Goudsche Courant, dinsdag 31 oktober 1893

No 6189 Woensdag 1 November J803 33ste Jaargang liOüMiE mmm JVieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgfave dezer Coui ant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending Van Advertentiën tot 1 uur des midd G giae fii Bok X 0 de Uier f S ifi maou vu 4 aö em i Atum m door k t lokoolo Ih4 o Rmgoodê koadüll to4 t boleiul voNt iolOMre lm nmfoldo bM i ffi SoMobon von 6 uur tokoOd TOORlOD TU ket OttMl na Dr p r iTAii aAKEi aooe Dluliilontf verkrUibur bU P H J v WANKÜM J MELKEBT Ooithaven Heden overleed plotwiiiig oaie dierbare Broeder de beer 9 d BEER in deo onderdom ran 64 jaar diep betrenrd door igne ongelukkige laetere Dit aller naam BINA Dl BBKR aouda 27 October 1893 Wegeut buitenlandtche bttrtJtUnptn ttnt hiden gepUiatit Openbare Verkooping van ruim 8000B0SSË TEei Ud de Bpoorbun Gouda ubk Haao OP ïliAC lö W i Toormiddagi 11 ore in de WACBTKAMEB 8e kl an t 8t üon ZOETEBIIEEB ZE WAABT ten orentun an den te Ormenkage gereetigden Notaril i A vak dik BBOEK Conditiën all 21 October 1892 ZAK WOORDBNBOEyES bevattende de lacbten der lelfit naaniwoorden be nevene eene korte verklaring van de moeiiykute daarin voorkomende woorden volgeni de nieuwe Spelling van Dr M DU VKISS en Dr L A n WINKEL bij Opruiming ii 10 Cent verkrggbaar bg A BRINKMAN ZN TtemMeweg FfiMSCHE STOOUVEBVEBU Chcniselie eo Zwilsersoke WasseheriJ Oebreieteerd door Z M den Koning der Belgen H O penboimer Kolterdaoi specialiteit voor bet atoomen en verven van alle Ueerenen Oameekleediugstukken ook alle eoorten Meubelen Ledikantgordgnen Tefelkleeden Trgpen met nieawe patronen gepent Kwaeten Oamitnren Neteldoek Tullee Kanten Veeren eni Alle goederen kannen in elkander bigven en worden onicbadelgk voardegei ndheid bewerkt Qoederan konnen in 4 dagen af leverd worden AOKNT voor Oouda en Umitreken A VAN OS Al Kleiweg A No 73 Een wai 8chat voor de oogelokki iicbtoffigra der ISilfbevlekking Oname en gebeime uitipattingen i net beroemde werk Z Dr Retau s ELFUEWAKIi 0 Hollandmbe uitgave met 27 aib Prhi 2 iniden Ieder die aan de verMbrikkel e gevolgen van de ondeugd Igdt moet bet leien de opreobte leenng die het geeft redt jaariyki duiund V Hi een ekeran dood Te verkrggen bg bet Verligi MegMin te Leipiig Nenmarkt 34 f pneo tegen intending van hel bedrw eiken Holland jfbok in póitugels Aandel in Aioiii te bekomen IS BOÜDSCEE SLAZEN of de l brgving der beroemde geiohilderde Kerkgtaien van de Oroote ef 8t Janikerk te 7W 0 iub benevene de geeebiedenii der 8t Jaukerk der Olaieu der oartouteekeningen oni waarbti il toegevolgd een afeonderlgk leveniberieht der beioemde OlaeMbilderi de Oebroedora Dirk en Wouter Ciiibelli PRIJS 80 Cents A BBINKMAN Stollwerek s Uart Caeao Hee ti inrM A bieg lti tkeetfiaii ielwlte I Z ACAJ Voordeellgl BartOaooo tjiqta Pii r o ii kut VDiv pend Br tdlf opIoaburhlM fljna gi r ieUdetm nuk wda IIJkii ll lialil dn Iruiks la Mikkii benei i 25 Cieee bartn 4S eeet t CicM irt = t i tttl = l i t Cm V tiy l w bg B E CoidMan BukrOwkkon AM Rnfm Kipadltla Jullua Mattenklodt Amterdam Kftlvenilrut lüi Hen biedehet Qeluk de Eand 500 000 Mark all hoofdpri a in bet ftelukkigst geval biedt de oiBuwite rroote Geldvn lotliliri die door de Uooge Begeerinit vaa Haiubnrf goedgekoard e gsvaarlwrgd ii Ufl roorderligo inrtobtiiif ran het nieuwe plao beitaat daarin dat in deo loop fan aleehts weinige maanden in 7 veilotmgen van 110 000 UteB ftA 4O0 prUMII bedriigende 10 452 425 Mark ter foUedige baaliuing iulten komeni daaronder xiin kapitale prijzen vao eventueel 900 000 Jftrk bg uitnemendheid cohler 1 pr i a M 