Goudsche Courant, woensdag 8 november 1893

zameling photograph ieën van de poort en kerkdeur fe Florence en van de Theolegische faoulteit een Diana beeld op console Gisteren namiddag veteenigde de gevierde hoogleeraar velen aan een vriendschappelyken maaltyd Men schryft nit Nymegen De heer W van de Poll gemeente archivaris alhier deelt omtrent de voorgenomen opgravingen op hnt Valkhof waartoe aan dr Plath uit Berlyn vergunning is verieend het volgende mede waaruit het groote gewicht dezer opgravingan uit een wetenschap pel yk oogpunt beschouwd blykt Het is bekend dat de zoogenaamde Forsten doms Burcht by de belegering der stad Nymegen door de Franschen in 1794 groote schade leed wat op den Landdag in Oogstmannd van 1795 aanleiding gaf tot een voorstel om dit gebouw te doen sloopen welk voorstel in weerwil van het protest der afgevaardigden vanwege de stad Nymegen van het ryk en tusschen Maas en Wanl werd aangenomen Den 9den Februari 1796 werd de Burcht in bet openbaar verkocht voor 90 4U0 en terstond na den toeslag z t In de Betonw in zyn bekend geschrift Lotgevallen en eindelyke ondergang van den van ouds alom vermaarden Burgt binnen Nymegen werd met een aantal van meestentyds tusschen de 100 en 150 arbeiders de slooping begonnen en het werk alzoo by aanhoudendheid voortgezet tot in Herfstmaand 1797 Ën het zou der moeite waardig geweest zyn voegt hy er by dat by de ontblooting de ligging der grondslagen nanwkenrig eu meetkundig was opgenomen om zich een begrip der gedaante van de eerste inrichting te kunnen maken Mr J van Lenuep bejammert het dat zulks niet is geschied xdat ware meent hy eene hoogst belangryke bydrage tot de geschiedenis onzer oude houwkunst en tot de kennis van de inrichting onzer oudste burchr ten geweest € Met Oltmans deelt hy diens verwondering dat In de Betonw die zolke blyken van belangstelling in deze oudheden heeft gegeven dit zelf nidt heeft gedaan of laten doen Hy was daartoe in de gelegenheid terwyl wy ons hebben moeten behelpen met den plattegrond van J Blaeu en eenige oude afbeeldingen De heer Herman uit Kleef geeft in zyn belangryk opstel Der Païast Kaiser Caris der Grossen zu Nymwegen opgenomen in da JahrbÜcher des Vereins von Alterthnjnsfrennden im Rheinlande Heft LXXVII Bonn 1884 zyne hoop te kennen dat de nazaat eenigszina zal goedmaken wat de voorzaat verzuimd heeft Wloterdlenst 1893 94 SOTTEEDAM Directe Spoorwegverbinding jnet GOUDA 18 681 061 18 1 19 1 38 1 88 1 KOTTB H Si M 61 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 9 10 10 9 36 9 44 9 5C a 09 6 13 0 81 6 80 g 86 9 87 10 49 18 11 ImÏ lÈx xllli iM 07 6 69 7 13 8 86 9 S7 10 46 U U 11 80 11 01 1 13 1 4 67 1 18 6 08 6 88 g n 6 31 I 6 80 6 36 10 11 t I S lïi3 iV9 i8 9 34 10 07 U 87 18 41 U U 3 1 M6 5 86 6 66 6 4 7 43 8 66 10 6 U 6 40 Gouda d SB Oudew fi S 0 ïoTs TbI 4 47 M8 7 46 10 08 1819 1 8 40 5 45 6 35 9 87 Ü IO 18 84 1 18 8 55 8 50 9 57 Lftiere berichten ait Santander noemen de ramp welke die stad trof veel erger dan de eerste berichten doen vermoeden £ r zonden niet minder dan 300 menschen bg de ontploffing en hg de branden zyn omgekomen terwgl meer dan 1000 werden gewond Be kaden waren bezaaid met menschelgke ledematen hoofden armen en beenen Niet minder dan 60 huizen werden verwoest Daizeuden toch waren samengestroomd naar de kaden om den brand van het schip te zien toen tegen 4 nar de dynamiet lading ontplofte Het stoomschip vloog in de tucht een vnurregen verspreidende naar alle kanten waardoor het entrepot tal van naharige huizen en het Noorder station werden in brand gezet tiouderden menschen werden door den ontzetteuden schok van de ontploffing van de kaden in het water geworpen en velen hunner vonden daar den dood De vlammen aan alle zyden het aanhoudend geknetter van kleine ontploffingen de noodkreten van stervenden en gewonden uit het vuur en uit het water t was een hel roept een ooggetuige uit En er daagde geen hulp op Eerst was de bevolking als door de paniek verlamd terwijl de meeste autoriteiten de gouverneur de kommandant der stad de chef der gendarmerie en tal van soldaten die hulp bij den brand verleenden by de ontploffing den dood vonden EffDÏge personen werden zelfa krankzinnig van schrik en angst paurenboven waren de telegraafdraden vernield zoodat naar naburige