Goudsche Courant, donderdag 2 november 1893

oplichtotfl terechtstaan maar dit kan nogeenigen tyd duren Uit Wageningen meldt mei i van 30 October Bet was heden by de lotijag dor nationale militie zeer rumoerig in dp stad Den ganschen dag liepen van de lotelingen velen in beschonken toestand langs de i straten en kwam het hier en daar tot vechtpartyen woarby van messen werd gebruik gemaakij De socialisten wisten van deze gelegenheid party te trekken en organiseerden in den avond eenen optocht wmirby de bekende liederen Werden gezongen en de roode vlag ontplooid i By ontstentenis van een commissaris van polijie de nieuwbenoemde is nog niet aangekomen trad de burgemeester mr Hesselink van Suohteleu zelf handelend op en trachtte het zingen te beletten terwyl een politie agent de vlag afhandig maakte In het gedrang dat daardoor ontstond werd den burgemeester eene wond met een mes toegebracht in het onderlyf terwyl de oudste wethouder eveneens eene verwonding bekwam Oumiddelyk werd geneeskundige hulp ontboden de twee geneeaheeren bevonden echt r dat de wonden niet gevoarlyk waren Een paar der belhamels werden gearresteerd waarop het volk samenschoolde voor het stadhuis vrijlating der arrestanten eischte en ateenen naar de politie wterp waarvan er onder anderen een eene ruit vun de secretarie verbrgzelde Heden zyu 36 militairen rydende artillerie nit lArnhem aangekomen voor het bewaren der ordè Van heden namiddag meldt men Alles is tjians rustig De militairen zyn op 12 nu weder vertrokken T Victor oud 23 jaar heeft bekend den burgemeester en den wethouder Bronsveld met oen dolkmes te hebben gestoken Het weggeworpen mes is teruggevonden Victor is gevankelyk naar Arnhem overgebracht Omtrent den moord op den burgemeester van I Chicago verneemt men nader dat de mlsdaaq 10 minuten voor achten gepleegd wenl Er d een man gescheld die den burgemeester wenohte te spreken De heer Harrison kwajn naar voren Ziende wie de persoon was die hem wilde spreken hij kende Prendergart nog van vroeger toen hy eens beloofd had hem een baantje te zullen bezorgen vroeg hy wat h wenschte tGy hebt nw woord niet gehouden zeide deze een ik hond niet van die wijze van zaken doeu Zonder verder iets te zeggen haalde hy de revolver te voorBcliy nf en loste bij 3 schoten op dep burgemeester één in de borst vlak naast het hart één in de onderbuik en één iu de linkerhand De burgemeester wankelde en vie Op het hooren der schoten kwam zyn tweede zoon naar beneden de moordenaar vuurde ook op hem doch miste en nam de vlucht Inmiddels waren enkele buren dienstboden en een politieagent toegeneld Men zond iemand uit pm een geneesheer te halen Een der buren poogde den gewonde nog moed in te spreken doch deze zeide Neen ik zal niet blyven leven ik moet als burgemeester sterven i Toen vroeg hy herhaaldelyk naar zyoe verlopfde Twee in alleryl gehaalde geneesheeren verklaarden dat binnen weinige ongenblikkbn de dood zou intreden en weldra had inderdaad het hart van den meest popqlairen man van Chicago o ehouden te slaan Aan zyn jonbegren ide populairiteit had de heer Harrison telkens zyne herkiezing te dankei ondanks het feit dat hy als democraat een tegenjstander der republikeiusche meerderheid was Wylen de bnrgemeester was algemeen bekeiid als onze Carterc of ook wel als de adelaar welken laatsten bynaaittfay te danken hnd ban een zinspeling op dit zinnebeeld bi een Redevoering eenmaal door hem gehouden Del moordenaar was eerst gevlucht Hij giif zich echter weldra zelf in handen der politie met Ie woorden Ik heb het gedaan Voor het iiolitiebureau pakte zich dadelyk eeu talryke meni tp samen schreeuwende Hang Directe Spoorwegverbinding met GOUDA WInterdlenst t893 M Aansevangen I October om A I 1 11 10 68 ia 08 18 18 12 68 1 24 8 62 460 6 22 6 66 7 10 8 Si GOEDjl BOTTÏBDAM 12 58 1 05 H e 1 V8 a H 1 19 2 38 1 88 1 44 4 10 I KOTTBRDA M B O IJ D A 9 61 10 17 11 50 18 20 10 27 10 4 10 41 10 47 11 88 9 80 10 9 86 9 44 9 66 8 08 6 18 81 6 89 6 85 8 S0 10 QOUDA DEN HAAO 9 37 10 49 12 11 12 21 1 01 1 27 3 66 4 46 6 87 6 5 7 13 8 86 9 37 10 45 11 11 11 30 6 20 6 36 10 11 ff 4 36 6 86 6 65 6 41 7 48 8 66 10 1M1 16 11 40 12 Qouda 6 36 6 40 7 66 8 09 8 81 lYli To 65 12 48 8 8Vè l8 4 16 4 47 6 23 01 7 46 8 38 10 08 Oadaw 6 60 6 64 Jl OO 2 87 Woordeu 6 67 7 018 11 8 40 1 16 2 44 ff 5 04 6 44 8 17 8 06 0 