800 000 I p Ui a M tOO UOO 1 prua a M lOO OOO SpnluniM 75 000 Iprüi hU 7b 000 1 pr i M 1 prüa M l prji k M I prÜion i M 1 pr i i M 6 prijzm ik M SprysenaM 16000 SSprutan H lOOOO SOOO 80O0 1000 1600 1000 600 148 6A prjjzeQ U lOA prQ D l M SSSprpEeniM 66 000 00 000 BK 000 60 000 40 000 0 000 6 pr iea è M 766 prgseniM ISS7prgtenft M 88960 prezen k M tS lpr UQiM800 800 160 lS7 lOO B4 fl7 40 80 De pr atrekkingen tijn rolgeu plao van amblawege vaitgnteld Voorde aanstaande eerstepr strekking deur groote door den Staat gewaarborgde Oeldrerlotiog k Mt 1 geliecl origineel lot loohta M B of 8 601 half a 1 80 1 kwart 0 Ö togyf iawnding van bet bedrag in bankpapier of per HNtwiaael Alle oonimiaalM worden onmiddellijk mrt de grootate zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder ape tor ontvangt van ons de met bet wapen van den Staat voonienA Orfflneele Loten leir m handen Hg iedere beatelling wordt het reroitobte offifjeelo plan waaruit de vorileeling der prgten op de verachittende klaisen altook de betreffende iuleggeldeo te vernemen it gratis bggevoogd en lendea wg aan once Hegunatigora ouaaugorraagil na elke trekking de offioioele lyiton Do uitbetaling der prgxen gosohiedt ateedt prompt onder waarborg van dn Staat en kaa door directe toeaending of ook naar rerkiexing der Belanghebbenden in alle grootere plaatten Tan Nederland bewerkatellud worden Ona debiet is steeda door het geluk begunstigd en onder vele andera aaiizienlgke prgxen hebben w j meermalen volgens olilcioele o gten de oertte lioofdtroffoni verkregen en ome Bt gunati gera teil uitbetaald o a Hark 800 000 100 00 80 000 00 000 40 000 en Het i te Tooraien dat b deie op deo heeht ten groudslag gevestigde oudemoming van alle kanten op eene seer workuine deeliitqiiug bepaald kan worden gerekend en vertoeken derhalve om alle oomminiva te kunnen uitvoeren de beatellingen eoo spoedig mogelgk in elk geval voor den 1 NOVEMBER e k te dorn toekonen KAUFMAI N SIMON ftMklert eR Gel4wlsMlMn la Hanbuif P S Hiermede danken wg voor bet vertronweo ona tot hiertoe geaohookeo eo daar wg b het begin der nieuwe verloting ter drelneming inviteeren Builen wg ook voor het vervolg bemoeid sgn door e n atipte en reèelfl bediening de tevredenh fl van on goëerde Begunstigers te verwerren Het groote aantal zenuwkwalen van zeonwhoofdpgn af lot de voorafgaande kenteekenen ran apoplexie hweenberoerta te tro te ee ian nog steeds alle middelen door de medische weteneehap aangewend Kerat asndea aieavM tgd kont da eer toe dat xg door bet gebmik maken van den eenvoudigat ni w namelgk Unga de hsid eene phvsiologisohe ontdekkidg gedaan heeft dte na hoiiderdo pnwfneraingen thans over de botle wereld vertwud IS en terwijl zg in wrtenscbappetgke knngen de hoogrte belangstelling wekt tevens eene weidaad blgkt te ziJD voor de aan zenuwkwalen tgdende mensohheul Deze geueüswijze is uitgevonden door den g wexen Officier van Gezondheid Roman Weuaraann te VtUfaofea en berust opdecmdorvtodiDgopgntaan 10 eene 60 jarige praktgk Door woaachlng vaD het hoofd eenmaal per dag vorden daartoe geootilkte stoffiaa door de haid oamiddeltijk aaa het lenuwKOStei medegeaeeld Met deze geaoeswgH werden werkelyk aohitterende resalutea rerkregeo en xg maakte zooveel opgang dat van een door den ailvinder geschreven werl e OVER ZENUWLIJDEN kn BEROERTE hare voorkoming en genasinK bïiiaeii korieo fcfid nedi de S6e druk verteheneQ U DU boekje berat niet alleen voor het grooto publiek verttaanbare rerktaringen omlrent bat wezea der nieuirere therapie en de daarmede selfa in wanbopiea gevallen rerkrMeii uitverlting maar ook viodt