plaatsen boden moesten worden gezonden om te telegrapheeren Behalve het dynamiet vaartnig werd ook de fraaie mailboot Alfonso XTI die er naast lag geheel vernield Van de bemanning van beide schepen werd niemand gespaard De geheele st d is in rouw De Miiu ter van Binnen laüdsche zake en van Financtëu zgn naar Santander vertrokken om de hnlpverleening te leiden t Is onbegrypeiyk dat men bet schip dat geroimen tgd heeft gebrand alvorens de ontploffing plaats had niet heeft laten zinken Waarschünlgk wist alleen de bemanning dat er dynamiet aan boord was en durfden de mannen dst niet verraden Opgehelderd kan t niet worden allen zyu dood Ter ieformatie van ouders en voogden deelt men aan de Amsterdammer het volgende mede De dochter van een onzer correspond en ten leerling zouder ryksbeurs aan eene normaalschool zou deelnemen aan het thans gehouden wordend examen in de vrye en ordeoefeningen der gymnastiek zoo althans was haar en nog enkele leerlingen dier school doqr den betrokken onderwözer voorgespiegeld Per slot van rekening echter mocht geen hunner zic aan genoemd examen onderwerpen wyi de directie der school zulks verbood Onze correspondent toevallig zelf in het bezit eener akte gyrauaatiek en van oordeel zynde dat zgne dochter vry zeker zou slagen immers hy was niet in gebreke gebleven om het onderwas aan de normaalschool gegeven te stennen zag niet in waarom zij zich niet aan het examen zou onderwerpen meenende dat er geen enkele wetteiyke bepaling viel aan te wijzen waarby een dergeiyk verbod bindend wordt Door den districtsschoolopziener werd hem echter mededeeling gedaan dat by missive van den Min van Binn Zaken dd 10 Juli 1885 op leerlingen die zonder dat ay daartoe verlof van de directie der normaalschool waaraan sy onderwöH ontvangen verkregen hebbeu jich aan een examen onderwerpen door bedoelde directie toepasseiyk kan gemaakt worden art 25 van het Kon Beal van 29 Juni 1890 luidende 9 01 8 86 8 48 8 49 8 66 9 06 7 S8 7 3 7 sa 7 46 7 65 Ooudk Msonirwilit Nl6u erkeik OnpflUs Eott d m 7 Batterdun Captlle Niauwerkerk Hoorilnoht Oouda Ooada 7 80 40 O Ot Z r U 7 41 8 59 BI Kr 7 47 Z ÏW 7 S8 9 01 N dL d 8 0i Voorb 8 07 1S 6 6 10 6 19 6 86 6 38 1 84 1 33 1 38 11 10 11 19 Woerden Harmeleu Utreoht 10 06 10 65 U IO 8 81 9 10 9 85 6 40 7 59 8 14 Qoada Amsterdam Wp AMstMOaa 0 Hun die zich schuldig maken aan onbetameiyk rag gebrek aan yver herhaald pliohtrerzuim kan het by wonen der leasen voor ten hoogste veertien dagen worden ontzegd Acht de directeur of een der onderwycers verwydering voor langpren tyd of voor altyd noodzakeiyk dan wordt zoodanig voorstel in eene vergadering van directeur en onderwgsEers behandeld en daarop een beslnit genomen Dit met redeqpn te omkleeden beslnit wordt door deu directeur aan den districtsflchoolopziener ter gnedkenring gezonden Eerst nadat deze verteend is kan het uitvoering erlangen Op zgne vraag aan den directeur of deze dan voornemens was om zyne dochter byaldien zy aan bedoeld examen deelnam den verderen toegang tot de lessen te ontzeggen ontving hy ten antwoord dat men zna handelen naar de daaromtrent bestaande voorschriften en onthield zyne dochter zich van deelname met het oog op althans mogelgke gevolgen Dat zy hierdoor echter in stee van aangemoedigd in het vooruitstreven belemmerd werd ligt voor de hand en dat door bovenbedoelde bepaling het ouderlyk recht wordt verkort is buiten twyfel De minister die art 25 bovenbedoeld decreteerde kan sprekende van onbetamelyk gedrag wel nooit gedacht hebben dat daasender ook het meemaken van een examen in de vrye en ordeoefeoingen der gymnastiek dat eerst wél laier weer met geacht werd nuttig te yn zou gebracht worden door onbetamelyk gedrag heeft Z E ongetwyfeld heel wat anders verstaan doch zooals de zaken thans staan heeft men het beft in handen Gisterennamiddag te 2 nren verzamelden zicb ten huize van Prof Dr C P Tiele op het Rapenburg te Leiden een aantal feeslgenooten om den hooggeachten hoogleeraar der Ilemonstrantücbe Broederschap hunne dankbare hulde te brengen Vóór 40 jaar aanvaardde Dr Tiele de Evangeliebediening by de gemeente te Moordrecht was daarna predikant by de Botterdamsche gemeente en werd in 1873 opvolger van Prof Dr J Tideman by de Eemonstrantsche Broeder8chat en den 10 October 1877 