta droeg De vraag waarom eerRt wn onderzoek nnar de e ooregelmatighoden wordt ingeHteld i p het oogenblik dat de kolonel Vogel moet wurdeii bevorderd dringt Ktch dan ook van vAi op in bet antwoord op die vniag ligt de ooihulling vaa de handelingen van het legerbeitiiur let ooderroek naar voormelde ouregelmatighrd n moe t worden uilgpRteld tot hettijd lip van bevordering om ook wei r met eenigen ch n van techt difn hoofdnflicior o te ruiracn flvenali reeda met ïoovele andtren is gfbetird De drang tot die oprniniingen komt van OQtïeren en wel van de luïtanante en van de kapiteino en in bet büzonder van de offiici ren van den generalen Htuf di drang in verregaand immoreel Indien men officier woidtineen klein jogei waarin veertigjarigen dienst en indinri men f6Ar 18 jaar in dienst treedt daarenboven 58jarige leeltijd wordt vureinclit om vol pen ioen te erlangen moet men zirh terrfden strllen ilc faoogwe rangen niet of opgevorderden leeftijd t bereiken wil men dit niet in het kleinp Ncderkndiiche leger dun befit t frelogenhuiil tjjdig over Ie gaan by het Indische h r soodat bji het Nederlandse he leger al heul weiiii 2 redan beataai om aan dien drang van onderen gehoor te verleenen en toch kwam dil by de miniitari VVeitzel en Itergaiiniua en kottit dit in hoog mate bji den tegenwoordlgen mininter van oorlog voor Op tekortkomingen te wjizun ten einde opper en hoofd officieren t verbti teren i nimmer sprake de hooneautoriteiten leggen ztch uitaluitond toe op but op iporen van gebreken ten einde daarin een wapen tot opruiming te verkröge Het gevolg daarvan ia een ontelbaar getal routatiSn in de booge rangen zeer ten nadeele van den dienst van het Ifger en van eluidii aohatkiit welke voortdurend wordt Wlast met tal van betrekkelijk hooge ftensioenen Hau pwsonen verleend die nog uitstekende diensten Muden kunnen bewyzeu Het wordt tyd dat unn die handelingen welke door den tegeuwoordigen miniater van oorlog toen hy nog dese poüitiH niet bekleedde loudeu lyn bestempeld als aan landverraad grenaei le een einde worde gemaakt Km wy e uit het Oustent schryft uit Sarioame d het i Dagbl Ia df harziene stri verolfdening vnn 74 komt e yB bcqialiDg voor met het oo op deemigriuUa rbü de gticontractoerde werkmangestraft wordt als hij ouder pas den dienst willekeurig verlaat Welnu eenige dagen geledenhangt aicb een koeloe op Bjjtyds afgosnetlenbrengt bü bet leven er af S S5 8 48 8 48 8 6 0 05 Goada Moordreeht Nlsuwarksrk Oapelle Rotterdam Kotterdsm Oapelle Kieuwsrkerk Hoordieoht 7 85 1 88 7 38 7 7 65 I ID 18 6 8 Ootuk 5 88 Qauili 11 01 1 13 1 18 1 84 1 33 1 88 Z U 7 48 8 58 Bl Kr 7 47 Z Z ir 7 58 8 0l N llL a 8 08 Voorti 8 07 9 1S 11 18 De gezagvoerder der plantage de werkgever hedeskt lich niet lang en tracht den werkman aan t klagen voor poging toi verUtmvan den dienst zonder voorzien te z n vao e 1 De Bt l der Nederlanden beeft bg Doetinchem em gesticht deKrtiisberg genaamd tot opvoeding van verwaarluoade knapen jeugdige dieven n at drre jortge boosdoeners die geacht worden zonder oonie des onderscheids gehandeld te hebben rn voor verbttering vatt aar ie zyn Hue de Htaat die roepmg tracht te vervullen weten ï die ith den iitrijd vsn d n vroegeren kummandant Bsloroon b rion ren rerdfi sinds jsren Maar dnt onderg seb0ite cipi rtje zooal heeren regenten hem noemden Werd er destiJdH uit gedrongen en de toestanden in bet getUeht doodgerwegen t Was ongeveer dezelfde toetfand als lie van mevrouw Htnten tegenover het Haagscbe krankzinnigengesticht maar te Doetiucheni bleven heeren reganten die alles pour Ie mieux verklaarden de overhand houden gesteund Is zg werden door den