Goudsche Courant, dinsdag 7 november 1893

o 0105 Woensdag S November 1803 33ste Jaargang KIIIMHE fiOmiAIT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 A onderlijke Nommers VU F CENTEN ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Nationale Militie BUaOSMËËBTËR en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 9 T n Zgaer Mftjeiteits besluit van den 17d December lb61 Staatsblad No 127 gewyzigd by Koniuklyk Besluit ran den Tlü Jaii 1892 Staatibiad No 179 BrengeQ ter algemeeue kenois dat de ÏDgezetenen die verlaagen als VRIJWILLIGER by de Militie optetreden zicbter Secretarie der Gemeente moeten aanmelden TÓór of op den 25n dezer maand ran dea Toormiddaga 10 tot des namiddag 1 uur Dat aan hen die zich als zoodanig verbinden uit de fondsen der Gemeente een handgeld van dertig gulden wordt voldaan dat hy die als VRIJWILLIGER in aanmerking wit komen laoet zyn ingezeten des Rgks ongehuwd of kinderloos weduwenaar ticbamelyk voor den dienst geschikt ten minste 1 560 meter lang op den In Januari vaühet jaar der toelating als VRIJWILLIGER het 19e jaar ingetreden zyn en hut 35e jaar niet hebben volbracht tot op het tydstip der toelating aan zyne verplichtingen ten aanzien van de Militie zoover die te vervullen v aren voldaan en een goed zedelyk gedrag hebbeu geleid Gouda den 6 November 1893 en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Not WatergeUjden Hoog Lmk Hoog Laag Uiud 7 6 0S 1 28 6 19 1 44 Womid 8 6 8 01 6 51 8 16 Doodsrd 9 J 07 ï SS 8 83 2 48 VrSdsg 10 6 89 8 04 6 66 8 20 2 rd 11 7 18 S 87 7 87 3 52 2ond 1 7 48 4 08 8 01 4 26 HuDd IS 8 1 4 44 8 88 6 03 Sprlngty 10 en 25 Not Maan Zon Not Opg A Ondorg A Opg Onderg 7 J 6 8 89 1 Nor 6 68 4 89 O 4 18 8 7 18 8 68 N M 7 7 9 8 88 4 01 18 7 10 9 44 4 S5 11 10 64 6 10 18 11 61 6 68 86a 7 01 ADVERTENTIËN Voorspoedig bevalleu van eeoe Docliter Mcronw VIIIULIJ KOIJKH H vAaTllHilT l November 18i 8 Hetleu overleed tot unze diepe droefheid onze geliefde Echtgenoote en Moeder MAllUARETHA ADELAïDA ANTOINBTTA MÜNÏENDAM in den ouderdom van 69 jaren J G BUOUWER NIJHOFF J G BROUWER NIJHOFF Jt Utiuccht 4 November 93 Faillissement M Ueuts By vounin der Arrondissements Rechtbanlt f BomUiAM van 1 NOVEMBER 1893 ia M XMVXS koopman en winkelier wonende te Gouda verklajrd te ijn in etaat van PMUiasement veile faillieaeuient wurdt geacht te z n ingegaan op den 26 OCTOBEU 1893 zgnde de dag der inlevering van het Tenoeksohrift Tot Rechter Commiuaris is benoemd de Edel Achtbare heer Mr G POLAK DANIEL Rechter in gemelde Rechtbank en tot Curator de ondergeteekendé De Eerate Vergadering tot verficatie der schuldvorderingen zal plaatshebben op MAANDAG 4 DECEMBER 1893 des oormiddagste 10 i O lokalen van het Gereohtar gebouw aan het Haagsche Veer te RorrBBDAU Alle achuldeischers zonder onderaoheid worden bg deze tot die Vergadering opgeroepen De Curator voornoemd Uu U M SCHIM VIS DB LOEPF Advocaat en Procureur te Gouda Zeer ITette G esteendrukte NAAEAASTJES worden GELEVERD door A BRI KNA en Zn Het gi oote aantal zenuwkwalen ran zcnuirboMrdpijn a lot de voorafgaande kentockoneo van apoplexie borsenberoerle to trolseereo nogateeda alle middelea door do medische wetenschap aangowoud Eerst nan den nieuwen tijd kumt de eer toe dat zy door hot gebruik maken van den cenvoudigsten vog namolijV l ng de huld ottne pby aiologiaohe ontdekking gedaau beeft die na bouderde proofnemiugon thans over de geheele wereld vorbroid ia en terw l zy in wetenaobappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt te zijn voor de aan senuwkwalen lijdende menschbaid Deze geneeswijze is uitgevonden door den goirczon Officier van Gezondheid Roman Weissraann