28 H rmalen 6 04 7 08 8 46 11 23 2 51 6 19 6 60 8 13 10 84 mZhl 18 7 28 8 88 8 41 9 10 61 11 45 1 20 3 08 3 60 4 48 6 29 8 216 36 8 28 9 10 10 52 O O U U A A M S T K B D A M 10 06 10 66 18 11 2 51 4 47 S 28 7 46 10 08 10 66 18 19 1 8 40 6 45 8 86 9 37 11 10 18 84 1 18 8 66 6 60 9 6r 11 16 Haga 8 i8 9 18 9 34 10 07 11 37 18 41 l 2 l l t lfj lende Btations ontraDgen en dat alle dagenin groote kisten naar materdnm wordt verzonden Dezer dagen nu ia een der heerenvan het kantoorperaoneel van de afdeelin vboekhouderBj op wien zware verdenkingrust dat by zich het geld heeft toegeëigend in hechtenis genomen Amat Ct Gisteren voormiddag had in de Maliebaan te sGravenhage de overdracht plaats van htt commando van het regiment grenadiers en jagers door den gepensioneerden kolonel Vogft aan z nen opvolger kolonel jbr Lamau Trip Het regiment was reeds onder commando van den luit kolonel De Sitter het Malieveld binnengerukt toen het korps vaandel door eene compagnie grenadiers met de kouinkiyke militaire kapel aan het hoold aan de woning van den afttedenden commandant in ontvangst genomen aldaar werd gebracht Kort daarop kwamen de kolonels Vogel en Lamon Trip te zamen de Maliebaan binneji Beide hoofdofficieren reden eerst naar de standplaats der officieren van het regiment behoorende tot de staven der bataljons of toL de speciale diensten en begroetten deze groep Vervolgens schouwden zg de gelederen op hnn marsch begeleid door de tonen van het korpsmuziek Alann werd een carré gevormd in het midden waarvan de twee kolonels plaats namen in de nab heid van het in foudraal gehulde r meu tsvaandel De aftredende kolonel Vogel richtte toen het navolgende afscheidswoord tot het regiment Hoofdofficieren officieren onderofficieren korporaals grenadiers en jagers Het bevel over het regiment dat my ongeveer twee jaar gtileden werd opgedragen getf ik heden aan mynen als zoodanig benoemden opvolger den kolonel jbr Lamau Trip over lk ben er trotach op aan het einde myner militaire loopbaan belast te zijn geweest met het bevel over een korps waarin de soldatendeugden liefde voor vorstin en vaderland krggstncht bekwaamheid en kameraadschap in zoo hooge mate zyn ontwikkeld dat het mot recht den eerenaam raag dragen van keurkorps dar Nederlandsche troepen lk betuig n allen mijnen dank voor de medewerking voor den krachtigeu steun dien ik vau u ondervinden mocht by de vervulling mgner taak voor de uitnemende wijze waaro myne bevalen door u werden ten uitvoer gebrocht en waardoor herhaaldeiyk tevredenheidsbetuigingen der hoogere autoriteiten ons ten deel vielen vEolonel Laman Trip ik geef u bieruw e het vaandel dat ik eerst weinige weken geleden nit de handen onzer geliefde Koningin ontving en daarmede tevens het bevel orei het regiment over Ik vertrouw dat als ge geroepen mocht worden om aan bothoofd van uw schoon korp op te treden ter verdediging van onze onaftwnkelykheid of van de rechten der kroon dat ge het den weg zolt w zen aangegeven door plicht en eer en dat ge het vaandel even onbesmet en onbezoedeld zult hoog houden al ik het u thans overgeef Heffen wy te zamen voor de laatste maal onze geliefkoosde leuze aan Leve de Koningin Leve de Koningin Regentes Uit den troep ging een langdurig hoera op en de muziekkorpsen lieten het Wilhelmus weerklinken De kolonel commandant Laman Trip beantwoordde deze toespraak en beval het regiment in het vriendschappeiyk aandenken van kolonel Vogel aan met den wenscb dat h het nog dikwyis moge zien ten einde zich te overtuigen van den toestand van voortdurenden bloei waarin hy het had overgedragen en van de goede eigenschappen waardoor het zich steeds kenmerkte 7 86 7 32 7 39 7 46 7 66 Qouda Moordreoht Nieu rk6rk Capalle Botterdam Botterdtm Capella Niauwarkork Hoordracht Gouda 8 42 8 49 8 66 9 05 7 6 6 10 5 19 5 8S 6 82 Gouda 7 80 8 40 9 04 Zev M 7 42 8 52 Bl Kr 7 47 Z Za2W 7 6S9 0l N dL d 8 0 Voorb 8 07 9 13 1 13 1 18 1 34 1 33 1 38 11 10 11 18 8 81 9 10 9 86 Gouda 6 40 Amsterdam Wn 7 69 A mitndam O Ö 8 14 11 10 Kolonel Vogel deed daarna officieren en onder officieren rondom zich verzamelen Hy bedankte alle hoofd en verdere officinren voor den hem in de bevelvoering geschonken steun en hoople vnn harte dnt het hun in hunnp verdere loopbaan steeds wel mocht gaan Van ieder nam hy met eenen handdruk afscheid waartoe hfl zich te voet