Goudsche Courant, dinsdag 31 oktober 1893

reeds ed i 1888 beeiond en Zaken deed in Duitsehlaiid niet alleen maar in Frankrgk Oostenrgk JËogeUnd ja selfs tot in di Vereenigde 8Ute i vaa Noord Amerika Tegen de bekende doelmatige schgven die van caoatchooc vervaardigd en op een der vlakken met kleiue toppen bezet ala geldtel platen allenga zgn in gebruik gekomen wordt het bezwaar geopperd dat ze moeilgk zgn te reinigen en boveudien niet gemakkflgk waar te nemen is of ze schoon zgn Dit heeft een DuiUche glasfabriek aanleiding gegeven om platen van glas te vervaard ingen die evenaU de bovenbedoelde met toppen of nokken zgn bez t van zoodanigen vorm dat de daarop liggende gpldntnkken bg aanraking min of meer opgericht worden en zoodoende gemakkelgk zgn op te nemen Deze platen laten zich gemakkelgk schoonmaken en zien er niet onaardig uit De directeur der weasinrichting te Neerbosch deelt mede dat hg zeer verhigdende berichten van den lïeer L ftoimale Nepveu heeft ontvangen Deze heeft op zgn verdere reis een gedeelte van Dacota bezocht en is daar uitnemend voortgeholpen door de heeren jc Cocq Hospers en Kuipers Hij roemt den toestand van de Hollandscho emigranten die hg hier heeft ontmoet Zijn overtuiging is dat de e kolonie de meest bloeiende is die door de Hollanders in Amerika is gesticht De heer Rosmale Nepveo hoopt voor half November naar Nederland terug Ie keeren doch zal nog vóór dien tgd opnieuw de Hollandscho emigranten in Canada bezoeken en den Minister Daly hunne belangen aanbevelen Hg beeft gegronde hoop dnt hg de gunstigste condition voor de Hollnndsche emigranten bg de Canadoesche Regeering zal rerkrggen Naar men meldt zou de kolonel F C C Btoem koramandant van het 4e reg ibf te Leiden worden bevorderd tot generaal majoor om op te treden als commandant der 2e divisie infanterie te Arnhem ter vervanging van den genoraal majoor Kool die wed r in do Heaidentie terugkeert om als sons chef van den generalcn staf op te tredeti In het Handi lsblad iic irijft mr E A te Amsterdam onder bovrnstnand opschrift hflt volgende Volutin mij naar aanleiding tan de kna quoestie medegedeeld in uw blad van Woensdagavond een enkele opmerking Daarin toch wordt melding gemaakt van het arrest van het Amsterdamse he Hof dd 11 October U waarbg iemand die een meisje op straat tegen haren wil eenen kus had gegeven en deswege was gedagvaard voor de Ütrechtsche rechtbank en daarna in nppél roor genoemd Hof was vrggesprofcen in overeenstemming met de jurisprudentie van ons hoogste rechtscollege dat hierin noch openbare schennis van de eerbaarheid noch zooals het O M bg ons Hof beweerde beteedigiog zt £ u terecht Eeu zoo licht vergrgp als bet onderhavige is niet te qualificeeren als openbare echennis van de eerbaarheid of als beleediging Maar daarom m i hoi feit juri constuto nog niet straffeloos Mij dunk het O M zou meer succes gehad hebben wanneer hot dat feit bod vervolgd w ens stroatschenderg en de qnaestie voor het kantongerecht bed gebracht In die actie ware de ambtenaar hg dat college zeer z ar ontTAukeiyk geweest Art 1 van het Ille boek van ons weU oek van strafrecht toch zegt doidelgk Hy die ap of aan den openbaren yieg en op eeno voor hot publiek toegankelgke plaats eenige baldadigheid pleegt tegen porsoneu of goederen waardoor gevaar of nadeel knn ontstaan wordt als schuldig aan straatsohenderg enz Zgu in het onderhavige geval niet werkelgk a le elementen van dit straflnar ffit aannezlg Directe Spoorwegverbinding met GOUDA WInterdlensl 1893 9 11 49 9 96 9 44 SC 0 10 KOTTIRDA M a OUD 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 8 09 8 18 8 91 8 9 8 88 aODDl DEN HiAO Qouil 7 80 8 40 9 04 87 10 49 18 11 19 91 1 01 1 97 3 65 4 45 17 6 8 7 8 8 95 9 37 10 45 11 11 11 30 49 8 11 8 U 8 99 6 81 f t f 5 90 8 88 10 11 Ht 8 I U a 10 07 11 97 19 41 19 81 1 43 1 67 4 96 5 96 6 86 8 41 7 48 8 55 10 15 11 15 11 40 19 OOI DtUTHOHT 5 88 8 40 7 88 8 0 8 91 lO l 10 66 19 48 9 98 8 18 4 16 4 47 8 93 8 017 46 8 38 10 08 8 9 8 84 11 