Goudsche Courant, donderdag 9 november 1893

geaswaardige lot harer landg nooten heinde en ▼ er te rerkondigen en in het openbaar te protesteeieo tegen de politiek Tao de onderdrukkers van haar arm rolk ii thaua ook in ons tand opgetreden Te Arnhem en te Groningen heeft z i reeds toespraken gehoaden en gisteravond ook te Amsterdam in het sociologisch StudenteDtooneelgezeiacbap Zy las in het Fransch orer le Martyre de rirlande € Het waren geschiedkundige herinneringen uit Troeger eeuwen toen Ierland reeds door Engeland werd verdrukt en verder een aantal voorbeelden nog uit deze tgden van pachters die verdreven werden uit de woningen die ze zelvea hadden gebouwd zy vertelde verder hoe de ellende Tan zulk een verdreven pachtersgezin haar zoo had aangegrepen dat haar ziel in opstand kwam en zg party koos voor haar arm volk Waarschyrdyk zal de sympathieke geestdriftige patriotte spoedig naar Engeland terugkeeren Te A nhera deelde zy althans mede dat zij te New Castle een groote meeting moest leiden By die gelegenheid gaf zy tevens haar voornemen te kennen om daarna haar kruistocht door ïfederland te hervatten op in den StadsKchou rburg op nitnoodiging van het studentengezelichap cDoctrina Bg hare aankomst alhier werd zg hedenmorgen van het station afgehai ld en maakte een rgtoer door eene erewacht an leden der Leidsche Carousel vereeoiging ve rgezeld Een ingezetene van Den Haag was door den kantonrechter tot 5 boete veroordeeld ter zake van bet niet verbinderen dat zgn bond a nachts rumoer had ve wekt Dit rumoer zou gemaakt zijn door het blaffen van den hond hetwelk was geboord oor eeneo politieagent die eventvel den hon niet had gezien toen hy blafte Tegen het vonnis werden beden vooriden Hoogen Raal eenige bezwaren ontwikk d door mr M E G Kappeyne van de Coppello en wel in de ëerate plaats dac niet is beslist of de hond vel onder hekl s hoede stond wat toch voore ne veroordeellng noodig waa voorts dat niet is overwogen en beslist dat beklaagde niet de iioodïge voorzorgen heeft genomen om het blaffe i t en te gaan dat ii rechl edaan op een c stimoniom de auditu de verklaring van dtn agent die den hond wel had hooren bIftfiFen maar niet had gezien en eindeiyk dat de betrekkelgke bepaling van de politieverordening ilechts betrekking heeft op de honden die ziet op de openbare straat bevinden en niet op di b welke zooais hier in de woning of den tuin van den eigenaar als waakhond dienst doei Ter bevestigiBg van deze meening heriep pleiter zich op de wordingsgescbiedenii van Ie toegepaste verbodsbepaling en op de omstandigheid dnt die bepaling is opgenomen tuss jhen artikelen sprekende van rumoer enz op de openbare straat Conclusie Si Nover Door deu heer Lav is by de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend op de homologatie van accoord b liten fail Het verk lat ing Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Winterdienst 1893 94 AaDfl evangen 1 October Tlid vai jree icb 18 68 1 84 8 B8 4 60 1 05 4 67 1 18 6 04 1 19 u 8 11 88 1 88 1 44 4 10 6 S0 BOTTBRDAMBO DA 9 S0 10 9 86 9 44 0 8C 10 17 10 87 10 84 10 41 10 7 6 08 6 18 6 91 6 80 6 86 OODDA DEN B A 0 Oouda 7 80 40 9 04 9 87 10 49 18 11 18 811 01 1 87 8 66 4 46 6 97 6 69 7 18 8 86 0 87 10 46 11 11 n SO 2ev M 7 48 8 68 11 01 1 18 4 67 4 11 0 49 Bl Kr 7 47 ir t 1 18 6 18 Z Zegw 7 88 9 01 11 10 I S4 6 08 6 88 9 58 N dL d 8 08 1 83 t n n u 8 81 0 p m n p Voorh 8 07 9 18 1U9 1 88 5 90 6 S6 f 10 11 sHage 8 18 9 18 9 84 10 07 11 87 18 4118 61 1 4S 1 67 4 85 5 86 6 65 6 41 7 48 8 56 10 15 11 15 11 40 18 Ooada 5 86 6 40 7 65 8 09 8 81 10 10 10 55 19 48 9 88 8 18 4 16 4 47 6 88 6 01 7 46 8 S8 10 085 50 54 11 09 8 87 w 8 87 7 69 10 99 6 57 7 018 11 8 40 11 16 9 44 5 04 5 44 6 17 8 06 10 88 6 04 7 08 t g 8 46 11 88 8 61 6 10 5 60 8 18 10 84 6 18 1 8B8 88 8 41 9 10 61 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 89 6 816 85 8 88 9 1010 68 e O U U A A MttTIRDAU 10 66 18 11 9 61 4 47 6 98 7 48 10 08 19 10 1 8 40 til 8 88 0 87 11 10 18 84 U8 8 18 8 6 80 0 67 11 88 Ia tegeiupriuk met de mioder ganitif e berichten die dezer dagen over den gesondheidtitontitand Tan het lid der Ëente Kamer den heer Van der lireggen werden medegedeeld vernemen wy dat by dien ongeateldheid sind enkele weken een gunstig verloop valt waar te nemen Op ruim tachtigjarigea leeiiyd ia gisteren te sGravenhage ontBlapeo dr Cornelis Wilhelmna