Goudsche Courant, donderdag 9 november 1893

I o 6I9T Vrijdag 10 November J803 3Sste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTi tiN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Cijnten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd p van der W J B J van der V H V W K en W K alien zonder bekende woonplaats P F te Strgeo J O te a Qraveohage D H ie Rotterdam I IJ Jaagpad M ran E Keizerstraat A B S Vest J A U KarnemelkBtoot P J S Keizerstraat te Gooda ieder tot l of 2 dagen hechtenis Allen zyn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar h lijf dwang van 1 dag WINTEBnMBSCnomN voor Heeren Dames en Kinderen A van OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam 7 NOVEMBER Vor kn islotkoan NlDlELAKD Oert Ned W 8 8 Vi 8i dito dito dito 9e ii dito dito dito S i 101 lOOi u HoHSA Obl Ooildl 1881 83 4 90 ITAUI lMohrg iDg 1868 81 8 13 W üoSTimt Obl in papior 1868 S 76Vi 76 dito inïilver 1868 t 75 75 PoMBOil Oblij met ticket 8 1 1 dito dito 8 l Vi RliiUNS übl Oo t ie Serie 6 ei dito Osooni 1880 4 ny ditobijBothi 1889 4 4l i dito bij Hope 1889 90 4 98 ditoincoud Ieen 1688 6 96I dito dito dito 1884 5 lOO Vi Spanje Perpot lohuld 1881 4 B6 ïuwnu Gepr Con leen 1890 4 76 Oeo leeuing lerie D il i Geo leeniDK lerie C SS s Zuid Ai ii Hep Kto ï obl 1892 6 10S Mmioo Obl Buit Soh 1890 6 60 ViNEZtiELA Obl 4 onbep 1881 86 AmtBlDAM Obligatien 1861 S 97 ROTTIKDAK Btod leen 1886 S t 98 N D N Afr rafcdeli aand 96 Ar id b Tab i if Certiüoaten iSO Deu MaatMbUfpy dito Arnh Hypotboekb pandbr 4 lOOi Cult M j der Vor t nl aand 81 Gr Hypolbeekb pandbr 4 100 Nederlandiohe bank aand 205 Ned Handelmaataob dito 140 g N W k Pac Hyp b pandbr 6 87 88 Roti Hypotheekb pandbr 4 101 Utr Hypotbeekb dito 4 100 OpsTBNK Ooat Hong bank aand 138 RuBl Hypotbeokbank pandb 4 96 AmEkika Equit bypoth paudb 5 3 n 91 16 9 118 99V 48 128 121 56 65 98 ISl 101 108 68 0 101 v 180 IJBV 10 98 49 87V 14 101 78 107 100 83 50 10 169 106 1057 100 99 111 114 10 47 49 121 86 Maxw L O Pr tien eert 6 Kei Holl IJ 8poorw JI aand Mij tol Eipl St 8pw aand Nad Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1691 dito 5 lTAUE S K ornl 1887 89 A Bobl 8 Zuid Ital Spwrny A H obl 8 POJ EN Warschau Weanen annd 4 Ko L Or Emi Spw Mij aand Baltiioba dito aand 69 90 Faston dito aand 6 iMog Uombr dito aand 5 Kurak Ch AlowBp kap aaod 5 lioaowo Sawait Sp Mij oblig 6Orel Vitebsk dito oblig 6 ZnidWest dito aand 5 dito dito oblig 4 10 48J AHlEiEA Caot Pac Sp Mij obl 6 Ctio k Nortb W pr 0 t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Bpm oert r a Illinois üeotral obl in goud 4 Louisv k NaihvilleCert v aand Meiioo N Spw Mij lehyp o 6 Hias Kansa r 4 pot pref aand N York Ontario West aand dito Penni Obio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn k Manit obl 7 Uu Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col 1 hyp 0 6 Oaiiada Can South Cert T aand Vbn 0 Rail k Nav le h d o 0 Amsterd Omnibus M j aand Rotterd Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 8 9tad Rotterdam aand 8 BlLoiE Stall Antworpenl887 S i Siad Bruasal 1886 iVi UoNs Tbeias Begullr Qesellsch 4 OosTBHR Staataleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Span Stad Madrid 8 1868 Ned Ver Boa Hyp Spobl ocrl B Nov SBi WatergetUden Hoog Laag Hoog Laag Honden 9 6 U7 8 82 6 88 8 48 Trgdag 0 6 89 8 04 6 BB 3 8Q bterd 11 IB S 87 7 97 S 68 Zond 18 48 4 08 8 01 4 86 Maand IS 19 4 44 8 88 B 03 Uinsd 14 38 6 83 9 80 6 46 Woenid IB 48 6 07 10 10 6 SB