Goudsche Courant, dinsdag 7 november 1893

8 81 lo oe 10 56 18 11 8 61 4 47 5 33 7 46 9 10 10 56 18 19 1 9 40 5 46 6 35 9 37 9 81 lUO 18 14 1 18 a t5 6 50 9 67 t Verwondert ons niet daar hy voor de lagere school alles geeft wat men bilHjkerwyze vorderen mag Nederland en de koloniën hebben daarin natuurlyk het leeuwendeel doch ook de landen van Europa en de werelddeelen komen goed tot hun recht De chiedkundige kaarten van Nederland die In andere atlassen öf ontbreken of minder breed behandeld zyn verhoogen nnar onse meeuingde waarde van dezen atlas er De vl e en wapenkaart is voor de kinderen een hoogst welkome toegift De geringe prijs voor 62 met zorg bewerkte kaarten gevoegd by het nette gewasd wqarvoor den Uttgever zorgde zullen het debiet van dezen atlas steeds meerder doen worden grond te boren eu heeft daartoe een kruiser uitgezonden Dat recht zullen de Amerikanen hem niet betwisten maar wat zy hem wel kwalijk nemen ia dat hy de regeering der Unie van allerlei leelyks beschuldigt Zacht wat vriend of de Amerikaansche adelaar begint te klapwieken Reeda verneemt de Standard c dat de regeering der Unie De Mello meer ala een zeeschuimer dan als een opatandeliug beschonwt en dat indien hy niet voorzichtig is de Vereenigde Staten opeulyk eene vyaudige houding zullen aannemen Om rechtsverkwikkelingen te voorkomen zullen de Braziliaanscbe agenten de gekochte acbepeu onder Amerikaansche vlag laten varen totdat zy in Pernamboco of Para Byn aangekomen om ze daar aan hun i egeering over te geven De hemanniog zal ook eerst daar in den nieuwen dienst ovei nan Een en ander ziet mlaschien op den eisch van de Unie dat eerst de papieren c goedgekeurd worden alvorens de schepen vertrekken mogen Aan de Tiniea wordt uit Philadelphia gemeld dat de Braziliaau che regeering stappen al doen tot het aanknopen van de Kruppkanonnen die te Chicago tentoongesteld 7yn GEÈTAtEEUD voor il ll dliifti A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 4 NOVKMBKE Taalcursus ÏI Methode der taaistudie door J E K V Wijnen uitgave P Noordhoff Groningen prya 1 25 Zelden krpgen wy een atudieboek in handen dat o i zoo uitnemend in eene wezeniyke behoefte voorziet als het bovengenoemde Dikwyla ia door examen commiasien de klacht geuit dat vele candidaten zoowel mondeling als achriftelyk hnnne gedaohteo slordig uitdrukken By de weinige getet euheid tot goede leiding en de lage tractementen die inzonderheid den dorpaonderw ijzers verhinderen een flinken cursus te volgen is hun dat zeker niet ten kwade te duiden Welnu den candidaathoofdonderwyzers die door eigen krachten hunne acte moeten verwerven roepen wy in de eerste plaats toe schoft u dit boek aau Het is een prettige en betrouwbare gids Gy zult u de kosten zeker niet böklagen Maar ook anderen die belang hebben by of liefde gevoelen voor de studie onzer moedertaal kunnen wy de lezing met vertrouwen aanbevelen In het Ie ged behandelt schr De Geneatets gedicht Aan de Hollandsche jongens eu geeft daarin alles wat men 6p een exai en zou kunnen vragen in bet 2e ged geeft de hr V Wynen beschouwingen over eenige belangryke hoofdstukken uit de spraakkunst zoo helder en boelend dat men ze zeker met genoegen zal doorwerken De achryver kan met voldoening op zyn arbeid terug zien Een tweede druk zflt zich zeker niet lang laten wachten Bnitenlandseb Overzielit De conferentie tuaachen Engelecbe patroona en mynwerkers in het Westminster Patace Hotel gehouden zal oischoon zy oogenschynlyk op niets uitliep toch misschien nog tot een goed resultaat leiden In eene gesloteq vergadering na de conferentie gehouden hebhen de myuoigenaars in aanmerkmg nemende de verzueniogsgazinda houding der werklieden besloten Maandag de mynen weer te openen tegen een loonavermindering van 15 pCt Het bedrag dezer reductie zou in een bank geconsigneerd worden op hun naam en op naam van een door de werklieden benoemden gedelegeerde tot tyd en wyle het hangende geschil gere eld is en dan uitgekeerd worden overeeukomatig de gevallen beslissing Het congres van gedelegeerden der mynwerkers in Pas de Calais heeft met 38 tegen 16 stemmen eene met redenen omkleede motie tot hervatting van den arbeid