Goudsche Courant, maandag 30 oktober 1893

reeolufcte eindigt mei de woorden Desociaaldemoeniie is en blgft de onverzoenlyke vgandin der burgerlyke maatschappy eu zy hondi niet eerder op te stryden tot de nrbeiderskiacsi de politieke macht veroverd h eii de klassenbeerscbappg omveigeworpen eu de kapitalistische maataehappg opgeruimd is Op den vierden dag van het congres was het verslag van Aner en Legien aan de orde over le vakvereenigiogen Het bleek dat het totaal aaata leden van alle akvereenigiogen was fwrminderd en van 278 000 in 91 op 245 000 in 92 was gekomen Vooral was dit veroorzaakt door de verminderiug van het ledenaantal van den Weetfaalschen Mijnwerkerabond Over dit ontwerp wwd een scherp debat gevoerd Aner en Legien vielen elkaAr allerheftigst aan en Rebel vo e er ook nog een wooi je bg aan t adres van LegieU Die was op een sociaal politiek congres te Franfort geweest éoat niet eoc alisten byeengeroepen en Bebet waa daarover zeer verontwaardigd O a voegde hy Legien toe dat deze te Frankfort zich heel gemoedeiyk had onderhouden met MöUer uit Dortmund een der heftigste tegenstanders der sociaal democraten Het bleek niet deze MÖller maar zgn broeder te zyn geweeit Legien antwoordde met persnoniyke batelgkheden tegen Bebel Liebknecht en Auer De Italiaansche mioititer president Giolitti heef op een feestmaal hem door denfgevaardigderf van PiÖmont aangeboden eene rede gehouden die een antwoord is op den brief door Rodini openbaar gemaakt De minister gewagende van de heftige aanvallen die Rudini tot hem gericht heeft zeide dnt het parlement niet zal willen terugkomen op zgne beslissing betreffenda de militaire quaestie Spreker erkent de noodzakelgkheid om de begrooting in evenwicht te brengen zonder in bet buitenland tot leeiifn over te gaan Het tegenwoordig Kabinet heeft bezuinigingen tot stand gebraaht die door kqu voorgangers op het budget waren aangewezen maar niet verwezenlykt De minister betwistte dat de financieele toestand verergerd ia WAut op de begrooting van 1892 93 is er een overschot van 7 millioen H j stelde de verantwoordelijkheid vau het vorige Kabinet in de zaak Jet ciroulatiebanken in bet licht Aan het slot zguer rede gaf hg zijne afkeuring te kennen over de aanvallen t en s lande krediet en de parlementaire instellingen De onderhandeliugen over het hatideltrac taat tusschen Duitschland en Rusland vorderen niet veel Het aanbefl van Rnssieohe zgde bestaat voorloopig in e toepassing van het zoc enaamde miuiiü i tarief maar de Duitsche industrieclen en andere deskondigen wier ndvies ingewonnen ïs verklaaren dat het aanbod van Rusland niet voldoende i voor de Puitacbe nyverheid n tooot de r eering daar zich niet bereid tot verdere tegemoetkoming dan schgnt het tot atnnd komen van het tractaat voorioopïg onmogelyk Caprivi toch zal wel niet in den Ryksdag komen met een ontwerp dat niet meer alleen door de agriërs maar un ook door de industri len ten krachttigste wordt bestreden okStacsbrd L van OS A I 73 73 Beurs van Amsterdam 7 OCTOBRB niiiiNn Cerl Ned W B f dito dito dito 8 dito dito dito 3 lloNoAa Obl Qoudl 1881 88 4 iTiua latahrjjvioir 1888 81 8 UoSTBJia Obl ia papier 1888 8 dito in silver 1888 8 Poannil Oblig n t beket 8 dito dito 3 Rusuxo Obl Oost Se Serie 8 ditoGaeoM 1880 4 ditobultolhi 188 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in ftoud leen 1883 8 dito dito dito 1884 5 dnHJB Perpijt schuld 1881 4 Tuuiij Gepr oni laeii 1890 4 Oeo loei ingMrieU iao leeoiax serie C Zlin Av Hlp KfO v oM 1898 8 Manco Obl Buit 8oh 18tO 8 Vi Kzli Ll Ülil 4 onbep M8I AMsTsanAK Obhs iioo isarsi KorrzaniM Sto l loon 1888 S i NSD N Afr Hanilelsv saed AreadiU Tnb Uü Uertifloateu DeliHaalach ppy dito Aruh Hypothookb pandbr 4 Oult Mü lier Vorstenl und s r llypotiiookb pnudbr 4 Nedsriwdsoho bank siDd Nwl Hsudelmsstseli dito N W Il P O llyn b pandbr I Bott Ilypotheekb puidbr 4 Utr Hypotbaekb dito 4 UosTiNa Oaat Hong bank aand Itusi llypiilbeokbank pandb 4 AHSaiaA Kquit bypoth pandb 5 Unit h i Fr Uoo oopl 8 Ntu Holl lJ apoor Mij aand Ü lot Kzpl v St Spw iid Ned Ind opoorwogm aand Ned Zuid Afrik Spm aaod 8 dito dito dito 1891 dito 8 lTiu 8poorwl 1887 89 A Kobl 8 Var