in dezen kring begaf Ook tot de onder officieren richtte hg een afscheidswoord hetwelk op het kader zulk een diepen indruk maakte dat uit hun midden een leve kolonel Vogel c opsteeg Nadat officieren en onder officieren hunne plaatsen in de gelederen hernomen hadden werd door het geheele regiment op het maatgeluid van den parademarsch een efité gemaakt zoowel voor den afgetreden als voor den nieuw opgetreden commandant Alvorens de Maliebaan te verlaten vertolkte de beer Vogel nog zyn byzonderen dank aan den directeur der kon kapel den heer v 4Linden voor de zorg steeds aan de muziek van het korps besteed dat naar hij hooptei nog menigen lauwer aan de reeds verworven roem moge toevoegen De bataljons keerden tegen half twaalf naar de kazerne terug Het verheugt ons dat naar aanleiding vande enquête in zake Neerbosob het vraagstukder weezen verpleeging ok in breeder opvatting weer ter sprake komt Geiyk men weet verklaarden we ons vao meetaf tegen de weezenkazerne en stonden we steeds het stelsel voor dat de plicht om achtergelaten weezen te verzorgen in de eerste plaats op de familie in de tweede plaats op de kerk in de derde plaats op particuliere belangstelling en eerst in de laatste instantie op de overheid rust De familie staat vooraan en waar zij geldeUjk of door gebrek aan plaats in de woning oomocbtig is ligt het meest voor de hand dat meji de familie geldeiyk steune Waar dit geen doel treft moet kerkelyke en particuliere philantropie tusschenbeide treden doch met het welbewuste doel om aan de kinderen een leven te bereiden zoo na mogeiyk geiykend op het leven dat ze in hnn stand zoo ze geen weezen waren hebben zouden Huiseiyk van aard Jongens en meisjes gemengd Geen uniformen Op de scholen waar andere kinderen gaan Én na afloop van de school de jongens op het ambacht in de leer en de meisjes in diensten Hiertegen na druischt de weezenkazerne lynrecht in Een kazerneleven is de meest brntale tegenstelling met wat een kind in de zeven achteerstö levennjaren hebben moet By de socialisten moge alk een stelsel ingang vioden by ons Chriatenen mag dit niet En nu ia hiermee niet gezegd dat wy oc al stellen we dien regel een arbeid als diebte Neerbosch veroordeelen i Integendeel De nood de ongeregeldheid der saak kan voor een oogenblik zóó groot zijn dat meiD buitengewone maatregelen moet nemen Slechts hadden we gewenscht dut men bg dien noodmaatregel slechts liever vier vyf par viljoenstichtingen in onderscheidene deelen van het land hadde opgericht dan over de duizend kinderen op één plek sa m te brengen Het verkeerde hiervan zal dan ook steeds iohelderder licht treden niet omdat de direcrteur van Neerbosch beter kon gedirigeerdhebben maar eenvoudig wijl zelfs de uitnemendste talenten van den directeur en dekosteiykflte toewgding te kort schieten om opden daar het kwaad te bedwingen dat in hetsyateem elf zit Standaard Eenige dagen geleden kregen tt e broeders te Odoornerveen zoo hevigen twist dat de een den ander met eenen knuppel eene wond aan het hoofd toebracht aan de gevolgen waarvan deze thans is overleden De dader is in arrest genomen 10 56 11 08 11 09 11 1 11 86 10 46 7 47 8 18 10 08 10 11 i 07 7 45 6 U 6 16 6 22 6 31 6 86 4 67 ff 6 08 9 68 Nog een tweetal maanden en indien ei geen veroudering komt zullen vele scholen met den Bybel de Rykssubsidie over 189 moeten missei weget s het niet aanwezig zyn van het by K B vm 18 April 1890 Stbl no 64 vastgestelde aantal onderwyzers dat op 1 Jan 18 4 moet aanwezig zyn Ueeds in Juni j I heeft de Schoolraad den Minister van Binneul Zaken er op gewezen dat het aantal beschikbare onderwgzers ondanks de kracjitige pogingen die voor de opleiding van Cjuderwyzers worden aangewend nog onvoldoenne is o n aan het Kon Besluit te kunnen voldoen ei ZËx met overlegging van de noodige bewysstukken dringend uitgenoüdigd eene wyziging van genoemd Kon Besluit aan Hi M de Koningin voor te stellen Sedert dien tyd is naar wy vernemen de Schoolraad vocitdnrend werkzaam gebleven om de gewenechte verandering te verkrygen opdat het dreigend evuar iutyds worde afgewend Ten overvloede hoeft de Schoolraad den schoolbesturen steeds geadviseerd om te blyven adverteeren ter verkryii ng van de vereischle hulp opdat Kegeering overtuigd zy dat niet onwil maar onmacht de oorzaak is als op I Jan 1894 op vele onzer scholen het