oppermachtigen hoofdnmbtenaar der gevangenissen De toestand in de Kruisberg was echter dofir die oflSeieele verrokering dat allo er Ui orde wa niet goed geworden Dit blykt uu weer uit een schrijven van een eiverplaegdt in de Arnh Ct naar aanleiding van de vtde gevallen van ontvluctiting in dan latereu tgd voorgekomen De oz verpleegde die tot 1892 in ide Kruisberg vertoefde verklaart ten eer t j dat het tue iclit gebrekkig ia l e ï 4 jong ua moeten worden bewaakt door 12 personen die tevenil in de werkplauteeo vakondenvjfs geveu en gemiddeld 13 uren dai js dienst hebban zoodftt er van ijver en lust geen sprake kan zyn Mnar bovendien ontbreekt er alle tucht ten gevolge van het stelsel elfder opvoetling Immertf door den langen tyd dien de verplee den in het gesticht moeten doorbrengen meestal f 6 jaren zal de scherpe indruk dien zg in de eerste weken ontvangen langzamerhand verflauwen en ontutaut er bg hen een groote mate vsn onverschilligheid vjoc straf en van vertrouwd xjjn met hst kwnad Daaruit vloeit ala natuuriyke oorzaak voort dat zelfa de zwaarste atruffeu ten laatste hyua geen indruk moiV achlerlaleu I e populairste verp eegden v ijri dan ook zg die het meest straf krijffon of verdienen Ik btiu volkomen overtuigd dat een eenzame op 4luiting Vftn eouige wpknn meer invloed heeft dan v n verhiyi van f a 6 jaren in een opvoedingsgesticht ouder een 24 l lat lotgenooten die elkander slechter maken Men had offk hierbg in aanmerking mm t4 n nemen de wgze spreuk Een kleine hamar maar mvtkraohfc gedreven werkt meer uit dan ven gróote die maar op het aambeeld gelegd wordt Heeft een verpleegde bg zgiie komst in de inrichting nog eenige goede oigen8chup H n zoo z il hij die na verloop vsn eenigen tjjd zeker verlieiou en daarvoor in de ptatita nemen al bet kwaad dat hg maar met mogelgkheid van Ï£40 anderen in een jiuir of vgf tut zich knn nemen Doch er is uog een ander erustig voorbeeld dat de voordeeligc resultuten van een korte eenvjime opsluiting boven een 5 jarig Terhtyf in een upvi eding9geHtïcht nog dnidelgker in bet oog va doen springen Ik bedoel hier het feit d t ook het opvoetlingsgesticht de Kruisberg ayae prostitutie heeft Prostitutie ja maar in den meeit noodlottigeu ii den meest tnnatuuriyken vorm De vreesejyke gevolgen die dit kwaad lu de toekomit na zich sleept b 4hoef ik hier niet nader uiteen te zette evenmin als den storcnden invloed dien het op het organisme der kinderen uitoefent Dit kwaad heeft eene ontsaglgke ja sohier ongeloüflnkü uitbreiding en wordt bevorderd door de betrekketyke veiligheid waarin dat kwaatl bedreven wordt oodat de straf slechts weinigen treft 10 55 11 08 11 08 11 15 ILS 18 68 1 06 1 18 1 1 1 88 U 05 7 85 T 4T 8 8 46 8 61 8 18 10 03 10 11 7 46 8 07 4 67 ll 6 16 6 81 0 31 6 36 8 68 10 11 6 80 Dit laatste vooral werd indertijd ook floor den beer Halumou oen en andermaal betoogd M pr t heette toon niet waar Ia de jongate verg dróttg van de afd Botterdam van bet N O 6 werd door den heer Douma van Amsterdam als pont vao b sprek=ng ingeleid de asnacbouweiykheid van het onderwys Bpreker begint met te zeggen dat door b aBrweioig werkelgk nieowa zal wMden meegedeeld Het twgiiiael der aanschonweigkheidwerd reeda lang geleden door Pestalozzi uitgesproken en al heeft bet in velerlei opzichtlang op i ae toepassing moeten wachten het are dwaas te Ontkennen dat het overal isdoorgedrongen In bgoa iedere school van onsvaderland vindt men voorwerpen of afbeeldingen die het vormen van voorstellingen moetente halp komen Toch hoeveel staat er nog aan de vorming van de hoogst noodige vooratellingen in den weg Hoe menig vporwerpkan niet op school