Goudsche Courant, vrijdag 3 november 1893

gezin ui ereikt de Iwveugemelde getallen niet overschrydeu Van vrybiljetten welke ten behoeve van het inwonend gezin zyn verstrekt is ten bate van bet zieken en ondersteuningafonds der MsatscJhappy eene bydrage verschuldigd per enkele reis en l er persoon van 25 c roor een vrybiljet Ie tï 15 c oor een vryHIjüt 2o kl en 10 0 voor een j jet 3e kl Ëenenvyftig dagen onder de sneeuw Ëen Russisch geneeskundig tydschrift vertelt een merkwaardige geschiedenis £ en 19 jarig meisje werd naby Ruziuo gouvernement Moskou tegen den nacht door een sneenwstorm overvallen Zy vluchtte in een rieten tentje den volgenden dag was zy ingesneeuwd en kon zich ii et uit het tentje redden Vijf broodjes die zy by zich had at zij den eeraten dag wp en toen begon een hongefkuur io den anwuw Kerst na 51 dagen werd zy ontdekt enlonder een sneeowlaag van 3 voet weggefaaalm Zy was niet in staat ook uuar een yingerjte bewegen en tiel telkens in onmacht mwr kon toch nog fluisteren Na 8 dagen iu een gasthuis te ztjn gew t was zy geheel genezen In het cede Schtepvoart aan de Leuvehaven te Rotterdam wwam men tot dek ntdekkiug van neii aldaar glpleegden die tél vun gouden en j iweelen orwerpéh zopn pde eene som gelds bestaande uitfl spede ï bql n i Was igeborgen in neujlbUkkeii ti men in een kost iu i de inu€nkam had welktf kast né opengebroken den dief w der was i gesloten De bdjbif reemde voort erpeiii bestaan juijb gouden Ketj mKeDi ringed juweeion broche enz een enlwder van aaazieulykol waarde fSkn ondér inspectenr van politie arresteerde en i bracht naar et burttu ii de Padpensteeg eéHe dienstbode dia v rdacht wore In de bekende inrichting voor hooger en middelbaar onderwys te Rolduc tevens klein Seminarie van het bisdom van Roermond is naar cDe Tyd meMt by h t begin van het nieuwe leerjaar vo4 de studenten der philosophie een cursus gec lend in de sociale weten schappen De cursus omvat t Overzicht der itaathuishondjknnde in t byzonder loon arnjenverzorging muntwezejiiv bevolking belastingda een en ander in veiband met de Nederlandsche wetgeving J 2 De ethische KloQdslagen akr niaatechf r Reram novarum fdsiukken van hetNeder egeven wolden door t c W H Nolens eenffnog jeugdig Jpriester die zooals cDe Til herini ertj een paarjaren geleden met j den hoogsten lof promoveerde Jjin de recht eleerdheip en de staatswetenseliappeu fMïi p hoogesQhooI te Utrecht na verdediging vaiO een merkmaardig proefBchrif Jover de £ tiLtsle er vbn Thomas vanAqutn ip Dè diefstal van f apier enz in de ZdidHoltandsche boekdrukker te sGravenhage best4d i i i uim 400 rieni papier u een aantal iql sböeken ter geza enlykj vaarde vaa oa evid 150a ï M 1 i Uit 4en Qemeenterafid te Slocbt en By dp behandeling der begrootWi waarop esq st van f 800 is uitgetrokken foor brandbtu chmiddelen zegt de Heer Altiag dat is gedn Mangen der gemeente nakfpaeti Zou het geen schrik zyn om het toe tte staan Ik steil voor den post te schrappen De Heer Mulder gelooft djit het geen meiiieed zou zyn om den post oe te staan maa kan zich best met AlUng véreenigen Altiug Mulder zegt dat men de overheden gehooreamen moet Ëen kind moet ook zyne ouders gahoQrzamen doch wanneer de ouders de perken te buiten gaan 4lan bebosH het kind niet meer te gehoorzame Het aanschaffen van brandspuiten waar doen wij dat voor die kerels van baronnen jonkheers die attyd van eeu resorvefonds houden Het voorstel van den Heer Alting om den post te schrappen gaat in stemming en wordt aangenomen met 12 tegen 3 stemmen B en W stemden tilleen tegen De gansche Raad is dus de meening toegedaan dat brandspuiten onnuttige diogen in de uitgestrekte gemeente Slochteren zyn zegt de voorzitter en hy sluit hierna de vergadering Van de onderzoekingen by Laren zei Handelsblad Datgene wat de recherche by deze gelegen heden heeft opgedaan beperkt zich tot geheimzinnigheden sla daar zyn doeken met roode tt k n kousebanden losse knoopen korsetibajeinen en meer dergeiyke voorwerpen van intiem tt aard De booze wereld wil weten dat ook deze dingen zyn vooi tgekomen uit den geest van meerdere opgewektheid