09 9 87 5 37 7 8 10 9 6 8 7 018 11 8 40 11 18 9 44 8 04 5 44 8 17 8 08 10 98 8 04 7 08 8 48 11 98 9 51 5 1 5 60 8 18 0 84 8 19 7 988 98 8 41 10 61 11 45 I IO 8 08 3 50 4 48 6 9 8 91 8 85 8 98 9 10 10 69 aOUU lU8TIBDll Qoud 8 40 8 91 10 08 10 86 AMlndui 0 a U IJl 11 10 li 4 1 18 1 81 De burgfimeetinr dftokU roor dia wooKJeo wuroB door d n I3 jarig n znon nn den heer vaa der Mandele de eerite eteenlegging werd verricht Ken afschrift ran de pnchii $ gecftlliffrafeerde oorkonde md de hand vfto den heer € D Menaïon werd na onderteekening door de aanwezigen ia e n looden bus onder den eeraten eteen rerbonjeo Ken diner besloot de plechtigheid Te Obtenau nabg Lins doorstak een dokter Uasaeger genaamd i u jonge Troow coMler de minste rc en De man die reed herhniitde malen hlgk had gegeren ran krenkiug der geeetrermogeDB verwondde verder cyn dien t bode en werd vervolgeus gevangen genomen Naar het bureau van politie ovei bracht wiit fay in een onbewaakt oogesblik strichine in U cemen iDe dood volgde onmiddellijk Dat bet reclame maken door bankbiljetten te steoapelen roor de betrokken personen onNingeoaam kan zgn bleek weder deser d n Op een door een firma te s Hage gestempeld bankbiljet stond onder den stempel met groote letter geschreven het weinig vleiende Nlet solide Toen men de woning ran eene vrouw te Meppel die door cholera was aangetast xou gaan ontsmetten bleek dat zich onderde bedstede eeno verzameling van allerlei vuil bevond en wel iuj die mate dat de gemeente reiniging er twee karren vol weghaalde de arbeiders konden het vail zoo maar met een balUktschop verwgderen Vanw de politie werd Vrgdag een put nitgedregd plegen bg de uitepanning cDoornweeri waarin men vermoedde dat De Jong bet lyk van mise Juett zou geworpen hebben Ten huize van dr Van Praag Amstel 171 te Amsterdam m diefstal met biiitenbroak ge pleegd Het perceel was siadft eenige di en tpdeTgk onbewooud By hun thuinkomst vonden de bewoners alle kasten en deuren opengebroken doch vreemd genoeg niet veel gestolen het voornaamste is oen pendule met conpei en eenig klein geld De voorwerpen van waarde zgn onaangeroerd gebleven doch er i Tool vernield Ook de wgnkelder wm opengebroken de dieven hebben zich echter met slechts é ne flesch vergeno d De politie houdt zich met het onderzoekbesig Dr Van Praag woa verzekerd bU deAlgemoene Verzekeringgiaalscbappy Diligentiac Hbl De gepensioneerde hoold offlcier d C dieden 9n November te s Gravenboge mort terechtstaan w ena omtedelyke handelingen heelt naar men verneemt de wgk genomen naarBelgië I Bg den commissaris van politie te Scheveningen den heer L G Vernée zgn nog i oorden jeugdigen dieren beschemier Jac Toyt giften ingekomen nit s Gravenhage Dieren DevcBteir Kolterdam en Sohevfningen I I Herhaalde malen werd in den loaUten t jdop het kantoor der Geldersctie Credietrereenign g ie Groningen g ld vermist zouder datmen den schuldige kon ontdekken Maandagjl werd weder 500 vermiit en er rep eDzware vermoedens tegen eenen 26 jarigen bediendo van het kantoor die dan ook in helchteunrwerd genomen j Woensdag is de verdachte vofater weder op vrge voeten gesteld terwgl het onderiouk wordt voortgezet 7 98 7 89 7 8 7 48 7 88 8 8S 8 49 8 4 8 88 9 08 loud Moordnebl Ntsunrkerk OKf y KoUwUm RoUtiJui dpalle Nieuwwkitk kCoonlrwht Goud 7 I 9 10 5 1 8 9 8 89 11 01 1 13 1 18 1 94 1 33 1 88 iS M 7 49 8 59 Bl Kr 7 47 Z Z gv 7 58 01 N lTi l 9 09 Voorb 8 07 18 11 10 11 19 Qoail Oudttw WMrdtii HwmHleD Utraokl Bg Heeronveeu is ingebroken b den brpgwachter 0 Via r die met de xgnen te be lag Daar V gt brekkig ia ütoiid hg niet op ioM hg de dieven in Me zgkamer hoorde bg de lade waa r tl daagt het slniii ld geboi n werd a Avonds was daaraan gelukkig een veiliger plaateje gegeven De dieven hebben nn een ralscb bri ju van 40 bon voor 40 sigaren nit de Ude meegenomen Uit Beek bg Ngmegen wordt gemeld Dftor de betofltingambtenftren wordt reeds zes weken lang met lofwaardigen gver een evM over de grens gelegen huis bewaakt waarin ongureer 