Goudsche Courant, donderdag 2 november 1893

Vrijdag 3 November J8Ö3 INo 6191 328 e Jaargang fioiMiflE wmm Nieuws en Admrtenlieblad voor Gouda en Omstreken De Jitgare dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÉN worden g eplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd N07 WatergotUd n Hoog L ag Hoog Lang DoDilenl s 8 86 47 9 12 Vrga g 1 84 9 5 8 18 10 37 Zslard 8 60 11 18 8 17 11 48 Zond 8 46 10 4 06 31 Uund 1 88 63 4 46 1 10 Uu d 6 OS 1 88 6 1 1 44 Wiunud 8 6 S 8 01 5 61 8 16 SpringtU 10 ea 25 Nov Haan Zon No Opg i Ondsrg A Opg Ondertr 2 u 8 46 1 No 6 68 4 89 8 4 8 59 7 7 0 4 18 4 0 8 0 18 7 20 4 08 S 8 8 8 18 e i 4 1 8 S8 J 6 6 3 8 8 T 1 i 5 68 K M ADVERTENTIËN V QetroBwd E L £ nv DiNTziG JllNHItTII KeoINII MlDSIO WilNTKAI die ook aameus wederzydsche Familie hun dank betaigen voor de betangatelHiig bü ban Havretyk ooderrondec Sohevtamgg n 1 No 1893 Il 7EB A1E11IN9TES0ÜDA OP Woensdag 15 iXoveniber e k a m 2 are in het Lokaal cSÜHAAKBOHD Bekeaing en Veraatwoording der Liquidatie Commissie en Liquidatie der Vennootschap TEESTOND GEVRAAGD een net Dienstmeisje Adres in persoon BLËEKERSSINUEL 230 Is STEE ROLEI VAN AF MAANDAG in Lossing eene lading PUIKE GBOVE Huhr Kaclielkoleii gedurende de Lossing tot 65 cents per Mud k s k vrg te hais Belgiscke ADlrddft kob F 1 40 per H L KLjiyE STUKJES Aanbevelendf k LAMBERT TIIBFSÏNGBL P 80 Houdüf 1 November 03 W J en Lion Blitz TANUAHTSKIV NIËÜWËNDIJK24I bij den Dam Aiaslerdaiii TE CON80LTKËREN iederen WOENSDAG an 2 nar tot en met VKUDAG i aar ts Gouda Markt 154 Operatien op verlangen pijnloos Onder beleefde aanbeveling heeft ondergeteekende de eer te berichten dat hg van 1 NOVEMBER af het Hótel Caié Restaurant Stations KofBlelmis met annexe STALHOUDERIJ lo eigen beheer heelt genomen Zeer ITette Cfesteendrukte NAAMEAABTJES worden GELEVERD door A B ai KMA en Zn Gouda Snelporsdmk n A BBmlMimi Zoos Opentare Verkooping te GOUDA tan overstaan yia den Notaris O C FORTÜIJN DROOGLEBVBR op DINSDAG 7 NOVEMBER 1893 des mor gebs te elf aren in bet EoffiehaiB HA Hai ii aan de Markt van No 1 Een aangenaam gelegen goed onderbonden en ruim ingericht HKERKIVHUIS ERF en FRAAIEN TUIN met SCHUUR aan de Oostzyde van de Gouwe nrgk C no 26 met een UITGANG achter de Visohmarkt Het huis Ijevat beneden 3 kamers keuken en kelder en boven 5 kamers alkoof zolder met dienslbodenkamer en 2 vlieringen Bet is tot 1 Mei 1896 verhaard aan den Heer Mr D N BROUWER voor 450 per jaar No 2 Een goed onderhouden W O O V 11 CJ I 8 ea ERF naast bet vorige perceel wgk C no 27 bevattende 4 kamers keuken kelder en zolder Verhuurd tot 1 Mei 1894 aan den fleer J SCUADBE voor 170 per jaar No 3 Ben gemakkelijk ingericht WOONHUIS met WERKPLAATS SCHUUR ERVEN en GROND Achter de Vischmarkt te Gouda Wflfc I No 169 met een uitgang door de poort daarnevens Het huis bevat 4 kamers en keuken en ia tot 1 Mei 1894 verhuurd aan Mej de Wed van WESEL voor 1 50 per week No 4 en 5 Twee nevens elkander staande HUIZEN en ERVEN met den grond daarachter achter de Vischmarkt te Gouda wijk 1 nrs 170 en 171 By de week verhuurd respectievel k voor 70 en 90 cents De perceelen nrs 1 tot 5 worden na afzonderiyke veiling en afslag gecombineerd geveild en afgeslagen No 6 Een HUIS en ERF achter de Vischmarkt op den hoek der Vischsteeg te Gouda wykï no 17 6 Verhuurd bg de week voor No 7 Een op goeden stand gelegen WIFKELHUIS met afzonderlflk BOVENHUIS en ERF en UITGANG in een gemeeuschappel ke poort in den Korten Groenendaal te Gouda wykl no 194 Verhuurd tot 1 Mei 1895 aan deu Heer E L CATS beueden voor 2 per week en boven voor 6 50 per mrand No 8 Een HUIS ERF en GROND aan het Verlorenkost te Gouda wyk O no 526 Verhuurd bij de week voor ƒ 1 25 No 9 Twee HUIZEN en ERVEN onder één dak met een Öinkeu TUIN