waarmede men in deze streek de zaak is gaan beschouwen Ër zou zich namelyk een syndicaat hebben gevormd met bet doel om dergelyke voorfferpen te vondeling te leggen en er aldus eene soort van lotery van te maken opdat heden de eene zou kunnen zeggen Ha myn kouseband ie er uit gekomen Morgen een tweede Eyk myn korsetbaleinen staan in de krant en overmorgen een derde Neen rayu iuexpreraibles zyn er nog in Maar dat zal wel laster zyn Tot de onmogelykheden zou zoo iets anders niet behooren want waarlyl de ernst is er nit Zoo begon gisteren de menu van een particulier diner in het Hotel Hamdorff te Laren met potage k la recherche om te eindigen met tpuddings chef de police terwyl er als wy ons niet vei isseu ook nog iets was met e@ne sauce reportage een mentl dat wy op grond van ondervinding aan iedereen zeej kannen aanbevelen By de begrafenis van eene weduwe te Brussel zyn de zoon s der overledene kinderen nit twee huwelyken die twibtten over de erfenis herbnaldelyk slaags geraakt Onder Wegnaar Winterdienst 1893 94 60U0A 90TTISKDAH 8 08 18 18 18 68 1 84 3 68 1 0 1 18 1 1 18 88 18 38 1 88 1 44 4 10 KOTTKROA M O O i D A OODDA DEN RAAO Goud 7 80 8 40 9 04 9 8710 49 18 1118 811 011 87 3 65 4 46 6 87 6 69 7 13 8 26 9 37 10 46 11 1111 30 greep een venlen by den staart en Vipeg e n gewdldigeii trap van het dier tegen het onderlyf met bet gevolg dat de knaap onder smar telyke pyn is bezweken Onlangs is gemeld dat een grenadier voor den kr gsFoad zon terechtstaan wegens diefstallen in de kazerne een jaar nehtereen gepleegd Hij iH veroerdeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en vervallen verklaring van den militairen étenst De afdMling Oude Pek la van de kiear reonigiog Db Qroodwet heeft nit de Toortoo pige candidate lyst metalgemeeae 19 Htemiaeri tot caudidaat voor de Tweede Kamer iu het hooidkiesdistrict Yeeodam geateld mr E A Smidt Bubfltituutofficier van justitie te Utrecht De sociaal democraten zullen in genoemddiitricfc een protest caudidaat stellen en zullener naar aanleiding van de verkiezing vooidrachten houden Men meldt nit Dedemsraart aan de Asser Gi omtrent een voorgekomen choltirageval Na den geheelen nacht doorgejaagd te heb ben vanaf Nieuw Dordrecht kwam een achipper van den heer W A 8choUen roet eene BtrooiBelaak Zaterdagochtend by skia 7 De schipper eene K t d Sluis van Nieuwleosen was een dag of drio lijdende aan braking met diarhée des nachts is dat verergerd niettegenstaande dien toeatand dronk hy oog by bovengenoemde sluis een puta opgeschept vaArwater De gevolgen zgn dan ook niet uitgebleven toen de aak by slnis 6 kwam een afstand van een half uur was de lyder reeds overleden pelyke vraagstukken 3 Do Encycliek 4Uitgelezen hol landache staatsrtscht De lessen zullen Door den geoeraheer belast met de doodschouw is verklaard dat dit een geval van cholera asiatica was Naat aanleiding van bet vertelseltje van deA landloopar die in Den Bosch in urrest zit dat Hendrik de Jong ook de moordenaar 7 ou zgn van de dienatbode der familie Viotta te Amsterdam zegt de £ cho Anna Verhoeven werd den 12eo Maart 1892 vermoord en de Jong die den 2en November 1889 tot wne gevangenisstraf vnn 2 jaar on 6 maanden werd veroordeeld en den 6en Novem1889 zynon straitgd begon werd pas den 4en Mei 1892 ontslagen Trok te Amersfoort Adaiü no 1 toen hy de loting voor de militie opende te Goor bleef het laatste nummer in de bus voor den laatsten der lotelingen Onder den indruk der Russische feestelykheden depkt men er te Farya aan dezen winter de valse Ia Ruaae in te voerem Deze wordt uieb door één heer met één dame gedanst maar door alle heeren met allo dames Het is een voortdurend changez de dames de danseres doet maar twee toertjes met denzelfd n cavalier en vliegt dan den volgenden iu de armen In het kiesdistrict Veendam is voor de Kamerverkiezing eén aociaal demokratiache protest candidaat gesteld Bil te Rotterdam Te LunévIUe is Zondag een ruïterstaudbeeld onthuld van een der helden van Napoleon s leger Generaal Losalle gesneuveld iu den slag by Wagram Juli 1809 De minister van Oorlog hield een redevoering by de plechtigheid