Goudsche Courant, dinsdag 7 november 1893

Dinsdag T November 1803 i o 61Ö4 3Sste Jaargang mimm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en O nstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTi ËN worden geplaatst van 1 5 regels a öO Centen iedwe regel meer 10 Centen Groolte letters worden berekend naar plaatsruimte I Inzending van Advettentiën tot 1 uur des midd Sociëteit HÉ UIT IE DINSDAG 14 NOV 1893 te geven door de Dame JOH AK p B WISSEL Rotterdam Piano WILLY JAEGER Leiden Viool CARRY APPIJ AmsUrdam Violoncel AMANDA EBERLE RolUrdam Zang EDtreébll Inteekenlog l OO buiten l 50 A A N V A NO 8 nnr H J M Kabel Oosthaven B 36 is het beata adres roor ST NICOLAAS ZANDKOEKJES BRBSS WAFELTJES KRANSJES BOZBIS DAMAlfDd DIVERSE QEBAEJES enz enz Ooadi Soelpendruk tu A BumiiANb Zoos Openbare Verkooping te GOUDA ten OTeretun van den Notaris O C POBTÜUN DaOOGIiKEVEB op DINSDAG 7 MOVEUBEB 1893 dea mot gena te elf uren is het KoffiehoiBiBAiHomie un de Markt van No 1 Een aangenaam gelegen goed onderbonden en ruim ingericht EBF en FBAAIEN TUIN met 8GBUUB aan de Oostzgde van de Goowe wgk O nu 26 met een UITGANG achter de Viachmarkt Bet hnia bent beneden 3 kamera kenken en kelder en boveo 6 kamera alkoof zolder met dienalbodenkomer en 2 rlieriugen Het ia tot 1 Mei 1896 rerhnord aan den Heer Mr D N BBOOWEB voor 450 per joar No 2 Een goed onderhouden WOOI HtJlS en EBF noaat bet Torige perceel wgk C no 27 bewttende 4 kamera keuken kelder en zolder Verhuurd tot 1 Mei 1894 aan den Heur J SCUADEE voor 170 per jaar No 3 Een gemakkelgk iogerirbt WOONHUIS met WEEKPLAATH SCHUUB EBVEN en GBOND Achter de Viachmarkt te Qouda wflfc I No 169 met een uitgang door de poort daamevens Het hnia herat 4 kamera en keuken en ia tot 1 Mei 1894 rerhuurd aan Mej de Wed ta WESEL roor 1 50 per week Nq 4 en 5 Twee nerena elkander ataande HUIZEN en ERVEN met den grond daarachter achter de Viachmarkt te Gouda wgk 1 nra 170 en 171 Bg de week rerhuurd reapectieveiyk TOOt 70 en 90 cents De petceelen nra 1 tot 5 warden na oiionderlpe Telling en afslag gecombineerd gereild en afgealigeii No 6 Ben HUIS en EBF achter de Viachmarkt op den hoek der Viachateeg te Qouda wykI no 176 Verhuurd bj do week roor l No 7 Een op goeden atand gelegen WINKELHUIS met afionderigk BOVENHUIS en ERF en UITGANG in een gemeenachappelgke poort in den Korten Groenendaal te Gouda wgk I no 194 Verhnnrd tot 1 Mei 1895 aan den Heer E h CATS beneden voor 2 per week en boren voor 6 50 per mnand No 8 Een HUIS ERF en GROND aan het Verlorenkoat te Gouda wgk O no 526 Verhuurd bg de week voor ƒ l li5 Nt 9 Twee HUIZEN en ERVEN onder één dok met een flinkeu TUIN daarachter uitkomende in de Korte Akkeren aan de Waohteratraat te Gouda wgk P nra 189 en 190 Het Huia wgk P no 189 is met het bovenhuis van P 190 en bevattende 7 kamera en keuken verhuurd tot 1 Mei 1895 en twee optiejaren aan den Heer A DEKKER voor 150 per jaar en het Benedenhuia van P 190 ia tot den 1 Mei 1894 verhuurd aan den Heer T P HOOGENBOOM voor 1 25 per week No 10 Een HUIS en ERF met den GROND daarachter aan de Wochterstraat te Oouda nevena het voorgaande wgk P no 191 Verhuurd per 3 moanden voor 1 40 per week en No U Een perceel BOUWGROND liggende achter Huizen aan de Wochterstraat en uitkomende in de Korte Akkeren naast bet vorige perceel te Qouda kadastraal Jwkend in Sectie E sa 1356 groot voor t geheel 3 Aren 70 Centiaren zoodanig