kn 81 lalotko 81 98 lOOll 100 78 S i 1 l u M a 88 8 m 1017 8 76 I04V lï II 880 898 lOOI 104 189 101 100 181 9 88 91 91 18 1U 100 47 80 lll l 0 lOS 130 loi Vis 7 107 1001 ♦ 81 nv lot ir lll a 116V 1 108 76 Via 10 U s 47 V 1 lil 14 id lu l 9p inii A ll obl 8 I OLZN Waraohnu Weeneii Band 4 BuaL Or Kuis 8pvi Hn aand t H lii ihe dito Mmt Kaïto a dito aand i Uang l ombr dito aand 8 Kurak Oh Azowgp kip aaed t I oaowo Searsat Sp MU oblig t Orel Vitabak lita oblig 6 ZeidIVest dito aand 8 dito dito oblig 4 AniaUA Cent Pao Bp MU obl 8 Ohio k North W pF O v aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Uenror fc Rio Jr Spm eert v a l IllinoiaOaiitral obl in goud 4 Louiav h NaahvilleCerl aand Mazioo N 8pw Mg lahyp o 8 Miaa Kanasa v 4 pot praf aand N ïorkOntarlok West aand dito Penus Ohio oblig 8 Oregon OiHr Ie hvp in goud t Hl Paul Hinn k Aaeit obl 7 Un Pao Iloordilin ublig 8 dito dito Uno Col Is hyp O 6 J AB Oan 8outli Wirt v aand Vsn o Rallw k Nav lo h d e O Amiterd Omnibui My aand Bottord Tram eg Ma li aand Ni Stad Amitorilsni aand 8 SUd Koltordam aand 8 MaUMS Stall Antworp nl887 SV B uid Brusaat 1888 f lloNo Thai Kcgullr IJeaelltcli 4 OoiTiNR StaaUleoaing 1860 S K K Oost H Or 1880 8 SrANji Blad Madrid 8 1888 NZD Ver Bes Hyp Spobl oert 8 löT 4 7 80 löïv VHflADERINGVilNDENGEHEENTERAlD Zitting van Vrydag 27 October Voora Mr A A rAsBBKOENIJZBNDOOKN Tegoniroordig do hh Koning Prince Hoefbsmer Straver t d Garden ran Tterson van Goor Droogleerer Jager Steens Zgnen ran Vrenmingen en Tan der Poet Afwezig de bh ran Veen Derchsen Hoogenboom Oadgk Door den heer Hoogenbootn was kennis gegeven dat bn door ongesteldheid verhinderd was de vergadering hg te wonen De notnien der vorige vergadering werden rooigelezen en aaveranderd goedgekenrd Doot dea Vo frfttw werd medegedeeld dat Gedep Staten cUaer Provincie hadden goedgekeurd de wydging der gerneente begrooting divnst 1893 Atngenomen voor kenniagtving Nog ad auMlegedeeld dat door U eu W op den 26n dezer was nagciien de kus van den Oemeente Ontvaqger dat het geld aanweiig en de bo ken in orde waren bevonden Aangenomen voor kennisgeving Door Ged Staten is aan de Staten dezer piotineie voorgesteld de verbetering van de vaart IJael en de Gonwe niet nit te voeren daatdsar ion Goote een groot nadeel ondervinito Daar deze gemeente zeer veel verloren heflil door de openstelling vai het vrye Merwedekanaalf blgft de vaart langs deze Gemeente de geliefkoosde weg mocht evenwel bet voorstel van Ged Stoten worden aangenomen dan ion Oouda tevena de gelegenheid ontbreken T l goederen ran hier te Verzenden waarom w Toorstellen een adres tot de Provinciale Staten te zanden verzoekende de voorstellen van Oedep Staten niet aan te nemen Aangenomen voor kennisgeving Km Rapport van B en W op het adrea van faet lieetsiur der SteekterpoMer betrefiènde het rooien van eenige hoornen op het Oondsche rgpld i B eu W stellen voor afwjjzend op Kleiobaudel in Sterkeo Dnik HUUÖEMKBHTKIt en VVÈTHOLDERS van Uouda brengen ingevolge art 5 der Wel van 28 Augustus 1881 Staatsblad c No 97 t r openbare kennis dal bij hen is ingekomen van den navolgenden persoon een verzoekschrift waarb Vét gnnniug wordt gevraagd om in de Vj ijnnaam veimelde localitei aslerken dirankinbetklein te mogen verkoopenc als Naam v d Verzoeker Aanduiding der local J Dongelmaii Keizerstrut Wgk K No 19S Oouda den 2l Ol ber 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGKN IJZBNDOO De Secretaris BROUWER mmm nmai KENNISOEVIHO BURaE VlEESTBR en WETHOUDERS dar gemeente GOUDA brengen ter kennis vim alle Palenlplichtige ingezetenen wier namen Toorkomen op de iiuppletoiri registers voor het dienstjaar 1893 94 dat agn ijj diauHai sma 1890 ibUnd no nekken geduD h bbeii Deze iMiliwiDg heeft geen betrekking op lo PerfoneOf die ioiniddets tot hoogere rant en zya beTorclerd 2o Het zof enaarade lone persoDeel der roormftlige N K 8 Maat9cbapp i oocb op bet door de N H 8 uitgekochte penoaeel Het Toorloo nge N R B pemonet ia zegt Het Centr voor de iMgÏDDenile verbetering dankbaar maar niet voldaan Het zal niet getjui koooen zgn en ntilzttteri voordat ïyn rechten ondnbbelzinnig omschreven zyn tot in de kleiotte