Goudsche Courant, donderdag 2 november 1893

Nov WateigetiJden Hoog Laag Hoog Laag Woonsd 1 Donderd 2 Vrijdae 3 Zsterd 4 üond 6 Maand 6 Uinad 7 11 16 7 40 U 87 8 0 8 25 47 9 12 V 34 9 59 2 12 10 87 2 60 1116 8 17 11 42 8 46 10 4 00 81 4 28 63 4 46 1 10 6 03 1 28 6 19 1 44 SprlngtU 10 en 35 Nov Haan Zon Not Opg A 1 1 23 2 M 3 47 4 2 06 6 3 21 6 4 40 7 6 66 Ondorg A Opg Onder 280 1 Nov 6 68 4 89 2 46 7 7 09 4 18 2 69 13 7 20 4 08 8 09 3 18 3 88 8 89 h H 46 y 48 l § 122 120 66 IJl 09 1 88 90 102 fVo 61 0 Donderdag 2 November J803 32ste Jaargang fiOIMHË COOtUVT Nieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De jirijs per drie maanden ig 1 25 franco per post f 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BurgerlUke Stand GEBOREN 28 Oct SaraRebekka ouders N A van der Kee en J van der Kint 28 Gernrdiis ouders D Sibbes en M Oosterling Johan Philip ouders J P Aret en I van der Uree 29 Pieter ouders C Bakker en J Wiezer Leouardus Adriauus ouders H F Sooffree en L de Hollander Cornelis ouders P de Groot en T Groenendyk 30 Dirkje Klazina ouders J Hardy zer en D A P Endenburg OVERLEDEN 28 Oct F Pastoors 8 j U m 29 E C OrooneDdnal 6 m 30 J IJegeer 17 d ADVERTENTIËN f 1 Danse et Main tien Ondergeteekende bericht dat de lessen in bovengenoemde vakken geopend zyn Aangifte van leerHttgen dagelgks ten huize van Mej de Wbd WKÜRMAN Gouda JEAN GAILLARD Prof de dause de la Cour Sftr N B By genoegzame deelneming gelegenheid tot oprichten eener CLUB voOr meergevorderden Bei ruimst gesorteerde MAGAZIJN in onderstaande Artikelen is dat van Zeugfslraat 91 Jiilst over de Drug Achier de Waag OrOUTDA Uitsluitend zeer soliede Alle Soorten Ruwe en Geëmailleerde Vulkachels Geëmailleerde Haarden VELE SOORTEN FETSOLSÜMEADEELS De echte AMEBIKAANSCBB Heguleer Vulkacliels met aanhoudend vuur ryk vernikkeld Gegoten Geëmailleerde en Fyn Gelakte KOLEN en TURFOAKKEN enz ejiz In voorraad STROOSNUDERS van de beste constructie in vele Soorten My beleefd aanbevelend Uw Dw Dienaar P UOi ü Pzii IJxerhandelaar Iemand verlangt bovenstaand Vak GRONDIG TE LËERKN Conditie aanbieding onder No 2293 by den Uitgever dezer Courant Zsor Uette Qesteendrukte NAAlimSTJES worden GELEVERD door A BRI KNA en Zn Oouda Snelpersdrnk van A Buniicak ZooK tegenwoordig AU dat het geval is aan zga zeer velen het niet met hem Nog een paar opmerkingen Wat de vrjjeen ordeoefeningen met deze redevoering te maken hadden kyk dat ia ons niet recht belder Evenmin kunnen we begrypen naarom Ds Pierson in een paar woorden laat doorschemeren dat onze regeering nooit iets uitvoert dat deugt Gauw gezegd maar niet even spoedig bewezen We zouden hierop de door Ds Pierson aangehaalde woorden willen toepassen Moral zu predicben iat leicht aber Moral zn begründen ist schwer Waar de beer Pierson eindeiyk de tegenwoordige gesubsidieerde chr scb de evenknie noemt der openb school terwyl by b het b in z uer lezing moord en brand schreeuwt over de zoogenaamde onrechtvaardige bevoorrechting der openb school daar slaat hy naar onze bescheiden meening zjjne eigene glazen in We kunnen dan ook constateeren eu zeker Eeer velen met ons dat Ds Pierson ons gisterenavond niet wyzer of wilt ge liever niet veel domnfier gemaakt heeft en dat w nog steeds de meening z n toegedaan dat bet openb onderwijs in de meeste gevallen verre te verkiezen ia boven het bijzondere G 31 Oct 93 S GEËTALEERD voor A van OS Az E 73 73 Beurs van Amslerdam so OCTOBEK slotkoers 81 100 74 76 1 Vor krs NKDJBUmD Cert Ned W S i 81 dito dito dito 8 96 dito dito dito 8 i 100 