welke door vele militaire en burgerlyke autoritfliteB werd bygewoond By de Maatbohappg tot exploitatie vau staatsspoorwegen is met ingang van I dezer eene wyzigiug in werking getreden in zake het verstrekken van vrij vervoer aan het persoueel en hun gezin iu diaaajoege dat ten behoeve van hoof dam bte naren eerstaanwezende anibtenareu en beambten met rangcyfer 3 of 4 vry vervoer wordt afgegeven zonder bepaling vau het aantal biljetten Ten behoeve van de overige ambtenaren tot ten hoogste 12 maal per jaar behoudens uitzonderingen om byzondere redenen ter beslissing van deu directeur generaal Volgens dezelfde regelen wordt kosteloos vervoer toegestaan aan het inwonend gezin waarvan de betrokkene kostwinner is echter mag het zamenlyk aantal biljetten aan den betrokken ambtenaar beambte of werkman en aan zyn Voor eeoige weken ontvreemdde een knaap van 10 jaar by een daglooner aan de Snippeling hy Deventer een huissleutel en een horloge Met dien sleutel opende hyj l Vrydag de woning van den daglooner Toen nam hy een portemonnaie met geld en eenige tabak weg Deze jeudige deugniet heeft reeds meermalen met de politie kennis gemaakt Te Cüarlois Z H is uit de Maas opgehaald het lijk van een man hetwelk reeds in zeer vergevordenden staat van ontbinding verkeerde en slechts gekleed was met een paar schoenen en een doek om het midden Het Ijjk ia aldaar op de algemoene begraafplaats tet aarde besteld De 13 jarige S v d W te Holwerd Directe Spoorwegverbinding met GOIDA 10 66 11 08 11 09 11 16 11 86 9 80 10 Botterdam 6 6 08 7 86 7 47 Capelle 10 8 18 N eii rk rk 6 19 6 81 Moordrecht 6 86 6 89 Goud 8S 6 36 7 46 9 46 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 8 18 10 03 10 11 8 07 9 49 9 40 Gouda 6 80 7 8S 8 36 Mourdreoht H 7 88 8 48 NtQuwerkerk 7 89 8 49 Capelle ff 7 48 8 68 Botterdam 7 7 6 9 06 4 67 6 11 6 16 6 88 6 31 6 36 1 18 1 18 1 84 1 33 l ï 11 01 9 68 6 08 11 10 10 11 Zev M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 63 9 01 N dL 1 8 09 6 80 11 18 lu elulli 34 10 0 7 ILsTlS ïl IS ö l IMl ïl 4 86 6 S6 6 56 6 4Ï7 4 8 8 6 6 10 16 ll l6 li 40 11 O O I D A U TilEOHT Qoad 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 88 8 18 4 16 4 47 6 83 8 01 7 46 8 38 0 08 Oadew 6 60 6 64 M 8 37 Woerden Haroulen Ulreohl 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 886 04 7 08 8 46 11 28 2 61 6 18 6 50 8 13 10 346 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 46 1 80 8 08 3 60 4 48 6 89 6 816 36 8 28 9 1010 62 OOUU A AMSTRBDAM Qoad 6 40 8 81 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 6 83 7 4B O M Amaterdam Wp 7 6 9 10 10 66 18 19 1 8 40 6 46 6 6 9 87 11 10 11 81 Anatardani 0 1 8 1 8 11 10 11 84 1 18 8 88 6 60 9 67 de kerk moest de stoel al tien minuten stilstaan om te wachten tot het vechten gedaan zou zyn en na het verlaten van de kerk geraakten weder twee broeders hand mwn waarby de een den ander ernstig verwondde aan hat hoofd Onder groots opschudding werd de schuldige in hechtenis genomen en dé gewonde naar een nabnrige apotheek gebracht en ondertasschen ging de wogen met bet stoffeiyk ovenchotder arme moeder nageuo alleen naar het kerk hof Bekend ia het dat de itensioenen Tan hen die iri Indië hooge betrellkittcen hebben be kleed zeer aanzienlyk zijn Het maximumpensioen bedraagt 12 000 en ataat dii9 gelgkmee de we4de eens Ministers HVie twee jaren lid van d b Raad van Indië ia en 23 jarendienattyd heeft ontvangt een pensioen van 8280 terwyi de wedde van den vice president van den Raad van State 8000 bedraagt De directeuren der departementen de algemeene secretaris de president vau het Hooggerechtshof hebben na slechts 20 jarigeo dienattyd indien zjj twee jaren in hunne laatate betrekking hebben gediend een pensioen van 6000 dat is meer dan het bed og der wedde na ie leden van den Raad van State en van de Nederlandache Rekenkamer en bg itk jaar tot een maiimnu van 9000 Residenten late klasse hebben voorts en pensioen van 4500 i 6750 folll n ander pikmel die Ir geplaaist u door £ e jeugiigé dif eatttscbérmc r JacóbjJ te Scheveuingen ontving nog van eentf in Den Haag eeo zijneren