aangenomen De voorbereiding voor de Fransche Kamerr zitting is reeds aan den gang en de Ministerpresident heeft behoefte gevoeld reeds by voorbaat mee te deelen dat hy vob de radicale politiek nieta meor wit weten In een officieuse mededeeliug toch v ordt nadrukketyk gezegd dat de Regeering niet zal meewerken tot herziening dei Grondwet scheiding van Kerk en Staat de amnestie en eenige verandering in de wyze van stemmen De radicalen zulten nu wèl verplicht zyn terstond den heer Dupoy te interpelttiere zoodra de Kamer geopend ia De Italiaansche premier Giotitti zal beginnen met de Kamer een motie vai vertrouwen voor te leggen ten einde te weten te komen of hy nog een meerderheid heeft In sommige correapondentlee nit Rome worden kwade noten gekraakt en zou het niet onwaarschynlyk zyn dat het Ministerie moest aftreden aangezien de meerderheid tier Kamer t eens is met de openbare meeniug dat de heer Giolittl niet de man is om het land uit de tegenwoordige zeer groote moeilijkheden te redden Als nieuwen premier noemt men reeds den president der Kamer Zonardelli waarmee men een nieuw CrispiMinisterie zou krygen zonder Criapi Latere berichten van de Gemeenteraadsverkiezingen in Engeland en Wales geven aan conservatieven 112 unionisten 8 liberalen 64 werkliedencandidaten 9 onafbapkelyken 10 Voor t eerat sinds vele jaren zyn de verkiezingen voor de Gemeehteraden in het voordeel der conservatieven zegt de Daily News Al gaven op vele plaatsen localö belangen den doorslag in plaats van politieke overwogingen toch moet het blad erkennen dat de conservatieven en nnionisten 57 zetels wonnen De hertog van Argyll hield een groote politieke rede te Glasgow Hy critlaeerde de rede door Gladstone in Edinbm gehouden waarin de premier zich over het Hoogerhuis had uitgelaten Die rede kenmerkte zich volgens hem door het bedekken of wegmoffelen Vor kn NsuBKLiND l ort Ned W 8 V 8 dito dito ihlo esli lUto dito lilo 8V 100 lloNOiB 01 1 oudl 1881 88 4 9l Itau In olir j uiK 1862 81 6 73 ÜosTSSa Olil iiip piürl868 5 l tu dito II zilver 1888 6 76 l ORTUo L ülilig tont tickot 3 19 g lilo dito S 19V RISUNI Olil üosl ïo Snrie 5 ï ilitu Oeoonii 1880 4 a g illtobqKolhsISe 4 4 ihtu 1 Ui pe 18S 9 4 S dito iu Kouil loop 1888 6 98 iito ilito dito 1884 S 101 Si ANJD Parp l schuld 1881 4 56 ruRKBH Gcpr Coii leen 1890 4 76 Geo k üiiing ene D 81 Geo leeutii serie C 33 Zoil Ai R Rep Kro obl 1898 5 104i Mexico Obl Buit Soh 1890 8 O Vekezueli Old 4 onbep 1881 87V AMSTElDiM ObUgmieii 1861 8V Vj ROTTEEDAW Stod loKD 1888 s Vl ED N Mr Hanilelsv aaiid 96 Arendsb Tiib Mij CerliSoaten 550 D li Ma tscUappj dilo Arob Hypotheekb psodbr 4 1001 Cull Mg ilrr Vorstonl leil 811 s Gr Hypotlieekb paiidbr 4 100 Noderliuidsche bonk ased iOi Ned Hnnilolipaatsch dito l O N W Il l c Hyp b pandbr 5 87V llotl Hypolbeekb pandbr 4 lOU Utr Hypotbackb dito 4 lOOl OosTKNR Üost Hong bank aaud I83 Rusl Hypotlieukbank pandb 4 I BÖVs Amerika Eijmt hypotb pandb 51 Mai L G Pr Lion eert 6 83 Neu Holl I I Spoorii Mij aand 91 Mij totKxpl V St Sp aand 90i Ne i Ind Snooriregm aand 189 Ned Zuid AMk Spm aand 6 118 diti dilo dituI89l duo 6 99 Italië Spooriïl 1887 89 A Eobl S 45l Zuid ilal Spimij A ll obl 3 48 Polen Warsehnu Weeiion asnd 4 lü Rusl ör Biiss Spvï Md aand 6i ISO Bsltiaübe dito aand 637 t Fastowa dito aand 5 65 leraog Dombr dito aand 5 98 KnrskCh Asoif Sp kapaaDd S 121 l Osowo Bewast Sp Mu oblin 6 lOl s Orel Vitebsk dilo ol lig 5 102 Zuid We dito aand t 68 dito dilo oblig 4 90 AHERiKA Ceiit Pao Sp MijobI 6 102 Chic k Nerlli W pr O r aand 180 dito dito Win 8t Poter obl 1 188 Denver Bio Gr Spm oort i b 10 Illinois Central obl in goud 4 8 Louisv NashvilleOert v aand 48 Meiioo N 9pir Mij lehyp o II 87 Mils Kansas r 4 pot pref aand SS N York Ontario West aand l f dito Penna Ohio oblig i 101 Oregon Calif Ie btp in goud B 7 8t Puul Minn lianlt obl 7 107 Uil Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Cf Ie hyp O 5 Canada Can South Cert r aand Ven C Rallw il Na Ie h d o O Amsterd Omnibus Mg aand Rottoad Tramweg Mnals aam Nbd Stad Amtlerdam aand 3 Stad llollordam aand 3 ËELGlB Stad Antworp6nl887 8 Stad Brussel 1886 2i HoNG Thoiss Begullr Gesellsch 