vereischte aanial onderwyzers zal ontbreken Standaard Het Noordbr Dogbl c deelt het volgende mede Zekere J H 51 jaren stoker van beroep geboren en laafist wonende te Amsterdam bevindt zich in dej gevangenis te s Hertogenbosch Hy heeft zich als landlooper aangemeld doch scbynt de bedpeling te hebben een en ander mede te deelen omtrent zekeren Willem Trompet alias De Jong Genoemde U zegt pertinent in De Jong s portret te herket inen dat van een persoon lykbeid die zich indertyd in zyno qualitf it als hofmeester noemde Willem Trompet met welken persoon hy langen tyd intieme relaties gehad heeft Acht jaar lang heeft hy hem gekend en menige zeereis gemaakt o i schepen waar hy als stoker De Jong als hofmeester werkzaam was Verschillende reizen hebben zy samen gemaakt van Holland naar Londen New York Chicago Porto Bilbao enz Mocht de an waarheid spreken dan is niemand anders dan de Jong Trompet de moordenaar vanj Anna Verhoeven de meid die in den avond Ivaa 29 Maart 1892 ten huize van den heer i Viotta aan de Prinsengracht te Amsterdam vermoord is i e Jong he ft na dien moord aan H zyue wandaad medegedeeld samen hebben zy eenige dagen geteerd van het geld dat gestolen was by gelegenheid van den moord H weet zelfs de plaats mede te deelen waar Trompet zich van de bloedsporen ger ntgd heeft De Jong moet eens aan H hebbeu voorgesteld diens vrouw even van kant te maken H heeft eenen tyd lang eenen wrok tegen zyne vrouw gehad Veel zeer veel weet H nog mede te deelen wy achten ons echter niet gerechtigd nu reeds neer te schrijven wat wy weten en zoo doende een justitieel onderzoek vooruit te loopen Wel kan nOg gemeld dat H meermalen moordwerktuigeb van De Jong gezien heeft dat H op de hoogte is van te Londen gepleegde misdaden dat hy de eerste maal dat Sara Juett in Ue Jong s gezelschap de Noordzee overstak per Harwichboot met bestemming naar Rotterdam Sara Juett gewaarschuwd heeft voor den persoon van De Jong Verdere mededeeliugen moeten wy alsnog voor 0D8 houdeii Wy hopen echter op deze zaak terug te kjomen zoodra omstandigheden het toelaten Hft onderzoek naar het lyk van Maria Schmitz bij Loijenberg is gisteren voortgezet maar zonder eenig belangryk resultaat Alleen werden op eenigen afstand van den watertoren de twee middelste baleinen gevonden van een grys korset onder eenig 7and verborgen Deze twee reepen die n verbonden waren door de koperen haken en oogen waren biykbaar uitgesneden uit het korset Do Tnn 4 7al w gena de hpschnldijjinjr vnn TUd vao GreeDwIch 5 66 6 03 6 10 6 17 6 8S 60 67 04 11 20 9 40 9 47 9 64 11 36 8 10 10 1 10 10 11 08 1 46 1 56 2 08 2 09 15 4 4S 4 66 5 08 5 09 5 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 3 48 18 0 12 40 i 3 10 4 08 i Voorb 6 64 N a L d5 59 Z Zesw6 08 Bl Kr 6 14 Zer M 6 19 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 7 06 7 U 7 20 7 26 7 31 DBN Haag fiouüA s Hage 5 48 7 8 0 7 43 9 88 9 46 10 1411 88 U 15 1 38 2 15 8 46 3 43 4 16 4 42 5 81 7 9 46 10 38 10 41 9 54 1 36 10 08 5 09 Gouda 6 30 7 6 l 8 13 9 58 10 16 10 68 18 03 19 46 8 80 2 45 3 15 4 13 4 43 5 80 6 51 7 42 8 DTRfiOHT GOÜ DA mrecbt 6 33 1M 9 Harmelea 6 47 8 0 Woerden 6 53 6 üuduwater 7 07 3 Gouda 7 80 8 9 63 1 10 09 10 15 10 84 8 09 8 60 10 07 10 64 9 04 9 10 16 83 9 19 8 419 38 10 4011 86 1 34 12 03 18 50 8 10 3 58 4 43 6 30 7 48 18 19 3 84 4 06 4 66 ff 12 86 t 4 18 K t K 18 48 4 24 12 9 34 10 87 12 06 12 66 1 82 3 60 4 87 5 80 7 08 8 80 AUSTËRDA M O O U D A 7 65 8 10 8 69 Amsterdam CS Amaterdam Wp 6 i 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 7 98 9 47 9 66 11 86 11 48 8 66 4 86 4 86 7 40 10 08 10 44 18 16 18 66 8 60 6 10 6 68 9 88 11 06 Qoudt 7J0 hem hang hemU Do agenten moeaten met hun wapenen dreigen om de menigte uiteen te jagen De geTongenis waarheen Prendergost vervoerd is wordt door militairen en politie bewaakt om te beletten dat het verbitterde vqlk de deuren openloopt en den modrdeoaar naar buiten sleept om hem te lynchen Juist toen de moord gepleegd werd waren de republikeinen vei oderd om te hooren naar het voorlezen van een adres van den gewezen gouverneur Ogleaby een der grootste staatkundige vyanden van het slachtoffer Een republikein bracht het treurige bericht De heerOglesby wilde der vergadering mededeelen wat er geschied was doch hy kon niet het verdriet overstelpte hem Harrison was nog een