Goudsche Courant, woensdag 8 november 1893

Donderdag O November J803 No 6196 3Sste Jaariran r ö fiOIMlE OHANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzondeilijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsraimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd WAARSCHUWING Burgemeester en wethouders tbp GOUDA Gezien de Verordening op de Wgkenen het doen van aangilte tot het B jhouden der lie volkiugRegister Herinneren belanghebbenden dat volgens die Verordening leder die naar een andere woning binnen de Gemeente Terbuist daarvan ten gpoedigeto altyd binnen drie dagen aangifte moet doen by de betrokken Wykmeesters en ter Piaatselyke Secretarie Bnreau van bevolking en de Hoofden der huisgezinnen alamede afzonderlek wonende personen geiyke aangifte behooren te oen wanneer zy dienstboden of andere personen in hunne woning opnemen en voorts dat volgens bedoelde Verordening alle eigenaren van gebouwen of besloten erven verplicht zgn te zorgen voor eene bphuorlyke nummering hunner panden welke nummering eveneens moet geschieden op afschuttiugen by verbouwing of vertimmering terwyl zij mede gehouden zgn om binnen acht dagen na eene Splitsing of vereanigiug hunner perceelen daarvan ter Plaatseiyke Secretarie kennis te geven opdat de vereischte wyziging in de huisnummers kuune worden gebracht Geschiedende deze waarschuwing ter voorkoming van vervolging overeenkomstig de bepalingen der bovengenoemde Verordening Gouda den 7 November 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER A fioop van Openbare Verkooplngen van Onroerende Gtoederen VEILING 7 November 1893 Huizen en Erven met Tuin aan de Gouwe r 26 en 27 8790 kooper A Spruyt Hai en en Erven en grond achter de Vischmarkt I 169 170 en 171 ƒ 2665 k Mej M C Hoogenboom Wed ƒ L van Wesel llnis en Erf Achter de Vischmarkt I 176 600 k N Kriek Winkel huis en Erf in de Korten Groenendaal 1 1 IH f 2150 k J H Stenzier te Leiden en A J Jaarsveid te Gouda Huis en Erf aan het V erlorenkost 450 k S Lofeber Drie Huizen en Erven en een stuk Grond aan de Wachtelstraat 4170 k T P Hogenboom BurgerlUlce Btand GEBOREN 3 Nov Baukje ouders J C Smits en J Koopmana 4 Neeltje Johanna Maria ondera P Stoppelenborg en N Boudeiteyn Sgbrand ouders S van Wyngaarden en J G Idenburg Cornelia ouders A de Joi en H Goedraad Dirkje ouders L Melkert en D Groeneweg 5 Leendert ouders L van Ryswyk en L Zorg Wilhelmiua ouders A Gravesteyn en E Ouwerkerk Hendrik ouden H Everling en J C Schoonderwoerd 6 Cornelia Barendina ouden G Stoof en G B Tuijnenbarg Leendert oudera L van er Togt en H van Reede Ov lRLBDEN 4 Nov A T Nieuwveld 8 m 5 J L mberm ii wed P Blok 78 j C Anker 1 m 6 A Valke 60 j C Tan Lakerveld Blanken wed van A vau Hoey 77 j Nov WatergetUden Hoog Laai Hoog Laag Woeud 6 3 8 01 6 61 8 16 Dondenl 07 S 8 6 88 8 48 Vtüd 10 6 89 3 04 6 66 8 80 Ziterd 11 7 18 8 87 7 87 8 68 Zond It 7 43 4 08 8 01 4 86 Uaand 18 8 19 4 44 8 88 6 03 Dlud 14 8 58 6 83 9 80 6 46 SprlngtiJ 10 n 25 Nov Zon No Opg A Onderc A Op t Onder a 7 1 8 68 N M 1 No 6 68 4 8 8 is 4 01 7 7 09 4 IS 10 14 4 36 13 7 aO 4 08 11 10 64 S 10 11 11 51 6 68 18 S A 7 01 14 1 07 8 18 ADVERTENTIfiN Heden OTerleed tot onze diepn droefheid onze geliefde Echtgenoot en Moeder MARGARETHA ADELAïDA ANTOINETTA MUNTEN DAM in don oaderdom van 69 jaren J G BttOUWER NIJHOFF J G BROUWER NIJHOFF Jr ÜTEicHT 4 No mbor 93 ADVERT ENTIEN 4n alle Binnen en Buitentandsehe Courant n worden dadelp opgezonden door hee Advertentie Bnrean van A BKINKMAN en ZOON te QoHda Heden overleed tot onze innige droefbeid onze eenige Zuater en Behawdznster COBNEUA ïan LAKEUVELD BLANKEN Weduwe van wijlen den Hoog EdelGeitr Heer A van Hokij SciULDHOuwDB gep Generaal Majoor der