daarachter uitkomende in de Korte Akkeren aan de Wachterstraat te Gouda wyk P nrs 189 en 190 Het Huis wflk P no 189 is met het bo enbuis van P 190 en bevattende 7 kamers en keuken verhuurd tot I Mei 1895 en twee optiejaren aan den Heer A DBKKER voor 150 per jaar en het Beuedenhnis van P 190 is tot den 1 Mei 1894 verhuurd aan den Heer T P HOOGENBOOM voor 1 25 per week No 10 Een HUIS en ERF met den GROND daarachter aan de Wachterstraat te L ouda nevens het voorgaande wgk P no 191 Verhuurd ler 3 maanden voor 1 40 per week en No II Een perceel BOUWGROND liggende achter Huizen aan de Wachterstraat en uitkomende in de Korte Akkeren naast het vorige perceel te Gouda kadastraal bekend in Sectie E no 1356 groot voor t geheel 3 Aren 70 Centiaren zoodanig het is afgescheiden De perceelen Nis 9 tot 11 worden na afzonderlijke veiling en afslag gecombineeerd De perceelen zyn te bezichtigen te welen Nrs 1 en 2 den 3 In October en den 1 en 2 November a a des middags van 2 tot 4 uren mit vooruit belet vragende de overige perceelen de laatste 3 werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en al de perceelen op den dag der verkooping van 10 tot II uren Nadere inlichtingen geven voornoemde Notaris FORTIIIJN DROOGLEEVER alsmedeNotaris GROENENDAAL te Gouda ADVERT ENTIEN in Me Binnen en Buitenlandeehe Couranten worden dadeljjk opgezonden door h e Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Nederlandsche Stoomboot Maatschappij Do Stoomschepen BOLtAUD kppt J 8MIDT en SATAFIBB kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomsclidpen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao HS Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Torboterde fobrlcatie en uitsluitend gebruik van jne en fijnste grondstoffen garandeerei ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig brikaat naawkeurig beantwoordende aan den Inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als HofleveraHciér ii Eere Dlploma s gonden enz Medailles een bewijs van uitmuntend t A fitbrikaüt Ueeds 187i schreef de Accademie national de Paris Nous vous dfcemona nne H dalIIe d or première elauiae en ooneddértttion da votre exoellente fabrication de Ohooolat bonbons varies etc eto Stollwerck a biikaat is verkrijgbaar bij H H Confisears Banketbakkers enz enz GeneraaIvert€genwoordiger voor Nederland Jnliiis Mattenklodt Kalverstraat 103 Kraepelien en Holni s Qiiiiia LarocheQ c iNltARocHE is de meest Krachtige en Versteriiende KIMA WUN aanbevolen door tal van binnen en buitenlandacbe geneesheeren Bekroond met BEREN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons ik f 1 90 en 1 Depot te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien llolm Hofleveranciers Zeist De Zwitsérsohe Pillen van den Apotheker Rich Brandt sedert 10 Jaren door Professoren praetlseerende Geneesheeren en door het Publiek toegepast en aanbevolen lüa goedkoop aangenaam zeker werkend en onsehadelük GoneeS 611 HulsmiddeL Beproefd door Prof Dr R Vlrofcow Bertgn V Gieti Miinchw p Reolam Leipzig t V Nussbaum Manchan I Hertz Amiterdam v B V KorCZynski Krafcau Brandt Klausenburg bij Storingen in de kwalen der lever last van gang voortdurende verToortkomenile oagesteldduizeligheld benauwdheld Prof Dr V Frerlchs eanijn m p V Scanzonl wonJburn C Wltt Kop A 9 Zdekauer st p t rsbuni Soederstadt tutan LambI W r chau Forster Blrmlnghan Onderbulks organen aambeljen tragen stoel stopplnff en den daaruit heden zooftls hoofdpijn O W kortademigheid gebrek aan eetlust enz Dio Z ili erscho Pillen van dco Apofhckor Hlchard Brandt wordeu om Imre Bachte werking door vrouwen gaarne ingenomen en zijn te verkiezen boven de scherp werkende Zouten Bitterwater Droppels Mengsels enz IW Om het koopenae publiek tegen bedrog te bescherman wordt men er nog in het bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat e Zwltaer ilie Pillen In den handel zijn gobraoht die op bedriegelijke wijze er blj ia evenzoo nitzien en verpakt zijn aU de echte Daarom moet men bij den aankoop zich overtuigen dat het etiket bovenstaande afbeeldhig een wit kruis in een rood veld en de handteekoning Bchd Brandt draagt Men moet daartoe do om do doos gerolde gebruiksaanwijzing er afnemen Ook wordt men er m t bijzonder op gewezen dat d Zwitsersche Pülon van den Apotheker Eich Brandt dio bIJ de ApotheKers TerkPUgbaar zyn alleen in doozen 4 TO Cents g en kleinere doosjes verkocht worden Mr Hoofddepot P E Van Santenkolef te Hotterda ictoriawater ui f de VictoriaiBrort te Oberlahnsfeinbv ns Tafeldrrnk j Vanhé oninldyke uis derJVederlahden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Olierlahnstein Gevestigd te Uotterdam ZuidblaakjS De Prüa fflEDIGINALE LEVERTkAAN J TEN DOESSCHATE te Zwolle 700 puuUg beooideeld in de Oeneeak Ooarftni au het Phaimko W door Prof H Wbpsbs Bettikk te atreobt HBbaTolen dow vale I 90t il i 1 houdende fleiBotiui verkriJsliMr bU Orina DE LAAT VAN SON Alarki Gouda BINNENLAND GOUDA 2 November 1893 Maandag 13 Nor beeft et in de Sociëteit Oas Genoegen c een Kolf Biljart en KaartConeours plaats om pryzen en premiën Donderdag d a r heeft zoo noodig voortzetting en beëindiging van bet concours plaats Onze stad beeft het verlies te bei eoren van een man die om zijn muzikaal Ulout hoog stond aangeschreven De heer Brons Middel meer dan 50 jaren oi anist der Groote of St Janskerk ia gistermiddag na eene korte onge t steldbeid overleden Het is bekend hop vêrdienstel k bij bet s jboone instrument wist te bespelen en hoe dikw ls by z na hoorders heeft geboeid door zijne groote gaven Dankbaar brengen wg daarvoor buide aan zijne nagedachtenis Heden morgen had in het café 8cbaakbord de afslAg plaats vftn 9 Hectoren 78 Aren en 9 Centiaren Wei of Hooilaud te Boskoop welke de vorige week geveild waren Deze perceelen brachten bg veiling op 12365 en werden nu ƒ 20 daarboven opgehouden Gisteren waren aan de Gondscbe Stroopfabriek enige kolendragers werkzaam tot lossing van het schip toen een met een zak beladen op do plank liep reed de koetsier van genoemde fabriek tegen de plank aan waardoor de man met zgn borst op den wal tererhtkwam Naar men oos mededeelde is zyn borstbeen gebroken Te Hazerswoude vierde dezer dagen het Echtpaar Swaan hnnne 65 Jarige Schtvereeniging Beiden zgn nc hunnen leeftgd in aanmerking genomen flink b de hand Woensd werd door de Hott rechtb o a het failliaaement nitgeaproken van M Nenis winkelier en koopman te Gouda rechtercom missarismr ö Polak Daniels curator mr M M Schim van der Loeff advocaat en procurenr te Gouda Meldden wij in ons nummer van 24 Aog datbg Leendert Rozeboom in Bozendaal boven Haastrecht een appelboom met vrachten beladen weder in vollen bloei stond thans kunneil wfl mededeelen dat die boom wederom vroch FEVILLETO Een Kerslfoest 4 Wat het geldfllyke betrof wia cy haar eigen meesteres haar man had vreinig ea seer verre famiHe es die wsrea allen in goeden doen dus zg benadeelde er niemand mede Haar gezondheid had door de schokken der laatste juren wel geleden masr c gevoelde dat die lich eer zou bsratellon bg een bedryvig werkïaam leven zooala zy tot hiertoe altyd geleid had dan by een eenzaam Iieataan zoodor bepaald doel om voor te werken en voor te loven De groote vraag was nu maar wat was in het belang der kinderen Was het ook beter voor hen dat z bleef zoekoQ naar den Rezin uil hun eigen stand dan dat zij zelve hen bij zich in huis aam en zoo hen aan de weelde althans aan oen overvloed gewende die hen later ip hun eigen kring minder tevreden zou doen zyn Zou tij 10 ook als eigen kindaren aannemen die vraag deod