hoogleeraar by de theol faculteit aan de Leïdsche Ryke Universiteit Verschillende besturen uit de Remonstratttsche broederschap hebben gemeend dezen dag niet ongemerkt te mogen laten voorbygaan als den gedenkdag aan den 40 jarigen arbeid door Prof Tiele in dienst der Ramonatrautsche broederschap verricht waarin hy in zoo menig opzicht velen ten zegen geweest is Eene commissie uit de leden van de algemeene vtt gadering en de besturen der gemeenten bestaande ait de heeren Dr J Hooykaas A J Roest van Limburg B van Stolk en Dr B Tidemnn begroette allereerst by monde van den eerstgenoemde den jubilaris en bood hem namens de leden een groote bronzen groep op piëdestal aan voorstellende Ie réveil dn genio met een album een prachtstuk waarin de namen der vaste leden van de algemeene vergadering en de namen van al de bestuursleden der verschillende gemeente calligraphisch waren geschreven met de wapens hunner steden De woorden waarmee de gevoelens van hoogachting werden vertolkt en die waarmee daarvoor dank werd gebracht getuigden van wederzydsche hooge waardeering Daarna nam een der leden van de commissie tot de zaken van de Remonatranlsohe Broederschap het woord de Heer A Kalff die wederom op zyne wyze de groote verdiensten van Prof Tiele voor de Broederschap in het licht stelde Toen trad het bestuur der Rötterdarasche gemeente wiens woordvoerder de Heer A P G Jorissen was naar voren om den gevierden Rotterdamschen prediker hulde te brengen Ook het bestuur van Leiden s gemeente ontbrak met en uit zyn naam sprak de Heer H P Schim van der Loeff terwyi de Theol faculteit door hare tegenwoordigheid blijk van hare ingenomenheid met deze feestviering gaf al lag t heden niet op baar weg om waar t een zaak der broederschap gold officieel op te treden Ook vele leerlingen waren tegenwoordig 18 18 10 66 11 08 11 09 ll f 11 86 10 46 11 06 9 46 7 86 7 47 8 18 10 03 10 11 7 46 8 07 6 11 e 18 9 49 9 68 11 16 Voorts ontving Prof Tiele een aantal bloemstukken cadeaux van oudere en jongere leden van Rotterdam s gemeente ook van een paar oudleden van de Moordrechtsche alsmede velerlei andere geschenken waaronder een ver wille van de cbeschaving 500 Afrikaaucha negers doodschieten als die zich verzetten tegen het indringen van blanken in han land laten het roofhol Monte Carlo ongestoord voortbestaan Vreeselyke wraakoefening eener vroaw Zekere juffrouw Alexandre werd te Parys aangehouden onder beschnldiging haar man op vreeselyke wyze mishandeld te hebben Sedert penigen tyd leefde zy van hem gescheiden maar toch kon zy niet den lust bedwingen haar man nog eens te gaan opzoeken gewapend met een groot mes dat zytmed scherp had gestepen zy stelde zi w H dekt op en toen hy langs haar kwam tH B plotseling uit haar schuilhoek om haar maPvoor altyd tt6nbaar te maken door hem den neus af te suyden De ongelukkige echtgenoot werd naar het toestand is niet hospitaal overgebracht zyn rooskleurig Een boer uit Heeswijk haalde met zyn paard en kar van eene door hem verhuurde boerderij den appeloogst naar buis Hy laadde de appelen in zakken op zyne kar en i legde verschillende malen aaQ onderweg Met een zwaar hoofd reed hy nadat er hieel wat tyd met borrelen was heengegaan verder en dommelde onderweg in Thnis gekomen waren alle appelen in zand veranderd De kleedingstukken van devermistejaffrouw Schmitz hebben in de zaak De Jong meer en meer beteekenis gekr en en langzamerhand is aan het licht gekomen wat de verdachte er mede heeft gedaan De volgende nieuwe feiten zullen de overtuiging geven dat hy zich veel moeite heeft gegeven om ze kwyt te raken Op den 29sten Augustus kreeg een Waschvrouw in de Taksteeg een bezending vrouwengoed nit het hdtal Van Gelder op het Damrak met de boodschap dat het stellig den Sisten vóór 2 unr daar terug moest zyn De vrouw voldecld hieraan maar de eigenares jnffronw Schmitz wel te verstaan was reeds den vorigen dag met De Jong naar Bnsaum vertrokken De Jong kwam eerst op 1 September in het hotel terug Hy had toen een groot pak by zich en ging op zyn kamer waar het gewasschen goed li Hy vroeg om papier en bindtouw en maakte verschillende pakjes waarby hy dus waarBcbynlyk het gedragen goed de meest compromitteerende stukken van de overige scheidde Laat ons nu zien hoe hy te werk giqg ofn dit lytgoed van