Goudsche Courant, maandag 30 oktober 1893

Maandag dCMËTctober J803 No eiST 32s e Jaargang 601M1HE mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken ADVERTENTIÊN worden geplaatst v m 1 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant greschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN OKfiTAIiSERD L van OS Ai E 73 73 beurs van Amsterdam it ÜCTOBEH Vor kn tlolkoer 8IV I 81 loo looiJ 7 l i i S 1011 IS 104 61 7 76 10 V StauS m Oart Nad W 8 V dito dito dilo 1 dito dilo dilo SV HoilSU Obl aoudl 18818S 4 I U1 lnHihry in 18M 81 t üotn übl in p iior 1868 dilo in eilver 1868 i Foinau übllg mat iiokat S dilo dito Bnuiii Obl Oom 8mia 6 dilo OMons 1880 4 ditobyKolbrDB 4 ditobgHo Ml88V 0 4 diloin Koud loon 1688 6 dito dito dito 1884 6 SruiJi F r Ml ubuld 1881 4 Tliwiu Orpr Ooni liwn 18tO 4 Gm looKing Mrie i Om latninx wrie C ZmDAr B p Beo y obl 189 B Hnico Obl Buit Sell 18 0 6 Vmniiiu Olil 4 oiibap 1881 AwraiDili übliRnliaa 1861 8V i u in 1001 8l 100 04 18V 101 lOOi j 7 88 I II H l I5 J lis 1 10 47 KI UIV s A 6 l I 8 i 181 I 101 108 I 0 101 ISO H i 87 1 1V 78 107 100 881 O uv 18 1 104 106 lllf IIB BORnnui Stad iMn 1886 S l Nip N Afr llanddn uud Ansdib T b Mü Ortifiailen IMi HuUob ppy dilo Arob lly othtj kl pandbr 4 Catt Mg ilfr Vnrfltonl aand Ut Hynothsokb pandbr 4 NodorUodaoha baak aand Mad Haadatmaalaoh dilo N W k Pao U p b pandbr 6 Roll Il polbeekb pandbr 4 1 Ulr H polliaekb dilo 4 OoaTUi Üoil Honi bank aaud Kual Hypolhaokbank pandb 4 i AMUnu Kouil hjrpolb pandb 6 V IIuw L O Fr Uuo oort 6 Nn Holl U Spo inr M j aand HD lolRipl v Kl 8p r aaml Nh Ind Spoorwujiiu ann l Ntd ZnidAMk 8pm amul a dito dito dlla ua ihiu II Itun apaorw 1887 fu Knl l H Md Ital tipvuiv A H iiil Fount Wanoba i Waunon amid t Bgii Or Buia Sp MiJ aand s Balllaobo dito aand I 6t luSI 4 13 U j 101 7 Faatowa dilo aand fi jIvaag llombr dilo aand 8 Kuru Cb Aio 8p kap aand 6 iMowo Savail 8p Mi oblig t Onl Vilabak dilo oblig S SMdWaal dito aand 6 dito dilo ohlig 4 I AmuilA Ciinl I aa 8p MQ obl 6 Ohio It North W pr C f aaorl dilo dilo Win 8t Fetiir obl 7 Danier k Blo Gr Bpui carl v a Ittlnoti Central nbl In goud 4 Loniiv Il KaahvilloOrt T aand Mnioo N Spw Mg lahyp o 6 Hiaa Kanaaa y 4 pot pref aand N York OnUrio k Wual aand 1 dito Fenui Uhio obllg 6 Oragon Oallf lo hvp in goud 8 Bi Paul Hinu k Maait iibl 7 Uu Pao Hoordliiu obl g 6 i dilo dito Lino CdI la hyp O 6 OiHiDiL Oan Boulh Cort r aand Vu ü Rallir I Na la h d c O Aailatd Omiibui uij aand Bottard Tramireg Maali aand Ni 8lad Amilardam aand 8 Stad Bollerdam aaud S Bluit 8tad AnttrorpgnI887 SV Stad Brum 1886 Sy Hans Thaiit Btgulir ioaollKh 4 OoanilK BUataleauIng I860 6 K K UoaL B Cr 1880 8 Bpaimi Slad Madrid 3 1888 IHV NlD Ver B Hyp Hpobl oorl 6 105 ADVERttaimfiN V CWrouwd LBENDERT BXALTO Wednonur tid Johanna HntNA nu Joxoli MABIA KLZEK MAN f dia sok wt n i iradtngdMhe imiilia htrtelyban diak betnigan foor de balingalalliug by hun hnwalyk onderronden MotrJniM gfl October 1893 UIT IE HAND TE KOOP t h DHIE WONIN UBN onder rg n dak BaVEN au TUIN IOhBI en een perceel WtSILAND WEG an WATERING atMnde en liggende in dan Polder Veerttalbloli in de gemeente aoud mk te nman groot 1 Hectare 52 Aren 48 Uantiann Ta barngen b Notaria O C FUSTOIJN OBOOQLBBVBR te OoiHfa IVederlandsche Stoomboot