Goudsche Courant, zaterdag 4 november 1893

l Maandag 6 3S8te Jaargang m 6193 mmm eauRim IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne niapnden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BuraerlUke Stand Moordrecbt GEBOREN 28 Oct Haibert oudere H T Tier en L Verstoep 29 Adrianns Wiltem ouders K Stoppeleabarg en W vnn den Wijngaard 30 Grietje ouders A N Kool en J C den Hertog ONDERTROUWD 28 Oct W van Dorrestoin te Loenen en P Strenpf GEËTALEERD voor Ut Mimlm A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 81 NOVEMBER slotkoers 81Vi 101 78 19 6 7 Vor kr N u lAliD Cert Nsd W S i l i dito dito dito 8 96 dito dilo dito 3 i 100 Ho ia 1 0U Qoudl 1881 88 4 91 iTtLll InlohriJTing 1862 81 6 737 OosTliKa Obl in papier 1868 S 76 dito in zilver 1868 6 76 i FoRTDOiL Oblig met tielcet 3 19V dilo dito 8 19 i BusUNS Obl Ooit 2e Serie 5 6i dito Oeconi 1880 4 9SVt ditabüBotbs 1889 4 94 dito bg Hope 1889 90 4 98 ditoingoud leoD ieSS 6 96 100 dito dito dilo 1684 B 101 SpANJt Ferpet lohuld 1881 4 7 TnaltM Oïpr Ooni Issn 1890 4 7 i Geo loeuing serie D 21 Geo leeoioK serie ü 21 ZutD Ara BlP Beo v obl 1892 S 1041 Miiioo Obl Buil Sob 1890 6 60 ViNizUELA Obl 4 onbep 1881 37 a AHBiaiDAH Obligalisn 1861 3 97 BoTTlaSAil Steil leen 1886 8 98 it NlD N Afr HsDdeisv ssed 96 Areadib Tsb My Oertifioaten 560 Deli Maatsohappü dito 98 Arab Hypotheekb psndbr 4 lOOi Cult Mij der Vorstenl sand 80 s Qc Hypotbeekb psndbr 4 100 Kederlsoasohe bank sand 204 Ned Hsadelmaataob dito 140 877 N W il Pao Hyp b psndbr 6 88 Bolt Hypotbeekb psndbr 4 101 Jtr Hypotbeekb dito 4 100 OosTBKa Oost Hong bsnk sand 133 3csL Hypotheekbank psndb 4 l g 96 Ahbriïa Equit hypotb pandb 6 79 Msiw L i Fr Lien oert 6 3t NlD Holl IJ 8poor Mij sand 90 Mij tot Eipl V St 8pw aand 90 Nsd Ind Spoorwegra aand 168 Ned Zuül Atrik Spm ssnd e 118 dilo dilo dilo 1891 dito S 100 46 48 ISO iTALlLSpoorvl 1887 89 A Eobl 8 46 i Zaid Itsl 8p rmq A H obl 9 48Vi PoLEH Wsrsohau Weonen aand 4 122 Busb Or Bu 9p r Mij aand 6 120 i Baltisobe dito aand fiS s Fssloira dito aand B 66 ïwang Dombr dito aand B 991 Kurak Cb Asow Sp kap aand 6 121 Ldsovo Sewsel 8p Mg oblig 6 101 Orel Vitebsk dilo oblig 6 101 687 90 Zuid West dilo aand 6 6S dito dito oblig 4 907 AHialKA Cenl Fao Sp Mij obl 6 101 Ohio It Nortb W pr C r aand 130 dito dito Win BI Poter obl 7 1297 lov 617 231 14 Denver fc Bio Gr Bpm oerl T a 97 6 Illinois Central obl in goud 4 96 Louisv NashvilieCert v aand 49 7 Meiioo N Spnr Mij lehyp o 6 87 Miss Kansas v 4 pol pref aand 2lt7i N ïork Ontario B West aand 147 dilo Psnns Ohio oblig 6 lOl Ortgon Oalif Ie bvp in goud t 79 8t Paul Minn Manit obl 7 107 Uo Fao Haofdlijn oblig 6 100 to 101 1697 1067 1061 99 9 V UIV 1161 28 103 Canada Can Soulh Cert v aand V N O Ballw Ka Ie h d 0 O Amsterd Omnibus Mg aand Bolterd Tramweg Maats aand NlD Blad Amsterdam aand 3 Stad Bottordam aand 3 BiLOll Btad Antiverpenle87 2l i Stad Brussel 1886 27 HoNQ Tbeiss Begullr QesoUsch 4 OosTENR Stsalaieening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Span Btad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bez Hyp Spobl oert fi dito dito Line Col Ie hyp 0 6 61 ADVERTENTICN Voor de vele bafrjjzen van deelneminj ons betoond bg het overljjden ran ons innig geliefd Kind betuigen njj onzen hartelgken dank 3 DU KOK M M Dt KOK J KWINKILIHBEBQ Temmzm