worden gebracht ook omdatde ruimte er te beperkt is Ën waar menin het gebrek tracht te voorzien door het ge bruik van platen ondervindt men hoe moeilgkhet voor den leerliug blyft uit eene afbeelding I te besluiten toi de voorstelling Een aantal voorwerpen naoeteii dan ook gezien worden waar ze te xien zgn t w buiten Doch zelfs daar waar men er niet tegen op 1 siet de school te brengen buiten de school isl nog niet alles gevonden da groote zaak ia van zien te komen tot wnarnemon Zonderdeze rekene men niet op de vorming van voorstellingen Eigen aanschoiiwingfo alleen metdaarmee verbonden zelfwerkzaamheid kan voeren tot elementaire vooratellingen redenuering moge verder aanvullen of voltooien endaarom hoogst noodiakelgk zgn op zichzelfis zg onvoldoende Behalve dat is zelfwrkzaambeid de inieest zekere waarborg voor de aanwezigheid van l elangatelling dien voornamen factor van vormend onderwga Al handelende wordt met meer inspanning naar wetten en regelen gezocht al handelend komt men door y ien tot waarnemen Nadat door spreker nog herinnerd is dat de aanachouwingsmiddelen niet altgd kostbaar behoeven te zgn en de onderwgzer veel zelf knn doen gaat hg in breede trokken de methoden voor de verschillende vakken na Met het nanschonwingsonderwgs als voorbereiding tot het lager ouderwgs handelt men vaak uog te weinig naar een vaat beginsel Men onderzoeke welke voorstellingen de leerling meebrengt vinde daarin zgoe aanknooi pinspnnten en neme na de behandeling van de verschillendij voorwerpen in de hchool die dienstig kunnen zgn de meest bekende dieren en planten Niet te vroeg verkleinde modellen fn net lokaal gebracht mai r van den beginne af gezorgd voor eene collectie kleuren en vooral den leerling 0 gewekt naar aanleiding van de opgemerkte gelgkaoortige of nfwgkende vormen aan voorwerpen thuis of buiten te zoeken Enkele voorwerpen worden vertoond naast hunne afbeeldingen en zoowel in den geteeke n Stand als op verschillende distantie gehoude zowlat de leerling eene afbeelding 4eere begriipo Voor het voorbereidend leesonderwgs hebben wg wel het een en ander maar de inleider betreurt het dat voor den inbond van het voortgeset ondorwgs bgna alles ontbreekt Voor elke bepaalde serie leesboeken ia dan ook een aantal bepaalde WHnrnemingen noodig en de aanschouwing zal moeten voorhtiieiden wil de inhoud en leerling eigen wordun Voor het rekenen zijn wg vrg wel ingespannen Alleen wgst spreker er op dat hier Booveel kan worden tot stand gebracht met geringe middelen Uneaten staa es band vier kante meters van papier en stellen maten en gewichten TUd van üremiwicli 7 10 1 84 i St 6 08 10 6 17 88 8 43 10 48 4 50 4 67 6 04 11 6 80 8 40 8 47 8 4 10 1 10 10 11 08 ir 44 Aan het geschiedenia onderwgs staan wel platen ton dienste maar zij zijn veelal ougeBchikt Spreker tag bij de behandeling van dit vak het staatkundig gedeelte giarne verbannen en al ia ons reeda de belangstelling voor dit teervak verzekerd daarmee is niet bewe dat wg aooveel voorbereidende voorstellingen kannen missen Wat bgv wetten en belastingen zgn wat men onder een leger en meer andere gedurig genoemde zaken heefi 5 80 11 60 8 80 8 50 3 48 5 85 1 45 1 65 8 08 8 09 8 16 4 416 4 5 08 5 08 5 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 6 48 18 40 18 08 3 10 8 48 6 65 BJO tf 4 08 4 40 D6N HaAO OOUUA lUiie 6 487 807 43 88 8 4610 1411 8318 15 1 38 8 15 8 45 3 43 4 15 4 48 5 81 7 8 05 8 3 10 8a 4 48 1 44 1 48 1 8 8 04 8 0 7 0 7 11 7 80 7 88 7 31 10 88 6 4i Vaorl 6 64 K J I 1I6 6 S Z W 08 BI Kr e l4 Z M 6 I 6 0 8 4 10 41 QiHiaa 6 30 7 0 8 13 8 8 I0 l 10 8 18 0318 46 8 80 8 46 3 16 4 13 4 43 6 88 6 61 