Maatschappij l e 8tfx macbepen UOLLAKD kapt J 8MIDT an BAT riMU kapt J HAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of paaaage rerroega man zich bij ila Ourgadoora der Maalaohappg Boompjes 72 Ie Kollerdam De Stcomichepea loaien te Brewersqaay de markt van Boier en Eaaa jctorlawaÉer te liOaden u Y c e WctoriaJBron te Oberlahnsfein tyEm Tafeldrank Vanhé ninklykef ais derjfeder anden Uaatschappij tfit Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalinstein Geve grd Ie itolterdam Xuidblaak 8 Kraepclien en Ho m s is de meesl Kracblige en Verslerl ende KI A VIU aanbevolen door tal van binnen en buitenlandache genneaheeren Bekroond met EEUEN DIPLOMA en GOUDEN MEOAlbLKK Verkrijgbaar in flacona k f 1 90 ea f 1 Depot te Gouda by den Heer A B TEEPE Apotheker voorheen C THIM liraepelien lloim Hofleveranciers Zeisl titPVSSfii De Pinu lEDIGINALE LIMTRAAI J TEN DOESSCHATE te Zwolle SSi S5 wï3j£ i ti j SJ ÏL iL harmae Waakblad lirina l K LAAT VA S0 iarlt iouila PDIKE OUDE SCHIEDAMMEH GEITEVEE Merk s NlGHTOAl Ï Cl iIJS BiM Verkrynbaar bij PEETERH Jz AU iHjwya van ecfatlieii ia niotiet on karlt stceda voor uien vnn ddu tiAHm der FtnnA P HOPPE De NIBUWK LONDON doet het grüze Haar binnen enkele dagen verdwjjnen maakt het glanirük en xaoht ii onichadel k voor de haid en verfl niet Prjia 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar by J A CATB in den Papiermolen Oouda NB Naar buiten franco per pust 15 et per flacon hooger HEIi ËKËl S 9 per KI 5 Ct per Pl prachtig lieider engocd werliend Dop t A NORTIElt Gouwe C 3 3S ZAK WOORDENBOIKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden be nnveni eene korte verklaring van de moeilykste daarin voorl omende woorden volgens de nteuwe Spelling van Dr M ni VRIRS en Dr L A ti WINKEL bij Opruiming it 10 Cent verkrygboar by A BRINKMAN ZN Itemiemeg FHMSCHE STOOMYEBYERU Gfaeuilsebe fD Zwilserselie WasscberiJ Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen II Mppenliciiner llotlerdaoi Spacialiteit voor het aflÜomen en verven van alle Haereu en Oameakteedingatakken ook alle aovrten Meubelen Ledikantgordynen Tafalkleadan Trypan met nieuwe patronen geparat Ewaatan Garnituren Nateldoek Tnilea Kanton Veeren eni Alle goederen knnnen iu elkander blyven en warden onachadelyk voor de geaondheid bewerlft Goederen kunnen in 4 dogan afgeleverd wolden AOBNT voor Gouda en Omatleken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Oouda Snelpereilruk lao A Biin iianIi Zoon O Openlïare Verkoopmg om contant geld ten ovarataaa van den Motaria G C PORTUIIN DROOGLBKVBR op DINSDAG 31 OCTOBER 1893 dea mor geni ta 9 uren ten Sterfbniu van dan tlear B Vuui UN aan de Gouwe Wgk C No 14 tan ZOOLLBDBR OVKBLEDER WIT ROODen GEKLEURD LEDER SCHOENMAKERS GEREEDSCHAP eni en voorts een netten waaronder eenig Gewerkt GOUD en ZILVRR Daaga ta voien van 9 tot 12 en van 2 tot uren te tien Uen biede het Cfeluk de hand 500 000 Mark als boofdprü i het Relulckigst gevnl biudt dd riieiinsta gTOOU GeldverloUüg dlo door de Uooge Kegeerinii van llaiulburg gowlgokoiirii OU gevrajirborgd is De voonieeligo inrielitia vhq bot tiieuwe plan beslaat dnario dat in den loop van sleohta iv inige maanden is 7 veilotingen vid UOOM loteu M 400 pryzeii l edraffemlo 10 452 425 Mark ter volledige beslissiug