hodoge ft contmisaaris van politici te Soheveningli heor L G Vernée kwamen nog giAefa deu knaap in uit s Gravenhage Haarw Deventer De pensioenen wordjn ber kendnaar de wedde i in de laatate twee ja ren giuoten De hoogere i wedde over die twee jaren ontvangen heeft dus atgging van he voor bet g heele leven verleend jftenaioeu tengevt lge Woildt byv een ambtenaar di bg 20 jarigen di isttyd aan spraak heeft op een pensioen van ƒ k50O lid van den Raad van Indië dan tty tiitijn pensioen éi twee j ron d nstvervulling oty TMO 4 In ie afdeeli gen dbr Tweede Kiper werd Opmmking geu aakH dat de die Éen iudie twee jajen beween vifel belangrpdEoeteniyn om eene zoo grobie vërhooging van nikonuten voor het geheel leveii terechtvaarduten Ovei t algemeen noeöi de min het dripgeat noo lgif met voorlichting VnnNnlerkndsche deskundi eene herziening van de bestaande bepaliugdu te ontwerpen welke tot vaststelling van eene meer voor onzep tgd msSende regeling leidt bet Bezuiniging scheen l n deze alleszins mog lyk Itfoesten vroeger de pensioenen vopr m hoogere staatsdienaren op een hoog bedrag steld worden wegébs de vele ontberingen die het leven in de k onie medebracht de ongezondheid vi dat vjjeven en den grooten afstand van het moéderlulid daarvoor ia geene reden meer nu de levenskansen in Indië zeer zyn verbeterd en het mibederland binnen veel korter tyd ia te bereiken Het scheen niet uoodigde pensioenen zoo boog te stellen dat zy zelfs de salarissen van Nederlandache ambtenaren van gelyken of hoogeron rang overtreffen Van de in de heil bij Bossum gevonden kleedingstukken zyn naar gezegd wordt een hemd en eene blouse herkend als hebbende toebehoord aan Maria Schmitz Beide kleedingstukken waren van achteren geheel open Ue eigenares van het hotel waar De Jong het laatst met Maria Schmitz logeerde twyfelde geen oogenblik io hare verklaring dat genoemde kleedingstukken van Maria Schmitz waren De heer J v d H te Amsterdam kwam eergiaterenavoud vau de huizenveiling in Frasoati £ en weinig vermoeid zette hy zich op eene stoep op de Keizersgracht by den Amstel neder waar hy werd aangesproken door eene steeds in de buurt zwervende vrouw eenige oogenblikken Uter zynen weg willende vervolgen ontdekte hy dat zyne portefeuille met circa ƒ 2000 weg was De vrouw is zoek Uit Wageningen meldt men van 31 October De militeiren die gisterenavond waren aan Aangevangen 1 0 lol er Tyd van Greenwlcli 7 10 6 66 6 09 6 10 6 17 6 86 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 88 8 88 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 08 11 88 7 8 ll M 11 4 8 6 8 48 11 60 6 S6 4 46 4 66 8 08 6 09 6 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 08 8 09 8 16 9 86 9 44 9 6C DIN Haag OOUUA a llsgs 6 48 7 20 7 43 9 88 9 46 10 1411 88 lM6 1 38 8 16 8 46 3 48 4 16 4 48 6 81 7 8 lf6 9 86 1 44 1 4 1 68 8 04 8 0 7 06 7 11 7 80 7 86 7 SI 46 9 64 10 38 6 Voorb 5 54 N JL d6 69 Z Zegw6 08 Dl Kr 6 14 Zev H 6 lg 6 0 10 41 Qniida 6 30 7 50 8 18 9 68 10 16 10 58 18 03 18 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 43 6 80 6 61 7 48 3 95 10 08 O T B E O H T l O D D A Utrecht 6 33 7 60 9 9 63 11 34 18 03 18 60 8 10 3 58 4 43 6 86 7 48 £ 8 09 8 6010 0710 64 Harnulen 6 47 8 03 10 09 18 19 8 84 4 06 4 66 9 04 Woerden 6 63 8 10 10 15 18 86 4 18 1010 88 Oudewster 7 07 3 19 10 84 18 48 4 84 9 11 Oouila 7 80 8 38 8 34 10 97 12 06 18 65 1 88 3 504 97 5 80 7 08 8 80 8 419 88 10 40 11 86 AU8TBBDA U fl O U D A Amaterdam 0 3 7 66 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 7 89 8 47 Amaterdam Wp 5 50 8 10 9 56 11 86 11 48 S 5S 4 81 4 95 7 40 10 08 Oonda 7 80 8 68 10 44 18 16 IS ii 9 50 I IO l ll Ml 11 01 gevraagd kwimen rerst te ruim 2 nren aan Het telegraafkantoor te Arnhem was gealoten en men was toen genoodzaakt naar Renkum te ryden en aldaar gebruik te maken van de telephoon Vandaar dat Je militaire macht langer uitbleef dan gewenscht werd Luitenant adjudant Maas vertrok den volgenden moigen weer met het grootste deel dermilitairen JO manschappen met eenon wachtmeester bleven onder commando van luitenantjhr Sikingo Vanmorgen liet oe commissaris