zich aan haar geest up maar werd spoedig geheel verworpen Zij meende toch terecht dat wil men eeu kind aannemen met al Kyn deugden o gebrekoo met at bet lief en het leed aan zyn opvoeding vei bonden dan moet het zfjn of een kindje onder het jaari hoe jonger hoe beter wions geeit en karakter ms vormen en knedoQ kan ht men moet het ent doeot nadat ten draagt deze z n evenwel niet zoo groot als de eerste pluk Heden moi en werd door een hoofdagent van politie eenige jongens die liet deu marktbeKoekers wat lastig maakten verw derd waarbij hg zekere N tegen den arm raakte die hem daarover QOgal onderhield net gevolg waa dat bedoelde persoon werd gearresteerd Hedenmorgen is het paard van Vau der Heijden te Reenwgk op hot gegaan in do Oude Gouwe het werd in de Crabethstraat gegrepen nadat men teruggereden was is het paard op dezelfde plaats wederom geschrokken en te water geraakt met het gevQlg dat het verdronken is De eigenaar ig verwond gerankt Dr de Veer heeft hem geneeskundig behandeld De 2e lait M J G Strootman van bet 5o reg inf te Utrecht is gedurende deze maand te Woerden gedetacheerd ter vervanging van den 2eIuit M O A Quak die naar aGia venhage terugkeert Door sterngbrechUgde manslidmaten der Ned Herv Gem te Ondewater zgn tot notabelen herko en de heeren G Bakker aldaar en T van Schaik te Snelrewaard gem Linschoten In de plaats Kpn deQ heer J Vink zal 10 November a s eene nieuwe verkiezing plaats hebben Door hh notabelen zgn tot kerkvoogden herkozen de heeren H A Montgn te Roosendaal en C Baars aldaar die beiden die herbenoeming hebben aangenomen De dames rereeniging Felicitasf te Oadewater heeft haar bazar in het lokaal achter heji zg kleine kerkje uitgestald Het geheel is eene nette verzameling en ieder vindt daar licht ieta dat hem past Wg wensohen de dames een goed succes vooral ook om het goede doel dat er mee beoogd wordt De opbrengst is geheel ten bate van de diaconie armen der Ned Herv Gem Nu de verboden tgd die velen visschers te Ammerstol werk Verschafte ten einde is en de onderscheidene visschergen nog niet zijn ingevangen zijn hier tal van visschers dio hun brood met de kleine visscherü zoeken to terdienen Zoo heeft men o a ook een aanvang gemaakt met de prikvisscherg Verschei dene visschers zijn bezig met het le en dor toeten waarin men de prikken tracht te vangen Jammer dat deze viascherg waaraan groote kosten verbonden zgn zoo weinig oplevert daar de prikken die vroeger enkel en alleeu men het kind een jaar of langor al bg zich go bad heeft zoodat men weet dat hot zioh aan onze persoon en wij ons aan het kind kunnen hechten Dit durfde Mevrouw Brinkhorst dus niet aan maar wet wilde zg ze onder haar oogen in haar eigen huis vormen tot knappe beachaafde en degelijke mensohen en hen zoo opvoeden dat zy eenmaal in staat zouden zyn hun eigen brood te verdienen Toen dit plan tot rypheid gekomen was stuitte zy og op t ezwaren uit haar stand en omgeving voortvloeiende Zy stelde zioh voor hoe die kinderen aaq baar tafel verwend door haar drie dienstboden of met de nok aangezien of bedorven zouden worden door to groote famitiantoit boe men hun dwaze en ijdele verwachtingen van een rijke erfonis zou influisteren hoe haar kennissen on de familie van haar man den neus voor hen zou optrekken en honderd dergelgko moeielykheden meer Maar wel verre dat dit haar zou ontmoedigd hebben spoorde bet haar te meer aan die bezwaren 200 noodig te overwinnen Zy nam haar dokter in den arm die haar levonsgMohiedenia kende evenzeer als die vaa de weesjes Toen deze sioh nu Het ontvaUen zyn gezond maar nibt sterk ik zou liever een knap gezin in Gelderland of Overysel voor ze zoeken dan ze hier in de stad te houden was haar besluit genomen Zy wilda niet alleen haar geld haar tyd zy wilde zioh zelve