Infanterie Ridder vaq den Nederlandschen Leeuw enz M P VAN LAKERVELD BLANKEN W C WERNINK Gouda 6 November 1893 Verzoeke van r uwbeitag verechoond ie blijven Voor de vele bewijzen van deeineraing ontvangen bjj het overlijden van hunnen geliefden Vader en Behnwdvader den Heer P BRONS MIDDEL betuigen de Kinderen en Behuwdkinderen hunnen hartetyken dank Gouda 7 No Vergaderingvan Leden UBE GOUDSCHE EEREWACHT e Donderdag 9 November a s op de Bovenzaal bij den Heer A DAM J N BOTH H 8LANGE WOLLEN Groole sorteering InalIcprUzcn 044 CTAATSIOTESIJ De Trekking begint MAAN DAG 13 NOVEMBER as Loten en Gedeelten van Loten zjjn te bekomen bfl de Collectrioe Wed A C Cosijn ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten der zelfat naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilgkste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M DB FRIES en Dr L A tk WINKEL bij Opruiming ï 10 Cent verkrügbaar bij A BRINKMAN ZN TteHdeiceg He Ahunnement VoorMtMlng DONDERDAQ 9 November 1893 Vereenigde Rotterdamaohe Tooneeliaten Directie LE GRAM m HASPELS OplreAenvan WUlem van ZÜTLMN De Erfenis van Mijnheer Plumet Blflspel in i bedrjve Gevolgd door Eegen en Zonneschijn Biyspel in 1 Bedrijf Aanvang half 8 uur r Gewone bepalingen en prezen Oiuda Soetpendruk B A BukiuanIi Zoon GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Dcebnatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Tcrlwterde hbrieaUe en uitaloitend gebruik van fyne en fijnste grondstoffen garandeeroi Jen verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenawaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 87 Brerets als Hofleveraiicler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewys van uitmnntend n bbrikaat Keedg 1874 schreef de Accademie national de Paris Nou vous déaamona nne HedalIIe 4 r preoalère ciMise en oonaiiMration da Totro exoellent fabrloation de Ohooolat bonbons vaj ós eto etc StOllwensk t bbiUaat ia verkrügbaar bij H H Cunfiseurs Banketbakkers enz enz GeneraalTertegenwoordiger voor Nederland Jnllns MattonUodt Amsterdam Ealverstraat 103 Het gi oote aantal zenuwkwalen vau zmuwhoufdpiju af tot de voorafgaande keutockonou van apoplexie herson beroerte te trotaee en nogsteods allo middelen door de mediacho wotensoliap unngewond Kerst aan den nieuwen tijd komt do oer toe dat 2 door kot gebruik maken van den eeavoudigatnn tveg naiaoljjk langs de liuid eene ptiyaiologisohe onttïokkini gedanu heoft die na bouderdo proofnetningon thans ovor de gebeelo irorold verbreid ia uu terw l zij in wotenscliappHlijko kringen de hoogste bolnngstelÜng wekt tevens oeno weldaad blijkt e ziJD voor de aan zenuwkwalen lijdondo mensolihcid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gowezon ülücier van Gezondheid Roman Weissmann tu Vilahofen on berust op de ondorvinding opgedaan in eone so jarigo praktijk Door wasecWng van bet hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohikte stoffen door de haid onmiddellijk aan net zenuwgestel medegedeeld Mot dezo gcnooawijzo werden werkelijk schitterende roaultiiton verkregen en zg maakte zoovoel opgang dat vau oen door den uilvindor geschreven werkjo OVER ZENUWLIJDEN dn BEROERTE bare voorkoming en genezing Innnon korten tijd reeds de S5e drak veraohoeen ia Dit boekjü bevat niet altoon voor hot rooto publiek vorstaanbaro vorklariugen omtrent hot wezen dor nioiiwore thorapio on do daarmede zolfa iii waiihopigo B ovallen rerkrogen uitworlcing maar ook viiult men daarin woteusohappelijko voibandolingon uit de niedisOiie bladen dio aan dozu gonueswijzo gewijd zgn zoomedoafachrift van tal van getuigschnften van hooggeplaatste gonooskundigou onder welke P Méoièro mod dr prOfesSOr an de polykllulek te Farija