het is afgescheiden De perceelen Nrs 9 tot 11 worden na afzonderlgke veiling en afslag gecombineeerd De penenen ign te besichtigen te weten Nra 1 en 2 den 31n October en den 1 en 2 November a a des middags van 2 tot 4 uren fntt vooruit belet vragende de overige perceelen de laatate 3 werkdagen vMr den dag der verknoping van 10 tot 3 uren en al de perceeten op den dog der verkooping van 10 tot 11 ut n Nadere inliohtingen geven voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLBEVER alsmede Notaria GKOENENDAAL te Gouda Terstond gevraag d een NET DIENSTMEISJE kita BiaSEBRSSINGEIi 230 heeft de eer te berichten dat de StNicolaas Etalagesgereedzijn XIÏÖÜTMAN N Bericht hiermede aan het geachte publiek van GOUDA en OMSTREKEN de ONTVANGST der m RUIMSTE KEUZE tegen de meest con curreerende prijzen ZÜIVEKE FRANSCHE WIJfSEN De bekende BORDEAUX A 27 per 48 Flessohen met aooUns fi anoo huia geheel Nederland ook perproeffleaoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en firanoo Van alle merken sijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Reynwit s Boonekamp Elizter DameS en Kinder Winter en Regenmoiels Zeex TT ooxa eelig © S xiözeaa BaUlmann 4 Co f NAALIFAmDIESTOOSIAMESENHEEBEN SN De Proü HBDIGIMLE LEVERTRAAN J TEN DOESSCHATE te Zwolle uo nutlffbeoordMld 1 de G ft eik OooTftnt m h t FhftrmKe W kbU4 door Trof H Tfama BcrmiK ta Ctiwdit muMtoIoii door vole DootdiM il 11 mu houdMiA a wtohw mtrUi ut bUt flrma ÜE LAAT VA SON Markl Gouda ERKEi JlNING In het belang ran alle hals en borstigdera acht ik het roor myne plicht om zonder nitnoodiging te verklaren dat de Rgnlandsche Druiven Borat Honig an W H ZICKENHEIMER te MAINZ zich in ragn hniagezin als een voortreffelgk middel tegen hoeat hala en boratkwaleu bewezen heeft De uitwerking n dit huiamiddel was dik wijls eene werkelijk rerrasaende en zelf bg hardnekkige kwalen had reede na kort gebruik een aanmerkelgke rerllchting plaats gevonden Ik kan dna dit aangename aap uit rolate overtuiging dringend aanbevelen Er urt Dr VORBUODT stadschoolraad De Rgnlandsche Druiven Borat Honig van W H ZICKENHEIMBR te MAINZ is verkrggbaar in flesschen van 65 cents 1 Qniden en 2 Gulden Te Goud bg P H A Wolff Boskoop bj J van Bergen Haastrecht bjj J D den Hertog Oudewater bij F Joukcr ldenburg Bodegraven bji P Versloot en G H ynekamii Stolwgk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswoudo bg Wed W Hendriks SlfiAREN FABRIEK Een Jongête BedUmee GEVRAAGD ook is plaatsing voor een Foltniatr C G VM DEE POST Aanbiü teding REGENTEN van het BESTEDELINOENHUIS alhier znllen op DINSDAG 7 NOVEMBER a s des avonds ten 7 nnr in het Lokaal van het Gesticht aombetteilén Da LEVERING der benoodlgdeLEVENSHinoELEN enSTEENKOLEN Toor het jaar 1894 De Voorwaarden van aanbeateding liggenvanaf 31 October a s voor gegadigden terlezing in het Gesticht I Namens Regenten F BEkHAN Fz Secretarie W J en Lion Blitz TANDAHTSKII NIEUWËNDIJK241 bfj den Dam Amsterdam TE CONSÜLTEBBEN lederen WOENSDAG van 2 oor tot en met VRIJDAG 4 uur Ie Jrouda Markt 154 Operation op verUngen pynlooB Wollen Dekens GROOTË SOHTEERING Eclit LeidscliFaIjrikaat Extra roordeeUge PriJxen Schenk é Zn EEinSBEPOT TAN TEEK ll n wordt verzocht op t HEftK te lett D UIT HBT Ma OAZUN TAH M RAVENSWAAY ZONEN QORINCHBU Deze THEEËN worden afgele É verd in verzegelde pakjes van vijf twee m een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prga voorzien