180 kilo chloroform benaard woi t naar men vermoedt met het voornemen om die in Nederland binnen te smokkelen Overdag bewaakt een ambtenaar voor en een ander achter het huts den schat en f nachts worden de posten verdubbeld De administratie weet voor wien het chloroform bestemd is Bg de behandeling van eene strafzaak voor de rechtbank te Middelburg werden gister drie personen wegeni meineed in hechtenis genomen De kiesverecniging Grondwet te Muntendam hoofdkicttdistriet Veendam heeft mr P J O van Diggelen tot candidaat gesteld voor de Tweede Kamer Ook is de heer Van Diggelen csndidost van de kiesvereeniging Ommelanderwijk en Zuidwending H M de ftnuingin Ilegentes heeft als blgk vfin ingenoovenheid met de stichting uitgaande vAo den t Oranjebond van Orde ten doel hebbende het bouwen van goede arbeiderswoningen op heidegrond voor drie oandeeleo ad 1000 ingeschreven In de R K kerk aan den Singel by de Hergstraat te Amsterdam is een begin van brnnd ontiisan gedurendedegodsdienstoefening door het vlamvatten vnn eeoig groen en versiering nshg het altaar aangebracht Voor de komst der brandweer hadden eenige burgere de vlammen reeds gebluscht Persoonlijke ongelukken badden niet plaats De aanwezigen nebben op verzoek van den postoor bet kerkgebouw verlaten Men meldt uit Zierikïbe als een argument voor de invoering van leerplicht Vrgdag jl was een der loteliogen van eenogemeente op Duiveland zoo gt lnkkig een vrgnommer te trekken Dat dit gewichtige nieuwsper tel raat aan moeder momt medegedeeldIworden valt te bpgrgpen De best lter kwytliich vau zijne tank en eenige belangsteUjende of misschien wel nieuwsgierige bnurrroowen komen spoedig aanloopen om het heugelgkenieuws te vernemen Haar eilocy in hot jaaronzes Heereu 1893 komt op eene gemeente waar van 1857 tot 181 1 geen schoolgeld gehuven was het trenrige feit voor dat geen derdri vrouwen het bericht kon lezen en hetontvangbewgs kon teekenen De besteller belastte KÏch met do eerste een buurman met detweede werkzaamheid Z Nb Leendert Matbisseu de ontaarde zoon die dea 19den Jnli in de ouderlgke woning te Zeist zgne moeder met een mes beeft gmtokcn zoodat zg weinig dagen daarna overleden is word door de rechtbank te Utrecht tot gevangunisRtraf voor den igd van vgf jaren veroordeeld In honger beroep voor het Hof te Arasterdam heeft het O M een gevangenisatraf vaiï acht jaren geëiaoht 19 11 19 58 1 05 1 19 l l 1 98 10 18 11 09 11 0 U 18 U 9B 11 08 8 45 7 98 7 47 7 48 8 07 8 18 10 08 10 11 4 87 58 5 08 7 87 11 98 8 80 Te Hamburg is de politie op het spoor eener Vereeuiging gekomen die allerlei valschestukken vervaardigde Zegels reiapassen paarbankboekjefi kortom welke stukkon men ook maar verlangde kon men daar naar een va t tarief nagemaakt krygen De stempels der politie van de voornaamste stedeu in Europa werden bg eeno huiszoeking gevonden die ook ncHt san het licht bracht dat deze VerPBniffiTin gerehabiliteerd Achter de rantó der bloemenwinkels ziet men niets dan blauwe bloemen op de allernieuwste modellen der hoedennuukstws heeft het zieh een plaats veroTord en de turkoois waarmede het wordt nagamoakt is stggende Verbaaod züt het ven eet mg nietja lieh zoo op den roorgrond gsfilantet lieflgk komt het uit op dan klearlgkea achtergrond herininereiid aan Dnitaehe poSzie en aan Dnifetche min en al noemt men het ook met dun Boesisehen naam cNezabandka het blgft toch het Dnitaehe vergeet my tt ietja Op de Bloricumscha heide achter de Crailooscbe bosschen is Zaturdog den gebeelen dog gezocht naar het Igk van de vermiste Maria Schmitz s Morgens vnx vertrok de Heer Batelt hoofdinspecteur van de recherche naar Laren Het onderzoek geschiedde ditmaal door militairen artillerie en infanterie met kader mee eeu driehonderd man onder bevel tan den kapitein Van der Nagel die op verzoek van den Minister van Justitie waren goreqnireerd uit het garni oen te Naarden Zooals roede gezt d onderzocht men ditmaal de BlaricumNche heide achter het parilloen op den Laarderbei Hen zal zieh nl