rae Rougemont 10 Steingreber med dr praktlseerend g eneesheer aan het krankzinnigen gestioht te CUarenton S mitfitsrath Ur ohu te Stettn UrossmDan med dr arroad arts te Jöhlingen Dr P Porestler geneeshe rdirecteur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Dr Sobering kasteel Gutenfels Bad Bms Darses med dr geneesheerdireo teur der galvano therapeutisohe inriobting voor zenuwlijders te Parils rue St Honoré 334 Consul von Asohenbaoh med dr te Corfu Dr Bus aor arrond arts ta Zirknitz Ober stabsarzt Jeotil med dr te Weenen Dr O Bongavel te La Farridre Eure lid van den Consell Central d hjrgiöne et de Santé in Frankrijk on volo andoren Ann aiion wior zenuwgestol meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigtaeid lijden waarvan de konteokouon zijn ohronisohe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandraug groote prlkkelbaarhold gejaagdheid slapeloosheH liohamelijke onrust ou onbehagelijke toestand verder allo zioken dio door beroerte getroffen werden en nog lijden aan do govolgon daarvan zooala verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stüfbeld der gewrichten met voortdurende pijn plaat eUjke zwakte verzwakking van gebeugen enz on zij die rocda ondor genuoakundige Itehandoliug geweest zijn maar door du kende middelen ata onthoudinga eu koudwaterkuur wrijven oloctrisoerou atoomlooi of zeebade i geeu genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebbon en ten aiotte zy die vrees geVOOlen roor beroerte en daartoo reden hehbon wegoua vorachijnaelen als zich aanhoudend angstig voelen verdoovlng in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn nnder het voorhoofd Buizing ia de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van banden en voeten aan al deze drio rntogorieu van ZOUUWlljderS ala ook aan jonge mel eS lijdende aan bleekzuoht en kraobteloosheid ook aan goznude zelfs aan jonge personen die veel met bat hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomou woidt tlringend aangeraden zioh het hoven verineldo werkje aan te achnffun hetwelk op aanvrage kOfttO loos en franco verzonden wordt door LKMAIHK Co Apothekors te Farija rue de TËchiquior 30 AUoou gerechtigd tot verbreiding dor gonreawijze van llOMAi WEISSMANN Oud Officier van gezondheid oere Ud der Itutiannsche 3aniteits ordo vau het Witte Kruis en verder te Amsterdam door H CLEBA € o Uetligeweg 42 Rotterdam V E van SAAITGK KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteog 1 Utrecht LOBUV POK fOiV Omlegraoht bij de Gaardhrug V 160 Op de jongste hygiënisch medicinale Teato on steil ing te Gent is de Weissman sche geneeBwijze door de medische jorj met de Zilveren Medaille bekoond De Zwitsersohe Pillen van den Apotheker Rich Brandt sedert 10 Jaren door Ppofessoren praetUêerende Oeneesheeren en door het Publiek toegepast en aanbevolen ala goedkoop aangenaam zeker werkend en onsehadeUJk GeneOS CD HulSnÜddel Beproefd door prof Br B Virchow e riun Prof Dr v Frerlchs Bm in ï I V Gletl MQnchM tÊISS9Ê V ScanZOnl WO idaurd Beelam L ipsig t aÊiSSl Wltt KopsniiaoMi I V Nussbaum MOnehMi M tÊMM t Zdekauer et pttanbM Hertz Anwttrdam V B 9L SoedCFStadt Kaswi V Korezynslcl Kr kau K3 4 Lambl Warieh Brandt KlMitenburg j j y B Forstor BirtningiMni bij storingen In de TOlffiB tmaEJ Qnderbuiks organen tragen stoelden daaruit ïöoals hoofdpijn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust ens Die Zwitsersche Pillen van den Apotheker Bichard Brandt worden om bare lachte werking door vrouwen gaarne ingenomen en sIjQ te verkieiei boTen d scherp werkende Zouten Bitterwaier Droppels MengaeU enz Om het koopende publiek tegren bedrog te beschermen V wordt men er nog in bet bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersohe Pillen in den handel liJn gebracht die op bedrieg elijkc wijse er bijna erenxoo nitxien en verpakt zijn als de echte Daarom moet men bij den aankoop zich orertmgen dat het etiket bovenstaande afbeelding een wit kmla in een rood VflM en de handteekening Bchd Brandt dnu t Men moet daartoe de om de doos gerolde gebrüikaaanwijaing er afnemen Ook wordt men ez ia t bijzonder op gewesen dat de Zwitaerache Pillen Tan den Apotheker BicK Brandy dia bU de Apothekers verkrUgbaar zUn aUeen hi dooieD A TO Gents tt een klomwe dooB es verkocht woideo wr Hoofddepot F E Van Santenkolef te Botterdam iw kwalen der lever last van fcg HLj BRy aambeUen gang voortdurende ver mtÉfS n stopping Toortkomenda ongesteld ymypp beden BINNENLAND GOUDA 8 November 1893 Donderdag den 16 Norember des lavonds ten half aoht aar zal in de benedenzaal der 8oeiteit Reun e in eene openbare vergadering van de afdeeling Gouda van den Nederlandlaudschen Protestantenbond als spreker optreden de WelEd heer W van der Vlugt Hoogleeraar te Leiden die tot onderwerp koos wat ons biyft Ingevolge Art 11 van het huish Reglement i s de bgwoning dezer vergadering voor belangstellenden geheel kosteloos toegankel k Voor de Rott Rechtbank werden gisteren behandeld de zaken tegen i L S 48 jaar loa werkman te Gouda beklai d van den 5 October jl te Gnnda te hebben w genomen eene kaas toebehooreude aan den landbouwer Z B Het feit werd door bekl bekend Hy was deatgds in dienst van fi en met het vervoer van eene partg kazen belast Het O M vorderde twee maanden gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr A C Haantjes deed uitkomen dat bekl eigenlyk het werktuig ia geweest van een ander wanrom pleiter hoopte dat de rechtbank dit bg de opl ng tinstraf in MUUfirkiDg zal wlllcai nemen J V d E 27 jaar sjonwer te Gonda beklaagd van op den 31 Augastus jl moedwillig J G een schop te hebben toegebracht Ttjdens den verjaardag van H M de Koningin baddtin er te Gouda ongeregeldheden plaats eit wel van niet aocialisten tegen socialisten De winkelier J G algemeen bekend staande als tot de laatsten te behooren moest dit ondervinden Hem werd in den avond Vbn dien dag door een hoop volk een bezoek gebracht eisnhende dat hy de Oranjevlag zou uitsteken Toen hy dit weigerde kreeg hy van beklaagde die tot de voorstön behoorde een schop Bekl die vroeger bekend had wilde het nu doen vporkomen dat hy het z c niet meer herlnaeide daar hy zoo kort van memorie was Het feit naar eiach van rechten bewezen zynde vorderde het 0 M 14 dagen gevaugenisstraf W Z 20 jaar bleekersknechl W V 17 jaar kistenmaker J Ph 17 jaar pakhuisknecht D C S 18 jaar bleekeraknecht G V d S 18 jaar bleekeraknecht C B 20 jaar pottenbakker M W l jaar zonder beroep J H 15 jaar zoodmberoep en P G 15 jaar vla niongen aSn de tram FEVILLETOK Bij Moeders Lijk jyJa meent leker ze had me evenmin moeten rergeven als jij me vergeeft Indian je echter eens wist mot Welke gedachten ik hierheen gekomea ben Ze vertrok den mond tot een verachtelük lachen op eenig ander antwoord wachtte George tevei eefs Om het gesprek gaande te houden moest hij weder beginnen Ueer Pastoor meent en ik ook Ik meen ook wat wierp ze hero tegen ik meen dat je hier niet hoort Al had ze je tienmaal vergeven dan hadt je nog niet het recht hier te zitten Ga heen I Nn ik blgven wou is het Ga heen Ën zoo was bet altijd mokte hij Alle schuld tigt ook niet aan mq Je bent boosaardig genoog ffEn jij moet me dat voor de voeten werpen J bobt er allerminst recht toe Was ik het vroeger P Neeo jij bobt me zoo gemaakt i Natuurlijk I smaadde b j Ik heb alles gedaan Door m alleen ben je ilecbt geworden door ande ren niet allerminst door je vader Zij was woest opgesprongen