Goudsche Courant, vrijdag 3 november 1893

ö I o 6193 Zaterdag 4 November J893 3Sste Jaargang wmm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEWTEN ADVERTENTIEN voorden geplaatst vau 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Burgerlbka siand GEBOREN 31 Oct Pietje ouders L Cuavellor en J J de Brujjn Cornelia ouders L Signer en C ï n der Hoogli Wouierug Johannes Antomus oadera H O Brink en C W Schepers Dirk ouders W de Jong en E van Reenen 1 f ov Oerarda Maria ouders A Vogt en G Oliker GEHUWD 1 Noï J de Jong en S NuvelBi u H de Jong en J A vnn der Velde M A Cata en A Hirscbel E Heijmenberg en D van OoBi rom OVERLEDEN 1 November P Broas Middel 75 j 8 m Beeuwljk GEBOREN Johanna ouder P lan Duiken en S Perdyk jJacoba Magareth ouders E Overdam en 8 Rademaker MARKTB E S I OH T EN QoUda S Norember 1893 In de graaapr zen kwnm hedeD weinig rs ndering Tarwe Jarige i eeuwaobe 8 50 ik S 75 Nieuwe dito SR 4 ft 0 Mindere dilo S 60 6 10 Aftrijkettde 4 76 i 6 86 Nieuwe Polder 6 70 i 6 26 Eoode winter 6 80 8 60 Buode zomer 6 80 il 6 Hogge Zeeuwtoho 8 20i 6 40 Polder 4 40 k f 4 76 Buileillaadiobe per70k 4 10 4 36 Qerst winter 4 10 l Zomer ƒ ♦ i 4 60 Öberalii ƒ 6 60 4 6 ilarer per beot g 3 76 i 4 60 per 100 kilo ƒ 8 26 i 8 78 Honneplud iDlsndiob ƒ 10 60 ƒ 10 76 Buitenlandnih 6 7 il 7 per Heel Kanarieiaad 8 60 a 10 Koolisad 8 60 a 1I 26 Erwten KookerwUn lO è 10 76 Niet kokende 6 26 a 6 76 Boonen Bmiceboonen 8 60 h 9 76 Witte boonen 8 i f 9 80 Panrdenboonen 6 67 4 6 26 Duifcnboonen 6 40 4 6 80 Mail per 100 Kilo Bonte Amerikaansobe 6 70 4 6 76 Oinquantino 6 76 4 7 VnuAiKT Melkvee goede Aanvoer handel en prijzen wat beter Vette varkens red aanvoer b adel matig 20 4 24 et per half KG Biggen roor Engeland red aanvoer handel vlug 21 4 22 ol per half KG Magere Biggen goede aanvoer bandol vlug 0 80 4 1 76 per week Vette sobapen goede Buvoar bandal matig 14 4 22 Wedammeren goede aanvoer handel matig 8 4 16 Naohtere kalveren eenigp aanvoer handel vlug 6 4 f 12 Qraakalveren goede aaavoer handel vlug 18 1 62 Aangevoerd 101 partijen kaas Handel matig Ie oual 88 4 30 2e qual 26 4 27 Zwaardere 80 4 82 Noord Hollandsebe 28 4 82 Boter gewone aanvoer handel vlug Qoeboler f 1 60 4 1 60 per kilo Weiboter 1 30 4 1 0 per kilo ADVERTENTIËN 1 Heden overleed in den onderdom 1 1 van 75 jaren onse geliefde Vader en Be 1 huwdvader de heer PIETER BRONS MIDDEL B BRONS MIDDEL A H BRONS MIDDEL Jassin H BRONS MIDDEL A BRONS MIDDEL BORCHRRS A BRONS MIDDEL G W BRONS MIDDEL M M BRONS MIDDEL VAN Lebnt Gmia 1 November 1893 KaashandeL Te ROTTERDAM wordt in eeuo sedert j ren gevestigde Kaaszaak op zeer voordeelige voorwaarden een vlgtig fatsoenlijk PERSOON GEVRAAGD grondig met het vak bekend die tevens do geschiktheid beait om de Leiding van den Verkoop vooral wat het buitenland betreft op ich te nemen Brieven met opgave van bijzonderheden worden ingewacht onder No 2294 san het Burean van dit Blad W J en Lion Blitz TANUAIITSEN NIEUWE NDIJK24t bij deu Dam Amsterdam TK CONSÜLTBEREN iederen WOENSDAG van 2 unr tot en met VRIJDAG 4 nnr te Gouda Markt 1 4 Operatiën op verlangen pünloos Gouda 8nelperadruk van A Biinuiaii k Zoon mm WATEMDINS UAiimmj Buiteng ewone Alg emeene Verg adering van Aandeelhouders op DONDERÜAG den 16 NOVEMBER a s des nami J jag s ten 2 uur ten Kantore der Maatschappij De IHrgoteur D C W VAN DER LAAR Dzn Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao DoBünaüge door de nieuwste uitrindingen op machinaal gebied Terbeterde fkbrtcatle en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fiibrikoat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap Etiketten Da Kmia behaalde 27 Brevets als Hofleveraacler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewys jan uitmuntend f u bbrikaït Keeds 1871 schreef de Accademie national de Paria Nous voua dtfoemonn une HedslUe il cr première clitaae en oonaidóratlon