men daarin weteaacbappel ke verhandeliagan uit da medlSObe blBOOB die aan deze gnneeawijze gewijd zgn zoomede afaohrill van tat van getuigaebriftea van hooffgeplaatate seneeakundtgen onder welke P Hóoière med dr profeisor aan de polyklinlek te Parijs roe Rougemont 10 Staius reber med drpraktiaeeraut geneeeheer aan bet krankiinDlgen gestiobt te Cbarenton Sinldtsratli Ur Conn te Stettn Qroasmoan med dr arrond arts te JOhUngen Dr P torestier geneeilieer direotear van het honiitaal te Agen aeheimrath Dr Sobering kaateet Ontentbls Bad Enis Danes med dr geneesheerdlreo teur der galTano therapeutisohe inriohtlng voor senawlijders te Parlts rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfti Or Bui ac o arrond arts te Zlrknitz Ober stabsarst Jeobl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farriöre Eure lid van den Conseil Central d hygldne et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier leauwiestel meer of minder aangedaan is of aan aooganaamde senuwacbtigheid lijden waarvan de kenteekenen zun obronlsohB hoofdpijn migraine rsobele boofdpUn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liohamelijke onrust en onbehagelijke toestand vorder alle zieken die door beroerte gotrüfCen werduit en nog lijden aan de revolgen daarvan zooals Verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moetelijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaataellike zwakte versvakking vnn geheugen enz en zij die reoda oiiilor geneeakundige liohandolnif geweest zyn maar door du l kende middelen ala onlhoudings en koudwaterkuur wryven electriaoeron atoomlooi of zeebadei geou genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten alotte zy die VreeS gevoelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegoua veraebijnaelen als itCh aanhoudend angStlg voelen verdoovlng in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd gulling In de ooren bet voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze dne mtegoniu van zenUWlUderS ala ook aan JOnge mel et lijdende aan bleekauoht en kraohteloosbeid ook aan gezonde zeltk aan jonge perSOUen die veel met bet hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen woidl dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te achalfen hetwelk op aanvrage kOfltO iOOa en franco vereenden wordt door LËMAIRK k Co Apothekers te Para s me de I Kohiqnior 30 Alleea gerechtigd tot verbreiding der genreawyze van ROMAIN WEISSMANN Ood 0ffioier van gezondheid eere lid der Italioanaobo i Samteita orde van bet Witte Kruis an verder te Amsterdam door M CLEBA Co Heiligeweg 42 Rottertfara F E van SANTÉ KOLPP Apotheker KoJe Hoofdsteog 1 Utrecbt LOBRY £ POKTON Oudegracht bg de Clkardbrug F 1A0 Op de jongete hygiënisch madicmAle TentoonstdUing te Osnt is de Weisiman sehe e naeavriJBe door de roediiche jarj met de Zilveren Bledaille bekoond toriawater ui f de Wctor aJBron fe OberlahnsfeinbyGm Tafeldrank Van hé ninklykef u s erji eder aude t Uaatschapp tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlaliasteia Gevestigd Ie Itollerdain Zuidblaak 8 f s Hederlandscbc Stoombool Alaatschappij De Stoomicbepen UOLLAKD kapL J SMIDT en BAT A riMB kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of pa ra age vervoege men zich bg de Gargadoori der Haatichappj Boompjes 72 Ie Rotterdam De Btoomscbepen lossen te Bnwersqnay de markt van Boter en Kaas te Londen KRAEPELIEN HOLM S SSkel C ieae im IJ eiMM en Sdieilaodif en fckr met fi hifi eo liivvv hkÊÊH a P Tersterkend en Aangenaam van smaai Met nelk gekoekt neer aaa te kerelee toot dafeUJIceell gefenlk kff Ut der iwakke