bgzonderheden zoolang zg nog gevaar loopen door de vaagheid van het bewavte artikel in rooeiljikheden te geraken en alvoreua de noodige waarborgen zijn verstrekt voor de trouwe rervulling der verplichtiogen der 8 B Uy jegeni ben Door 55 flrma i te Rotterdam allen belanghebbenden bf de acheepveart ia tot de Prov Btftten van Zoid Holland een adres gericht om adhaeaie te betuigen aan dat hetwelk in September door de Vereeniging tot Behartiging van Stoomvaartbelangen aan hetzelfde oolite werd gezonden ten einde aan te drin m op uitvoering van het in 1887 genomen bealnit io zake de verbetering der Oouwe In de Duiticfae poitrgtoigen ia de ipoorwegtreinen zal algemeen electri che verlichting worden aangebracht Een proef sedert Mei van dit jaar tnsschen Berljjn en Frankfort en later op den trein naar Himland genomen is volkomen geslaagd Elke wagen ürggt 8 lampen elk ter sterkte van 12 kaarsen de battery weegt 4 X KG en beltaat de ruimte van ongeveer 0 1 kab meter De kosten zjin minder het licht il rustiger en bovendien geeft het minder warmte en minder gevaar voor bnod Een aanzienlyke fabrikant te Bombay de Heer Uamonjee Oursetjee werd voor oenigen tijd tot ti maanden gevangenisstraf veroordeeld w ns oen poging tot omkoopeu van een rijksambtenaar Hy had nameiyk een ambtenaar geld geboden als deze een vóór hom gunstig rapport wilde uitbrengen in een qiiaostie tuiicben hem en de Indische Regeerint over geleverde paardedekken Het merkwaardige van het geval was dat de poging tot omkoopen geheel oonondig bleek te zyn De paardedekken aanvankelijk afgekeurd werden b j nader onderzoek goed bevonden en aangenomen Maar Cnrsetjee moest desniettemin gestraft worden voor zy ernstig vergrijp Hg kwam iu hooger beroep en het Hoogsercchtshof verminderde Bgn etraf tot 3 maanden onsluitiog Maar de veroordeelde werd door dat verzachte vonnis nog zoo geschokt dat hy by het verarmen erv n een beroerte kreeg en binnen weinige minuten overleed l e Manufacturier meldt dat glacéhand scbosnen eerlang in prijs zullen atygen Het blad zegt dut een aantal groote fabrikanten een byeenkomst zal houden om 1e verhooging naar qualiteiten vast te stellen wegen dn aanhoudende ntyging van den prys der grondstof De imronen der ateden kunnen zich meestal geen voorstelling maken van dorpstoestanden b r waar het geldt behoefte aan geneeskundig hulp in dringende gevallen Naar men meldt is er slechts éé geneesheer voor de dorpen Uellouw Haaften Tuil o Waardenburg Als men nu nog weet dat deie geneesheer te Waardenburg woont eu eeu wandeling van daar naar Heilouw ruim twee uur bedraagt dan kan men nagaan in welk een toestand men daar verkeert Zoo gebeurde het de vorige week te Kaaften dat een vrouw Vrydi avond plotseling ongestirid verct De geneesheer moest gehaald worden dool deze was uit De vrouw viel iu slaap n overleed Zondag avond te half acht Drie k vier maal had men uit Haafteu een beioek aai des dokters woning gebracht doch telkens te vergeefs De vrouw was overleden zonder dat haar geneeskundige hnip was verleend Toen de geneeeheei kwam kon hy slechts den dood mstaleer n De iohipper Jan Cornells Straver te Amsterdam heeft sedert jaren zyue vrouw die met hun kind te Rotterdam woont verlaten en leefde at dien t jd op zeer intiemen voet met Annecfaieui Jordens die niettemin een zeer slecht leven by hem had Hy mishandelde baar vaak zeide nu eens datzy hem vansyne vrouw afhield en gelastte haar heen te gaan of bedreigde haar dan w er met oord en doodslag als ly het wagen zon hem te verlaten Voor drie jaar reeds werd hy tot zes maanden hechtenis veroordeeld omdat hy in zyne drift haar met een mes aan het gelaat had Terwond Doch ait de gevangenis schreef hy eenen brief waarin hy smeekte dat zy weer ® lerugkeeren aoodra hy ontflagè Annechien deels uit vreee deelslu mi öden g f aan zyn verlangen toe ondrageiyker gemaakt en zy snakte naar hare verlossing Nu nam in het begin der maand September de schipper zekeren Jakobus Veeenendaal in zynen dienst die reedt vroeger meermalen los werk voor hem had verricht en deie man stelde voor Annechien te troawea Zg zelve had daar wel ooren naar doch Btraver d igde haar if zullen vermoorden