SpringtU 10 ea 26 Nov Maan Zon No Opg A Onderg A OPK Dnderg 8 88 4 01 1 Nor 6 88 4 89 10 9 44 4 85 7 7 09 4 18 11 10 64 B 10 18 7 20 4 U8 1 11 51 6 68 S A 7 01 14 1 07 8 13 15 1 80 9 87 Gouda Snelperadruk van A Bewevan k ZooK ADVEI TENTICN Voor do ile bewijzeu vnu deoliicming ontvangen bg het overiyjeo van huonea geliefden Vader en Behuwdvnder den lieer P BRONS MIDpBi betuigen de Kinderen en Behnwdkinderen hunnen hartelyken dank OoUDA 7 Nov De aangekondigde VERGADERING der GOVDSCHE MEBBWdCHT ml avond 8 uur Tvorden gehouden umEH mmn 40 ton nitatekend onderhouden Ook genegen met anderen te ruilen Brieven fr onder No 2295 aan het Bareaa dezer Coarant OpenTïaiie Verkooping te GOUDA op DINSDAG 14 NOVEMBER 1893 Êil y les morgens te 9 uren Achter de liJnSSF Vischmarkt naby de Gouwe van Ëeolg ni uw HOUT STEEN MARMER KISTEN en en Aaavna te 10 nreu in bet Lokaal aan de Peperatraat wgk K no 252 van Eene Party NIMÜWE en MEUBELEN en HUISRAAD BEDDENon BEDDEGOED enz Da a te voren op de gewone uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda W J en Lion Blitz TANUAIITSüN NIEDWIi NDIJK24l bU d n Dam Ainsierdain TE CONSÜLTEEBEN iederen WOENSDAG van 2 nor tot en met VRIJDAG 4 uur te Gouda Markt 154 Operatiën op verlangen pynloos Sociëteit E É UIT IE DINSDAG 14 NOV 1893 mmmM te gei en door de Damea JOH VAN KEK WISSEL RoUerdam Piano WILLY JAEGER Leiden Viool CARRY APPU Amiterém Violonool AMANDA EBERLE RoUerdam Zang KntreébiJ Intcckening ƒ 1 00 buiten M A A N V A NG 8 nor Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Gknoeobni brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 2o Abonnementa Tooneelvoorstellin op DONDERDAG den 9 NOVEMBER 1893 de SOCIËTEIT van des avond ZES VVB af mal gesloten n Namens het Bestnnr P HERMAN i Steietarit Oou a 8 November 1893 PEANSCHE STOOMVEEVERIJ Chemische en Zwitsersehe Wassoherij Oebreveteerd door 1 M den Koning der Belgen B Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit roor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Talalkleeden Trüpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitoren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren ent Alle goederen kannen in elkander blyTen en worden onschadeiyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd wo rden AGENT voor Goud en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Mederlandscbe Stoomboot maatschappij üe Stoomschepen aOLLAND kapt J SMIDT en BATAFIEB kapt J 8AUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Uafitscbappy Boompjes 72 te Kollerdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter n Kaag te Londen toriawdter ui f de V cfor aJBron f e Oberlahnsfein èy£nu Tafeldrank Van héJY ninklykef uis derJi ècfer andeAi Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron tè Oberlahlastein ev stigd te Itolterdam Zuidblaak 8 liet i roote aantal zenuwkwa leii van zcouwlioüfdpiijn hF lot de voorargaando kentoolcoiien van apoplexie heraGiiboroerto ia Qog steeds alle middelen door do moiHsclie wetonscimp aangowoiid Kerst aan den nieuwen tjjti komt de eor toe dat zij door het gebruik maken viui den eenvoudigsten weg namolijk langs de huid 9ue phy3iotogi8che ontdekking gedaan hooft die nu houderdo pi oofnamiugen thana ovor de gehuele worelili verbreid is on terw l lU wetoüschappolijke krm n do hoogste bolangatellmg wekt tevane eene with nd blijkt te zijn voor deann zeuiiwkwiden lijdüude monsohhcid Dezo gonooswijze is uitgorondon doii den gewezen Officier van CiezoD