4 üosTBNR BtnaUleening 1880 5 K K Oost B Gr 1880 3 Spas Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Uez Hyp Spolil eert 5 ololkoors 88 0 96 I 6 I 48V ISl fo7 ioy 49V Aangevangen 1 October Tijd van Greenwich 1893 94 KOTTKRDAM Directe Spoorwegverbinding met GOUDA WInterdienst n n II n i 9 10 10 BOTTBBD M 0 O II D A 9 61 10 17 11 60 i 10 27 10 34 10 41 10 47 19 08 3 60 8 48 100 63 81 10 159 06 lOS 99 99 Ui 1 6 88 101 Botterdim S 8 08 Cpelle S IO 6 18 NienweAMk 6 19 6 91 Moordreokt 6 86 8 99 Ooad 6 88 86 DBI Haag GOUDA 7 43 9 88 9 4610 1411 3818 161 88 2 16 8 46 S 4S 4 16 4 42 6 21 7 OOODA DEN H4 AO OowU 7 80 8 M 9 04 9 87 10 49 18 11 18 31 1 01 1 87 3 66 4 45 6 97 6 69 7 13 8 36 9 87 10 46 11 11 11 80 1 441 49 1 68 2 04 2 09 amdi 6 30 7 60 8 13 9 68 10 1610 62 13 03 12 46 2 t0 2 46 3 16 4 13 4 43 6 20 6 51 7 42 8 36 10 03 tl T R E O H T Gb ü D Utreoht 6 33 7 60 9 9 63 11 34 18 08 12 60 8 10 8 62 4 43 6 36 7 48 Harmelsn 8 47 8 08 10 09 18 19 3 24 4 06 4 66 Woerden 6 63 8 10 10 16 12 96 4 13 Oadewalcr 7 07 8 19 10 24 12 43 4 34 Goiula 7 20 8 32 9 34 10 87 12 06 12 66 1 32 3 50 4 37 5 30 7 08 8 30A M S T E K D A M 0 O U D A Amsterdam O S 7 66 9 40 11 10 11 37 9 40 4 10 Amaterdam Wp 6 60 8 10 9 65 11 96 11 49 9 66 4 25 Ooudl 7J0 1 69 10 44 18 16 18 55 8 60 5 80 IU iHlgg 8 19 9 18 9 3410 07 11 87 19 41 18 81 1 43 1 67 4 86 6 86 6 66 6 41 7 48 8 66 10 16 11 15 11 40 13 OoQda 6 85 6 40 7 65 8 09 8 81 10 10 10 66 18 48 8 83 3 18 4 M 4 47 6 83 6 01 7 46 8 88 10 08 Oudew 6 86 6 64 11 09 3 87 5 87 7 59 WoaiJon 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 ir 04 6 44 6 17 8 06 Humelan 6 04 7 08 8 46 11 81 Ulnokt 8 18 7 88 8 88 8 419 10 61 11 46 1 1 O O U U A 10 89 10 88 8 51 5 10 6 60 8 13 10 34 3 08 3 50 4 48 5 89 6 81 6 36 8 88 9 10 10 68 AMSTKRDAH BOcUlifltiBche liederen wordt ihans niet vernomen wel een bewp dat het tirachtdndi optreden van het openbaar gezag de gewenschte uitwerking niet heeft genii§t De militaire macht behoeft dan ook niet te patronileeren maar zal naar w vernemen toch nog eenigen tyd hier gedetacheerd biyven Bq het onderzoek hipt meer en meer dat de ongeregeldheden van Maandagavond met voorbedachten rade z jn geschied Men schijnt te doeta gehad te hebben met een complot van een negental personen die geloot hebben wie het mocht kosten wat het wilde de roode vlag zou verdedigen Heden vertoonde zich de gekwetste bui emeeater weder voor het eerst en verrrichtte zgu ambtsbezigheden ten itadhmze By de ingezetenen circnleert een adres aan den bargemeeéter waarin leedwezen wordt betuigd over het voorgevallene Leven is beminneulcschreef deoade Victor Hngo in het album van een jong meisje Daarom is het geheel abnormaal als men zich voor de plaats van zyne tiefdesbetuigiogen de plaats der dooden uitzoekt Het blykbaar pessimistisch gestemde jonge volkje in Germantown Peusylvauië denkt er blijkbaar anders over Het heeft het kerkhof uitgekozen als plaats voor zijne verliefde samenkomsten Wat een nochtigalenpaar mag doen die ook het liefst in een vlierstruik op een kerkhof hunne mionedeuntjes kweeled mag de mensch nog niet en daarom hebben de beheerders van het kerkhof aan den ingang laten aanplakken H6t minnekoozen flirt ia bier verboden c In het öw ty Theatre te Londen wordt een klucht Don Juan opgevoerd waarin o a ook het Serail te Gonatantinopel wordt voorgesteld met een zeer vroolgken en verliefden Sultan Dat bedryf ergerde den Turkschen Gezant toen deze onlangs de voorstelliog bywoonde Hy bekUagde zich by de Regeeriog en bet gevolg was dat de directie bevel ontving het gefaeele tooneel dat den Gezant aanstoot gaf te laten vervallen Baron Otto von Seeried von Bottenheim de jonge luitenant die eerstdaags in het huwelyk zal treden met Prinses Elisabeth Tan Beieren ia tot Graaf verheven door zyn aanstaanden grootvader Keizer Frans Jozef die bem een kasteel en 2 mlllioen Mark zal schenken Zoo heeft de familie der bruid die helaas Weet waartoe een ongelukkige liefde leiden kan en die toen de genegenheid der jongelieden ernst bleek het fauwelyk niet langer tegenging den laitensnt wat meer geschikt gemaakt om de bruidegom van een Keisers kleindochter te zijn Te