7 48 8 i 10 01 U T K I O B T e O U D i Plnofcl 33 7 50 8 53 11 84 18 08 18 60 3 10 3 68 4 43 6 S f 7 48 ï 8 0 8 6010 0710 64 HiroMlgn 6 47 3 03 10 09 18 18 8 84 4 0 4 6 04 Wo r l n 53 8 10 10 15 18 88 4 18 1010 83 Uil l tar 7 07 8 18 10 84 18 48 4 4 i 8 1 Oou l 7 80 8 38 KM 10 87 18 06 18 66 I SS 8 60 4 87 80 7 08 8 80 8 41 88 10 40 J1JI8 j AMSTKIDA U S O U D A AlMk i a O S 7 66 8 40 U IO 11 87 8 40 4 10 4 10 7 83 8 47 AmMUm Wp 6 60 8 10 8 66 11 86 11 48 8 56 4J6 4 86 7 40 10 OiMula 7 80 8 6 10 44 ll li 18 6 8 0 80 LM ll N t 6 toenenÜDg nn het dnnkmiabroik nn het niisbraik vau morphine en opiara in hei kort Tsn bedwelmende middelen geeft der Stsudaanl unieiding er op te wgzeo dat men hier te doen heeit met een hutoriach feit dat tijn oorsaken rindt in algenieene toestanden De geesteiyke ivakheid yao ons geslacht als men chen treedt in dit j mmertyk rerschgnsel io het licht De betere genias ran ons geshcht echter Leeft geen oogenblik genarwld den strgd tegen bet kwaad te beginnen Het is een str d roor de verheffing van het meuschelgke in ons die helaas leer afmattend is Men Tordert wel iet uisar men klaagt toch rer achternitgang der winst Een machtige phalani an matigbeidsmannen vormt zich uit ben die zich nimmer te buiten gingen maar de phalanx ran wie wel misbruik maken treedt in stee ls breeder slagorde op De maatregelen der regeeringen de rerhooging der acqjnzeu nieta hielp bat kwaad blgki met de beiAe maatregelen te spotten De Standaard wgst er vcrrolgeiis op hoe niet alteen in Nederland maar ook in Indië bet kwaad woekert Hoe daar de opium is wat hier de jenever is Ook de strgd tegen de opium is afmattend En wel door geheele geiyice oorzaak By den str jd stant de fiscus in den weg Als Schiedam gesloten werd zon de Nederlandsclie staat io mindvr dan geen tgd bankroet slaan en in Indië kan men de millioeneli uit de opiompacht niet missen nog minder millioenen beschikbaar stellen om op grooter schaal politie to Eicht te oefenen Tocli moet men den moed niet opgeven en met woardeeriug herinoert de Htandaard het wark van deu Opiumbond waarmee hot blad echter in aooierre verschilt dat het ook van regie niets wil weten Het ongeluk is dat het volk in zgn groote afmetingen zoowel ten opzichte van Schiedam ali wn het opinmvraagstuk gevoelt dat afdoende maatregelen onmogrlgk zgn dat ons flseaal fatalisme ons de handen bindt Eerst als het volk den cedclgken mond greep om een offer van misschien dertig millioen sjaats te brengen zou er zgn door te tasten Thans kunnen we eindigt de Standaarde slechts bigven getuigen om althans eeuigermate de verantwooidelgkbeid van het Ohristelgk deel OD a volks Iso te maken De onder verdenking van misdrgven tegen de zeden in bewaring gestelde Ilaugsrlie predikant ds T is meldt men buiten vervolging gesteld voor feiten die hg kort voor zijn iiihechtenisstelling zou hebbeu gepleegd en zal zich ulleen té verantwoorden hebben wegens vroeger gi pleegde en nog niet verjaarde bedrgren die bg de gereubtelgke instructie aan het licht igu gekomen Indertijd werd door den minister Weitzelbepaald dat zooveel mogelgk de bataljonsad judanten bg bevordering tot kapitein in hmineadjudantalwtrekking moeaten worden gehandhaafd Dit heeft echter storend gewerkt endoet dii hog steeds zelfs in verhoogde mate en gèètt tot tal van misstanden aanleiding tea aadeele van den dienst daarom weochtda minister Seyflardt nu hoe eer hoe beter devervanging te zien van alle kapiteinsbatnljooaadjudanten door luitenants AanvankelijkWM cgn vooroemen hierin zeer geleidelijk tewefk te gaan om de promotie tot kapiteinai t a te zeer te schaden doch de belaugeiivaa den