deTpt a exoeU nt fabrication de Ohooolat bonbons varies etc etc StoHwerck t bbrikaat ia Terkr gbaar bij U E Confiseurs Banketbakkers enz enz Gensraalvertegenwoordiger voor NederlandJnlins Mattenklodt Amsterdam Kalverstraal 103 I SN De Prdia MEDICINALE LEVERTRAAN VAN J TEN DOESSCHATE te ZwTolle 700 ranatlB beoprdeeia in do Oeueeslr Courant en het PharmiiD WeekbUd door Prof H Weperb Bettmk te ütreolit aanbevolen door vela Dootown li ta muV Houdend flaMOhsa verkrijgbaar by opuniciiT S II flrma DE LAAT VA SON MarU Gouda Het groote aantal zenuwkwalen raa zenuwhoüfdpijn af lot de voorafgannde kentookoneu van apoplexie bereeiitioroertü te trotsoeren Dog steeds alle middelen door de mtidUclie wetensohai aangewend Eerat nan den niouwon tijd komt de eer toe dat zg door het gebruik maken van den oenvoudigsten weg namelijk langs de huid eono pliyaiotogisohe ontdekking gedaan heeft die na honderde pruofnomingen thnasovorde gebcelo woreld verbreiil is en terwijl zij in wetensohnppel ko kringen de hooi ate bolangateUing wekt tevens Oüne weldaad blijkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menaotihoid Deze genooswijze ia uUgerundon door dun gewezen OUBoier van Gezondheid Koman Weisamann te Vitahofen eu liorust op do ondervinding opgedaan in eene 50 jarigo praktijk Door wasschius vaa het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohikte stoffen door de haid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk Bcbitteremio resuUntou verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van een door don uii inder goaohroven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare Toorkoming en genezing iiinnen korten tijd reeda de 25e druk verschonen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek veretaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zolfejii wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daann wotensoliappolijko vcrhaiuloluigon uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewijd zyn zoomedo afsohrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geiioeskumligen onder welke P MöDière med dr professor aan de polykUniek te Parijs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan bet krankzinnigen gestiobt te Chnrenton S nitfitsrath Dr Oohn te Stettn Orossmnan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Porestler geneesheerdlreoteur van het hospitaal te Agon Geheimrath Dr Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano tharapeutlsohe Inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Bus acn arrond arts te Zirknltz Ober atabsarzt Jeohl med dr te Weenem Dr C Bongavel te La Farriëre Eure lid van den Conaeil Central d hyglène et de Santé in Frankrijk en velo ndcrcn Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtlgheid lijden waarvan de konioekenen ziju Chronische hoofdpyn migraine sohele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen worden en nog lijdon aan do ffoveigen daarvan zooala verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewricbten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking v in geheugen enz en zg die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zyn maar door de b kendo middelen als oüthoudings en koudwaterknur wrijven electrieeoren stoomlooi of zcebade i geju S inezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zy die VrecS gevoelen t oor eroerte en daartoe reden hebben wegens vorscbijnaelon als zich aanhoudend angstig voelen verdoovlng in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pun nnder het voorhoofd Buizing In de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie oategorieu van zenuwlljders als ooi aan jonge mel CB lijdende aan bleekzuoht en kraohteloo sheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde workje aan te aohaffen hetwelk op aanvrage kOStOlOOB en franco versondon wordt door LEMAIRE Co Apothekers te Parijs rue de l Echiquier 