Vinkhujrzen Iglarta an wglen L M Koning Willem III Oeboren op I April 1813 genoot de heer Vinkhuyzen van Mei 1827 tot September 1830 zgne opleiding als kweekeliug bü de garnizoenen te Ypereu en Meenen en werd hg by miniiteriSele beschikking an 11 October 1830 belatt met de function tan ofScier van gezondheid 8e kl Deo 25 Joni 1847 werd den heer Vinkhugsen op zgn verzoek eervol ontslag verleend in den rang van officier van gezondheid 2e kL met vergunning om de uniform aan zgu rang verbonden te blgven dragen en den 15en September 1851 werd hem hem het distinctief Ie klaase toegekend Tgdens zgne militaire loopbaan diende Vinkhnyzen in 1831 32 op de Citadel van Antwerpen van 1833 34 nam hg deel aan den veldtocht van het mobiele leger na den 2n Februari 1883 eervol vermeld te agn als verdediger van de Citadel Den 4en Februari 1847 wa den heer Vinkhngzen vergnnning verleend de examina aan eene der hoogescholen van het rgk af Ie leggen all docter in de genees en heelkunde en als loodanig promoveerde hg aan de hoogeschool te Leiden Doch reed van 1830 vsn zgn zeventienjarigen leeftgd dagteekende Viokhugzeu s praoIgk later sedert 1847 in Den Haag in de bnrger maatscbappg met zooveel eer en voldoening voortgezet In dat lange tijdsverloop van 62 jaar mocht de uitnemende medicus zich het onbepaalde vertrouwen verwerven van de leden der koniiiklgke familie en in het bgzonder van Koning Willem III die zgne adviezen op hoogen prgs stelde en wien hg tot s Vorsten laatste levensdagen met onwankelbare verr knochtheid bgstond Aan de oprichting van de Bronovo stichting nam dr Vinkhugzen een ruim aandeel Zgne menschenliefde evenaarde zgne paenschenkennis en zgne begaafdhoden werden hooggeschat door collega s en patiënten Tallooze ondencheidingen vielen hem ten deel en bg feeat lgke gelegenheden werd bg herhasldelgk Dr Vinkhugzen laat aan zgne zonen rieraden celven van de msatschappg van da wetenschap van Hr Ma land en zeemacht ook in bet verre Oosten een hooggeëerden Het zgne familiebetrekkingen staart eene iter breede schare van vrienden en vereerders mat diepen weemoed het stoffelijk hulsel na van dan eenvoudigen vriendelgken man den hgrtelgken raadgever den groeten psycholoog den even strengen als h umanen arts den trouwen vaderlander den oprechten en beproefden vnend van Oranje welke dynastie kg onschatbare diensten heeft bewezen van het Vorstenhuis van welks lief en leed hg zoovele jaren van nabg getuige wa den man kortom voor wien de hoogste plichtsbetrachting het reinste ideaal was van wiens geheele persoonIgkbaid leven ern t en levensmoed zielenadel au karakter uitstraalden Bg den heer D M s te Tiel zal met 1 Jan a s en nieuw Tgdschrift het licht tien getiteld Voor onze Jongelui t Bet is een uitspanningsleotuur in de drie moderne talen onder redactie der hh S F Kleinbentink en A van Dissel Het ons gezonden proefnummer ziet er net en behiigigk uit De lectuur is niet te moeilgk en d toch de jongelui animeeren 6 8 S 48 8 40 8 68 8 08 7 8 7 88 7 89 7 48 7 BÖ Oottda Uoerdreoht Nieuwerkerk OapelU Eotterdam Rotterdam Otpelle Nieuwerkerk Uoordraobt Gouda 7 8 5 10 6 10 8 86 8 88 Oudew Wonden Harmslea Ulreoht 10 06 10 65 11 10 6 40 7 59 8 14 8 91 0 10 9JB Gonda Ataiterdam Wp AMt idaa OS Genoegen an nut gaan zoodoende broederlgk te zamen We voorspellen den lir Mgs veel suocee met deze uitgave Het eerste nnmmer is versebenen van De Nederlandsche Htenograaf f Op franco aanvrage zgn gratis nnmmers te bekomen bg den Adviseur van den Bond voor Ned Stenografen Haarlemmerstraat 237a te Leiden De moord teOsch voor de Rechtbank Behalve da 68 getuigen k charge waren gisteren nog decharge gedagvaard Antoon den Brok te Berchem Jan Scheepers te Os Antoon van Veghel id Theodoor van Berkum te Kleef en Adrianus Driesen te Megen Uit het getuigenverhoor bleek dat een aantal lieden on den bedoelden Zondagavond de schoten hadden gehoord enkelen hadden ook kort vóór dien tgd personen in den omtrek van den Eikenboomgaard gezien doch herkenningen of bepaalde aanwgzingen werden door het meerendeel hunner niet gedaan De voornaamste getuige Adrianus van Qalen die mede voorloopig in hechtenis is geweest was volgen zgne verklaring in den vooravond van dien dag bg zekeren De Vos die een heel eind buiten het dorp woonl geweest alwaar by den len beklaagde Gysbertos van Gelderen ontmoette die hem vroeg of hy ook op den Heuvel