herinneren dat De Jong den 30 Angasttw s midd om half zes nog in t pavilloen is gezien Twee en een half uur later kwam hy aan het telegraaf kantoor te Bussum Indien hg nn Maria Schmits vermoord heeft dan moet die moord gepleegd zgn in dien tusschentgd van 2 nor De veronderstelling van de justitie is nu deze dat De Jong het Pavilloen aan de achterzyde heeft verlaten niemand heeft hem zien ve gOAa waar het veel stiller is dan aan den kant van den straatweg van Lnren naar Naarden dat hg met zyn slachtoffer naar do eenzame Blaricumsche heide gegaan is en dut hg daar zyn misdryf heeft gepield Het onderzoek is reeds ongeveer halieeo gF taakt Ër was niets gevonden Te Utrocht hebbon zich eenige heeren vereenigd die een roister zullen aanle en vnn werkeloozen en trachten zullen voor dezen loongevenden arbeid op te sporen Zg hebben der gemeente daartoe eeii locaal in huur gevraagd fn het Westland agn op initiatief van het hoofdbestuur der vereenigin Westland proe ven genomen met het telen van anrdappelen pit zaad In April werd tu den warmen bak gezaaid waarna op 19 Mei 50 plantjes konden frorden uitgepoot De beproeving metbuuillie ordtilaise werd niet toegepast liet droge weer erkte niet mee tot eene malsche ontwikkeling len twintigtal struiken gaven zetpoters voor lOt volgende jaar wanneer de proef zal worden Voortgnz t De knollen alle getrokken uit het aaad der hoorutjes muiajesvorm bleven meer Ëndeels langwerpig Drie atruiki n weken in jorm onderling zeer af D kleur was ook terscbillend tusscben geel en wit Vergeetmy oiet Uit Pargs wonlt aan de cXeno Freie Preisa geschreven Als de i rBOschen van de vergeet mij niot oogon der Duitwhe vrouwen on meisjes spraken doden g dat nooit zonder een heel klein beetje ironie do Franaehe myosotis had er steeds onder ie iyden een bekende Duitsche bluem te zgn Men vergunde het blauwe bloempje nog op Franschen bodem te groeien maar bet was op de bloemenbenra laag genoteerd De kunsthandel hnd er zich niot van bemachtigd voor bet versieren van hoeilen en baliaponnen het vergeet mg uietje wns in Frankrgk het Ittcfkind van Flora Oocli in eens verandert fact toon l Merrouw Adam kwam tot de ntdokking dat ook in Rusland vergeetmg ii tjtiti groeien en dat ze ook diiar eon symbottscbe beteekenis hebbén kij koos het ver f eot mii nietje als symbool voor het geschenk er Fniiifche vrouwen aan de cznaters in Rusland en plotsteling h het blauwe bloempje ngevangen t October TUd van fireenwiel 7 10 4o 9 47 64 10 1 10 10 5 58 8 08 8 10 8 17 8 98 11 98 1 94 10 49 11 08 7 80 Q8 11 09 11 98 9 30 9 50 4 90 8 48 i V 4 46 5 86 4 88 8 09 5 0 5 15 5 66 6 5 3 10 4 08 4 40 5 15 DEN IltAO OOUUA 9 46 10 14 11 8311 15 1 88 9 15 9 45 3 43 4 15 4 49 5 91 7 8 8J0 10 19 08 9 48 7 07 7 17 7 94 7 81 7 87 98 10 90 10 39 4 48 1 44 1 4 1 58 9 04 9 0 7 08 7 11 7 90 7 98 7 31 9 46 54 5 5 0 10 41 tbga 5 487 907 431 Voorb 5 64 Ii JL d6 69 Z Z w8 08 Bl Kr 8 14 Z 11 8 19 8 09 8 60 10 07 10 4 9 M f 9 1010 93 9 1 8 41 9 3910 40 11 98 4 10 7 98 4 98 7 40 8 81 I9 AiB trrdu0 aiiul nUiii Wp 8 80 7 90 9 47 10 09 11 0 Omiila 8 30 7 60 8 18 9 68 10 18 10 59 19 08 19 45 9 90 8 46 3 15 4 18 4 43 5 90 5 51 7 49 8 36 10 08 U T a t O H T li O D D A Ulnekt 8 83 7 50 SS 11 34 19 08 19 50 3 10 3 69 4 43 8 88 7 48 SiWiMlaii 0 17 8 08 10 09 19 19 8 94 4 08 4 88 WMrdim 8 83 8 10 10 16 19 98 4 19 OudawiUsr 7 07 8 19 10 94 19 49 4 94 Ooacla 7 90 819 34 10 87 19 08 19 68 1 99 3 50 4 37 5 90 7 08 8 90 AIIST8IDA U O O V D A 7 55 9 40 11 10 11 97 9 40 4 10 8 10 9 89 ll 98 11 4 8i 4 98 8 8 10 44 U 1 19 81 l i 8 90 b h t koiMB TU em naiije op dan op Db na weg tagvD hum wil en terwgl zg lieh durtegen varaet niet eren goed te qnalifioeeren als bftidadiglieid lüi het eenroudige werpen met loaae raaeowballen dat berhaaldelgk door den kantanraeliier ali baldadigheid aatraft is Ja selfe bat fint dat men iemand op straat met aach ran ague ligaar beetrooid heeft is door een onaer ksntoagerechten naar aanleiding van dit artikel geatraft Men Tergete de volgende