Damoakus is voor eenige dagen de beroemde Amayadenmofkee tot den grond ofgebtand Door de onvoorzichtigheid van een arbeider ontstond brand in het dak het door de brandende zonnestralen uitgedroogde hout bood de vlammen rykelyk voedsel en vooreen uur verloopen was stonden van het Echoone gebouw nog slechts de muren Bovendien werden 167 winkels en 24 huizen in de asch gelegd en kwamen eenige soldaten en kinderen in de vlammen om De moskee was vroeger een Ohristenkerk waar als reloqui het hoofd van Johannes den Dooper bewaard werd Uit den Limburgsohe gemeente Hoenabroek Aan de orde ia de benoeming van een wethouder Worden uitgebracht op den heer Florakx 8 stemmen en op den heer Willems eveneens 8 steramen Het zevende lid treedt de vergaderzaal binnen 7 95 8 86 7 88 8 4S 7 89 8 4Ï 7 8 98 7 B6 9 06 Qoud Moordreoht Niauworkerk 0 p Ua Bottardua 7 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Zer U 7 48 8 68 Bl Kt 7 47 Z Zagv 7 639 0l N d L d 1 08 Vooib 8 07 9 18 11 18 a Dd 6 40 A Biiterdui Wp 7 69 Autardu Oi I U De voorzitter stelt nu voor eene nieuwe kiezing te houden Dit wordt met algemeene stemmen aangenomen Beide candidaten zulten zich onthouden van stemming Uitslag Florakx wordt als gekozen geproclameerd Eenige oogenblikken later zegt de voorzitter Myne Heereu ik zie daar een artikel in t wetboek dat deze laatste stemming ongeldig it de beide candidated moeten loteu De heer Floraxk Ik heb maling aan uw loten ik ben gekozen en loot niet adieu c Hy verlaat de zaal De voorzitter gnat nu tot de loting over en t lot beslist ten gunste van den heer Willems Een boertje uit de omstreken van Tner reed dezer dagen met een vat appelwyu naar de stad om het te verkoopen Het hoogste bod wat hem gedaan werd was 15 Mark Liever dan zyn wyn tot dezen Ingen prys af te staan gaf hy hem aan de soldaten verklaarde het boertje en by voegde de daad by het woord Hïj reed er mee naar de kazerne en schonk aan lederen soldaat na bekomen verlof lan den sergeout der wacht een soepketel vol wyn Hy schonk zoo lang tot het vat leeg was en vertrok toen weltevreden onder een welgemeend fflebe hoch van de soldaten De kies vereen iging Algemeen Belang te Sappemeer niet aangesloten aan de centrale kiesvereen De GrÓntwet heeft tot candidant gesteld mr Treub Ook de kieavereeniging cMiddenstand te Veendam heeft mr T reub candidaat gesteld De lyken van Cornelia Stolk Kz Jao van Leenen Lz eo Arie van de Wetering die jl Maandag in de rivier het Spul by aanvaring hunner aak door de stoomboot cOude Maas h verdronken zyn Zaterdag door Woudrichemache viaachers bijna op dezelfde plaats waar het ongeluk gebeurde opgehoald Doctor P J H te A meldt aan het Handelsblad dat het meest zekere ja nimmer falend geneesmiddel voor winterhanden en wine tervoeten bestaat in het s avonds by het naat bed gaan opleggen van zuivere doeken bei vochtigd met eene oplossing van een deel liU vernitraat of zoogenaamden helscbeu steen i i twee honderd vyftig deelen overgehaald wateii Men bedekt het compres met een drogen doek om vlekken op het beddegoed te voorkomen ontstaan deze door nalatigheid dan zal d apotheek wel aangeven hoe die te TSrwödareu Dit middel doet wonderen in weinig dageè Men leest in de Arnb Ct Alle Nederlanders hebben recht op dezelfds bescherming van overheidswege Deze bescherming strekt zich zelfs uit tot buiten de grenzen van het Ryk Wanneer men een paspoort krijgt verzoekt en elscht de minister van Buitenlandsche Zaken in naam des Ko nings alle admiralen generalen gouverneuri kommaodanten en andere staatsdienaren zoo burgerlyke als militaire wat ly ook mogen zyn van de Vorsten en Staten van de he vrlende en verbonden Mogendheden om den houder van het pospoort niet alleen te laten doortrekken met zyn hardes et bagages manr hem ook geenerlei last of belemmering aan te doen of te gedoogen dat hem die aangedaan wordt en hem alle bystand te verleenen ofte doen verleenen al hetgeen de minister bereid is te erkennen Meer kan men wezenlyk niet verlangen maar tot dusver stond er iu het paspoort volstrekt niet dat men oin al deze gunsten deelachtig te worden moest behooren tot deze of gene geloofsbelijdenis Nous avnna change