kwam waarop hy zoo gezegd hebben al8 ik geroepen word ga ik mee Volgens zeggen vau De Vos tegen hem zouden de De Bies er ook komen Naar zgne verklaring had Van Gelderon ham medegedeeld dat hg daags te voren te vergeefs op den wachtmeester had geloerd en dat deze zich tegen hem had nitgelal n als ware Heekman de oorzaak dat hg Van Gelderen by den Heer Van Leeuwen uit het werk was geraakt Des avonds te ongeveer 9 uur kwam hg bg De Bruin op den Heuvel en trof tegen 10 uur ongeveer Van Gelderen de De Bie s en A van Berkum aan den Eiketfboomgaard Later nit elkaar gegaan zgnde trof hij Van Gelderen weer aan in het bezit van een geweer Deze vroeg hem weg te gaan doch eerst om half twaalf is hg Van Galen over den Heuvel naar hoie terngg eerd op welken weg hg achter het stadhuis den wachtmeester ontmoette Hg zag niet welken weg dezen insloeg doch hoorde kort bg huis gekomen drie schoten Volgens getuige zag hg acht dagen te voren Van Gelderen in gezelschap van de De Bie s eerstgenoemde met een geweeriju twee stukken bij zich om het heter te kannen verbergen z zeiden toen op den wachtmeester uit te gaan om zoo te beletten dat De Bie die den vol genden dag in de zaak Potgieter als getuige moest dienen niet in de gevangenis zou komeA waartoe Heekman moest nit den weg geruimd worden Na den moord zou Van Geldernl hem hebben medegedeeld dat de wachtmeesi ter twee schoten en hg een schot ontvangen had Van dit laatste getuigden de hoeren Van der Stok en Carpentier belden officieren van gezondheid te s Hertogenbosch de laatste thans te Delft dat Van Gelderen een litteeken aan zgn voet had dat door een schot zou kunnen veroorzaakt zgn Verschillende getuigen deden nog Verklaringen waaruit bleek dat er reeds langen tgd een complot bestond dat des wachtmeesters dood beoogde Te ongeveer 5 uur werd de zitting geschorst om tegen 7 te worden voortgezet Een tnlrjjk publiek vooral uit Os woonde de terechtzitting hg Men schrgft uit Rozendaal N B Zelden is alhier een begrafenis zoo indrukwekkend geweest als die van den zoo ongelukkig om het leven gekomen h r Luykx De beide Koninkl harmoniën al de autoriteiten en deftige ingezetenen namen deel aan den stoet Op weg naar het kerkhof werd door de harmoniSn trenrmnziek uitgevoerd Door den Burgemeester werd aan de geopende groeve een gevoelvolle toespraak aan de nagedachtenii van den algemeen geachten overledene gewgd 10 6S il OS U O U 16 11 88 18 88 9 61 7 47 7 46 8 b7 8 18 lO S lO U Miss Moud Gonne de jonge lersche pa triotte die Kiiropa doorreist om het bekl Naar wj vernemeii zallaDdawataontwerpea tot Teri eteriDg van de heffing van invoerreehtita o a bevatten de afschaffing van 10 pOt bypassing by eventueele benadering Ook zal aan de ambtenaren de bevo heid gegeven worden om wanneer de aard der goaderea of bQxondere omstandigheden niet toelatea de benadering nit t spreken de beoordeeling van de juistheid der aangaven waarde te brengen voor een daartoe t benoemen commissie De strafbepaling betreffende de verzwgging van de hoeveelheid der goederen zal gewgzi worden Tot dusver liep men gevaar van straf wanneer men V ran het gewicht of maat verzweeg in het ontwerp is deze bepaling gewijzigd in dien geest dat men vrg van straf is wanneer het verschil minder dan Vio b ligt het verschil tusschen V en 7io i een boete verschuldigd van driemaal het invoerrecht by hooger percentage stygt de boete tot tienmaal het invoerrecht Hedenavond treedt Miss Goune te Leiden Ëenige maanden geleden besloten de dames E C Knappert te Leiden en J ter Meuleu te Amsterdam tot een proefneming om te voorzien in de behoefte aan onderhoudende en goede novelltstiache lectuur voor meisjes uit de arbeiderskringeo en zg hefabeo tot dusrer drie geschriftjea het licht doen zien Doch al was de uitslag niet geheel ontmoedigend aan hare verwachting beantwoord heeft by niet bet getal verkochte exemplaren is betrekkelgk gering gebleven wat zij zeker niet ten onrechte hieraan toeschrgven dat op de uitgave niet in genoegzame mate de aandacht gevestigd was Daarom veroorloven zg zich uu een beroep te doeu op medewerking in de onderstelling dat velen zich met haar veibigden zouden indien meisjes uit de arbeiderskringap in stede van de lectuur die maar at te vaak in die kringen wordt aangetroffen boeken ter hand namen welke gezond voedsel geven aan hoofd en hart De prgs is zoo laag mogelgk gesteld zóo