voortaan aan de weezen geven In de nabyheid van eeu der Geldersche steden waar goede scholen waren huurde zjj eon nette maar zeer eenvoudige villa Z j psm haar keukenmeid die van het begin van haar huishouden by haar gewoond had in haar vertrouwen deelde baar haar plancen met de kiod rsQ mede en hoe voor de kabeljauw vangst werden gebezigd thans ook door velen door flnder aas worden vervangen Dit heeft de waarde der prikken aanmerkelgk doen dalen en bggevolg aan de prikvisacherg groot nadeel toegebracht De Gemeenteraad van Oegstgeest heeft inzgne zitting van 26 Oct tot onderwyzer aande 2de openbare school aan den Rgndgk benoemd den heer h T Van Zoest te BergAmbacht Het polderbestuur te Berg Ambacht heeft eene lijat vastgesteld inhoudende de namen van 10 personeu zoo van hier als uit Ammeratol die bg eventueel dgksgevaar in den winter ï 1893 94 als dgkleger dienst zouden moeten doen la den avond van Drnsdag 24 Oct kwam een ruim l3 jarige zwerveling biJ de politie te Berg Ambacht om logies verzoeken Dekuaap werd opgenomen en geroed maar bleek zeer leugenachtig te zijn Telkens gaf hij andere plaatsen ala zgue woojaplaats aan Ten laatste is men te weten gekomen dat hg te Leerdam tehuis behoorde Daarop is bg j l Zaterdag door eeu der veldwachters tot het Bchoonhovensche veer uitgeleid In eene vergadering van leden der ijsclub te Berkenwonde werden tot bestuursleden herkoren de heeren M van Dorp G D Rehorst Vink P Damsteegt C M de Jong P van Dorp Jacs de Groot W Groenendgk O Verwaai en in de plaats van wglen den heer J de Brugn werd gekozen de heer D Bugense Uit de rekening van den penningmeester bleek dat er nog f 110 33 in kas was De vrijwillige oefeningen in den wapenhandel door de jongelieden die zich daarvoor hebben aangemeld zullen in Reeuwgk in deze week een aanvang nemen Door de gemeente is daarvoor beschikbaar gesteld school 6 af deeling Sluipwgk terwijl vanwege het r k vergoeding wordt verleend voor vuar en licht tot een bedrag van f 20 De door Gedeputeerde Staten van ZuidHolland goedgekeurde rekening over 1893 der gemeente Reeuwljk bedraagt in ontvangst f 17213 66 in uitoaaf f 16850 11 batig saldo f 363 55 Door stemgerechtigde lidmaten der Ned zij om hunnent wil nog veel eenvoudiger dan tot hiertoe wilde gaan loven Mietje dio veel van baar meesteres hield on alt d de vriendin vau de kinderen des huizQs geweest was was er gemakkelijk toe over te halen om met Mevrouw die groote stad te verlaten waar zjj die oen dorpelinge was tooh nooit reoht htd kunnen aarden Met November liet Mevrouw de beide andereu dienstboden vertrekken haar het loon on kostgold tot Mei gevende zoodat die reobt tevreden haar verlieten Zy verkocht de meubelen die zy to veel had en behield alleen de eenvoudigste of die waaraan dierbare herinneringen verbonden waren on met tien bloedend harte ja maar toch met hoop op de toekomst verliet zy met haar getrouwe dienstbode de stad waar zij veel geluk gesmaakt maar ook zooveel geleden had aan haar kennissen niots anders meedeelende dan lat zij rust en landalyke eenzaamheid zooht Men had niet nooilig te weten wat de ware dryfveoren waren van h ar vertrek die men waarschynlijk bespot of althans niet he rep n zou bobben Eenvoudig netjea en volgens de regelen der hygiene riohte zy haar woning in Voorde moiajos van 8 on 10 jaar bestemtle zij ern kamertje naast haar eigen slaapvertrek maar haar eerste plan om den kleinen Frans die zyn derden verjaardag nog niet beleefd had des nachts bij zich ïn de kamer te hebbeo moest zij opgeven dat wilde Miotje volstrekt niet gedoogen Daar kan u niet meer tegen dat moet u maar aan mg over laten zeide de trouwe ziel r ik bon zeker dat ik hem s nachts dadel k boor en vrouw Meyer zeide mg dat het zulk een rustig kind is Merrouw gaf haar