Goudsche Courant, woensdag 1 november 1893

It De stoomtramdienst Utrecht Vreeswyk isthans geëindigd Stoombai ea voorzien in ebehoefte aan reisgelegenheid Te Deventer ging Donderdag 19 October een bediende voor n patroon op reis om gelden te innen en by zyoe klanten commissies op te nemen Vrydagavond 20 October raoöst hy weer tehuis zyn doch tot dusverre is hy niet teruggekeerd Volgens een Russisch berichtgever v n The Standard ia admiraal Avellan voornamelyk tot bevelhebber van hej eskader dat nai Frankryk ging gekozen onifdat hy niet zoo heel vlot spreekt De minister van Marine had een voordracht van admiralen voor deze geladenheid opgemaakt en legde die den Czar voor De Keizer vroeg of die heeren allen goed Fransch spraken en toen hy een bevestigend antwoord ontving vroeg hij een lyst van admiralen die geen of weinig Fransch spraken uit welke lyst hy een keuze deed AIb ik een admiraal zend die vloeiend Fransch spreekt moet de sGzor daarby opgemerkt hebben dan weet de Hemel wat hij misschien niet al zeggen zou en dat mo t ik voorkomen In eene vergadering der kies vereeniging Eendracht maakt Machte te Veendam verkregen mr E A Smidt 7 A Winkler Pribs 6 mr W F Trenb 3 mr J A van Gilse 2 en mr P J G van Di elen 2 stemmen ternyl 1 stem in blanco is uitgebracht Dé uitslag dezer stemming zal aan het hoofdbeistuur van de centrale kiesvereeniging worder medegedeeld Door de liberale kiesvereeniging Sappemeer werd mr Van Diggelen candidaat gesteld In de eergisteren Zondag te Veendam ge houden vergadering der Centrale Liberale Kiesvereeniging werd de voorloopige candidatenlgst opgemaakt Daarop werden gebracht mr Van Diggelen te Zwolle met 67 stemmen mr Treub te Amsterdam met 32 stemmen mr Smidt te Utrecht met 32 stemmen mr Van Gilse te Rotterdam met 11 stemmen Winkler Prins met 6 stemmen dr Blink met 5 stemmen en nog enkele andere candidaten die slechts een paar stemmen hadden bekomen Het gemeentebestuur van Weert ontving aanachryviug dat er aan boord van een schip in aantocht uit België on liggende naby sluis 16 in de Zuid Willemsvaart eene verdachte ziekte vermoedelijk cholera asiatica heerscbte De geneesheer uit Weert werd daarheen gezonden ora een onderzoek in te stellen doch hem werd de toegang tot het schip duor den schipper geweigtffd die voorgaf dat de zieke beterende was Eene week of drie geleden overleed iu eene onzer provinciesteden de vrouw van eenen herbergier en deze trok zich dat verlies zóó sterk aan dat hy besloot haar in den dood te volgen De buren zagen den man op wien niets te zeggen valt wel in geen 14 dagen Zyn huisbaas kwam voor eene gesloten denr die bovendien was dichtgespykerd De politie werd gewaarschuwd en zy wist het huis binnen te komen Thans bleek dat de ongelukkige ntan iu zestien dagen volstrekt geen voe l gebruikt had en alleen nu en dan wat Boonekamp dronk Men hoopt hem door liefdevolle verzorgingvan zyn droevig voornemen te brengen enheeft hem onder geneeskundige bebnndeUnggesteld I Op 1 November al de Exploitatiemaat scbappy een groot aantal barer treinen doenverwarmen met stoom inplaats van zoo alsvroeger met stoven Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Wloterdleost 1893 94 Aangevangen t October TU 1 van Greenwicli 00 BDA BOTTEEnA M 11 S8 18 58 1 05 1 18 1 19 8 38 1 88 1 ROTTERDAM 9 51 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 01 9 40 10 46 11 86 11 48 I 9 S6 9 44 9 6C 9 80 10 6 08 6 13 e si 6 19 a 36 8 30 10 8 06 9 36 Goud 7 80 S 40 0 04 9 87 10 49 18 11 lOl o 1 8 7V56 4 6 6 87 6 69 7 13 8 86 9 37 10 46 11 11 11 80 Z 7 M 7 49 8 69 11 01 1 13 e 4 67 Htg é8 i8 9 18 9 34 10 07 11 87 12 41 12 61 1 43 1 67 4 86 6 86 5 66 0 41 7 43 8 66 10 16 11 16 11 40 18 GO I D A l TKIOHT 8 09 8 60 10 07 10 64 9 04 1010 28 1 8 41 9 32 10 40 U 8 8 4 16 4 47 6 23 6 01 7 46 8 38 10 08 6 87 7 69 10 22 5 04 5 44 6 17 8 06 10 88 i 6 19 6 60 8 13 10 34 Utrecht 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 46 1 20 3 08 3 60 4 48 5 29 6 81 6 36 8 23 9 10 10 62 GOUD A A HSTIiRDAU 10 08 10 66 18 11 2 61 4 47 6 2S 7 46 10 08 10 66 18 1 1 3 40 6 46 6 36 0 37 11 10 8 81 10 19 10 56 18 48 2 83 8 1 11 09 8 37 8 40 11 16 2 44 8 46 11 88 2 61 4 10 7 83 9 47 4 