lheid Roman Woissmann tö ViUliöfen on berust op de ondervinding ppgpdaiin m eene 50 jinge praktijk Door wasflching van het hoofd eenmaal per dag 1 ifordaQ daartoe gesoliikte stoffea door de huid onmiddellijk aan het zenu gestel medegedeeld Mot de ü geueeswijzo werden werkojyk sbhittorendo resultaten verkreg ïIj eo i j maakte zooveel opgang dat van eou door den yitvinder gesclireven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing bimien kortun tyd reads de 25e ilriik veracJiBneo ia Dit boekjo bevot niot uiloon voor hot groc ïe publiek VBrstaaiibarö verklaringen omtrent bat we en der nieuwere therapie ou do daarmede m h in Janhopige gevallen verkregen uitworlcing maar ook vindt inon daarin iretansoliappelyko veibandolin jen uit de medische bladen die aan dazo gonooswyze gewijd zijn zoomede afaclinft van tal van gotufjtaehriften vaa hooggeplaatste gouoeskiindigon onder welke P Méoière med dr ProfeSSOr aan de polykllnlek te Parijs rne Rougemont 10 Steinjrebrer med dr praktiieerend g eneesheer aan het krankzmnlgen gesticht te Cüarenton SinltStsra li Dr tohn te Stettn örosamDan med dr arrend arts te Jöhlingen DtJP Forestier geneeshe rdirecteur van het hospitaal te Agen Qeheimrath Dr Schering kasteel Qutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheektdireo teur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlijders te Parijs meSt Bonoré 331 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Or Bis aco arrond arts te Zirknitz Obor stabsarzt Jeotil med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hFglöi é et deSanté in Frankrijk on vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is olaan zoogeiiaamdo zenu achtighoid lijden waarvan Je keniockenon zijn chronischehoofdptfn migraine rschele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust on onbehagelijke toraltand vorder allo zieke dieiloor beroerte gelroffeu werden on nog lijden aai de fevolgen il vnn zooals verlamminijen Onvermogen tot spreken zware tongval moelelijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz en rfij die roeda onder goneoakundige behandeling geweeat zijn ranar door Ie b kende middelen als outboudinga eu koudwaterkmir wrijven electriaeeren stoomlooi of zeebiflei geou genezing ot leniging huuner kwaal gevondon hebben en ten slotte zg die vreeS gevoelSn VOOr beroerte en daartoe reilen hebben wegeua vorsehijnaelen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving in hèt hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pi n nnder het voiiphooftt suizing in de ooren het voelen van kriebaling in en het slapen van handen en voeten aan nl deze drie eategorien van zenUWliJderS als ook aan jonge mei aS lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosheid oek aiu gezonde zelfs amp jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reaetie willen voorkoi oa wordt dringend aangeraden aioh höt boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvra ij kOStOlOOB en fraUCO verzonden wordt door I EMAI11H Co Apothekers le Parij O l Eohiquicr 30 Alleen gereohtigd li j rarbraiding dor gonroawyzo vim ROMAN Wli iSSMANi Ouïl Offioiur van f ozondh jid oore lid der Itnliaanscho Saniteits ordo vftu het Witto ljt ruia on letder te iliistenlain door M CLEllIK Co lleiligoweg 42 Eata9 100 acbe ga ttOtterdaiU F E Vilil 84i ITKK KOLFF Apotheker Korto HoofdalUtrecht LOÖHÏ POKTOM Oudogracht bij de Gaardbrug P Qp de jongste hygieniscb tneiKcinale TentoonstdUing te Gent is de WeisemBu