der Koningin terstond naar den toestond der gewonden vernemen De officier van justitie nit l rtt iem kwam persoonlp naar het voorgevallene informeeren Dd verdachte bekende in diens tegenwoordigheid zyne schuld de andere gearresteerde werd op vrye voeten gesteld Men meebit ook te weten wie de peitioen is die joornnmelijk met steenen heeft gegooid Van de artilleristen Ivaren heden ochtend in de vroegte elan twee l I zwaar beschonken en liepen met de revolver in do hand over straat Zoo spoedig oenlyk wirden z in arrest god Iacht en later naar Ainhem getransporteerd De en avond bleet aues rnstig i Oemeste paarden kent men tot dnsverre alleen iu Ghiqa waar 1 É eten van paardevleesch sinds eeuwen iu zwan s Men is er in geslaagd eeu ras a itstokende mestpaarden aan te kweeken die kjlnp van stuk zyn en ia drie jaar een gewioltirfvan 400 a 500 kilo gen ï ij worden geslacht Een Engelschman te Madrid de heertHieatcr heeft aan de Spaanscho r eering aaugebodeh haar voor 2i millioon gulden 100 autopiatische ijzeren soldaten te leveren om in Marokko te gebroiken De e automaten in den grond vastgezet bestuurd dooè ielektriachen draad zouden zich om een spi naar alle kanten vrjj kunnen draaien en 50g schoten lossen t ly achter elkaar of by gedeelten £ n als ze al hun kruit verschoten henben zyn ze nog niet weerloos want de kojp is met dynamiet gevuld men kan dat l n ontploffen en zoo allen die er om lieen siaan in de lucht laten vliegen t Is werkelijk te geef voor 21 roilliocn een middel om al wat op oen Kabyl Iykt rondom Melilla op te ruimen I Of de heer Cheater al zoo n ironman klaar heeft wordt er niet Zooals wy reeds mededeelden is Zondag de burgemeester van Chicago Harrison door een baantjes jager doodgeschoten De voortdurende verwisseling vau personeel in de openbare betrekkingen heeft in Amerika een soort van menschon grootgebracht die men nergens elders in zoo groot aantal treft de baantjes jagers Zy zyn de plaag van lederen Amerikaanachen ambtenaar Cleveland werd door hen zoo tot wanhoop gebracht dat hy zyn deur voor hen sloot de bekende president Qarfield is door een baantjes jager kapitein Gnitean aan bet station te Washington doodgeschoten en ook de burgemeester van Chicago heeft van deze lieden veel te lyden gehad Ëena zelfs had er een die een paar bakkebaarden a la Jules Ferry droeg den ongeduldigeu heer Harrison zoo lang opgehouden dat hy zyn papierschaar greep en met een vlugge beweging hem beide bakkebaarden afsneed Uit die klasse van menschen is ook de moordenaar van Harrison voortgekomen Waarschyulijk werd Prendergast in de burgemeesterskamer ten raadhuize niet meer toegelatan Hij zocht den mayor in zyn woning op ep sohoot hem daar dood Caster Harrison was voor de vierde maal bargemeester van Chicago Iu 1825 werd hy ta Fayette County in Kentucky geboren na verschillende betrekkingen te hebben bekleed by de rechterlyke macht en by de administratie werd hy in 1874 naar het Congres afgevaardigd In 1878 werd hy tot mayor van Chicago gekozen en sedert kreeg hy by elke verkiezing een grootere meerderheid By de laatste verkiesing had hy zijn succes vooral te danken aan de Duitschers die hun caudidaat lieten vallen om hem te stanuen Hy stelde er roem int de burgemeester der tentoonstelling ta zyn en het lot heeft hem bü cyn woord gehouden Op den dag dat de tentoonstelling geopend werd aanvaardde hy Toor de vierde maal zyn ambt op den dag voor de sluiting stierf hy Aan de herinnering der groote tentoonstalling zal zyn naam onverbrekelgk verbonden zyn Harrison was geen politieke figuur Hjj was veel meer man van zaken hy had eerst een r ot vermogen verdiend en daarna bracht hy kennis en de ervaring in een lange reeks van jaren opgedaan mede in den dienst van hind en stad Wat hem vooral bemind maakte bij de massa was zyn koene onverschrokkenheid ziJn groot talent als redenaar en zijn nooit lende spotzucht De Amerikanen zyn geboren humoristen en zy weten humor op den waren prys te stellen En het was een genot voor hen een redevoering van burgemeester Harrison te hooren Hy was de eerste die den spot durfde dry ven met den