Jfor 93 Zser ITette Gesteendrukte NMKSAABW worden GELEVERD door A BRIi KMA en Zn 1 Heden overleed in den ouderdom 1 1 van 75 jaren oni geliefde Vader en Be 1 hnwdvader de heer PIETER BRONS MIDDEL R BRONS MIDDEL A H BRONS MIDDEL Iahsbn H BRONS MIDDEL A BRONS MIDDEL BoBCHKRS A BRONS MIDDEL Q W BRONS MIDDEL M M BRONS MIDDEL VAN Lbint Oouda 1 November 1893 DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RuNLAHD brengen bg deze ter kennis van Ingelanden X dat de Begrooting voor het dienstjaar 1894 gedurende veertien dagen van 3 NOVEMBER tot en met 16 NOVEMBER aanstaande op eiken nerkdag van des morgens 10 tot des namiddag 4 ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap voor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar verkrygbaar ia tegen betaling van 25 cents voor elk exemplaar i dat de Ingelanden hunne bezwaren tegen deze Begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór 24 NOVEMBER aanstaande aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op ZATERDAG 25 NOVEMBER 1893 des voormiddaga ten elf ure in eene Openbare Zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde Begrooting Dgkgraaf en Hoogheemraden van Ruhland Van de BREGGEN DgkgraBf Mr EGBERT de VRIES Secretarie Leiden 21 October 1893 Kaashandel Te ROTTERDAM wordt in eeue sedert jaren geveatigde Kaaazaab op zeer roordeelige voorwaarden een vlytig fatsoenlgk PERSOON GEVRAAGD grondig ra t het rak bekend die tevens de geschiktheid bezit om de Leiding van den Verkoop vooral wat het baitenland betreft op zich te nemen Brieven met opgave van l yzonderheden worden ingewacht onder No 2204 aan bet Bureau van dit Blad PRANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische en ZiWitsersche WassoheriJ Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenhelmer Hotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blijven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen ia 4 dagen afgeleverd worden AGENT Toor Gooda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 ZAK WOORDBNBOEKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeiiykste daarin voorkomende woordenj volgens de nieuioe Spelling van Dr M Di VRIES on Dr L A tb WINKEL bij Opruiming ï 10 Cent verkrggbaar bjj A BRINKMAN ZN TIentleweg OpenlDaré Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaria U C FORTÜUN DROOGLKBVER op DINSDAG 7 NOVEMBER 1893 des morgens te elf uren in het KoSehnis sHabhonibc aan de Markt van No 1 Een aangenaam gelegen goed ouderhonden en ruim ingericht ERF en FRAAIEN TUIN met SCHUUR aan de Oostzgde van de Gouwe wgk O nu 26 met een UITGANG achter de Vischmarkt Bet huis bevat beneden 3 kamers keuken en kelder en hoven 5 kamers alkoof zolder met dienetbodenkamer en 2 vlieringen Het is tot 1 Mei 1890 verhuurd aan den Heer Mr D N BROUWER voor 450 per JBar No 2 Een goed onderhouden WOONHUIS en ëRP naast het vorige perceel wyk C no 27 bevattende 4 kamers keuken kelder en zolder Verhuurd tot l Mei 1894 aan den Heer J SGUADEE voor 170 per jaar No 3 Ëen gemakkelgk ingericht WOONHUIS met WERKPLAATS SCHUUR ETRVEN en GHOND Achter de Vischmarkt te Gouda wyk I No 160 met een uitgang door de poort daarnevens Het buis bevat 4 kamers en keuken en ia tot 1 Mei 1894 verhuurd aan Mej de Wed van WESEL voor 1 50 per week No 4 en 5 Twee nevens elkdnder staande BUIZEN en ERVEN met den grond