van nevenataand Merk volgena de Wet gedepo Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREBBAAllT LZ EENIG DEPOT der Uaagache Beschuit van den Beer J E SOMMER BIGRBOTTELAKIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt lidi by voortduring beleefdelgk aan voor de tEVEBING der lller te Soort BIBRSS liit de Brouwerg di Gbxboondi Valkc Van VollPQhoven s i lxti a Siout voor Bloedarmen Maaglgders kwakken en Kraamvrouwen als meest Verflterkjende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT H YA3f WUUSAABDEK Zooeven ontvangen een Nieuw Zending Winter en Begennanté vmt 8 wl irijien in de FINALE ÜITVERKOÖP bg I S KEISER Korte Tiendew He Abonnement FooritelliHg DONDERDAQ 9 November 1893 Vereenigde Rotterdamache Tooneelisten Directie LE GRAS ui HASPELS Qjj edtn van WUlem van ZVXLMS De Erfenis van Mijnheer Plnmet Ülyapel in 4 bedrgfen Eegen elAfennescliijn Blgapel in 1 Bedr f Aanvang half 8 nur fgf Gewone bepalingen en pr jsen BINNENLAND GOUDA 6 Nofember 893 Het volgende adres is Terzonden An t de Stateu de PfOTincie Zuid Holland Oeeft eerbiedig te kennen de Gemeenteraad van Oonda dat hg met leedwezen heeft gezien dat de meerderheid Uwer Gedeputeerden vooratólt de voorgenomen Vaartrerbetering tusscheo den HoUandBchen IJssel en de Ringvaart van den Haarlemmermeerpolder niet te doen plaats hebben en al de daartoe betrekkelgke beslaiteo sedert eene reeks van jaren genomen iatetrekken De IJsel de Gouwe en de voortzetting der vaart tot Amsterdam vormen nog altgd ook na de openstelling van het geheel tolvrge Merwedekanaal den beitten verkeersweg tusBchen die atad en Rotterdam en tnaschen het Noorden en het Zniden van het land Hg is eenige uren korter dan het genoemde kanaal biedt aan de schippers vele geriefelgkbeden aan die elders niet worden gevonden waaronder wg slechts de omstandigheid noemen dat de masten der schepen niet behoeven te worden gestreken en ia vooral in het ongunstige jaargelqde er ift verki Ben boven 4e Ldk Bi wordt dan ook door de schippers bij voorkeur bevaren in weerwil dat de kosten aaumerkelylv hooger ign dan die op het Merwedekanaal In het jaar na de opening van dat kanaal voeren door de Gouwe nog 21494 schepen en 14627 atoombooten en het is niettwgtelachtig dat hg afschaffing of vermindering der scheepvaartr6cht n dit getal aanzienlgk hooger zal worden Als evenwel de belemmeringen die op deze vaart nog bestaan niet worden weggenomen en de noodige verbeteringen niet tot stand komen dan dreigt het verkeer niet alleen niet te zullen toenemen maar te znllen verminderen Dit Eou voor onze stad een onberekenbaar nadeel zgn daar zg in het groot getal dagoIgks doorvarende arhepen en stoombooteu eene onwaardeerbare gelegenheid vindt om handelswaren en fabrieksgoederen naar alle plaatsen van het land te kunnen verzenden Ons fabriek wezen ia over het algemeen niet van zoodan en omvang dat het zunderlgke stoombootdiensten of beurtveren kan voeden Het moet zich van voorbgvarende schepen en stoombooten bedienen om zgne goederen te verzenden ten einde met fabrieken en andere plaatsen te kunnen concurreeren Bovendien verschaffen de zich hieor doorgaans FEVILLETOX L Een goed Leeraar Hfrü Btak haar bandje ia dea bak en begoo met den hond te oteo Liie liep ook toe ea vtf dat io da eteaabak aanige itukkon brood en oardappeleQ drsTflD Ook zg Het rioh niet afaohrikken de blaffende honger waa ook haar ts sterk cij