Goudsche Courant, maandag 30 oktober 1893

IVo 6188 OpemBmrt FrilmilUtge viBseopise I insdag 31 October J803 32s e Jaargang fiOllSCHË COHAIVT IVieuwS en Advertenliehlad voor Gouda en Omstreken M De i oUria 1 P HAHLSTEDK te BergambaclU ia toornemena op DONUBBDAOEN 16 en 23 NO telkene des morgena ten 11 VBMBER 1803 nre in het KolEe baia HAtKoaia opdeMarkt panbaar te rerkoopen eSne PABTU HOOI te Gouda in bet De üitgBve dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 A onderlijke Nommers VU F CENTEN ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere i egel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd hDe Prou ndiginaij livertraai J TEN DOESSCHATE te Zwolle MM mmUa WHitmUi la d daatask 0 irait at iHt karaia Waakblatf AootPmtTiL Warm ntmmt to DtraafcL ihHttT Aow v kDulwM kil bottdrada nmolna vatoUfkav btti flrnia V LAAT VA S0 larkt Gouda Kraepelieu en Hoini s Juina LarocBeQ tJ ï rLABSHE is de meest Krachtige en Versterkeade KIIVA WTJi aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneeaheeien Bekroond met EKKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacon ü flJSO eo 1 Depdt te Gouda hg den Eeer L E TEEFE Apotheker voorlieen C TEQI Itraep flien Hol Hofleveranciers Zeist 1893 ticb in dexe Oemeente hrbben gerestigd of DA dipn ijjd ich voor hel Paietttrei lit hi bbeu Mf tegeven dat dn Pateniblitden m K refdb id en op de Secretarie dewsr iem eiitf verkry hn T zyii voor JM n di zich daftrtoi perwtonIgk aanmeldfii vait dni i1 Oitfiher 1H93 tot en met écn 11 iN avfuiIx r ditardaWiaoTdlgnnde df e voor mid van 10 Uti ih it naiiiiddafTN 1 ure dtj Zondag iiit czoudfril zulletide verM nkom tig Z M tH flluit v in 17 OctoKor 1820 de binnen dieii tyd drmr df ll langbebb ndcn niet ar ehftalde PATENTEN door den Deurnaarder dpr Dircütr BcInRtingun wn bonne hnizen ti en betaling rnu tifn ccnU worden uitgereikt t rwjil de nalatigen vervnt ten in feue hofie ran vgftien gnlden 70o jj bun PATENT of eea afiichrift daarvan niet kuDtten vertooneii wanneer dit verlangd wardt Gouda den 2Bo October 1893 Burgenteeeter eu Wothoader Toornocrad VAN ÖERGKN ÏJZENÜ4X RN De Becretaria ÖKOÜVVEH BttrierlUtts Stand GEBOUEX 27 Oct ïaarten Marinu onder O Paute i n P Kmuf Christina Maria ouders S Hrniknian n H JVI Ouuka 27 Abraharut oudir D 1 Sbirrereld vu U o Verboom OVKHLKÜEN 20 Oct J E van Uenwenfaut vr van J van Ityvt 70 jM 1 van der Laan 15 lu H do Bttr Gi j 27 i J dr Jong 2 m ONDEKTllOUWD 27 Oct C Brnikman 32 j en J M Zuid vyk 25 J Uaaatreohti UËHOItEN Maria ouders V van liceuwen en 1 de Graat Cornell oudors van Viiet CU OHkuni OVEltï KDEN F Zyerveld 47 j ViUt 0NÜEUTHOUV 0 J Hcb Tf nH de Puter APVERTENTIBN öetronwd LBKNDEHT BXALTO Waduwnur Tsn Joutmii Hileni uji Joko UI UAUIA EUSËUMAN die ook aameoa wederzu lsoba Imuilie hartelykan dank bstnigaa roor de belangitetliug bj hun hnweiyk ondervonden MoordrtcM 26 October 1893 Kraitngea I II U I beralleu an een Dochter J K oaa KKB N DIK Kl t Gourfa 28 October 1893 te H Q cu met riant nitaicht leer nette gelegenheid Brkmi oiider letter H aan de Boekhandelaar J l N fÜM k ZCMSN HST St Nicolaas VAN Od stliaveii n ifi is het Hmakelijksfe éi wonU het memte gexorht Wederverkonpera genieten