cela 1 08 1S 68 l OB i ia 1 19 l i 10 66 U Oi 11 09 11 18 ll SB 7 86 8 18 10 08 10 11 7 46 6 11 6 16 6 88 6 31 6 86 10 11 6 80 10 08 11 10 11 88 Voortaan zullen by het opmaken van bnitenlaodsche paspoorten de godsdienstige gezindte waartoe de houder behoort zoomede de namen van het mede te nemen dienstpersoneel en de godsdienstige gezindte daarvan moeten worden gemeld Voorheen deed t er niet toe van welke geloofabeïydenifl men was om de hulp on den bystand van de admiralen generaten enz te genieten Thans scbynt dit er wel toe te doen zoo niet waarom dit dan in het paspoort te vermelden Maar doet het er iets toe dan moeten wy er uit afleiden dat niet alle iugezeteoen des lands gelijke beBchermlng genieten zooala hun by de Grondwet ia gewaarborgd Een ood iuwqner van Middelburg deelt mede dat het carrillon van zijn vaderstad niet zooals gezegd erd biJ het heel our zeven minuten düch 3j minuut spbelt en dan de cavatine en aria uit de Norma geeft By bet halfuur speelt het carrillon ruim twee minuten en voert dan Jung Werner s Abschiedslied uit De kwartieren spelen ongeveer i of minuut een arlauit Preciofla en Loréley vau811cher Merkwaardig is het dat elk dier tydnanwijzingen vyf minuten te voren door eenen korten voorslag aangekondigd wordt Zoo Is er het klokkespel haast niet van de lucht Het nur vangt te Middelburg aan hy het begin van het klokkenspel Na een procedure van 5 jaren zyn de gouvprneur eo eerste burgemeester van Riga August Von Oettlngen en Ëdnard von Hollander van hun ambt ontzet Zy hadden in 1888 als leden van de schoolcommiasie zich tegen de invoering van de Russische taal op de openbare scholen verklaard De procureur generaal eischte deswege hun verbannir naar Siberië Er volgde echter vryapraak maar het O Min liet het er niet by en nn zyn zy dan na 5 jaren terzake van genoemd vergryp tot ontzetting van hun ambt veroordeeld Volgens de N Y Herald is als voorbehoedmiddel tegen de toenemende moordzucht hy krönk jnnigen jn de Vereenigde Staten de WRCht aan het Witte Huls versterkt en wordt president Cleveland door geheime politieagenten vergezeld Te New York en te Brooklyn ouden Dinsdag niet minder dan 14 gekreukten van geeat in verzekerde bewaring gebracht worden toen zü met moord bedreigden of op het punt waren een moord te beproeven Een kindermond liegt niet luidt een bekend en dit zoo zynde kan het onderstaande verhaaltje voor welks waarheid wy insituM geiuigen Tsn den heilzamen invloed van het kïnder ziekenhuis te s Gra ven huge Onder hen voor wier gezondheid eene geregelde beweging wandeling des daags la vrfoi eschreven kiezen velen hiertoe den Oud nScheveningschen weg Eede dame uit den aauzlenlijken stand die by gunstig weder om genoemde reden elkeu morgen dinn weg bewQndeU ontmoette daar op haar terugweg op zekeren morgen een dreumes een 8 jarig meisje dat geheel onvergezeld den weg van Scheveningen nasr den Haag aflegde 2y sprak bat kind vrlendelyfc toe dat niet vertegen bleek eo op al hare vragen onbeschroomd antwoordde En zoo vragende vernam zy dat het meisje dat geruimen tijd aan pyneu In den rug had geleden na veel tegenstribbel Ing van de zyde der moeder eindelyk iu het Kinder Zieken huis eene hoogst belangrijke operatie had ondergaan on uu tot verder herstel eiken morgen in die inrichting een bad ging nemen Het kiudermondje was vol lof over de behandeling daar ondervonden De beide aan de inrichting verbonden geneeaheeren Dr Van Wely en Keucheuius werden hoogelyk door hoar geroemd evenals de pleegzualera onder wie vooral zuster Christine door haar ondersehelden werd en van wie zy raet deelneming verhaalde dat deze thans met zoo goed kon helpen omdat zij zelve een zieke hand had 7 10 6 66 6 08 6 10 8 17 6 86 1 60 4 67 6 04 6 11 6 20 7 30 IM 1 46 1 65 2 09 3 15 13 40 3 10 4 08 slIago5 48 7 S Voorb 6 64 N aL d6 6 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 ZOT M 6 10 10 20 10 82 10 41 Ook vertelde zy hoe by hare aanvankelijke heratellmg zy in den tuin ufet de pop mocht spelen en voor deze uit hei servieaje melkchocolade mocht schenken Zoo vragende eu antwoordende was het doel vau de reis nagenoeg bereikt en ontving de jeugdige vertelster