bij deze woorden maar toen wierp ze een blik op het vreedzame gelaat in de kist en tiedwoBg zich Hg heeft me geooeg doen uitataao maar slacht beo ik door hem oiet beklaagd van in den avond van den 31 Augos r tus te Gonda openlyk met vereenigdo krachten geweld te hebben gepleegd tegen de woningen van W F C J G en f de K door met steenen naar die gebouwen te werpen waar door in die gebouwen ettelyke rniteu zyn ingeworpen Zeven getuigen waren in deze zaak gedagvaard C en G beiden winkohers en Bhouder van het volkskofêehuis moesten het eveneens ontgelden Ook z j wilden niet vlaggen Het gevolg hiervan was dat bgna alle ruiten werden verbryzeld iu het volkskoffiehuis een 34 tal Get C die bezwaar maakte dten eed af te leggen ging daartoe noode over toen hem werd opgemerkt dat de wet dit eiscbte Diezelfde getuige voer heltig uit tegen de houding der Goudsohe politie die niets in het werk stelde om de ongeregeldheden te voorkomen en zelfs zoover ging dat zij zich uit de voeten maakte als er een hoop volkaankwam Notabele ingezetenen niet beboorende tot de socialisten werden door getuige genoemd die zyne opgave konden bevestigen Sene aanklacht tegen de politie was dan ook by de bevoegde macht ingediend Alleen bekl C B was ter terechzitting aanwezig hy bekende behoord te hebben tot een boop volk die eischte dat er werd gevlagd doch ontkende ruiten ingeworpen te hebben bg de winkeliers C en G slechtL a ruit was door hem ingeworp en wet in bet volkskoffiehuis by get R Het O M was van meening dat uit hei getuigenverhoor niet was gebleken de schuld van de beklaagden 3 5 7 en 9 aan het hun ten laste gelegde waarom z zonden behooren te worden vrygesproken De schuld van dianderen achtte het bewezen Zy zonden schuldig zyn aan het openlyk met rereenigde krach ten geweld plegen tegen goederen waarom het ieders veroordeeling vorderde tot 14 dagen gevangeniastraf P A J 33 jaar koetsier te Gonda verscheen daarna op de bank der beschuldigden om zich te verantwoorden ter zake dat hy den 8en October jl te Gouda den visscher H Hofstede moedwillig met een mes of eenig ander snydend voorwerp een snede over het aangezicht had toegebracht zoodat Hofstede bloedend ver wond werd en hy zich onder behandeling moest stellen van dr Spruyt te Gouda De beklaagde verklaart te zyner verdediging gehandeld ii hebben uit noodweer Hy werd wel driemai l tegen don grond geslagen wat evenwel pertinent ontkend wordt door Hofstede die den bekl beletten wilde zyn woning binnen te treden Dr Spruijt als getuige en deskundige geworden zei ze Wat vader doet m jg niet beoordeelen zei moeder rae dikwijls en Heer Pastoor preekt ff Wat God doet is wel gedaan Of nu vader onze bezittingen vernield heeft of de bliksem ieta anders dan een vPaa op I is rag nooit ingevallen Het is eene bezoeking van God als wjj eon rader hebben die alles verduet dte om het dak boven ons hoofd verspeelt en de Icleeren van het lijf ff Weet je nog wel viel George baar met naïef leedvermaak in de rede t eerst dat kleedje met die rnode moesjes ifMet die roode moeajos Ja ik weet bet Ën toen je eeuwig sarren vJe bobt zoo n mooi kleedje gekregen Waar is t nu Schik Je er nu Zondag eens mee op Uit mijn eigen zou ik er nooit meer aan gedaobt bebbeu maar jij bobt er me altgd woer aan herinnerd Ook nu doo je t nog Zij zweeg en liet het Hoofd op de borst zinken De herinnering aan oen der droevigste oogenblikken uit haar droevig kinderleven weids weer levendig op Beeld aan beeld trok voorbij duidoijjk en scherp Daar stond lij op eon winteravond met andera kinderen ia eeoe groote prachtige zaal Tallooee kaarsen brandden en het was er licht on warm als in den hemel Ën op oen tafel lagon allerlei geschenken zoo heerlgk