hertog van VeraguB den verloopen nakomeling van Columbus op wien de Amerikaneu al hun liefhebbery voor mooie titels overbrachten en op don dag van de opening der tentoonstelling stond hy tusschen alle gerokte on gegalonnoerde heeren met zijn slappen hoed op en keek spottend naar den officieelen humbug die om hem op te merkeu was Een Amerikaansch burgemeester is een machtig man in zyn soort hy kan veel doen gedurende den korten tyd van zyn bestuur en verdwynt niet geheel in de bureaucratische machine Harrison Vist dit en maalite er gebruik van Zyn programma was de moreele en physieke verbetering van Chicago Ue wereld mag niet denken zeide hy dol wy hie in een stal wonen Chicago moet opgeknapt en aangekleed worden en zich als een sohoone jonkvrouw voordoen die dagoiyks een bad neemt in het Miehigan meer I Het is niet te zeggen of het hem gelukt zOn zyn die moeilyke taak te vervullen Doch met krachtige hand ging hy de miabruikeu tegen die hy ontmoette en onder de bureaucraten die tot dusver steeds de macht io handen hadden hield hy op forsche wyze huis Of nu juist allen die hy aanstelde beter waren dan degenen die hy ontsloeg ia moeilijk te zeggen Joch vele door hem gedane benoemingen vonden algemeenen by val Zeker is het dat Harrison nog vele grootsche plannen had vpor stad en land doch de kogel van een lalf krankzinnigen bnantjea jager heeft ze vernietigd By den wedstrijd te Parys gehouden tusschen den kunstschuttor Cody die zich den zoon heet van Buifalo Bill en den wielrenner Meyer Cody had 10 paarden tot zyn beschikking is eerstgenoemde overwinnaar geworden In den tijd van twaolf uur er werd gereden Vrydag Zaterdags en Kohdag vjer uur daags heeft Cody afgelegd 349 kilometet 475 meter Meyer 332 kilometer 500 meter Den eersten dag reed Cody 124 kilometorl375 meter Meyer 112 kilometer 220 meter den tweeden dag Cody 110 kilometer 750 meter Meyer 111 kilometer 810 meter en len derden dag Cody 114 kilometer 35U meier Meyer 108 kilometer De inzet was 5000 francs Bolteniandscli Overzictit Voor zoover tot nu toe naar de resultaten van de verkiezingen iu Pruisen de aamenstelling van het Huis vari Afgevaardigden is te beoordeeleq schgnt een verdere verschuiviog naar rechts ten koste der vrjjzinuigen en nati onaalliberalen plaats gehad te hebbent zoodat de vormiug van eene zuiveV conservatieve meerderheid niet ouwaarscliijnlflk is Den 14en November komt de Prausche Kamer Weer bijeen en twee dagen laten de Duitsche Rpadag Waaneer het Bugelsche parlement zga zittingen begint is nog niet bekend en evenmin is dat het geval met de Itftliaansche Kamer Maar lang zal die dag zich zeker niet meer laten wachten denkelijk zal men nog in deze maand de deuren zien opengaan van de parlementen der voornaamste staten van Europa Want ook de Ooateoryksche Rgksraad komt spoedig weer bgeen Eer het zoover is zullen we den politieken toestand iu de verschillende landen nog wel eens bespreken vooral die van Prarfknjk belooft tegen dien tijd interessant to worden omdat weer allerlei geruchten opduiken over een miuisterieele criaiö en wat daarmee iu verband staat De vader van het protectionisme in Frankryk de heer Méline heeft een redevoering gehouden Vaaroit wordt opgemaakt dat hij bezig ia wat water in z n wya te doen De heer Móline erkende dat de verdediging van den nationalen arbeid niet uitsluitend neerkomt op eeo eenvoudige tariefquaestie De tarieven zeidff hij zyn enkel een schuilplaats voor de Pransche voortbrengers bnitfln dit schuildak is het noodig dat de productie zichzelf ontvrikkeit en haar vlucht neemt De heer Méline ontwikkelde z n nieuw program aldus De landbouw vraagt voor alles vermindering van de zware fiscale lasten die op den onroereuden eigendom drukken vooral van die waardoor de overgang er van belemmerd wordt de nyverheid verlangt fllechts een ding dat men de vr heid barer bewegingen vergemakkelijkt dfoor haar talrpe en goedkoope vervoermiddelen te ver8cha£Een in het binnenland en haar ruime middelen van afzet te openen in het buitenland en dat men haar daarom de markten in onze koloniën verzekert ook gelooft zy dat veel kan