te Vilahofen en boruat op do ondervinding opgedami in eone o jarigo praktijk Door wassctilng vau bet hoofd eenmaal per dag worden daartoe seaohikte stoffen door de hald onmlddeliijk aan het zenuwgestel mede deeld Met deze geneuswlj e werden werkelijk schitterende resnltateu verkregen en 2ij Dtaakto zooveel opgang dat vau een door den uitvinder goschroven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare voorkoming en genezing binnen korten tijd reedi de 25e druk verschenen ia Pit boekje bevat niet ulloon voor hot groote publiek veratitanbare verklaringen omtrent bet wezen dor nieuwere therapie on de daarmede zelfa in wanbopigp gevallen vorkreaen uitwerking maar ook vindt men daanu woteuscliappolijke vorliandolingen uit de medifiobe bladen dae aan deze geneoBw ze gewijd ziju zoomedo afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatflto geneeskundigen onder welke F Meniere mod dr prOfOSSOr aan de polykllniek te Parijs rue Rougemont 10 Steiuzreber med dr praktiaeerend g eneesbeer aan bet krankzinnigen geatiobt te Cbnrenton S mitStsratb Ur obn te Stettn arossmaan med dr arrond arts te Jöblingen Dr F Forestler geneesbesrdlreoteur van het hospitaal te Agen Qehelmratb Dr Schering kasteel Qutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheerdireo teur der galvano tberapeutlsobe inrichting voor zennwlijders te Farijs rue 9t Honoré 334 Consul von Ascbenbach med dr te Corfu Dr Bus acr arrond arts te Zirkaitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen i Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d bygiène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allon wior zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwacbtigbeid lijden waarvan da kcntookcnon zijn ohronifohe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groots prikkelbaarheid gejaagdheid slapelooBheld liohamelijke onrust en onbehagelijke toestand vordor ullc ziokcn die door beroerte gotrotfen werden on nog lijdon aan do gevolgen daarvan zooala verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfbeid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking vn gebeugen enz en zü die reeds ondor geneeskundige liohandoling geweest zijn in inr door de i kende middelen ala outhoudings en koudwaterkuur wrij on oloctrisooron stoomlooi of zeebado i gejn genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ton slotte zij die vreeS gevoelen OOr beroerte en daartoe reden bobben wogous vorschijnsolon als ziCb aanhoudend angstig roeien verdoovlng in bet hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn roder het voorhoofd sulzing in de ooren bet voelen van kriebeling in en het slapen van banden en voeten aan ai deze drie cotegoriën van zonuwlijders als ook aun jonge mel eS lijdende aan bleekzucht en kraohteloosheid ook nau gezonde zelfs aan jonge personen die veel met bet hoofd werken on geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich bet boven vermelde werkje aan to achatfen hetwelk op aanvrage kOBtelOOS en franco varzonden wordt door LEMAIBË Oo Apotbekers te Parys me de rEohiqnior 30 AUeeir gerechtigd tot verbreiding der geneeswüze van ROMAN WEISSMANN Oad Officier van gezondheid eero lid der Italiaanscho Saniteits orde van hot Witte Kruis en verder te Amsterdam door H 0LEB4 $ Co llcdigeweg 42 Rotterdam F E van 8ASITeSI KOLFF Apotheker Korte lloofdsteog 1 Utrecht LUBKV POBTOIÏ Ourlogracht bij do Qanrdhrug ï ir 0 Op de joDgate hygieniach medicinale Tentoonatelliug te Gent ia de Weiseman ache eneeswijze door de mediache jorj met de Zilveren Medaille bekoond M De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt edert 10 Jaren door Profescopen pmetlseerende