daarachter achter de Vischmarkt te Oouda wyk i nrs 170 en 171 Bg de week verhuurd respectievelijk voor 70 en 90 cents De perceelen nrs 1 tot 5 worden na aizonderlgke veiling en afslag gecombineerd geveild en afgeslagen No 6 Een HOIÖ eu ERF achter de Vischmarkt op den boek der Vischsteeg Ie Oouda wyk I no 176 Verhuurd bg de week voor No 7 Een op goeden stand gelegen WIUKELHUIS iQ9t afzonderiyk BOVENHUIS en ERFen UITGANG in een gemeenschappelyke poortinden Korten Groenendaal te Gouda wgk I no 194 Verhuurd tot 1 Mei 1895 aan den Heer E L OATS beneden voor 2 per week en boven voor 0 50 per mrand No 8 Een HUIS ERF en GROND aan bat Verlorenkost te Oouda wgk O no 526 Verhuurd bg de week voor 1 25 No 9 Twee HUIZEN en ERVEN onder één dak met een flinkeu TUIN daarachter uitkomende in de Korte Akkeren aan de Wachterstraat te Gouda wgk P nra 189 en 190 Het Huis wgk P no 189 ia met het bovenhuis van P 190 en bevattende 7 kamers en kenken verhuurd tot 1 Mei 1895 en twee optiejaren aan den Heer A DEKKER voor 150 per jaar en het Benedenhuis van P 190 is tot den 1 Mei 1894 verhuurd aan den Heer T P HOOGENBOOM voor 1 25 per week Ho 10 Ken HUIS en ERF met den GROND daarachter aan de Wachterstraat te Gouda nevens het vooigaande wgk P no 191 Verhuurd per 3 maanden voor ƒ 1 40 per week en No 11 Ëen perceel BOUWGROND liggende achter Huizen aan de Wachterstraat en uitkomende in de Korte Akkeren naast het vorige perceel te Gouda kadastraal bekend in Sectie E no 1356 groot voor t geheel 3 Aren 70 Centiaren zoodanig het is afgescheiden De perceelen Nrs 9 tot 11 worden na afzonderlgke veiling en afslag gecombineeerd De perceelen zgn te bezichtigen te weten Nra 1 en 2 den 3In October en den 1 en 2 November a s des middags van 2 tot 4 aren tnitH vooruit belet vragende de overige perceelen de laatste 3 werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en al de perceelen op den dag der verkooping van 10 tot 11 uren Nadere inlichtingen geven voornoemde Notaris FORTUUN DROOGLËEVER alsmede NoUris QKOENËNDAAL te Oouda ADVERTENTIEN in alle Binnen en Baitenlandsehé Couranten worden dadelgk opgezonden door he AdvertentieBureau fcn A BRINKMAN en SSQON te Oouda Openljars Verkooping van ruim mmnmmnm langs de Spoorbaan Gooda db Haao xu iiuiiiiuuuii lUUU s voormiddags 11 ure in de WACHTKAMER 3a kl van t Staüon ZOETEEMEEE ZEGWAAET ten overataan van den te Oranenhage gevestigden Notaris J A viii dbn BROEK Condition als 21 October 1892 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfhevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retail s ELFUEWARI ti HoUandsche uitgave met 27 alb Prga 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeit redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVer lagaM azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegols en in eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen BE SOÜBSGEE eUZEN of de beachrgving der beroemde geachilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ttr Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabelh PRIJS 80 Cents A BRINKMAN J Xe Abonnemeut Voorstelling DONDERDAQ 9 Kovember 1893 Vereenigde Rotterdamacfae Tooneelisten Directie LE GRAS ra HASPELS Optreden van Willem van ZVTZBS De Erfenis van Mijnheer Plumet Blgspel in 4 bedrgven Gevolgd door Eegen en Zonneschijn Blgspel in 1 fiedrgf