voor haar aardig gebabbel een klein aandenken uit de porte monnaie der dame waarvoor zy nu eens in plaats van te voet per tram de reia huiswaarts kon afleggen Zulk een eenvoudig ono eamukt verhaal uit den kindermond pleit meer dun tal van reclames voor de philantropisohe instelling hetkiuderziekenhnis te s Gravenhage Men weet dat iu do jongste troonrede voorstellen werden aangekondigd tot verbetering der bestuursinrichtlng Iri Nederl Indië c Ter voldoening aan deze toezegging heeft nu de Minister van Koloniën een lirletal wetsontwerpen by de Tweede Kamer ingediend te weten lo Een ontwerp tot aanvulling van het Rpgeeringsreglenient en een tot aanvulling van de comptabiliteitswet voor NedBrl ïndié Dit ontwerp wil voor de groote centralisstie op administratief gebied in Indië decentralisatie lp de plaats stellen met het dool om meer vertrouwen te scheuken aan de gewestelyke bestuursorganen Daartoe zullen gewestetyke Raden worden ingesteld met een goed omschreven werkkring onder leiding von het gewestelyk hoofd en onder controle van het Algemeen Bestuur Europeesche en inlandache ambtenaren en enkele particulieren zouden in zulk een Raad zitting hpbbeu De eerste taak van de in te stellen Raden zal moeten zyn de gewestetyke begrootingen te onderzoeken en ouder bekrachtiging van het Algemeen Bestuur vost te stellen A erder znt aan de Raden de regeling zyn op te dragen van wat in het belang van orde zedelijkheid en gezondheid voorziening vordert voor zoover een hoogere wetgever het zich niet aantrok De Minister meent ook dat de vraag wat er in de richting van de centralisatie te doen is zich niet tot Java zal moeten bepalen al Iaat het zich aanzien dat men daarbuiten grooter moellykheden ontmoeten za eo dat althans in menig deel daarvan langer voorbereiding noodig zal zijo Voorts wordt in de ontworpen aanvuUiug der comptabiliteitswet bepaald dat die wet niet op gewestelyke of plaatselyke geldmiddelen van toepaaaing ia en wordt het stellen van regelen omtrent de vorming van zulke geldmlddeleu en het beheer en de verantwoording or van overgelaten aan een koninklijk besluit of eene koloniale ordonnantie By eene nadere In ludië te ontwerpen palgemeene verordening zonden regelen omtrent het beheer en de verantwoording der gewestetyke en ptaatselyke geldmiddelen moeten worden vaal eateld Tn de voorgedragen wetabepallng is het voorschrift opgenomen dat de controle op de gewestetyke en plaatselijke uitgaven en ontvangsten zal worden opgedragen aan de Algegemeene Rekenkamer In Nederlandsoh Indië Het tweede wetsvoorstel strekt tot wyzigiog van enkele bepalingen van het Regeeriogare gtement voor Nederl Indië betreffende de bestu orsinrichtlng Uit de toelichtiug op dit ontwerp blykt dat voor eene oplossing van de atrydvraag al of niet ophefBng van den Raad van Indië de minister met den onlangs opgetreden gouverneur generaal het oogenbiik nog niet gekomen acht Het wetsvoorstel beoogt in de eerste plaats eene aanvulling van den Raad van directeuren met de daaraan thans ontbrekende hoofden der departementen van oorlog eu marine 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 08 11 96 Eene tweede wijziging betreft de Algemeene Secretarie die niet anders meer behoort te zijn dan een kabinet van den Gouverneur Generaal En eludetyk het derde ontwerp belet eene wyziging in de aamenstelling van het hoogste college De minister acht een college uitsluitend nit ambtenaren bestaande er niet meer op berekend om al het licht te veracbaffen 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 06 9 36 7 06 7 11 7 20 7 26 7 31 6 9 45 9 M 6 09 9 86 9 44 9 tC 3 8 09 8 60 10 07 10 64 9 04 9 1010 88 9 19 8 419 88 10 4011 86 4 10 7 83 47 4 85 7 40 10 085 68 t U IIM dat Toor oen goede Tervolliag der regeeringstuk noodig ia Om tot zooveel mogelyke veelzydigheid te komen zal aan den Gonvetneur Generaal de bevoegdheid zjjn ta gpyen om naast de buitengewone loden buiten do ambtenaarsworeld gekozen ook nog ambtenaren la zoodanig te roepen die ereneena hun lidmaataehap met hun dagelgkrehen arbeid zullen knnnen yereenigen £ ena veraterking ran den Baad van Indië met acht buitengewone leden wordt voor het doel alleszins