nam tbd het brood en de aardappelen en venload se Da hond aan zulk geulaobap oiet gewoon keekda kinderen varwooderd aan ging vrat aohteruit lei zieh bedaard neer en stond aan de kindorensga maal af Op t selfde oogenblik trad de boernaar buiten om te zien of de kiodereu weggetrokken waron en stond ala door den blikiemgetroffen by dat Bchonwipel De hond was ia degebeele buurt gevreesd om zyn kwaadaardigheiden men was genoodzaakt geworden hem altijdaan een ketting te houden Da knoohts en meidenmoesten met At meeste omzicbtigbeid het eten by bem naertetten De boer dacht alecbta aan het gsvaar dat de kinderen liepen en naar hen toeloopende riep bg Zie je do hond niet hg zaljelui veraoneuren Maar hg streeg n bleef onthutst ataaa toea by de hond doodkalm i en met dsn staart kwiapalend zag opstaan en naar de kindereo toeloopende zgn meester aankyken alaof by teggenvilde Je hebt hat hart niet mya gaaien weg tejagen eenigen tgd ophoudende schippers aan véle on zer neringdoenden eene belangrgke clientèle De toekomst voor onze Gemeente is door de U bekende omstandigheden zóó donker dat indien bet verlies der scheepvaart zich nog daarbg moet voegen de teruggang onzbr stad daarvan het niet te verragden gevolg zou zijn Het is om deze redenen dat de Gemeenteraad de vrgheid neemt zich tot Uwe Vergadering te wenden met het verzoek dat d besluiten tot verbetering der Vaart niet worden ingetrokken maar integendeel zoo spoedig mogelgk ten uitvoer worden gelegd t Welk doende De Gemeenteraad voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Voorzitter BROUWER Secretaris Gouda 31 October 1893 Naar aanleiding van het optreden van Notaris G C Fortugu Droogleever als lid dei Soepcommissie woi dtons medegedeeld dat steedn een lid dezer familie aan dit werk der liefdadigheid heeft deelgenomen De grootvader van het nieuwe lid behoorde tot de eerste oprichters der commissie welke 90 jaar bestaat zg dateert van 1 Jan 1804 de thans afgetreden voorzitter è ood ootaris was zga ofivolger en is 55 jaar lid geweest Geen wonder dat de tegenwoordige leden zeer op prijs stellen dat de heer D bereid is de traditiëii der familie voort te zetten Zaterdagavond wilde de persoon van H L die in ietwat benevelden toestand verkeerde van de eene schuit in den IJsel nabg de Mallegatslnis op de andere overgaan stapte echter mis en geraakte te water i Gelukkig werd hg spoedig door een schipper daaruit gehaald Heden nacht is op do Gasfabriek de 61ja rige werkman A V in elkander gezakt en was voordat de inmiddels geroepen geneesheer Dr de Boer aankwam reeds overleden Het Rott Nbl doet de volgende vraag Volgens een der bladen te Gouda zal daar oeconomisobe soepc worden uitgedeeld Is dat bggeval soep die niet door eene gewone keukenmeid maar door een professor w de oeconomie wordt bereid Wellicht kan een der leden van die Commissie de zaak een weinig ophelderen By die outmoeting greep een plotselinge reranderiag in het bart vsn den Iwer ptaata wat hy daar eag wekte een gevoel bg hem op dat hij nooit te voren had laten geldan Toqo zij de atem van den boer hoorden waren de kinderea dadatgk opgesprongen beangat dat sjj een pak slagen zonden krggeo omdat sy het manl van dun hond bodden genomen Na eenige oogenblikken vraagde do boer met een atera die by soo zacht mogelyk deed klinken fWaa de hongar wanriyk zoo groot dat gy het eten nit den hondenbak durfdet nemen Kom ga maar mee dan