Korting Ol KNUAKK Vrijwillige Verkooping De Notan J P MAIILSTBDK te Hirgambaelil ia oorneni ii op VHUDAO den 17 NOVEMBER 1803 dea morgen ien II ure in het Koffie hnia Da OaooT Bii te LtHuirieTt in het openbaar te Terkoopen On titf eA Mene Perceelen gelegen onder de gemeente LBKRi itKKUI ia den polder den Hoek in Oppertnit en in dan polder Scbni t naby bet dorp Braader omiohreTen hg biljetten en te aau Takrden bg de to vgiing Inlichtingen geeft de Notaris WEI HUUl en BOUWLAND bg elkander gelegen in den Ooatzgdepolder te r L x T tergrooUe van 9 h lsren 59 aren 70 eentiarei Breeder bg biljetten Opentari Verkooping om contant geld TS Ó OJJIDA ten oTerataan ran den Notaris G C FOBTUIIN DROOÜLEEVEE op DINSDAG 31 pCTOBEK 1893 dea mor geni te 9 uren ten Sterfhniie Tan den Heer B VaaMtLLiH aai de üonne Wgk C No 14 Tin litlflMLuuiuuiiuuuiiuii ZOOLLEDBB OVRRLEUEB WIT HOODen GEKLEURD LEDER SCHOENMAKERS GEREEDSCHAP Tem en Toontt een netten waaronder eenig Giwerkt GOUD en ZILVER Daag te foren Lsn i tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Steenkolen VAN AV MAANDAG in Lossing eene lading PUIKE GROVE Rulir Kiclielkolen gei larends de Lossing tot 65 centii per Mud k t k rg te hui Beiykbc tntalkolen Tl 40 pr HL KLEIN R STUKJES Aanbevelend umww TUEFSINQEL P 80 Ooiuia 30 October 93 i O UJ A Verkrijgbaar Puike GELDERSCIIE evenalit vorige jaren tl 45 om do Ons Wed M MOL Korlr TlfiMli WCK U 1 l het goedkoupste adre van Nisuwe paraphien en reparatie KIËUBOTIELAKIJ Korte TieBilpwejf D iKJ De ondergeteekende beveelt lich bg voortduring beleefdelgk aan voor de LEVERING def Kemte Soort BIBRSH uit de Bronvrerg o Gikrookdi V iK € Van Vollfnhovcn s Kxlra Sioul voor Bloedarmeui Maagigdera Zvakken en Kraanivro iwen al raeejt Vetaterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg teed belegen afgeleverd Vmagt V p PRIJSCOURANT E 7AN WUNGAASDEIT li uil iu lyirrMlriiV au A B l i li l t Zoo Aanbesteding REGENTEN van bet BESTEDELINGENHUI8 alhier lullen op DINSDAG 7 NOVEMBER a 8 dea avond ten 7 nnr in het Lokaal van bet Geaticht tumhe teée S De LEVEHINO der benoo dlgde LEVENSMinOELEN en STEENKOLEN voor het jaar 1894 De Voorwaarden van aanbeatading liggen vanaf 31 October a a voor gegadigden ter lezing in het Geaticht Namen Regenten F HERMAN Fi SeeretaTi $ Een BUUQBRDOCHTER vraagt heleeftd nog een paar il if oRii mm o IHenetbotle Wa chen Adiea aan het Bnreau van dit Blad lOFjk POIEE OUDE t SCHIEDAMMER GENEVEE JUerki NIGHTGAF Verkrü bBar bij M PE ETERS Jz NB AU bewya van ecbtlietd is oitchot en kurk steeds voorzien ïan t ea naam der Firmn P HOPPE DM ojuLHsa ÊtA ajLmnrm ov PriBteinps TE PARIJS franco hat praehUg geilluatreerd MK um net nedarlandachen of ftanachen Ukat bevatUnda de aQ eeldlngan der laaMt uitgekomen BOdallen voor het yVInteraalioan van klaaderen hoeden enz voor heeren damea m kinderen op gef nkeerde aanvraag aan niJULB JILÜZOTAC PARIJS Halm van Uden wollen en katoenen toflton üiken eni enx worden eveneena Innm toegeionden doch men gelieve daarvoor de soorten op t geven en ongeveer de prQani ta bepalen Mt alhom bevat tevana de inllcbtingen mlke voorde goede en prompte ultvoerlngan te beatelUngen benoodigd iiin BmUtUnfm