UoliaAS Obl Ooudl 1881 S8 4 i Italic IniohrqTiDg 1862 81 6 74 e OOBTINS Obl in papior 1868 S 7SVi dito in zilcer 1868 S 7i ii PoaTUOAL Oblig met ticket 3 Wu dito dito 8 BluUNS OU Oost 2e Bene 5 62l dito OoeoDB 1880 4 98 8 l 98 ditobgRolliilSSS 4 SSVg dito bg Hope 188U gO 4 SS j ditoiD goud leee 1883 6 Wli dito dito dito 1884 5 101 BpANIB Perpet aoliuld 1881 4 l 8 Ttl KKJ 8epr Cony leen 1890 4 76 Geo IceDÏng serie D SI Oee teeain serie C 3t ütHB Ara BlP Beo r obl 1892 5 104Vi Miuco Obl Buit Bob 1890 6 6l ii VlNïzliSLA Obl 4 onbep 1881 S7V AuniBSAH Obligation 1861 3Vi V t EoTimBAK Sted leen 1886 S 88 NlD N Afr HandelsT aaud 96 Arendab Tab Mjj Certilioaten 660 Deli Maateohappg dito Nfii Aruh Hypotheekb psndbr 4 100 Gttlt Mij der Voreteul aand 81 s Gr Hypolheekb paudbr 4 lOOl NederlanUBohe bank aand 205 Ned Handelmaatsoh dito l s N W Pao Hyp b pandbr S4l Bott Uypotheekb pandbr 4 100 TJtr Hypolheekb dito 4 lOO i OosTBNB Oost Hong bank Baad 182 Btlsl Hypotheekbank pandb 4 9 Aheuka Equit bypoth pandb 6 79 Maxv L O Pr tien oert 6 83 NlD HolLIJ Spoorv M aand 91 Mij tolEipl v St Spw aaud 90 Nfld Ind Bpoorwegin aand 169 Ned Zuid Afrik Bpm aaod 6 118 to dito dito 1891 dito 6 99 IlAULSpoorvl 1887 89 A Eobl S 4ei Znid Ilal Spwmg Jl H obl 8 48 PoLlK Warsobau Weenen aand 4 122 i Bdsl Gr Buss Spw ij aand 6 120 Baltisobe dito aand 66V b Fastowa dito aand 5 66 Iwang Dombr dito aand 6 98 Kursk Gh AKOW Sp kap aand 6 12 Loaoiro Sowaat Sp My oblig 6 lOl é Orel Vitebsk ilito oblig 5 103V Kaid West dito aand 6 68 dito dito oblig 4 89 AiaiiiKA Cent Pao Bp Mijobl 6 101 Ohio t North W pr C aand 130 dito dito Win St Peter obl 7 129 Dearer Bio Gr Spni eert v a lO i Illinois Central obl in goud 4 97 68V 23 16 80 641 Louisv NaBhviUeCert r aand 601 Mllioo N Spw M j lehyp o 6 87 Miaa Kansas v 4 pot pref aand 28 N York Ontario li West aand 16 dito Penus Ohio oblig 6 102 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 80 St Paul Minn iilaait obl 7 107 i Du Pao Hoofdlijn oblig 6 101 dito dito Line Col Ie hyp 0 5 66 Canada Can aoutfa Cert 7 aand 63 V N C Rallw 8t Nav Ie h d o O 10 Amaterd OmoibuB Mg aand Bottard Tramweg MaatB aand 169 NlD Stad Amsterdam aand 3 104 Stad Bolterdam aand 8 1061 Biun StadAntmrpenl8e7 2i 99 Stad Brussel 1886 2 B HoNS Theiu Regullr Gesellscb 4 112 OosTIHR Btaatsieaning 1860 6 116 K K Oost B Or 1880 1 Spanii Stad Madrid 3 1868 29 Nis Ver Bm Uyp Spobl oert 6 106 W J en Lion Blitz TANUAIITSKIW NIBUWENDIJK 24i bij den Oini Ainslerdam TE CONSULTEEREN iederen WOENSDAG van 2 nar tot en met VRIJDAG 4 uur te Gouda Alarlit 1 4 Operatiën op verlangen pgnloos X fx a tATWS Friiemps 1 TE PARU S ZendengratiSanfralico bet prachtig geiUustreord ODE Atl met nederlandaehen of fransclien tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor lieorert dames n klndereik op ge ankee de aanV aag aan II JULES MUZOTaC PARIJS ƒ Stalen ran zijden wollen en fatoenen stoffen laken enz enz worden veneensi ftmnoo toegezonden doch men gelieve daar Toor de soorten op te geveö en ongeveer de prezen te bepalen j Dit album bevat tevens de inlichtingen well voor de goede en proi pte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzijn Beitetlwgen van 35 francsjn hoogèr worden met eme verhooging wEn 5 0 franoo oraoM tnorij oaÜ InkomantférteMBn tn alle plaatien van ffedertand aan nals Jnzorgd De klanten hebben geeije formaliteiten TOor de inklarin of anderaitoté te vervullen daar ons rêexpéS l bait te Boziiuiaat Noord Brabant daarmedje belast is FEANSCHE STOOMVEEVEEU Cheiiiischo en ï itsersche