dat hij eenigszins belangrgk debiet de kosten worden gedekt nl op 10 cent per stuk doch bg twee of meer tientallen 8 cent per exemplaar dus inderdaad niet te hoog Belangstellenden die tot verspreiding willen medewerken hebben zich met hunne bestellingen te wenden tot Mej ter Meulen Heerengracht 252 Amsterdam Het nummer dat wg ter inzage kregen Grootjes geschiedenis c is een lief verhaaltje dat zeker ieder met genoegen zal lezen wiens smaak niet gaat naar roof en moordhiatories lotgevalten van juffers die zich doodt aaren in een toren en soortgelgke romantiek van verdacht allooi Zooals bekend is bi den aanleg van een station Baarn over Amersfoort De neer daartoe reeds de com de Prov Staten vau gemeentebestoren en gemeente Soest had concessionaris gedurem van 1000 toetekeni spoedig met den aanlej dien niet de concessioi nare Naar wy vernemen de concessie verleend maker van Nienwerifl van alle plannen voorstelt in den loop vi tramplannen ter uiliVO itondeu er plannen voor jaarden tram weg van het istdijk en Soest naar P J M Stevens had issiën van de regeering trecht de verschillende M de Regentes De Ibovendien besloten den e 15 jaren eene subsidie en Yaarschyn yk zou zgn aangevangen injaris plotseling overleden eeft de regeering thans n den heer P J Raagmstel die in bet bezit en teekeningen en zich n het volgende jaar de ing te brengen Hbl Twee Amerikaansche physiologen prof Nichols en prof Browne hebbeu onlangs onderzoekingen gedaan met betrekking tot den reukzin bij mannen en vrouwen Zg kozen voor huu doel sterk riekende stoffen sooals nagelolie knoflook extract blauwzutir citroenextract enz Van elk dezer stoffen namen zg eene zekere hoeveelheid mengden dezen met water en deden het mengsel in eene flesch die zy van eeue stop voorzagen Vervolgens namen zg eenige andere flesschen van welke de eerste 1 deel van het eonte mengsel op 1 deel water de twoedó 1 deel van het tweede mengsel op 1 deel water bevatte enz 38 vrouwen en 44 mannen allen jong en gezond werden uitgekozen Zg moesten den inhoud der flesschen door hun reukzin bepalen en de flesschen naar hunne inhoud rangschikken Uit dezen wedatrgd traden d mannen ala overwinnaars te voor schgn De vrouwen konden blauwzunr niet ontdekken als de oplossing zwakker was dan 1 deel op 20 000 deelen water De meesU mannen konden deie stof nog ontdekken in eene oplosaing van 1 op 100 000 De genomen proeven deden zien dat de reukzin van de mannen over hut geheel tweemaal zoo scherp was ala dio van de vrouwen 7 10 10 48 11 08 II 8B 8 88 0 40 S 47 9 64 lO l 10 10 6 66 e os fl lO 6 17 6 86 11 08 U M 7 07 8 10 7 17 7 84 7 81 7 87 8 80 ÜS 7 80 1 46 1 66 9 09 8 09 8 16 6 86 4 46 4 66 6 08 6 09 5 16 8 80 9 60 8 48 19 40 8 15 8 48 3 10 4 08 4 40 5 15 6 56 D EN R AA Q QOU U A 4 48 6 Hage 6 48 7 807 439 98 9 4610 1411 88 is 151 88 9 16 8 45 8 43 4 1S 4 48 6 81 7 8 05 9 36 10 90 7 06 7 11 7 80 7 96 7 31 1 44 1 40 1 68 8 04 8 00 9 45 10 88 Voorb 6 54 N dL d6 69 Z Zegw6 08 0 H g Bl Kr 6 14 f Ze M 6 10 Gouda 6 30 7 50 8 13 O e 6 09 9 54 10 41 10 16 10 69 18 0319 468 90 8 46 8 15 4 18 4 48 6 80 6 51 7 48 8 36 10 08 D T R K C H T G O D D A 8 00 8 60 10 07 10 64 0 04 9 1010 88 0 0 18 8 41 9 38 10 40 11 86 Utrecht 6 33 7 60 9 0 63 11 34 18 03 19 60 8 10 8 59 4 48 6 36 7 48 Harmelen 6 47 8 03 0 10 09 18 19 8 94 4 06 4 66 Woerisn 6 63 8 10 10 16 18 86 4 18 Oudêwater 7 07 8 19 10 94 18 48 g r 4 84 w Gouda 7 80 8 38 0 84 10 87 19 06 18 55 1 88 3 60 4 87 6 80 7 08 8 80 AM8TERDA M O O U D A 4 10 7 88 4 85 7 40 8 68 8 88 9 47 10 08 11 08 A mBteidamC 3 7 55 9 40 ll io 11 87 8 40 4 10 ABSteidam Wp 6 60 8 10 9 65 U 96 11 49 8 66 4 88 Gouda 7J0 8 88 10 44 18 16 18 66 8 60 8 80 Donderdag laat vonden eenige oWtieagenten onder een brug bg den Victor boulerard te Fargg eene vrouw van toascheu de 75 en 80 jaar bewostelooe Bygebracht iverklaarde zg drie dagen zonder voedsel of dak te hebben rondgezworven en met vier W op zak te voe naar de hoofdstad gekomen tr zyn nit Prémery in het departement Niévre een afstand van 266 kilomater om de Russen te zien Men had veel moeite om haar te doen gelooven dat dezen lang weg waren Donderdag werd het in Gibraltar bekend dat een Spanjaard die daar het beroep van kapper uitoefent een brief had geschreven aan het blad EI Paisc te Madrid waarin hg zich op alles behalve vleiende wgze over de inwoners der Britsche vesting uitliet Hg verhaalde