petraonaa ea flterM tiffe geateUts Met water toebereid U ala tfcnfeakruchllge draak Bitatel end by diarrhée ook roor IttigelmgeB en kleine ki deren FaMkanten Kraépelieo Utfbi Zeist HofleveriDciers Gouda Soelperadnik ran A BauxiUNli Zoox Mc M hie fUkrl Ciirn rau Kra iH lici k Helm ia alwni rerkrijgliaar Ig rierknnte bniise ran h K ïr f I TO h Kirr h f KIO en w Kgr h f 0 iu voonteo VHii Kli u t tvniDOu QRrLii 4t uii d fiil rieksmcrk u de hnnilu ckfitii ran de fiUnktutP MT kltiirM P N I M Mum Ir flNf Mr Van Houten en de Kieswet Wie zooals wij van den beginne af liet kiesrecht ontwerp T n den heer Tak beschouwd hebben als niet in overeenstemming met de bepalingen onzer grondwet zal zfker met genoegen hebben kennis genomen van den vijfden der staatkundige brieven van Mr Van Houten die dezer dagen verschenen is Ook de anderen die onrerdeeld hunne goedkeuring konden schenken aan de aanhangige wet zullen zeker met belangstelling kennis nemen van hetgeen iemand schiijft die stellig als aanvoerder van een deel der liberalen een groote rol zal spelen bg de openbare behandeling dezer quaestie Om die reden alleen brengen wjj hier de hoiifddenkbcelden van dat artikel ter sprake Het is toch nuttig dat de kiezers weten over welke verschilpunten het komende debat loopen zul De heer Ven Houten en vele liberalen met hem heeft geen bezwaar tegen het beginsel dat de minister Tak als de hookfiteen van zyn gebouw beschouwt Voorzien in zijn onderhoud en dat der zijnen uit eigen middeletiMham is oen criteriam dat door alle liberalen op dit oogenblik wordt aanvaard Alleen beweert hij o i terecht dat Tak dat beginsel niet eerbiedigt Door het loslaten van den groadwettigen eisch positieve kenteekenen van welstand ei geschiktheid streeft hü zijn doel voorbij wordt ontrouw aan ije hoogste staatswet tracht ons verder te leiden dan wij oorspronkelijk wilden en geeft door zjjn 4 vaarlijk experiment aanleiding tot de definitieve scheuring die in de gelederen der liberale partij dreigt te ontstaan De heer Van Houten blijft r bij dat het gesekil op het oogenblik louter is een grensgeschil een quaestie van iets meer of minder waarin de oppositie echter niet toegeven kan De regeering en haar aanhang kunnen dit wel omdat zij vooi zoover zy geen verkapte socialisten zijn slAihts van een klein deel hunner wenschen behoeven af te zien en bij den wetgever der toekomst in revisie kunnen komen Hierbij gMit de heer v H van de veronderstelling uit dat FEViLLETOJM Ëen Kerstfeest zy betrok een rrlendoljjke voning en wyddezioh elieel aan haar toontje Tooh tpen al de drukte oorbg en zg tot mat gekomen was overriel haar raak een geroel ran heimwee naar dat betere lied waar zoo velen die haar lief waren haar reeds waren VA rgegaan maar zq beitreed deze zwakheid zg wilde sterk tiju en krachtig z wilde bigven leren voor haar kipd wiens eonige ateun zg was lo aulk een oogenblik ran atrgd é haar een plaats uit oen ran baar Herelingssehrgrin die aldus luidde Ala de smart D orerweldlgt en a allo lerens lust en lerensmoed dreigt to outaemen sta dan op en zoek iu uwe omgeting uf aar geen tranen I te dn en geen leed te roFzaehten geen helpende hand toe lesteken uj en waar gij anderen helpt en troost zal de rredo Gods ook in aw harte nederdalen en de Trooster zal ook roor u gekomen zga I Als een ringerwgzing Jao boren besehouwde zg dellen wenk en door baar afj zonderd levert weinig met anderen in aanraking komende sprak ig eraa net haar geneesheer rertronwelijk orer haar pUa om de middelen haar gesohonken en den rrljee t d dien zg had in het belang ran pagelukkigoo te besteden Door