sinanede uit de Memorie Tan Toelichting niet Men mag Tertroawen dat in de practgk de grsna tnsachan onaehnidige gnitenatreken en het Toroorzaken ran ergerlgken orerlaat aal worden in het oog gebonden Oeraar xal in bet algemeen wel niet te dnobUn tgn maar toch leker nadeel ig het dan ook niet ateeda materieel dan toch zeker moreel nadeel £ n bad men na dezen wog ingealagen mg dankt de E A Tertegenwoordiger ran het O M hg ona Hof ma voor de moatacbappelgke gerolgen al zga die dan ook niet soo groot niet meer t Treden hebben Op het werk ran den Maaamond onder de gemeente Beooogeu waa een 13 jarige jongen bezig op eene 1 M booge atolling een kraan van een pomp dicht te draaien hg riel en kwam met het hoofd op eene spooralaaf terecht Het verbrijzelden schedel log bg neer en de dood trad onmiddellgk in Dit ia na het zeade geval hetwelk op het Maasmondtraject Heosden Dusaen ia voorgekomen drie daarvan waren met doodetgken afloop Eenige weken geleden bracht zekere beer Bertrand te Parga een klacht in tegen den koopman Schwob die hem had opgelicht voor 1 700 000 franca door hem te wikkelen in een onsolide zaak De inatractie der ailaire bad echter voor den heer f rtrand zelvea ongelukkige gevolgen want men kwam op het apoor van allerlei combination met geldleenen voorschieten iu clubs enz En Bertrand ia na beachaldigd ran woeker gearresteerd De miabruiken welke op de Prniaiache spoorweglgnen zgn ontdekt mot gebruikte kaartjes die door conducteura weder werden verkocht agn voorgekomen met retourbilletten en roadreiabiltetten Vooral rele der laatste wordeu weder ingeleverd lang voordat de termgn iü afgeloopen De conducteur die oneerlijk wil zgn zorgt dan dat hg ze verkoopt aan personen die in wagens zitten waar hij te knippen heeft zoodat het nummer van zijn stempel dat er reeda ep atast wederom kan dienen Zoo knn hetzelfde biljet vele maleUj gebruiki worden Bg retoarbiljettnn die spoediger afloopen is het misbruik toegenomen na invoering der bepaling dat zg reeda aan het voorlaataie slniton worden opgehaald zoodat zg dan nog in handen kannen gespeeld worden van personen die niet betaald hebben maar den conducteur een tfooi geven Om iulke misbruiken te voorkomen is nu in overweging de retour en rondreisbiljetten of te schaifen oen algemeene verlaging der biljetten in te voeren en dan tevens de perrons af te sluiten voor ieder die geen biljet heeft Ook denkt men er over het Araerikaansrho idraaiatelael in te voeren dntjishet afgevei van rolletjes bestaande nit een antal als postmerkei aan elkander gehechte kaartjes ell geldig voor een zeker aanlal kilometers en dii men zonder eenige formaliteit aan een ander kan overdoen Een beambte hg da Holl Spoor te sOra venhage die ZatMigochtend ter bekorting van zgn weg een sprong over een bek zou doen miste viel en bezeorde zich daarbg zoo ernstig aan het gelaat dat de bnlp van dr Dnmnntier moest worden ingeroepen die eeo verband legde Met de tnm welke i avonds 7 uur vih Drachten naar Heerenveen vertrekt ia Donderdagavond nabij li t tolhek van ZuiderDraditen eene koe orerredan De koe wa onmiddelgk idood en de tram kwam dwars over den weg te staan Eerat snacbta ooi 1 nar was de locomotief weer op de raila gebracht In bet R K Oasthnia te Breda is na een leren vol toewgding aan de zaak der lijdenden ov loden de eerwaarde moeder Bonayentura Zg zon binnenkort baar gouden jabilenm hebben gevierd Zaterdagavond liad aan de a Graven weg te Kralingen taaschea twee beschonken acharen sigpera een gerecht plaats waarbg een hunner met eene achaar eene ernatige verwonding aan het hoofd bekwam De dader nam de ilncht IJ I II I i ii II I j Boitonlanitech Overzicht Het bezoek der Russen i Parijs behoort tot de geachiedeois Op het oogenblik it President rnot gereed stond nur Parga terng te keeren ont ving hg het volgend talegram Gatachina 27 Occ Aan den President der Fransche Republiek Op het o enblik dat bet Unssiscb t kader Frankrgk verlaat it het mg een behoefte n te x n boe ik getroffen ben en