Wasscherij Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen 11 Oppenhciiner iioUerdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Üameskleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trypen met nienwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blyven en worden onachadelyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda eu Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 L U IO LevensvcrzekerliigiyiaalscliappIJ Opgericht in tSXO Verzekeringen in geval van overiyden gemengde op een b e p a ai d e n dag en gecombineerde Uitzetverzekeringen Lijfrenten Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en prospectusaeu bg den Hoofd Agent te Oouda de Heer W C WEBNISK Bleekersingel R 201 SOLIEDE AGENTEN GEVRAAGD Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDi Retau s ELFBEWAItli G Hollandscbe uitgave met 27 afb Pri s 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze onden d lydt moet het lez de opi chte leering die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrggen bjj hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Uen biede het Geluk de hand 500 000 Mark bU hoofdprijs m het golukkif st gavul biuitt du nieuwste STOote Oeldverlotlng iho door do Hooge Kbgeering vau llamburfl goudgukoiird OQ güwaarboi d is L o voordselige iDriehtiiip van hot nieuwe plait beslaat daarin dat in den loop van sleobta weinige maanden in 7 vailotingon van 110 000 loteu 35 400 pryzen bedragende 10 452 425 Mark ter volledige beslissing inWea komen daaronder ma kapitale prijzen van eventueel 600 4MNI Hark bij uitnemendlieid eobter 8 prijzen ilM 15000 S6 prijzen a M lOOOO 66 pr zen a M 5000 lOS prijzen a M 3000 263 prijzen a M SOOO 6 prgzan a M L500 766 pryzeQ ÈL M 1000 1287prgzenaM 500 33i 60 pryzen a M HB 18891 prijzonaMSOO aOO 160 127 100 94 67 40 20 zijl rolgeoa plan van Ipr s a M 300 000 l prijs a M 800 000 prijs a M 100 000 pryzen a M 75 000 1 prijs aM 70 000 l prijs a M 66 0001 prys a M 60 000 prgs aM 56 000 Z prijzen a M 60 000 1 prijs k M 40 000 6 prijzen ik M 20 000 Pd prijstrekkingen amblBwege vastgeateld Voordo aanstntinde eersteprjjstrokkCng dazar groote door den Staat gewoarborgde Geltlverlo ting kost 1 geheel origineel lot slechts mI 6 of 3 60 l alf I 8 1 80 kwart ff f I 0 V il H O ifO igeii inzending ian het boiltmè fu baiikpaptar por postwishel i Alle connniasio wordjOn onini l Mellük met du raatatp zorgvuldigiieul tiitgevoerll en ieder ttpü ontvangt van ons db met hetlwapen van den Itant vuiorziene Orl lliee c I Üt n t elf m handen Bij iüdere bi yroriiiig Wordt hori iprüiaclite ofli ülu jplan wuruit de vi9Aduoliii or prijiïon ilo yerschilleiulo kliisa an UlsooKMo DOtreffeiide nloggeldon te fyernem kn grïürfibijgeroügd HonaangüUtjston tt ste s Ijl ei ijMin orkitómg plat tsuu Soguijstigd n zGDdü3 Wij Mü oiizei H È g unsl i rif vraagd na etka mkking da ofHriy Do iiitbetaliftgi der pnjz n gts prompt o nder wSarborv van dciJ I Pior directe tuvK dni of ook mM d RoUnghobltpjnBoii in allo groif e van Nederland bemorkstclbitd woEd Ons debiet is et eds door het Kolmf eit ondoi volc andöre aaniienihko pl l u h beu volgens oltïcioele r Ws tierkrAgerleii rPlB MIJ meorniideu volgens oltïcioele iwijzei de oersle Hoofd treffers Kers zult uitbetnaldi $ 0 000 60 000 40 000 oiu liet ie te vodrzien dut bij deze option hechtsteii grondslag gevestigde oiidernuiiiing va i alle kaïilen op ceno zeer werkzame dtelnc ini ig bepaald kan worden gerekend eit vorzotrken derhalve om allo commissies c kunnen uitvoeren de bustelliogfin zoo