zult ge eten van my hebben zooveel ge maar lust Dit ssggsnde nam hy de kinderen bg de hand en deed ze zjjn woning binnengaan De hond bad zijn meester beaohsamd I Getroffen door hetgeen fay gezien had wenachte hy te herstellen hetgeen z n geweten bem als onmeosohelijk leerde veraf schuwen Nadat de kinderen zich aan Hen welvoorzienen discb te goed hadden gedaan vraagde hg ze soo rriendelyk mogelyk hoe zo boetten ffik beet Liza eo mgn zusje Marij 1 ffEo z n je oudera al lang dood F Vader atierf voor twee jaar ea moeder verleden week De kinderen begonnen te sohreien Nu buil maar niet stumpers Qod zal je niet verialen Maar vertel me eens waar komen jelui vandaan P Van LoQghrea Van LongbreaP Dat s vreemd t Was hem alsof er een licht voor hem opging en weifelend vraagde h f Hoe heette je rader V vtfs Vrgdag trad als spreker voor de afd Moordrecht van de Maatschappg tot Nut van I Algemeen de heer Keiler van Hoorn utt Dordrecht op De heer Keiler heeft ten volle beantwoord aan de hooge verwachtingen die men Tan zgne talenten koesterde Zoowel bg zgne lezing waarin hg de iiitellectueele eo moreelc Igders onzer maatschappg de revue liet passeeren Is bg het luimige stukje Neef Govert hebben zyne hoorders veel genoten en veel geleerd De predikant dr C E van Koetsveld is na een kortstondige ongesteldheid in 86 iarigen ouderdom te s Gravenliage overleden Nog tot in den allerlaatsten tgd werkte hy met lust en opgewektheid in de betrekking van predikant welke hg in de residentie 44 jaren lang vervulde In de Nederlandeche letterkunde werd zgn naam vooral gevestigd door igne Schetseu nit de pastorie te Mastland en in den loop van zgn lang loven schreef hij dog vele andere bundels novellen in dieo populairen gemoedelgken ea godsvruchtigen toon die tot aller hart ging Van Koetsveld die te Rotterdam geboren aldaar aan het Ërasmiaansch gymnasium zijup vorming voor de Leidsche academie ontving was achtereenvolgens predikant te Westmaas Berkel en Rodenrgs Öchoonhoven en sGra venhag Werd hg als ptedikaot geëerd en bemind omdat h i naast een innig geloof drhoogste verdraagzaamheid predikte en nooit aarzelde ook van den kansel te verkondigen wat hfl als waarheid beschouwde iu algemeenen maatschappelgken kring heeft dr Van Koetsveld veel nut gesticht door zgn ernstig woord in moeielgke tgden en door zgn voorbeeld om yel te doen Zoo raag met eere genoemd worden de Idiotenschoo te s Gravenhage die door hem werd gesticht en waaraan hg een groot deel van zgn leven wgdde Zoo ook had hg een werkzaam aandeel in de stichting der Zoiderkerk aldaar en waa hg een warm bevorderaar van de Vereeniging het Roodf Kruisc in het hoofdbestuur waarvan hgjarenlang zitting had Zgne goedheid van hart en zgn natuurlgke lust tot arbeiden hebbes Van Koetsveld gesteund om de zware beproevingen te dragen die hem in zgn huisgezin troffen Berustend ernstig van karakter verliet zgn aangeboden humor hem nooit en deze gaf aan zijn woord en zijn geschriften dien eigenaardigen vorm die boeide Dat van Koetsveld ook in de boerste kringen werd gewaardeerd is gebleken uit zgn benoeming tot hofprediker Zgne wet nschappelgke verdiennten werdpn ffMarten Sullivan zei Lize Wat Msrtön Marten SuUiran P riop hy uit van zijn stoel opapringende en een doordringende bhk op de kinderen worpende die op nieuw angstig werden Ëen hooge bloa kleurde EÏjn gelaat tranen sprongen uit zgne oogen hg weende Het kleinste