abt zg aan haar voornemen om hem te verlaten en met Veenendaal te trouwen gevolg f Kvenwel op den 14en September vetdween zg met haren beschermer en had ook nog een jong kind van haar en Htraver meegenomen Deze deed nu alle mogelijke moeite om te weten te komen waar Annechien zich ophield Allereerst ging hy naar de juffrouw by wien hun eerste kind was uitbesteed Hg uitte daar reeds allerlei bedreigingen t n het leven van zyne vro re byzit en zeide o a dat hy het merf waarmee hy haar zon dooden geslepen eu wel in den zak had Eenige d en later ontmoette hy Veenendaal in de Haarlemmerstraat Waar ia ze was zyn eerste vraag By my in de Bt Pietersteeg was het antwoord van Veenendaal die wel b reep dat Btraver niets goeds lu den zin had en das niet zeide dat zyu aanstaande in een Ic emeot in de Hasselaarste logeerde Het toeval kwam echter den jaloerschen schipper in ün onzalig voornemen te hulp Op den 28en September toen hg met eon jonge vrouw die hy voorstelde om by hem huishoudster to worden in een herberg in de Hasselaarssteeg onder een glaasje bier zat te praten zag hy Annechien met haar kind op den arm voorbygaan en onmiddelgk snelde hy haar achterop Hg volgde haar in de gelagkamer van het logement waar zy logeerde en drong er weder op aan dat zy hem zou volgen Kg antwoordde dat de papieren in orde werden gemaakt en dat zy trouwen ging Toen greep hy oen mes van de tafel wierp het weer weg omdat het te bot was nam zyu eigen mes en stormde op Annechien toe Deze die haar kind op den schoot had liet dit vallen worstelende niet Btraver om hem van zich af te houden werd door haren beteer naarde gootsteen gedrongen waarover hy haar heen drukte en onderwyi haar tal van wonden aan hoofd bols en nek en eene diepe snede in de hand toebracht waarmddo zy haren bals poogde te beschermen Dank zg deze omstandigheid en ook doordien het mes herhaalde malen tegen de kraan der waterleiding afstiet werd het moorddadig opzat van Btraver getokkig verydeld en kon Anne chien Jordens gisteren ter terechtzitting als eerste getnige in de zaak tegen hem worden gehoord Aan hare verklaring ontleenden wy de bovenstaande voorstelling der feiten welke door de andere tuigen rerden bevestigd eq toegelicht Op het oogenblik dat Btraver de gelt kamer binnenkwam waren daar behalve Annechien nog tegenwoordig do vrouw van den logementhouder en een naaister De laalate nam het kiud van den grond en snelde er mee heen de andere vloog de kamer uit en riep haren mau Deze gelukte het den woesteling van zijn slachtoffer af te rukken en hem vast te honden tot zgne vrouw de hulp der politie had geroepen Straver was toen niet dronken trouwens door allen die hem kennen wordt bevestigd dat hy nooit misbrnik maakte vsn iterken drank en betrekkeiyk kalm TI behoeft me niet vast te houden € zeide hy tot den ageitt ik zal wel meegaanc Maar al krgg ik tien jaar dan zal ik haar na tien jaar vermoorden Als ik haar niet hebben zal da zal ook een ander geen pleizier vauli aar hebben De vrouw werd in het Binnengatithnix verbonden De houding van Straver ter terechtzitting wettigde volkomen de opvatting van het O M dat men hier te doen had met een zeer gevaarlyk sujet dal ouder de heerschappy zgner bartstochteiyke natuur nimmer voor jsta zoo terugdeinzen Zelfs uu kon bekt vaak zgue drift niet betoomen en gaf hy door gebaren on uitlatingen te kennen dat zyne wraakzncht niet bekoeld was Ëen paar malen moest de prexident hem bedreigen raetverwijderinguitderechtszsat Mr fitoud reqoiroerde acbtjaa gevangenisatraf tegen beklaagde De toegevoegde verdediger mr Boan betoogde dat alleen voor de subsidiaire ten laste l giug zware miBhandeling het bewgs was geleverd en drong mitsdien op lichtere straf aan Uitspraak over U dogen Een Canadees had een rondreis biljet voor Amerika gekocht eu kwam behouden te Chicago aan Hier werd by ziek en stierf sponilig daarna Een vriend van der overledene wenschte het lyk te vervoeren naar de woonplaats van den overledene eu meende van het nog geldige rondreisbiljet gebruik te mogen maken Doch de spoorwegmaatach weigerde het Igk op het biljftt te vervoeren en vroeg ex tra betaling daar met den dood des bezitters volgen