30 Alloen gerechtigd tot verbreiding der genroaw ze van ROMAN WEISSMANiN Oud Officier van gezondheid eere lid der Itatiaansohe Sanitoïta orde van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door M CtEBAS Co Hodigeweg 42 Rotterdam F E van SANTÉ KOLFF Apotheker Korte Uoofdateftg 1 Utrecht LOBRf PORTO Üudegraoht bij de Gaardhrug F IGO Op de jongste hygienisch mediciiiale TentooKstdllme te Gent is de Weissman fiehe geneeswijze door de meaische jarj met de Zilveren Medaille bekooDd ftctoriawater UI f de VïctoriaJBron f e Oberlahnsfein by Erna Tafeldrank Vanli£ ninklyAe uis cferXederlanden Opentare Verkooping van ruim 8000 BOSSEN TEEN langs de Bpoorbaan Gouda dbn Raaa OP 8 ïoormiddngB 11 nre in de WACHTKAMER 3e kl van t Stution ZOETEBMEEB ZE WAABT ten oreretdan ran den te Qravenhage gorestigden Notaris J A van nsN BROEK fottditiën als 21 October 1892 Wed M MOL Korte Ticndeweg D 3 is het goedkoopste adres ran Nieuwe parapluien en reparatie FEAUSCHE STOOMVEE ERIJ Chciiiisclie en Zwitsersche Wassclicrij Gebrevoteerd door Z ü den Koning der Belgen II 0 i enbcloi r Kolterdam Specialiteit roor het stoomen en rerren ran alle Heeren en Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordijnen Taielkloeden Trjjpon met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enj Alle goederen knnnen in elkander blgren en worden onschadeiyk roor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT roor Gouda en Omstreken VAN OS Az Kleiweg A No 73 ZAK WOORDENBOEKJES berattende de geslachten der zelfst naamwoorden benevens eene korte rerklaring van de moeilijkste daarin roorkomende woorden rolgens de nieuwe Spelling van Dr M DB VRIES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming ï 10 Cent vorkrygbaar bij A BRINKMAN ZN Tiendeweg Een ware Schat voor de ODgolukkiafd slaclitofiêrs der Zelfbevlelcking Onanie en geheime uitspattingen is bet beroemde werk Dr Retau s z FXFBEWAItli 0 HoUandsche uitgave met 27 aib Prijs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelflke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lesen de oprechte leering die bet geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bfl hetVerlaga Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland HOï PUIKE ODDE t SCHIEDAMMER GEIIEVEE Herk NIGHTCAP Verkrygbaar bh M PEETERS Jz N B Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds roorsien van den naam der Firma P HOPPE ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadelyk opgezonden door hee Advertentie Bnreau van A BRINKMAN en 200N te QBuda BINNENLAND GOUDA 3 November 1893 Tot leden der Commissie voor bereiding en uitdeeling der Economische soep z n benoemd de heeren G C Fortugn Droogleever en A W Roes die deze benoeming aanvaard hebben en wel in plj van de heeren W J Fortnijn Droogl v r ïKe wegens hoogen leeftyd betlankt had otf G H G de Lange die de stad verlatenAeeft De heef W J Fortuin Droogleever die een haWo eeuw lang lid en voorzitter dier commissie geweest is werd tot eöre voorzitier beno emd Gisteren was zekere P bezig een emmer om te spoelen aan het water van den Groeneweg doordien de waterstand laag was verloor hg zyn evenwicht en tuimelde er in De zoon van de Brnyn die iji een winket was zftg eerst P aan bet schep en even daarna niet meer waarop hy er by sprong en P fan den grond afhaalde De leden der damesvereeniging Felicitns € te Oudewater hielden 1 1 Woeuadag en Donderdag een bazaar waarvan de netto opbrengst ten ii raeele kwam van de diaconie armen der Ned Herv Kerk De dames kouden voor dat doel over het lokaal der vroegere openbare school beschikken en hadden veel succes op haar arbeid De herhalin lessen aan de openbare school te Oudewater zyn den len November met 16 leerlingen aangevangen De stoomboot lAurorac voer gisterenavond ongeveer O uren te Kapelle a d IJsel het schip MathiIdec schipper A v d Meulen geladen met pulp en bestemd