mooi dat zo de oogen verblinddci en de klein es deden watertanden vin verlangen Anna s blikken dwaalden bewonderend rond on bleven plotseling rol verrnkking aan een jurkje hangen een aooes van een jnrkje heden nog zou ze t a kunnen uitacfailderen Het was grys en bezet met roode moesjes zoo groot als graankorrels Bd in het ly e was eene amoUe wgn HMj verklaart Hofstede slechts kort beh deld te hebben in het Catharina gasthuis aliRer Het O M requireerde 1 maand gev Nog had zich te verantwoorden T W 37 jaar arbeider te Waddingaveen ter zake dat h op 1 October te Waddingsveen moedwillij den koomau A van Waay met zyn velocipede en al in een heining had geworpen en hem daarna met zyn hak eei trap in t gelaat hkd gegeven Dtf beklaagde verklaart te zyn aangereden en toen boos te zyn geworden Er was niet gebeld volgens hem terwfll van Waay hem zeer goed had kunnen myden Tengevolge van de pyn kon hy bekl wel 5 dagen lang niet melken en was het dus geen wonder dat hy driftig werd De eisch luidde f 10 boete attba 8 dagen hechtenis Uitspraak over 8 dagen Te Boskoop is eene Afdeeling der Nederl Zendings vereenigittg opgericht tellende 14 leden Het bestuur bestaat uit de heeren C Van Wilgen president W Van Hasselt secretaria en J Van Bergen penningmeester De gemeenteraad van Krommenie heeft volgens het D V N f met algemeoue stemmen besloten den commiasaris der Koningin in Noord Holland in kennia te stellen met de herhaalde afwezigheid van den burgemeester In de laatste twee maanden was hg nl byna de K lft van den fcyd buiten de gemeente waardoor veel ongerief voor de ingezetenen ontstaat Il de barak der A malia stichting te Utrecht is een jongetje lydende nau Aeiatiscfaecbolera 0 enomen De aldaar sinds Zondig verpleegde vrouw eveneens lydende aan cholera is herstellende Tegen verschillende opkoopers te sGi aven hage is proces verbaal opgemaakt wegens het koopen van papier afkomstig van den diefstal voor eenige dagen in het pakhuis behooreode tot de Zuid HoUaudscbe boekdrukkerjj gepleegd Enkelen hunner bevinden zien in bewaring Onlangs deed een oud visscher te Arnemuiden den leettyd van 74 jaren bereikt hebbende per omroeper bekend maken dat hy niet in het huwelyk zou treden wegens familieonaan genanmhcden doch eenige dagen later bedacht hy zich eu stapte met een bruidje van 29 lentes het huwelyksbootje in Dit voorbeeld schgnt aanstekelyk gewerktte hebben op zyn kleinzoon een jongeling van 17 jaar ten minste deze is Zaterdag jl meteen mei van denzelfden leeftyd in den echtverbonden Amat roode strook Ën bet sohortje bsd een rooden zoom on echte zakken waren er in Ut de eene keek een klein zakdoekje nosr buiten ook met roode Lieve Heer wat zou men nog te wenseben hebben als men zoo n kleedje rWn sohortje zod d doekje had vroeg zich bet kind af en geraakte van bewondering in oen toestand van wakend droomen Ieder wonder scheen baar thans mogelglc en zie bet grQotste werd werkelijkheid voor baar Ëcne fjne band vatte Anna bg de kin en boog haar kopje achterover en toen bel kleine meisje opkeek staarde ze in een paar groote donkere oogen vol Onuitsprekelgke goedheid en oneindigen weemoed Het waren de oogen der oen Jime mevrouw van t ffHooge Huis de alom goaobto en beminde ffComtes die zooveel geleden bad en langzaam wegkwijnde ffKindliel zet zo en bare liefelijke ietwat dolTe stem klonk als zachte muziek ivbevatt je dat kleedje Wel dat treft goed ik heb het voor jon gemaakt Neem het maar het is voor jou en ook die laarsjes en dien doek Kom Annetje pak het maar gauw Maar Anna verroerde zich niet was botreesd door een woord of gebaar don zoeten droom Ée verstoren Toen nam de irComtesse een grooten woUigen omslagdoek van de tafel en wikkelde het