van S5 Jranct en hooger worden met eene verbooging van 6 0 0 ftUMt mtar mui nu Intunmi ntktm m alU fltalu twa Nedtrland au llulê têiat D klanten hebben geene formaliteiten TOor de Inklaring of andemtnU te vervullen daar on riêxféiltlikult f Kuminl laordtratmil daarmede belait la C F BISCH MARKT Ontvangen M uwe ZcadiuK Wintermantels EN DOSgEN RQggEN TAIU ES OHDëKS voor de SlalhooderU van den ondergeteekende worden ook aangenomen by den heer k m CaË iHel Üdnaktwidi KtHwej ahier Aanbevelend a TI svaaw STALHODDERIJ Crabethftrtua 1 J H EM KOK en BANKETBAKKER OOaiBAVBS B 36 heeft teeds voorhanden de Grootste Sorteering van Smaakvol Q EBAK M VK AGT iHndküekJes i Bruss Warelljes ARNH lEISJES Rozels d lmands enz Zooeven ontvangen een Nieuwe Zending Winter en Regenmanlek voor Npelprijzen in de FINALE UITVERKOOP bg I S KEISKR Korte Tiendew W J en Lion SUtz TAMUAilTSi MKUWIilNDIJKail bij deo Dam mislerdaiD TE CONSÜLTEKRKN iederen WOENSDAG van 2 unr tot en met VRIJDAG 4 iMir te frouda Markt 154 Operation op verlangen pynlom ZAK WOORDENBOEKJBS bevattende de gcalachten der aellst naamwoorden beneven eone korte verklaring van de raoeilgkate daarin voorkomemle woorden volgens ibnieutee Siielllnff van Dr M o VRIES en Dr L A t WINKEL bij Opruiming i 10 Cent veikrygbaar bij A BRINKMAN ZN TtendeKieg BINNENLAND GOUDA 30 October 1893 Donderda Tond hield de heer D G di Koning van Stolwyk eene lezing te Ouderkerk a d IJeel Hy dro daartoe voor een novelle fan JustuB ran Manrik bydragen worden behave door Hpr ook geleverd door den heer Weatbroek Tan Beiersohe Sen kind in de Warmoezienlaan te Kralingen dronk terwgl het alleen in de woning aa nit een fiescb goToId met terpentijn met het gevolg dat to in de moeder tebnis kwam y haiir kind kermende van pgn op den grond vond l en Aan spoedige geneeskundige huig is het te danken dat bet kind nog in het Ieren ia kunnen behouden worden Gedurende eenige dagen vertoeft te Oudewater iemand die op wonder vlagge manier allerlei oude blikken voorwerpen in korten tgd verlakt en opiinapt Voorzien van een wagentje waarop een kleine kachel en verdere benoodigd heden syn geplaatst trekt 4 man door de straten en verricht zyn werk op Italimanscbe wyse zoo maar in de open locbt Deee manier van werken gevoegd bg syne fowdiglieiil in t behandelen van t penaeel lokt tol van nieuwagiertgen Naar me i segt moet deze werkman vromer in groote fabrieken hebben gewerkt doch nn door itilte in de weiMtoanheden genoodzaakt zyn op bovengenoemde wyze den koat te verdienen Menig huismoeder heeft al wat door hem lateu opknappen en nog zal de man hier zeker wel voor eenige dagen werk vinden Bedankt voor Zevenhuizen Z B door ds D Gladder te Scboonrewoerd voor Woubru e door da W van den Bjjtel Jr te Eibergen Sedert eenige dagen verheugt men zich te Woerden in bet bezit van een uurwerk in den toren der Katholieke Kerk De Roomsohe gemeente die reeds zooveel heeft medegewerkt tot het veranderen van een zeer onoogelgk etodegedeelte in een omgeving waar thans het oog met we vajlen op rust heeft hiermede de kroon op het werk gezet en sUd en omatreken tan zich verplicht Het nieuwe uurwerk is geleverd en gesteld door de gunstig bekende firma