zullon komerii datroudor n kapitale prijsen van evADtuuel AM Mt Hark bij uilnemcndheid echter 3 prgieuaM ISOOO 26 prfJBeo M lOOOO H prjjzen a M 000 106 prgwn a M iiS pryxdii b M f pryifii k M 756 pnjïcna M lis pnjzon tl M 33i S0pfij i iikM ISy pry i ntiM3 0 2flO 15I U7 100 Ö4 7 40 8Ü Tolgeua pinn vn 1 prijs k M SOO OOO I priJB a M 300 000 1 prga ii M 100 000 8000 SÜOO 1500 1000 bUO U8 aprijKinüM 75 000 7 000 la OOd ti tmo 6ri 000 fitl OOO 40 000 20 000 1 i Hji n M I priJH H M t prijs ti M I prij nM i pry na M prijs ü M 3 prij t ii ü M Do pnjBtrtkkidgiMi atnbiswcge ciwtgetleld Voor dt aaiiBtaaiidu oorste pF slrukkiiig do er grootü door den Staat gefvaarborgde UeldwHotiog kost l geliflfl origiiiöil tot atuchU M of 8 60 l I lf M M 3 K80 l l O tfO intending van het boUrug in GankpapJer ir poatwisul llo comnitasies ivordon onoiiddellük met de ootato zorgvuldigheid uitgevoenl en ieder ape lor ontvangt van ons de mot het wapt n van Jen Staat voorziene Orlfllieele Loteil züïf in handen Bij tedere beatefiing wortlt het reruiaclite offl ieelu pion tvanruit de vardeeÜng dar prgiea op de veraohiltende klusson alsook de lielrcffende mleggeldeu te vemomvn ia gratis bljgovoügd ün EcndoEi aan onu Uegunatigers ouaongevraagd na elke trt kkiug de omoieete lasten l e uitbetaling dur prijzen gosohiedt ateeda prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toetending of ook naar vurkining der Bolangkobbundoii tu alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstelliifd worden Ous debiet ia steeds door hol geluk begunstigd 011 onder vele andere nanzioulyke pryzeu bebboa wy muonnalen volgens officieela benijten de eerste Höofdtrcffors verkregen en onw BfgmtatigersTult uitbetaald o a Marlt SÖO OOO 100 000 80 000 10 000 40 000 enz Het ia te voorzien dat bij dczoo pdeu hoohtaten grondslag gevestigde ondemeining van alle kanten op eeno zeer werkzame deeluimiog bepaald kan wordeu gerekend en verzoeken derhalve om alle oommisaiea ta kunnen uitvoeren de bottoüingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 1 NOV£MBfiR e k ta doen toekomen KAUFMAMÏ 8IMON BoaUera en SeMwIiaelaan ia Hankwir I a Hionurda 4 Ü r het vartrottwca ona U t liiortt eaohonken en daar wy by het begin der nieuve verloting tor dtelneming iuvitceren lullea wjj ook voor bet vervolg bemoeid lijn door een atipte en re le bediening de tevredenheid van on gKöerde Begunitigen te verwerven 1 Alom te bekomen BE SOÜSSCSE ium of de beaohrijving der beroemde geachilderde Kerkglaien van da Groote of 8t Janakerk ta Ttr Qmuh benevena da geachiadeoia der St Janakerk der Olaaeu der cartonteekeningaa ena waorby ia toegevoegd een ofianderlgk levensbericM der beroemde Qlaaachildera de Oabroedera Dirk en Waaier Crabelli PRIJS 80 Cents A BRINEilAN BINNENLAND GOUDA 28 October 1893 QixteivnaTond hield de Afdeeling Gonda van den Ned Bond van Oud Onderofficiereii bare gewone maand vergadering Aan deordu was het bespreken eener aan de Kusterafdee lingen toegezonden Circulaire ten doel hebbendu den Bond meer aan zgn filantropisch doel te doen beantwoorden waardoor dan de verBchillende fondsen in den Bond eu in sommige afdeelingen afzonderlgk opgericht tot één geheel zonden worden saamgevoegd De heer Issels lid van het Hooid beatunr en algemeen Secretaris van den Bond was