Oeneesheeren en door het Publiek toegepast en aanbevolen ala goedkoop aangenaam zeker werkend en onsohadel k GeneeS 611 Huismiddel Beproefd door fnl Dr R Vlrehow OM iijn I T Gletl MUnchM I a Reelam Latptig t s I T Nussbaum Mdnchwi K Hertz Am Urd in p t y Korozynskl Kr k u brandt KI u enbMrg blJ storingen In de kwalen der lever liast van gang voortdurende verToortkomende ongeatelddulzeligheld benauwdheid Prof Dr V Frerlchs B riijn y H V ScanZOnl WUrzburg C Wltt Kopenhagen y Zdekauer et Petertburg a a Soederstadt Kaïan Lambl Warschau FOrster Birmingham Onderbuiks organen aambeljen tragen stoelstopplng en den daaruit heden zooaU hoofdpijn uuii oiiBix iu Jüii =i i kortademigheid gebrekaan eetlust enz Dic Zwitsersehe Pillen van Ann Apotheker Richard Brandt worden üiu hare zachte werking door vrouwen gaarne ïnKeminien en zijn te verkicseu boven de achorp werkende Zontcn Bitterwater Droppels Hengsels enz Om het koopende publiek tegen bedrogr te beschermen wordt men et nog in hot bijzonder opmerkzaBui op gemaakt dat er Zwitsersehe Pillen in den handel ijn gebracht die op bodrie elijke wijae er bijna evenzoo aitBieo en verpakt zijn als de echte Paarom moet men bij den aankoop zich overtuigen dat het etiket bovenstaande afberfding een wit kruia in een rood veld en de hamlteekening Bohd Brandt draagt Men moet daartoe de om de doos gerolde gebrmküaanwijzing er afnemen Ook wordt men ei in t bijzonder op gewezen dat lie Zwitserscbc Pillen van den Apotheker Bich Brandt die b de Apothekers verkrUgbaar zijn alleen in doezen 70 Oentg feeën klemere dooajea verkocht worden tr Hoofddepot P E Van aJantenkolef te Rotterdam B GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao DcBlmatlge door de nieuwste uitrinduigen op machinaal gebied Terb terde fabrieatle en uitsluitend gebruik van e en fijnste grondstoffen garandeerei den verhtuiker Tan Stollwerck 8 Chocolade ec Cacao een aanbevelenswaardig fiibrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten Se Firma behaalde 27 Brerets als HofleTerancier 44 Eere Dlploma s gouden enz MedallleB een bewijs Tan uitmontend n fabrikaat Beeds 1874 schreef de Accademie national de Paria Nona mat dfcanona nne Kedaille o w l re elaiwe n oonsldératlon de Tofa KUMllMita tebitaktlon de Obooolat bonbon variéa eto eto Sttllwarck t Jabrikaat is Terkr gbaar bij H H Conflseurs Banketbakkers enz enz OaioraalTertMenwoordiger voor Nederland Jdiiu lUttenldodt Amsterdam Kalverstraat 103 Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Hftlken bi z en beh Pitch Pine Balken on rinin Delen Oregon Pine Balken en Delen goRch en gepl Delen Plaathout Ellens Jijifers Kolders Sparren enz enr i LAGBIPBIJZBS MH W J en Lion Blitz TAMUAHTSEIfl NIËUWENDIJK 241 by deo Dam Amsterdam TE CONSDLTEEKEN lederen WOENSDAG van 2 nnr tot en met VRIJDAG 4 uur te Gouda Markt 154 Operation op verlangen pgoloos FEANSCHE STOOMVEEVEEU Gtiemische en Zwitsersehe Wassciierij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen II Oppeniielmer Kolterdaro Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleediugafcnkken ook allo soorten Meubelen Ledikantgordynen Tatelkleeden Tropen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitaren Neteldoek TuUeg Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelyk voor de gesMindl id bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gonda en Omstreken A VAN OS z Kleiweg A No 73 Een ware Schal voor de ongelukkige slnchtoflFers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBF WAKIi G loUandsche uitgave met 27 alb Prijs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van dejie ondeugd lydt moet het lezeu de oprechte leering dio