dienrt vorderen eene spoediger vervanging weshalve in bet vervolg hiermedenkeaing zal worden gebonden t Voor het gerechtshof te s Hage stond gisteren teiccht een koopman S uit Delft als appellant en geintimeerde van een vonnis der Haagsctw reohtbank waarbij hg tot vier maanden gevaugenisstral werd veroordeeld ter rxke van mnhondeling van een echtpaar dat liem geld sciKiMig was wegens geleverd goed BekL ging op zekeren dag om zijn geld of zijn geleverd goed terug vrngea en toen outstond eene obermotaoling eerst met de vrouw later ook met den man waarbg deze beiden achtereenvolgens van bekl stokslagen zonden hebben ontvangen S beweerde echter bedeu voor den Hove dat niet hij mishandeling gepleegd bad maar lalt mishandeld was zoowel do vroaw als de man ivaren hem aangevallen Wei ad kf d vnmw een klap op het hoofd toegebnieht mei een stnk bont dat door liem waa medegenomen om bij zgnen debiteur de deuf open te houden ingeval men hem soms niet ocht willen binnenlaten maar dat geschiedde nit lalfverdedigiBg Bekl s advocaat Mr A D H Quintos trwhtte aan te toonen dat bekl zich werkelgk slechts heeft verweerd en mocht het Hof van meening zgn dat hg de grenzen van wettige leliverdediging beeft overschreden dan meende pleiter dat op bekl een zenuwachtig man toepasaelijk is al 2 van art 41 strafvord vcdgena welke die overachrgding niet strafbaar is indien ijj bet onraiddelijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging door de aannuding veroorzaakt £ 0 voor het geval dat ook deze zienswgie niet door den rechter werd gedeeld dan behoorde volgens Z E O in ieder geval de gevangenisairaf veranderd te worden in eene geldboete Het Openbaar Ministerie vorderde bevestiging van het vonnis Uitspraak over 14 dagen Voor eenige dagen vervoegde zich een man bg de stadsarmenkamer te Leenwaiden om tot betaling vnn zgne huishuur een voorschot te mogen ontvangen op den trek t dien hg in den aanstaanden winter als werkloozec zal ontvangen Een der Eugelscbo bladen bevatte onlangs eee aJvertentie waarin een betrekking gevraagd werd door eeo jong meisje een wees dio om haar schoonheid tot dusverre geen betrekking kou vinden als zij wenscbte Men bood haar zoo klaagde zg geen andere betrekkingen aan dau als mode of actrice en zg wilde niet zuil een gevaarvolle loopbaan kiezen In Uetzelfdc nummer met de aanvraag van de jongedame wie baar schoonheid in den weg stond was zonderlinge tegenstelling een advertintie te lezen vau een jonkman die in het tegenovergestelde geval verkeerde Hj kon geen betrekking vinden omdat hg overal om zgn leeiykheid en lichaamsgebrekeu werd afgewezen en nu riep lig de hulp van de een of andere liefdatlige instelling io om hem een onderkomen en werk te verschaffen Do liberale kiesvcreeniging te Stailskanaal in het district Veendam heeft den hoer mr J A van Gilse te Ilotterdani candidant gesteld De commissie in zake Ncerbosch is naar aan het U D gemeld wordt voortdurend werkzaam De omvang van het onderzoek is evenwel oorzaak dat zj lisre taak niet zoo spoedig 7 al kunnen voleindigen als io den aanvang verwacht werd In deze inoand zgu de rerscliilleucle subcommisaips aan den arbeid geweest In hei begin der volgende maand zal waarachgulgk wederom eene vergadering der geheele commissie wórden gehouden waarin rapporten van do anb commissiea zullen Worden behandeld Gisteravond struikelde de bootwerker J G op het Ooervestploin waarbg zgn mes iu den echeezak stak hem diep in het rechterbeen slak Daar de man niet in staat was zgn huis loopende te bereiken werd door een juist voorhggaaiiden dokter een vigilante ODiboden die heiden nnar de woning vnn don bootwerker