nit Ütnecht overgekomen om op verzoek van den voorzitter der afdeeling bü deze bespreking tegenwoordig te gn en hierover van gedachten t wisselen Bjj het vertrek van genoemden hoer waren echter nc vele punten onbesproken gebleven zoodat voorloopig het gevoelen en d adviezen dnr aadere afdeelingen dient te worden ingewachtOnder meer was verder san de orde het verkiezen van een lid van het Hoofdbestuur doordien een der H B leden ontslag had aangevraagd Door den voorzitter werd het wensohel k geacht hiertoe een lid uit een der kleine afdeelingen candidaat ie stelten waarop een der leden in overweging gaf de afdeelingen in de zuidelgke provinriën die nognMt in bet H B varteenwoordigd waren te ondersteunen Bg meerderheid van stemmen werd daarop de heer P Sablerolles secretaris der afdeeling VHertogenbosch als candidaat voor het H B aangewezen Verder werd den leden medegedeeld dat do onlangs bier ter stede verspreide circulaire inhoudende het verzoek om boekwerken af te staan tot het oprichten eener af deelingsbiblio theek met het beste sncces was bekroond Tal van ingezetenen hebben zich beyverddoor het inzenden van boeken waaronder vele degelyke werkep aan het verzoek te voldoen zoodat de bibliotheek reeds heden een honderd v fti tal boeken bevat waarvoor den belangstellenden schenkers by deze den weigemeenden dank der afdeeling wordt gebracht In het algemeen wordt de belangstelling van de zyde der Bnrgerg ondervonden dooi db leden op zeer hoogen prgs gesteld Donderdagavond had te Beeuw k de eerste vergadering plaats van het leesgezelschap De voorzitter de heer F H BnloSus Bracli nn de leden vooraf te hebben welkom geheekn op de7 e pnrfttp wintfrvprgadprin tntd rt rfol fEVlLLBTOK EEN UIT DUIZEND Slot ÏB Daar ik joint in duu gang wna derd ik utf updn en daar stond een woiidoH ko Üiruar voor mij nog slanker ali ik baar in het eerste hoofdaluk bc ohreef toeu aij da uoo tige kleetlingilukkun iob bad kunnen aansebaffeu en door koude senuwaohtigbeïd en bet harde loopen buitoa adem en geheel van itreek Zg zou op mgn lachspieren gewerkt hebben als oen trek op haar gelaat mg niet van zooveel lijdon en ontbering had gesproken dat ik mg haastte haar in de studeerkamer te latan en eeaige verkwikking Het binnen brengen Het WM Mina m toen oog onbekend dia mg uit oaam van haar meester kwam vartoeken eeoa hg hem ta komen ala bet mg schikla vMaar ooh meneer atal bet niet te laag alt voegde zg er smeekeod bg want ik vrees dat hg het niet lang tal maken Nog enkele bgzoDderbedea kwam ik te wetei maar tg had zulk een haaat om weer bg den zieke t konen eu haar wooaplaala was no aaa half uur van da mgne verwydard zoodat ik haar niet bmger ophield Den volgenden dag vond ik op haar vry ondui detgke aanwijzing na eenige vragen het brsebreven huisje en hoonie daar nit den mond van den grijsaard latar aangevuld door andereu de bgsonderbedeo gens voor de vergadering op en had tot onderwerp zgner lezing gekozen Vier buiselyke tafereeltjes c van H M Scheitema Ongeveer op de helft dezer lezing werd het genoegen echter eensklaps verstoord en vervangen door schrik Een der lampen in de zoal nl een groote lamp Beige viel plotseling van deu zolder door het loslaten van den haak en kwam terecht op de bestuurstaiet en vervolgens op den grond De