kind geheel daarin Eou paar warme rood gevoerde laarsjes en het door Anna als oen sprookjesbeeld aangeitaarda jurkje legde zg haar op den arm De kleine bad haar laten hegaan zonder zich te verroeren maar thans kwam een juicbtoon over hare lippen Wat lal moeder daarvsa leggen f Ken stukje uit een Indisch blad Eene Ëuropeesche dame te Meester Coroelis beklaagt zich dat men bg den pandhuisbonder soms uren moet wachten voor men geholpen wordt en dat de pachter er soms om 9 uur nog niet is zoodat de kinderen te laat op school komen als men die naar het pandhnis heeft gezonden Jonge baboes willen er in het geheel niet heen omdat er als zg lang moeten wachten altyd ChineeEen zyn die met haar gaan stoeien en gekheid maken op straat dat vaak te ver gaat Nu kan men zyne bedienden wel naar Pasar Bahroe zenden eu dat gebeurt ook veel doch het kost tramgeld en men is zyn bedienden zoo lang kwyt Het hoofdbestuur van den Bond voorAlg Kies en Stemrecht is teruggekomen op zga besluit om de alg vergadering dit jaar te Utrecht te houden Zij zal plaats hebben te Zwolle op Zondag 10 December Aan den vooravond dier algemeene vergadering zal een groote meeting worden gehouden te Utrecht waarin als sprekers zullen optreden dr Vitus Bruinsma F van der Goes W P G Helsdingen mej Htellingwerf Jentink en mr P J Troelstra Gisteravond kwam een pas gehuwd man die zeker eens voor zga pteizier was oi eweest met de stoonitram te Schiedam aan en werd door zyne nog jeugdige eega of wacht die hem voor verwelkoming oumiddellgk een paar flinke oorvegeu toediende Hierdoor ontstond nog een woorden wisseling die op aanraden vau anderen eindigde doordat jj gezamelyk huis waarts keerden De mantel der brievenbestellers wordt vervangen door een overjas Hiertoe bepaalt zicb de dezer dagen aangekondigde aniformversttdering Zaterdag is het verdrag onderteekeod tusschen Nederland en Rushind tot wederkeerige uitlevering van misdadigers De luitenant kolonel M de Sitter van heft regiment grenadiers en jagers wordt binnenkort bevorderd tot kolonel en is naar wy vernemen bestemd om alsdan als commtndant van het 4e reg iuf te Leiden op te treden Door de ylJeotub voor de armen te Dor dreuht is eene watervlakte gehuurd met het doel om aldaar banen aan te leggen Wat zou moeder wel Keggen d ffoede moeder die altijd alopte en nnaide otn haar dochtertje knsp in de kleeroo te houden en dio gisteren geweendhad omdat het niet meer mogelgk woi met deze vodden De kleine was bleek van ontroering geworden nu bruiste baar het bloed naar t hoofd sij keerde zioh om en libp weg Vergeefs riep men haar oa n Wacht even je krijgt nop meerl Ze liep wat ze kon Achtor zioh boorde ze het gelach en geuhreenw det andrre kindereu ze drukte haar aohat ain de bont en togen het gezichtje en rende verder door do duisternis laags den tuinmiiur naar het dorp door de gedashte aan moeder als op vteugelan gedragen T e korsta weg liep langs de herberg dien sloeg zij in Ken woest gesohreeuw klonk haar tegen Ken laiidlooper of een dronkaard die geen geld meer had werd de deur uitgeworpen Na itond bij onder den lantaarn en vol ohrilc fluisterde de kleine 0 daar staat vader t Keae huivering overviel haar bij de gedaobte aau bet gevaar dat zo telkens meer naderde on tooh liep ze vordor het viel haar met in dat ue beter deed de dorpestraat te vermyden en door het vald naar huis re gaan zü dacht den sobeldendeo vloekendeo dronkaard lil voorbij ts slaipen ïiangzaam en zacht sloop ze op de teenen Ungfl de buizen aan den overkant voorbij en hoopje zoo te ontkomen Zeker zon het baar gelukt K jn als haar vrieadie Spits de hond van den kastelein hare nabglieid met geroken en met luid geblaf op haar towgesprongen was Wordt venoitd