haar alle verplichtingen tegenover hem vervielen een rondreis biljet zeide do lUftatschappy werd afgegeven voor he vervoer van een passagier niet voor dat van een lyk waarvoor by de maatechappg een ander hooger tarief bestonj De vriend beefs de quaesüe voor de rechtbank gebracht Tegen den zaakwaarnemer P te s Gravenhage die adressen van verschillende personen voor zgne glazen hing om ben op die wgze tot betaling te noodsaken in op aangifte van een dier personen door de politie proces verbaal opgemaakt ter sake van bdrndiging of smaad Pastoor Kneipp te Wórisbofen de vermaarde waleid©kter moet door Z H den Pans tot geheim Kamerheer benoemd zyn De vermoedelyke dader van den voor eenige dagen geple den moord op het 5 jarige meisje Maria Nass te Nenss is gevet Hgblyft zijne schuld nog wel ontkennen maar de getnigenisRen welke tegeu hem worden ingebracht zyn zoo overtuigend dat men gelooft dat zyn ontkennen niet Itaten zal Zyn naam isStockdik Ten uad Ie van P Pieterse te Naarden zgn gisternacht door middel van overklimmingkleedingstokken beddegoed winkelwnren enz nit de woning ontvreemd Ditmaal is de verdachte een vrouw zekere Dirkje B nit Bussum die reeds vroeger voor dergelyke feiten moet zyn gestraft Men meent dat het stelen by dit raensch een manie is De politie heeft baar aangehouden Te Rotterdam in een sportgebouw opend waarvan de heer T Kuipers directeur is By de feestelgke opening trok vooral de aandacht een kolonne dt eii door een achttal jonge damt s uit voerd de dames achemden zeer bevallig Gredurende de groote werkstaking in de kolenmynen in Engeland heefl het Leger des Heila zonder eenigazins party te kiezen hetzy voor Kapitaal € lietzy voor Arbeidt zich geroepen gevoeld tot hulp door het te ondersteunen wien de middelen ontbreken om den strijd om het bstaan voort te zetten 30 000 mannen vrouwen en kinderen door do werkstaking zouder brood werden in dion tgd dagclyks door het Leger gevoed Oorlogskreet Werd onlangs mei grond tegengesproken datde B B geeu twaalf vrgkaarten had toegestaauvoor de reiipectieve vreuwen en kinderen harerambtenaren thans kunnen wy berichten dater een contract tusschen de verschillende spoorweg directiGn goaloten ia waarby een onb rktgetal vrykoarten jaarljjks aan de familiënder hoogere ambteoareu zullen worden verstrektvoor alteMgnen Centrum By kon besluit zijn benoemd tot militaire leden der militieraden en hunne plaatavervangers In Zuid Holland Ie VGravenhogo Olockener firousson luit kol prov adj in Z H plaatsv De Bock id reg greo en jagers te Rotterdam De Wys luit kol reg grenen jagers plaatsv Van Deinse kapt 4e reg inf He Tjeidei Mac Leod maj 4o reg inf plnatsT Hardeman raft id 4e Dordrecht Van Lelyveld maj korps puntonniers plaatsv baron Van Wassenaer van St Pancras kapt id De eerste oproering van de deaa vronw van Maroo Praga heeft te Rotterdam voor een vrg goed bezette zaal plaatsgehad Na het tweede bedryf moent het scherm tweemaat na het derde driemaal opgehaald worden l e M Rott Ct c spreekt dan ook de verwachting uit dat dezen eerste opvoering niet de eenige te Hotterdam zat blyven De Bt Ct bevat de statuten der vereeniging De IJsclub eemskork teNieuw Lekkerland De arrondissements rechtbank te s Graveubage heeft vrygesproken twee Noordwykers die terechtetouden w us het brengen van een serenade met kutelmuziek aan den ryksootvauger aldaar terwyi twee andereu die mede desw e terechtstonden van rechtsvervolging werden ontslagen daar niet gebleken is dat de serenade gebracht is in tegenwoordigheid van den belecdigde welk element noodig is öai het feit strafbaar te maken De afdeelitt Stadskanaal heeft een antwoord gegeven op de vraag van den dag Hoe komt de Bond van orde aan geld Zy zal van hip lede O pCt beffen van het bedrag dat Kg in hooflyken omslag betaten Da rvuor mI iie loodAoor de werkverwhaffiog worden gebouwdsr Bnlteiludsch Overzicht Gisterenmiddag te 4 uur is in den Senaat de stemming over de amendementen op de voordracht tot afiichaffing der She rmanwet begonnen Het amendement totj r invoeriug f der wet van 185t betreffende de vrye aanmnnting van zilver en goud werd verworpen Kene motie om het voorstel Voorhees in de