brandende olie verspreidde zich door een gedeelte der zaal en de vlam nam zoo n dreigend aanzien dat de dames de zaal onmiddellgk verlieten De heeren sloegen echter de handen aan het werk en met vereende kracht en met behulp van zont en melk werd dit begin van brand spoedig geblusobt Toen de ontsteltenis een weinig bedaard was vervolgde de preker zgne lezing Nb de pauze werden nt eenige voordrachten geleverd waarna de ve odwing werd gesloten Te Haoftrecht z n benoemd tot Brandmeesters by de Spait no 2 de beeren Th Hooft Jr en Th Janeett De heer Pantekoek van Wolveg vervuldiDonderd eene spreekbeurt in het Nut tt Haastrecht Voor de pauze droeg hg Egnit novelle Byeengebracht eu na de panze Huwbare dochters voor De 9 hektnren 73 aren 52 centiaren weiland geleg n in den Tempelpolder onder Reeuwijk en Zwammeniam welke op den W Oct j l ten overstaan ran notaris G G Fortnyn Droogleever te Gouda werden geveild eijn gekocht door den heer L van Donk te Heeuwljk voor f 4110 Aan het herhalings onderwgs waarmede deze week te Berkenwoude is begonnen wordt aanvankelijk deelgenomen door 12 leerlingen Op de tweede vrge n joarsveemarkt te Bei Ambacht was de aanvoer niet groot De pry zen waren zeer goed Kalfkoeien f 80ït f 250 Vaarkoeien f 100 a f 140 Vette koeien f 160 f 200 Kalf vaarzen f 80 a f 120 Guiate vaarzen f 60 f 90 Kalvers f 20 i f 50 Zaterdag j l word in het Heeren Logemen te Schoonhoven de gewone vergadering gehouden van de op te richten afd Schoonhoven en omstreken van liet Nederl OnderwyzersGeno tschap Uit 1e presentielgst bleek da het Iclmtnl thans 20bvlraajït In do vaeatfire die ik u uit zijn leven meedeelde Op mijn voorstel om op kieache wgze bij daien of genen voor hem aan te kloppen sprak hg nUet is laat I en voor mg zou ik hot ookniet hebben gedoogd maiir zoo gij pon edel enohristelgk werk wilt doen tracht dan te vourkr men dHt Mina aan de openburu liefditdigheid vurvallc Aan de armen te kümun is haar schrikbeeld enzy heeft haar besta kraohten aan mijne familie enmij bi stecd en ia oud en uitgeput nlomand zuuhaar in dienst witten oamen Ik httloofde het hem on hy gaf mij op mijn verzoek eenige namen op van verre familie of vroegere haitdelavrienden Ik veraooht hem varlof hem nog eens lo bezoeken in de hoop bem dan goede tgdiug uit Amsterdam to brengen waarheen ik mij dadelyk begaf Werkalgk was ik zoo gelukkig spoedig een goede bondertl galden bg een te brengen en spoedde mg verheugd naar hunna woning maar vond Mina bg bvt lyk van baar meaater dia juist dan laatsten adem had nilgebtaun bartstoobtatgk was baar droelbeid tfj streelde hem ds wangen kuste ham de vermagerde h tndsQ smeekte ham nog eenmaat slechts haar aïr tb zien en bad hem haar mat zich te nemao disar haar nu aieta meer overbleef om voor t leven r Met mofUa braobt ik baar de trap af en toen ik haar vertelde wat ik meebrochl brak zg op oieaw in snikken uit ite laat te Iaat meneer neemt u dat gald maar weer mee I Kn moot hg dan vao dt armen begravenworden en allaa varkooht wat hier staat ailet wateous van uw juffrouw an de beereo waaP tstaan door het bedanken van deu heer L Akkerhugs JEz werd voorzien door het verbiezen van deu heer B H van Breuk hoofd der school te Uugerak b z de Lek tot Voorzitter Vervolgens hield de heer C L Vinck onderwflzer