hetq ingelioht wenl aQ de weldoende eofri die in rele getidnen en de wederpartij harerzijds niet ook van oordeel is dttt het amendement Van der Kaay c s op nig punt ongrondwnttig is want dan zouden de voorstellers ook tot wijziging geneigd moeten zijn Beide groepen moeten gemeen overleg plegen maar geen van haar mag van de ander vragen wat ieder voor zich overtreding dor grondwet acht omdat daarbij het geweten gebonden is Wjj gelooven dat dit inderdaad zoo is Hot is gemakkelijk gezegd geef den heer Tak zijn zin het zal zoo n vaart nie loopen I waarom alles gewaagd aan eon broedertwist over kleinigheden aan een grensgeschil In dien geest had het Handelsblad gesproken door te vragen waaromde oppositie maar niet toegaf Men vergete echter niet dat een volksvertegenwoordiger door zijn eed gebonden is aan de grondwet en dat van romand die in gemoede overtuigd is dat een wetsvoorstelmet de hoogste staatswet in strijd is niet gevergd kan wordon dat hij tor wille van den lieven vrede eenvoudig over zijn bezwaren heenstapt Wel staat het in de macht der Regeering en haar geestverwanten rekening te houden met de opvatting der opponeer nde liberalen al noemen zij die bekrompen en achterlijk Met handhaving van positieve kenteekenen is niets overstuur en ten allen tijde kan de latere wetgever zoo nuodig de wet herzien Ook ons komt het onbegrijpelijk voor dat de heor Tak wien het toch zeker voornamelijk te doen is om bet kiesrecht beter te regelen ten tweeden male zijn naam zou willen verbinden aan eene scheuring in deliberale party Als minister opgetreden in naam der liberalen en dus in de eerste plaats geroepen hun beginselen in practijk te brengen en met hun wenschen te rade te gaan dient hij zich niet bij voorkeur toe te leggen op het iaoogsten van lof bij radicalen en antirevolutionifiren maar behoort hij als bedachtzaam staatsman iets van eigen inzicht op te offeren om zijn staatkundige lastgevers te voldoen zich wat meer plooibaar te toonen ten einde de massa der liberalen bijeen to houden Niet onverdiend is de tuchtiging welke den heer Van Houten aan het bestuur aan rele ziekbedden lafenis en roraterking bracht en rooral door haar persoonlg kheid zooreet troost en zegen rerspreidde Zoo had haar dokter hitar ook in kennis gebracht met een haiarader die in bet laatste tgdperk ran tering was en daar hg al jaren lang over het gezin gegaan had haar deelneming en belangstelling opgewekl in hun treurig lot Hendriks zoo boette do lyder wae roor vgftien jaar met een knap en tegeltj c meisje geluwd en boe wel in bekrompen ometandighnden rerkeerende waren tg rgk in liefde en vrede Zij hadden twee meiq aa en ééa zoon e maar na de geboot e ran dit Uatste waa do moeder niet meer zoo flmlTen sterk als s geweeat wat zij kon maai niet op yhaar rerhaal kome zooala de buren het uitdrukten die hnar daarom bereidwillig de behulpzame hand boden Dit ging evenwel op den duur niet eo zoo moest zij hoe noodo ook er wel toe overgaan om een vreetade ala werkster te neden De winter die op de geboorte van den kleinen Frana volgdn waa tang en streng rn als vrouw Hendriks na èen onruatigen nacht mei haar zuigeling deorgebraoht te hebben vóór dag en dauw er uit moeat daar de werkslar niet róót Ö uur kwam en hian en kinderen dan reeda naar de fabriek en naar sohool moesten zijn woa zg al doodaf roordat de dag eigonigk begon Toen haar dri tal dan ook de mazelen kreeg bezweek zg onder haar taak en de eerale uitgang van de belde meisjes met haar rader was naar haar moeders graf Gelukkig nam een raedeljj de buurrrouw de toTg roor het jongste kind tegen een