neeswiize uoor de medische jurj met de Zilvereu Medaille bekoond KRAEPELIEN A imm Eikèl Cacao AaaJieTfJMJMr B H ficDces en Sckikandigen Bekr met Wen en ZilnmMüDea VoedTaaiD Versterkend en Aangenaam van p ft Het melli gekookt leer an te bevelen Toor dagdUkiek nik by Uuderen xwakke personen en klieracbttge geateUen Het water toebereid is t als geneeakrachtlge drank nititekend bQ diarrhée UV ook voor snigelmgen en kleme kuideren i f echte Klkel Cacao Tan Kracpelien k Holm is aluin Terkrljffbaar Invii ik inlo Imssenvao iiKgr tl ïO Kgi n fO IIO eu x Kgr iifO 80 yoomen V til I tninol ivuitiut ucvenutaaud fabrieksmerk en de handteekening van de filiilk u eii JSF lililEI H MN rii IKIl JI livZEINT Fabrikanten Rraepellftn H olm Zeist Hofleveranciers S DEPRBAfflEDICnfALE LEVERTRAAH J TEN DOESSCHATE te Zwolle Roo gnaitlr bcMrdMld In de asneesk Conrknt en het JPkKrmte WetkkUd door Prof H Wstebs Bbtthtk t Utrooht uabevotoB door nt Oortomi li fii inM houdflod flOMohM wrkrijgbau bU Orma DE LAAT VAN SON Markt Gouda BINNENLAND OOUDA 9 Noiember 1893 Nur iry Teniemen do n zich hier ter itedo Terscheidene geralleo van maznlen voor gelulcliig ran een goedaardig Icarakter Melk no da Qoudiohe Melkinrinhlangs te Qonda welke geregeld iederen dag te Anuter diun onlt aangevoerd hevatte van 12 227a tot I3 O 4 nut stoffen en van2 977otot 3 37 vet bg een gemiddeld soortelijk gewicht vaii 1 0S0 De bij voortdaring geconstateerde oüfer i ÖO zeer gonstig en moet deze melksuort al vetle en volle melk beschouwd worden M t Verv c Gisteren werd van de werf der firma A Kalkman ft Zoon te Kralingscheveer met goei volg te water gelaten het ijzeren rynschiji Gatharina met een laadvermogen van 250 lost en gebouwd voor rekening van den heer J F flensen Az alhier Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelgk vaartuig met een laadvermogen van 351 last te bouwen voor rekening van den heer W V d Heuvel te Doomenbiug De heeieii J H Matler J Cz en 8 De Jong Jz te Haastrecht hebben bedankt als beatannleden der kiesvereeniging Burgerplicht Vooff de vacante betrekking van onderwgm met hoofdakte aan de openbare school te Haastrecht hebben zich zes sollicitanten oangaueU De collecte voor de noodiydende dragers van het Metalen Kruis heeft te Haastrecht f 21 15 opgebracht De begrooting voor 1894 over Hekendorp weid door den Haad vastgesteld aan inkomsten en uitgaven op f 6716 71 Aan het berhalingsonderwgs te Stolwijk wordt deelgenomen door 18 leerlingen aan de le en 14 aan de 2e openbare school Nog nooit was het aantal deelnemers zA6 groot Op Vrgdag i Nor s avonds te 6 nren wérd in bet Heenenlogement te Schoonhoven eene vergadering van de Afd Schoonhoven FSVILLÉTOIM Bij Moeders Lyk 8 Zn WMk tarug eo fluisterde 3til Spits stil hoad I Maar hoe meer zg hem afweerde hoe luider Spits blafte en thaas riep ook haar rader MMfieng als altijü vaaneer hg halfdronkea was IV Wie gaat daar f Wie traagt het hier roorbij ta gttar Z gaf geen antvoonl m vlaohtte en de hond Uafte en aprong en rader strompelde haar na en bad baar met sgne lange beenen spoedig ingehaald Zijj had iHMr doek rerloreo en nu greep hg haar en sleurde haar voort aan hare lange svarta haren Ik ben t vader om Qodsvi laat los I kreet H eo verweerde rich toen h naar beur pak greep Wat heb je daarP Heb je wat gestolen F Keen neen Ik heb t gekregen het hoort tan m j Cteef op I Ik wil niet dat je stoelt Ik ben een eeriyk man Hier roet dat gestolen goed Hg wilde haar alles opeens ontnemen maar