meisje nam hg ia zgn armen drukte het aan zgn borat en kuate bet mot warmte Zoo ook omhelsde bg hot oudste en ze op een stoel neerzettende vraagde hij Ken jelui niyn naam ook kinderen Neen zei Lize f Maar hoe kom jelui dan bij mg Heeft de een of ander je hierheen testuurd Neen niemand We raoesteu naar Kilburn waar oen broer van vader woont meu mi ons dat die ons wel goed kou ontvangen Maar dat geloof ik tooh niet want onze moe zei altgd dat oom een hardvochtig man was en naar zgn familie niet omkeek Je moeder had wel gelgk toon zo dat zei Maar wat suit ge doen als die harde oom je wegjaagt Dan moeten we van honger omkomen zuehtte Lizs Neen neen riep de boer dat zal nooit geIwuren hoor I Proog je tranen maar kind I God heeft in zya goedheid zioh over je ontfermd en heeft zicb rau een redeloos dier bediend om bet hart vsQ je oom te treffen die je nu ook niet aan je lot ui overlaten De rerbaztng der kinderen bespeurende verrolgde hy Jelni zoudt naar Kilburn gaan naar Patrick Sullivan welnu die ben ik ik ben je oom en nu ik weet dat je de kinderen van myo lieven broer Marten zg nu gehuldigd door zgne benoeming tot doctor honoris causa door de Groningsche hoogeschool et bevredigende n uitslag werd Vrgdi te Bodegraven ten huize van den Heer Oudejons door de leerlingen der Prinses Wilhelraiïja achool t achtste jaarfeest gevierd Tal vanij belangstellenden woonden t bg en blgkbaaf waren allen overtuigd van de geschikt Üjeid en de toewgding der onderwg eresson uie i Ouverdroten werkzaam den bloei der school tradhten te bevorderen et Jaarboek van het hooger en middelbaar ond brwg8 voor 1893 94 uitgegeven door T G O Vaiette met medewerking vnn dr H A J Vaikema BIouw en dr J B Kan is verschenen Behalve den gewonen inhoud bevat het een verslag van de vergadering van leeraren aan Nederlandeche gymnasiën dit jaar te Tiel gehouden van dr H A J Vaikema Blouw eeu kort opstel van den heer T G C Vaiette over de eenige door eens gemeente gesubsidieerdË rgks hoogere burgerschool die te Gouda welljie gemeente de schrgrer van het subsidie zou weuschen ontheven té zien en een artikel ynnjdr J B Kan over de Pruisische gymnasia 10e eeuw u ht ier H G van der L geboren tn Aarfanderveen ïs Zaterd te Leiden bevorderd tot idoctor in de geneeskunde na verdediging van jeen academisch proefschrift getiteld Iel B overl Nephorpexie D soc dem kies vereeniging te Veendam heef tot candidaat voor de Tweede Kamer gestdld den heer Stïenatra Ndar wg vernemen is aan het Departement van Financiën een wetsontwerp gereed tot beter verzekering ran de heffing der invoerrechten De commissie voor de handelspolitiek heeft zich met dat ontwerp vereenigd Oë gezondheidtoestand van den heer Van der pr gen dgkgraaf van Rgnland Ud der Eerste Kamer en van den Leidschen Gemeenteraad gaat niet vooruit Een slepende ziekt ondertngnt hem Men ficbrgft uit Wageningen van 2 dezer Toi op dit oogenblik heeft zich geen enkel incident hoe gering ook meer voorgedaan Het iB kalmer dan ooit in onze straten en zelfs Iihet luidrachtig zingen des avonds van ben je welkom Do Iktumperta droogden hun tranen on zagen hun oom vUerbaaad aan Ëerat voor een jaar bad Patrick Sullivan de boerdvg betrokken waar zg zoo toevallig waren aangomnd Toevallig F De Vourzieaigheid bod ds schrodm dïer kinderen gericht maar zoo do bond ZIJD n oester zoo n les niet had gegeven wie weet wat e dan van de meisjes waa geworden P