hoe erkentelgk voor de warme achitteraude ontvangst welke aan myn aeeliedeo overat op Franschen rond ten deel viel Deze bewgzen van warme sympathie die zxzh opnieuw op Eolk een welsprekende wijze openbaarden sullen de banden versterken die de beide landen reeds vereenigen en zullen naar ik hoop bgdrf en tot den algemeemeeoen vrede Alexander President Oarnot heeft geantwoord op het tel ram van den czoar Hg wooscht zich geluk de Rnssische vlag op het at hoone eskader te hebben kunnen begroeten De hartelgke ontvangst van de Russische zeelieiten bevestigt de sympathie welke tusschen de beide volkeu bestaat en wgst op den weldadigen invloed van twee groote volken die den vrede willen De Russische gezant baron Vou Mobrenheim is belast in naam van den czasr allen klassen der bevolking dank te zeggen voor de ontvangst der Hus iachen zeelieden bereid Het eskader i naar Griekenland vertrokken Het officieuse Russische Journal de St PétTsbourg maakt den Franschen een compliment dot zg zich tgdeus het verbiyf der Russen zoo goed gehouden hebbeu Dat compliment is ten volte verdiend De Franschen hebl en in deze dagen alter verwachting overtroffen en dit i temeer opmerkelgk omdat men op grond van vroegere ervaringen wet eenige reden had iets anders te ver wachten Dat andere vindt nu zyn weg in de kranten uit dat andere vloeide o a voort dj verxekerin van Ga aguac dat de geestdrift voor de Russen de pendant is van den haat t eu de Duitschers Zoolang nu de kranten zoo goed dienst doen als veiligheidskleppen voor dien baat behoeft niemand zich ongerust te maken Toch is het de vraag of het bezoek der Russen en de gemoed igesteldheid welke onreroigdelgk daaruit moet voortvloeien later niet blyken zal gefaartgker te zyn dan men meende na don goeden afloop van het bezoek In elk gevat zat hot voordo Franschen veet moeite iu hebbon zich weer aan do werketgkheid te wennen en te vergeten wat zg in deze dagen gedroomd hebben De kNorddeutscbe Atgemeine Zeitung be toogt in een hoofdartikel bg beapreking van het bezoek der Kussiache vloot aan Fraokryk dat dit aan Dnitsehtand geen grond tot ongerustheid geeft Het is simia lang bekend dat Rusland op Frankrgka vriendschapen desnoods op zgn leger rekenen kan en Husland heeft daarom geeo aanleiding deze vriendschap die het kosteloos verJirggt door beloften van wederdiensteu te betalen Den ganschen vgfden dag zgu door de so ciaaldemocraten te Kouten debatten gevoerd over de quaestie van het belang der vakvtr eeuigingen Liebkoecht gesteund door Hebei trachtte a m te toouon dat men vakTereeuigingen niet moet gcriangscbatten maat dat men er niet alles mede kan bei iken nl geen politieke voordeelen Wanneer trouwens de vakvereenigingen werden opgevat iu den geest van het oadore trade unionism in Engeland dat een overbigfsel uit de middeleeuwen is dan bereikte men er zeer weinig medo Beter is het nieuwere tradeauiooism dat het proletariaat tracht op to heffen Hiertegen verklaarde Schippel dat men door de vakveroenigingen b v eerder een 8 urigen werkdag zou kunnen krggen dan door de politieke party Ten slotte werd een voorstel om de partggenooten tot het lidmitat ichup van vakveroenigingen te vorplichtenj verworpen teiwgl een voorstel Beber Auer waarin sympathie voor de vakvereenigiogen werd uitgedrukt en den partggenooten de bevordering der vakvoreenigingen driugond werd aanboroleo aangenomen In dezelfde zitting werd een protest ontvangen van onafhankelgken uit Constance tegen de uitsiniting der onafhankelgken op het congres te Zflrich I it werd met gelach b roet a Middags sprak Bebel over anti semiiismo en socialisme Als reden waarom het antisemitisme nog zooveel ingang vindt noemde Bebel vooral de omstandigheid dat do antisemieten beweren de kleine handelaars en do boeren te kunnen faetpen nog in de tegenwoordige maatschappy terwgl de socialisten willen zq eerlgk zyn nieto kunnen beloven dan betere toestanden in hun maatschappg die er nog niet is Daarom moet eerst het anti semitisme uitgediend hebben