oudschoolkameraad van hem Door de Rott rechtbank werd gisteren o a roordeeld A y D 27 jaar melkboer te Waddinxveen wegens mishandeling tot 3 boete subsidiair 2 dagen hechtenis Mr V B schrijft in een Haagschen brief in de Controlenrc naar aanleiding van de ministerieele aauschryving over voorbereidende klassen aan s Ryks normaalscholen Uit de voorzichtige en mïn of meer argwanend termen waarin dit ministerieele schrijven aan de inspecteurs van het lager onderwys is vervat merk ik tot myn genoegen dat men xioh aan fiinnenlandsche Zaken nog herinnert den zwendel welke indeeersie jaren na 1878 met de normaalscholen ie gedreven Maar ik had meer gewenscht nl dat men aan het departement direct geheel afwijzend beschikt had Want het wordt eonb tyd dunkt my dat aan al die landelyke normaalscholen een eind wordt gemaakt Men dweept hier te lande byzonder met tweeslachtige opleiding voor diverse openbare functieu enmen heeft er op zyn tijd allerlei mooie argumenten voor Welke gegronde redenen er zyn om bv ufficieren aan te kweeken deels in Cadettenschool of Academie deels aan een Hoofdcursus wil ik niet beoordeelen Maar van onderwyzers en onderwas hebik genoeg gezien om beslist aan te dringenop een betere opleiding dan aan de kleinerenopmaalscholen Dehoofdfout die ons lager onderwys aankleeft is dat de jongelui op te jeugdigen leeftyd min of meer zelistandig optreden als onderwyzers Üet zal eeu heelen tyd duren eer daarin verandering komt Maar men mag dan tenminste aandringen ddt de opleiding voor het examen zoo goed mogelyk zy De liykskweekscholen geven over het algemeen goede resultaten moor zy zyn geenszins waarvoor de tegenstanders vnn ontwikkeling ze pl en uit te kryten zulke op luxoeusen voet geschoeide inrichtingen Wat de jongelui daar leeren mag men gerust noemen een hoogst noodzakelijk minium van algemeene en vakkennis Op t gebied der vreemde talen bv en der natnnrwetenschappen blyven de jeugdige onderwyzers heel wnt ten achter by de hooge re hu r ers al staat daar tegenover een grondiger kennis van Nederlandsche taal eo andere vakken Maat beneden dat minimranm moest men niet gaan De groote normaalscholen in enkele steden waar toevallig flinke oudevwyskrachten hyeen zyn kunnen ongeveer hetzelfde reaot taat opleveren Maar n plattelandanbrraaal school kan onmogelyk voldoende opleiding geven ai weet men er ook de jongens tot t examen te brengen Welke olgemeene kennis doen zy daar in zoo n dorpsomgeving op Hoe zal men hen daar onttrekken aan den remraenden invloed van een eenvoudige onontwikkelde met vooroordeelen behepte omgeving Die aldus tot onderwyzer afgerichte jongens blyven dan dikwyis nog als er toevallig vacatures zyn kleven aan t stukje geboortegrond om opnieuw hun kennis aan andere 1 over to gieten misschien later op hnnne benrt onderwyzert te kweeken Men mocht toch voor t minst wel eiachen dat de aonstaande onderwijzer die i kleinen kring dec ontwikkeling en kennis vertegenwoordigt voor oud en jong althans een janr 3 of 4 werd overgeplaatst in andere oi geving in een sfeer van wetenschap ontwikkeling en beschaving een beetje verder leerde kyken au zyn neus lang is een bee f mensch leerde worden £ en eerste stap daartoe zou zyn dat men althans de opleiding bepaalde tot die plaatsen welke Op elecineel gebied zoo zyn toegerust dat er nog niet bestaat aan eene speciale inrichting v9or knapen van U tot 14 jaor om dat beetje te leeren wat tot de toelating aan de normaalschool noodig is Want zulk een ongeploegd terrein is niet de kultourbodem voor volksontwikkelaars Men schryfit aan het Ddgbl v Ned In verscheiden treinen loopen tegenwoordig coupes waarojp aan den buitenkant het verbod niet rooken staat aangegeven en dat wel met vry kleine letters die alras zwart worden en dan byua in het geheel niet in bet oog vallen Het gevolg daarvan is dnt meermalen reizigers znike coupes binnenstappen zonder bet verbod te hebben gezien Wanneer zy dan door hun medereizigers die op frissche lucht gesteld zijn daarop attent worden gemaakt ontstaan dikwyis onaangenaamheden waarby heeren rookers hun ouheuschheid soms zóó ver dryven van het verbod te ontkennen daar binnen de coupé nit uieta daarvan blykt Ook heb ik het reeds bygewoond dat men iu een nietrook coupé bestaande uit twee vakken die open gemeenschap met elkaar hebben in het eene vak meende te mogen