billijke reifoeding op lUi maar aU HendrUciiioIrVazonde der Liberale Unie toedient Wellicht is de qualificatie dat zij nog wufler is dan de spreekwoordelijk veranderlijke vrouwen en winden wel wat sterk gekleurd maar zeker is hel dat haar manier om haar taak ep te vatten aan groote bedenking onderhevig is Aan kunstgrepen om de publieke opinie der liberalen te maken of te kleuren is zij stellig niet vreemd Van meer belang komt ons echter voor het betoog dat vMr alles het byeoflbouden der liberale strijdkrachten de groote eisch is van het oogenblik Als tegenstelling met de kieswet wjjst de heer Van Houten op Pierson s belastingontwerpen wanrby niet zoo geschetterd werd over de verschilpunten die aanvankelijk tusschen regeering en Kamer be8tonden en waarbij het Voorloopig Verslag op andere wijze dan dat over de kieswet werd beantwoord En dan terloops afkeurende dat er nu Aeder loden derliberale paf tij op sprong schijnen te staain m mr Trenb te Veendam in de Kamer te brengen een man van wien hy overtuigd is later niet ver to zullen afstaan maar die nog behoort tot eene partje die do liberale bestrijdt zegt de heer Van Houten dat hij door jp sameqwerking der liberalen van alle sclmkeeringen alleen met uitsluiting van heele en halve socinlisten aan te dringen zich natuurljjk aan menig verwjjt blootstelt Vooral antirevolutionaire en radicab organenjweeklagen er over dat hij landsbelang bij partijbelang achterstelt Maar het zijn allen vossen die e passie E reeken Het overwicht der liberale beeginsolen dat in het oog van den beer Van Houten het hoogste landsbelang is wenschendo is de onmisbare voorwaarde om dezen wensch vervuld te zien dat de liberole partjj meerderheid zij en hare l denzooveel mogelyk geljjken tred houden in de practische politiek Qeen opoffering van beginselen vraagt hjj maar wol het tjjdelijk laten rusten Van vraagstukken die de partjj verdeelen mits er in het algemeen geen btiistand zij En thans hebben de vooruitstrevonden zich minder dan ooit over do meer conservatieve elementen der liberale partij te beklagen Elk vraagstuk kan de liberale party zooals zg thans is samengesteld tei hand nemen behalve in zijn somber vorbtgf er ruste legde dan vroeg hg zioh vaak af hoe het verder gaan zou f In den bügione hadden hg en zgue trouw door zuinig overleg van hetgeen hjj als meesterknecht in oen fabriek verdiende k nnau rondkomen niet alleen maar zelfs bet eerste jaar toon zg ileehta met hun beiden waren wat kunnen op zij leggen voer d u kwaden dag In een begrafeuisbus was hg ook gegaan maar schoon hg op aansporing van zijn patroon die veel belang in zgn onderboorigcn stolde wol vonk over een levens verzekering gedacht bad opdat vrouw en kinderen toch iets zouden hotUien nia hij van hen werd weggenomen maar de laagst gestelde premie was hem nog te hoog en door hüt sukkolüii van zgn vronW was zelfs al hetgeen zg in de spaarbank üadden zoo goed als verdwenen Nu eroDwel wofe het nog moer noodig geworden alle krachten in te spannen om tot zulk een voorzorgsmaatregel te kuraon en hg étt s avonds ea dikwgU tot diop in den nacht te werken om door teekeningen ou achrgfwerk zooveel te verdienen datby de premie vaa een solide lovenaverzekeriug die hom aan de band was gedaan bijeen kun brengen Ktiidulgk whb h j zoo ver en vol moed begaf bg zioh naar het kantoor van do administratie Men wilde het contract daar eohtej niet teekenen zonder een deolaratoir van den geneesheer en deze o sobrik t weigerde dit daar bg zgn borst niet goed in orde vond Wel bad Hendriks dien winter zwaar gehoest maar had dit aan rerkohdheid toegeaohreren