spoedig mugelyk in elk geval voor den 1 NOVEMBER e £ te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers eu Geldwisselaars In Hambkirs P H Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe gesehonken en daar wij by het begin der nieuwe verloting ter deelneming invitreren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid z n door een stipte on reeule bediening de tevredenheid van ouze geëerde Begunstigers te verwerven gnnsti 100 000 ZAK WOORDENBOEKJfiS bevattende de gealachiea der zelfst nsaiuwoorden benerena een korte verklaring van de moeil ykate daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M DB VRIES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkrijgbaar bij A BRINKMAN ZN Vteudeweg Alom te bekomen DE mm MM of de beschryving der beroemde gesohilderdiB Kerkglazeu van de Orooie of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glaneu der oartonteekeningen ent waarby is toegevoegd een afzonderlek iereusbericht der beroemde Glasschilders de Gebroederi PRIJS Dirk en Wouter Crabetb 80 Cents A BRINKMAN BINNENJLAND if GOODA 1 November 1893 Sy UB Ned Herr gemunte te Amsterilam is Wolcten D J m Gunning J Hzn te Leiden Ds J OzingM nlhier staat op het zestal T dtf rapatnre Mj de Gerf Kerk te Schiedani Het n4 f f o I ater der Waterfa hflfl Jedur e October hot Tolgendete fermi g kalicus r 1000 ec il J ii tl f1 M il W Aant het pftst ntöra Gonda en de danrif onder i 88orte iwb Iwjptiantor a trerden ge durende de niaanil l Ócraber 1893 ii de Bijkspostspaarbank inU legl i 3374 0 Terugbel taald 6218 83 i T Het laatste dcntir d t kantJör uitgegeven boekje draagt het nummer 3585 j J In de Nntsspaarbank is in October ingelegd 8358 71J en teruggegeven 12237 61 1 i Heden morgen werd ten bnreele van den QsroiKoensKoramnndant aanbesteed de levering van Vleesch Vet en Spek van 1 Januari 1894 tot en met 30 Juni 1894 en van Steenkolen en Turf van 1 Januari tot en met SI December 1894 Ingeschreven werd door Wed J Dongelmans Vleesch en Vet v 58 et H C TanOndenallen 57 en G C Bruijnel 56 i Kraiaman Spek voor 65 o et Oadenalleii 65 Brugnel 65 Dongelmana 63 H Polak Meppel 62Vio J B Clausmitz 62 B Versloot Bz Meppel Spek voor 59Vioi ï oo tspek en pekelspek 58 et J Zwart Pz Steenkolen 8 10 de 1000 kg G E V Leenwen 7 80 D van Stavel 7 50 D van Stavel Tnrf 30 et de 100 Het inschrövingsbiljet van J de Koster was niet geldig omdat de borgen er niet op voorkwamen Do Raad van Toezicht op de Stnataspnor FEVILLETODI Een Kerstfeest Hoe Eg a ttij l mI moobt itj nog zoo vermoeidof ziek zgu oen open oor en oog voor bun vreugdof mi had en bg al hnar drukte nog altyd tijdkon vinden om heen in nlles te helpoa Ku deze lieve kinderen aan wto zij zulk esa goed voorbeeld bid gageven eü wian zü beiden godsdienst en sedelijkhoid bad traofatea in te prenten die zg zoo orgvuldig behoed had voor hot hooren en lien van nl wat laag en ftemeen waa zouden dan indagelgksoho aanraking komen met de minst ontwikkelde of moest vordorvone monsohen o goode God steunde zy dan Uat ze liever sterven dan dat ze den weg des kwaads züudon gaan be wandalen Na Eulka doorwaakte nachten rond de trouwe arts den lijde hard achtaruitgegaaD en niet zeldeu stortte deze dan zijn hart voor hora uit Dit alles deelde de geneesheer aan Mevrouw Brinkhorst mede en bracht haar eindel k met don afgetobden rader in kennis Wg xnllon n niet sohetsen welk oen ruim veld de edele vrouw bier werd geopend om aan haar verUngon te voldoen boo rg niet alteen zijn liohamelgk Igden vrraaehtto door nl die kleine verkwikkingen