rooken omdat de verbodskaart alleen hing voor het venster van het andere Vertoogen tegen zulke onhebbelykheden helpen veelal niet soms zelfs blyven beleefde aaumerkingen van vrouwelyke medereizigers onverhoord Het is inderdaad of voor sommige heden de zaligheid afh gt van het lurken aan een eind sigaar of pyp Ik gun echter gaarne aan ieder zyn vryheid maar ook het goed recht van menschèui die liever leven iu dampkringslucht dan iu tabaksrook blyve onverkort en daarom zou ik langs dezen weg der spoorwegdirt cties wel in overweging willen geven het rookverbod duideljjk aan te geven zoowel in de conpés als vóór elk venster der afdeehngen waar het geldt Eeu andere bron van geschillen tusschon de i izigers van eenzelfde coupé is dikwyis de quaestie van het openen of sluiten der venstersa Dezelfde heeren of aaokomendfi heeren toch die in het rooken van tabak iets zeer byzonder manhaftigs en mannelijks zien zijn als jufferaschoüthondjes zoo bang voor een tochtje en meenen daarom de sluiting te mogen eischen van alle vensters in de coup zoodat meh dan als men geen ruzie wil maken verplicht is soms zeer geruimen tyd door te brengen in een mengsel van Vbrbrnikte dus bedorven lucht plus rook van dikwijls allesbehalve welriekende tabak Ook in dit opzicht dient een ieder te weten wat hier recht is en daarom zou het mede aanbevelingverdienen in de coupes met duidelijke letters weer te geven de bepaliug van art 12 van het Algemeen Reglement voor het vervoer op de spoorwegeuf volgens hetwelk men alleen het recht heeft te vorderen dat de vensters aan de wiudzyde gesloten blyven Misschien zyn er nog wel enkele bepalingen van dit reglement die op gelyke wijze verdienen blyvend onder de aandacht van publiek en beainbteu te worden gebracht waaronder in de eerste plaats art 1 waarby den beambten en bedienden ten plicht wordt gesteld zich bescheiden beleefd en voorkomend tegenover h publiek te gedragen Oen gooiden en die vormen gelukkig verreweg de meerderheid niet te na gesproken valt het niet te ontkennen dat sommige beambteh niet alleen de lagere in dit opzicht nog eens te kort schieten vooral tegenover rer igers derdehiasae Het gebrek aan voorkoniendbeid is dtkwyls ook het gevolg van een gebrek aan kennis omtrent deu loop van treinen en aansluitingen voordl met het buitenland dat men bij spoor weg beambten met zou verwachten Ten gelieve van bet reizend publiek behooreu daarom de spoorwegdirecties te zorgen dat haar beambten voldoende onderlegd zyn om de noodige inlichtingen te kunnen verstrekken of wel aan alle stations duidelijk ann te wyzen waar inen informatie kan bekomen Baftenlandsch Overzicht De Fransche Kamer is tegen 14 November bijeengeroepen De Oostenrykache Keizer kwam nit Hongarye te Weenen presideerde den Ministerraad gaf daarop audiëntie eerst aan Taage daarna aan Hobenwart Jaworski en Plener allen afzonderlyk en vertrok toen weer naar Pest vanwaar hy 8 November te Weenen wordt terugverwacht met de Keizerin Eerst dan zoo meent men zal de beslissing vallen over de politieke verwarring De Keizer zoo wordt verder meegedeeld verlangde dat Taaffe met wien hij van jongs af bevriend is zou trachten een coalitie Ministerie te vormen indien dit noodzakelyk er wezen moet Taaffe moet hierop geantwoord hebben dat dit niet ging want dat niemand hem meer vertrouwde en niemand op politiek gebied meer iets met hem te doen wilde hebben Dit schynt werkelyk het geval te zyn en wel in zoo sterke mate dut het Huis van Afgevaardigden met het Ministerie geen enkele zaak van belang meer wil behandelen ook niet bet besluit betreffende den staat van beleg te Praag Men duidt t Taaffe nog minder kwalyk dat hy dit kiesontwerp heeft ingediend dan wel dat hy dit deed zonder er met eenig hoofd van eenige party over te spreken Men verwacht ïn t eind de vorming ran een coalitie Ministerie onder Windischgratz of Badeni daar Hohenwart verklaard heeft zich te oud te achten om Minister president of Minister te zyn By het 50 jarig doctors jnbileum van professor Virchow heeft zeer opmerkelyk het Pruisische minietftrie van onderwys den beroemden hoogleeraar die in het adres van den senaat princepsmedicornm wordt genoemd geen gelukwensch gezonden Daaruit kan men opmaken hoe de gezindheid in regee ringskringen ii tegen de leden dar ïr zinnige party Virchow is in de weten ach appel yke