en wanneer men dan gezien heeft dat het niets baat zullen al degenen die nn nog van het anti semitiame heil vorwachtteuj door de sociaal deotocraten kunnen worden bewerkt Na een tang debat werd besloten deze rede van Bebel in druk uit te geven Over het onderwerp Ia godsdienst geen partyzuk kon men hot niet eens worden en dan üit een onveilig terrein bleek ging inen ofisr tot de orde van den dag terwyi besloten werd op het volgende congres dat te Neurenberg zal worden gehouden deze qnaestie ook niet te behandelen In Ooitenrgkschfllttertcmentaire kringen loopt een gerucht hetwetk ook door verscheiden bladen wordt medegedeeld dat graaf Tooflc zgn o itslag heeft genomen Andere bladdh ter tekereo dat de aanvrage om ontslag tot nu toe nog niet ia ingediend on zy srhyoen het by het rechte eind te hebben Keizer Fraaa Jozef ia in de hoofdstad teruggekeerd ten eindo de quoestie tot eene oplossifg te brengen In de politieke crisis ie mr niets veranderd Grooten indruk heeft de redevoering ran den clericalen graaf Hohonwart gemaakt die aich ten krachtigste t en de ontworpen kiesrechtshervorming verklaard heeft vooral op grond dnt iu de steden de burgerg door den vierden stand zon worden verpletterd en hij als conservatief nooit zoo kunnen toegeven dat hot politieke zwaartepunt van de bezitters naar de nietbezitters zou worden overgebracht In deze taak KOU das zgne party met do liberalen samengaan Het ia een merkwaardig schrtuwipel hoe Duitschers Poten en clericalen die graaf Toaffe herhaalde malen getracht btseft als regeeriugsmeerderheid te vereenigen thans werkelgk v reenigd zgn maar niet om den minister maar tegen hem Dit en bovenal graaf Hohenwart d jn on verzoen y keu tegenstander der Itokeragde eu den trouwen schildknaap van graaf Taatfe aan dr Ptener de hand te zien reiken bewgst hoa groot de verwarring ia door de nieuwe kieswet in de party verhoudingen gesticht Het nieuws van den dog in Engeland in zake do kolencriais bestaat in hot aanbod der Vereenigde Koleumyneigeuaors van eenovrgo fli cussio over het vraa tuk in zijnen gebeelen omvang zonder acht te alaan op de t aiiie vau deze of gene der beide paitgen Uit dit aanbod btgkt iu elk goval do verzoeningsgovinde geest der patroons Komen nn sleehts do arbeiders hun in donaiilfden geest halverwege tegemoet dan mng men zich met nieuwe hoop op eeue schikking vleien al ware hel dan slecht op oeno zoodanige onder welke de arbeid voor het oogeublik hervat zou wordeu in afwachting van eeno latere eu moer afdoende bgleggiug van het geschil Het is woor dat de goede verwachtingen in deze richting nu ruedu ontelbare malen zgn teleurgostcld geworden Maar eindolgk zal er dan toch van weerazgden iets moeten geschieden om uitkomst to brengen in oenen toestand die van dag tot dag ouhoudbaarder wordt en het gansche induatrieele leven van het Vereenigd Koninkrgk met ondergang betjft eigt Na eene rede Van den heer Sherman heefl de Amurikaanscbc Honaat bestoten nog niet over het ontwerp Voorhoea te stemmen Do leiders verwachten dat de stemming heden Maand ig zat plaats hebbon E OSTElIi XJ B 3Sr LU8T va Brieven geadreaseerd aan onbe leenden en verzonden geriareode de luie helft der maand October 18 welke door cusschenkoiuNt van bet 09tkantoor te Gouda zjjn terug to bekomen Vörzomleii van GOUDA J f Visser V L van Vliet Itotterdam W L Trie llotterdam Venoudeu van KEBIIWIJK Fl Kiewiet llotterdam Verzonden van STOI WWK J van Benschop Polsbroek Veraondeo van ZEVENHUIZKN B van Leeuw Kraliogen Gonda 29 October 1893 De Directeur van bet Postkantoor VOUSTfiR böèk5ëoordeelin6 Bg P NOORDHOFKtearoningen verscMM zal lerachgaen V A Heket Cour delattgne fran aise d après la methode iataitive Wd mochten hit Iste deeltje dior metlioile ter kennismaking ontvangen Zelden zogeu wj een zoo mooi en leerrgk boekje De plaatjes zgn op enkele uitzoodeHugon na z er goed gekozen de lesjefl ktirameo geleidelijk op in moeilijkheid wg twijfelen er dan ook niet aa i of een ondorwgzer die deztmetbode wel weet