die geM in de ziekenkamer kan brengon maar hoe zg rooaral zgn blik verhief van het sombere wegen zal heden zyn jaariyksche iDS ectierei8 doen van den Ha over Gou a UtrecM en Leiden Vrjjdag B 9 zal de inspectie geschieden over de lynen Rotterdam Utrecht via Gonda Woerden De by het 4e r inf nieuw benoemde 2e loits A A den Hoed en F G Riesz zijn bestemd voor d j bataljons van dat korps in garnizoen te Leiden Keni e dageii geleden wetti s morgens te 5 unr de aiéeider Barrevoets pnder het gehuchtHeek nabji a JPrinsenhage op weg naar de boerder waarf hg werkte aangevallen door vier mannen vérjiioedel jk zoutsmokkelaarst die bem omdat by een centen of tabak had zoodanig mishandelen dat hy later op den dagf eeüe bloedsp uwinK kreeg en jiu van de laatste Sacremeotfln is jvoorzien Politie en justitie doen onderzoek doch de daders z n nog niet gevat j Het goederenverkeer tnsschen Venloo en Maastricht is thans zoo buitengewoon groot dat hei stationsterrein te Venloo veel te klein is en zeer dikwyis oorzaak wordt van eene algeheele ophooping en daardoor belemraerinp in het gewone verkeer behalve nog groot gevaar voor ongelukken DebeVöegööftOtcmteiten hebben deswege eene vergadering gehouden om te beraadslagen over de wenscheljikheid van twee nachttreinen in te leggon tus icheii de gemelde stations Tot vader en moeder iu het Protestantenweeshuis te N fjmegen zijn benoemd de heer L J Kersenboom en echtgenoote thans in dezelfde betrekking werkzaam in bet BurgerwecRbuis te Kampen Voor deze betrekking waren 180 paren sollicitanten onder wie vele hoofden van poholen De redactie van De Clown c zat ter aanmoediging van jonge schilders en teekenaars een prgskamp uitschrgven in het ontwerpen van artistiek geteekende en aan het doel beantwoordende reclame biljetteo Bepalingen omtrent dezen wedstryd zullen in De Tribune meegedeeld worden Volgens the New York Herald b intmeu zich ongerust te maken over het lotvauNansen en zyn schip do Frame Eenige Samojeden hebben het schip gernimen tgd geleden gezien in de Jugor Scharstraat heden naar een blgder toekomst in het k o Vaderhuis waar ook hem plaats wns baroid en zóó de angst voor den dood allengs deed wgkon Wij willen n alleen mededeelen hoe zij vooral zyn storvenspeluw zacht schudde door hem te beloven zich hot lol van zija kinderen aan te trekken als hg van hen zou weggenomen zijn Helaas vóór dat dat oogenblik gekomen was werd haar zelro op nieuw oen tweesnijdend zwaard door do ziel gedreven Haar Jacob dien zij lief had als den appel haror oogen kwam op een konden Octoberdag beesch en huiverig van schoot t huis om koffie te drinken Hg was verdrietig daar hg zgn werk niet had kunnen maken en nu voor straf vreesde Toen hg dus om l uur o er hoofdpgu klaagde meende zgn moeder dat het sohoolpgn was on wilde van geen te huis blijven weten schoon zij toen hij vertrokken was den hoofdonderwijzer een brieve schreef om hem te verzoeker op Jacob te letten en hem zoo noodig oaar huis te laten brengen al was het per vigilante Deze voorzorg bleek niet gdol voor drieën reeds hield een rijtuig voor haar dear stt en Mevrouw Brinkhorst schrikte toen zij de verandering iu het uiterlijk van haar lieveling gewaar werd Oem hulp mocht dan ook baten geen moederUjlcQ zorgen geen kunde ran twee doktoren geen tranen noch gebeden waren in staat zijn leven to rekken Ben herige hersenontstekiug maakte binnen weinige dagen er een einde aan rn zoo herig zoo hartverscheurend was zgn tijden dat de corste gedachte run de arme moeder een dankgebed was toen zg het