86 7 40 10 01 De hoer Van Houten ziet nu repda verkapte socialisten in de andere partijen werkzaam ten behoeve hunner toekomstige partij en eene uiting daarvan ziet hij in den strijd voor het opnemen der bedeelden onder de kiezers Die bedeelden in werkverschaffing opgenomen zijn de type van de toekomstige socialistische staatsburgers volgent de sooialistische voorstellingen dan niet meer schraal gevoed en schamel gekleed toaar als de heeren en dames an Bellamy zich voordoende Maar voor de teeds toenemende offers van persoonlijke vrijheid die de socialische inrichting van den staat zou eischen wenscht de heer Yan Houten het land te bewaren en die dat met hem wil spoort hij aan onwrikbaar vast te houden aan het beginsel hetwelk ook de minister Tak heet te eerbiedigen maar niet doet het beginsel dat wie niet voor zoover dit wegen den uiterlijken staat eenig onroerend of roerend bezit of eenig intellectueel kapitaal mag worden ondersteld uit eigen middelen In zijn onderhoud en dat der zijnen voorziet ook geen volgereohtigd staatsburger mag blijven of worden Op dat punt zegt de heer Van Houten ligt de wissel der in haar verderen loop sterk uiteenloopende lijnen waarvan de een den tegenwoordigen koers volgt de ander op staatsvoogdij en socialisme uitloopt BINNENLAND N GOUDA 31 October 1893 Ds H PiersoD uit Zetten hield gisteravond in Kunstmin eene geestige canaerie waarbij hg ten sterkste aandrong om alles in het werk te stellen tot bet verkrijgen eener vriJe school De nog aPpedanto stelling dat de clir school moreel finantieel paedagogisch en politiek zoo veel hooger staat dau de openbare werd door spr van ziJn standpunt op handige wijze verdedigd Moreel daar ziJ de staatszorg wil overdragen op de ouders finantieel daar ziJ all goedkooper doet paedagogisch omdat het kind moet leeron alles ter eere Gods te verrichten en politiek daar zy het woord van Christus bevestigt Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard i De liberalen en de heeren in den Haag kregen er nog al eens yan langs de vreeën orde oefeniingen ww en daarbij tamöl k bespottel k gemaakt het schrappen van de vormleer als leervak het bouwen van ondoelmatige scholen insgelijks Een vrge school voor heel de natie wenscht spr en dau die staatsexamens en dat staatstoezicht maar als ballast over boord Scholen voor cdke richting op godsdienstig en poliUek gebied tot zelfs socialistische toe Dan ÏWam er weer wat leven in de brouwery eü de concureutie aou het onderwas tengoede komen Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt alleefa de Voorzitter scheen bet niet geheel eens te zgn met den spr en d ed daarom nog een enkele vraag De zaal vas tameiyk bezet en alle lpartyen zoo wat T ertegenwoordigd 7 S6 8 35 J S8 8 48 7 S9 8 49 7 48 8 56 7 56 06 Oouda Meordreoht Nieuirerkerk OapeUg Bottaidiai 7 6 Botterdun OapoUe 5 10 Nisawerkitk 6 19 Moordrechl 6 86 Oouda 6 88 1 13 1 18 1 84 1 33 1 Bl Kr 7 47 Z Z gw 7 68 9 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 13 11 10 Gh ada 6 36 6 40 7 66 8 0 Oadaw 6 60 6 Ti4 Woenlea 6 67 7 018 11 HarmiloD 6 04 7 08 8 81 9 10 Qoada 6 40 Amterdai Wp 7 69 I 4 11 10 9 86 Aautndam OA 8 14 Donderdag 9 November heeft de tweede abonnements voorstelling plaats in de Sociëteit 0n8 Genoegen Deze voorstelling wordt gegeven door de Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten directie de hh Le Gras en Haspels Opgevoerd wordt De Erfenis van mflDheer Plumet Biyspel in 4 bedrflven DÜu in treden op de dames v Kerokhoven Jonkers Coelingh Vordermau Marie van Egsden Vink Alida Klein en de hh Willem vnn Zuyien Tartand VerBcbopr Henri de Vries D Haspels J Haspels Le Gras van Kerckhoven en vau Eysden Toi nastokje wordt gegeven Regen enZonneBchyn Blyspel in 1 bedryf Zondag 19 November a b hoopt deAfdeeling Gouda van den N R Eath Volks bond iu Ons Genoegen bg gelegenheid van het Patruonfeest een feestavond te organiseeren De zangvereenigiog uit genoemde Afdeeling telt reeds een dertigtal zangers waaronder r goede krachten Op de lyst der bekroonden by den grooten wedstrgd uitgeschreven doordeKindercooraut komen o a voor in de Tweede Afdeehog 1113 jaar P Haverkamp en W C Haverkamp te Gouderak en