het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood ïe verkrijgen by hetVerlags Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtzegjls en ii eiken boek handel in Holland en boek g ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de ruoeiiykste daarin voorkomende woorden vcflgens de nieuiVe Spelling van Dr M DB VRIES en Dr L A ts WINKEL bij Opruiming è 10 Cent verkrygbaar by A BRINKMAN ZN Vieméemeg Ze Abonnement VoorateUing DONDERDAG § November 1893 Vereenigde Rotterdfimacbe Tooueelisten Directie LE GRAS au HASPELS Optreden van Willem van ZVYLBN De Erfenis van Mijnheer Plumet Blyspel in 4 bedryven Gevolgd door Hegen en Zonneschijn Blijspel in 1 Bedrijf Aanvang half S uur g Gewone bepalingen en prezen Gouda Snelpermlriik vnn A Bal Zoo BINNENLAND GOUDA 7 November 1893 Ook de Kamer van Koophandel alhier heeft zich in zake den Waterweg tot de Staten vau Zuidholland gericht met een adres van gelyke strekking als t gisteren door ons medegedeelde van den Gtemeenteraad Onder directie van den luitenant Dykstra en sergeant van Buoren zijn I Maandag in een van de lokalen der vroegere openbare school te Ondewater de vrywillige oefeningen in den wapenhandel met 15 jongelingen aangevangen De oefeningen zullen tweemalen per week plaats hebben en wel op Maandag en Donderdagavond vau 6 8 uur In de gemeente Haaairecfat en Ylist heeft de collecte tot vorming van een ondersteuning ionda voor behoeftigeni gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis en de Citadel o ebracfat 23 23 Met belangstelling vernemon we dat zich onder de nagelaten papieren van ds Vau Koetsveld een persklaar werk bevindt getiteld Losse Bladen uit myd Pastoraal Boekc eenigsuns een vervolg op de Pastory te Mufltlandt c Het boek zal het licht zien by de uitgevers Vnn Holkema en Warendorf te Amsterdam Het Mnsenmvan Konatny verheid te Haarlem ontving door bemiddeling van Z Ex deo Minister van buitenlandsche zaken van de erfgenamen van wylen Z Ex Graaf G M G van Bylandt buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister van H M de Kpningin tf Londen het prachtwerk Eastern Carpets Twelve Early Examples met byschryvendeu text vao Vincent J Robinson De aandacht van bet publiek worde by deze gelegenheid nognjaals op bovengenoemde boekerg die na verloop van tyd eene aanzienlyke uitbreiding heeft ondergaan gevestigd Zy omvat thans ruim 700 boeken plaatwerken waaronder de literatuur der kuns eschiedeois in het algemeen en van het kunstambacht in het bgzonder vert enwoordigd is alsook 5000 plateA die naar de verschillende vakken van het konstambacht zyn gerangschikt De boeken en plaatwerken kunnen dagelyks kosteloos worden geraadpleegd terwyl ze op aauvri c door geheel Nederland gratis worden verzonden FEUILLETON By Moeders Lijk V Abd hot oiiida vCn een klein dorpje tn liet Marobfold stond een Eeer armoedig huiii De ijobarston lioutrrallige muren sohoneo ieder oogeublik als uit aohaamto over hun ellendigeo toestand to elkaar ts zultea storten het verweerde atroodak bood nog slechts een zeer gebrekkige Bchuilplaats tegen hitte en koude storm en sneeuw de deur die elke sluiting miste en met een toawtje aan don post vastgemaakt was mocht sinds lang niet meer eene behoorlgke afsluiting tusschea de straat on het inwendige der klai s genoemd worden Door eene opening in het vansterluik drong oen iwakke flikkerende lichtstraal in den duisteren Octobemacht Dat licht kwam Tsn ebne waskaars die aan t roeteneinde van eene doodkist brandde De kist stond Qog open op twee schragen in het midden der kamer en daarin lag het li k van eene kleine oude vrouw Een wit doekje was om haar hoofd gesli n en onder de kin