plaats te stellen van bet voorstelWilson werd mei 58 t en 9 stemmen aangenonm Dadelyk bg zyne aankomst begafpresident Ckrnot zich te midden van een dichte menigte die hem toejuichte aan boord van de For midabl Hier werd hg begroet door den minister van marine admiraal Rieanier die bera de verzekering gaf van de groote toewyding der marine aan de repubtikeinache instelliugen C aruot antwoordde daarop dat het land vertrouwen stelt in de nuuiue Vervolgens kwam admiraal Avellan in gezelsohap van vijf commandanten van het Russische mkader aan boord van de i Formidable en naderde blootshoofds Carnot die hem liartelgk de hand drafcte Na een onderbond van enkele minuten verlieten de Russische officieren de Fonnildable weer In een sloep hield Carnot daarna de revue over het Boasisebe eskader Alvorens met de ministers Dnpuy pres en Binnenl Zaken Riednier Marine en UuziU Ion Oorlog op reis te gaan naar Toulon heeft de president dot Fransche Republiek te Pary eerst nog een bezoek gehad vau de Rnssische grootvorsten Sergius en Pftnl de jongste broeders van den Oitaar wien hg vervolgens in het Hotel Continental ook nog een t nbezoek te brengen had Ongetwgfeld zullen de Grootvorsten persooniyk de hooge tevredenheid van deu Keizer aller Buaeen over de ontvangst der Russische zeeofficieren nit gesproken en opnieuw de beste verzekeringen van Ruslands vriendschap gfgeven hebben En in zóó ver ia dit bezoek hg Carnot een feit van hooge politieke beteekenis Naar aanleiding van de Fransch Russische feesten wyst de Temps er op dat de handelsbetrekkingen tnsschen Rusland en Frankrgk zeer veel te wenschen overlaten Wel is waar geven de statistieken geen juisten maatstaf voor de beoordeeling daar een deel der handelswaren langs indirecten weg gaat en het isznker dat een groot aantal Fransche producten die als uitgevoerd naar Duitschlsud te boek staan in werkelgkheid naar Ruslaod zgn gegaan maar dit neemt niet weg dat de volgende resoltaten opmerkenswaardig blyven In het jaar 1892 beliep de handel tusschen Rusland en Frankrgk e n totaal bedrag van 178 mflUoen francs Daaronder kwamen voor 12 millioen aan producten van Franscheu oorsprong blykena de oflioieelo gf evess Japan voert zelft meer Fransche goederen in evenzoo Portugal Griekenland Chili en Uragnaj De invoer hail plaats langs do Oostzee en Witte zee voor 6i millioen langs de Zwarte zee voor 6 milÜoe Hieruit blgkt zegt de tTemps hoe weinig werk er nog gemaakt is om den handel met Rusland uittebreiden en de jgroote debouches van dit uitgestrekte rgk te gebruiken Daaraan zyn zeker de invoerrechten schuld maar als vele goederen dien hinderpaal kunnen overwinnen is er geen reden om den uitvoer daarvan niet te doen toenemen Frankryk verkocht iu 1892 aan Rusland voor 1 7 millioen fr aan wgn 700 000 francs aan machines 600 000 fr aan koffie en voor een half millioen francs aan brandewijn en likeuren ingel e visoh granen zyden weefoel gereedschappen en metaalwerk En voorts voor kleine bedragen aan ruw en bewerkt leder en caontchoak voor 178 000 fr aan papier karton boekeu eu plaatwerken voor 157 0 X fr aan kristal en glaswerk voor 99 000 fr aan tafelvruchten enz Dat alles is zeer oubeteekenend het is niet veel meer dan of er alleen monsters van worden gekocht Uit Rusland wordt daarentegen voor niet minder dan 165 i millioen in Frankryk ingevoerd waaronder voor 59 millioen aan graan voor 44 millioen fr aan vlas eu voor 15 millioen aan hout Voorts pelteryen wollen goederen en rowe wol vee oliën en petroleum veereti zgde platina enz Tusschen de regeerihgen van Fnukrgk en van Rusland is onlangs een overeenkomst aang pun om voor bepaalde groducten ran Firanschen oorsprong den invoer in Rnaland te vergemakkeiyken Maar men kan niet verwachten dat Rusland spoedig zyn grenzen verder zal openen zegt de Temps tm daarom moeten onse handelaars trachten meer betrekkingen met Rusland aan te knoopen Onze verte nwoordigers in Rusland moeten hun daarby te hnlp komen er moet een einde komen aan de uitsluitend politieke bemoeiingen der diplomatie en daarvoor moet een handelspolitiek ia de plaats treden De sympathie die gebleken is tusschen Rn land en Frankrijk te bestaan