welke aartsamokkelaars zg waren en dat zg ook de Mooren van bet Kifl van wannen voorsagen Het bekend worden van dat Bchrgven verwekte een storm van verontwaardiging s Avonds verzamelde zich voor de woning des kappers eene volksmenigte die alles in yn huis kort en kleiu sloeg en het weldra in een onbewoonbaren toestand had herschapen Vervolgens wilde men den kapper naar Amerikaansche wijze zonder vorm van procee ophangen en dit zou zeker geschied zijn indien de politie niet in groofcen getale ware aangerukt en den Spanjaard met zich had genomen In het hoofdkwartier werd hem een ouderkomen verleend Het programmader internationale sportteutoonstelting welke in de maand Februari e k in het Paleis voor Volksvlgtc te Arasterdam wordt gehouden bestaat uit de volgende 9 groepen I Rgsport II Jacht en schietsport III Wielersport IV Watersport V Athletiich en kleine sport VI Visschenj VII Sneeuwgs en bergsport VIII Photographic IX Voorwerpen die betrekking hebben op sport Het uitvoerend comité richt zich tot alle natiën en hoopt dat zoowel de tairgkheid als de uitmuntendheid der inzendingen er toe zullen bydr en om te Amsterdam eeue vol ledige verzameling van t portartikelen te vereenigen in welke hst publiek zeer veel belang zal stellen Een der veroordeelden in het schandaalproces te Hannover ritmeester Meyeriock heeft zich in de gevangenis opgehangen Men verneemt dat de meeste officieren die by het proces betrokken zijn ontslag zullen krggen De keizer heeft een kabinetsorder tot de officieren gericht waarin strenge straf wordl bedreigd tegen ieder die aan hazardspel deelneemt Nadere berichten over de ramp te Santander melden dat het aantal dooden geschat wordt op eCK De kapitein van de Cabo Machicaco is gered mg zal zich waarechgnlgk te verantwoorden hel ben over de aanwezigheid van zulk een groOte hoeveelheid dynamiet aan boord van het scbi In Februari van dit jaar ontving de heerGuiMot een bekend natuurkenuer op de PlaceSftiniMichel te Parga uit Fernambuco eepkrabbciMpin Het beest was twee jaar oud en h aorgde dat bet zooveel mogelgk eeneinstallatie kreeg dia bet de gevangenschapkon doen verdr en Tot Mei moest het Braziliwh dier bij de kachel biyven en mocht alleen bg vrg hooge temperatnnr even buiten komen in de zon Na dien tgd leefde bet in de buitenlucht en atraatjongens en voorhggangers zagen het met genot zgn dagelijksche maaltyden nemen die uit kikvorschen sprinkhanen of kippenvloescb bestonden Omtrent het monsterachtige gedierte geeft de heer GuUlot de volgende inlichtingen Soms worden ze 20 a 30 centimeters groot ze leven in boiwchen of spleten van ravguen hun web is stevig genoeg om kleine vogels en zelfs kleine dieren als nlnizen tegen te houden die zg spoedig verslinden In Brazilië beweert men dat de wonden die zg met hun krabachtige klauwen toebrengen vergiftig genoeg zgn om den dood te veroorzaken daar ze er daarenboven afschnwelgk uitzien blgft de inbooriing op een eerbiedigen ufatand Een soort van krabbenspin graaft ïn den grond zoo iets als een cel die zg naar verkiezing met haar draden opent en afsluit en waarin zy haar eieren en jongen bergt In Juni begon de heer Gnillot zich over zgn monster ongerust te maken het vel werd glanslooB en eudachtïg de baren waren afgesleten de klenr werd rood en er kwamen spleten in Op 10 Juni wilde het beest niet meer eten maar daarentegen dronk het iederendag tot 18 Augustus een vgfde liter water Onder den invloed van al dat drinken zwol het achteriyf van het dier merkbaar op Eindelgk 21 Angustus bleek het waartoe dat alles gediend had de krabbenspin was van haid verwisseld Het vele water had gediend om de vroegere huid te doen zwellen Toen deze hnid eer een schaal deze spin is bgna een schaaldier op het punt was te barsten werd het beest bew iugloos men zou meenen dat het dood was i an merkt men dat de linker voorpoot zich verdubbeld heeft dan de rechter vervolgens barst het bovenstuk van het kopharnas langs de kanten en schuift af als een deksel het bovengedeelte van het nchterlgf gaat mee auceessievelgk volgen de kaken de graten en de rest Twaalf uren nadat de vervelling bronnen is ziet de beschouwer in plaats van betonde rossige versieten dier een prachtige fluweelzwarte spin jong en glanzend en daar naast li t aid een ander beest de afgelegde kleeding De operatie schgnt pgniyk te zgn want het dier blijft nog lang stil