fastgeknoopt de grijze haren waren glad geaoheiden de handen op de borst goTouwi K en met eeue rozeakrans omwonden Da dochter der overledene een meisje wier eerste jeugd reeds roorb was waakte by het l k Dertig jaren van arlwld en ontbering laten hunne sporen op bet mensohelgk lichaam achter maar zg scheen huD last bjjna niet te roeien Een moedig verMt Voor het verkrygeu van den Catalogus waarvan een aanhang in bewerking is vervoege men zich bij den heer E von Saher Conservator van het Museum en Directeur der school van Knnatnyverheid te Haarlem die gaarne alle verdere inlichtingen zal verstrekken In de nacht van Zaterdag op Zondig heeft j men te Amsterdam in het café restanrant Concordia c St Luciënsteeg ingebroken Men had het blykbaar vooral gemunt op de medailles van het aldaar gehouden wordend ke i gelconcours welke eene belangryke waarde vertegenwoordigen Uit eenen lessenaar is eeoig ï geld En van geëtaleerde pryzen o a eene pendule en een wekker ontvreemd De dief of dieven zyn waarschynlyk in hunnen arbeid gestoord anders waren de medailles van het oonoours welke in een anderen lessenaar gesloten waren alsmede de banier met medailles van de kegelolub Ewaldi die in een kistje bewaard worden een en ander ter waarde van ± 500 zeker van hunne gading gewe t De centrale anti revolution kiesvereeniging Npd tahd en Oranje in het kiesdistrict VeQadH he den heer P van Vliet te Arnhem dida gesteld Van eenen Hollander die voor eenige dagen uit Engeland is teruggekeerd en o a de familie Juett te Maidenhead opzocht vernemen wy zegt het Handelsblad dat de Engelsche politie die lang gemeend heeft dat Hendrik de Jong en Jack the Ripper één en dezelfde persoon zouden zijn thans op grond van onderzoekingen die meening heeft laten varen en op dien weg geen verdere nasporingen doet Diezelfde persoon vernam nog van de familie Juett dpt De Jong er tydena zyn verblyfte Maidenhead herhaaldelyk op aandrong na zyn huwelgk met Sarah Juett ook het 4 jarig dochtertje van mra Johmston de getrouwde dochter des heeren Juett mede naar Hollandte nemen Te Bergen op Zoom heeft zich vrjj willig ter beschikking van de justitie gesteld zekere M V O boerenarbeider laatstelyk zwervende en zonder middelen van bestaan Genoemde persoon heeft bekend in Maart l I de brand t hebben gesticht op de hofstede De Drol nadat hy wegens oneenigheid met den eigenaar uit diens dienst was ontslagen Armoede en gebrek hadden hem genoodzaakt thans een toevkcht te zoeken in de gevangenis tegen hot harde lot sprak uit bare ernstige trekken hare gestalte was slank en niet misvormd door het werk De armen om de knieën gevouwen sat ze op een bankje nevens de doade Van tyd tot tjjd liet ze hot hoofd op den rand der kist zinken sloot de brandende roodbokreteu oogen en murmelde een gebed Utt de verte klonk hot langgerekt eentonig geroep van den nachtwaker Tvvaaaalf aur heit de klok twaalf uur I in hnurmans stal antwoordde klagelijk blatend eene jonge geit en dadelijk daarop vernam men een laid geloei dat zich diep en sterk inzette en op schrillen boogen toon eindigde Dat wfta de koei van den overbuur van George Huber de bruine die hij voor heel veel geld gekocht en tooh niet te duur betaald had Zg lag tot over de ooren in vérsch stroo on had bet o goed als oen beest het op de wereld maar hebben kan ffDe koe van George Üuber heeft een goeden stal daoht bet meisje en keek over de kist heen naar de armelijke legerstede waarop hare moeder gestorven was rArnie arme moeder I fluisterde ze zacht streelde de wasgele waogeo der doodo en verdiepte sich in de herinnering aan al het leed dat over eenige uren met da oude vroaw in het graf zon dalen