kermen en gillen niet meer hoorde an Ja rust das doods op de verwrongen gelaats de doorvaart tuaschen Siberië en Waigat Aangezien die straat evenwel niet bijzonder lang is en sedert van de Fram niets meer verfoonien werd maakt men zich ernstig ongerust over het lot van het schip Deskundigen beweren dat de Frame óf vergaan is h de Nieuwe Siberische eilanden heeft bereikt Eejne dienstbode te Troppau verzocht haar meesteres dezer dagen m verlaging van haar loon op grond van do vermindering barer werkzaamheden ten gevolge van d aanleg eener waterleiding Een naamgenoot van den eersten mensch zekere Adam militieplichtige van deze lichting lootte te Ammersfoort verloden week het eerst en trok nummer een Er ontbreekt nu nog slechts aan dat hy ingedeeld wordt bg het Ie escouade van de Ie compagnie Ie bataljon Ie regiment infanterie om te kunnen zeggen dat zy hem inderdaad nomen est omeo Een proces tegen Stanley den beroemden reiziger is tiiana voor de Queen s Bench te Londen aanhangig De Heer Appleton een te Londen wonend Amerikaan die in 1886 een contract met Stanley aloot over het houden yVan voordrachten ia Amerika eiscbt nu £ 1400 16 800 schadevergoeding tan hem voor het verbreken van dat contract Er was namelgk bepaald dat Stanley zyn reeks vao 92 voordrachten alleen zou raogcu afbreken als de Koning der Belgen in wiens dienst hy feitelyk nog stond hem terugriep De reiziger staakte echter de voordrachten toen by door den Heer Mackinnon naar Europa geroepen werd om de Emin expeditie te ondernemen Een boerin uit Eschenbach Mittelfranken vond onlangs in het veld een slapende haas Zjj nam verheugd haar zakdoek in een van welks punten zy 200 Mark pas ontvangen geld geknoopt had bond mét dien doek den haas de pooten vast eu legde hem in haar hengselmand Maar de baas was niet zoo vast gebonden dat hg machteloos was Hg sprong onverhoeds uit den mand en koos het hazenpad met den kostbaren zakdoek Alle pogingen om hem terug te vinden waren tot duuver vruchteloos De arme vrouw ia haar geld kwijt en wordt misschien nog beboet op den koop toe Volgens het Noordbr Daghl wist de landloopcr die te i Bosch gevnngeu zit nog trekken nederdaelde Was het wonder dat toen baar dienstbode haar twee dagen nadat het stoffelgk omhulsel ter aarde was besteld vertelde dat een dor buren was komen zeggeu dnt Henririks overleden was haar do belofte aan den armen vader gedaan bgna berouwde en baar eerste aandrift wa de beslommeringen daaraan verbonden aan anderen over te laten Maar een blik op het welgelijkend portret van haar Hoveling bracht haar tot andere gedachten Hg was namoulgk een paar maal met haar mee gegaan toon zij Hendriks ging bezoeken omdat z g het goed vi nd hem vroeg do armoede te leeren kennen an de wgzo waarop mon bravo eerlgko armen moet ondersteunen en toen hij met baar naar huis terug gekeerd aan den welvoorzienen disch geselen was had hij haar gerraagd Ma als die zu ke man dood is komen die meisjes en dat kleine jongenljo dan hierP Wat zullen zg ons eten dan lekker vinden 1 Neon mgn jongen was toen baar antwoord geweest dal kan niet maar ik zal ze in een knap gezin brengen en dan mogen ze wel eens bier komen en w gaan ze vaak opzoeken I Hg was hiermee maar halt roldann geweest hij wou zoo graag zusjes hebban om mee te spelen en wie zou als bet Kerstfeest kwam met ham dansen om den Kerstboom Zij had hem eindelgk tevreden gesteld oor de belofte dat zg met Kentarond alia drie zonden mogen komen niet alleen dit jaar maar ook in het vervolg gVtt ia goed Moe had het lieve kind