de haid is week en gevoelig eerst na drie of vier dagen wordt de nieuwe schaal hard eu de spin b int weer op jacht te gaan en te eten Ongelnkkig ia kort na deze zwelling een gruote verandering van temperatuur gekomen of misschien heeft er iets ontbroken aan de hygiënische maatregelen die de spin in den natuurstaat neemt althans op 1 September is zg gestorven Een groot aantal geleerden en entomologen zgn bj df u heer Guillot het lijk komen zien Op de laatste veemarkt te Naarden gehouden den bedroeg de aanvoer één koe Prov Staten van Z Holland De nnjaasvergadering van de Staten werd gisteren geopend met eene rede van den voorzitter waarin hulde werd gebracht aan de n dftchtenia der overledeu medoleden Nortier en Smita van Nieuwerkerk Verschillende ingekomen stukken warden overgel d en enkele voorstellen commissariaal gemaakt Ten opzichte van het voorstel van de meerderheid van Ged Staten tot intrekking van de besluiten omtren t de verbetering en bet in beheer nemen van tiet vaarwater tnsschen den Hollaodacben IJael en de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder stelde de voorzitter voor deze zaak te verzenden naar de afdoelingen Mede namens de heeren Stuiteren Crenade Jongh stelde de hoer De Bie daart enover voor dit punt in handen te stellen van een speciale commissie op grond dat lo de voorstellen betreflende de krankzionigengesticbteu na in Juli 1891 in de afdeelingen te zijn behandeld ten slottQ toch in banden zijn gesteld van een speciale commissie 2o een speciale commissie beter dan de afdeelingen alle gegevens détails en adressen kuu nagaan 3o in 1887 voor dezelfde zaak een speciale commisalè werd benoemd en in 1892 gelgke commissie om te rapporteeren over de aan Gouda te ver leenen schadeloosstelliDg bg opheffing der watertollen De verzending naar een com raiasie werd door den voorzitter om verschillende redenen ontraden in overleg met de meerderheid van Ged Staten t Betreft hier een zuivere financieele quaeatie en geen zaak van technischen aard richting hoogte van bruten enz die raed vroeger is behandeld De vraag in boever de belastingschuldigen kunnen worden belast met een zoo groote uitgaaf als de uitvoering van het geheele werk zal vorderen met het oog op het daarvan te verkrggen nut behoorde by de afdeelingen alwaar een degelgk en neutraal onderzoek uit een financieel oogpunt beter op zgn plaats is dan bg een commissie die hoe ook samengesteld de schgn van partgdigheid moeilgk kan ontgaan Aan den heer van Dunel die vroeg of niel met het afdeelingsonderzoek het gevoelen eener commissie kon worden gevra d antwoordde de voorzitter dat indien de afdeelingen daartoe adviseerden zulks alsnog kon geschieden Maar de heer Serct verklaarde zich tegen verzending naar een commissie hoofdzakelijk oipdat bg van een behandeliug in de sectiën meer belangstelling voor de zaak verwacht omdat hg beaamde dat voor een louter financieele quaeatie ala deze een commissie niet ttoodig is en ook omdat ruimschoots de gegevens voorhanden zgn om het voorstel te bezien Het feit hit vgftien adressen die geen nieuw licht geven zy ingekomen was voor hem geen voldoende reden voor renvooi aan een commissie die evenmin noodig was tot voorlichting der jongere leden Ala mederoorsteller ondersteunde de heer Crena de Jongh de opdracht van een onderzoek aan een commiasie Volgens het reglement waa dit regel en sectie onderzoek uitzondering Z i geldt t hier meer dan een zuivere financieele quaeatie want de Staten hebben te beoordeeleo of het belang voor de ingezetenen en speciaal voor de scheepvaart in verhouding staat tot de uitgaven een vraag die niet gemakkelgk is op te lossen door de vergadering der afdeelingen Bovendien vgo tal van inlichtingen noodig omtrent de bruggen en coupnrea die de hoofdingenieur beter kan geven in een commissie dan aan 6 afdeelinge i die tegelgk vrrgaderen En vooral zullen nadere inlichtingen noodig zgn ten opzichte van de verhouding van het scheepvaartkan aal tot het Merwedekanaal en van deu invloed welken de tolvrgheid op dat kanaal zal hebben tegenovrr den zwaar drukkenden last in Gouda Ook de in het voorstel van Ged Staten vermelde cgfera behoefden nadere toelichting Met het oog op de ervaring die hn had 0 aau van het nut van rappoij fÉmommissiën ondersteunde hy het voorstel tot verzending naar de commissie De voorzitter bracht hierop zgn voorstel om de