de hand te doen Dezer dagen las ik merkt de Haagsche correspondent van het N v d D op dat een president eener particuliere vereeniging een eerekruis met gouden kroon aan eenige zyner medeburgers verleende en dat dezen nu het by kon besluit bekrachtigde recht hebben om dat eerekruis met gouden kroon te dragen dat heel veel op een echte ridderorde gelykt Ik zal de verdiensten dier eerekruisridders niet betwytelen en dezen ook niet achterstelten bij die van ridders van officieele orden Maar waar moet t heen als zulke ordeteekenen door particulieren kunnen worden verleend t Staat waarlyk te duchten dat men dan eerlang evenals in Kokanje op velden en wegen alom Adders zal tegenkomen My dunkt met de Oranje Nasaau ridders er by hebben WO er nu genoeg Particuliere cultuur moest men dus maar liever verbieden want anders gaat dt aardigheid er beelemaal af Eene Fraosche dame ging dezer dagen naar MonteCnrio om te sjielen bracht drie uren aan de roulettetafel door verioor 200 000 frcs en maakte toen door kolendamp een einde aan haar leven Hare 15 jarige dochter bevond zich in dezelfde kamer en heeft in het zelfde lot gedeeld En de Europeescbe mogendheden die ter Op den avond van Maandag 4 September werd een jonge weduwec uit de Albert Cnypstraat toen zy in de buurt harer woning voor een winkelraam stond te kyken door een heer aangesproken In het eerst had zij het niet op hem begrepen maar de jonge man had zulke innemende manieren kortom hy wist zoo handig den Don Jnan te spelen dat zy er althans in toestemde een eindje met hem op te loopen Druk pratende want deze heer had een verbazende spraak vaardigheid en babbelde van alles door elkaar vicaren zy by het Paleis van Volksviyt gekomen In dien korten tyd bad deze moderne Faust zyn Gretchen zooveel vertrouwen weten in te boezemen dat zy er geen bezwaar in zag het nieuwe café van het Paleis binnen te gaan waar zy eau tydje bleven zitten Vandaar handelde zy de stad in en gingen naar Krasnapolsky waar het heerschap dat middelerw l door zyn nieuwe bekende reeds onder de klasse der Zondi sche heeren was gerangschikt ineenderkellnera een goede kennis ontmoette t Bleek nl dat hy met dezen nog een der vorige dagen naar de Zaandanimer kermis was geweest Toen zy ook hier eenigen tyd hadden gezeten stapten zy op en wandelden naar de nieuwe stad terug lutusschen was de vluchtige kennismaking tot öen itroote mate van vertrouwelykheid AaDgevangen 1 October TUd van Greenwlcb 7 10 8 4S 6 66 6 03 6 10 6 17 86 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 20 11 08 11 88 7 30 o O n D A 11 60 13 80 11 30 11 48 3 48 8 10 2 E 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 1 45 1 5S ir 3 0S S 09 S OS 18 40 8 16 lUa 5 48 7 80 7 43 9 S Voorb B B4 N dL d6 59 4 46 4 66 5 08 6 09 5 15 8 48 3 10 4 08 1 44 1 49 1 68 8 04 3 09 7 0 7 11 7 80 7 86 7 31 DEN HaaO GOUDA 9 4610 14 U 83 ia l5 1 88 2 16 9 45 8 43 4 1B 4 48 6 81 7 8 06 9 45 B 10 33 Bl Kr 6 14 Ze 116 l9 9 54 10 41 GAuda 6 30 7 50 8 13 9 58 10 16 10 69 18 03 18 45 8 80 8 46 S 16 4 13 4 43 5 80 5 61 7 42 8 35 10 08 UTRBOHT GOUD A 8 09 8 60 10 07 10 64 9 04 9 1010 23 M 9 19 8 419 3810 40 11 86 Utrecht 6 33 7 B0 9 9 63 11 34 12 03 18 60 3 10 8 62 4 43 6 36 7 48 Harmeien 6 4 8 03 10 09 18 19 8 24 4 06 4 66 Woerden 6 63 8 10 10 16 18 26 u 4 18 Oadewater 7 07 8 19 10 84 18 42 4 24 n Oouda 7 80 8 33 9 84 10 37 18 06 18 56 1 88 3 50 4 37 5 80 7 08 8 20 AM8TBRDA M 0 O U D A Amsterdam C 8 7 55 9 40 11 10 11 27 8 40 4 10 4 10 7 88 9 47 Amaterdam Wp 6 50 8 10 9 55 11 96 11 48 8 66 4 85 4 3S 7 40 10 09 Qottda 7 80 8 59 10 44 11 16 18 56 8 50 6 80 5 68 9 88 11 08 rypt Modat sy elkander op de hoogte brachten van hnnne levensomstandigheden Hy was een kindwloos weduwnaar wiens vrouw nog niet lang geledan was overleden en toen hy t vertelde werd de arme man zeer aangedaan zy een jonge weduwe die slechts met moeite door de wereld kon komen vcwral omdat zy te zorgen had voor een dochtertje De vertrouwelykheid steeg en de meneer wist de arme vrouw zoodanig te overtuigen van zyn sympathie dat zy een gewillig oor leende aan zyn voorstellen en hoogdravende plannen Zy zouden trouwen daarna samen naar Londen gaan en daar een zaak beginnen waarvan hg alle loopjee kende en waardoor zy ia korten tyd schatryk zonden zyn Hy vertelde het haar