toen gezegd dan kan ik op dien avood my verbeelden t e vertellen dat hg den 26en Juli uog in gezelschap ia geweest van De Jong in de har birg van Van Veen hoek Leidschestrtftt te Amsterdam dat ta dier plaat se nog gerept is over den moord op Anna Verhoeven gepleegd dat op een gegeven oogenblik toen L de landlooper wat luidrnchtig werd De Jong de plaat poetste In 1889 heeft L zynen vriend De Jong iu Londen in gezelschap eener dame gezien kort daarna toonde Ue Jong den ring en het horloge dier dame aan L en op diens vrai wnar de vroegere bezitster gebleven was kreeg hg ten antwoord dat zg op den loop waa De moord op Anna Verhoeven zou gepleegd zyn met hetzelfde dolkmes dat De Jong aan boord gebruikte tot het angden van likdoorns waarin hg een specialist was Door twee inapecteura van de Haagaobe recherche is Zondag te Bussam aangehouden eeu vleeschhouwer uit s Gravenhage verdacht van bedriegelgke bankbreuk tegen wieu rechtsingang met bevel tot gevangenneming was uitgevaardigd De verdachte is naar bet huis van bewaring iu Den Haag overgebracht De commiaaaria van politie te Delft ontving Miue brtefkaart geadresseerd aan den Heer Üooft Comminaar Rie At te Delft De briefkaart luidde aldus Myu Ede Le Heer Een Vriendelijk Verzoek of ik op heede Anstaande donderdag 2 de November vergunning kan krgge om med Een klgn Apje te magge Rondloopeu t oopenbaare Weg foor een d u Ede Le zoo goed te wille zga om ta doen Antwoorde ik groed u Die zig Noemd M L Voorstanders eener Octrooiwet hielden dezer dagen te Amsterdam eene vergadering Wftarin de heerett A Huöt Westerouen van Meeteren Martin Wolff en Beynes uit Haarlem de wenschelykheid van zulk eene wet betoogden en daarna op voorstel van laatstgenoemde by motie de wenschelykheid werd uitgesproken dat het wetsontwerp zoo spoedig mogelyk iu behandeling kome en de noodige stappen worden gedaan om de Nederlandsche ngverheid in t bezit te stellen van een goode octrooiwet Sedert eenigea tyd werden bg de Administratie vau de H IJ H M te Amsterdam nu eu dan zakjes geld vermist zonder dat men roaar eeniga ins kon vermoeden waar zij bleven vtfy 7akjp8 bevatten het geld op de verschil dat Catautjo weer bij ons is Dat gesprek kwam haar weer in de gedachte en toen onder de gezinnon die zg kende geeu voU deed aan de eisohen die zij stelde was het of de vraag van haar zoontje vKoman zy hier in huil hoo langer hoe dringender tot haar gericht werd Hg het ralten van den avond begaf zij zioh naar het sterfhuis on vernam d r dat de meisjes meê genomen waren door de vrouw waar de kleine jongeu besteed was en wier man door den overledene tot voogd orer zgn kinderen benoemd was Jilerst ging Mevrouw Brinkhorst naar het lyk van den afgestreden lijder en herbaalde daar in stdte de bolotle hom eens gedaan Daarna zocht zg bet gezin ran den stuurman Meijer op regelde met hein de zaken de begrafenis betreifeudn en overlegde met de vrouw dat de kinderen wier garderobe het gemis aan een zorgende moederhand verried vau het noodige onder oed voorzien en in kaappa eenvoudige rouwkleertjea zoudan gestoken worden en betaalde een maand kostgeld voor het drietal zóó lang wou vtouw Meger hen wel bg zich houden maar dan kon zg bot om allerlei radenen niut lar ger doen Te huis gekomen viel der kinderlooze weduwe het doodsohe en stille van haar woning nog meer op dan anders on dien nacht look geen slaap haar oogen Al kon zg haar Jacob geen zusjes rn broertje meer geveu haar zelve kon zg kinderen kon zij een gezin terug bezorgen Maar moofat zg het doen ilForitvtrwlfd