voldoende geacht Volgens het nienwo artikel zullen de buitengewone leden in wier kenzb de Rogeering geheel vrg is voor drie jaar worden benoemd In het ontwerp wordt de algemeene secretaris niet meer genoemd Daarentegen is van don secretaris van den Raad van Indië melding gemaakt Om half vier omitreeka Zaterdag namiddag is onder de gemeente Streefkerk in do Lek overbook gevallen en verdronken dedekknecht van de stoomboot Concordia V varende tuaachen Rotterdam en Arnhem Het ongeluk geschiedde doordat de man by het scheppen van eenen emmer water van eene tanga boord haugenda trap viel Pogingen tot redding waren vruchteloos Gedeputeerde Staten van Groningen behandelden Donderdag eene reclame H 0 van mej G Holtkamp te Scheemda Uit de door adressante overgelegde stokken bloek voldoende dat zg to hoog is aangeslagen De burge meester deelde naar aanleiding daarvan mede dat de Raad der gemeente Scheemda niet twgfelt aan de juistheid dier opgaven doch van oordeel is dat appellante indien ze wilde er wel wat bij verdienen kon Omtrent de aanleiding tot de bekentenis van Machiel Lampier doolt de Midd Ct mede Lampier heeft aan oenen der gevangenisbeambten die zyn vertronwen had weten te verwerven de gepleegde misdaad bekend en later ook aan een tweeden bewaarder het oen en ander daaromtrent medegedeeld De justitie hiermede in kennis gesteld beeft bem toen tot eene volledige bekentenis weten te brengeh Lampier had omgang met eene vrouw met wie hy naar Amerika wilde vertrekken Dit moet vermoedelyk aanleiding gegeven hebben tot de afachuwolyke daad Een jonge Italiaansohe van 22 joar Bianoa Benodetti die allo artiaton van Montmartre kennen was hartstochtelyk verliefd geraakt op een jong schilder Philippi P in wiens atelier zy vaak als model geposeerd had De jonge schilder beantwoordde haar liefde niet wat do Italiaansche verbitterde Woensdagavond zat do schilder een glaa bier te drinken op de place Blanche toen Bianca passeerde Zy bemerkte den jongen man en zette zich naast hem neder Dus zeido zy eensklaps ge wilt me nietbeminnen Ik bemin u Bianca omdat ge goed enschoon zyt Ik wil bemind zfln als een Italiaansche niet alleen om myn schoonheid maar ook ommyn liefde De schilder begon te lachen Maar de Italiaansche verbleekte en haalde een mes uit hsar zak waarmede zy zich lu de linkerborst een gapende wonde toebracht Zij viel daarop in zwjjm en men moest haar naar haar woning overbrengen waar een geneesheer in alleryl te holp geroepen de wond voor hoogst zorgwekkend verklaarde bÖekbeoordeeling Zoolang het afteekenen van kaartjes door de meeste onderwyzera nog ala een uitstekend hulpmiddel by het aardrijkskundig onderwijs wordt beschouwd zal Bos Teekenatlaa met het bybehoorende teekencahier goede dlenaten bewyzen De kaartjes zyn dnidelyk de namen sierlyk met schrgfletters aangegeven t geheel zoo ingericht dat het nateekenen van de leerlingen niet te veel moeite eischt Dat er betrekkelijk spoedig een derde druk noodig waa pleit zeker voor de bruikboaarheid De geringe prya van ilttohts 25 Cts en van bet cahier 10 Ots maakt het mogelyk dat vele ouders hunne kinderen daarmede een geno n kunnen doen Met het a s Stf Nicolaaafeest een goedkoop maar nuttig geschenk Van de Taaivriend van B BoaSj c taaloefêningen voor de lagere school Tersoheen een tweede druk De heer Baas is er o i vry goed in geslaagd om by de kinderen de lust voor een vak op te wekken waaraan de meesten leen broertje dood hebben c De practische oefeningen en de zoo min mogelyk grammaticale regels maken de Taaivriend t tot een zeer bruikbaar werkje De welbekende Schoolatlas van Bakker en Deelstra belegt een derden druk van vele feiten da hartstochtelyke onjuiate weergeving vau audere en door onredelijke onderstellingen De heitog vond in de jongste politieke gedragslyn van Gladstone een sterk bewya dat een man van 84jareu geen premier behoort te wezen dftar hj geen verautwoordalykheid had zooals andere staatslieden omdat hy niet meer een politieke toekomst voor zich had De hertog betoogde verder dat Gladatone de macht die de leider eener party heeft dat misbruikt door zyn wiJze om meerderheden te verkrijgen eu door zjin toepassing