wereld een man van te veel beteekenia om het niet glimlachend te kunnen aanzien dat zyn politieke denkwy e het misnoegen der hofkdngen opwekt De beide vjtpegere ministers van eerediensi Von Qiwler en graaf Aedlitz hoewel nok streng conservatief bïjbben niet nagelaten professor Virchof hun g elukwénsch te doen toekomen De houding ta Ti de regeeriug tegenover Virchow schynt vooral bedoeld te zyn mejt het oog op de verkiezingen voor deu Pruisischpn Landdag Toch is het niet twyfelachtig of trots het verbond tuaschtfn conservatievee en antisemieten zal de vryzinöige party in Berlyn haar aantal zetels wet behouden En de Berlijusche ofgeVo rdigden vormenhet derde deel der geheele vr zinnige partyin het Lagerhuis t In de ander Liesdistncien scligu n de kansen der verbondenen veel verbetetd t zyn het staat nn reed vast dat de conservatieven byna de helft van olie zeteU in den LUt ddag zt llen innenMu eu politieke beteekenis kan aan deze verkiejsingen by welke zelfs volgens deu heer Von Üiamaïck het denkbaar sïechtpte stelsel wordt toegepast niet worden toe acbra7en Dat de groote massa van Ifet volk op deze verkiezingen zoo goed els geen invloed kan uitoefenen blykfe reeds nit het feit dat Berlyn sociaaldti ocraten na r den R kedag zendt en D itacli vryKinnigea naar deu Landdag Zondag 1 I hebben iu Zwitserland de verkieziogen voor den Nationuhiu fload plaata gehad Giooli waa de trkiezingsdrukte met Alleen de socialisten weerden zich gedocht daar zy hoop koesterden hun tot dusver eenigen vertegenwoordiger in deu Nationaüen Raad een paar collega s te geven JËen merkwaardig verschyneel hierby was dat op sommige plaatsen het de conaervatieven en ultramootanen waren die samengingen met de socialisten op voorwaarde van bereidyaardighoid tot wederzydsche diensten Dat de socialisten zich hiertoe Itendeu spruit voor een goed deel voort nit bun oneenigheid met hun minder gevanceerde broeders de radicalen De laatsten zyn niets geslicht over de scherpt aanvallen waaraan zy van socla listiache zyda blootstonilen eu vandaar dat zjj hun vrienden links lieten liggen die toen op hun beurt elk middel aangrepen om de radicalen te deuken Conservatioveu en liberalen le€nden hun hierby de behulpzame hand uitgenomen bet kanton WoadUandt waar de liberalen tot dergehjken ruilhandel niet to bewegen waren Toch bestond er ondanks alle vyandige combinaties geen oogenblik vrees dat de radicalen de meerderheid in den Raad verliezen zouden Een kort tel ram uit Hcrn meldt dan ook dat ze de baas zyn gebleven eu de socialisten met de kous op den kop zyn thuis gekomen Prins Ferdinand van Bourbon die by de nederlaag der Spanjaarden te Melill was zoek geraakt is terecht Hy waa nog krygsgevangen noch omgekomen nioar was na kranig te hebben meegevochten in een der buitenforten aangeland Het gevocht van Zaterochtend na generaal Margallo a sneven was dan ook aUeroustuimigst geweest Een oogenblik slechts had de verwarring geduurd toen men den aanvoerder by den uitval terstond zag vallen maar als de Kabylen toeschoten en het lyk van den generaal bemachtigden benevens twee kanonnen blaakte er plotseling in de Spaujaarden zulk een woede en doodsverachting dat zy met gevelde bajonet op deu vyaad instormden en dood eu verderf zaaiden op hun weg zy ontrukten hem het lyk van hun aanvoerder en ook twee kanonnen on dwongen hem over de geheele linie te wyken zoodat zy naar het fort konden terugkeeren Maai van verdere uitvallen moe t worden afge Jen de vyand wel 30 000 man sterk was en niet enkel de twee voornaamste forten maar ook de stad zelve van drie kanten te gelyk bedreigde In den ministerraad te Madrid is dan ook besloten dat de Spoansche strydmacht te Melilla met 12 000 man zal versterkt worden dieols zy zullen aangekomen zyn onder commando zullen staan van den minister van Oorlog Qeden zal het eerste versterkingskorps in Afrika lauden en zal tevens de inscheping van hel tweede voltooid zyn terwyl reeds uit alle garnizoenplaatsen van Sprvnje troepen naar Andalusië gedirigeerd worden tot vorming vaii het derde korps Men verwacht dat de veldtocht in Marokko zeer eratig zal zyn di Koningin Regen les deed een beroep op all partyen om voor het vaderland in offervaardigheid te wed veren Zy bezocht met den jongen Koning de kazerne en moedigde du soldaten aan die haar met geestdrift ontvingen De