in de Adaras Hoflaan bracht WMr het been werd verhouden Te Dorenweerd ia door de rijkspolitie een oauvitag gemaakt met het dreggen in den Rijn naar het Igk van Sara Juett De bezoekers van den dierentuin Ie Providence Rhode Island waren Woonsdog in de gelegenheid een verschrikkelijk gevecht te zi u tusachen twee prachtige tijgers Prins en Prinses genaamd Beide dieren waren altijd buitengewoon wild geweest en de tggcr had reeds dikwii s een aanval gedoan op de tggeriu Dien dag gaf Prins aan de tijgerin plotseling een geweldigen slag die niet onbeantwoord bleef Brullende liepen de dieren iu het hok rond elkaar mot gloeieude oogeirhanstareiul Plotseling sprongen zjj beiden tegelgk in de lucht botsten vgf voet boven d n grond tegen elkaar aan ep vielen op den vloer Toen begon een verwoed gevecht dat zejfs de oppasEers die andera aan dergeïgke tooueelen gewoon zgn met ontzetting vervulde De tijgerh Bcbeiirdon elkaar het vleosch vnn het lijf Een deY klauweu van Prinses werd bgua geheel afgebeten zij trok zich toen achter in het hok terug sprong met vreeaelgk geweld op haren tegenstander wierp hem om en zette hare tanden in zgn keel Zoo hield zij hem vast tot hij dood was gebloed Toen scheurde zg zgn Igk io stukkeu en viel daarna bewustelooi neer Ondanks hare vreoselgke wonden in Prinses in het leven ge Uven Te Jeruzalem wordt eerdaags begonnen inet den bouw van de Evangelische kerk Die kerk wordt gebouwd bij die vas bet Heilige Graf op een stok gnad dat vroeger bet eigendom was van de Jofaani ter orde en dat in 1869 door den Sultan aan Keiier Frederik toen nog Kroonprins van Prnisen geschonken werd De grondslagen van de oude ridderkapel zgn nog in wesen zg warden gebmikt voor de nieuwe kerk welke ook in onden stgl gebonwd wordt De Gezantschapssecretaris Baron v Seefried Butterheim is uit Constantinopel naar Jeruzalem vertrokken ala vertegenwoordiger van di Dnitsche Regeering hg de eerste steenlegging bg welke de Koning van Pruisen beschermheer van het Bisdom Jeruzalem vertegenwoordigd zal worden door den President van den Evangelischen OpperKerkeraad Barkhansen Wegens gedurige dronkenschap van deu vader vwkeerda een viertal kinderen te Sap pemeer inden tr nrigsten toestand van ver waarlooiiug Ton ajolte is bet borgerlgk armbeetuur er in geslaagd don vader zgue voogdgschap te ootuemen De kiudei u zijn na allen gereinigd ec totaal opgeknapt eo ter verpleging hg fatsoenigke lieden uitbesteed De reditbank te Amsterdam veroordeelde gisteren den boekdrukker Schifider wegen het vervaardigen van valsche postzegels tot ee gevangenisstraf van 3 jaren onverminderd den tyd in preventieve hechtenis doorgebracht De Zuid Hollandsche Maatschappij tot redding van schipbreukelingen zal wehlra aan ten Hoek van Holland een ttoomreddingsboot stationeeren Deze boot zal genoemd worden President vau Heel ala een hulde aau de vele diensteu door den tegenwoordlgen eerepresi deoi dfuheer J J M van Heel geilurende tal van jaren aan de Itetlding Maatseliappg bewezsa Het nieuwe vaartuig is een navolging van de Eiigelsche stoomreddingsboot Duke of Northumberlaud die te Harwich en bij Holyk l ree ls vele diensten heeft bewezen Naar wg vernemen worden er nog pogingen aangewend om de Rottenlamsche Snikerrkffinaderg voor lH uidntie te behoeden en voor llolterdoiu te bebuudou luvloedrgko kooplieden zouden hunnen ateun hebben toegezegd Voor de vele belangen dnarnan verbondenin verschillende takkou van ugierhuid handelen scheepvaart on vooral ter wille van dewerkkrachten die bg het weder iu werkingbrengen dezer fabriek worden gevorderd zouhet welslagen der aan te wenden pogingen zeergewenscht