Lambertus H Posthumus t Gouda reep met een 2n 3n en 5n prys bestaande in een boekwerk Het zoontje van Boerma kreeg gisteren avond op de Kleiweg een zenuwtoeval na bygekomen te zyn werd hy naar de onderiyk woning op de Raam gebracht De uitslag van het toelatings examen dat onlangs plaats had aan de Burgeravondschoot was aldus toegelaten 27 leerlingen afgewezen 13 candidaten De school telde by den aanvang 103 leerlingen Voor de betrekking van gemeente secretariE te l ieuwerkerk a d IJsel zön op de voordracht geplaatst de heeren H de Lamaar te Wateringen en C G de Klerk te Goudswaard De Hooge Raad verwierp o a het cassatie beroep van G D te Schoonhoven tegen zyue veroordeeling door de Haagsche rechtbank en het zelfde Hof tot zes maanden wegens verduia f tering Daar het aantal jongelingen dat zich voor vrywillige oefeningen in den wapenhandel aan gemeld had te klein was zal dezen winter te Berg Ambacht geen cursus gehouden worden De tweede leesvergadering der Vereeniginglf Winterlezingen te Berg Ambacht zal o Vrydag 17 Nov a s gehouden worden D4spreekbeurt zal alsdan worden vervuld doorden heer D C de Koning hoofd der le Oprnb School te Stolwijk Te Leiden zal eene Studenten Geheelont houder8 vereeniging worden opgericht Een landbouwerawoning onder Haarlemmerliede met 11 H A weiland bracht ii publie ke veiling op 22490 12 jaar geleden waa dit hofstede aangekocht voor f 36 000 Met het oog op den drnk der tyden maken zich meerder gezinnen zoowel in deze gemeente als te Haarlemmermeer tot landverhuizing gereed In de gemeente Naaldwijk is uit een slootjej terzyde van den Broekweg opgehaald het lyk van eene bedelares uit Delft die sinds eenige d en vermist werd Op het lyk zflo eenö flesch en een glas gevonden 12 18 10 56 11 08 11 09 11 16 11 86 7 25 7 47 8 18 10 03 10 11 7 46 8 07 9 49 6 11 6 16 6 28 6 31 6 36 9 58 5 08 10 11 11 86 6 60 9 67 6 9 66 1 18 Vrgdag en Zaterdag heeft er in het Poolsche koffiehuis op de Zuidblaak te Rotterdam een nationale damwedstryd plaatsgehad waaraan 22 heeren deelnauien Een vyftal prgzen bestaande uit kunstvoorwerpen en geschriften op het damspel bHrekking hebbende ware beschikbaar gesteld De uitslag was dat de le prys werd behauld door den heer E J B van Vught te Amsterdam met 16 punten de 2e prijs door den heer J A don Arend aldaar met 154 punten de 3e en 4e prgs door den heer V Stams aldaar met 14 punten en door den heer Jan Leis te Kinderdyk met hetzelfde aantal pnnten en de 5e prgs door den heer Jan PUysier Azn te Ridderkerk met 12 punten Ieder speler had met ieder ander ééae party te spelen eeue gewone party telde voor een winstpunt en eene remise party voor eeu half winstpunt By het vo tbalspet in het Malieveld te sGravenhage is een der medespelers het slachtoffer geworden van dit gevaariyke vermaak By het wegschoppen van den bal werd n l een der jeugdige spelers door een makker hetscheenbeen stukgetrapt Een hospitaalsoldaatverleende op bet veld den eersten bystand waarna de gekwetste per rytnig stadaWaarts isvervoerd Nog steeds wordt bg het bouwen van locomotieven naar grootere snelheid van vflrvoer gestreefd Zoo is onhings tusschen Parys en Marseille een afstand van 86 KM een nieuwe loc otief in dienst gesteld die met inbegrip vafi alle oponthoud 8Q KM in het nar aflegt zoodat de duur der reis tusschen die beide steden van 14 op 11 uren is verminderd Voor het vervoer van sneltreinen tasschen Londen en Edinbnrg wordt een l8co j motief gebonwd die op horizontale gedeelten van den spoorweg niet minder dan 160 KM in het uur zal afleggen en bestemd is ora den duur van den rit zonder eenig oponthoud tusschen de eindpunten van 8i a 9 op slechts 6 uren te Een misdadiger die in 1850 ter dood was veroordeeld doch gratie had gekregen en nu voor zgn leven te Berlyn gevangen zat is zyne verdere straftyd kwytgeHcholden De 63 jarige man vroeg dringend dat men hem in de gevangenis zou laten hij gaat eeu zeer onzekere toekomst tegemoet en voelde zich in de gevangenis zeer op zyu gemak Zyu verzoek kou niet worden iugewilligd De sedert 23 Juli verdwenen A F J Engel oud 16 jaar uit Markeloo dien men reeds vermoord waande is door de politie te Enschede aangehouden Hy kwam uit