republikeiusche minderheid in de C5ortt K beeft eeu vergadering gehondeu onder voor zitterschap van den ond minister Pi jMargall en besloot met het oog op de ernstige gebeurtenissen in Marokko weder te verscbyneii in de aanstaaode zitting van het Parlement waarvan zy de onmiddellgke bijeenroeping jsnl eischen Een Eogelach eskader bestaande uit 20 bo dems wordt te Gibraltar vervaeht met het o op de verwikkelingen in Marokko Met bat voorstel tot intrejfkïng djer zoogen Shermaa vfet volgens welke de Amerikanüsohe schatkist laanudelgks 4 500 000 onsen zilver tegen i n mnrktprye Inoe t aaukoopen heeft fiindelyk de Senaat zich vereeniga Da meorderheid was niet zoo overweldigend als in het Huis van A evaar igdeu op 29 Augustus 2 tegen 1 Q maar toch sterker dan 9ien verwachtte 43 t gen 32 stemmen fwee maanden heeft de par y die by de zilveraan koopen belang heeft ie besliseing weten tegen te houden ten taakte is ztj gezwicht voor de vrees dat zy by de eerstvolgende verkiezingen de gevolgen zou ondefvinden van een verzet tégen de grout meerderheid des volks Er is beweert dat het besluit eetuc oniM zoü veroorzaken evenals Én 1B79 toen de betaüjtg in speci hervat werden Maar toen warfin Q t de paniek ran 1873 reeds zea betere jaren gevolgfd t erwyl thans de naivatschappelyke crisis de slechte oogsten lage p ryzen verminderdi3 looflen depressie ia handel en nyverheid nbg voortduren De intrekking is niet bedoeld ftt een krachtig opwekkend middel m ar tefi hoogste als medicyu als elk geneesmiddel kan het in een ander 9pzicht schaden Vandaar wellicht dat vele fcoersen te NewYork gistertfiï terughepen niettegen dlbvande z j in de afgeloöpen week belangr k wnren verbeterd GEËTALEERD voor A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 81 OCTOBKE alotkoera IV 9B lOOV Vor kri NBDBWiSD Cert Nwf W 8 BVi 81 dito dito dite i a dito diio dito S lOO i HOSOAII Oltl Goudt 1881 88 4 Hl Itilie Inmhrij ing 186S 81 741 OosTSNB Obi in papiur 1868 5 72 dito in zilver 1888 S tS 1 PoKTuoil Oblig mol ticket 3 dito dito 3 mv BliSLAND Übl Ooat ie Serie S 62 ditu Uoconi 1880 4 93 ditotiyltotlii l88g 4 14 dito bij Hop 188II B1I 4 98 ditoingoud leoB 1883 6 8 i 100 dito dito dito 1884 6 101 JpiNJE Perpet uhiild 1881 4 87 amu Gepr Ckjn leen 1390 4 78 Geo loeuing serie B SIV Geo leeninK aerie C Vs Zmii Awt EBP Beo v obl 189 6 104 Mmico Obl Buit 8oll 1890 8 li i VüMBZOEtA Obl 4 onbep 1881 87 AustmtDAM Obligatien 1881 8 i W BoTTEBDAH Sted leen 1888 a t 98 N£D N Afr Uacdelsv aand 96 Arendsb Tab Mü Certiteaten 880 Deli MaaUcbappij dito 898 Arnh Hf potbeekb pandbr 4 1001 Cult Mij der Yorstenl aand 81 a Gr Hypotheokb paudbr 4 lOOVé Nederlandaohe bank aand SOU Ked Handelmaatacli dito HO7 89V N W il Pac Hyp b pandbr 6 88 Eolt Hypotbeekb pandbr 4 101 Ulr Hypotbeekb dito 4 lOO OoaTENR Ooat Hong bonk aand 138 Rusl Hypotbeskbank pandb 4I 1 96 AHEaiKA tCquit hypoth pandb 6 79 Maxw L G Pr Lien eert 6 33 ED Holl IJ Spoorw Mü aand 91 Mij tot Eipl ï St Spw aand 90 Ned Ind Spoorwegm aand 169 Ned Zuid Afrik 9pm aand 8 118 dito dilo dito 1891 dito 5 99 47 49 181 66 iTALlB Spoorwl 1887 89 A Eobl S ♦ 6 l i Zuid lul Spwmv A H obl S 48V4 Polen Warachau Weenen aand 4 182 BusL Gr Buaa 8pw Mg aand S 180 fialtiaobe dito aand 68V t Faatowa dito aand 6 08 4 Iirang Dombr dito aand 6 98Vi Kurak Cb Azoir Sp kap aaod 6 181 Jiosowo Seweat Sp M oblig S 101 Orel Vitebak dilo oblig S 103 68 a loiv Zuid Weat dito aand 6 68 i dito dito oblig 4 89 AllliuXA Cent Pae 8p Mgobl 6 101 Cbio NortU W pr C y aand 180 dito dito Win 8t Peter obl 7 I2OV4 loy 887 147 1017 79V 88 10 Denver Rio Gr Spm eert v a lO i Illinois Ooatral obl in goud 4 97 i Louiav NaahvilleCert v aand 68 Meiioo N Spw My lebyp o 6 87 ias Kansaa V 4 pet pref aand 33t N ïork Ontario West aand 16V dito Penua Ubio oblig 6 108 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 80 St Paul Mina Manit obl 7 107 i Un Pao Hootdliin oblig 8 lOO dilo dito Line Col Ie hyp O 5 68 Canada Can Soutb Cort v aand 63 VBN C Kallw liNB leh d o 0 10 Amsterd Omnibus M aand Rottord Tramiveg Maata aand 1891 NlD Stad Amaterdam aand S 104 8iad Rolterdam aand 8 106 Bbloib StadAntivorpenl887 8 i 99 Slad Bruaael 1886 i l 99 1U7 88V lloKG Tbeias Begullr Qeaellaeh 4 118 OosTBNR Staatsleening 1880 6 lIS i K K Oost B Cr 1830 3 Spakjb Stad Madrid 3 1888 88 Nbo Ver B i Uyp Spobl oert 6 107