Vos te N aenen Het ziet eir fraai nit en trekt vtwral de aandacht door zpoe betrekkelgk geringe grootte FEUILLETpm Een Kerstfeest Op een ihn hoddgraekten vao ainsterdam woonde en twintigtal jaren gdeden eeo geacht on welvarend gezin boitaanda uit man vrouw en twee kinderen Zy kenden de soi on des levens niet t die het gmia aan geld na zich sleept althans de vader nooh de kinderen maar de moeder al wist ay aiat wat bet i gen wit wanneer de pynlyke vraag wat zullen w j aten wst zulten wy drtnyken ra waarmede zntlan wjj ons kleeden niet of niet voldoeode kan beantwoord worden was geen vreemdeling moor in bet rijk der smarte 2 § had vroeg hare ouden verloren ea zonder middelen achtergelaten was dj eenige jsron in een der weeshuizen verpleegd totdat een der regenteuen die kinderloos was zich door haar lief uiterlyk en aacvallige manieren tot haar aangetrokken gevoelde en haa als kind aannam Door basr pleegmoeder kreeg zn een opvoeding en verpleging als een kind dar weelde en meermalen vertelde deze aan Sophie dat nj ook na haar dood ryk zon zyn daar zy haar gehe als doehter betohouwde De goede vrouw vermimde eehter hetzy door onbekendheid met de wott ke vormen eener adoptatie of door den angst om met het nskon van een testament de komst van dan dood te verbauten het xekere en eecige middel om haar de reehtw van eea doehtw te venekerea Ër zyn 2 slagwerken op bet vol uur eulaatste kwartier op de groote het half uur eneerste kwartier op de kleine klok het gangwerk heeft een reraontoirtoestel dienende omde schadelyke invloeden van het ijzerwerk tenentraliseeren en is voorzien van Irahamgaugen Compenaatieslinger Door eene vernuftigevinding nl is een eenvoudig mechaniek toegepast om werktuigelgk de verschillen te vereffenen die koude of warmte in de lengte vanden slinger teweeg brengt Het werk stauttwee verdiepingen lager dan de wyzerborden door middel van eene verticale dryfstang mettransportraderen wordt de bew ag op de 4 paar wijzers overgebracht waarvan de grootewnzer zich om elke 15 seconden voortbeweegt W C De toestand van den heer Keucheniua blgfl nog altoos even tragisch Schynboar deert hem niets Evenals gewoonlyk zit hy nog geheel gekleed op zyn studeerkamer en het zeUbenwang is in zoo hooge mate by hem ontwikkeld dat aui zijn gelaat alleen door den kenner bespeurd kan worden wat pyu hy dooratut Toch weet men helaas moor al te goed dat deie pyn opkomt nit een steeds zich verbreedendo wonde in het verhemelte die bezig ia zyn leven te sloopen en dat de medische wetenschap nog aitooa geen kruid kent tegen deze bedenkelyke krankheid gewassen Stand Door de Normaal whieiiohool is rapport uitgebracht over de nitkomaten van de proeven met de ter invoering by het l er voorgmtelde geweren van 6 5 mM kaliber De indriuging van dea kogel werd nagegaan in zand gemengden grond enz Daarby is gebleken dat de grootte waargenomen indringing bedraagt in r nd 0 50 gemengden grond 0 55 tumaardo 0 67 klei 0 78 vurenhout 1 32 eikenhont 0 72 steeaeu muren 0 135 kiezelschermen 0 12 en yzeren en stalen platen 0 01 M Opmerkelyk is het dat behalve in hout en yzer of staal woftriu op deu kortsten afstand de grootste indringing wordt verkr en in andere