in byzonderheden de bezoekers van die inrichting een soort van drinking saloon zooden ieta in bun glas krygen waardoor zij een paar uren rustig konden slapen en als ze dan wakker werden zouden ze een aantal le e flesschen voor zich vinden staan waarvoor betaling zou worden gevorderd Dat was onder meer een der verrassingen van deze philantropische gel enheid In elk geval beloofde hy haar veelzydigen steun zoodat de juffrouw al wist ze niet precies wat ze van hem moest denken belooËle de zaak te zullen overwegen Den volgenden dag ging het paartje in den voormiddag weder stadwaarts ditmaal in gezelschap van het kleine dochtertje van de juf frouw dat een zoogenaamde parel in bet eene oog heeft eene byzonderheid waardoor de politie lateF door getuigen in staat werd gesteld deze escapade van den vrouwenheid te kunnen controleeren Zy bezochten ditmaal de Fransche bazar in de Reguliersbreestraat waar De Jong want zoo heette deze innemende heer eenige inkol pen deed vertoefden eenigen tyd in het café op den hoek van Sophiaplein en Eokin en gingen vervolgens naar een klein café in de Warmoesstraat niet ver van den Zeedyk Al schertsende had de vrooiyke weduwnaarc intnsschen zyn groote plannen nogmaals beschreven hy noemde haar reeds zyu vrouwtje en had voor de grap als bewys dat zy de zyne was zooals hy lachend zeide op haar arm en ook op de handjes van het meisje eenige maten een India Buberstempeltjea edrukt met den naam H de Jong Als een ander bewys van zyne goede gezindheid en zgn wensoh om haar van dienst te zyn had hy baareen gouden tientje opgedrongen maar om daaraan het karakter van een gewone gifb te ontnemen had de man nit een overmaat van kieschheid naar het scheen dit geldstukje in haar hals laten glyden toen zy een oogenblik omkeek Toen zy no in het bierhuis in do Warmoesstraat zaten beweerde De Jong eenige oogenblikken noodzakelijk weg te moeten gaan Hy logeerde in Het Haasje c en had daar eenige dringende zaken te verrichten Welnu de juffrouw zou maar eenige oogenblikken wachten Terwyl zy daar nu alleen bleef met het kind had zy gelegenheid het gouden tientje voor den dag te halen dat inderdaad de afmeting had van een tiengnldenstuk maar feiteiyk niets anders wu dan een waardelooze fantasie penning Volkomen b rypelyk dat de juffrouw door deze omstandigheid wantrouwen opvatte tegen haar aanstaandec en zijn groote beloften Het wachten viel haar zwaar toen dit langer dunrde dan baar geduld maakte zy aanstalten om heen te gaan maar toen stapte de heer van de historie jnist weder binnen Hij had zyn hoogen hoed thans met een laag deukhoedje verwisseld en droeg onder den arm een groot pak Zoo zoOf was vrouwtjelief wezenlyk bang dat hy niet terug zon komen Och kom had zy zoo weinig vertrouwen in hem dat was toch heusch niet mooi van t vrouwtje Wel wel kyk nu eens aan En dat zoogenaamde gouden tientje Hu hu hu Had t vrouwtje dan nog niet begrepen dat dit maar een grapje was Wel neen manlief meende het uitstekend met haar en ten bewyze had hy iets voor haar meegebracht dat wel vyf gouden tientjes waard was £ n meteen maakte de gulle kwant het groote pak los en begon den inhoud op het biljart uit te spreiden t Waren altemaal vronwenkleedingstukken meest wit ondergoed rokken onderlyQes chemisetten twee nieuwe hemden en twee broeken met spitse kanten Bovendien een rose parwol met touwtjes overspannen en eenig kostbaarheden waarby een doosje met zilveren lepeltjes Dat muren nn alle goederen van zyn overleden vrouw eu zy de juffrouw mocht nemen wat zy wilde zooveel hield hy nn van haar Maar of hy al praatte endrong de juffrouw die met verbazing de geheele uitstalling had gezien weigerde beslist iets aan te nemen Haar argwaan was nu eenmaal opgewekt en zy kreeg de zekerheid dat De Jong haar gestolen goed wilde opdringen Hij bleef intusschen maar volhouden wanneer zy geen kenze wilde doen dan mocht zy de helft nemen of eigenlyk mocht ze gerust alles hebben In t eind kwam hy zelfs zoo ver dat hy haar veraocht om het toch jolsjeblief maar aan te nemen dan was hy het kwyt Deze laatste uitdrukking en de toon waarop hy t zeide waren niet in staat om baar wantronwen te verminderen zoodat zy bleef weigeren Na lang aanhouden stemde zy er echter ten slotte in toe als souvenir alleen een klein leeren