zaak te verzenden naar de afdeelingen in stemming De uitslag was dat het werd verworpen met 38 tegen 37 stemmen Aangezien de vergadering de bewering der oofflmi8si t niet aan zich wenscbte te houden benoemde de voorzitter tot leden dier commissie de hh Van Bouweninge Van Bergen Ijzendoorn Boonzajer Conrad Dnijnstee DeMonchy Seret Vao Royen en De la Bussecour Caan Aan die comniisaie werden tevens ver onden alle adresaeu op deze zaak betrekking hebbende Des middags vei aderdeu de afdeelingen en de volgende openbare vergadering ter behandeling van de onderwerpen waarover de commiaaiën rapport hebben uitgebracht en de overige aan de orde gestelde punten ia bepaald op Dinsdag 21 November Boltenlandsch Overzicht Tot nu toe is van 427 verkiezingen voor den Prui iacben Landdag de uitslag bekt nd Gekozen zgn 149 conservatieven 57 vrgcon servatieveo 88 nat liberalen 89 vau het centrum 14 van de vrg iinttige Volkspiirtg inclusief Bcrlgn f van de vrijziouiKe vereeniging 2 Denen 18 Polen 2 van deu Buud der fjandmrte c 1 Welf terwgi van één verkiezing de uitslag onbepaald eu in drie districton de uitslag nog onbekend is De anti semiet SUicker i i in Minden gekozen De kolencrisis in Engeland duurt voort want de conftfreutie van Zaterdag in bet Westminster Palaae Hotel waarvan men zich zooveel goeda meende te mogen beloven heeft alweder tot uieta geleid IV patroons opperden de aanstelliug van eeue Verzoeuiugi comuissie en deden verder het voorstel dat in afwachting van do door deze commissie te geven bealecliting het bedrag der 15 pet Ifonsvermindering zgnde hot bedrag waarover het geschil thans loopt zou gestort worden in eene bank om ten slotte overeenkomstig de uitspraak der commisijio bovenbedoeld te worden uitbetaald aan de werklieden óf te worden teruggegevQu aan de patroons Dit voorstel kon evenwel hg de vertegenwoordigers der mguwerkera geene goedkeuring vinden En aan den anderen kant verwerpen de patroons een voorstel tot het voorloopig doen hervatten van het werk tegen het oude loon en tot het benoemen van eeue commissie die te beslissen zou hebben hoeveel het loon zot moeteu bedragen na l April 1894 Op ee laatste voorstel van de patroons om de geheele zaak aan een arhitr e te onderwerpen werd geantwoord dat de vertegenwoordigers def mgnwerkers tot hot in overwegiog nemen daarvan niet gemachtigd waren Aldus ging men uiteen Te Brussel zal den 19en Novembitr ecu interessante proef worden genomen met oen proiiortioneele verkiezing Men herinnert zich dat tgdens de grondwetaherzieniug in België de BrusseUche progressisten een referendum over de uitbreiding van het kiesrecht orgauiseerden Met geestdrift werd dit plan door de bevolking der Belgische hoofdstad ontvangen den 26en Febrnari kwamen 60000 burgers ter stembus en 56000 van ben verklaarden zich voor het algemeen kiesrecht Thans zal de proef strekken om de invoering van proportioneel e vertegenwoordiging te bevorderen Men zal aautoonen dat zulk een kieastelsel aan alle partgeu naar verhouding van haar sterkte vertegenwoordiging in de Kamers in de provinciale raden en in de gemeentera den zal verschaffen Bekende staatslieden zoowel uit de rgen der cleHcalen en gematigd liberalen als uit die der radicalen en socialisten hebben besloten bg de verkiezing te Brussel dit stelsel te volgen en daarmede de uitvoerbaarheid er van practisch te bewgzen Om de bnrgers van Brussel tot deelneming aan de stemming op te wekken zuilen den lOen en den I7en November groote meetings worden gehouden waarin de leidera der beweging de beteekenis en bet gevolg van bet proportioneele kiesrecht uiteen zullen zetten De uitsluiting der bedeelden van het kiesrecht kan In J lgië als geheel van de baan beschouwd worden De regeering zal bg de sterke oppositie die er zoowel door de rechterals door de linkerzgde tegen getoond werd die uitsluiting niet kunnen handhaven Eu in de volgende zitting van de commissie zal worden teruggekeerd tot bet oorspronkelgk ontwerp dat tot geen protesten aanleiding had gegeven en voor iedereen aannemelgk scheen De belangrgke vrgzinnige hervorming tn Hougarye waartoe keizer Franz Jozef zgn stem gaf komt waarscbgnigk heden in het Hongaarsche Huis van Afgevaardigden in behandeling Het is het wetsontwerp tot invoering van den burgerlgken stand dat hoopt men de hopelooze dooreenwarring van kerkeiyke en burgerigke administratie by