Pruisen doch wyl hy geen papieren kon overleggen was hy over de grenzen gebracht Hy is door de politie teruggebracht naar den burgemeester van Markeloo pi Het bestuur der Vereeniging tot Christetyke verpleging van krankzinnigen stelde in zyn jongste algemeene vergadering op Veldwyk gehouden de bouwplannen vast voor de derde stichting te Zuid Laren Men zal daar beginnen met den bouw van een administratiegebouw 4 paviljoens 3e klasse keuken dokterswoning ziekenbarak lykenhuis met sectiekamer werkplaatsen en watertoren ZooJra de Koniokiyke goedkeuring daarop ia ontvangen zal men tot aanbesteding overgaan Men hoopt daar met 1 Januari 1895 weer ruim 100 patiënten te kunnen opnemen Ook besloot men tot den bouw van een nieuw paviljoen op Veldwyk voor mannelyke patiënten le en 2e klasse De aanvragen tot opneining van patiëntenzyn zoo veelvuldig en zoo dringend dat hetbestuur zich geroepen achtte al het mogelykete moeten doen om aan de aanvr en te kunnenvoldoen Prot N Br De rust is te Geldersch Veuendaal nog niethersteld Zaterdagavond moesten de uit Arnhem gedetacheerde militairen wederom onderde wapenen komen De politie belette opgrondder gemeenteverordening den verkoop van de Voorwaarts en hierover was men niet tevreden Korten tyd moest do weg naar hetstation van de lyn Amersfoort Kesteren waarde colporteur van gez d blad vertrok doorde militairen worden afgezet A C 7 10 1 84 4 50 4 57 6 04 6 11 6 20 9 40 9 47 9 64 lO l 10 10 11 08 O 0 n D A 11 60 12 80 6 66 6 03 6 10 6 17 6 86 1 46 1 66 2 08 2 09 2 16 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 37 2 60 8 48 12 40 4 40 8 48 6 66 19 08 3 10 4 Ö8 10 80 10 38 DBN Haag GOUDA sHage 5 48 7 80 7 43 9 88 9 46 10 1411 3312 16 1 88 8 15 2 46 3 43 4 16 4 48 6 81 7 4 48 7 06 7 11 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 9 4i 9 64 Voorb 6 54 N d L d6 69 i ZtgwüM Bl Kr 6 14 Z f M 6 1 6 09 10 41 Qnuda 6 30 7 60 8 13 9 68 10 16 10 68 18 03 18 46 8 80 2 46 8 16 4 18 4 43 6 80 6 61 7 48 8 36 lO OtD T B 1 O H T G ODD Ulreolit 6 33 7 60 9 9 68 11 84 18 03 18 60 3 10 3 68 4 48 6 88 7 48 HarmelSD 6 47 8 03 10 09 18 19 8 84 4 06 4 66 Woorden 8 63 8 10 10 16 18 88 4 18 Uudanter 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 aouüa 7 20 8 38 9 84 10 37 18 06 12 66 1 88 3 60 4 87 6 80 7 08 8 80 AUSTÜBOA H B O U O 1 Amatcrdam O S 7 65 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 AKaterdam Wp 6 60 8 10 9 66 11 16 11 48 1 66 4 9 Oouda 7J0 8 19 10 44 ll l l t6 1 60 10 De Baad an toelicht op de spoorwogdiengten heeft in het feit dat Itinderen die onder eenen aluitboom van den spoorweg waren doorgekropen werden OTorreden aanleiding gevonden om een ondersoek in te stellen naar de noodzakelSkheid van het aanbrengen van traliewerk aan sommige afsluitingen van spoorwegovergangen De spoorwegmaatschappjen ontvingen reeds aanwijzing van de overwegen waarbg door het rpstoezicht die maatregel gewenscht wordt Aaa de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp bevattende de voorschriften vereiscbt om te geraken tot de aanwijzing van hen die tot krggsdieost verplicht znllen zyn Dit ontwerp bevat 199 artikelen De voorgestelde bepalingen zyn hoofdzakelp van zuiver administratieven aard Ofechoon ze verband honden met de militie en schntteryvoorstellen kunnen ze geacht worden noodig te zgn bjj elke regeling van den verplichten krggsdienst waaraan het beginsel van algemeenen dienstplicht voor de mannelijke bevolking van zekeren leeftfld voor zoover zjj lichamelijk tot den dienst geschikt is en niet onwaardig ia om bg zee of landmacht te dienen tan grondslag ligt Door deze voorschriften in een afzonderlijke wet op te nemen zal beter eene wenscheljjke scheiding worden verkregen tusschen het tjjdatip waarop de burger met betrekking tot den dienstplicht nog niet onderworpen is aan het militair gezag en dat waarop hjj deel zal nitmaken van de krygsmachl te water of te land Te Linachoten is 26 Oct het nienwe kerkgebouw de Ger Gem in gebruik genomen Sij deze plechtigheid sprak Ds Darger van Driebergen naar aanleiding van Ps 126 De Heer A de Boer waarschuwt in De Standaard de lezers tegen de mooie berichten over landverhuizing naar Amerika geljjk er