dat gelakte niet ZH beet en krabde en verdedigde iedenr stuk van naar kostelgk getohenk met wanhopigen moed Hg moest bat haar uit de handen en uit de tantlm rukken en toen zg zioh aan het laatste wat hg haar ontnemen kon aan den grooten doek vastklemde en in den strgd nederviel toen elaepte hg haar ruw met aioh voort tot hare kraoht en Umatreken van het Nederl Onderw Uenootsohap gehouden Hoofdzakelgk was deze vergadering belegd om te voorzien in 2 vacatures van het hoofdbestuur Voor de Iste vacatnre werden op den heer J Ligthart H e S te s Gravenhage 8 en op den heer F Gediking Insgeiyks H e S te s Graven hage 4 stemmen uitgebracht Voor de 2du vaoaiure verwierf de heer J W Teepe onderwgzer te Amsterdam 8 stemmen 3 waren er ujtgebraeht op den heer W Meerwaldt I e 8 te Amsterdam en 1 op den beer Zerniko tns gelgks H e S te Amsterdam Verder werd tot Corr der Levensverzekering van het N O G benoemd de heer A Kars en tqt Corr der spaarbank de heer A Klomp reap Hoofden der Scholen te Goudriaan en te Ammerstol Bovendien werd nog bg acclamatio besloten adhaeaie te betuigen aan een adres der Afd Apeldoorn ter plaatselgke verhooginK der wetteiyke minima Na afdoening van eenige kleinere minder belangrgke zaken sloot de voorzitter de vergadering Voor het beroep bij de £ v Luth Gem to Pekela heeft bedankt ds J L J de Megere te Bodegraven Als een bijzonderheid deelt men mede dat een kip van den koetsier v 6 te Looadraebt kraait als een haan Toch vervuld zg trouu haar hennenplicht daar zg reeds geruimen tgd aan den leg is Onder de menschen bespeurt men wel eens een soortgelgk verschijnsel De begrooting der gemeente Nieuwerkerk a d IJsel dienst 1894 is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd in ontvang en uitgaaf on f 14 015 03 Door de stemgerechtigde lidmaten der Ned Herr Kerk te Gooderak zjjn tot notabelen gekozen de heeren A van der Vlist aftr J Snaterse aftr en C Lekkerkerker aftr Het faerhalings onderwijs zal dezen wintei in de gemeente Gouderak niet gegeven worden daar zich te weinig leerlingen voor ditonderwga hebhen aangemeld In de Maandagavond gehouden openbare vergadering van den Protestantenbond te Haastrecht sprak de voorzitter pr H A van der Menlen over het belang eh do waarde hnar begaf en sg dun doek lo liat Bloedond eu pijnlijk nobite sg zich op de kiiieüii opp strekte bet hoofd naar voren en keek hem nn Hg stond weder ouder den lantaarn voor de herberg k pte aan en riep met het zelfbewustzijn van eenl kapitalist Heidaar doe open I Ik kom afrekenen Ik wil betalen Men opende en liet den dief binnen Anne vloog hem na heftiger schreide 2 e en vloekte Booals K vader had hooren doen en bonsde met hare kleine vuisten op de deur tot een welgemikte trap baar tot zwggeo bracht maar niet tot wijken Annetje bleef zitten op den drempel iaa bet hol waar haar lief pas ontvangen kleeije rerschaoberd werd Het kookte in haar binnenste Hare rertwgfelende smart schreide ten hemel maar hare klachten werden niet verhoord nu niet en nimmer Een breede stroom van donkere beelden uit haar droevig verleden trok haren geest voorbg Zg drukte da banden voor het gezioht en weende Qi hebt bet zoo slecht niet gehad lleere Jezus hoe go4d hsdt Og t niet vergeleken bg mg I sprak ze zuchtend Hoe hebben ze mg veracht 1 Hg protesteorde Wat praat je Veracht I Waarom zoudan ze ja vtraohten Dat weet je even goed als ik Omdat Jg rgk vaart en ik armP daarom Omdat jij laarzen droegt van joogsaf en ik eltgd op bloote