huwelgken en geboorten zal ontrafelen In zoover komt het overeen met het wetsontwerp tot instelling van ge meenteraden dat gisteren door het Engelsche Lagerhuis in tweede lezing is aangenomen en waarbg aan de bemoeiingen der kerk in het bestuur der gemeenten een eind wordt gemaakt Het Hongaarsche Lagerhuis zal zich tegen het ontwerp tot invoering vaq den burgerlgken stand niet verzetten Tegenstand wacht den minister president Wekerle eerst als het ontwerp in het Huis der Magnaten komt met den steun des keizers acht men zyn positie zeer vast Dat is niet zoo met deu Italiaansche miniiterpresident Giolitti hoewel dese naar men zegt konings steun bezit Het ministerie kan in Kgn tegen woord igen vorm niet blgven De hevige aanvallen die gericht werden tegen de financiee e hervormingsplannen onlangs door den heer Giolitti ontwikkeld zgn meer dan het gewone verzet tegen verhooging der belastingen ze zgn on tegen ze j lgk op het ministerie zelf befloeld Ik beu overtuigd schrgft de corresp mdent der Times te Rome dat niets beters kan worden voorgesteld dan de weg door het u inisterie aangewezen c Maar de voornaamste leiders der oppositie achten s volks onwetenheid belastiogschuwbeid en VeranderrIgkheid gelukkige paden naar eigen macht Waarschgnlgk zal de minister president Giolitti voor den heer Zanardelli gewezen minister van financiën plaati moeten maken Wellicht ook komt de heer Orispi na 2jaren afzondering wefiT op bet staatstooneel daar de openbare n eening zonder onderscheid van partg thans vooral op zgn terogkeer als vertegenwooidiger v een krachtig bewind aandringt Het by den Duitschen Bondsraad ingediende wetsontwerp betreffende tabaksbelasting bepaalt het invoerrecht voor onbewerkte tabak op 40 M sigaren 400 M aigaretten 500 M eu voor andere tabaksfabrikaten op 250 M per 100 KG De binnenlandschfl belasting op sigaren on sigareiten is 33 s pCt die op rooktabak 66 8 pOt pruim en snuiftabak 33V pCt van den factuurprgs De buitengewone belasting te heffen van de voorraden die hg inwerkingtreding der wm voorhanden züu bedraagt voor sigaren 8 BI sigaretten 3 M per duizend voor prnimtab k88 M snuiftftbak 39 M rooktabak 31 M per 100 KG De ontwerpzegelwet verdubbelt het waardezegel voor bionenlaudsche rente en obligatiën voor huttenlandscbe wordt het verdrievoudigd Het zegel voor zaken van koop en verkoop dua de eigenlgke beursbelasting wordt in het algemeen verdubbeld Het Huis van Volksvert enwoordigers in de Vereenigde Staten ia het na lang praten eens geworden over de voorbereidende werkzaamheden tot herziening van het tarief dïe ia de volgende in December t openen attiing aan de orde moet komen Zoodra de betrokken commissie met haar ontwerp gereed is zal dit tgdtg worden openbaar gemaakt opdat ook de Tepublikeinsche minderheid er behoorIgk kennis van zal kunnen nemen Kantongerecht te Gouda Zitting vau Woeosdog 8 November 1893 Da volgende personen zyn veroordeeld fvegeus Loopen over een afgesloten poorweg overweg A K te Ouderkerk a d IJsel tot 3 of 2 dogen hecbtenifl Ie Openbare dronbennchap 2o buiten openbare waterbakken verrichten van datgene waarvoor die inriohtingen bestemd z n N van der M te Wp aan Zee tot 2 geldboeten van 1 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Visscberyovertredingen C H I zn en C H Jan te Stolwyk ieder tot 3 of 2 dagen hechtenis S B te Iteeuwgk tot 4 geldboeten van ƒ 1 of 1 dag hechtenis voor elke boete Jachtover treding T M 1 F te Bleuwijk tot 2 geldboeten van 5 of S dagen hechtenis voor elke boete IM den winkel voorhanden hebben van surrogaat van boter zonder dat dit op de ivaar vermeld stond P O den B te Oonda Lange Groenendaal tot 3 of 3 dagen hechtenis Harder dan stapvoets rgden in dan Korten Orceneodaal A L te Waddiniveen tot 0 50 of 1 dog hechtenis Onbeheerd laten staan van trekdieren T S te Haastrecht en F A te Oonda Jaagpad tot f 3 of 2 dagen hechtenis Verwekken van rumoer waardoor de r achtroht kan worden verstoord P K te Gouda Achter de Vischmiirkt tot 2 of 2 dagen hechtenis Op den openbaren weg bg ucb heh an vu een wapen C T te Waddiniveen tot 3 of $ dagen hechtenis Openbaren dronkenschap gepleegd bg Se her F K te Gouda Lange Dwarsstraat tot 2 weken hechtenis eu tot plaatsing in eene Rykswerkinrichting gednrende 3 maanden Openbaren dronkenschap C V te Nieuwerkerk a J IJssel Korttnoord tot 2 geldboeten van 2 of 2 dagen voor eUe boete