dut met de gesonde Jonge gel Herv Gemeente te Reeuwgk afd Nieuwdorp zgn Zaterdag j l de aftredende kerkvoogden de heeren A van der Spiegel en A Oskam benevens de aftredende notabelen de heeren H van ïriet F H Bulaeus Brack en D Krügt Jbï allen herkozen De jaarlgksche verkering van de gsclufa Schoonhoven werd gehouden ten huize van den heer A J van den Bergh De gewone nummers van de agenda werden behandeld Uit de rekening bleek dat er een tekort in kas was waar echter tegenover stond een inventaris die eenige honderden gnldeua waard was In de gewone vacature werd voorzien door de herbenoeming van den beer G Greap tot Üd vau het bestuur en van de bh A J Driessea A J van den Bergh en B de Jong tot leden der Commissie van uitvoering Tot groot leedwezen vao de aanwezigen deelde de voorzitter mede dat het zoo gverig bestuurslid en oprichter van de club de heer N Kooiman sich genoodzaakt z om als bestnurslid ontslag te nemen Hoe nooda men hem zag gaan moest men zijn besluit eerbiedigen Eene nienwe verkiezing moet alzoo nog plaats hebben in eene volgende vergadering waarin tevens eene herziening zat plaats hebben van de statoten daar deze moeten worden gewgzigd w ns bet onder algemeen applaus gedaan vooretel van het bestuur om den waardigen a etreden 2den voorzitter als eerelid aan de club ce blijven verhinden Tf elgkertgd zal men ook in de statuten eene hoogere contributie bepalen daar de tegenwoordige jaarlgkscbe contributie van 75 cents reeds sedert jaren door vele leden als te gering wordt beschouwd om daarmede de kosten te betalen aan het voortdurend onderhoud van de ijsbanen verbonden Te Koudekerk is met algemeene stemmen benoemd tot gemeente ontvanger de heer Joh van Egmoud secretaris der gemeente Met den benoemde stond op de aanbeveling de heer F Mafalstede volontair ter secretarie te Hazerswoude De gsbond Krimpenerwaard hield zgne eerste jaarlgkBctie vergadering te Schoonhoven iu de Stadsherberg Vertegenwoordigd waren 9 gsvereeuigingen Verschillende plannen voor het aanstaand winterseizoen werden besproken en vastgesteld zoodat deze hoogst nuttige Bond voor de gssport Iiefhebbers weder de zware doch hoogst aangename taak zal vervullen om de gswegen in de Erimpenerwaard aan te wgzen on te onderhouden dersohe meid die zg voor het ruwe en zware werk gehuurd had een ruime luchtige kamer waar ook bet todikantje van den kleinen vent zou kunnen staan Toen alles goregeld en in orde was schreef Mevrouw Brinkhorst den stnnrman Me er eu verzocht hem om met zyn vrouw hot drietal in het bfgïn van December te brongen want zij had er haar hart op gezet dat haar pleegkinderen mot het Kerttfeesi zich iu haar woning al te huis zouden gevoolen Dit gesohiedde en zoo zat de goede vrouw tegen het einde van het jaar dat haar zooveel ontnam haar man was in Januari bezweken met haar nieuwe kinderen om de gezellige theetafel geschaard lokte hun meedeelingen uit en vorscbte naar hunne wenschen voor het op handen zijnde Kerstfeest 2jy vertelde him van den kleiUon Jacob dien de meisjes zich uog zoo good herinnerden eu Jat bet op zyn verzoek was dat zy by haar waren en hoe zy Ier zyner godachtonia ieder jaar een Kerstboom zouden hebben waaraan ook andoro weesjes zouden deelnemen wanl zoido zij i nn ik geen kindertjes meer bier op de aarde heb zgn de weesjes die geen ouders moer bezitten om hen met Kersig scuenkou te verrassen myne kinderen Zult gij ujiy helpen Anna en BetjcF Wij hebben nog maar 14 dagen den tgd on ik heb al gehoord dat er hier in onze buurt vijf wecsjea wonen wij moeten dfis morgen maar dadelyk aan don gang Zóó gezegd zoo gedaan en als gij op Kerstavond d o kleine villa voorbij waart gekomen zondt gij gedacht hebben dt kinderlooze weduwe niet gedacht hebben dat dat do woning waa vsn een Sloi wlgt