zgn N Il C Bulteoiandsch Ovvrzlcht Naar men verneemt zal de stemming over de intrekking der Sherman wet in den Ameriknansche Senaat hetlennamiddag beginnen Op den derden di van hetsocialisteiV congres Ee Keulen is o a een bestuit rondgedeeld Omtrent de Meiviering Daarin woMt aanbevolen dat ajleou die arbeiders die londer Ivüadeeling vnn hnn belangen don len Mei alt früen dng kunnen beschouwen Knlks zullen oen Voorts bracht Hinger verslag uit over de arïementaire werkzaamhedon Daarbü ver lde W nir ts nieirwu alleen is een uitlating SU hem meriiwaardig Uy Koido ui in één dem dat do arbeidersklasse alle politieke lacht moest veroveren en dat daarmede de lassenregcering xou zyn gefnuiktcl Uien voorstel strekkende om door de sociastische fractie in den Kyksdag te doen aan ringen bjj de regeeriug op een statistiek der werkloosheid werd door Singer goedgekeurd e fractie zal het in overweging nomen Daarna volgde een zeer merkwaardig debst ver bet recht op werkt De afgevaardigde larm uit Altona had o a een vouratid ngediend van den volgenden vorm De lactio iu deu Kijksdag behoort te streven naar de instelling eeuer verzekering van den arbeider door don Staat tegen werkeloosheid Bebe verzette zich hiertegen en tcide Door dit voorstel wordt ïn een anderen vorm bet beruchte recht op werk ingevoenl Vroeger geloofde men dat hot recht Op werkc nitvoerbaar waa en uu xy er ook 60 000 Zwitsers gevonden die dat gelooven Naar mgn vaste overtuiging is de aisch van recht op werkc onzin Feiteljjk bestoiit het want het is reeds in het Prnisischo landrecht opgenomen Nog werden verschillende voorstellen aangenbmen o a een waarbij tan de Hüksdag fractie wordt opgedri en opnieuw voor de invoering van den o arigen arbeidsdag tegveren Bebel bad dit voorstel met het odg op de economische toestanden ontydig genoemd £ en voorstel om to trachten opheffing van de verplichte inenting te verkrygen werd verworjwn nadat Bebel had gezegd dat men dan ook wel met voorstellen over vivisectie enz loa kunnen komen Van de verschillends redenaars trok voorol Liebknecbt de aandacht h de qoaestie over den len Mei Het beslnit van het Züricher congres om op 1 Mei staking van arbeid af te dwingen noemde hg onuitvoerbaar Daardoor zonden jnist do goede georganiseerde arbeiders getroffen worden want nn hebben dn kapitalist n nog de macht in handen ï n algemeene werkstaking over de gansche wereld noemde Liebknecbt onzin want als 6ien daartoe de macht had zou men immers ook de macht hebben om de tegenwoordige maatschappg stok te slaan en dan niet de werktuigen te doen stilstaan maar ze op andere wjjze te exploiteeren Onder de sprekers io het Oostenrgkscbe Huis van Afgevaardigden die zich t geo het kieswetontwerp verklaarden behoorden ook de aanvoerder der rechterzyde graaf Hohenwart Na afloop van de zitting htu echter Hohenwart met Jaworski den aanvoerder van Polen een onderhoud met den Minister president Taaffe wat te denken geeft De Begeering doet blijkbaar veel ipo ite om eerst een meerderheid te krggen voor et Boheemscfae beslnit en dan verder te sien Het wantroawen vu de Daitschers in Taaffe is groot Lord Randolph ChnrehÜl voerde het iroofd op het jaariyksche banket dat de bierlMroawersgenootacbap in Londen hield Hy aeide o a dat het wetsontwerp van sir WUiam Harcourt regelende de vei unningen tot verkoop van sterke dranken niet weer in het Lagerhnis ter tafel zou komen maar was dat wel bet geval en werd bet aaagenoiiien dan cdu bet toch door het Hoogerhuis worden verworpen fin het Hoia der Lords zoo zich daardoor nog meer populair maken dan met de verwerping van Ho me Rn Io Lord Randolph batoogde