wel bad hij vaak pgn in de zgde eo bleef heeseh maar dat b die rreeseljjke liekle had daaV d v één de verhoudingiussohen Kerk en Staat Bene zuiverder verhouding tusschen kerk en staat te brengen en de budgetten van eeredienst op te heffen dat kan eerst wanneer de voorstanders daarvan niet meer met elkaar over andere onderwerpen harrewarren en men uitzicht heeft op krachtige hulp van de zyde der door den staat in haar Wkelyk streven belemmerde groepn Dat uiuicht kan men echter van dr Kuypor niet hebben Vrijheid der school was jaren lang zyn wachtwoord maar in de practijk liep het uit op subsidie on onvryhoid In bondgenootscliap met hem voor de vrijheid der kerk te stryden zou ton slotte eveneens uitloopen op het rani soeneercn der schatkist ten behoeve d r doleantie Den status quo handhaverh dui het eenig mogelyke In hel algemeen mag men niet vergeten dat do taak in de politiek tweeledig is het verkeerde in he bestaande te verbeteren on hetgeen daarin goed ii te behouden Op het laalate deel der laak moA men vooral bedacht zyn nu in de aiitirevolutionaire uit haren aard meer consbrvatieve party eene richting de bovenhand schynt te erlangen die ten einde de liberalen van het bewind te veiwyderen jim een zachte uitdrukking te gebruiken weinig kieskeurig is in hare alliantiün en christeljjkantirevolutionair doet samengaan mot antichriatelykrevolutionair Ook in de katholieke party getuige de redevoeringen van den heer Schaepman voarVj buiten en van den hjBer Kolkman in d Kamer is eene gisting die verbiedt haar in haar geheel nog eene behoudende party te noemen en die tot eene krachtige liberale rechtsontwikkeling medewerken maar mogelyk ook in staatssociaUamo ontaarden kan Op dit alles lettende is naarde meening van den heer Van Houten de stryd over de kieswet onmiskenbaar tevens een voorpostengevecht tusschen liberalisme en socialisme Zoodra het uitgebreide kiesrecht den naam van socialist tot een veiligen naam maakt by de stembus en omgekeerd de liberalen verketterd worden zooals thans de socialisten zal men menigeen laatstgenoemde qualificatie zien aanvaarden die zich nu nog liberaal noemt en zich by de liberale party aansluit maar geen kruid voor gowasoen scbgnt dit dmkbeeld dued hem huiveroii ea liiold hem dikw jla don alaap uit de oogen Wat zal er van m n kinderen wordeu ala ik word weggenomen vroeg bjj sioh raak af tonder het antwoord te kunnea rioden In bet weeshuisF neou dal kan niet Om a n kinderen in bel Bu gerweeabnia te kunnen krijgen had bjj ntet lang genoeg in de stad gewoond en in het Uiaoooie Waeihuis konden zg evenmin komen daar bg gelgk helaas zooveten in dezen tgd telkens uitgesteld en verzuimd had openbare belgdenia dea gelood af te leggen en zich bij de gemetinte aan te sluiten hoewel bg dikwgli ter kerk ging of vroeger sün vrouw er de gelegenheid oe gaf door op do kindeiin ts paasen Dua soudon z n kinderen aan hel Burgerlgk Armbuatuur verrallen en raisebion wel in een armbuis moeten gaan met ouden eo gebrekkigen met afgeleefde bodelaars en zulk rolkje 0 bg die gedachte drong een tranenstroom hem uil de oogeu en bevochtigde cgn peluw Dan zag hj weer in zgn vurboelding hoe een goede vrouw ala hel werk was afgedaan de beide meisjea toen zg nog klein waren op den aehoot koe nomen en met haai zingen twee klodertjea bfj olkaar of Jannemsn zou uit rgden gaan welk een pret ta dan hadden en moeder telkeua meer ma at xingen of vertellen eu hoe noode iH da0 naar bed gingen maar hoe moeder ook dit kroia aU zooveel anderea in hun Uvea met roten wist te omhangen door allerlei invalteo verhaal fii luchlkaaleelen