van het middel om het dcbnt te sluiten De verkier ngen voor den Zwiiaerschen Nationaal raad die dezer dagen hebben plaats gehad hebben m de eanien stel ling van dit lichaam weinig ver indering gebracht Het gold hier de verkiezing det 147 rechtstreeksche vertegenwoordigers van het Zwitschewché volk die als Nationaal raad in vereeniging met den Stedenraad den Bondsraad of de uitvoerende macht benoemen en zalven de wetgevende mocht vormen Deze verkiezingen hebben om de drie jaren plaats In den nieuwen Nationaatraad behouden de radicale democraten hunne overweldigende meerderlieidj zy hebben In Waadtland vrjjwillig twee zetels afgestaan aan de gematigden zy verloren in Geniéve maar wonnen er evenveel in Tessin De radicalen hebben thans in den Nationaatraad 92 zetels de gematigd liberalen conservatieveu 21 de ctericalen 29 Voorts la er een zoogeuoemd ouafhankelijk lid een vertegenwoordiger van den Boerenbond eo moeten nog 2 herstemmingen plaats hebben Groot is de teleurstelling der sociaal democraten die hoopten by de verkiezingen evenveel Buccea te hebben als bun Duitsche geestverwanten Van de 600 000 stemmen verwierven hunne candidaten er niet meer d u 30 000 de eenige sociaal democraat die gehqzen werd de heer Vogelsüuger was te Zurich door de radicalen candidaat gestold Tot de niet herkozenen behoort ook de heer PavoH die het initiatief nam voor do internationale arbeidercoufereutie dat tater door keizer Wilhelm werd overgenomen In verscheidene districten hebben de meerderheden vrywillig een of meer plaatsen aan de minderheden afgestaan Tër gelegenheid van een nutjiltyd op hetkonlnklyk palela te Crlstiania tot viering vanhet 80jarig bestaan der Unie tusschen Zwedenen Noorwegen hield de koning eene rede waarin liv betoogde dat de Unie noodzakelijkwas ten einde de onatbanketykheld en onzijdigheid der beide ryken teverzekeren Hij weesop de noodzakelykheid van een gemeenschappeiyken minister voor bnitenlandsche zakenen spraJE de hoop uit dat alle tronwe onderdanen zouden medewerken om de Unie te beschermen De koning besloot met pen dronkop de Unie De rede werd met iugonomoiibeid oAtvuugen CU toegejuigd Het aantal slachtoffers der ramp van Santander wordt op 150 dooden en 150 gewonden geschat De brand van het schip de Cubo Marchichaco begon in het entrepot Hoewel men dadelyk aan het bluaachen toog ë vuur door tot bet ruinir waar 20 kisten gesmokkeld dÉPamiet beuevenïi een groote hoeveelheid peftoleum was geborgen Toen volgde er een ontploffing waardoor de opvarenden gedood werden van de menigte die op h t gerucht van den brand was toegesneld worden ook velen gedood Een aantal autoriteiten behooren tot de slachtoffers De stukken van het schip kwamen op de naburige huizen terecht waarvan er tien in brand geraakten Atle rails van den spoorwe werden ver weggeslingerd het telegraafbureau ia vernield Een trein die op het oogenbiik der ontploffing het station binnenreed werd verbryzeld de paaaagiera werden gedood of gewond De gouverneur wordt vermist men vreest dat hy gedood la Oe paniek had het reddinji awerk verlamd Peiioto de president van Brazilië doet wat hy kan om in den kortst raogelyken tyd een oorlogsvloot byeen te brengen Hy atrooit rond met het geld der schatkiat en heeft in Amerika reeda voor meer dan één stoomschip het dubbele der waarde betaald Nu weer heeft hy ook voor grof geld te Boston aangekocht de Britannia c van de Nortl Atlantic Steamship Oy voor de som van 225 W dollara Deze boot loopt 18 knoopen en zal zwaar gewapend worden Bovendien heeft de Brazlliaanscbe regeering optie gekregen voor den koop van nog zes Amerikaan he koopvaardybooten waarvan er vyf behoord hebben tot de vloot der ontbonden Braziliaanscbe stoomcompagnle Ook hebben de agenten van Peixoto moeite gedaan om drie kanonneerhooten die voor rekening der Ver Staten gebouwd maar nog niet afgeleverd zyn aan te koopen De leveranciers kunnen deze booten echter niet verkoopen als zij niet door de Var Staten afgekeurd zyn en natuurlyk om afgekeurd te worden zjjn ze niet gebonwd Naar men wil is admiraal De Mello erg verstoord over dezen loop van zaken Hy zal trachten de sche esi van de regeeriog in den