gedaan worden door onze consuls te veranderen vau diplomaten zooaU zy te vaak zyn in handelsagenten zooals ZQ moesten wezen Ook verlangde Méline dat voor de Koloniën nitzonderingen zonden worden gemaakt op de tarieven De Duitscbé Kgksdag ia eenige dagen vroeger bijeengeroepen dan oorst de bedoeling was IG dezer Men zegt dat dit geschied is omdat de Reaeering de heeren Afgevaardigden wat meer tgd vrHde laten voor de zware taak die hun wacht oen serie nieuwe belastin gen Er moet zooals men weet gaid gevonden wordeu om de bijdrngeu van de Staten aan het Rgk af te schaffen en tevens de verhoogde legeruitgaven te voldoen Tabak wjjfl beurs zegel z jn do onderwerpen die de geeischte 100 millioen M moeten leveren De wijnbelasting vJudt het meeste bezwaar maar de Regeering houdt daaraan vast omdat zij nieta miasan kan In half officiense correspondenties wordt den komenden Rijksdag reeds op het gemoed gedrukt dat hy zorgen moet dat alles spoedig iu orde komt aangezien do RuaaiachFransche feesten den politieken toe stand wel uiet dreigend maar toch meer onzeker hebben gemaakt Hot bestuur vau deu Mijnwerkorsbond iu Engeland besloot te Derby op het voorstel der mijneigenaara tot het houden van eene conferentie zal dan nu Vrydag in het Westmmster Palace Hotel te LondeuJjjaats hebbeu Volgens de Daily News VTeit men zich algemeen met de verwachting dat deze ouderbpndeling dan nu toch eindel jk op een herTOtten van den arbeid zal uitloopen IntussClwn verklaarde opnieuw een der grootste my tl bezitters iu Derbyshire dat er geen uitzicht op eene vereffening vau het verschil beslaat teuzjj liet werkvolk 7 ich eenige loonsvfermindering verkiest te laten welgevallen Natuurlyk zeide hij ia de toeatand van de markt door het zoo langdurige staken der productie belangrijk veranderd Demynworkers hftbben met den kolcnvoorraad schoon schip gemaakt en gedurende de eerstvolgende zes maanden zullen de prij eu op eene abnormale eé kunstmatige hoogte bljjveu Doch daarna zullen ZIJ weder hun natuurlylie peil raoeteu bereiken en dan zal er zoo de loonen niet worden verlaagd slechts e én of twee dagen s weeks gewerkt kunnen worden Officieel is omtrent de crisis in Oosteurgk nog niots bekend dau dat de zitting der Kamer is verdaagd alle ingediende wetsontwerpen zoowel dat betreffende het kioarecht als dat waarby aan de Kaïner machtiging wordt gevraogd voor uitzo uderiugsraaatregelen in Bohemen blyven dus aan de orde Schynbaar is de positie van graaf Taaffe hopeloos nu de drie grootste partyen zich tegen hem hebben vereenigd Daar echter de keizer zeer wel weet dat uit deze vereeoigiug die ecu geheel o QgatieJ karakter draagt geen blyvende eu krachtige regeering kan geboren worden daar verder graaf Taaffe gedurende zyn meer dan veertienjarig ministerschap een zeldzame vaardigheid heeft getoond om achtereeövolgeus met ftUerlei partij co ra bin atien te reÈeeien ia het victorie roepen vau de tegeustandêrs van de en staatsman wellicht wat voorbarig Toch spreken de Weener bladen reeds over een aanstaand coalitie miuiBterie zonder graaf Taaffe eeu half dozijn staatslieden worden reeds als toekomstige premiers genoemd maar juist die overvlootf bewyst dat de openbare meemng in veKlegenheid is omdeuéenen onmisbaren redder m den nood ann tewyzen De zilverqnaeatie moet nog eena door het Huis van Afgevaardigden behandeld worden nu de Senaat het vooaatel Voorliees heeft aangenomen dat in zooverre afwykt vau het voorstelWilsoij door het andere Huis aangenomen dat er ook eene bepaling in voorkomt betreffende het bimetaHisme Deze luidt Zilver en goud zullen beide als standaardmnnt in gebruik blyven Zoowel goud als zilver zulten gemunt worden tot geld van gelyke innerlijke en verwiaaelbare waarde in eene verhouding die zal worden vastgesteld bij internationale overeenkomst of door wett lyke waarborgen die de handhaving der vaste verhouding tusschen beide metaten en de gelyke betaalkracht van eiken dollar ten allen tyde kunnen verzekeren Belangrijk zal de bealiaaing van het Huis van Afgevaardigden zijn voor de houding der V S tegenover nationaal en vooral internationaal