toe te passen zat tot uitstekende resultaten konjen terwijl wy met den heer ileket de meeninf ziJn toegedaan li bon maitre fait la bonne methode Druk en papier van dit werkje strekken den uitgever tot eere R BOS Atloa der gebeele aarde In kaart en beeld is een werk dat by het ooderwga ia de aardrijkakunde met vrucht kan worden geknikt De kaarten zgn daidelgk doordat ze niet te veel namen bevatten en d gebergten dooi strepen en de bergtoppen door kruisjes zgn voorgesteld terwijl de gesteldheid van den bodem door kleuren is aangegeven Degrootatc aantrekkelijkheid zgn ongetwgfeld da 103 platen die een betere vooratelling van een en ander geven dan in de aitvoerigate leerboeken mogelgk ia Voeg daarbjj de geringe prga van slechts 90 ets Toor zooveel mioia dan is het begrijpelijk dat we den wtgever di rroede een zeei groot debiet voorspelTen 0BÉTAL8KRD roor il lltdIiAi L van OS A £ 73 73 Beurs van Amslerdam slotkoara J8 OCTOBKK Vor kn 81 t loo Vi 98 7ft 7 Va 7 l a l9Va 881 9S S SI 7 101 89 76 IV 83 104 6l 87 7 6 tto 696 10 1 81V lOOI 904 140 91 100 1001 m 96V 79 38 91 91S U 1U 100 Va 1M IfO V 98 111 101 103 68V 89 108 190 1 V 10 l J ll 7 M l i lOllS 7 107 lOli 86 l Via l i IWl lOi tOSI lil 116 19 1 6 IU Via NiuaauHo Cert Ned W S IVi dito dito dito dito dito dito SVi lloNOAa Obl Goud 1861 88 4 Itauk Inaohrüving 1888 81 6 UosTRNa Obl o papier 1888 dito in tWxtt 1888 ft PoHTUOiI übliK met ticket 8 dito dito 3 BlSLAND Obl Ooit 8e Serie ft dito Gaoont 1880 4 dito bü Sol hl 18811 4 ilitobg Hope I89ll an4 dito iu ffoud teen 1883 8 dito dito dito 1884 5 SPANJl Perpot scliiijd 1881 4 TUKKBIJ Grpr Oonv taan 1890 4 Uao Iceiiiog sarie 1 tleo leeniDK serie ZrioApa Rak Bl e W obl 18V8 ft Ulllco ObK M SJ i 1880 VaNlziilii QH jlobep 1881 AHntaUAM Obli tien 1881 8 BoTTUDAM Steil laiin 1886 8 Nbo N Afr Hacdelav and Arradab Tab Mij Cartifioateo DoliMsRtKihappii dito Aruh llypolheBkb pandbr 4 ult Mg der Vontonl aaitil s Or llypolheukb paiidbr 4 KeiterlaDdsche baak aaiid Ned llaudelmaataob dito N W iPao Hyp b pandbr Rett liypathaekb papdbr 4 Utr ll rpi tbaa1ib dito 4 OosTEKa Ooat Hong bank aand RusL iiypotbookbank paodb 4 Amesjka Kqutt hjrpotk paiidb ft Maxw L n Pr Uen cart 6 Kbd lloll U 8pojrw H aand Hij tot Kipl V 8t 8pw oand Ned Ind Spoorwagm aaad Nad Zuid AfHk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 hMUB 8poor rl 1887 89 A Kobl a Zuid lul 8pwmij A H obl 8 PoLBN Warsobnu Waaoen aaQd 4 ReaL ür Husa Bpw Mfj aand ft llalttscbe dito aand 1 69I V 109 löv 801 181 Jkstowa dito aand 6 i Tarang Donibr dito aand 8 Kurak Cb Auiw gp kap aand ftLoaowo Sea aat Sp Mi oblig fi Oral Vilabak ililo obllg 5 ÜuldWeat dilo aand ft dito dito oblig 4 10 AuaaiKA Cent Pac Hp MU obl s Chie il Nortb VV pr O v aand ilitu dito Win 8t Peter obl 7 Dunver Hio Or Spin oarl v a lllinoii Cantral obl in goud 4 l ul v k NaahviUaCürt v aand Mexico N Bpw My lehyp o O Miaa Kanaal v 4 pot praf aand N York Ontario il West aand 1 dito Panui Ohio oblig 8 Oregon Calif la byp in goud fi 81 Paul Minn fc Maait obl 7 1 Uil Pao lloofdlijn oblig 8 j dito dito Line Oot la tiyp O 6 fUNiUt Dan Bouth Jart r aand 1 VBN C Ballw fcNav leb d c O Araiterd Oanibui ItT aand RuUard TranwagHaati aand Nbd Stad Auutardam aand 8 Stad Holtcrdnni aand 8 HILOIB Htail Anli orp6nl887 8 Blad Rruiial 1888 IIONO Theiu Ri gullr Oaiellicli 4 OoiTBNR Slaatalecuing 1880 ft K K Oost B Cr 1880 8 8rtXJB 8ud Madrid 8 1868 Nbd Ver Bui Hyp Hpobl crrl ft Oct WatergetUdeD Hoog Laag Hoog Irfiag Uinid 81 10 03 6 1 10 89 7 04 Woaaad I Nov 11 18 7 40 11 87 8 01 llondsrd 1 8 26 47 9 11 Vrüdag 1 4 9 6 1 U 10 87 Katard 4 8 60 11 16 8 17 11 41 Zond 6 9 4 It 4 06 81 Maaad 6 4 88 68 4 4 1 10 SpringtU 10 en 2S Nov Soa Oct Opg A Oaderg A Opg Onder 81 l i m m L K 81 Oct 8 66 4 81 IK l m f 80 1 Nor 61 4 19 S UF 8 46 7 7 09 4 18 8 VI 1 69 1 06 11 09 8 14 8 18 4 40 8 e ADViyTENTlEN ADVERTENTIEN in alle JStnneié en BuUeulanéêehe OourantMi worden dadelijk opgeaonden door haa Adrerlentia Bnnao ran A BKINKUAN en ZOON t Otmda