handtascbje te behouden dat ze ook werkelyk medenam naar hnis Ze gingen vieg nit de Warmoesstraat en De Jong met het groote pak onder den arm veigezelde de jnffronw naar den tram op den Dam waar zy afecbeid namen Hy beloofde dien avond by haar te komen maar zy zag hem niet meer tot zy by het verhoor met hem werd geconfronteerd en hy haar met een vrooiyk D Anna hoe gaat het c aansprak Over een maand was hij wel weer vry zei hy en dan zou hy haar eens een visite brengen want hy hield veel van haar De juflrouw heeft o a medegedeeld datzy in Tveerwil van den goeden indruk dien hy op haar maakte toch nu en dan bang voor hem was geweest Hy deed zoo vreemd en 7enuVachtig meende zy vooral toen hy in hare woning alles nazocht of er niemand verborgen was en maar geen mes kon vinden dat hem groot genoeg leek om een stukje worst af te snyden In dit geval is het De Jong dus niet gelukt de klaederen van de hand te doen Elders is hij echter beter geslaagd want enkele stukken welke overeenstemmen met de bovenvermelde zijn teruggevonden by vrouwen in dq Nes en in het Klooster Vermoedelyk heeft hy op een zyner omzwervingen naar de laatstbedoelde buurt de meest compromitteerende stukken de blouse en het hemd in het Singel geworpen waar zy later door een stadsreiniger zonden worden o evischt BOEKBEOORDEELING Aangemoedigd door het aanvankelyk succes hetwelk aan de eerste serie der Nederland8ch6 Mannenkoren mocht ten deel vallen eu niet minder door den steun welken deze uitgave van onze eerste Componisten mocht ondervindt heeft de heerv Mastrigt te Arnhem besloten deze onderneming voort te zetten Ook voor de nieuwe serie heeft hy zich van de medewerking van verschillende Componisten van naam verzekerd Als no 1 zal Verschynen Vrede x Ant L de Rop door Bernard Zweers Als no 2 Aan Zee Marie Boddaert door Richard Hol BDlteoiaDdsch Overzicbt In de redevoering door den Franschen minister van bnitdnlandscbe zaken te Bar le duc gehouden verklaarde hy dat de politieke gedragslyn van het kabinet nog niet bepaald is Sprekende van de militaire organisatie zeide hy Wy zyn gereed maar dreigen niemand Onze buitenlandsehe politiek heeft geen geheime bedoelingen en jaagt geen avonturen na zooals wy bewezen hebben in de aangelegenheid met Siam en bij deFransch Rnssiacbe feesten waarover Europa verwonderd heeft gestaan Na de republiek onoverwionelyk gemaakt te hebben zal het land haar roemryk maken De werkstaking der trambeambten te Marseille geeft tot heftige tooneelen aanleiding De politie werd overstelpt door het schuim der bevolking dat zich by de werkstakers had aangesloten en met hem de rytuigen omverwierp en inbreuk maakte op de vryheid van arbeid ïal van personen zyn m hechtenis genomen De burgemeester heeft aan de tram maatschappy een schnjven gericht waarin hy haar verwyt hare verbintenissen tegenover haar personeel niet te zyn nagekomen de maatschappy wordt voorts oitgenoodigd voor een geregelden dienst te zorgen onder bedreiging met opzegging der concessie De keizer van Oostenryk die de raoeielyke quaestie der miuisteriëele crisis met de hem eigene kalmte en bedaardheid heeft ter hand genomen en reeds daardoor veel heeft bygedragen om de gemoederen tot rust te brengen heeft de vorming van een nieuw ministerie opgedragen aan den conservatieven vorst Windisehgratz Voorloopig schynt dus het plan om het miuisterie ïaaffe te reconstrueeren met behoud van den premier te zyn opgegeven Volgens den Weener correspondeijt van de iKölnische Zeitung is graaf Taaffe voornemens thans te doen wat zyne geneesheerCn hem sedert jaren hebben aangeraden en tot herstel van gezondheid een geruimen tyd door te brengen te Meran eer hy naar zyn landgoed by Ellischau terugkeert Oe vrienden van den ex premier verklaren dat deze het nieuwe ministerie geenerlei moeielykheden in den weg zal leggen Intusschen komt hun het succes van een parlementair coalitie ministerie twijfelachtig voor en voorspellen zy dat dit spoedig weder door een ministerie van niet parlementairen oorsprong zal worden vervangen Overigens wyzen zy er op dat thans juist die coalitie welke graaf Taaffe zoolang trachtte tot stand te brengen die van de linkerzyde de Hohenwartclnb en de Polen is gevormd zy het dan ook tegen hem in plaats van voor hem Ëindelyk beweren zy onzes inziens