naar Moordrecht zoodanig aan dat het eene zwaard het boeghout enz verloor en aan den grond raakte De schipper kon bytyds het schip met zyn gezin verlaten Van het geval is proces verbaal opgemaakt Maandag a 8 zal t 40 jaar geleden zyn dat prof C P Tiele te Leiden te Moordrecht zyne Kvangeliebediening aanvaardde Dat feit zal feestelyk worden herdacht terwyl Z H Gel den Zondag daarop dit zelf eveneens hoopt te doen door voor zyne vroegere geijaeente te Rotterdam op te treden FEVILLETOX Een Kerstfeest S Op Kalk een wyeo Kooht en vonil zy lenifting van haar biltere smart Pis juiohtooaeD dat blij gezang dat daar werd gehoord vond weerklank in haar gemoed al Btonden haar en haar trouwe dienstmaagd raak tranen in de oogen aU zy het portreL van Jacob aanzagen dat ook met dennengroen versierd waa en in welker nabijheid da denDenboom stond Aan 1 wenaoh was voldaan en zijn moeder vierde een wsl weemoedig maar toch gesu somber Kerstfeest Beeds spoedig bemerkte de wakkere vrouw dat de karakters en neigiogen der beide meisjaa zeer uiteen liepen evenals rg van uiterlyk en gestel verschilden Anna de oudste was door eu door gezond foraoh en donker van haar en oogen Zij waa Bobrander en bevattelgk en hield veel van leeren maar waa daarbij opvliegend en driftig en wilde graag de baas apelen over haar znsje dat twee jaar jonger veel zwakker van gestel maar ook veel zachter waa Waar de een dus teruggezet moest worden moest z de ander ont zien en voorthelpen daar ook het leeren haar lang niet makketyk viel en Mevrouw Brinkhorst had alle beleid van een waarlijk liefhebbend moederhart noodig om geen jalousie bg de oudste op te wekke en de tweede die neer haar eigen karakter By de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Roermond zyn uitgebracht 1067 stemmen blanco 99 volstrekte meerderheid 485 Gekozen is de heer dr W Everts met 882 Etemmen De anti revolutionairen hebben thans den heor A Brummelkamp Jr te Groningen candidaat gesteld voor de Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Veendam In het hotel De Twee Steden te s Gravenhagen vertoeft sedert eenige d an dr L Eiess uit Tokyo die op het ryksarchief in de residentie een onderzoek instelt naar documenten van belang voor de geschiedenis der betrekkingen tusscheu de voormalige Oostindische Compagnie en Japan De Lange a A capello koor gaat dit seizoennaar Peeth en Weenen Lomourenx zal ookvoor een weder optreden in ParyBzorgdr en terwyl de heer Jack Grein eene komst te Londen voorbereidt Dbl v Ned Een der bladen van Chicago meldt dat by een aldaar gehouden peblisciet van artisten enkenners over de 12 beste schilderyen op dewereldtentoonstelling Alleen op de wereld van Jozef Israels de meeste stemmen op zichvereenigde Hoezeer het werk van Israels te Chicago wordt gewaardeerd kan ook hieruit blijken dathem van daar door particulieren vier schilderyen zyn besteld Vad Uit Wageniugen meldt men van 1 November De toestand van den burgemeester blyfl bevredigend Heden morgen heeft H M de Koningin met veel belangstelling naar dien toestand geïnformeerd Heden zyn een aantal personen door de politie in verhoor genomen en men meent genoegzame gegevens te hebben om tot vervolging van de hoofddaders te kunnen overgaan Alles bleef rustig Naar wy vernemen heeft Machiel Lampier thaua volledig bekend den drievoudigen moord te Marolleput te hebben gepleegd In verband met de benoeming van den heer Van Erp tot kapelmeester van het 4e regiment te Leiden sohryft de Tel c Dit bericht zal velen verwonderen niet om gemis aan bekwaamheden van genoemden heer maar om het feit dat iemand die het derde op de voor had niet to reel voor te treKten Maar at spoedigging dit gemakkelijker daar zy weldra merktendat haar pleegmoeder zo beidon evenaeer liefhad en haar loftuigingen mflsr niet minder haar waarschuwingen en bestraffingen haar waarachtig woU jn beoogden en loea haar wegen