Aanvang half 8 uur § 0 Gewone bepalingen en prgzen Qoudl Soelpersdruk van A Beikxiun fc ZooN BINNENLAND GOUDA 4 November 1893 Heden werd het stoffelgk overschot van den bekwamen oi nist der Groote of St Janskerk grafwaarts gedragen Ds Berkelbach van der Sprenkel sprak een hartelgk woord van waardeering en dank voor de loffelgkewgze waaroji de Heer Brona Middel het kerkgezang begeleidde Gedurende 52 jaren heeft hg mei groote naauwgezetheid c aan de Ned Herv gemeente zijne diensten bewezen en met erkenielgkheid getuigde spreker hiervan en van zguo gaven Met een vriendelgk troostwoord tot de familieleden od na dankze tog van den oudsten zoon des overledenen voor de belangstettiu was de droeve plechtigheid volbracht Door bet bestuur van de afdeeling Goudn van het Nederl Bgbelgenootachap is een depot van bgbels gevestigd bg den boekhandelaar J de Ven alhier Bedankt voor het beroep te Ouderkerk aan den IJsel door da J G Dekking te Jaaraveld fét ondnrwgzer te Bodegraven is benoemd de luer N van Oosterbout te Dodewaard Bg de Woensdag gehouden verkiezing van twee notabelen der Hervormde Kerk te Haastrecht werden gekozen de heeren O Dogterom en W Verweg Volgens de ter visie liggende begrooting van het waterschap Den Hoogeu Boezem achter Haastrecht voor het dienstjaar 1894 worden de ontvangsten en uitgaven geraamd o f 15995 18 In de eerste nuts vergader ing van dezen winter te Berkenwoude trad als spreker op de heer H Schenk ooderwgzer te Lekkerkerk Zgue lezing Een Kerstavoud c mnntte uit door rgkdom aan schoone gedachten zg wer l met gloed voorgedragen en door het zeer goed of komen publiek met de grootste aandacht gevolgd Na de pauze werden bgdragen geleverd door den spreker den heer Jac De Jong van Lekkerkerk P G Streefland van NieuwLekkerkerk en J De Jong van BergAfflbaoht FEVMLLETOIM Een goed Leeraar t Op een kleio dorpje ia een dor distriotea van Ierland woonde eene arme weduwe Zjj waa onverzorgd door haar man aohtorgeUten eri de eenigo erfenis door het huwelijk baar vermaakt boHtond uit een tweetal kinderen t Waren meisjes de eene drie de andere v f jaren oud Onder buitesgvwonen kommer en met de grootste inspanning sleepte sg twee jaren haar pijnlijk weduwschap voort Haar ongezond en ontoeroikend voedsel vaak verkregen door een te zwaren en hare krachten te boveatiaanden arbeid putte kaar teeder liohaomsgcstel ten eenemate uit Op eea smart lyk dekbed werd zg neergeworpen totdat eindelijk de dood zich over haar ontfermde en haar zonder hevige beDBUwdbeid aan de zorgen ran het leven ontrakte Het dorp waarop zij gewoond en zooveel geleden had waa te arm om voor de weeien iets ran beteekenia te kunnen doen Hoe goed ook gezind de buren leden self gebrek en moesten er hun eigen kiadereo te dikwerf op uU zenden om iets op te haten en hoorden ze te dikwerf van honger schreien om nog de kinderen van een ander te hulp ie kunnen komen Daarby hadden deze stumperta nog en oom die er warm in ut fflndisn w ds kinderen uaar KUban lieten De spreekbeurt op de eerste Nutsvergadering van dezen winter te Schoonhoven werd Dinsdag vervuld door den heer Henri M Dekking letterkundige te Rotterdam Een rgk programma werd den aanwezigen aangeboden Achtereenvolgens hield de sprekei de volgende voordrachten Bg donrechter van W Goteling Vinnb De boterham en de goudzoeker f van den acboolineeater