nog onlangs aan dat blad uit Colorado toegezonden werden Hy ontleedt die berichten en licht tos in welken geest ze dienen opgevat te worden Zgne slotsom is geheel inovereenatemming met hetgeen Ëricus hierover onvermoeid verkondigt Waarom koopen lieden met kleine middelen niet liever een etuk goeden heidegrond bier dan op onbetrouwbare gegevens naar Amerika te verhuizen Iemand die met zjjn gezin naar Amerika vertrekt heeft zooveel kosten voor reis en uitrusting te maken dat hjj bier blyvende voor dat geld oen flink huisj zou kunnen bouwen In Amerika aangekomen moet hy zooveel leergeld betalen dat hji hier blijvende voor dat geld een aardig stuk goeden heidegrond zon kunnen koopen I Verplaatst n nu eens in deze beide door ons gedachte toestanden a Ta zoo iemand naar Amerika vertrokken dan heeft hg op verschillende wijzen vooveel moeten uitgeven dat zgn kapitaaltje tot oen klein bedrag is ingekrompen Daarom moet hij met schulden bezwaard werken in een vreemd land Voorts moet hg zich ontberingen getroosten om zoo mogelijk nog eenmaal zgne scholden te kunnen afdoen Slaat het echter door ziekte of wat dan ook tegen dan is hg weg b U zoo iemand hier gebleven dan heeft hij een stuk rond en een nieuw huisje in eigendom en dnarbg nog wat geld om zich op doeltreffende wgze te kunnep inrichten Hg is dus van geen mensch afhankelgk en heeft goede vooruitzichten Het woord heidegrond schrikke niemand af want er is genoeg heidegrond hier dien men soms in Amerika te koop aanbiedt Heidegrond moet men ontginnen doch de meeste gronden in Amerika moet men ook ontginnen Arbeiders en proletariaat Onder dezen titel bespreekt de Standaard den aandrang die in den laatsten tijd herhaaldelgk werd vernomen om de overheid meer met de armenzorg te belasten Het standpunt daarbg ingenomen noemt het blad ten eenen male valsoh De massa behoeftigeu zegt hg bestaat uit twee zeer onderscheidene categorieën het proletariaat en de hulpbehoevend geworden arbeiderafamiliên De eerste categorie schat De Standaard op niet de helft van de tweede Wie nu vóór pensioneering der werklieden ia moet het vraagstuk der armenverzorging niet principieel ter toetae brengen en definitief regelen willen alsof voor de beide categorieën te zorgen ware Gaat toch de pensioneering der werklieden door en wordt deze zoo gere geld dat zg afdoende is dan heeft de armenzorg der toekomst sleohta te zorgen voor het eigenlgke proletariaat Als men nn uitsluitend met dit proletariaat te rekenen beeft dan wordt de blik dien men op de te volvoeren taak krjjgt een geheel andere Terwgl on toch de krachten derkerkelgke en particuliere liefdadigheid geheel te kort schieten ora in den verdrievoudigden nood te voorzien zullen bij het terugbrengen van de armenzorg tot hare ware proportiën die voorhanden krachten in verreweg de meeste gevallen geheel berekend blgken om den bestaanden nood te lenigen De bemoeienis der overheid zou dan èn een veel beperkter karakter dragen én eenen anderen grondslag krygen Men staat dan tegenover de slarhtoffers van het ongeluk of van eigen en ander schold tfwit de indeeling van deze twee hoofdcategorieën die nimmer vermengd mogen worden en hare ondervordeelingen zal de kerk zich dan eenen vasten regel ran eigen armenverzorging dienen te stellen Op de particuliere liefdadigheid kan uiteraard niet dan door voorlichting en vermaan gewerkt Die voorlichting kan de politie verstrekken door alle onverzorgden en niet gepensioneerde armen die niet door de Kerk verzorgd worden te registreeren en politietoezicht te houden op huu gedrag Op die wijs zal het proletariaat van het ongeluk al meer van het proleïariaat door eigen schold worden afgesobeiden j de overheid zal dit laatste in bedwang kunnen honden en voor zoover het hul eIoos zg het ook door eigen schuld blgfl staan het ter wering van erger van eene broodwinning voorzien Gisteren werd het Zaterdag gestaakte onderzoek in den omtrek van het Paviljoen op den Laarderherg voortgezet en was ditmaal de heide aan den anderen kant van den straatweg achter den watertoren aan de beurt Om tien uur werd met het onderzoekeen aanvang gemaakt Er was wederomeen troep van ongeveer driehonderd man artillerie en infanterie onder bevel van den kapiteinVan der Nagel De majoors v d Wal eijSchoch kwamen ook het terrein in oogenEchou nemen Ij Het stuk hei dat nu onderzocht werd wns een lange smalle strook vlak achter deïi watertoren en de schietbaan met tal van open zanderige plekken Aan drie zijden is d ze strook door een boschrand omringd Hut is een moeilijk te doorzoeken terrein lastiger dan de Blaricumsche heide die Zaterdag tevergeefs werd doorzocht Het onderzoek geschiedde zeer nauwkeurig en systematisch De heistrook werd door middel van vlaggetjes in afdeelingen van 100 M breedte verdeeld en in ieder deel ging een ploeg militairen aan het werk Elke kuil werd uitgegraven vooral zocht men aan den kant van kuilen waarvan de losse rand gemakkelgk kou worden afgetrapt en waaronder dus een lijk gemakkelijker en sneller te verbergen zou zgn geweest dan in een nog eerst te graven kuil Ook de boschrand werd zorgvuldig uagespeurd de uitgestrekte eikenboschjes links van het te doorzoeken terrein waren reeds vroeger geheel nagekeken Tot den middag werd ijverig gezocht doch er werd niets anders gevonden dan id den boschrand een beeueu knoop en een half vergaan papieren servetje van het hdtel Lnarderbei g Behalve de militairen die dienst hadden en den Heer Batelt hoofdinspecteur van de recherche waren er ook pog eenige belangstellenden 0 a een paar teekenaars voor Engelsche tgdscbrifteu Sommige der officieren hadden bonden me degonomen om te speuren de dieren jaagden er naar hartelust achter de hazen en kongnen Het plan bestond om als de strook achter den watertoren geheel was doorzocht een onderzoek in te stellen op de hei tusschen het kamp en Bussnm Iemand werkzaam aan een der grootste bnnfciniichtingen te Amsterdam meldt ter waarschuwing het volgende s Avonds tegen elf uur van zgn kantoor huiswaarts gaaude ging by na in een Bar op t Bokin een grogje te hebben gebruikt huiswaarts Daartoe liep hy tusschen de Beurs en de achterzijde der huizen van de Wèrmoesstraat Op de helft van dien nauwen doorgang gekomen werd hg aangesproken door een vrouwspersoon waarbg zich uit de schaduw der huizen te voorschgn komend twee manspersonen voegden Hy werd aangegrepen terwgl de mond hem werd dicht gehouden om hem te beletten om hulp te roepen een portomoonaie inhoudende 12 gulden werd hem ontrukt waarna men de ledige portemonnaie hem naar t hoofd gooide Had men evenwel en dit zullen de aanranders zeker met leedwezen lezen ia zyn borstzak gegrepen dan zon een klein fortuin e hun deel geworden zgn i Boltenlandsch Overzicht Het wetsontwerp tot afschaffing der Shermanwet is door den Amerikaanschen Senaat met 43 tegen 32 rtemmen aangenomen De Norddeutsche AlgemeiueZt bespreekt in een artikel dat biykbaar door de regeeriog is geïnspireerd de feesten in Frankryk ter e der Russen Nude drukke dagen voorby zyn zegt het blad zullen onze westeiyke baren in de eerste plaats de zelfvoldoening kunnen hebben dat zy by de ontvangst van admiraal Avellan en diens officieren getoond hebben hun gastvrgen zin te kunnen uiten op eene wyze als wellicht nooit te voren De rijkdom van het Fransofae Tolk zgn ongevormde smaak de sier en de weelde van het Fransche leven hebben zich ter eere der gasten zooveel mogeiyk ingespauueu en door de samenwerking van hen die ontvangen werden en hen die ontvingen is de stemming opgevoerd tot eene hoogte waardoor alleen by den langen duur van het feest men niet den invloed heeft behoeven te gevoelen van lichameiyke en geestelijke vermoeienis Met deze balans der feestdagen is tevens hunne beteekenis aangegeven Zy waren een welsprekend eu glansryk getuigenis der vrïendschappeiyke gevoelens vau twee groote volken en zullen als zoodanig hunne plaats behouden in de geschiedenis ook al missen zy die formeele politieke kern welke alleen de overrijke verbeeldingskracht van staatkundige tinnegieters er in kon vindeu Lief desver klari Dg en huweiykscontract zyn dikwyis ver van elkan der verwijderd en zelfs in onzen t d is men nog niet gewoon verbindende afspraken te maken onder het gejuich des volks en by bet klinken der bokalen Eene vriendschappeiyke verhouding zooals gebleken is tusschen Rusland en Frankryk te