stoffen tot op zekeren afstand in den regel niet grooter dan 300 M de indringing toeneemt om daarua weder met den sfatand af te nemen Zoo dringt de kogel op 100 M nfet door een gevulden zanduk van O 30 M dikte terwyl hy daarentegen op 300 M ruim 1 zandzak doorboort Beroepen by de Ned Hervormde Oem te Waarder ds J G Klomp te Luoteren memÊÊÊÊ B mÊmoÊÊmmaÊmam ÊagmÊÊÊmmeÊm ma em Toen eon beroerte eensklapt oad einde aan baar leven naakte stond de arme Sophie weer even arm en beroofd als bjj drn dood barer ouden ranar nu te oud om op aieuv in bet weeshoia een toorlucht ta vinden te veel vertrrnd om dienBtbodo to worden en zonder ganoegMma bekwaamheden van hoofd en band oro daarmee in haar onderhond te voorzien Het waren donkere dagen on sombere ureo die eg toon doorleefde maar haar Hof kalakler en raeJelijdendeo aard openden baar een uUkomit By het leven van haar pleogmooder was k oor de famtUe vsq daie een doorn in het oo r goveeat en werd als een indringster aangezien en behandeld Zjj evenvel bleef alt d beleefd en voorkomend hielp hen waar tjj roaar kod on was hun voonpraak bg haar pleegmoeder Zoo had i een neef en aïobt van deso die een groot ge ein en goen middelen hadden meniKmaaf de belpende band gereikt en van haar ruinv kgeld vaak een jurkje een mantel e of lots andera gekookt wat de kleinen noodig hadden maar wat de ouders se niet konden geven Un bienfait n eat jamais perdal dit sprooknrooid werd ook hier bewaarheid Als mede erlgenaam van de ryke overiedene kwam diS neef nu in ruimer omstandigheden en op n avond van den begrafenisdag kwam hy Sophie ook nit naam zgny vrouw voorstellen om voor good bij faen te komei wonen Sophie begreep dat sy io dat gezin haar kost wel waard wat en nam met dankbaarheid bet aanbod aan Door de kinderen werd zy met gejuich door hun moedor alt een lieve zuster ontvangen en was weldra onmisbaar voor allen aoodat men haar net noeitg Van den thans overleden maarschalk Mac on worden de volgende nnecdoten verhaald Bij een revue over de troepen werd de maarschalk opmerkzaam gemaakt opeen neger die als vrywilliger ia het lager diende en verMcbt men hem dien soldaat enkele vriend Ipe woorden te willen toespreken De maarKhalk die nooit een groot redenaar geweest w giog naar den zwarte en zeide C eatvoni Ie négro Zoo ben jy de neger De soldaat kou dat moeilyk ontkennen an antwoordde dus bevestigend De welwillende maarschalk prak daarop heel vriendelyk Gontinuez I Öa zoo door een raad om altijd zwart Ie blpven diau de neger wel zal hebben opg e y lgd Tydens het presidentschap van den maüraehalk was er ergens een groota overstooming De mioisters die er op uit waren de niet groote populariteit van bet hoofd van den Htaat te versterken hadden voor den moarsclialk een klein reddingstooneel gearrangeerd dat echter mislukte Toen hy op de plaats van het onheil aankwam was zyne eerste uitronp Que d eau 1 Wat een water 1 en toen men hem na die diepzinnige opmerking verzocht een f milie 4ie zich te midden der wateren bevond met de gereedliggeude reddingsbooten op het droge te willen brengen antwoordde hg streng eonstitutioueel Dat is de ziyik van den minister van mariuel 4 Voor bet viertal kningen