Het diakenhnismannetje vertelt zgn historie van Hildebrand Aleid c fragment uit eeö onafgewerkt blgspel van Mnltatuli En na de pauze In t cachot van Ernst Eekstein Bankhreuk € van Willem van Zuglen en Paardengang c van Dr E Laurillard Toonde de heer Dekking in het ernatigc genre flink op zgne plaats te zgn niet minder vonden d luimige stukjes warme toejuiching vooral het geestige verhaal van Eckstein In t cachot en ftinkbrenk van Willem van Zuglen bg welke laatste de spreker niet weini de lachspieren der hoorders in beweging wibL te brengen De vrgwillige oefeningen in den wapenhandel hebben in de gemeente Reeuwgk eenen aanvang genomen onder leiding van den luitenant Dgkstra uit Goiida instructeur en sergeant Van Buuren van het 5e batt 4e regiment infanterie alhier om vervolgens twee malen per week en wel op Dinsdag en Donderdagavond te worden voortgezet tot Maart Te Woerden heeft zich een geval van cholera voorgedaan bij eene vrouw werkzaam aan hot ilijkaMagazgu van Kleeding Zg werd eergis teren aangetast en is gisteren reeds overleden Hot snelle verloop doet zeker vermoeden dut men hier inderdaad met de gevreesde ziekte te doen heeft De heer M P M Moesman Art ia u t Schoonhoven vertrokken naar Woubroggo alwaar hg de praktgk heeft overgenomen van dr F M van Deventer die zich te Leiderdorp als Arts gevestigd heeft Bg P Deelen op den Tentweg te Stolwgk zgn vonr belangstellenden een drietal bieten te zien die men alweer tot de wonderen van het jaar 1893 mag rekenen Een vader met zgne beide zonen noemden een opgetogen beschouwer ze De zoontjes Vegen schoon aan den haak 8 en 7 5 kilo papa alleen ruim 17 dito Door de stemgerechtigde lidmaten der Ned Herv Kerk te Nieawerkerk a d IJsel zgn tot brengen zei de naaste buur op den dng der begrafenis Baar woont hun rijke oom die aiet weigeren kan de zorg vaar de kinderen op zioh te nemen I Maar t is op dat dorp even sjofel gesteld als hier en ik weet dat z t dnar niet beter zullen hebben t zei de andere buurman i In ieder goval is t zeker dat zij t er niet slechter zullen kragen dan hier Op den duur moeten ze hier van gebrek omkomen Nu wg se in geen geral kunnen ouderhoudeu doen wij on en plicht met ze naar hun oom hun naasten bloedverwant te zenden Ëen vrachtrgder die ergens niet ver van Kilburn verw derd wezen moest nam de twee woeijea koatelooB op zijn wagon meê Lize was thans zeven Mary vjjf jaren De kinderen drongen op den wagen dicht bij elkaar en de voermac anders spraakuHra liet zich thans weinig met hon in Er zat hem een graat in de keel ieder keer ala hij de kinderen aankeek Omatreoks den middag kwamen zg aan eon kruisweg en de vrachtrijder inoeat rechts verder Hg liet de kinderen afatggen wees bun den weg linkB af dien zg maar hadden te volgen en dan zouden zg met een paar uurtjes bg hun oom zgn I Toen moest hij ze aan hun lot overlaten De kinderen sohroiden bitter toen zg afscheid van hem namen en zootang als zij konden volgden zij den wagen met hun oogOD Toen hg een hoek omsloeg en uit hun gezicht verdween begonnen zg op nieuw to krgten Lize was de eente die tot bedaren kwam Zg nam de hand van haar zusje die op t gras was gaan sitten en set notabelen gekozen de heeren W Snoek aftr Ph Dgkaman aftr en E Hoogendijk Te Baarn huurde eei isteren bg een smid MU jongmensch een rgwiel maar kwam niet terug Na