bestaan kan van Duitsch standpunt rustig worden geconstateerd want de geestdrift waarmede de Franschen het bezoek van het Russische eskader hebben ontvangen is slechts eene nieuwe bevestiging van het oude en lang bekende feit dat Rusland overal waar de werkelyke of vermeende belangen der Russische politiek een beroep op de wapenen zouden kunnen vereiscben op Frankryk met zekerheid kan rekenen Voor Rusland bestond daarom ook thans geene reden om de kosteloos ontvangen vriendschap en de zekerheid eener eventueele militaire hulp met eenige belofte van wederkeerigheid te beantwoorden en zoodoende het voordeel te verliezen van in elk bizonder geval te kuunen nagaan of een eventueel optreden voor de Fransche belangen al dan niet wezen zoo in het voordeel x an Rusland zelf Van dit standpunt zullen wy later Zoowel als nu alle geruchten omtrent een Russisch Fransoh bondgenootschap mo en beoordeeten In het noorden van Frankryk slinkt het aantal stakers met den dag en sterk ook Verleden Donderdag was het getal nog moar 20 000 en over dat verminderen waren de Bocialiatische leiders niet weinig verstoord Ze poogden de werkstakers op te hitsen tot het plegen van geweld aan de ontrouwe broeders en het kostte aan de gendarmerie en de dragonders heel wat moeite ze uiteen te drijven en hun te beletten tot handtasteiykheden over te gaan In de omstreken van Lens trokken groote troepen onder het geschreeuw van Leve de werkstaking weg met Dupuy leve de Boeiale revolutie rond Hun optreden heeft echter niet geholpen Zaterdag scheidden zich niet minder dan 10 000 van de stakers af en gingen aan het werk Er blyven dus nog maar eeu goede 10 000 over waar heden nog velen zullen afgaan zoodat de anderen zich wel moeten onderwerpen De beweging is dus doodgebloed gelyk te voorzien was en zal misschien alleen in Kamer nog een staartje hebben als de sociiUftstAcipver de behandelingen der regeeriug gaan i j£gifn In de laatste zitfc fan het sociaal democratisch congreb te Xeulen werden met stoom eenige weinig belaugryke voorstellen afgehandeld en werden ten slotte in het bestuur der partij herkozen Bèbel en Singer voorzitters Aoer en Fischer secretarissen en üerisch penningmeester Daarna beham elde Bebel het kiesrecht voor de Landdagen De party besloot zich met de tegenwoordige verkiezingen niet bezig te houden maar duchtig propaganda te maken voor algemeen geheim rechtalreeksch en gelyk stemrecht voor de Landdagen Bebel las vervolgens een brief voor die minister Miquel als student aan Karl Marks geschreven bad en beloofde nog 3 andere brieveu by een volgende gelegenheid voor te lezen De brief bevatte niets belangryks De door graaf Taaife voorgestelde kieswethervorming noemde Bebel een succes voor de Oostenryksche sociaaldemocraten Liebkuecht bestreed dit en gaf het voorstel den naam gelegenheidswetje Sinjfer sloot den parfeydag met een rede waarin hy verklaarde dat het congres te Keulen waar centrum en nationaal liberalen hun hoofdkwartier hadden het volk zou verlichten en der sociaal democraten nieuwe recruten toevoeren wy zullen niet eer rusten eindigde de spreker vóórdat van de tinnen der sloten van de kerken en van de raadhuizen de banier der sociaaldemocratie wappert Nb een hoch op de roode mternaiionale ging de vergadering uiteeen De Braziliaansche minister van buitenlandsche zaken heeft op last van president Peixoto der N Y Herald een overzicht over den toestand in Brazilië gezonden waaraan wy het volgende ontleenen De schepen der opstandelingen zyn in do baai van Rio de Janeiro opgesloten en hebben veel geleden van het vuur der forten Twee oorlogschepen yn onbruikbaar geschoten do gewapende kruisers zyn zoo zwaar beschadigd dat zy nieti yfafi achte ayn de forten aan te vallen De f clvleu der oproerlingen poogden de baai te verlaten doch werden teruggeslagen Pogingen om te landen werden overal afgeslagen de republikeinen leden daarby zware verliezen Een oanzienlyke hoeveelheid kruit te Mocagne geborgen aan de opstandelingen behoorendo is in brand gestoken en ontploft De algemeene staatkundige toestand is goed er is geen betooging van het volk ten voordeeio der opstandelingen voorgekomen de garnizoenen der verschillende