welkegedurende dezen winter vanwege de afd Dc van den Nedl Protestantenbond aldaar zullen wonlen gehouden hebben zich de navolgende heeren beschikbaar gmteld Op 9 November P M Keiler van Hoorn van I ordrecht op 15 December f T Van Hille van Zaandam op 11 Jannuari P H Hngenboltz en op 15 Februari Dr P H Kitter beiden taatsten van Arasterdam Door de kiesrereeniging tBni rpIicht te Nieuwe Pekela zyu in het kiesdistrict Veendam tot voorloopige candidaten voor de Tweede Kamer gesteld de heeren mr E A Stnidt en dr H Blink Als een bewys dat te Rotterdam tegenwoordig in den veehandel veel omgaat dient dat de moatachappy van den stoombootd lenst op den Lek op den jongsten marktdag varen Het nen veeboq van Culeraborg een van Nieuwpoort een van Groot Ammors een van BergAmbacht en een van Streefkerk terwyl daarenboven met de geregelde diensten der stoombooten 8choonhovpnc Cnlemborgff en Vreeswyk mede veel ree vervoerd werd en onder tranet afstond toen de hoer Krinkbors haar alt zyne gado mA zioh voerde naar z jue woning die wol grooter on rykor ingericht was dan die wetke zy verliet maar waarin y toch niet dat geluk en dien vrede vond die zy by baar weldoonors bad gesmaakt on Aib zy soo gehoopt had in eigen wo nÏDg weer te vinden Haar man toch bleek niet alleen ttil en in lieb selven gekeerd to zyn zooats r hem ook vóót hun hun huwelijk had loeren kennen toeh zjj hoopte door haar opgoruiindbaid liefde en iorgan ook bem opgeruimder te stemmenj maar meer en mfer kwam een sleebt hnmeuf afgewisseld door buiiin van sombere zwaarmoedigheid aaa het lieht Al haar pogingen stuitten af op deu plooi iii sjjn karakter welke zyn zwakke moeder verzuimd bod toeu liö jonger was t on te gaan en to overwinnen torw l ziia vader wel wist wat or op zyn kantoor in z ïn pakbutsen zelfi op zyn plantages in Indio voorviel maar BÏet wat io hel lisrt en gemoed van zyn oenigen zoon niet in den haak waa Kon tweetal kinderon was de vreugd en de troost van Sophie on zy trachtte zooveel mogelyk don schaJeljjken invloed dien kot roorhrold van den vador voor hen kon bobben to vermiudoran door met leor en dailon in ziohzelve bet tegendeel bun voor oogen te stellen Hoe Ewasr baar de slag dus trof toon z één van bare Hevelingoo deu naamgenoot van haar weldoonster moest missen waag ik niet te besobryveo en haar leed werd verdubbeld toen tij ook hierin hy haar echtgenoot niet die aympathie vond die zy zoo noodig bsd Terwyl üi toch het kruis dat uar werd t igelegd moedig trao la te dn Zou de justitie er uug niet ui gealai d ia om de vermiste vrouwen van Da Jong te vinden wat verklaarbaar is en aoo da moordenaars der dienstbode van de familie Viotta en die der vrouwen te Haarlem en de bedrijvers der moorden te Gouda Ie Houtenisae as door haar nog niet xyn ondekt daarom is het nog niet gedaan met de gerechtigheid in Nederland Men oordeele Twee kinderen werden voor den Utrechioohon rechter gebracht De akte vau beaohnldlgiDg luidde datzy des nachts zich hadden aohaldig gemaakt aan diefstal in vereeniging door mid dol van overklimming van goederen ooo ene kerk toebehoorende En wat bleek ten slotte dat kMobtstonden een meisje en een knaa ye arme kinderen die op een Zo idagniorgen