alhier eene lezing over Art 28 der vigeerende wet op het L O waarin de Spr vooral trachtte te doen uitkomen dat eene eerlgke toepassing van dit art eene rg ing zou veroorzaken i i de la tractemeuten Oe spr onthield zich echter van het stellen eener bepaalde conclusie en botste dit later te doen In de daarop gevolgde bestaursvergadering is besloten de erkenning der jonge afdeeling aan het Gewestelgk bestuur te vragen Oiusd 31 Octol r a s zal in het Heeren Logement te Bchoonhoven de eerste Nntivergadering in dit aeizoen plaats hebben Als spreker zal alsdan optreden de heer Henri M Dekking van Rotterdam In de eerste wintervergadering der afdeeling Stulwgkc van den Ned Protustauieoboiid gehouden op Dinsdag 24 October trad als preker op Ds D A Brinderink pred te Neede Het onderwerp zgner rede was de Gbristennaamc en achtereenvolgens werden de vragen behandeld Waarom dragen wy dien iiaamc en Welke verplichtingen legt die naam Ipns op Keurig van vorm en inhoud was c e rede even stichtend al leerzaam an seker verdiende de spreker den dank hem door den voorz uit naam van alle aanweiigen gebracht Uit Bod raven schrgft men ons Onze gemeente verliest een zgner besie bur gers door het vertrek van den beer J M Koning benoemd tot Notaris te Hengelo Vele jaren was hg Secretaris Penningmeester van ons NutsDepartement Commissaris van de Spaarbank idem van de Beuaarschool terwyi hy ook nog in vele andere betrekkingen werkzaam was In al deze fauctiJ n deed hij zich kennen als een man voorzien van eene groute mate van kennis gtfpaard a n buitengewonen gver en werkkracht Wanneer hg zich voor eene publieke zaak interesseerde was men bijna altyd zeker dat de uitkomst schitterend wan Ook in particuliere aangelt enbedeu was hy voor zeer velen een vraagbaak Uoe verheugd wg ook zgn over zgne benoeming zien w i hem toch noode van ons heengaan Donderdagavond werfl eene buitengewone rei adering van ons Nuls Departement gehouden waarin genoemden heer hartelgk werd dank gezfgd voor al hetgeen bfl voor onze eemeent e had Hiermede bail ik de rechte snaar getroffen Xean om tiodswil met van de armen l agraven smeekte zg Ik rifp nu een der riaaato buren en lieredderdimot dflzui bet en eu ander Mina zuu nlthans vooreerst bij haar kofneu wjneti tegen un matig koslgeld ma r cersl na da begrafenis wuiit Meneer alleuii in huis t Uteii neen dnt krggl u uiet van me gedaan of u mout me hier van daan dragon Daar daden wij trouwens ook geen puging toe maar bezorgden liaar buter klcedmg zoodat zg achter de kist kon gaan toen het lijk eciivoudii maar deftig nerd fi grave gebracht Dat er voor haar betaald weivl was baar maar half i aar den zin maar zg kreeg er vre le me £ toen men haar opmork wam mankte dat buurvrunw een idioot kind had waarvoor zg de zorg op zich kon nemen Door haar geschiedenis in korte trekken aan enkele wolwill nden on vermogoaden in den lande mee te doelen wenl in waiiiig tjjd door bgdragon van aanziealgken en burgers van dienstboden zelfs zooveel bgeengebraaht dat man een levensverzekering voor haar sluiten kon zoodat zij op eon der hofjes van liefdadigheid waarvan de opengevallen plaats haar door de ngenton gegund was haar laatste dagen rustig ea ontiezorgd kon slgtei Hoe dikwgls bsbben w j in de taaUta dagen voor haar