Voor immer zou dalen Dat zg zoo I Een laatst zwaar vaarwel nog en daq Vaarwel mjjn geboortedorp I Naar den vreemde naar den vreemde waar men geen George Huber ontmoet waar meu zijn praohtig huis niet eiken dag behoeft te zien en zgne verwende koe niet kan boeren brullen Gisteren werd door de arrondissementsrecbt bank te Utrecht een aanvang gemaakt met de behandeling der zaak betreffende de bank van leening aldaar Terecht stonden M F O K oud 43 jaar ontslagen Jirectenr der bank van leening en D P oud 53 jaar ontslagen klerk boekhouder by die bank beiden thans in verzekerde bewaring en wel ter zake van dat de eerste beklaagde als bezoldigd directeur by de bank van leening te Utrecht gedurende 1892 en 1893 opzettelijk een grooj aantal bij de bank ingebrochte panden wederrechtelyk zich heeft toegeëigend door ze te doen herbeleenen of verkoopen dat beide beschuldigden valschelyk dagstateni hebbeu opgemaakt en ouderteekend met het oogmerk die valsche staten als echt en ouvervalscht te gebruiken of door andereu te doen gebruiken uit welk gebruik nadeel kon ontstaan dat de eerste beklaagde opzettelyk gebrnik heeft gemaakt van 48 valsche of vervalschtti dftgstaten door ze by den commissaris boekhouder der bank mr H WoUer in te leveren als waren ze echt en ouvervalscht uit welk gebruik nadeel kon ontstaan dat de eerste beklaagde tusschen 1886 en 1891 opzettelyk aSti de instelling althans aan anderen dan hem beklaagde toebehoorende geldelijke bedragen welke hy uithoofde zyuer betrekking onder zich had aan de kas onttrokken en zich toegeëigend heeft dat de tweede bekl zich door den directeur namens commisasrisseu uit de kas dor instelling heeft weten te doen afgeven bedrageo tengevolge van zyne bedriegelyke opgaven op door hem ingeleverde daglystjes vau be eeniug en T aarop hy dan telkens verzonnen belee ningen tot het bedoeld bedrag invulde Van de 101 getuigen die zjjn opgeroepen om in deze zaak te worden gehoord zyn drie niet verschenen wegens aiekte Gisternacht is door de politie te Hatert onder Nijmegen het lykje van een zeer jong kind dat reeds gekist was om begraven te worden ten huize van zekeren v M in beslag genomen onder verdenking dat dit kind geen natuurlyken dood zon gestorven yn Sommige leden van onze volksvertegenwoordiging kunnen toch met berainnelyke naievetfiit ongeknnstelde vragen doen Het aantal scholen van het Eynsche zendelinggeuootschap neemt steeds toe en daar na de Hernhutters in Suriname onderwys geven in de Duitsche taal wordt de vraag gesteld of het AUaa was weder biÏI geworden nJDts bowcog zich qieor de oude vrouw in de kist lag daar als in een graf Plotseling werd hot zwakke geknars van het openen en weder sluiten ooner deur hoorbaar Van de straat naderden zware met moeite inge houden schreden Voor de deur hielden zg stil en in het volgende oogenblik trad Ooorge Huber trienen Hg was groot en breedgeschouderd en had een klein hoofd met laag voorhootd en spitsen neus Sügne blauwe ietwat uitpuilende Qogeu dwaalden onzeker en onthutst rond toch deed bjj zich voor als een stadsheer en zijne nieuwe laarzon kraakten zeer voornaam Hg nam do bonten ronts af en boog voor rïe dooJe doch vermeed baar aan te zien ea bracht een half verstaanbaar o n Avoud Annal uit Zijne tong schoen haar dienst te weigeren om zgn mond kwam een zenuwachtigeu trek en de muts m den nek scbuivciido stotterde hij opnieuw i Q n avond Anna Zij fronnto het voorhoofd zag hem vol wantrouwende verbazing aan én zweeg Hoe verlegen hij was hij moest opnieuw beginnen t j Het verwondert je dat ik kom hè F Ik deed bet omdat ik geboord heb dat z j hij wees naar de doode mij vergeven heeft eer zij