kan aanleiding geven tot uitgebreider handelsbetrekkingen daarvan zullen beide landen slechts voordeel kunnen oogsten Terecht merkt de cTempe op dat een wisseling van handelsprodncten ook niet te versmaden is In het congres der Duitsche soeiul den oraten te Keulen is een resolntit aangenomen waardoor de pMtgbeginselen in overeenstemming gebracht moesten worden met het talpunt der party in de practisohe politiek deze bedoeld reqoest te beachikken daar gebleken is dat die hoornen 450 Meter van den molen staan en geen hinder toebrengen aan den windmolen terwijl hel reglement van Rijnland voorschrjd dat op 200 Meter van eene windmolen geene hoornen mogen geplaatst worden Ter visie Een vooralel van B en W tot verkoop van 1 wilgenboomen aan het Goudsche njpad waarvoor door J Ruwiel 4 50 per stuk was geboden Bet komt hen voor daar de prgs zeer hoog te noemen is het verzoek toe te staan en dan te plaatsen 100 stoka iepenboomen Ter visie Een adres van het Bestunr der stoomtram Gouda verzoekende de leaning aan de zuidzijde der Oude Gonwe weg te mogen nemen daar het gevaar voor de wandelaars niet meer bestaat wyi de stoom vervangen is door paarden Het Rapport van B en W hierop oitgebracht stelt vpor die vergunning te geven daar het uiet meer noodig is Ter visie Een adres van het R K Par Kerkbestuur verzoekende een gedeelte gerioleerde grond achter het in aanbouw zjjnde Weeshuis te mogen buren en nog een verzoek van den beer J C Sibbes eveneens gerioleerde grond verzoekende aan de Vlamingstraat B en W stellen voor op de bekende voorwaarden de gevraagde gerioleerden grond toe te staan Ter visie Alsna komt aan de orde De begrooting der Inkomsten en Uitgaven voor bet dienstjaar 1894 De heer Prince maakte de opmerking dst de begrooting niet den 2f n mnar den SOn bij de Commissie was bezorgd De Voorzitter merkte op dat reeds den 26n dezelve was rondgebracht Tevens bracht hg hulde aan de begrootiugs commissie die met zooveel accuratesse zich van hare taak had gekweten Beegrooting der Uitgaven Volgn 46 54 worden goedgekeurd Volgn 55 Jaarwedde van sloiswaohtors bruggenophalers en dergelgken 7651 De heer Straver vroeg aan den Voorzitter of deze post geene verandering moest ondergaan Reeds bet vorige jaar bjj de behandeling der begrooting had hy TOorgest td doordien een der eluisknechts was overleden de vacature niet meer te doen vervullen en bet salaris onder de overigen te verdeelën evenwel zag hg er uQ toch drie op staan De Voorzitter merkte op dat de Rand het aan zich had de vacature te doen vervullen doch B en W stellen voor alsnog geene verandering daarin te brengen Volgn 5 wordt goedgekeurd 56 76 worden 77 Onderhond van straten en jileinen f 1344 De Commissie belast met het onderzoek Ii3r begrooting had voorgesteld deze poet Ie verlagen Deze wenschte de bestrating van Achter de Vischmarkt uiet met keien maar met klinkers te doen t welk eene besparing op dezc po t zOu zgn van 796 Na eenige discussien wordt het voorstel der Commissie in stemming gebraobt en aangenomen met 13 tegen 3 stemmen Volgn 68 wordt goedgekeurd Bji volgn 79 wenschte de heer Van der Garden de opmerking te maken dat in de plantsoenen de graswanden hooger moesten zijn dan de paden De Voorzitter merkte op dat dit niet gemakkelgk zon gaau daar de paden ieder jaar worden verhoogd Volgn 80 Onderhoud van bruggen en overzetveeren 4320 De begrooting Oomniissie stelde voor dezen post te verminderen met 370 omdat zg zich niet kan vereenigen met de vernieuwing van de brug tusschen de l foodgodsteeg en de Peperstraat eu meent dat het bovendek uit den post voor gewoon onderdek kan worden bestreden Na eenige discussien wordt de post in stem ming mbracht en de post nitgetrokken door B en W op 4320 goedgekeurd met 12 tegen 3 stemmen die der hbr van Vrenmingen Pnnce eu Hoefhamer Volgn 18 104 wordon goedgekeurd 105 Onderhoud der wachthnizen mitsgaders licht en brandstoffen voor politie f 350 De hegrootings commisaie weusohte dezen post te verhoogen met 100 ten einde een brancard voor de pololitie aan te schaffen Na enkele bespreking wordt het voorstel goedgekeurd Bg volgn 114 Kosten van de openbare gezondheid commissie vroeg de heer