vertrek naar Amsterdam nog haar goede hart bewonderd Kan sappige vrucht een kleine versnapering baar meegaven of gezonden werd zonder nitzondering voor dan kleinen idioot bestemd waaraan g tioh al zoo gehecht had dat sg ham graag had moageooman Als wg er niet tusschaa gwloou Die dankbetuiging ging verfweld mei de Aanbieding van een bureaustoel De achting die de vertrekkende genoot bleek treffend nit de woorden van den Voorzitter toen hy sprak Zoo iemand dan hebt gg raÜnheer Koning recht op onzen dank voor allct wat gg voor onze gemeente zgt geweest IW vervulling der vacatures werden achtereenvolgens benoemd Tot SecretarisPenningmeester van het Departement de heer J A van Ghetet Grutfae tot Commissaris van de Spaarbank de heer van liith de Jeude en tot Commiiwuria van de Bewaarschool Dr C Dekker Iu de laatstgehouden gemeenteraodsverga dering te Vlist is de gemeente begrootinff voor 1894 behandeld en aangenomen Zg beanagt aan ontvangsten en uitgaven f 3989 65 Hoofdstuk onderwQs werd geraamd op f 1380 De vereeniging a Excelsior te Stolwgk die verleden jaar door onroorzieae omstandigheden hare werkzaamheden moest laten ratten za dezen winter met nieuwen moed hare took aanvaarden Door vertrek naar elders waren eenige werkende leden haar ontvallen doch nienwe krachten hebben de ledige ploatMU ingenomen Tot adjunct secretaris werd benoemd de heer O deu Toom Besloten werd dat men binnenkort zal ve oderen met de contribueeraade leden en d t de noodige maatregelen snlttn worden geoomen in het belang eetMr vlugge degelgke opvoering der bestndeerdn tooneelstukkeo Met grond mag venvacht worden dat Excelsior haren gc den naam ook deiea winter zal handhaven liBugzamerhand en bgna ongemerkt komt de Mg tot Eipl van 8 S ertoe wgt Het Centrum om het iu den loatsten tijk zoo vaak beeproken arti ti werkelgkbeid te doen worden iiepdx luuaktfn wg melding van verschillende loonsverhoogihgen thans ontvangen wederom een vgrtigUl andere oud Hhijnspoorders één of twee centen per nnr meer Al het bg de ambtenaren en beambten ingedeeld personeel der voormalige N 11 B Maatscliappg zoowel zg die op ofnaI5 0ctuher 1890 afataud van rechten gedaan hebben als zg die tot heden bun rechten handhaafden zal ingevolge een circnlaire van den directeurgeneraal met betrekking tot de plaatsing iit ancienniteitsiysten van het personeel opgelgku wg e behandeld worden en dus zal op alleti worden toegepast de formule die iu acht werd irenomen ten aanzien van ben die op 15 Oct waren gekomen had zij van hnar armoadja nog attarlei waggsgaven Allea behalve baar reliquiën i de chiffonnU re van de oude mevrouw de stoel van den heer Kms de werkdoos van d juffrouw hal snhtlderijtja van dun ht er Jcrard en dan aiudaiyk de pet van dien ongelukkigvn hoer Jau ea imo zagen wg baar daarmeilo liaar hul e btnoeDtrekken Weinige jarao genoot ti nog de walvardtanda rust maar hnar gestut had te vati gelodoo om Etehaet te herstallen door kalmte rn goada voadiDg Zy was als bet kKmop aan een eikenttoom gehackt on met hem opgegroeid Wordt deze geveld dan kan bet klimop nog wel eeu poos bet kw nand beslaan voortslepen maar ilan ook verdort bet Haar sterven was zacht haar aaaobe rusla in vrad eo liaar nagodach tents stivkku vele dienstbaren en meeaterraien evonzear ter opwakkiag y