stierf Wie hoeft je dat gezegd P Wild opbruisenden toorn dreef haar bet bloed naar t gezioht Heer pastoor lei het me en jg sal dat wel goed vinden antwoordde George en nam zonder op hare afvereude beweging te letten pla t op het bed onderwijs aan de Bataks ook sotnla in het Duitsch wordt gegeven hetgeen zeker niet gewenscht ware Wij drukken den vrager met aandoening de hand Neen hoogmogende dat ware niet gewenscht Wy meenden echter dat het vry algemeen bekend wa dat er in Indië geen sprake van ia op de inlandache scholen eenige ÜSuropeesche taal als voermiddel by het onderwijs te gebruiken dat de zendelingen in de Batak landen aankomende zich allereerst bekwamen in de taal van het volk waaronder zy zullen optreden en dat dos onder de Batakiuitsluitend onderwys gegeven wordt in hetBataksch Wel beschouwd is er dus geen vrees dat de zendelingen met Duitsch de Batakkers zullen denioraliseereu Als de bovenbedoelde vraag nu maar niet weer aanleiding geeft tot de reeds zoo dikwyls geuite bewering dat de Nederlandsche volki vertegenwoordiging te weinig op de hoogte is van Indische toestanden om recht te hebbeti tot meespreken over Indische elangen Hand In het Nieuwe Schoolblad komt een artikel voor van dr A Kempe te Rotterdam waarin deze tegen de rekenkundige oplossingen te velde trekt Hy vindt het nut er van ontzettend gering de geestes gymnastiek er mede beoogd acht hy wel nuttig maar hij vindt hei jammer dat ze niet aan nuttiger werk besteed wordt Het meer gewikst oplossen van ingewikkelde vraagstukken veroordeelt hy omdat de meeste vraagstukken langs stelkuodigen weg oneindig gemakkelijker worden opgelost dan langs rekenkondigen De heer Krenkniet een der directenren van het Salon des Variétés te Amiterdatn wordt sedert eenige dagen door bloedverwanten en vrienden vermist Men meent zyn verdwynea in verband te moeten brengen met den minder gunstigen gang der zaken van het Salon gedurende den laataten tyd De heer H Rodeuhof aëronaute constrocttor sohryft aan het Hblud dat naar zijhe meening het vraagstuk betreffende de bestuurbaarheid van den luchtballon hoogstwoarschynhjk zyne oplossing uaby is Het oorspronkelgke plan theorie is van den heer D W te s Gravenb e terwyl h practisch gedeelte door den heer R ten uitvoer zal gebracht worden Reeds worden pogingen gedaan om financieeleu stean te verkrygen dat ondor zgn gewicht stoundti en kraakte Ik kom ook vervolgde hy omdat je alleen hg het Igk waakt De oude wgveo laten lich niet zien ala men hen geen hrandewgn geeft n Ats ik ze verzocht bad waren er gekomen looveel ik wilde Maar ik heb dezen laataten naobt met mijne moeder alleen willen blijven Over eeu paar uur tullen ze haar wegdragen Hg veritoud den wenk niet en bleef zitten Na eone wgle zui het meisje tol hem Bid een Onze Vader en ga dan heen I Hg voutvde zijne vingers bad halfluid en zeide bg het einde God bebbe uwe ziele Moeder Theresa 1 Ue nachtwaker kwam thans np zijne ronde het huis voorbij sloeg zgnen ratel en riep weder op z n Igmerigen toOn Èéa uuri Eén uurl Oeorge maakte nog attgd geen aanstalten om heen te gaan Hg zat voorover met do ellebogen ouder bet hoofd de handen voor het gezioht en bewoog zich niet vJe slaapt riep bet meisje hem eindalgk toe Ga bg je thuis slapen I Ik slaap niet zeide bij zonder van faoudiiu te veranderen Ik denk aan je moeder Ik denk er aan dat ze gezegd beeft VU ik voor den Heere God sta zal ik je aanklagen Nu doet ze het echter niet tt lo had woord moeten houden ze hsd je niet moeten vergeven se was te goed al te goed sprak Anna op doffen smartelgken tooo George hief een weinig bet hoofd op en wierp haar e n half toomigen h f schuwen blik toe