roeten moeit loepen Omdat jouw kleereii altijd nieuw waren eu ik vodden droeg Omdat j altijd genoeg kondat eten en ik telkens honger had z bracht de hand voor de oogen zoo n honger dat ik mg thans nog schaam als ik er aan denk Ze lachte bitter der Hervorming en deed verslag van de vergadering te s Hage gehouden De koorrereeniging die hare oefeuiagen weder begonnen is gaf een drietal liederen ten beate Bg de gisteren gehouden verkiezing vaneen Bd der Tweede Kamer voor het hoofdkieadistriet Veendam vacaturePoelman zgn uitgebracht 1314 geldige stemmen Hiervan verkregen de heeren mr Treub rad 515 mr Smidt lib 378 mr Van Diggelen lib 260 en Van Vliet B r 135 stemmen zoodat een herstemming moet plaats hebben tusschen de heido eerstgenoeniden BJ de algemeene verkiezingen van 1891 werd de heer Goeman Borgesius bjj herstemming gekozen tot Afgevaardigde van Veendam met 1333 tegen 607 op den heer Brummelkarap a r De heer Borgesius opteerde evenwel voor Zutphen en een nieuwe vrge stemming had op 9 Juli plaats Toen werd dr Poelman gekozen met 983 van de 1843 stemmen tegen 438 op mr De Ruyter Zglker lib en 317 op den heer Brummelkamp Maandagnacht vondt de politie te Breda in de Brugstraat eenen veldartillerist liggen die door bloedverlies tengevolge van mesateken uitgeput daar was neergezegen Op niet minliar dan 8 plaatsen had men hem verwond De ongelukkige werd naar het hospitaal gebracht eu daar verbonden Zgn toestand ii zorgelp De dader een burger is onbekend De rechtbank te s Hertogenboach zal in de zaak van de vier verdachten in zake den moord op 26 Maart jl te Oach op den wachtmeester Hoekman gepleegd uitspraak doen op Dinsdag 21 dezer Het onderzoek naar de oorzaak van het spoorwegongelnk den 14en October j l bj Crefeld heeft aan het licht gebracht dat di wisselwachter Duzoar dien namiddag met een soldaat aan het bierdriuken is geweest en dei avonds in half beschonken toestand zgnplicht niet vervuld heeft Nog vijf spoorwegbeambten liggen vrü ernstig ongesteld in het stedelijk ziekenhuis b Crefeld Voor het herhalingsonderwgs aan de lo openbare school te Zevenhuizen Z H hebben zich 15 leerlingen aangemeld voor dat aan de tweede openbare school 17 Weet je nog wel dat ik iedoreii middag voor je deur stond als je met jo boterham in de hand naar buiten kwaamt Jg kvaamt altyd en ik had gewacht en gehoopt nu kryg ik een stukje maar j at alles alleen op en smaktet met de lippen en koekt rond of niemand je bewonderde dat je zoo rp VHS dat ja attjjd eten kondt als je trek hadt I O als ik daaraan donk I Ik ben blgreii staan tot je genoeg hadt en de korsten op de straat wierp Die waren voor mg Ik heb er m opgeetort als oen hongerige hond Weel je t nog vroeg ze en keek hem met een kouden blik vol haat aan O ik herinner het mg zoo goed en als ik daaraan denk zijn er geen twee wezens op aarde die me too tegenstaan als jg en ik zelve Hg was niet op i jn gemak en prevelde Nu ja wg waren kindoren Kinderen zijn niet medelijdend Dat wilt ik niet Maar tot zulke hardheid hadt je niet de minste reden Zie je als man te veel ran het goede geniet doet men mets goeds Je ouders varen braaf genoeg on hebbeo van s morgens vroeg tot s avonds laat voor ja gewerkt Mgne moeder daad het ook msar wat gaf het onsP Als zij een gulden verdiende verdronk rader er tvoe Zg zweeg painsdo een oogenblïk en voer toen sneller voort t Toen onze ouders in t dorp kwameo voneo was ons huis naar ik boorde het mooiste en de akker vaa ar nog bg die heeft