uit één Hepen daar Anna weldra op een flinke koatsohool geplaatst werd om lot onderwQzeres opgeleid te worden verviel die mooielykheld van zelf Door goed voedse ean gezonde en hardende levenswijs toonde Betjes frissolie gezonde kleur weldra dat men voor haar gestel niet meer bevreesd behoefde te zyn en kon zy buiten de sohoolnren ha e pleegmoeder in do huiahouding onmet de verpleging en opvoeding van haar broerljehelpen Hoe noode zy die hulp ontbeerde aohlteMevr Brinkhorst het toch baar püoht ook Belje instaat te stellen eenmaal haar eigen kost te kunnenverdienen en zoo was z twee jaar in oen modomagazyn werkzaam Toou de tyd dódr was datook Prans naar een kostschool moe t om onderandere jongens zich verder tb ontwikkelen en datgevoelige en stille te verliezen dat knapen diedooren onder vronwen worden opgevoed zoolioht eigen is kwam Betje weer by banr terugen het was alsof zy haar eigen dochter terug ontving zoo blyde was zij toen zy haar van d nspoortrein haalde Ieder jaar mat Kersttyd was bet drietal weer in de woning byeen die voor hen met reoht een ondertyke woning mocht booten en toen zy te oud waren geworden om zelve ean Kerstboom te hebben waren zy zooveel te vlijtiger bezig om voor anders wee es nuttige en aangename zaken Ie vervaardigen of t bedenken ja in de groote vacantie dacht stond met voorbijgaan dor hooger gepbatsten benoemd is De heer Fr Bicknese dip nummer éen stond de heer Couwenhoven trok zich terug kreeg zonder meer mededeeling qat hy ofechoon voldaan hebbende aan de ijjchen door de commissie van examen gesteld nfet tot kapelmeester door den heer kolonel nil worden beuoemd t Is de commissie besmaude uit de heeren Daniel De Lange Gotffihd Manu en Bouwman een wassen neus Z u het dan voortaan maar niet beter zyn de vertooning van het examen dat de deelnemers nutteloos op kosten jaagt achterwege te laien Door de Vereeniging van rykstelegraafamb tenaren is een adres gericht aan de Tweede Kamer der Staten Generaal met verzoek om na de behandeling van het wetsontwerp tot vi ziging der pensioenen vau burgerlyke ambtenaren is ui eateld geworden alsnog te willen bewerken dat den ambtenaren van den actieven dienst die wegens ongeschiktheid worden gepensionneerd voor hun 65ste levensjaar en zonder vele dienstjaren oen hooger pensioen worde toegekend Ëeu gelyk adres is ook gericht aan de commissie van rapporteurs Door de Exploitatie maatschappij is bepaald 4 t de retourbiljetten uitgegeven door hare 3 stations te Rotterdam naar stations der lynen Zalt Bommel VHertogenboflch Nijmegen Einflboven Valkenswaard VenIoo Nyme gen Maastricht op de teragreia geldig zyn via Utrecht Gouda eu via Lage Zwalnwe Door het gerechtshof te Amsterdam is L M wonende te Zeist thans gedetineerd in appel veroordeeld tot acht jaren gevangenisstraf De uitspraak der rechtbank alhier luidde vijf jaren gevangenisstraf Hy stond terecht wegen ishandeliiig den dood ten gevolge hebbende van zyne moeder te Zeist op 19 Juli jl gepleegd De firma Rynbender ed Zonen chef de heer S A Maas herdacht gisteren het 100 jarig bestaan van haar brandery Het Nutc te Appingedam heeft 500 uitgetrokken om Kooveel mogelyk werkloosheid in den aanstaanden winter te voorkomen In eene meniefabriek werden stofkamers begonnen do meisjes er al mee Mevrouw Brinkborat zag haar drietal no gelukkig gevestigd Anna ann een llnogere Burgorachool werkzaam als leerares in hot Duitich Betay gehuwd met een predikant in den omtrek en Frans als architect In haar laatste ziekte paste Betje haar met frouwe kinderliefde op en toen zy bun tweede moeder ter aarde hadden besteld en hot testament geopend werd bleek het dat zy alle drie ruim begiftigd bad maar buitendien aan Beije eu hanr man een kapitaal had nagolateu van welks intrest jaarlyks aenige arme weezen op Kersttyd onthaald en do opvoeding van twee jongens en twee meisjes die geen ouders meer hadden