bimetallisme Ben later tel ram meldt Het Huis van Afgevaardigden heeft met 191 tegen 94 stemmen het 11 Maandag door deu Senaat aangenomen ontwerp Voorfaeen tot intrekking van de Bherman Act aangenomen President Cleveland heeft de afschaflingswet gisternamiddag geteekend GEVONDEN VOORWERPEN In de maand October 1893 zijn de volgende voorwerpen als gevonden aangegeven en gedeponeerd lan iet bureau van nolitie i portemonnaie inh ƒ 0 32 1 lot der laatstgehouden paarden lotery 1 kruiwagen 1 hondenhalsbaud 1 streng sajet 1 zilveren knipbeursje inh S Ol 1 portefeuille 1 mangelbakje 1 rozenkrans met defect étui 1 kinderhandschoen 1 handleiding sTbeorie en Practyk der Bemesting 1 gouden oorbel 1 brillcudooa en 1 bril De gevonden voorwerpen in de maand Mei 1893 en niet door de verliezers afgehaald zyn ter beachikking vau de respectievelijke vinders met iuachtneming van art 2014 Burg Wetboek Bureau van gevonden voorwerpen zooveel mogelijk geopend van H 1 nr s inoi geiif Gouda i NoAmber 1893 De Commissaris van politie te Gouda W N VAK GARDERBN Nov WatergatUden ma Hooj l g Hoog Laag VrüdaR 3 1 84 69 J 18 10 87 Zaterd 4 S 60 11 16 8 lJ 11 48 Zoad 6 3 46 10 4 06 SI Maand 6 4 88 63 4 46 1 10 Uinid 7 6 03 1 88 6 19 1 44 Weenid 8 6 36 8 01 5 61 8 16 Dondenl 8 07 2 88 6 23 8 48 BprlngtU 10 ea 35 Not Muui Zon No Opg A Onderg A On IndMg 3 47 8 1 No 6 68 4 4 a 06 S 09 7 7 09 4 18 6 3 84 3 lï 8 7 20 4 08 6 4 10 8 J8 7 6 66 S S 8 7 12 3 53 N M 8 iS 4 01 GEËTALEERD roor Si Il diii A van OS Az g 73 73 Beurs van Amsterdam 31 NÜVKMBEH Vor kra 81 95 100 91 74 76 1 19V 68 98 94 94 6ll lOO 67 76 104 60 T 98 98 96 560 698 100 Sl s 100 806 140 89 101 100 133 96 79 33 91 90 1 8V 118 100 467 48 188 120 651 li 86V 99 181 101 lOl l 68 90 101 130 1881 10 96 6011 87 88 14 lOl l 79 107V 100 51 50 10 169 l i 106 1061 99 9 i lll i 1161 88 107 slotkoera 88 100 78 76 1 Nj u auND CJort Nod W a SV dito dito dito Sdito dito dito S i lIoNOAa Obl Ooudl 1881 88 4 Italië InsohrgTing 1868 81 6 OosTKNtt Obl ia paplor IS68 6 dito in zilver 1868 5 PoHTUa L Oblig met ticket 3 dito dito 3 RosLANO übl Ooat 8o Serie 5 dito Oeeon 1880 4 ditobvBollii 1889 4 dito iij opel8S9 0 4 ditoiugoud leen 1883 6 dito dito dito 18S4 6 Spanje Perpel aciiuld 1881 4 TouKllJ Oepr Oonr leen 1S90 4 Geo leaning lerie D Geo leeuiag serie C ZuiuAca tlsr S c v obl 1898 6 Meiioo Obl Buil Sok 1880 6 Venkzueu Obl 4 Oobep 1881 AusTEftuAM Obligatiea IS61 3Vi BoTTEEDiM Sted leen 1886 Nbd N Afr llandelsr aaiid Arondsb Tab M i Certifloaten DeliMaatsohappy dito Arnh Hypotheelcb pandbr 4 Cult Mg der Yorstonl aand Ir Hynolheekb pandbr 4 Nederlandaoho lianic aand Netl llaadetmaataob dito N VV il Pao lijp 1 pandbr 5 Bott Ilypotheekb pandbr 4 Utr Uypotheelib dito 4 OoiTEhH Oost Hong bank aanü KtisL Uypotbeokbank paadb 4V Am uika Kquit hypotb pandb 5 n f 46 481V l 0 l tóaxw L G Pr Lieö eert 6 Nbü Koll Ii Spoarw My aand Mij tot Expl r St Spw aand NeJ Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 ITALIBSpoorwl 1887 89 A Eobl S Zaid Ital Spirmü A H obl 8 Polen Warschau VVeeueD aand 4 RusL Gr Russ Spw My aand 6 Batiisohe dilo aand oy lóy 497 88 141 Fastowa dito aand 6 Iwang Uoiubr dito aand 5 Kursk Cb Azow Sp kap aand 6 Losowo Sewast Sp Mq oblig 5Orel Vitebek dilo oblig 5 ZuidWest dito aand 5 dito dito oblig 4 AHEBiKA Ceut Pao Sp Mij obl 6 Chic North W pr C r aand ditoditoWio St Peter obl 7 Denver 3e Hio ürrSpro oert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv k NashvilleCcrt T aand Meiioo N Spw Mg tebyp o 6 Miss Kaniaa v 4 pet pref aand N ïork Ontario i West aand dito Fenus Ohio oblig 6 Dragon Calif Ie hvp in goud 6 St Paul Mino 8i Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Linfi Col Io hyp O 6 Canada Can Soutb Cert v aand Ven C Rallw Mav Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Hotterd Tramweg Maatfl aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Hottordam aand 3 BeloiB Stad Antiverpenl887 8 i Stad Brusael 1886 2i i HoNO Theiss Regullr Gesellach 4 OosTENR Stnatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 S Spanje Stad Madrid 3 1808 Nbd Ver Bez Hyp SpobI eert 6