vroeg een bee e grM waren gaan halou voor t konüntije op een berm of akkertje achter de kerk welk grb daar gemaaitl Iiw maar ab sstroouelc liggen bUef Het gettolene wat zooveel dat aan der rechters vroeg Zeg eens veldwachter denk je dat de waarde van t gestolene wel tot 4 centen zou komen c Dit geval werd gevolgd door een nader waarin terechtstonden twee knaapjes wi n te laste gelegd was dat zy een boer devraohteu van een appelboom hadden ontroofd Develdwocliter had gezien doch van de overoyde der rivier dat door steenworpen de appelen in grooteu getale neervielen en dei door de knapen vreftfen BgnnUttrr Door de rivifr ktnr h niet by ben komen maar door t opheffen van zyu stok had hy hen op de vlucht gedreven Ed wat bleMr hier Dat de knaapjes nog te onvast van hand en oog honne keisteeni es niet eens in goede richting van den boom hadden kunnen krygen en geen appe meester waren geworden Proces verbaal ernstige behandeling door de rechtbank en een eisch loor den officier van justitie vau 10 dagen gevangeniastrof voor Ik der beklaagden Zaterdagmorgen 11 nnr had de eerstesteenlegging plaats voor het hoofdgebouw v n het buitengesticht voor krankzinnigen te Delft Op het versierde terrein waK n de officier van justitie by de rechtbank de inspecteurs van het Geueesk Staatatoezicht vau het krankzidnigenwezen de vroegere genensbeer directeur dr van der Hwalme burgemeester en wethouders leden van dên rood de gemeentearchitect en vele doctoren en gepoodWden Door den president regent mr W K 3 van der Mandele werd een rede gehouden waarin hy dank uitbracht aan het gemeentebestuur voor den krachtigen steun gen en te atameldn irVadar oirt myn wil niaar ifde uwe gescbiwIeC schreef Brinkhorst den dood ven zyn kind alleen aan de mensofa oe er woet zyn vrouw dal zy de kipiae meid van baar geboorte af door baden eo kouds waoschinnn bad getracht te korden en veranderde dadirfyk van goneesheor alsof die de beschikking over dood en le on in handen hsd Vaak banllo hij uit in bittere klschteu over wat hij vEtjn no Mltot noemde en wilde niet vertroost worden terwijl hy bet getoofsvertrouwen van vrouw met den naam van femelary besloOipolde Zy hsd al haar geeatkraoht nee ifg om deze dubbele beproeving met gelaiooheld te drajton en te voorkomen dat de kleine Jakob bna eeotg kind niet door overdreven ngstvalügboid vertroeteld of door dwaze toogovendtfeu tieda ven werdDe somberbold van don Hoer Hrmkhorat ontaarde gaandeweg in oen bopaside h pochondhs die beoi alle verkeer mot raensohfin dood oiilwyken en toes betoonde Sophie zich weder niet alleon zulk een leedere on zorgvuldigo mssr oof zulk een verstandiM verpleegster dat da genooshoor die hom behaodolde meonnnien l riuii do dat zy het wu die hem voor totale krankzinnigheid boboedde De laatste maandetS OU wekoB van lyn leven wrrd haar zedoiyks invloed op bem nog grooter en toen zy hem de oogen had toegedrukt stond zy by zyn stoffelyk oabaltol net een gorust geweten en de ovortuijiing dat zy esa ziel van den dood hail gered Ofschoon zy geheel op denwlfden voft kon USjvtB loven besloot xy voorst terwille van hur kind esa kleiner te huis te huren en eenvoudiger zioh in te richten fr onitmrvoifd