terecht dat Taaffe s voorstel tot uitbreiding van kiesrecht het voor ieder ministerie onmi elyk heeft gemaakt zich aan eene hervorming in dien geest te onttrekken Zoo zouden volgens Taafte s vrienden diens bedoelingen ook zonder hem verwezenlykt worden Over de samenstelling van het nieuwe ministerie is nog weinig of niets met zekerheid bekend Waarschynlijk zal de leider der Duitsche iractie Dr Von Plener met deportefenille van financiën worden belast In Hongarye toont men zich met dit voornemen ingenomen omdat men verwacht dat onder de leiding van den heer Von Plener eeneOostentenryksche valuta regeling zich by de Hongaarache zou kunnen aansluiten De Neu6 Preie Presse is zeer verheugd over de benoeming van vorat Windischgrutz wiens ridderlijkheid en rechtschapenheid zy met warmte pryst Ofschoon conservatief heeft de vorst zich nooit aangesloten bij de federalisten en de clericalen In gelyken zin laten zich ook het Neues Wiener Tageblatt eu andere Duitsoh Iiberale organen uit Vorst Windischgratz die tegenwoordig on dervoorzitter is van het Oostenryksche Heerenhuis is 42 jaar oud In 1891 liet hy zich in de delegatiè n uit t en het herstel van s paosen wereldlyke macht of liever tegen eene bemoeiing van Oostenrijk met deze quaestie welke volgens hem slechts door Oostenryk s bondgenoot Italië kon worden opgelost Italië zeide hy is geschapen door de nationale gedachte en Ooatenryk heeft niet de roeping zich tegen dit feit te verzetten By de quaestie van het mislukte compromis tusschen Duitschers en Czechen maakte vorst Windischgratz geen geraeene zaak met zyne standgenooten de adeliyke grootgrondbezitters en van de Jong Czechen heeft hy zich steeds voorzichtig op een afstand gehouden In een brief aan de Amerikaansche bladen verdedigc het Engelsche parlpmentslid John Redmond de houding der Parnellisten in het Lagerhuis Hy ontkent dat zij van plan zouden zyn Gladstone ten vat te brengen doch eischt in ruil van den steun der party dat een week van de herfetzittiog gewijd zal worden aan de behandeling van een wetsontwerp betreffende de uitgezette pachters dat de hervormingsmaatr elen van het volgende jaar van dien aard zullen zyn dat zy Home Role bevorderen eu dat de ontbinding van het Parlement niet langer dan tot het eind van 1894 uitgesteld zal worden De Parnellisten willen beletten dat het Parlement lang zal blyven bestaan en HomeRule voor onbepaalden tyd in den doofpot gestopt wordt Over het Duitsch Russische handelstractaat zyn de onderhandelaars het in hoofdzaak eens geworden Rosland heeft verlagingen van t tarief voor ijzer en textielwaren toegestaan en Duitschlaud Jieeft afgezien van differentieele rechten op granen Zaterdag is minister Miquel s plan tot her vorming van het tinancie wezen van het Dniteche Rijk met vlag en wimpel van stapel geloopen De vlag is ter eere van den Bondsraad de Ryksdflg mag van den rook en den reuk van t smeer genieten Aan de bondsstaten word nl volgens dit plan een vaste toelage van 40 000 000 Mark por jaar verzekerd door de bepaling dat de sommen die hun jaarlyks worden toegewezen altyd zooveel hooger zullen zjjn dan do bydragen matrikular Beitrüge die zy moeien betalen Zyn die sommen geringer dan moet het ryk bypassen Zyn ze hooger dau komt dit aan het rijk ten goede Zoo wil de heer Miqnél de regeeringen der Bondsstaten gunstig stemmen voor zyn plan dat meer bevat dan nu aan den Bondsraad is medegedeeld nl ook de drie ontwerpen voor eene belastiug op wyn eu tabak en een zegelbelaating Niettegenstaande do ministers en A maanden over beraadslaagd hebbeo en het naar t heet er over eens geworden zyn zal die re3t eerst later volgen De e belastingen zal de Bondsraad dus met bekwamen spoed dienen af te handelen daarzy op 10 November reeds by den Ryksd moeten ingediend worden Van beteekenis in de nieuwe financieele regeling is de bepaling dat wel nieuwe opcenten op de verbruiksbelastingen gelegd kunnen worden wanneer er een te koit is terwijl van het verminderen der opcenten bij een overschot niet gesproken word Daar nu de regeling voor onbepaalden tyd zal gelden acht men haar in dezen vorm een beperking van het recht van den Rijksdag by het vaststellen der begrootingen INGEZON DEN ECONOMI8CHB SOJBP Mijnheer de Redacteur Volgens Uw geacht blad vraagt liet Kott Nbl