bekostigd moest worden Mietje werd natuurlijk niet vergoten aan hanr werd onder andere ook het portret van Jacob vermaakt en zij woonde zoo dicht bij de pastorie dat zy zoolang zy leefde bij de Kcratvreugde tegenwoordig was en dan ook oltyd het portret meebracht Die lieve jongen zeide zy dan hoort er zoo by want hy heen het eerst het denkbeeld gevornjti dat zooveel kinderen een gonoogelyk Kerstfeest bezorgde I en door middel van een exhauster werd van alle plaatsen waar stof ontstaat dit weggezogeti naar die kamers waarvan de eerste van geelkoperen zeven voorzien was terwy de tweede houtwol bevatto en de derde de lucht nog filtreerde door uitgespannen lappan katoen Van Juli 1887 tot April 1890 werd op die wyze 5000 kilo stot van loodoxyde gewonnen Dit bewyst dat de nadeelen voor de geabndheid der werklieden van zulke hoeveelheden stof aanmerkeiyk moeten zynj maar tevens dat de zorg voor de gezondheid der werklieden in zalk een tabriek ii g een aardig centj aan den fabrikant kan opbrengen De commissaris van politie te Leeuwardenheeft aan de nieuwsbladen aldaar verzocht hetpubliek tot voorzichtigheid aan te sporen bijhet doen van bestellingen aan zekeren Hendrik Schneiders houder van een zoogenaamd magazynvan muziekwerken aldaar die in verschillende couranten tegen vooruitbetaling per postwissel muziekinstrumenten aanbiedt Men schryft uit Ooaterhout aanhet Hbl Van diegenen die dezen zomer weigerachtig bleven de tienden af te staan of wel zich hiertegen verzetten terwyl er enkelen waren die deze zelfs inhaalden hebben reedt eeni n met de urondissements rechtbank kennis gemaakt eu zich daardoor menig vonnis op den hals gehaald Tegen een dezer die eveneens weigeraclitig bleef eu de tienden inhaalde waarvan de waarde circa 2 bedroeg werd naar aanleiding van dien een vonnis geveld hetwelk met inbegrip der kosten vyfen zeven tig gulden kostte Betaling werd geweigerd men ging Vrydag jl tot inbeslagneming van den inboedel over waarvan de kosten met een en ander tot 131 20 opliepen Zaterdag ging de man om verdere gevolgen te voorkomen deze som naar Breda brengeii en dit alles voor eene waarde van twee golden Van socialistische zjjde is in deze miu verkwikkende gebeur ten iaaen veel kwaad bloed gestookt daarby heeft de redevoering van rar Troelstra den 8en October te Breda in eene vergadering van den Bond tot afschaffing der tienden c vele gemoederen upnienw in beroering gebracht Oisterdoochtend bad op den weg naar Delft even buiten Py nncker een droevig ongeval plaats Door het snel voorbyryden van een rytuig op den drukken marktmorgen schrikte het paard voor eenen melkwagen eu begon achteruit te slaan met het gevolg dat een der op den wagen zittende personen eene jongedochter van 17 jaar aldaar woonachtig ernstig verwond werd Door eene voorbygaande tilbury opgenomen en thuis gebracht constateerde de geneesheer de breuk van bet rechterbeen en belangryke wonden aan beide beenen Aan de politie te Sloterdyk mocht het gelukken Dinsdagavond de daders in handen te krygen van de tot 5 maal toe gepleegde diefstallen met inbraak in de fabriek van den heer Van Houten aan den Haarlemmerweg Het zijn 3 opgeschoten knapen die nog andere diefstallen van lood enz te Amsterdam op bunnen kerfstok hebben en door de waakzaamheid der omwonende personen op heeterdaad werden betrapt Zy zyn na bekentenissen te hebben afgelegd in arrest gebracht In de gevangenis te Luzernn is Dinsdag een misdadiger onthoofd de 23 jarige landbouwer Keiler die om een ryk huwelyk te kunnen doen zyn dienstmeisje en minnares vermoorde en tater in de gevangenis een moordaanslag pleegde op den cipier Hy had tot het laatst toe op gratie gehoopt Maar de Groote Raad van Lnzernn heeft met 72 tegen 48 stemmen die gratie geweigerd Dit is de tweede terechtstelling in Zwitserland sinds 1868 de voorlaatste was die van den Italiaan Gutti ook te Luzernn in 1892