overigens dat een hervorming en eenheid der wetten betreffende alcoholische dranken noodig was maar verklaarde tevens dat billykeschadelooBstellittg verleend moest worden zoo dik wyls een vergunning c werd ingf tr kken De spanning in ItaliS wegens het gebrek aan pasmunt hondt aan Te Biella hebben thans weer een duizend werklieden eene manifestatie gehouden voor de prefectuur daar i y by gebrek aan geld niet konden betaald worden Toch moet er uug een 100 milHoen aan pasmunt in Italië ign en daarom verbaast men er zich over dat hiervan in den dagaiykecben omloop zoo weinig gezien wordt Maar het schfint een gevolg te zyn van de zucht der l evolkiug om uit vrees voor verdere moeilykhedeu uit de geldcrisis voortvloeiende Boo veel als nog maar eeoigsaius mogelgk is van het kleine geld vast te houden en te bewarao Denkelijk zal de conferentie d r Latgmofae muntuiiie geheel voldoen aan de wenscbea die door Itaüê zgn kenbaar gemaakt Volgens deze sou de Ilaliaansohe pasmunt tot een bedrag van ongeveer 120 millioen lire io omlotjp in Krankryk Bulgië eu Zwitserland bgeeugezamnld worden en in vaste termynen aan de Italiuansche regnering tegen afgiftf an checks harerzgds ter hand worden gest d terwijl Italië bovendien een zeker bedrog zoti hebben te voldoen voor de kosten van hetbgeenbrengnii en bewaren der munten De ojien brief door den vorigeti ministerpresident Rudini gekcbreven in antwoord op de door den minister prnident te Drnnoro gehoudene rede heefl in de staatkundige kringen veel indruk gemaakt Wat Kndiui aan Öiolitti te laste b t dat i jne mededeelingen omtrent de buitengewone uitgaven voor oorlog oen verkeerd denkbeeld moeten geven aangaande de cyfers omdat het leger nog geproflteeril lioeft van de voorraden door den rongen minister van oorlog aangeschaft heeft in hot byzonder de aandacht getrokken De Dpioionei z t dat een Italiaanich minister nooit onbarmhartiger beantwoiH d ilda Uiolitti in dezen brief maar ook nooit ia man in zoo neteligen zoo ontmoedigenden loo lendigen toestand geweest als nu De koers der Italiaansche rente en de stand van den wisselkoers geven den maatstaf aan van Italië s oeconomisch on financieel verval Ëu wat den staatkundigen toestand betrefl deze is nog Jammerlyker De fKunfnllo verklaart dat de brief vao Uudiiii liet welsprekendste antwoord ia dat op de rede van tiiolitti gf even kon worden Het is een noodkreet De cMessagero die voor offlciens duorgaftt sogt daarentegen dat Rudini s brief onmogslyk als groadslag voor een regeeringsprogrammft kan aangenomen worden Kudini zelf heeft voor het overige als minister zyn de l in de verantw iordelijkheid van de hnidige ftnnncieele wanorde Welk vertrouwen kan men voorts ten aanzien van de militaire quaestie in Rudini en zgne vroegere amtgenooten stellen als men weet dat ij het drievoudig verbond vernieuwd hebben vóórdat het ten einde liep en dat ag dus het voortzetten van do militaire nitgaven die zwaar op de begrootiog drnkkeo oofermiideigk beblien gemaakt B ur ge r 1 U 1 B t a n d Hoordreoht UËBOKËN 20 Oct Marrigje ouders Q H Zekveld en U Versnel Jan ouders O Diepenhorst en G Rietveld ONDBRTROÖWD 21 Oct W Rietveld eij D Burggraaf OVEKIJiipEN 20 Oct Adriana Hteenbergen oud li jaren Oct WfttergelUden HcMiK Laaft li lE Lasjf UUitó B8 7 18 8 B8 7 61 4 16 Zomi 8 1 40 8 41 8 08 ÜMBd 80 i OI I M 1 88 8 Uinsd 31 10 0 6 S8 lU SW 7 04 Woensd Sov U 15 7 40 11 87 B OI Domlsrd 2 8 88 47 9 18 VrtJiUK 8 1 84 f 5 8 II IQ 87 SprlngtU 37 pot en 10 Not Mftan 2Eon Oct t K A Ondür UpK Onder 88 8 08 U 9 81 Üot fi 50 4 81 8 7 0tf 41 A 1 N v 5 t 4 ï8 1 84 7 7 0 4 Ib 58 8 OH L K IN 1 23 1 80 8 M 8 48 8 47 6