aan mijne moeder behoord behoord en niet behoord want wat kan iemand het zjjoe noemeo dia een dronkaard w apdar tot Op het Koaiagiplein in Deo Haag ten Imise ivftn den heer B is gisteren avond een zwarei brand uitgebroken De vlitmmen aloiu gen rMds hevig uit toen de brandweer ter plaatse kwam De bovenverdiepingen agn gebee aitgebrartd en de benedenwoning bekwam alleen wfttrrachade Gewerkt werd met 2 slangen op de stoom brandspuit en met 2 op de waterleiding Omatreeka 11 uur was het vuur gebluacht Even na twaalven werd de brandweer gidterenaloud gealarmeerd voor eenen brand in het voddeupokhuis van Oebr GompertaBxii op de Hooge Kadyk 29 te Amsterdam Achter opl bet uitgestrekte terrein is een afdak waaroi der circa 300 000 K G wollen lompen waren i opgeslagen De massa was door eeti oobekfjnde oorzaak bronnen te ameulen hetgeen keiukkig bytijda ontdekt werd Toch was net vuur reeds diep dooi edrongen eu daaroni was het noodig de lompen oit te halen enji voortdurend nat te honden Dit wa een ze tr tgdroovend werk onder leiding van den commandant zelf was de brandweer om 4 uur dttarmee nog bezig Het l pakhuis en de voorraad lompen a oop beurspolis verzekerd Giateren avond ia aan het station te aHer to nbosch in heehl Dis genomen Marinnivau Berkuni van Osch komende van Antwerpen via Breda Genoemdo persoon was getigoaleerd in het Politieblad en is betrokken by de Osfiche moordgesobiedenis Mei het pi weet dat Qed Staten vap Friesland I van den Gemeenteraad van Opaterland jPr omtrent werkverschaffing van gemeenUjIwege door ontginning van womtegronden v oral8uog niet hebben goedgekeurd In Westate ling werf heeft de JEUad op voorstel van den socialist v d Zwaag besloten ook eens te onderzoeken of nu er groote werkloosheid heerscht geen woeste gronden te vinden zyn geschikt voor ontginning De gemeent zon die dau kunnen aankoopen en op haar ikosten doen bewerken waardoor vele werklobzen in staat zouden zyn een daggeld te veidienen om in het onderhoud van huu gezin te voorzien la verband met de groote uitgestrektheid der gemeente z ia de grootste van FJiesland heeft de ïlaad uit zijn midden 3 conlmissies benoemd welke een onderzoek zullen instellen man hpeft Ik bedoel den akker waarop ja vader £ 00 afglinstig vas AfgiinstigP riep George zelfs niet in den droom I Waarom niet Het sou toch zeer varkhurbaar d De akker ligt ar nog je weet zelf hoeveel h j waard U ffLaa b vaard sgn zooveel je vilt m n vader heeft h m voor een goeden prijs gekocht an tot den laateten stuiver betaald ffDaaifvan zal ik niets zeggen Van je vader zal ik oooif vat zeggen Hfj haefl me altijd beschermd als j i me dreigdet dat ve eens souden vechten opdat i zon zien hoe sterk je vas Ja staag heb ik genoeg om jou gehad Je fjooidet ma ook altijd met steeoeo Eo Jg mij zeker met nJa naar ik raakte nooit en jg altijd Dat jras het onderscheid maar t Geofge lachte spottend HBehatva hier I riep hij en frees met zgn vinger naar het voorhoofd waar een klein litteeken zichtbaar vas rood als oen vlam matje eti spits toeloopend O aar trek ik mij mets van aan antwoordde ze nUoor ja sarren had je zalf mg zoo ver gebracht slechte HnugeD die je bent NieU gundat je me het licht in mgn oogen niet Je vitte katje vaarvan ik zooveel hield ik durfde het niet eens aankgko Eoodra je m zaagt joeg je het weg of ik bet opeten zou Hg vas eenigszins trotach op de heldendaden zgner jongensjarun Ja ik maakte bet val eens bont I antvooidde hg met zelfbehagen Tontt MTvolid