van der GanlAi eenige inlichtingen aangaande het onderzoeken vkn levenamiddelen da r dit hem nog al duur voorkwam Volgn 114 en 115 worden goedgekeurd 116 Kosten van de bad en Zweminrichting 3630 De begrootingscommig kan niet met de Conimissie van Toezicht onrdie inrichting medegaan zij stelde voor depost te hangen op 1050 Nadat verschillende sprekers hierover hetwoord hadden gevoerd wordt faet voorstel derbegrootingscommissie in stemmidg geb cht en ivtrworpen met 9 tegen 6 stemmen I Bg volgn 150 Subeidie aan het Gasthuis ot oudevroowenhnis wenschte de heer van Jlerson de gelden der kostkoopera niet in de gemeentekas te torteu maar door Regenten laten kapiUliieeren len einde na eeu zeker ntal jaren dergelgke gestichten zich aelt nnnen bedruipen Daarna volgde de hegrooting der inkomsten Bij volgn 4 was door de iMgrootingscom m ie voorgesteld de vorhooging der opcenten op het personeel niet te doen plaats vinden maar die weder op O te houden Hierover werd nog al gediscussieerd Het voorstel der commissie werd in stemming gebracht eu aangenomen met 10 tegen 5 steramen die der hh Straver van Goor Koning Fortugn Droogleever en de Voorzitter Bg volgn 12 stelde de heer van der Garden voor het schoolgeld op hel Gymnasium tol hel mazimnm te brengen Hierover werd eenige discussie gevoerd het voorstel van den heer van der Garden werd in stemming gebracht en verworpen mei 12 tegen 3 stemmen die der hh Dercksen van Vlenmingen en van der Garden De geheele begrooting in ontva igat als uilgaaf werd vastgesteU met algemeene stemmen tot een bedrag van 145 438 43 waarna de vergadering werd gesloten Afloop van Openbare Verkooplngen van Onroerende Qoederen Het woonhuis C 107 met schuren en tuin en dijkgrond op de Noord Ie Krimpen op e Lek op 26 Oct ten overstaan van den notaris A J De Mooij te Ukkerkerk publiek verkocht is voor f 3 100 toegewezen aan den beer W Kalkman Wz te Krimpen op de Lek Tliacbenj Berlobt Ammeratol 27 Oct V u Zaterdag 21 tot en met Vrjjdag 27 Oct zgn alhier Ier markt aangevoerd 51 zalmen waarvan 22 Wintervjilmon prijs van Zomerzalm van 0 70 tot 1 40 en vsn Winterzalm van 2 10 lot 2 75 per i kilo Krnliogen 27 Oct Deze week werden ter markt aangevoerd 193 zalmen zomerzalm gold 0 60 1 90 wintertolm 2 50 n 2 90 per 5 ons INQKZONDEN OeaehU Siadgmoolmt De gejchte redactie von dit gewaardeerd blad brengen wg onzen dank voor het plaatsen van een verblijdend bericht De vereeniging cTot Heil des Volks benoemde weder dezelfde commissie otu in den annstaaudeu winter de belangen van arme kindere t te behartigen Dit noemen wij een verblgdend bericht in de eerste plaats voor de arme kinderen die o zoo gaarne lot ons komen zji kennen ons nu als menschen die het goed met ben meenen en bg wie zig al spelende en zingende een gelukkigen avond doorbrengen vooral ook door den overvloed van voedsel waaraan zg groote behoefte hebben Wg achten hel ook verblijdend om U geachte stadgenoolen die ons in de vorige jaren nw verlronweo schenkt waar het gold oui geheel belangeloos arme kinderen wel te doen wg vertrouwen dal het ook voor U aangenaam is te donken hier heb ik mgn gave op een plaats gebracht waar hel leed van arme kleinen verzacht een traan gedroogd de maag gevuld wordt Maar hel ia ook voor ons verblijdend die veel omvattende arbeid valt ons licht omdat wij den nood van arme kinderen kennen en daarin met vreugde zoo mogelijk zullen voorzien Te herhalen op welke wgze wj handelen zal niet behoeven alleen maken wg melding dat dezelfde coiumisaie hjj U voldoende Iwkend den arbeid met liefde hoopl te aanvaarden Evenals altgd zoeken wg onpartijdig naar arme kinderen Vertrouwende dnt U door uwe milde gaven ons by vernieuwing daartoe instaat zult stellen bigven wg mei hoogachting UEd dw dr namenade Commissie H A TOEN Secretaris Dot Watersettlden Usg 80 704 8 01 912 10 87 Hoog g Hoef Zond S Hiand 80 Diasd 31 Woeisd 1 Doaderd i Vrijdas 3 Zaterd 4 4 40 85 8 11e 18 107 40 11 8 16 v 9 0 1008 Ul 1 84 8 M a 19 4f I U 8 iO 11 18 3 17 II 4S SpringtÜ 27 Dot en K NovZon Oudeif A Op Onderg 41 A 81 Oet 8 56 4 81 1 84 1 Nov 8 88 4 8 1 08 h K 7 7 0 4 18 1 80 48 1 i t9 8 0 3et Opg A I 7 09 8 88 9 8 IN 1 3 H S 74 i 08