plaatsen steunen de regeeriog krachtig Hierop maakt Desterro een uitzondering De oproerige schepen die gebruikmakende van een stormachtigen nacht uit de haven konden ontsnappen slaagden er in te Desterro te landen en stolden daar een voorloopige regeering in samengesteld uit leden waarvan ternauwernood twee den voet aan wal durfden zetten Overigens bleef het geheele ryk dèr r feering getronw Een afdeeling oproerlingen uit Rio Qrande do 8ol die zich by de opstandelingen te Desterro wilde aansluiten werd verstrooid en liet hare wapenen en haar vaandel achter De finanoieele toestand van het Rykisganstig De schatkist kan betalen en te Londen is nog genoeg geld gedeponeerd om den opstand te onderdrukken eudebinnenlandscheen buitenlandsche schuld te dekken De Spaansche troepen in Marokko hebben Vrydag by Melila in een eerste worsteling met de Kabjlen een gevoelige nederlaag geleden door het sneuveleu van hun aanvoerder generaal Margallo gouverneur vau Melilla Zy waren bezig met het aanleggen van loopgraven vóór het fort Cabellos toen zy plotseling door 10 000 Kabylen overrompeld werden terwyl de gezaraenlyke macht der Spanjaarden over vier kilometer verspreid slechts 2000 bedroeg Margallo gaf bevel tot den terugtocht opdat de forten huu vuur zonden kunnen openen Dit geschiedde dan ook en de Kabylen leden zwaren verliezen maar toen Margallo van het fort Cabreziras epn uitval beproefde sneuvelde hy Volgens den ImparciaU sneavelden aan de zyde der Spanjaarden 70 man en werden er 122 gewond maar men gelooft dat de cyfers veel hooger zullen zyn De kruiser Venavi8ta kwam gelukkig te hulp en dreef de Kabylen door zijn artillerievuur terug Generaal Ortega wapende in alleryl de geheele burgerij die thans de wallen bewaakt Generaal Mathias zal het opperbevel overnemen en de Kabylen die nu sinds 48 uren niet meer gevuurd hebben aantasten zoodra versterkiogstroepen uit Spanje zullen aangekomen zyu In den Zaterdag te Madrid gehouden ministerraad is besloten niets geheim te houden en alle inkomende berichten in de officieele vGacetac te publiceeren T bladen vermanen tot kalmte maar beschuldigen Margallo van groote onvoorzichtigheid Nieuwe versterkingen zyn reeds onderweg Te Chicago heerscht groote ontroering over het vermoorden van den burgemeester dier stad Carter Harrison die Zaterdag avond half negen door een teleargestelden en naar het heet in zyn geestvermogens gekrenkten postjesjager of sollicitant Preudergast genaamd met vier revolverschoten in zyn eigen buis werd doodgeschoten De moordenaar werd gearresteerd en kou slechts met de grootste moeite beschermd worden tegen het woedende volk dat hem wilde lynchen Harrison was vyf malen burgemeester Hy zou de volgende maand in hethuweiyk treden Een onderzoek eindigde met de schuldigverklaring van Prendergaat die naar de terechtzitting verwezen werd Het Daily News verneemt uit NewYork dat de burgemeester zich steeds by de minstontwikkelde en oproerigste elementen aangenaam trachtte te maken en indertyd openlykinstemde met de terechtgestelde anarchisten II I II I I INGEZONDEN Mijnhtir dt Rtdactmr Gisteren avond trad in de zaal Kunstmin c van de sociëteit Ons Uenoegen f als spreker op Ds Pierson van Zetten met het onderwerp De Chr school beweegt zich op moreel politiek financieel en paedogogisch gebied in eene betere richting dan de de openb school c De Heer Pierson gaf ons iu eenige opzichten zijne opinie ten beste en kwam tot de conclusie We moeten hebben legio van scholen we hebben noodig scholen volgens de opvatting der voorstanders v h Christ Nat Onderwij scholen voor Doleerenden scholen naar de beginselen der Liberalen scholen in den geest der Sociaaldemocraten scholen voorRoomschKatholieken enz enz iu ém woord we moeten hebben vrge siAolen niets anders dan vrge scholen Maar dan zouden wg Ds Pierson wel eens willen vragen Hoe wil en kan hg want al men iets wil dient het toch zeker uitvoerbaar te zgn uit den tegenwoordigen toestand in den door hem zoozeer gewenschten toestand geraken En waar bigft Ds Pierson dan met zgne betere richting op financieel gebied En is Ds Pierson wel zoo zeer overtuigd dat de resultaten dan zooveel beter zonden zgn dmi