veel moeite gelukte het de politie dit rywiel terug te vindeu te Hengelo O In een hotel aldaar had de gast dit rgwiel voor gemaakte verteringen willen achterlaten Hji 1 zich thans voor de justitie moeten verantTvoorden Ëen inwoner vau Sohgndel wordt besohuljdigd van ontrouw aan een Bokatels meisje en nu wordt zgn woning dagelgka bestookt zoodat ep geen ruit in heel is te houden Een luitenant der maréchausBées uit s Hertogenboseh ib met vgf mauschappen naar Bchgndel geiveest om aan die tatfelpartgeD zoo worden dergelgke demonstraties aldaar genoemd een einde te mskeu Voor het oogenblik u er nu ook rust V Door de Gereformeerde Vereeniging zal tu Aalsmeer een kerkgebouw gesticht worden Het mak6n van het ontwerp daarvoor ia opgedragen aan den architect Vogel aldaar Volgens de Limb Koerier zou de Ko ninginBegeDtes het verlangen hebbeu te ken lien gegfive om het volgend jaar de proviDci Limburg te bezoeken Een rookwedstrgd ia dozer dogen te Berlgn gehouden in de Griit nubelclijb Het wa erom te doen wie de meeste sigaren zou roeken in den tgd van 2 uren Een stotenmaket die in de twee uren tien sigaren oprookte won den prgs een zilveren sigarenkoker en 20 sigaren De wedstrgd is echter velen dnolnemers niet al te goed bekomen Als eene bgzonderheid meldt men uit Goes waar deze week de loting voor de Nationale Militie werd gehoudon dat door drie zoons uit hetzelfde huisgezin achtereenvolgens bg dü loting No 52 is getrokken Uit eene plaats in Noord Brabant werd dezer dagen een soortgelgk geval medegedeeld ook drie zonen eenzelfde nummer De man van de vrouw wier Igk op Zondag 22 October aan den Haarlemmerweg bg Sloterdijk in eene sloot werd gevonden heeft thaus bekend haar daarin te hebben geworpen l Kom Marg I we moeten hier niet bigveu hangen als we te Kilbura willen kumen We kunnen toch niet op den weg bigven Ik heb zoo n honger snikte Murg ik heb van daag nog niets gegoten De kinderen waren uitgeput en konden nauwelijks voort Ze liepen band in hand on waggelden op hun schrale beentjes Lize zog eindelgk oen huis opdagen dat zij aan haar zusje wees maar ze moesten nog wel oen kwartier loopeu TDi5r zg de hoeve konden bereiken Zg zagen er tegen op het hok iu te gaa want ondanks hun gebrek haddon zg nog nooit gebedeld Dicht bg de hoeve gekomen hoorden zij den boer geweldig tegen een zgner arbeiders uitvaren Woedend liep hg d deur in en sm et haar at tierende met zooveel geweld achter zioh dicht dat de glazen in hun voegen riukinkteo De peuzels hevig rerachrikt venchuildon zich zoo lang tegen den muur tot do verwenaohingeu hadden opgehouden Toon raapte Lize at haar moed samen opende bareode de deur en de beide kinderen slopen binnen De boer was op ern leuniugstool voor bet vuur gezeten jvWat mot jullie vroog hg bita aan de kinderen die te bevreesd waren om oen woord te kunnen uitbrengen wNoa kan jelni niot praten snauwde hij met toenemende woede Lize vermande zich en mot een zaoht stemmetje prevelde ze ffOch een stukje brood voor ons een klein atukje of een enkele aardappel I ffja dat zou ik denken I grgnsde de kinkel fik kan vel slea dat ja bedslpakken foent al De ambtenaar die te Amsterdam onder verdenking van verduistering van ge den toebehoorende aan de HoUandsche IJzeren Spoorwegmaatschappg was in hechtenis genomen heeft bg zgn verhoor bekend zich daaraan te hebboQ schuldig gemaakt Het juiste bedrag van het ontvreemde is 2200 gulden Een juffrouw die een bezoek had gebracht aan hare familie te Hilversum en met de tram naar s Graveland wilde teragkeeren vrerd even nadat zij iu den wagon had plaats genomen door een beroerte getroffen die een eitide aan haar leven maikte Ongeveer acht d on geleden zoo sohrgft msn aan de Amsterd nam de hazarenluiteaanl v L te s Hertogenbosch in garnizoen de vrgheid om een 7 a Sjarig knaapje dat hg i verdachte van naar zgn paard te hebbeu gegooid diens vader moeder en den verbaliseerden politieagent slagen met een karwats toe te deelen welke karwats hem door luitenant B voor dat doel woa afgestaan Beide luitenants sullen naar men verneemt deswege voorden krggsraadmoeten verschgneu Dinsdag avoud moest de politie een luitenant der infanterie iu arrest nemen Deze die blijkbaar wat boven zgn theewater een praatje met een dienstmeisje had aangeknoopt meende gerechtigd te zgn om den hnisheer toen deze door de deur te sluiten aan de conversatie eeu einde wilde maken een slag m t gezicht te geven Wgl hg weigerde aan de inmiddels veracheneo agenten van politie zgn naam op to geven werd hg door dezen gevolgd dour tal van jongens naar het bureau gebracht Omtrent de bekentenis van Machiel Lampier wordt nader gemeld Eene meid met wie hg in nauwe relatie stond bad zooveel aan het licht gebracht dat verder ontkennen Lampier niet meer baten kon Men meldt uit Beek bg Ngmegen De chloroforme die zooals vooreenige dagen werd bericht in een huis even over de grens geborgen waa en waarvan men vreesde dat ze heimelgk zou worden ingevoerd is hedenochtend door den bewoner van dat pand teruggebracht naar Cranenburg Aldaar is zü weer gedeponeerd bg den voorman op Ngmegen van wien ze herkomatig was Een paar onzer kommiezen hebben de thloroforme die zooveel van hunne surveillance heeft gevergd ui eleide gedaan en de bevoegde autoriteit te Craneoburg van een en ander op de hoogte gebracht hoor je hier niot t hma We bobben dat tuig hier genoeg en laten ona met zntk gespuis van andere plnatien niet in We hebben naawlgka brood voor ons zelf in dezen duren tgd rSohoar je weg 1 wegl De kinderen hevig ontsteld barstten lu traneu los irDat grienen m je niet baten 1 vervolgde het onmenaoh Aan die larie ben ik gewoon en dht werkt niets bg tne uit Laten je eigen ouders je den mond openhouden Maar ze verhüeren zeker liever hun tijd dan de handen uil de mouw te etekon ir Vader n moeder zijn doodl aaikte Lize Ook dat liedje ken ik Als mon de kinderen om te bedelea uitzendt zgn vader en moeder aligd dood Dat ia maar een praatje om wat op te halen Maak maar drommels gauw dat je uit de voelen komt irWe hebben geen krmmpje gehad den gebeelen dag smeekte Lize met gevouwen handjes We zgn zoo moe en kunnen niet verder Oeef ons asjeblieft een hapje we vergaan von honger oVt ceg je nu voor t laatst dat je niets kr gt voor bedelaars ia hier niets te halen De boer stond op en keek de kinderen met opgeheven vuist dreigend aan Lize snelde de deur uit en etoepte haar zusje met zich voort Daar atonden de kinderen midden op het erf niet wetende wat ze moesten aanvangen Kenaklaps Iaat Marg de hand van haar zuaje los on loopt ter zijde van de boerdorg waar een groote bulhond aan de ketting lag In een houten bak stond bet eten voor hen iSlot votgi