wat Eecouomische Soep is en voegt daarby de aardigheid of dit soep is bereid door een professor in de staathuishoudkunde Hoewel ik geen lid ben der Soepcommissie wil ik U myne meening over die benaming zeggen doch tevens myne verwondering te kennen geven dat een Nieuwsblad welks redactie toch wel eenige kennis van vreemde talen beeft of althans over een woordenboek beschikt znlk een onnoozele vraag doet Economische soep = soep op eene wyze bereid die kosten uitspaart de uitgaven vermindert b V door in t groot in te koopen groote hoeveelheden te gelyk te koken een zninig toestel te gebruiken enz Economie beteekent ook spaarzaamheid zuinigheid Men had voorheen dan ook a3couomische haarden dito lampen enz omdat zy minder dan andere verbrandden en dus zuinig voordeelig in t gebruik waren De Franschen hadden foumeaux économiquet een soort van volksgaarkeukens zonden ivy thans z gen en hun soep voor de armen noemden zy êoupe économique Geen wonder dat onze vadereu in 1804 de Fransche benaming eenvoudig overnamen SpaanoepwM toch wet wat gek hoewel men later de oeconomiache haarden en lampen tot spaarhaarden en spaarlampen verboUandschte Wellicht dat men in den beginne ook wel een ojconomisoh toestel van nieuwe vinding gebroikte om de soep te koken maar de naam is op zich zelf duidelyk genoeg en ziet er alleen wat onderwetscb uit Anders had de firma Van Houten haar cacao die volgens haar zeggen de beste en voordeetigate in het gebruik is wet eecouomische cacao genoemd Misschien kan deze opheldering het R N c on met een uw lezers van nut zyn EEN TROUW LEZER WMBIANISCBOEM voor Heer u Daraes en Kinderen A van OS Ai E 73 73 Iteurs van Ainslerdam lotkoen 6 NOVEMBER Vor kfB 8 l 8 8 lOO i 101 h 90 S l 7S 6 76 76 19 l V 18V ei i ny H 94 n 96 101 87 s 28V4 108 60 3 Va 3 n i 96 tso lOOr 81 100 206 ♦ O 98 88 101 100 188 96V 98 S3 91 901 189 118 99 46 48 48l 4 199 188 121 121V 66 66 98 121 101 101 102 S i 691 i 89V 101 loiv 180 189 10 96 4911 49 87 22 HV 14 101 79 107 100 SS B2 60 10 159 106 108 99V 90 110 ♦ iS 102 MKi BaT ANi ert Ned W 8 2V dito ditü dito 8 dito dito ilito S i KoNOAB Obl auudl 1881 88 4 TA U8 liiaolinjviiig 1862 81 B Ü081ENR 01 1 ia pnpior 1868 5 dito in zilver 1868 6 PoHTUOAL Obtig rast tiokot dito dito 3 HiBtANU Obl Oost 2o Seriü 6 dito Goooui 1880 4 ditob j Uollis 88U 4 liitubij liope 183U 0O4 dLlu iugoud Itiün 1883 8 dito dito dito 1884 5 ai ANJH Perpet cliuld 1881 4 TuRKSU Üepr Conv leen 1890 4 Ueo loeiiiiiK serie D Oeo lufliiioL serie C Zvin AFit HEi Itec v obl 1802 ft Mhkico Obl Huil Sell 1880 6 VENii ziiBi A 01 1 4 oabop 1881 AhsTrhoah üliligKtieu 1861 S i KOTTKKDAH Sted leoD 1886 3 Neu N Afr tliinitelsv naiid Arondtib THb M Certiüoaten DuliMaatiobappij dito Ariih Ilypotlitiukb paiidbr 4 Jult Mij der VotBtojil anml a Gr Ilypotlieokb pmidbr 4 Nedurlutiilscliu bank aand Mtiit Ilaiiilelmaatsoh dito N W Pftc Ilyp b patidbr I Rütt Ilypotheükb pandbr 4 tJtr llypotlieokl dito 4 OosTRMt Ooat liDiig bnii Hmid Rl sl Uyputli ook bank pHndb J l Ameiuka Kquit hypotb pundb 6 Maxw L ii Pr Lion cert 6 Ne Holl IJ Spo ir v Mij annd Mij tot Expl V St Spw aaud NiJ i Ind Spoorwegm luind Nud Zuid Afrik Spm aand 6 dito dtto dito lëöl dito 5 T iLiE Spoorwl 1887 8Ö A KobU 46 Zuidltal Spwmij A 11 obl 8 Polen Warsühna Woenen aand 4 KusL jr HusB Spw Mg annd 5 Hattiscbi dito aand KnatowH ditu aand 5 Itvanir Dombr dito aand B Kurak lli AzoW Rp kap aaml Losowo Sewast Sp MiJ oblig B OfL l Vitebsk dito oblig S ZuidWost dilo nand B dito dito oblig 4 AMKaiKA Ctfiit Pbc Sp Mij obl 6 Chic Nortli W pr C v and dito dito Win St Peter obl 7 Dtiover Rio Jr Spm eert v a Illinois Oeatral obl in goud 4 Louisv XastvilUjCen v iiaiid Mexico N Spw Mij leliyp o 6 Mins Kansas v 4 pot prof aand N York Ontario West aand ditu Pcniis Ohio oblig 6 Oreiton Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Mina Manit obt 7 Uil Pao UoofdliJH obl g 6 dito dito Lino Col Ie liyp O 5 amaUA an Soutb Oert v annd Vbn Rallw Nav Ie h d c O Amsterd Omnibus M aand Rottord Tramweg Maats aand Nei Stiid Amatordam aand S Stud Ruitordam naud 3 België Stad AntworponlSS ï i Hiad itrussul 1886 2 HoNO Tbeifls Rcgullr icsellsch 4 OosTENR Staatsleeuing 1860 B R K Ooit B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 8 1868 Ned Ver Bez Hyp Spobj ocrt B